Last Updated: January 22, 17:35
Friday, January 22, 2021
މޯލްޑިވިއަން އިން އައްޑޫ ސިޓީ އަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މޯލްޑިވިއަން އިން މި ދަތުރުތައް …
މޯލްޑިވިއަން އިން އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތައް އައްޑޫ އަށް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސެމްސަންގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ގެލެކްސީ އެސް 21+ 5ޖީ އަދި ގެލެކްސީ އެސް 21+ އަލްޓްރާ 5ޖީ ފޯން ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. …
އުރީދޫން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ޕްރީ އޯޑަރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއަށް 25 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އާ ލޯގޯއެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފެން ކުންފުނީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު …
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އާ ލޯގޯ އިފްތިތާހުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 55،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. މި މަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެގެ …
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އަށް 55،000 ޓޫރިސްޓުން
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާއިން އައްޑޫއަށް އިތުރު ދާއިރާތަކުން ލޯން ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. އެސްބީއައިގެ ސީ.އީ.އޯ، މިސްޓަރ ބާރަތު މިޝްރާ އާއި އެކު އައްޑޫ …
އެސްބީއައިއިން އައްޑޫއަށް އިތުރު ލޯންތައް ދިނުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާކޮށްފި
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރި ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 242 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް …
އިންކަމް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 242 މިލިއަން ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދޫނުކޮށް ނޯންނާނެކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. ފެނަކަ އިން މިހެން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ހިންގާ …
ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުރަން: ފެނަކަ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 36000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 12 ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެއަށް ވަނީ …
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 36000 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހޮރައިޒަން ފިޝަރީސްއިން މަސް ގަންނަ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްއިން ނެރުނު އިއްލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެކުންފުން ވަނީ މަސް …
ހޮރައިޒަންއިން މަސްގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
އިންޑިއާގެ ޓުޓުކޮރިންގ އާއި އައްޑޫ އާއި ދެމެދު ކުރާ ކާގޯ ދަތުރުތަކަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ތަރްހީބު ލިބެނުން އަންނަ ކަމަށާއި މިފަހަރު ގެނައި ވިޔަފާރިވެރިންގެ މުދާ ފުރަތަމަ ދަތުރާ …
ޓުޓުކޮރިން އައްޑޫ ފެރީ: ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގެނައި މުދާ 60 ޕަސެންޓު އިތުރު
އަލީ ހުޒާމް
ބިލިނިއަރު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނިން އިންޑިއާގައި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ …
ޓެސްލާ އިންޑިއާއަށް
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ކާމިޔާބީއަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުންކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޑރ. މައުސޫމް ވިދާޅުވީ …
ޓޫރިޒަމްގެ ކާމިޔާބީއަކީ ދިވެހި މުވައްޒަފުން: ޑރ.މައުސޫމް
އަލީ ހުޒާމް
އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަނަށް ބޮންތި ރަތްކެޔޮ ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ހުރިހާ ދިވެހި ދަނޑުވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ކޯޕަރޭޝަނުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިކަމަށް އެދޭ …
އެގްރޯ ކުންފުންޏަށް ދޮންކެޔޮ ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދަނޑުވެރިންނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދޔަ 2020 ވަނަ އަހަރު މީރާއަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 10.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، އެއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާ އިރު 37.7 …
މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 37 ޕަސެންޓު ދަށަށް
އަލީ ހުޒާމް
ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ދިވެހިން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ "ހުނަވަރު" އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ އޯޕެންޑޭ މާދަމާ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި އޯޕެންޑޭ ބޭއްވުމަށް …
އެމްޓީސީސީ "ހުނަވަރު" ޕްރޮގްރާމުގެ އޯޕެންޑޭ މާދަމާ އައްޑޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ސިބްކޯގެ ފަރާތުން "ވަން ބާޒާރު"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ކޮންސެޕްޓެއްގެ ހޯލްސޭލް މާޓެއް މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ސިބްކޯ އިން ބުނީ މި ފިހާރަ މެދުވެރިކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން …
ވަން ބާޒާރު: މާލޭގެ ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރިއަށް ތަފާތު ފިހާރައެއް
ހަސަން ރަޝީދު