Last Updated: October 4, 22:10
Thursday, October 5, 2023
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި …
އެސްއޯއީ ބޯޑު މެންބަރުން މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރަން ޖެހޭނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމިގެ ގޮތުން ބ.އޭދަފުށީގައި ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ހުޅުވި އެ ސެންޓަރުން …
ޓްރީ ޓޮޕްގެ ކޮންޓެކްޓް ސެންޓަރެއް އޭދަފުއްޓަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ މި އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް މި މަހުގެ 12 ގައި ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ގިތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު 1 އެވެ. …
ޓޫރިޒަމް ދުުވަސް ފާހަގަކުރުން 12 ގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ވިސްޓާރާ އެއާލައިނުން މާލެ އާއި އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ ދެމެދު ދަތުރުތަށް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ވިސްޓާރާގެ މި …
ވިސްޓާރާ އިން މާލެ-ދިއްލީ ދަތުރަތަށް ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އެމްޓީސީސީން ކެޕިޓަލް ރެއިޒް ކުރުމަށް ވިއްކަން މަސައްކަތް ކުރާ ބޮނޑަކީ އަވަސް އަރުވާލައިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަމަކީ ވޭތުވެ ދިޔަ 7 މަހުގެ މަސައްކަތުން …
އަވަސް އަރުވާލައިގެން ބޮންޑެއް ނުވިއްކަން: އެމްޓީސީސީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ސަރުކާރު ބަންދުވިޔަސް މާދަމާ ބޭންކުތަކާއި އަދި އެމްއެމްއޭއިން ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަނދު ކަމަށް މިއަދު ކަނޑައެޅި …
ސަރުކާރު ބަންދަސް އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކު ޚިދުމަތް ދޭނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
އުރީދޫގެ މޫލީއިން އައިފޯނު ޕްރީ-އޯޑަރު ކުރި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނުތައް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯނު ހަވާލުކުރީ އުރީދޫގެ ހެޑް އޮފީހުގައި ބޭއްވި އިވެންޓެއްގަ އެވެ. އުރީދޫން …
އުރީދޫން ކަސްޓަމަރުންނަށް އައިފޯން 15 ހަވާލުކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރާ ދިމާކޮށް ހިޔާ ޓަވަރުތަކުން ކަރަންޓް ކަނޑަން އުޅޭ ވާހަކަ ސްޓެލްކޯއިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ އެ …
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ކަރަންޓު ކަނޑާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއަރ މެންބަރުންނަށް ފިޓްސް އެއާއިން ސްރީލަންކާ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ޙާއްސަ ރޭޓެއްގައި މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ މި ޕްރޮމޯޝަން މިމަހުގެ …
އުރީދޫ ކްލަބް ޕްރިމިއާ މެންބަރުންނަށް ހާއްސަ ފެއާއެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ބޯޓު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސީފެއަރާސް އައިޑެންޓީޓީ ޑޮކިއުމެންޓް ނުވަތަ އެސްއައިޑީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޯޓުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ މި ލިއުން …
ސީފެއަރާސް އައީޑީ ދޫކުރަން ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކުގެ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ރަސްމީކޮށް ފަށައިފިއެވެ. އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަށްޓަވައިދެއްވީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ …
ކުޅުދުއްފުށީގައި އާރްޓީއެލް ބަހުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި އޮންލައިންކޮށް ވަގުތުން އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެ ބޭންކުން ބުނީ އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހިދުމަތާ އެކީ އެކައުންޓް …
މިހާރު އެމްއައިބީގައި ވަގުތުން އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދުނިޔޭގެ 122 ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ދާން ބޭނުންވަނީ ދިވެހި ރާއްޖޭއަށް ކަމަށް ކުއޯނީ ކިޔާ ޓްރެވެލް ފާމަކުން ޝާއިއު ކުރި ޓްރެވެލް ބަކެޓް ލިސްޓުން ދައްކައިފިއެވެ. …
122 ޤައުމެއްގެ ގިނަ މީހުން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުމީ ރާއްޖެ
މޫސާ މަތުލޫބް
ޢުމްރާއަށް މީހުން ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހު ސުންގަޑި އަކީ އަންނަ …
އުމްރާ އަށް ގެންދަން ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ ހުޅުދޫގައި ވިޒިޓާސް ސެންޓަރަކާއި އާންމު ފާހާނާތަކެއް ހަދައި ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކުރިން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާގައި ނުވާތީ އަލުން …
ހުޅުދޫ ވިޒިޓާސް ސެންޓަރު އަލުން ބީލަމަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގައި ޙިދުމަތް ދެމުންދާތާ 18 އަހަރު ފަހުން ގިނަ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު އުރީދޫގެ އަމިއްލަ އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކު ކައިރީ ހުންނަ މި …
18 އަހަރު ފަހުން އުރީދު އަށް އަމިއްލަ އޮފީހެއް
މޫސާ މަތުލޫބް