ޝީޝާ 100 ދުވަސް ޕްރޮމޯޝަން ނިމެން ދެމަހަށް ވަނީ

ރާއްޖޭގެ ހޮންޑާ ސައިކަލްތަކުގެ އޮތަރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ޝީޝާ، ހުސްވި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެށި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަށް އެއްމަސް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. ސަތޭކަ ދުވަހަށް ކުރިއަށް...

ފޯރިގަދަ ގޭމު ޕްރޮމޯޝަނެއް އުރީދޫން ފަށައިފި

އުރީދޫއިން ފޯނު މެދުވެރިކޮށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެން ކުޅޭ ގޭމެއް، ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ފަށައިފިއެވެ. "ހޭންގްމޭން" ގޭމަށް ބިނާކޮށް އުރީދޫން ފެށި މިޕްރޮމޯޝަނަކީ "ގެސް ދަ ވޯޑް"...

ކެނޑީ އެންމެ ކުޑަކޮށް 50ރ.، އެންމެ ބޮޑުކޮށް 444ރ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަދި ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުން އަގު ހެޔޮކޮށް ގައުމީ...