Last Updated: April 20, 18:45
Tuesday, April 20, 2021
ޚަބަރު

ކަރަންޓީން ނުވެ ވޯޓުލާން ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު

ކަރަންޓީން ނުވެ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ރަށްރަށަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހަދައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް، ކޮވިޑް -19 އާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ރަށްރަށުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ވޯޓުލުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ރަށަށް 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ކަރަންޓީނާ ނުލައި ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް:

1- ވޯޓުލާ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި ރަށުގެ އާންމު އެހެން ތަންތަނަށް (ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ ތަންތަން ހިމެނޭގޮތަށް) ނުދިޔުން.
2- ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު، އެހެން މީހުންނާ ވަކިން ހަމަޖެހިފައި ހުރުން.
3- މީހުންނާ ބައްދަލު ނުކުރުމާއި، ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރުން.
4- ވޯޓުލުމަށްފަހު، ގިނަވެގެން 48( ސާޅީސް އަށެއް( ގަޑިއިރުގެ ތޭރޭގައި އެ މީހަކު އައި ރަށަކަށް އެނބުރި ދިޔުން.
5- ރަށުގައި ކަރަންޓީނު ވެފައިވާ ނުވަތަ އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތައް ވޯޓުލުމަށް ކަ ނޑައަޅާ ވަގުތުގައި ނުވަތަ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަ ނޑައަޅާ އެހެން ވަގުތެއްގައި ވޯޓުލުން.
6- ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން، ވޯޓުލާ ރަށުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް، ދަތުރު ކުރާ ތާރީޚާއި، ރަށުގައި މަޑުކުރާނެ މުއްދަތާއި،ރަށުގައި ހުންނާނެ ތަން އެންގުން.
7- ކޮވިޑް -19 ގެ ހާ ލަތުގައި ރައް ކައުތެރިކަމާއެކު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ކުރި ޔަށް ގެންދިއުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވޯޓުލުމުގައި ޢަމަލުކުރުން.

އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މި އެންގުމުގެ ދަށުން ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނީ، ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ދާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށާއި އަދި އެ ފަރާތްތަކުން، ކޮވިޑް -19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އަޅައިފައިވާ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތަކަށް އަމަލުކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.