Last Updated: October 24, 20:02
Saturday, October 24, 2020
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހިންގާ 'އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު' ގެ ދަށުން ނ. ހޮޅުދޫގައި މަސްކެނޑުމަށް ހާއްސަ ތަނެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. މަހެއްގެ ބައްޓަމަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޮޅުދޫގައި މަސްކަނޑަން ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަމަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖެއަށް މަދުވެގެން 18 އެއަރލައިނަކުން ދަތުރުތައް ކުރާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ 12 އެއަރލައިނަކުން މިހާރު …
އަންނަ މަސް ނިމޭއިރު ރާއްޖެއަށް 18 އެއާލައިނަކުން ދަތުރުކުރާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހު ޗައިނާގެ އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން އިއްޔެ ނެރެފައިވާ ޓޫރިޒަމްގެ އަޕްޑޭޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނީ ޗައިނާގެ "ޗައިނާ …
އަންނަ މަހު ޗައިނާގެ އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން …
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ …
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތ.ތިމަރަފުށީގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއްގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 24 ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި، …
ތިމަރަފުށީގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑްތަކާއި އެކު، އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ކ.ވިލިމާލެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫގެ އެކްޓިންގް ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ …
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު ވިލިމާލެ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޯޑަރު ހުޅުވި ދެވަނަ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ތިންވަނަ މަހު ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު 56 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ …
ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު 56 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް 'އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު' ގެ ދަށުން ތ. ވޭމަންޑޫގެ ތުނޑީކޮޅުގައި ހިތްފަސޭހަ ކަމާއެކު ދަތުރުގޮސް އުޅެވޭނެގޮތަށް ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. ފަރުހިލާ ތުނޑީގެ …
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ވޭމަންޑޫގައި ޕިކްނިކް ސަރަހައްދެއް ގާއިމްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިއަކަށް ޖުމްލަ 544.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި މަހުގެ …
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 544.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހު އިތުރު ތިން އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރޭ 'އަޕްޑޭޓްސް އޮން ދަ …
މި މަހު އިތުރު ތިން އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން، ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށައިފިއެވެ. ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށާފައިވަނީ …
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް އަލުން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ވިއްކާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލާޒިމުކޮށް، އެކަމާއި ގުޅޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މި ގަވާއިދަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވަނީ މިމަހުގެ …
ތަރުކާރީ، މޭވާ ވިއްކާ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލާޒިމުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އިން ލަންކާ އަށް މަސް އިމްޕޯޓު ކުރަން ހުރަހެއް ނެތްކަމުގެ ޔަގީންކަން އެގައުމުގެ އިސްވެރިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް އަރުވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިރޭ …
މަސް އިމްޕޯޓު ކުރަން ރާއްޖެއަށް ހުރަހެއް ނެތް: ލަންކާ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން މަރުކަޒީ ބޭންކު، އެމްއެމްއޭއިން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އެ …
ބޭރު ފައިސާ ގަނެވިއްކުމުގެ ލައިސަންސް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ މި ފަސް ރަށުގައި ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓަކީ …
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު