Last Updated: January 24, 21:27
Friday, January 24, 2020
މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗެއް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކޮކާކޯލާ ކުންފުނިން ފަށައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި …
ޔޫރޯގެ މެޗެއް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ކޮކާކޯލާ އިން ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބ. އަތޮޅުގެ ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް 30،000 ވަނަ ފްލައިޓު މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ހާއިރު ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް 30،000 ވަނަ ފްލައިޓުގެ ގޮތުގައި …
ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓަށް 30،000 ވަނަ ފްލައިޓް ޖައްސަލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ "އަވަސް ރައިޑް" ގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އަވަސް ރައިޑަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ …
"އަވަސް ރައިޑް" ގެ ހިދުމަތް އައްޑޫއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުން ފުރައިގެން 3 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރާ ހާއްސަ ފެއާއެއް ސްރީލަންކަން އެއާލައިނުން ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ. މި ފެއާ ފަށާފައި މިވަނީ އަންނަ މާޗު މަހު ސްކޫލުތަކުގެ …
ގަމުން، މެލޭ، ސިންގަޕޫރު އަދި ބެންކޮކަށް ހާއްސަ ފެއާއެއް
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަނީ އެންޓަޕްރައިސް އިން ކޮންމެ މަހަކު ދޮންނަ މެޝިނެއް ލިބޭނެހެން ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ސަނީ އެންޓަޕްރައިސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ލަކީޑްރޯ ޕްރޮމޯޝަނަކީ …
"ކޮންމެ މަހަކު ދޮންނަ މެޝިނެއް" ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ސަނީން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓު ކުރި މުދަލާއި، އާމްދަނީ ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ނެރުނު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ …
މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓާއި އާމްދަނީ ވެސް މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އާ ޗީފް ރިސްކް އޮފިސަރ ގެ މަގާމަށް ގެރީ ލޯޓަން އަދި އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ ޑައިރެކްޓަރގެ މަގާމަށް ސުރީ ހާނިމް މުޙައްމަދު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. …
ބީއެމްއެލްގެ އިސް ދެ މަގާމަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 16.79 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. މީރާއިން ބުނީ މިއީ މިދިޔަ އަހަރު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރި އަދަދަށްވުރެ 2.9 އިންސައްތަ …
މިދިޔަ އަހަރު މީރާ މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 16 ބިލިއަން ރުފިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ބެންކޮކަށް ދަތުރުކުރެވޭ ހާއްސަ ފެއާއެއް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ފެއާގެ ދަށުން ގަމުން ބެންކޮކަށް ދެކޮޅު …
ސްރީލަންކަން އިން އައްޑޫއިން ބެންކޮކަށް ހާއްސަ ފެއާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގިނަ ރިސޯޓުތަކުން ސާވިސް ޗާޖު ދިނުމުގައި މަކަރެއް ނަހަދާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ މަދު ބަޔެއް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން …
ސާވިސް ޗާޖަށް މަކަރު ހަދަނީ މަދު ބަޔަކު: މަޓީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން …
މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް 1.7 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށާއި، މިނިމަން ވޭޖް އަވަސް ކުރުމަށް ގޮވާލައި ރ. އަތޮޅުގެ ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯޔީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް …
ރިސޯޓު ބޯއީސް: އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދީ، މިނިމަން ވޭޖް އަވަސް ކުރޭ!
އަލީ ހުޒާމް
މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް 752 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން (އެމްއެމްއޭ) ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ …
ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ގެސްޓްހައުސް އަދި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމައި އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ …
އައްޑޫން ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ 63 ބިމަކަށް ބިޑު ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އިންތިޚާބުކުރާ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އުރީދޫއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ފަރާތުން އިންތިހާބުކުރާ …
އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފް ކުރި 'އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު' ގެ ދަށުން …
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު