ޚަބަރު

އައްޑޫގެ ތިން ރަށެއްގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަލީ ހުޒާމް 0 2 weeks ago
ހަންކެޑެ ސަރަހައްދުން ގިރައިގެން ގޮސްފައި. މި ސަރަހައްދަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުން

އައްޑޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ 3 ރަށަކާއި ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ނެދަލޭންޑްސްގެ...

އަލީ ސާލިހްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ

އަލީ ހުޒާމް 0 3 weeks ago
alisolh-1

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް ހުންނަވައިގެން ފަޅު ރަށެއް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން...