Last Updated: September 18, 22:02
Saturday, September 19, 2020
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިއަކަށް ޖުމްލަ 524 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި މަހުގެ …
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 524 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލްގެ ކާޑުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތުގެ އަދަދު ދަށްކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ބޭސްފަރުވާ އާއި ތައުލީމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވަގުތީ ލިމިޓެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ގައުމީ …
ދަރިވަރުންނާއި ބޭސް ފަރުވާއަށްދާ މީހުންގެ ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކޮށްދޭނަން: ބީއެމްއެލް
އަލީ ހުޒާމް
ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުންކުރާ "އެކްޓިވެކްސް" ބްރޭންޑުގެ ސައިބޯނި އާއި ސައިބޯނި ފުޅި ސިބްކޯ އިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން "އެކްޓިވެކްސް" ބްރޭންޑުގެ ސައިބޯނި …
ޖަރާސީމުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުންކުރާ ސައިބޯނި ފުޅި ސިބްކޯގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ޚިދުމަތް ޅ. ނައިފަރަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މިހާރު ނައިފަރަށް 100 އެމްބީޕީއެސް އާއި ހަމައަށް ހަލުވި ސްޕީޑުގައި އިންޓަނެޓު ލިބޭނެކަމަށެވެ. …
އުރީދޫ ސުޕަނެޓު ނައިފަރަށް
އަލީ ހުޒާމް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ޑެބިޓް އަދި ކްރެޑިޓް ކާޑުތަކުން މަހެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އަދަދު ދަށްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން …
ބީއެމްއެލް ކާޑުތަކުން ބޭރުގައި މުއާމަލާތް ކުރެވޭނެ އަދަދު ދަށްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އައިއެސްއޯ ސްޓެންޑަޑުގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓާއި، އޮކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފިއެވެ. ISO 9001:2015 ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓު ނުވަތަ ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތަކީ …
ފެނަކައިން އައިއެސްއޯގެ ކޮލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކޮށް އަހަރަކު 6 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށްކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އިކޮނޮމިކް …
އަމާޒަކީ އައްޑޫ އެއާޕޯޓަށް އަަހަރަކު 6 ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ގެނައުން: ފައްޔާޒު
އަލީ ހުޒާމް
އިންޑިއާއިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް އެކަމުގައި ދައްޗެއް ނާންނާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ …
އިންޑިއާ އިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓުކުރުން މަނާކުރިޔަސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހު ދައުލަތަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީ އެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ މީރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ …
އޮގަސްޓު މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އެއް ބިލިއަން ލިބިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 27 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިމަހުގެ 27 ވާ …
އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ މި މަހު 27 ގައި
ހަސަން ރަޝީދު
"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ނައު" ގެ ނަމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް، ޑެސްޓިނޭޝަން މާރކެޓިންގް ކެމްޕޭނެއް ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއާއި އެކު މި ކެމްޕޭންގައި …
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރަން އުރީދޫން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޮޑެތި ވިޔަފާރިއަކަށް ޖުމްލަ 522 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް …
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 522 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެސްޑީއެފްސީއިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ދެވަނަ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެސްޑީއެފްސީން ވަނީ ލޯނުތައް ދެއްކުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދޭން ނިންމާފައެވެ. އެސްޑީއެފްސީން …
އެސްޑީއެފްސީގެ ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދޭން ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ފައިނޭންސިންގ އަށް ފައިސާދެއްކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކުރުމަށް ހުޅުވާލާ ފުރުސަތުގެ ދަށުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފައިސާ ދައްކަން ފަށަންޖެހޭ …
ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދޭން ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގޮތް ނޭނގޭ އީމެއިލް ނުވަތަ "ފިޝިން އީމެއިލް" ތަކުގެ ސަބަބުން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓްތަކުން ގޮތް ނޭނގޭ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިނގާފައިވާކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ. ބައެއް ކަސްޓަމަރުންގެ …
ގޮތް ނޭނގޭ މެއިލްތަކާއި ހުރެ ބީއެމްއެލް އެކައުންޓްތަކުން ނުބައި މުއާމަލާތްތަކެއް!
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިގޯއިން ކޮޗިންއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. އިންޑިގޯ އިން ބުނީ މި ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެކުލަވާލި …
އިންޑިގޯއިން ކޮޗިންއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ދަތުރުތައް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު