Last Updated: April 21, 17:45
Sunday, April 21, 2024
ސަރަހައްދީ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އައްޑޫ ހިތަދޫ އައްޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި އެވެ. …
ބޭރުގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިތަދޫ ޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ނޭޝަންގެ އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑާ ސީރީޒް، ސީޒަން އެކެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ. ތިން ދުވަހަށް ދެމިގެންދާ މި މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހ …
އުރީދޫގެ އީއޭއެފްސީ މޯލްޑިވްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުރިއަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ކައުންޓަރުތަކުން މިހާރު ދެމުން އަންނަ ކާގޯ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކައުންޓަރުން ދިނުން އަންނަ ޖޫންގައި ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި …
ވީއައިއޭގައި ކާގޯގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ހިންގަމުން އަންނަ ކ. މަފުށީގައި ލޯކަލް އެތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި އެ ކުންފުނީގެ އޮފީސް ވެސް އެވެ. އިއްޔެ ރޭ …
މާފުށީގައި ވެސް ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުންޏެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް މިދިޔަ މަޖު ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ އަށްވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބިއްޖެ އެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން …
މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ އިތުރު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އީ-ވޮލެޓްގެ ހދުމަތްތައް ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޗައިނާގެ ވީޗެޓާ އެކީ މަޝްވަރާތަކެއްކޮށްފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މި …
ޗައިނާގެ ވީޗެޓް ޕޭ ރާއްޖެ ގެންނަން މަޝްވަރާކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަޤުބޫލު ހޮންޑާ ވިނާ އެކްސް-150 ގެ މިއަހަރުގެ މޮޑެލް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހޮންޑާއިން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. މި ސައިކަލަކީ ރާއްޖޭގެ …
އެންމެ ފަހުގެ ވިނާ އެކްސް-150 ބާޒާރަށް
އަލީ ނަސީރު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ 'ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު' ގެ ދަށުން 4 ޕްރޮޖެކްޓެއް ނިންމާލައިފި އެވެ. މި ގޮތުން ސ. ހިތަދޫގައި މޯލްޑިވްސް މަންތާ ކޮންޒަވޭޝަން …
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ނިންމާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަގެން ބޭންކިން އެޕެއް ތައްޔާރުކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ގައުމީ ބޭންކުން ބުނީ މިކަން ކޮށް …
ކިޑްސް ބޭންކިން އެޕެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ހަންކެޑެ ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަކީ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވާހަކަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްކެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން …
ހަންކެޑެއާ މެދު މި ފަހަރު ކިހާ އުންމީދެއް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
އއ. މާކުރަތުން ބަނބުކެޔޮގަސްތަކެއް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަން ނިންމައި، އެގަސްތައް ވަރުވާ އަށް ނަގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ …
ބަނބުކެޔޮގަސްތަކެއް ވަރުވާ އަށް ދޫކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ އައްޑޫ ހަންކެޑެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ހަންކެޑެ ތަރައްގީ ކުރަން ފަންޑު މެނޭޖްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) …
ހަންކެޑެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރިސޯޓްތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރަން މެރިއަޓް އިންޓަނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕްގެ މި އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ބައިވެރިން ހޯދަން ރާއްޖޭގެ އެކި …
މެރިއަޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އިން އޯޕަންޑޭތަކެއް ބާއްވަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ހދ. ހަނިމާދޫން ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރިތަކަށް ބިން ދޫކުރަން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ ދޫކުރަން ނިންމީ 5،000 އަކަފޫޓުގެ 14 ބިން ކަމަށެވެ. ފަންސާސް އަހަރަށް …
ހަނިމާދޫން ޓޫރިޒަމަށް ބިން ދޫކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހދ. މަކުނުދޫ ފަޅުގައި އޮންނަ ދިއްޕަރަފުށީގައި ތަރައްގީ ކުރަން ފެޑި ސޮނެވާގެ ރިސޯޓް، ސޮނެވާ ސީކްރެޓް ހުޅުވައިފި އެވެ. ސޮނެވާ …
ސޮނެވާ ސީކްރެޓްސް ހުޅުވައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި އަހަރު ބާއްވާ "އޭވިއޭޝަން ފޯރަމް" މި މަހުގެ 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ހޮޓެލް ޖެންގައި …
"އޭވިއޭޝަން ފޯރަމް" މި މަހު 27 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން