Last Updated: August 22, 21:36
Thursday, August 22, 2019
އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. ދޮއްވަލާއި ހިށިވޭލެއި މާކަނާ އާސް އަހަފި …
ބެރަ ޖެހި މާކަނާ
އައްޑޫލައިވް
މި ޒަމާނި މިކެރާ ބޮނޑެތި ވިޔަފާރިއެ، އެ ބާކިން ނުވަތަ ކުންފޫނަކުން ވިއްކާ މުދަލަކަށް ވިޔަސް އަދި ޚިދުމަތަކަށް ވިޔަސް އެ އެއްތަކުގެ ވަކި ޚާއްސަ ކަމައް …
އައްޑޫ މާކެޓް ކެރާއް ތާރީޚީ ސަގާފަތް
އައްޑޫލައިވް
ތެހިށީ ނަސީބައް ކައިށިޖެހި މީހާއް ވީވަރަވެގޮސް. ރަށި ފެރެއިތާ ރަށަށް ގަދަވޭށިޔައު ކޭމުން ރައްކެޑެ ކަލޭގެ ކޭވަކާ ހެން ތެކަމި ދަތޮޅިލާގެން އެބިހިށު. ނާޑަބާލީ ބަރަވަލާކަށް ވީމެއި …
އައްޑޫ މިސާލިބަހި އެތެރުން އަރައިރުން ގަނޑައް
އައި އެލް
މާކަނާ ބެރަ ޖަހަފެއި ލަވަކީ ވާހަކަ އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި ތަރިކައި އެތެރުން:
އަލީ ހުޒާމް
އެމްވީކޭން ހުޅުމީދޫއޭއި ފޭދޫއެއި ދޭތެރެ އަދަސް އިއްޔެއަސް އަދި އޭގެ ކުރިއެ ދުވަހިޔަސް ދަތެރެ ކެރާ ފެރީ ނިބާތާ. މީ މިކޯ ދޭތެރެ ދޭތެރެން މިވެރިން ކެރާ …
އޮއި، އެމްވީކޭއަށް ހުޅުމީދޫ މީހާ ސަލާން ތެބެ ބެނަތާ…
އަލީ ހުޒާމް
އައު އަސްފަތާލި ސެހެރީ ގަނޑަ އައްޑު އަތެޅެ ހިތަދޫ ކޮންމިޔަސްތާކި ސަތޭކަ އެނދެ ހިމެނޭ އަސްފަތާލާއް އެޑާ ވާހަކަ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކި ސަރުކާރުތަކުން …
އަރަތަކަށް ވެގޭ އައު އަސްފަތާލަ
އަލީ ހުޒާމް