Last Updated: November 19, 10:42
Tuesday, November 19, 2019
މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން މުދާ އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރާއި އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އަދި ލިބުނު އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ހިސާބުތަކުން …
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އެކްސްޕޯޓު އަދި އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އަހަރު ނިމުމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމެންޓުން ބާއްވަމުން އަންނަ "އިޔާ އެންޑް ސުޕާ ސޭލް" ފަށައިފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ ހުރިހާ ފިހާރަތަކެއް …
އެސްޓީއޯގެ އިޔާ އެންޑް ސޭލް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ "ކެބް އެމްވީ" ގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ކެބް އެމްވީ ހިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކާ "ފަހި ކެބް" އެޕްލިކޭޝަން …
ކެބް އެމްވީގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ ގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. …
ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެ ގެންނަ ފިޔާ އެތެރެކުރުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އިންޑިޔާ އެމްބަސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިންޑިޔާ އެމްބަސީން މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންޑިޔާއިން އެތެރެކުރި އެއް …
ފިޔާ ބޭރުކުރުން ހުއްޓާނުލާނެ: އިންޑިޔާ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސިބްކޯ އިން އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި އެކުންފުނީގެ ހޯލް ސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ފިހާރައެއް މިއަދު …
ސިބްކޯގެ ފިހާރައެއް އައްޑޫގައި ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ގްރީން ޓެކްސް އެންމެ ގިނައިން ދައްކާފައި ވަނީ ކ. އަތޮޅުންކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން އަންގާރަ …
ކ. އަތޮޅުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 24 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގްރީން ޓެކްސް ދައްކައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަނީ އެންޓަޕްރައިސް އިން "ބީއެންޑް ޑަބްލިއު" ގެ ނަމުގައި ލަކީ ޑްރޯއެއް ފަށައިފިއެވެ. ސަނީ އިން ބުނީ މި ލަކީ ޑްރޯ އަކީ އެ ކުންފުނިން އެތެރެ …
ސަނީގެ "ބީއެންޑް ޑަބްލިއު" ލަކީ ޑްރޯ ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވިލާ އެއަރ އިން ގެންނަ އައު މަތިންދާ ބޯޓު މިއަދު މެންދުރު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. ފްލައިމީއިން ގެނެސްފައިވަނީ އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ މަތިންދާ ބޯޓެކެވެ. 72 މީހުންގެ …
ފުލައިމީގެ އާ ބޯޓު ރާއްޖެ ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ހުންނަ ހަމައެކަނި އައިލެންޑް ހޮޓެލް ކަމަށްވާ އީކުއޭޓަރ ވިލެޖު އަނެއްކާވެސް މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސްއަށް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ނޮމިނޭޓްވެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލީޑިންގ …
އީކުއޭޓާރ ވިލެޖު މިފަހަރުވެސް މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓް ވެއްޖެ!
އަމީރާ
ވިލާ އެއަރ އިން ގެންނަ އައު މަތިންދާ ބޯޓު މިއަދު މެންދުރު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. ފްލައިމީއިން ގެންނަނީ އޭޓީއާރު 600-72 މަރުކާގެ …
ފުލައިމީގެ އާ ބޯޓު މިއަދު ރާއްޖެ ގެންނަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ހިންގާ ގޮތް މިސާލަކަށް ބަލަން ޖެހޭކަމަށް ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސެއިން) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލ އަތޮޅުގައި …
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ފެނަކަ ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ޖެހޭ: އަނދުން ހުސެއިން
އައްޑޫގައި ގެސްޓު ހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓެލް ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އައްޑޫގައި ގެސްޓު …
އައްޑޫން ޓޫރިޒަމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު (ސީއެފްއޯ) ގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން ބުނީ މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ ސީއެފްއޯއަކަށް …
އުރީދޫގެ ސީއެފްއޯގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް)އަށް މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓާގައި ކުންފުނީގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ)އިން ބުނެފި އެވެ. ޕީސީބީ އިން …
ގައުމީ އެއާލައިނަށް 10.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ގައުމީ ދުވަހު، އުރީދޫ އިން "އެކު" ކެމްޕެއިން ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެކަކާއި އަނެކަކުގެ ދެމެދުގައިވާ ތަފާތުތައް ފާހަގަކޮށް އުރީދޫ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަގުބޫލު "ވަރަށް ތަފާތު" ކެމްޕެއިނަށް …
އުރީދޫގެ "އެކު" ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު