Last Updated: July 29, 14:23
Thursday, July 29, 2021
މިދިޔަ ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރި މުދަލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓުކުރި މުދަލުގެ އަގުގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން …
އެކްސްޕޯޓު، އިމްޕޯޓު އަދި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް އަލުން ރާއްޖެއަށް ފަށައިފިއެވެ. އެއާ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން ދިޔަ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 …
އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ފެން ކެނޑުމަށް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރެޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "ސްޓްރީޓް …
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިރޭ ފެނުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 575،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް 575،931 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. …
ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 575،000 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ސްޕައިސްޖެޓުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ. ސްޕައިސް ޖެޓުން ރާއްޖެއަށް ކުރަމުން ދިޔަ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލީ މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 …
ސްޕައިސް ޖެޓުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކްރެޑިޓު ކާޑުން ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުއާމަލާތް ކުރެވޭ އަދަދު މަހެއްގެ މައްޗަށް 500 ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ބޭންކުން ބުނީ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލުތައް …
ކްރެޑިޓު ކާޑުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުއާމަލާ ކުރެވޭ އަދަދު 500 ޑޮލަރަށް އިތުރުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑަށް އައު މެންބަރުން ހޮވައި، ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އެ ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕާސަންގެ މަޤާމަށް ޔޫޝަޢު ސަޢީދު، …
ބީއެމްއެލްގެ ބޯޑަށް އާ މެންބަރުން ހޮވައި، ޗެއަރޕާސަން ކަނޑައަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި، ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތީގެ ކޯޓާ އާކޮށްދީފިއެވެ. ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދުގައި 1981 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރީގެ …
ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ އިންޑިއާ އިން އާކޮށްދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އީދު ބަންދުގައި ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނެ ދުވަސްތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކުރިޔަށް އޮތް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 21 …
އީދު ބަންދުގައި ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ދެ ދުވަހު
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން އަންނަ މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައި، ދުވުމުގައި ބައިވެރިވާން ރެޖިސްޓަރވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ދުވުމުގައި ރަޖިސްޓަރ ވާން ޖެހެނީ ore.do/regstr މެދުވެރިކޮށެވެ. ރާއްޖޭގައި …
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް އދ.މަހިބަދޫ އަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި، ބޮޑެތި …
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު މަހިބަދޫ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރެވުމާއި އެކު އެއާޕޯޓު ވެގެންދާނީ ސަރަހައްދުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރީޖަނަލް ހަބަކަށް ކަމަށް އިންޑިޔާ އިން ބުނެފިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ …
ގަން އެއާޕޯޓުވާނީ ސަރަހައްދުގެ ރީޖަނަލް ހަބަކަށް: އިންޑިއާ
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ 'ފޮތް ގާޑިޔާ' އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަޓެއް ހަދައި އާންމުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެހެން ހުޅުވާލާފައެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި …
ހުޅުމާލޭގެ 'ފޮތް ގާޑިޔާ' އަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ހދ.ނެއްލައިދޫ އަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނީ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި، …
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު ނެއްލައިދޫ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގދ. ވާދޫގައި ސްކޭޓް ޕާކެއް ގާއިމްކޮށް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. މި ޕާކުގައި ސްކޭޓްކުރާނެ ބަޔަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ގޮތަށް އިޖްތިމާއީ ހަރާކާތްތަކާއި …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ވާދޫގައި ސްކޭޓް ޕާކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބިއެމްއެލް)ގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެ ބޭންކުގެ ސާވިސް ސެންޓަރުތައް މާދަމާ ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އެ ބޭންކުގެ ބްރާންޗްތަކާއި ސަރވިސް …
ބީއެމްއެލްގެ ސާވިސް ސެންޓަރުތައް މާދަމާ ހުޅުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު