ޚަބަރު

މަރަދޫ ބަނދަރު ބޮޑު ކުރަނީ

އަލީ ހުޒާމް 0 2 days ago
މަރަދޫ ބަނދަރު، ފޮޓޯ: ކިއުންތެރިއެއް

ޖާގައިގެ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ މަރަދޫގެ ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރު ފަށިގެންދާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ...