ޚަބަރު

ކިތަންމެ ލޯޑު ބޮޑުވިއަސް ފޭދޫގައި ޝޯވ ބާއްވާ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ނުކެނޑުމަށް ވަނީ އަންގާފައި : ފެނަކަ މުވައްޒަފެއް

ޙުސައިން ޒަހީން 0 5 hours ago
12115510_10154269532333136_8390530018793668212_n

އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިންޖީނަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު...