Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
އައްޑޫ ސިޓީ އެއި އަސް ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކް ކެރާ ވެހިކަލްތަކި ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފައްޓާއް ނިންމަފެއިވޭހެދީ އެކަމަށް ހުށިހެއި ރައްޔިތުންނަސް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް …
ސްޓިކާ ޖަހާއް ފައްޓަނީ، ހުށިހެއި އެންމެންނަށް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލަކެރާއް އިސްކަންދޭހެތި: ތޮއްޔިބު
ޙުސައިން ޒަހީން
ފޭދޫ ގެއަކި އެތެރެ ރާ ކައްކާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބެނެ މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އެގޭ ބަލައި ފާސްކެރިކޯ ރާ ކައްކާއް ބޭނުންކެރާ ބައެއް ތަކެތި ފުލުހާ ހޯދަލިޔެ. …
ރާ ކައްކާއް ބޭނުންކެރާ ބައެއް އެއްތެތި ފޭދޫ ގެއަކުން ފެނިގެ
އަހްމަދު ރަޝީދު
ހިތަދޫ ކޮންމިޔަސްތާކި ސަތޭކަ އެނދެ ހިމެނޭ ހަސްފަތާލާއް އެޑާ ވާހަކަ ސަރުކާރަތަކުން ދައްކާއް ފެއްޓިތާން މިކޯ މިވެނީ 15 ވަރަކަށް އަހަރަ ވެފެއި. އެވަގުތަކި ވެރިކަމި ތިބި …
އަޖާއިބަކަށް ވެގޭ އައު ހަސްފަތާލަ
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮނޑޮ މަގި ސްޕީޑް ބްރޭކަރަ އެޑުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން ފައްޓަގަތާ. އެގޮތުން އެންމެ ފެރެތުމަ ސްޕީޑް …
ހިތަދޫ ބޮނޑޮ މަގި ސްޕީޑް ބްރޭކަރަ އެޑާއް ފައްޓަގަތާ
ޙުސައިން ޒަހީން
މި ދުވަސްކެޑާއި ރާއްޖޭ އެންމެ އާންމުވެފެއި ވޭ އެއްކަމަކީ، ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުންފެހޭ ޕޮލިހުނާއު ކޭފެއި އެކި މީސް މީހުންނަށް ގުޅަފެއި، ބެންކެ ކާޑާއި މައުލޫމާތު …
ބެންކާއި ޕޮލިހުނާއި ކޭފެއި ގުޅަގެން ކާޑާއި މައުލޫމާތު ހޯދަނީ، އެކައުންޓެ ހިށި ލާރި ކެޑާ ވަގަށް ނަގާއް!
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ އެއި އެޑާހެއް ކަމަށް ބެނާ 100 އެނދެއިގެ ހޮސްޕިޓަލް އެޑުން ސަރުކާރުން ފަސްކޮށްފެއި ވޭހެދީ އެކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑޮވުންތައް އޮޅުންފަލުވާއް ކައުންސިލެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބައްދަލަވުމަށް …
ހޮސްޕިޓަލް މައްސަލަ އެއި ޚިޔާލަ ހޯދާއް ބޭއްވި ބައްދަލަވުމަށް ތަރުހީބަށް ނިލިބެނެ
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އަމާޒަކީ ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް އައްޑޫގެ ވަސީލަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކެރުން ކަމަށް އެކުންފުނިއެއި ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްތިޝާމާ އަހްމަދު …
އަމާޒަކީ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް އައްޑޫގެ ވަސީލަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކެރުން: އިބްތިޝާމާ
ޙުސައިން ޒަހީން
ސަރުކާރަތަކުން އައްޑޫ ބާކީ ކެރާ ވާހަކަ، އައްޑޫ އަށް ކަންތެތި ކޮށް ނިދޭ ވާހަކަ ދައްކާތާން މިކޯ ބައި ގަރުނު ވެގެ. އައްޑޫ އަށް ކަންތެތި ކޮށްދޭހެއް …
އެންމެން އެކެއްތައް ނިކޭއި ދުވަހަކިއަސް ހޮސްޕިޓަލަށް ނިއެޑޭހެއް !
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ އެއި އެޑާހެއް ކަމަށް ސަރުކާރަތަކުން ބެނަމުން އޭތާން 15 އަހަރަ ވެފެއިވޭ "100 އެނދެ ހޮސްޕިޓަލް" އެޑުމުގެ ބަދަލި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކެރާއް …
ހޮސްޕިޓަލް" މައްސަލަ އެއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލަކެރުން މިރެއި އޮންނެހެއް !
ހުސެއިން މިރުސާދު
ސަރުކާރި އިސް ސަފި ތިބި މީހުންގެ ފަރާތުން މި ދުވަސްކެނޑާއި ފެނިގެން އޭ އެއްކަމަކީ، ތިމާމެން އައްޑޫއަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތެތި ތަކަށް ކޮށްދެމުން އޭކަން ދެއްކުން. …
އަޖާއިބަށް! ނަޝީދުގެ ސަރުކާރި ހެދި މަގަތަކި ކުރަހާއް ވީމެއި އަސް ޓީވީއަށް އަރައި މިކޭނީ މަގަތަށް ހަދަނީއައު !
ޙުސައިން ޒަހީން
މީގެ ދުވަސްކެނޑަށް ކުރިން އައްޑޫއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ވަޑަގެން އެބޭފުޅާ ވެނީ އިސްމެހެލާ ހެރަ ތަރައްޤީކެރާއް ބާކިންނާއި ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލަ ކެރާނެ ކަމަށް ވިދާޅަވެފެއި. …
ބަލަ ކޮން ދުވަހަކި އިސްމެހެލާ ހެރަ ތަރައްޤީ ކެރާއް އެއްބަސްވުމެ ސޮއި ކެރަނީ ؟
ޙުސައިން ޒަހީން
ސ.ހުޅުދޫ އެއި ގާއިމްކޮށްފެއިވޭ ހައި ކޯޓެ ދެކުނެ ގޮފި އެއި އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް އަލްއުސްތާޛް އަބްދުލް ޣަނީ ހަމަޖައްސަލިޔެ. ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފެއިވޭ ހައި …
ހައި ކޯޓެ ދެކުނެ ގޮފި އެއި އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުލް ޣަނީ
ޙުސައިން ޒަހީން
ހިތަދޫ ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން "ހަތަރު ޚަލީފާއިން" މި ނަމި ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަށް މިރެއިން ފައްޓަގެން ކުރިއަށް ގިނޭއް ނިންމަލިޔެ. ނޫރުލް އިސްލާމްގެ އޮފިޝަލަކާ …
ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަށް ފައްޓަނީ
ޙުސައިން ޒަހީން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން، "100 އެނދެ ހޮސްޕިޓަލަށް" އެޑާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެނީ. 14 އަހަރަ ވެގެން ގޭކަލަސް އެ ހޮސްޕިޓަލަކި މަސައްކަތަށް ނިފެށެއި. …
މެހެއި ދުވަހަށް ތަފިރިން ދޮގޮ ހެދީ ކިޔަން ؟
ޙުސައިން ޒަހީން
މެލޭޝިއާާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ފަޔާޒް (އެފްއޭ) މިއަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މެލޭޝިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ފަޔާޒް …
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ޙުސައިން ޒަހީން
އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. ދޮއްވަލާއި ހިށިވޭލެއި މާކަނާ އާސް އަހަފި …
ބެރަ ޖެހި މާކަނާ
އައްޑޫލައިވް