އެސްއެމްއީ ބޭންކު: 6 ޕަސެންޓު އިންޓްރަސްޓާއި އެކު ފަސް މިލިއަނާއި ހަމައަށް!

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް މިއަދު އިފްތިތާހު ކުރެވުނު އެސްއެމްއީ ފައިނޭންސިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ)ން ހަޕެސެންޓު އިންޓްރަސްޓުގައި ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާއާއި...

އެސްއެމްއީ ބޭންކު ހުޅުވައިފި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހައިން ލޯނުތައް ލިބޭ ގޮތަށް ދައުލަތުން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިއަދު ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ...

737 މެކްސްގެ އާ އެއާކްރާފްޓްތައް އުފެއްދުން ކުރިއަށްގެންދާނަން: ބޮއިން

737 މެކްސްގެ ފްލައިޓްތައް ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބު ތަޙުޤީޤުކުރެވެންދެން އެ މޮޑެލްގެ އެއާކްރާފްޓްތައް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް، އެއާކްރާފްޓްތައް އުފެއްދުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދާނެ...

އެސްޓީއޯގެ ބައެއް ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަނީ

އެސްޓީއޯގެ ބައެއް ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ސަބްސިޑަރީ...

އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑަށް އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން އައްޔަންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ކުރިން ބޯޑު...