Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
ދިވެހި ޕީއާރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސް ރީބްރޭންޑް ކޮށްފިއެވެ. ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސްގެ ނަން މިހާރު ވަނީ "އޮރކާ މީޑިއާ ގުރޫޕް" ގެ ނަމަށް …
މޯލްޑިވްސް ގެޓަވޭސް ރީބްރޭންޑްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުން ކުރަން ހުންނަ ދައުލަތުގެ ރިޒާވް 251 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރާ މާލީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މި …
ބޭނުން ކުރެވޭ ރިޒާވް 251 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ސައުވީސް ގަޑިއިރު ވިޔަފާރިކުރަން ހުއްދަދޭ ސަރަހައްދުތައް މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ސައުވީސް ގަނޑިއިރު …
އައްޑޫގައި 24 ގަޑިއިރު ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަދޭ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ބްރޭންޑްގެ ލިސްޓުގައި އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެއެވެ. ދުނިޔޭގައި މުއާސަލާތީ ކުންފުނިތައް ލިސްޓުކޮށް މިނެކިރުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރަމުން އަންނަ "ބްރޭންޑް ފައިނޭންސް"ގައި މިއަހަރު …
އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ޓެލެކޮމް ކުންފުނީގެ ލިސްޓަށް އުރީދޫ
ހަސަން ރަޝީދު
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އިންޑިޔާ އާއި ސްރީލަންކާ އަދި އެހެނިހެން މަންޒިލުތަކަށް އުދުހެމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ފިތުރު އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި …
އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ސްރީލަންކަންގެ ދަތުރުތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 1.31 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީއިން ބުނެފި އެވެ. މީރާއިން ބުނީ މި އަދަދަކީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއަށް …
މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް 1.31 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އިންޑިޕެންޑެންޓް ބޯޑު ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި އަދި އައު ޗެއާމަންގެ ގޮތުގައި ޑޭމިއަން ފިލިޕް ޗެޕަލް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ޗެޕަލް މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ އުރީދޫ …
އުރީދޫގެ ޗެއާމަން ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ މާކެޓިން ސެމިނާއެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި ސެމިނާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 10 ދުވަހުގެރޭ 21:30 ގައި އައްޑޫ ސިޓީ …
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ހާއްސަ މާކެޓިން ސެމިނާއެއް އައްޑޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ބާޒާރުގައި މިރުސް ތިޔާގިވެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ކިލޯއަކުން 1،000ރ. އިން 600ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލޭ ބާޒާރުގައި ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ …
ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރަމަޟާން މަހަކީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް އުފުލިގެންދާ މަހެކެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހާއި ގުޅުން ހުރި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ މިންވަރަށް ބޮޑުވެގެންދެއެވެ. …
އައްޑޫ ރޯދަ ބާޒާރު: ކަރާ ކިލޯއެއް 30 ރުފިޔާއަށް!
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގޭހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނި މޯލްޑިވް ގޭހަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ލިބުނު ސާފު ފައިދާ 17 މިލިއަން އިތުރު ވެއްޖެއެވެ. …
މޯލްޑިވް ގޭހަށް ފުރަތަމަ ތިން މަހުގެ އާމްދަނީ 17 މިލިއަނަށް
އައިޝާ އިބްރާހިމް