Last Updated: May 7, 00:41
Thursday, May 6, 2021
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ހަތަރު ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން އިއްޔެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ވަނީ 401،361 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. …
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހަތަރު ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ އާއްމު މައިދާންތަކާއި، މަގުމަތީގައި ކާނާގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ ގާޑިއާ ފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އަހަރީ ފީ ނެގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ހިޔާލަށް …
އައްޑޫގެ ގާޑިއާތަކުން ފީ ނެގުމަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހިދުމަތްދޭނީ ކޮންމެ ހޯމަ އަދި …
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް ވުރެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މިހާރު ރާއްޖެ މާ ރައްކާތެރިވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިހާތަނަށް ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ …
ކުރިއަށް ވުރެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މިހާރު ރާއްޖެ މާ ރައްކާތެރިވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑޭޓާ ރޯލް އޯވަރ ގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި ޚިދުމަތާއި އެކު 600 އާއި މަތީގެ ޕްލޭންސްތައް ގެންގުޅުއްވާ …
މަސް ނިމޭއިރު ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއް މަހު މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 357 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު …
ބީއެމްއެލްއަށް 357 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް ލިބިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައިފޯން 12 ގެންގުޅޭ އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކެއްގައި 5ޖީގެ ހަލުވި ސްޕީޑް މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެފިއެވެ. އުރީދޫން …
އައިފޯން 12 ގެންގުޅޭ އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް 5ޖީ ލިބޭގޮތް ހަދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އަނެއްކާވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑުތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް އެވޯޑްސްގައި މިފަހަރު އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވަނީ ލ. ގަން އިންޓަކަނެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބެސްޓް ގްރީން ޕްރޮޖެކްޓުގެ …
ފެނަކައަށް އަނެއްކާވެސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ އެވޯޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރެންގެ ބޭންކު ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގދ. ހޯނޑެއްދޫގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. ހޯނޑެއްދޫގެ އިރު އުތުރު ޗަސްބިން ސަރަހައްދުގައި ދިގެމައްކޮޑަ ގެ …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯނޑެއްދޫގައި ނޭޗަރ ޕާކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ށ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މާއުނގޫދޫ އަދި ކޮމަންޑޫގައި …
މާއުނގޫދޫ އަދި ކޮމަންޑޫގައި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 360،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބު ދައްކާގޮތުން އިއްޔެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ވަނީ 360،598 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. ތަފާސްހިސާބު …
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 360،000 ފަތުރުވެރިން އަތުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި އޭޓީއެމް ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރ އަކަށް ބަދަލުކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. މި ސެލްފް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ ބީއެމްއެލް ކުޅުދުއްފުށީ …
ކުޅުދުއްފުށީގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަސް ނިމޭއިރު ބާކީ ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއް މަހު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް އުރީދޫ އިން ހަދައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އުރީދޫގެ އެކްޓިން …
މަސް ނިމޭއިރު ހުންނަ ޑޭޓާ އަނެއް މަހު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މުޖުތަމައަށް ދެމުންދާ މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް މި ރަމަޟާން މަހު އެހީތެރިވުމަށް އެޑްވޮކޭޓިންގ ދަ ރައިޓްސް އޮފް …
ބީއެމްއެލް އިން އާކަށް 100،000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ހުންނަ ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ދަރިވަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ ރައްކާތެރި ފެން ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ރަށު …
ބީއެމްއެލް އެހީގައި ގއ.އަތޮޅު ސްކޫލަށް ބޯފެން ލިބޭނެ ސިސްޓަމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހު 1.33 ބިލިއަން ރުފިޔާ، މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ބަލައިގެންފި އެވެ. މީރާ އިން ބުނީ މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ …
މީރާ އަށް މިދިޔަ މަހު 1.33 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު