Last Updated: September 18, 12:38
Wednesday, September 18, 2019
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ …
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާދާރަކަށް ވުމަށް ބާކީ ފަސް ދުވަސް
ހަސަން ރަޝީދު
ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ)ގެ ހުސްވެފައިވާ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނާދިޔާ …
ސީއެމްޑީއޭގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފަންނު ވެރިންނަށް އިތުރު ފުރުސަތު ތަކެއް ހޯދައިދޭން ބާއްވާ ފަންނު އެކްސްޕޯ ރަސްމީކޮށް މިރޭ އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ނެޝަނަލް އާޓްގެލަރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފަންނު އެކްސްޕޯ އިފުތިތާހު …
ފަންނު އެކްސްޕޯ އިފްތިތާހު ކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސްރީ ލަންކަން އިން ގަމުން ކޮލޮމްބޯއަށް މިހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުން ޖެނުއަރީ މަހަށް ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ދަތުރުކުރެވޭ އޮފާއެއް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދާއި މާދަމާ ޓިކެޓު ބުކް …
ކޮލޮމްބޯ ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ ސޭލްއެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހއ.ކެލާ އަދި ބާރަށުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އޭޓީއެމްއެއް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ. ބީއެމްއެލް މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކެލާ އަދި ބާރަށުގައި ބެހެއްޓި …
ކެލާ އަދި ބާރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުމާލޭގެ ރެނާޓަސް އިތާމުތް ބިލްޑިންގ ގައި ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ޚާއްސަ އޭޓީއެމް އެއް މިއަދު ހުޅުވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކުރި އޭޓީއެމް އަކީ …
ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ހުޅުމާލޭގައި ބަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. އެމްއައިބީ އިން މިއަދު ބުނީ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރީ ސަބްސްކްރިޕްޝަން …
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހު މީރާއަށް 862.91 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފިއެވެ. މީރާ އިން ބުނީ މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު 14.8 ޕަސެންޓު …
މީރާ އަށް މިދިޔަ މަހު 862.91 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން އިންޑިޔާގެ ޗެންނާއީ އާ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމާ ދޭތެރޭ ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޚާއްސަ އޮފާއެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިމަހުގެ ނިޔަލަށް ޓިކެޓު ބުކް …
ޗެންނާއީ އިން ގަމަށް އެންމެ 127 ޑޮލަރަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން ތައިލޭންޑުގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ހަދާފައިވާ ޝްރިމްޕް ފާމް މޮޑެލްއެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި އޭގެ ދަނޑެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ކޮލެޖުން …
ސައިރިކްސް އިން ހުޅުމީދޫގައި ޝްރިމްޕް ފާމެއް ތަރައްގީކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އަށް ހާއްސަ ކޮށް އާ ހެޑް އޮފީހެއް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ހުންނަ ހ. ޒޮނޭރިއާ ގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މި …
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކްގެ އާ ހެޑް އޮފީސް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރަޕްގެ ސްޓާޓް ބްރޭންޑްގެ ބެޓަރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މެރިން ޕަވަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެތެރެކޮށް ވިއްކާ، މި ބެޓަރި ރަސްމީކޮށް ތައާރަފުކޮށް ދެއްވީ، ބުރާސްފަތި …
ސްޓާޓް ބްރޭންޑްގެ ބެޓެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ)ގެ ހިއްސާ ވިއްކުމާއި، ހިއްސާ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު މަރަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްއައިބީން ބުނީ މި އިވެންޓު …
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން މިއަދު ހަވީރު މަރަދޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ ފްލައިޓް ޝެޑިއުލްއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފިއެވެ. ނޮވެމްބަރ …
ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށް ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިސްލާމިކް ބޭންކުގެ ހިއްސާ ވިއްކުން މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފިއެވެ. އެމް.އައި.ބީ އިން އާންމުނަން ހިއްސާ ވިއްކުން …
އެމްއައިބީގެ ހިއްސާ ގަންނަން އެންމެ 15 ދުވަސް!
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯގެ "މަކިޓާ ހެއްޔާ" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ މި މުބާރަތަކީ މަކިޓާ ޕަވަޓޫލްސް ބޭނުން ކޮށްގެން ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކާލުމަށް ފުރުސަތު …
އެސްޓީއޯގެ "މަކިޓާ ހެއްޔާ" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު