ޚަބަރު

މަހިންދަ ރާޖް ކަޕް އައްޑޫގައި

އަލީ ހުޒާމް 0 10 hours ago
std

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރޮފީ މުބާރާތް މިއަހަރު ފަހުކޮޅު އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަމަށް ކުޅިވަރާއި...

ހިތަދޫގައި ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް

މުޖުތަބާ ސައީދު 1 19 hours ago
HLKJ

އައްޑޫގެ މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޤާއިމް ކުރުމަށް ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފުލުހުން ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ....

އިތުރު މަގުތަކެއްގައި ތާރު އަޅަނީ

އަލީ ހުޒާމް 1 23 hours ago
ހިތަދޫގެ މަގެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއާރްޑީސީން ކުރަނީ: މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް ހަލުވި. ފޮޓޯ/ އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އައްޑޫގެ ރަށްތަކުގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ބައެއް އިތުރު މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް...

ނޫރުގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް

އަޙްމަދް ޝިފާން 0 1 day ago
ނޫރުﷲ ސައީދު.

މަގާމުގެ ނުފޫޒު ނާޖައިޒު ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލް ކުރުމަށް ޏ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އެސިސްޓަންޓް...