Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ޖިޖީ ހަޑީޑް ފުރަތަމަ ސޯލޯ ކްލޯތިން ލައިން ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެން މޮޑެލުންގެ ތެރޭގައި …
ޖިޖީ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި، ފޯޑް އިން އިންޑިއާގައި ހިންގަމުން އައި ކާރު ޕްލާންޓް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޓާޓާ އަށް ވިއްކާލަން ނިންމައިފި އެވެ. …
ފޯޑްގެ ކާރު ޕްލާންޓެއް ޓާޓާ އިން ގަންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ވެމްކޯގެ ބިޒްނެސް ޕްލޭން ހަދައި ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެ ކުންފުނިން އިއުލާންކުރުމާ ގުޅިގެން އެކަން ހިލޭ ކޮށް ދެވިދާނެ ކަމަށް …
އަމްރު ހުރީ ވެމްކޯގެ ބިޒްނެސް ޕްލޭން ހަދައި ދޭން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގެ ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 1 ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އޮންލައިން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޕޯޓަލްއެއް …
އުރީދޫ ޕަބްޖީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، ވެމްކޯގެ ބިޒްނެސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ …
ވެމްކޯގެ ބިޒްނެސް ޕްލޭން ހަދަން ބަޔަކު ހޯދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 133،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި …
ޖުލައިގައި 133،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތަރު އެއާޕޯޓެއް ނިންމަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ "ރާއްޖެޓީވީ"ގައި …
އެމްޓީސީސީން އަންނަ އަހަރު 4 އެއާޕޯޓް ނިންމަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި އަބްދުﷲ އަބްދުއްރަހީމް ދިރާގުގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް އޭނާ އައްޔަންކުރިކަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ހާމަކުރީ އިއްޔެ އެވެ. …
ދިރާގު ބޯޑަށް އަބްދުއްރަހީމް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ "ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރީ 2022" ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ހަތަރު ނަސީބުވެރި ކަސްޓަމަރަކަށް ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު …
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީ ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިވެރިން ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ދަޢުވަތު ދެއްވައި، ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް ޤާއިމުކޮށްދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ދެއްވައިފި އެވެ. …
ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން އިންޑިއާ ކުންފުނިތަކަށް ދައުވަތު
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ޕައިލެޓް ކޯހުގެ ބާކީ ބައި ފުރިހަމަކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ލޯނަށް ކުރިމަތިލާން ހަޔާ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ފުރުސަތު ހުޅުވައިލީ ކުރިން ގަމުގައި …
ޕައިލެޓް ކޯސް ފުރިހަމަކުރަން ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އަސާސާ ބައެއް ބާވަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަގުފަހިކޮށް ދީފީ އެވެ. އެސްޓީއޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި މީގެ ތެރޭގައި …
އިންޑިއާ އިން ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރުކޮށްދޭ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިރާސީ އަހަރާ ގުޅުވައިގެން "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ނަމުގައި އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެގެން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް …
"ބެކް ޓު ސްކޫލް" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، ސްޓެލްކޯ އިން ވިލިމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުއްދަ ނުދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ …
ސްޓެލްކޯގެ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ހުއްދައެއް ނުދިން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ގައުމީ ދާރުލްއާސާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ. މިއީ ނޮވެންބަރު މަހު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޭންކުގެ 40 ވަނަ އަހަރީ …
ދާރުލްއާސާރު ތަރައްގީ ކުރަން ބީއެމްއެލްގެ އެހީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޓީސީސީގެ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް) ގެ ދަށުން މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، އައްޑު އަށް ވެސް ބަސްތައް ގެނެސްފި …
މިނީ ބަސްތައް އައްޑު އަށް ވެސް ގެނެސްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ