Last Updated: February 24, 10:52
Monday, February 24, 2020
ސިބްކޯ އިން މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރި ބުއިމެއް ކަމަށްވާ "ގުޑްޑޭ" ގެ އާ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ގުޑްޑޭ ޗަރޖް" މިއަދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ސިބްކޯ އިން …
ސިބްކޯއިން "ގުޑްޑޭ ޗަރޖް" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
އަމީރާ
ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ހިއްސާވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން 11.19 ރުފިޔާއަށް ޑީސަލް ލީޓަރެއް މިހާތަނަށް ވިއްކަމުން އައިނަމަވެސް އެއަގުން …
އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާއަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް މަންޒިލްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދަތުރުފެށުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ގައުމީ …
މޯލްޑިވިއަންއިން އިންޑިއާގެ ބައެއް މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރު ފަށަނީ
އަލީ ހުޒާމް
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު 1.81 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި އެވެ. މީރާއިން ބުނީ މި އަދަދަކީ މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ 7.4 …
މީރާއަށް މިދިޔަ މަހު 1.81 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ އެއާލައިންގެ ޓިކެޓު ގަނެވޭ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ރަސްމީކޮށް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަންގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެޕްލިކޭޝަން ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު …
މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓު ގަނެވޭ މޯބައިލް އެޕް ތައާރަފްކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ފާހަގަކުރުމަށް ދޭ "ގޯލްޑް 100" އެވޯޑްގެ ޕްލެޓިނަމް ފާރޓްނަރގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިއީ …
"ގޯލްޑް 100" ގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރަކަށް މިއަހަރުވެސް ބީއެމްއެލް
ހަސަން ރަޝީދު
އަމީނީ މަގު މާލޭ ސްކެއަރ ގައި ހުންނަ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގައި އެކައުންޓް އޯޕެނިންގ އަދި ލޯން ސެންޓަރ އެއް މިއަދު …
ބީއެމްއެލުން އެކައުންޓު ހުޅުވުމަށާއި ލޯނުގެ ކަންކަމަށް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސޮލޮވީނިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ ބާ2000ގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ސުވަދީވް ކެފޭގައި ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ބާ 2000 ކޮފީ ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް މާކެޓު ކުރާ އެޗްއެސްސީ މޯލްޑިވްސްއިން …
ބާ 2000 ކޮފީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއް ސުވަދީވްގައި!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން ހަތަރު ގައުމަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ގުޅޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަދައިފި އެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނީ ޗައިނާ އާއި ތައިލެންޑާއި މެލޭޝިއާ އަދި …
ހަތަރު ގައުމަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ގުޅޭނެ ގޮތް އުރީދޫން ހަދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ޑިރެކްޓާ އޮފް ކަސްޓަމާ ސާވިސްގެ މަގާމަށް ގުލްނާޒް މާހިރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގައި މީގެކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގުލްނާޒު އެ ކުންފުނީގައި …
ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމާ ސާވިސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ގުލްނާޒު
މުހައްމަދު އައިމަން
މިދިޔަ އަހަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް 400 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު …
މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯ އަށް 422 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ޖަޕާންގެ ނަންބަރު ވަން މަޝްހޫރު ސެނިޓަރީ ޕެޑް "ސޮފީ ކޫލް" ސިބްކޯއިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. "ސޮފީ ކޫލް" ޕެޑަކީ، އިންޑިއާގައި …
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފިނި ޕެޑް "ސޮފީ ކޫލް" ސިބްކޯއިން އެތެރެކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދީ ސީއީއޯ ނަޖީބް ހާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ތިބީ ދިވެހި ރައްޔިތުން: އުރީދޫ
މުހައްމަދު އައިމަން
ގިނަބައެއްގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ އަދި ތަޖުރިބާ ހުރި އެނާޖީ ވާރލްޑުގެ ޝޯރޫމެއް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ ޕްލޭންކްޓަން އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ …
ކަރަންޓު ސާމާނު ވިއްކުމުގައި ތަޖުރިބާހުރި އެނާޖީ ވާރލްޑް މިހާރު އައްޑޫގައި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ހެޕީ މާކެޓުން އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރު ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކާއެކު ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި މި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރު ހުޅުވައިދެއްވީ ކުޅުދުއްފުށީ …
ހެޕީ މާކެޓުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗެއް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކާކޯލާ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި …
ޔޫރޯގެ މެޗެއް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކޮކާކޯލާ އިން ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު