Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
މިއަދުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން 1 ރުފިޔާ ހެޔޮ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެހެންކަމުން މިއަދުން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ލިބެން ހުންނާނީ 10.13 …
އަނެއްކާވެސް ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އާ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް މރ. ޓިމޮތީ ސޯޔަރ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ޓިމް އަކީ މާލީ ދާއިރާގައި …
ބީއެމްއެލް އަށް އާ ސީއީއޯ އެއް ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަހަރީ ފީ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު 1597 ކުންފުނި އުވާލުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކުންފުނިތަކަކީ 2002 ވަނަ އަހަރާއި …
އިތުރު 1597 ކުންފުނި އުވާލަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ޖޫން މަހު ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނެރުނު މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ …
ޖޫން މަހުގެ އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓް ދަށަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ) އިން ހިއްސާ ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހިއްސާ …
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހިއްސާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އައު ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ފަތުހުﷲ އިސްމާޢީލްއާއި އަހުމަދު އަބޫބަކުރު އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އައު ޑިރެކްްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފައިވަނީ، ރޭ ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި އެކުންފުނީގެ …
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޑަށް އައު ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްޓީސީސީގެ ފެރީ ޓަރމިނަލްތަކުގައި ކަރުދާސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް އެކުންފުނިން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ ކަރުދާސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ ގޮތުން، ޓިކެޓްގެ ބަދަލުގައި ޚާއްސަ ޓޯކަންއެއް ނުވަތަ …
ކަރުދާސް ޓިކެޓް މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިދިޔަ ޖޫން މަހު މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ގިނައިން ސަރވިސް ޗާޖްދިން ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ހޮވިއްޖެއެވެ. ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްއަކީ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ …
ޖޫން މަހު އެންމެ ގިނައިން ސަރވިސް ޗާޖް ދިނީ ވެލާ ރިސޯޓުން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅިތައް ހިންގުމަށް ގުރުޢަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކާއެކު އެކަމާއި ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ …
ހުޅުމާލެ ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅިތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް(އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފެއާ، މެލޭޝިޔާގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 5-7 އަށް މެލެޝިޔާގައި ބާއްވާ "ވިސިޓް …
އެމްއެމްޕީއާރުސީން މެލޭޝިޔާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރސް، މަޓާޓޯއިން އިންތިޒާމްކުރާ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ނަން …
މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް އަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާ އެކު އެސްޓީއޯ އިން "ވެއަރ ހައުސް ސޭލް" ފަށައިފިއެވެ. މި މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެސްޓީއޯ 7 ނަންބަރު ކޮށީގައި (އަމީނީމަގު/ އެސްޓީއޯ …
ބޮޑު ޑިސްކައުންޓަކާއެކު އެސްޓީއޯ ވެއަރ ހައުސް ސޭލް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޭ.އައި (އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް) މޯލްޑިވްސް 2019 އަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި އުގެއިލް ފައުންޑޭޝަނުން ގުޅިއްޖެއެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނީ މި ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން، މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް …
އޭ.އައި. މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ
ހަސަން ރަޝީދު
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ލަންކާއާއި އިންޑިޔާއަށް އިތުރު އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ފަށައިފިއެވެ. ހިނގަމުން މިދާ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ …
އަނެއްކާވެސް ސްރީ ލަންކަންގެ އާ ޕްރޮމޯޝަނެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސްރީ ލަންކަން އެއާ ލައިންސުން އެ އެއާލައިންގެ ޓިކެޓުތަކުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިންނަށް ވެސް ޓިކެޓު ދެން ލިބޭނީ މިހާރަށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި …
ސްރީ ލަންކަންގެ ޓިކެޓުތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމްއެމްއޭގެ 'ކަރަންސީ ގެލަރީ' ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ގެލަރީ ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާދެއްވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ގަވަރުނަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް …
އެމްއެމްއޭގެ "ކަރަންސީ ގެލަރީ" ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު