Last Updated: May 28, 21:25
Tuesday, May 28, 2024
ރިޕޯޓް

ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި އެތެރުން: ބެރަ ޖެހި މާކަނާ ވާހަކާ

އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. ދޮއްވަލާއި ހިށިވޭލެއި މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ލީ ގުއާ ކޮބާތައު. ބެނިމެއި ރަޅާ ކޭފި ތަގުއައްކަން މަ ގުއައްކަން ނިއެނގި ތިމާ ދޮއްވަލިމާއު. ވީމެއި އޭގެ ބަދަލިތައް ދޭނެއި ރަޅައްތައު ނުންފެހޭ ގުއައްތައު. މާކަނާ ބެނި އެންމެ ރަނގަޅާއު ރަޅައް ދޭއްކެން.

ރަޅާ ތުނބެލާގެންގޮސް އެއްބާކިން ދެޔަ ތެލަކަމުން އެން ނިދެމިގެން ތިބިވޭލެއި އެތާން ވައްޓަލި. ރަޅާ ވެއްޓިމެއި އެވެރިޔަ އެން ދަމަގަތާ. އެން ދަމަގަތް ފަހުން މާކަނާ ބާއި. އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ވެއްޓި ރަޅާ ކޮބާތައު. އެވެރިޔަ ކޭފިޔަ ތަ ރަޅައްކަން ތިމާފިރިން ރަޅައްކަން ނިއެނގި އެން ދަމަގައްމާއު. އެހެންވީމެއި ބަދަލި ތަށް ދޭނެއި އެމައްތައު ނުންފެހޭރަޅައްތައު. މާކަނާ ބެނި އެމައް ދޭއްކެން.

އެމާ ތުނބެލާގެންގޮސް އެއްބާކިން އެން ނެތިގެން މަސް ނިބޭވިގެން ތިބިވޭލެއި ދޯނެ މަޅޮމާތަށް ވައްޓަލި. އެވެރިން ހެދިލެކަކީ އެމާ ބިޅިޔެ އެޑަފެއި މަސްބާގަތާ. މަސްބާގަތްފަހުން މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތަން ވެއްޓި އެމާ ކޮބާތައު. މިވެރިޔަ ކޭފިޔަ މަސްނިބޭވިގެން ތިބިވޭލެއި ފެނެނެ އެމާ މެއްޔައު. އަފިރިން މަސްބަގަތްމާއު. އޭގެ ބަދަލި ތަށް ދޭނެއި މަހައް
ތައު ނުންފެހޭ އެމައްތައު. މާކަނާ ބެނި އެންމެ ރަނގަޅާއު މަހައް ދޭއްކެން.

މަހާ ތުނބެލާގެންގޮސް އެއްބާކިން ދަރޮހޯދާށް ތިބިވޭލެއި އެވެރިން ކުރިމައްތަށް ވައްޓަލި. މިވެރިން ހެދި ލެކަކީ މަހާ މެލުވަގެން ކާފިޔަ. ކާފީފަހުން މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ވެއްޓި މަހާ ކޮބާތައު.މިވެރިޔަ ކޭފިޔަ ތަ މަހައްކަން އަފިރިން މަހައްކަން ނިއެނގި ކާފިމާއު. ވީމެއި އޭގެ ބަދަލި ތަށް ދޭނެއި ދަރޮބޭނޑައްތައު ނުންފެހޭ މަހައްތައު. މާކަނާ ބެނި ދަރޮބޭނޑައް ދޭއްކެން.

ދަރޮބެނޑިޔަ ތުނބެލާގެންގޮސް މޭލިޔަގެ ދިޔަ ދަރޮ ނެތިގެން ފަންނައް ލާފެއި ރާ ހިޔާށް އިންތާކަށް ވައްޓަލި. އެޔަ ހެދިލެކަކީ ދަރޮލާފެއި ރާ ހިޔަގައް. ރާ ހިޔަގައް ފަހުން މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ވެއްޓިދަރޮބެނޑިޔަ ކޮބާތައު. މިދެ ކޭފި ތަ ދަރޮބޭނޑަށްކަން މަ ދަރޮބޭނޑަށްކަން ނިއެނގި ދަރޮލާފެއި ތިމާ ރާ ހިޔަގަތްމާއު. ވީމެއި އޭގެ ބަދަލި ތަށް
ދޭނެއި ފަނި ތުޅައްތައު ނުންފެހޭ ދަރޮބޭނޑައް ތައު. މާކަނާ ބެނި ފަނި ތުޅައް ދޭއްކެން.

ފަނިތުޅާ ތުނބެލާގެންގޮސް އެހެކާ ފަނި ނެތިގެން ކުބުސް ނިއެޑިގެން ހިށިތާކަށް ވައްޓަލި. މިޔަ ހެދިލެކަކީ ފަނި އެޑަގެން ފިށި ގަރަގެން ކުބުސް އެޑަގައް. ވޭލަކެޑަކުން މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ވެއްޓި ފަނިތުޅާ ކޮބާތައު. މިދެ ކޭފި ތަ ފަނިތުޅައްކަން ތިމާ ފަނިތުޅައްކަން ނިއެނގި ކުބުސް އެޑަގަތްމާއު. ވީމެއި އޭގެ ބަދަލި ތަށް ދޭނެއި ކުބުހައްތައު ނުންފެހޭ ފަނިތުޅައްތައު. މާކަނާ ބެނި ކުބުހައް ދޭއްކެން.

ކުބުހާ ތުނބެލާގެންގޮސް ފޭރު ކަލޭގެ ފޭރާންކެރާ ތަތުނެކެޑަށް ވައްޓަލި. ފޭރުކަލޭގެ ދަށްވަޑަށް ޖަހަމުން މަތިވަޑަށް ނަގަމުން ކަމުން އޭވޭލެއި ކުބުހާ ހުސްވެގެ. ވޭލަކެޑަކުން މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ވެއްޓި ކުބުހާ ކޮބާތައު. ފޭރުކަލޭގެ ކޭފި ތަ ކުބުހައްކަން މަ ކުބުހައްކަން ނިއެނގި ކާއި ހުސްވެގެޔައު. ވީމެއި އޭގެ ބަދަލި ތަށް ދޭނެއި އޫ ތޭރާއްތައު ނުންފެހޭ ކުބުހައްތައު. މާކަނާ ބެނި އޫ ތޭރާއް ދޭއްކެން.

އޫތޭރާ ތުނބެލާގެންގޮސް އެއްބާކިން އޫ މަދޮވެގެން ނަނޮ ނިއެޑިގެން ތިބިތާކަށް ވައްޓަލި. މިވެރިޔަ އޫތޭރާ ލާފެއި ނަނޮ އެޑަގަތާ. އެޑައި އަވިދިވެގޭފަހުން މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ވެއްޓި އޫތޭރާ ކޮބާތައު. އެވެރިޔަ ކޭފިޔަ ތަ އޫތޭރާއްކަން އަފިރިން އޫތޭރާއްކަން ނިއެނގި ނަނޮ އެޑަގަތްމާއު. ވީމެއި ބަދަލި ތައް ދޭނެއި ނަނައްތައު ނުންފެހޭ އޫ ތޭރާއްތައު. މާކަނާ ބެނި ނަނައް ދޭއްކެން.

ނަނާ ތުނބެލާގެންގޮސް ކޯގަނޑި ފުއްޗަލޯ ނަނޮ މަދޮވެގެން ބެރަ ނިއެޑިގެން ހިށިތާން މިޔާ ވައްޓަލި. ބެރަ އެޑައި ނިމެނެކޯ މާކަނާ އާސް އަހަފި ތިމާ މިތާން ވެއްޓި ނަނާ ކޮބާތައު. ކޯގަނޑި ފުއްޗަލޯ ކޭފި ތަ ނަނައްކަން މަ ނަނައްކަން ނިއެނގި ތިމާ ބެރަ އެޑަގަތްމާއު. ވީމެއި އޭގެ ބަދަލި ތަށް ދޭނެއި ބެރާއްތައު ނުންފެހޭ ނަނައްތައު. މާކަނާ ބެނި ބެރާއް ދޭއްކެން.

ބެރާ ތުނބެލާގެންގޮސް މޭލިޔަގެ ފަންނެ ހިށި ކޭގެހަކި ކުރިޔަށް ތިރިކޮށްލި. އެތެއި ހިށެ ބެރާއި ދެފަރާތި ފިޔަގަނޑުން ތަޅަތަޅަފެއި ކީ އަންބާކީ ގުއައް ދެރެފެއި ރަޅައް ގަތިން. ރަޅައް ދެރެފެއި އެމައް ގަތިން. އެމައް ދެރެފެއި މަހައް ގަތިން. މަހައް ދެރެފެއި ދަރޮބޭނޑައް ގަތިން. ދަރޮބޭނޑައް ދެރެފެއި ފަނިތުޅައް ގަތިން. ފަނިތުޅައް ދެރެފެއި ކުބުހައް ގަތިން. ކުބުހައް ދެރެފެއި ތޭރާއް ގަތިން. ތޭރާ ދެރެފައި ނަނައް ގަތިން. ނަނޮ ދެރެފައި ބެރާއް ގަތިން. ތަ ބެރައް ނުން މަ ބެރައް ނުން. ކޯގަނޑި ފުއްޗަލޯ ބެރާ ރަވާ ރަވާ.