Last Updated: February 5, 17:43
Sunday, February 5, 2023
އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސް (އައިއޭއެސް) އިން ހިންގަމުން ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަން ނިންމައި އެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި …
މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއަކަށް މި އަހަރު 3.04ރ. ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި …
އުރީދޫގެ ހިއްސާއަކަށް 3.04ރ.
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓް މާކެޓް ކަމަށްވާ "ރަށި ބާޒާރޮ 2023" 51 ވިޔަފާރިއާއި އެކު ފަށައިފިއެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ …
ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ނައިޓް މާކެޓް ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގައި އާންމު މެމްބަރުން ތަމްސީލުކުރާ ޑިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާތީ ޑިރެކްޓަރުންގެ އާންމު މެމްބަަރަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި މަގާމަށް …
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
މަޝްހޫރު އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް، ޕޭޕަލް އިން ދެހާސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ކުންފުނީގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން 2،000 މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން …
ޕޭޕަލް އިން 2،000 މުވައްޒަފުން ދޫކޮށްލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކޮވިޑަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ކުރިއެރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ ތަރިން މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރި ކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ …
ރާއްޖޭގެ ޕްރޮމޯޝަނަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ ތަރިން އެހީވި
މޫސާ މަތުލޫބް
ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓަން ބޭނުންވާ ބިން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާތީ މާލޭގެ ބޮޑު ތިން ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސްޓެލްކޯ އިން ދީފި …
ކައުންސިލުން ބިން ނުދޭނަމަ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢޫލޫމާތު ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ކުޑަގިރި ބުކިންގްއަށް ހުޅުވާލެވިފައި ނުވި ކަމުގައި ވިއަސް ޑައުންލޯޑްކޮށް …
ކުޑަގިރި އަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަސް ނިމުނު އިރު، ރާއްޖެ އަށް ޖުމްލަ 172،536 ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާންމުކުރި …
ޖެނުއަރީގައި 172،536 ޓޫރިސްޓުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގައުމި އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އޮޕަރޭޓްކުރާ ކުންފުނި، އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސް އައިއޭސް) ރިބްރޭންޑްކުރަން ނިންމާފައިވާތި އެތަނުގެ ލޯގޯ ފަރުމާކުރަން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ …
އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ރީބްރޭންޑް ކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސް އަށް މި މަހު ހިލޭ ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އެތަނަށް ހިލޭ ދެވޭނީ މި މަހުގެ 9-15 އަށެވެ. މިއީ ކްރޮސްރޯޑްގައި …
ކްރޮސްރޯޑްސް އަށް ހިލޭ ދިއުމުގެ ފުރުސަތެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޕިކްނިކް އައިލޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރި ކުޑަގިރި މި މަހުގެ 11 ގައި ހުޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ތަރުޖަމާނު …
ކުޑަގިރި ހުޅުވައި ދެއްވާނީ ރައީސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޗައިނާ ސަދަން އެއާލައިންސްހެ ދަތުރުތައް މި މަހު ރާއްޖެ އަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެ ދަރުތުތައް މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށާނީ އެ ގައުމުގެ …
ޗައިނާ ސަދަންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އިރު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރަކަށް 5ރ. ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ރާއްޖެ …
ވިލިމާލޭގައި ބަސް ދަތުރަކަށް 5ރ.
އަހުމަދު ވަހީދު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 75 މީހަކު ތަމްރީން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ގޮތުން …
އެމްއޭސީއެލުން 75 ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކުރާ ކިޔަވާ ލޯނު އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް 5 އިންސައްތަ އަށް ދަށްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ނަގާފައިވާ …
ކިޔަވާ ލޯނާއި އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް ދަށްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން