Last Updated: February 24, 22:20
Wednesday, February 24, 2021
ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ އިން ފާއިތުވި 38 އަހަރު ނާންނަވަރުގެ ކުރިއެރުން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް …
ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ 38 އަހަރު ނާންނަވަރުގެ ކުރިއެރުން އައްޑޫއަށް ގެންނަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އަށް މިއަދު އެކަނި ވެސް 5000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަދު ރާއްޖެ …
އަހަރުގެ އާ ރެކޯޑެއް، މިއަދު 5100 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 284.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް …
18،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވެންސް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 55،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މި މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެގެ …
މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް 55،000 ޓޫރިސްޓުން
ހަސަން ރަޝީދު
ރ.ކިނޮޅޮހުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ އެކި ބާވަތުގެ ކުނި ވަކިކުރުމާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ފަސޭހަކަމާއެކު މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓަށް …
ކިނޮޅޮހުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ
އީމާ މުހައްމަދު
އިސްލާމިކް ބޭންކިންއަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވިސް އިން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ބުނީ، ބީއެމްއެލް …
އިސްލާމިކް ބޭންކިންއަށް ލިބޭ ތަރުހީބު ދަނީ އިތުރުވަމުން: ބީއެމްއެލް
އީމާ މުހައްމަދު
ރާއްޖޭގައި ކުރާ ވިޔަފަރިތަކުން ލިބޭ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ރާއްޖޭގެ ބޭންކުތަކަށް ވަންނަމުން ނުދާތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މަނަދޫ ދާއިރާގެ …
ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ ޑޮލަރު ހިފަހައްޓަން ގަރާރެއް
އީމާ މުހައްމަދު
ވިލިމާލޭގައި ގަސް އިންދުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން 30 ބިމެއް ދޫކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކު 1000 ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ …
ގަސް ހައްދަން ވިލިމާލެއިން 30 ބިން ދޫކުރަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
ކަރަންޓު ބިލް އެއްވަރެއްގައި ދެއްކޭނެ ޕްލޭނެއް ސްޓެލްކޯއިން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. "އީކުއަލް ޕޭމެންޓް ސިސްޓަމް"ގެ ނަމުގައި މިއަދު ސްޓެލްކޯއިން އަލަށް ތައާރަފު ކުރި ޕްލޭންގެ ދަށުން ކަސްޓަމަރުންގެ ކަރަންޓު …
ކަރަންޓު ބިލް އެއްވަރެއްގައި ބެހެއްޓޭނެ ގޮތް ސްޓެލްކޯއިން ހަދައިފި
އަލީ ހުޒާމް
މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރި މުދަލާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓުކުރި މުދަލުގެ އަގުގެ އިތުރުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ކަސްޓަމްސް …
އެކްސްޕޯޓު، އިމްޕޯޓު އަދި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ދަށަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އަށް މިއަދު އެކަނި ވެސް 4000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ކުރެއްވި …
އާ ރެކޯޑެއް، މިއަދު 4700 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް މިދިޔަ މަހު 1.79 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފިއެވެ. މީރާ އިން ބުނީ މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މި …
މިދިޔަ މަހު މީރާއިން 1.79 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޓެނޓު ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތު ތިން ވަނަ ފަރަތާކާއި ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްްގައި ބޭންކިން ހިދްމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން …
އިންޓަނެޓު ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތު ތިންވަނަ ފަރާތަކާއި ހިއްސާ ނުކުރޭ!
އަލީ ހުޒާމް
އެސްޓީއޯ "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ، މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 11 ފެބްރުއަރީން 22 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނީ …
އެސްޓީއޯ "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއި އެކު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓުން "ނެޝަނަލް ސަރވޭ އޮން ޕޯސްޓަލް ބެންކިންގ" ނަމުގައި ހާއްސަ ސާވޭއެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓުން ފޯރުކޮށް ދެމުން އަންނަ ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް ފުޅާކުރުމާއި …
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓުން ޕޯސްޓަލް ބޭންކިން ސާވޭއެއް ފަށަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ބޭންކުން ބުނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން …
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އަލީ ހުޒާމް