Last Updated: November 24, 22:09
Tuesday, November 24, 2020
ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްވި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިހާރު ފަތުރަމުންދަނީ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން މިރޭ ބުނީ އެ އެއާލައިންގެ …
ފްލައިޓްތައް ކެންސަލެއް ނުވޭ، ފަތުރަނީ ދޮގު މައުލޫމާތެއް: މޯލްޑިވިއަން
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިތުރު 65 މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލް ޗެއަރ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް …
ބީއެމްއެލް އިން 65 މީހަކަށް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާތަނަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓުހައުސް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ އަލުން ދީފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި …
މިހާތަނަށް 110 ގެސްޓުހައުސްއެއް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި އެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރާފައިވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި …
ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިތުރު ރަހުނަކާއި ނުލައި ކުޑަ އިންޓްރެސްޓު ރޭޓުގައި ވެހިކަލް ގަނެވޭ ލޯން ސްކީމެއް ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިުވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ …
ކުޑަ އިންޓްރެސްޓުގައި ބީއެމްއެލްއިން ވެހިކަލް ގަނެދެނީ
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ހިންގާ އާކް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމަށް ބޭންކުން ދެމުންދާ އެހީތެރިކަމުގެ ދަށުން އެ ޕްރޮގްރާމަށް 150،000 ރުފިޔާ …
އާކް އެއިޑް މެދުވެރިކޮށް ބީއެމްއެލްގެ އެހީ 5 އަތޮޅެއްގެ ކުދިންނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ހއ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓު ދާދި ދެންމެއަކު ޖައްސައިފިއެވެ. 198 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާފައިވާ މި އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ޓެސްޓު ފްލައިޓުގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ …
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ޓެސްޓު ފްލައިޓު ޖައްސައިފި
އަލީ ހުޒާމް
މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އިތުރުވެ، އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. …
މިދިޔަ މަހު އެކްސްޕޯޓު މައްޗަށް، އިމްޕޯޓު ދަށަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) ގެ ލޯނުތަކަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް ކައުންޓަރުންނާއި، އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އެސްޑީއެފްސީން ބުނީ މި މަހުގެ 8 ވަނަ …
އެސްޑީއެފްސީގެ ލޯނުތަކަށް އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އދ.ދިގުރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސެލްފް ސަރވިސް ބޭންކިންގ ސެންޓަރެއް ހުޅުވައި މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި އޭޓީއެމް ސެންޓަރ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނެގުމުގެ …
ދިގުރަށުގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް ރިލީފް ސަޕޯރޓްގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިތުރު ފައިނޭންސިންގެ އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޔޫރަޕިއަން …
ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ ކޮވިޑް ރިލީފް ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު 370.57 މިލިއަން ރުފިޔާ މީރާއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މީރާއިން މިއަދު އާއްމު ކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިއީ މިދިޔަ 2019 ވަނަ …
މިދިޔަ މަހު މީރާއަށް 390 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް!
އަލީ ހުޒާމް
ރަޝިޔާގެ އިތުރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން (އެމްއޭސީއެލް) ބުނީ ރޮސިޔާ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށާނީ މި މަހުގެ …
ރަޝިޔާގެ އިތުރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ނަގުދު ފައިސާ ބޭނުންނުކޮށް ޓެކްސީ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މި ޚިދުމަތާއެކު ޓެކްސީ …
ޓެކްސީ އަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކޭޝްލެސް ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފޭދޫ ބޮޑުމަގުގައި އަލަށް ހުޅުވައިގެން އުޅޭ އިވަގޫމީ ނަމަކަށް ކިޔާ ވިޔަފާރި އަކީ ބޭރުން ބަލާ ބެލުމަށް ޓޭންކުގައި ގެންގުޅޭ މަސް ވިއްކާ ފިހާރައެކޭ ހީވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް …
އިވަގޫމީ އާއެކު ފެނު އަޑީގައިވެސް މިހާރު ބަގީޗާ ހެއްދޭނެ
އަމީރާ
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ފިހާރަތައް މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ ވެސް ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން …
ފިހާރަތައް ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު