Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް) އިން މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުން ވެސް ރާއްޖެ އަށް މުދާ ގެންނަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީއެއްގެ …
މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުން މުދާ ގެންނަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 60 ލާރި ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން …
އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާއަކަށް 60 ލާރި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޖަޕާނުން ވަރަށް ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ލިބެން ހުންނާތީ ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން އެފަދަ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ޖަޕާން ބަސް ކޮންމެހެން ވެސް ދަސްކުރަން ޖެހޭ …
ލަންކާ މީހުން ޖަޕާނު ބަސް ދަސްކުރަން ޖެހޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އެތަނުގެ ފުރަތަމަ "ޖޮބް ފެސްޓިވަލް" ގައި 26 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އޭގައި ބައިވެރިވާން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް …
އެމްއެންޔޫ "ޖޮބް ފެސްޓިވަލް" ގައި 26 ކުންފުންޏެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންއޭބީއެމް) އިން ކެޕްޓަނުން ތަމްރީނުކުރަން ހިންގާ ކޯހަކަށް އައްޑޫން މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެެވެ. އެތަނުން ބުނީ ކޯހުން 50 …
ކެޕްޓަނުންގެ ކޯހަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރަޝިއާ އިން ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައާ ހެދި މިހާރު ވެސް ދުނިޔެ އަށް އިގުދިސާދީ ގޮތުން ލޮޅުންތަކެއް އަރާފައިވާ އިރު މިކަމާ ހެދި މުޅި ދުނިޔެ …
ދުނިޔެ ރިސެޝަނަކަށް ހިނގައިދާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) "ހަކަތަރި ފައިނޭންސިން ސްކީމް" އާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވިމަށް ގަހު އެންވަޔަރަމަންޓް …
"ހަކަތަރި" ލޭބަލްގެ ބައިވެރިއަކަށް އެމްއައިބީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާ ކުޑަ ކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި …
ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުލި ކުޑަނުކުރަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އެއާ ވިސްޓާރާ އިން ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އާއި ދެމެދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުތައް ބާއްވަން ފަށައިފި އެވެ. އެއާ ވިސްޓާރާ އިން މުމްބާއީ …
ރާއްޖެ-މުމްބާއީ ދަތުރުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ވެސް ބޮޑެތި ދަރަނިތަކެއް ދައްކަން އޮތް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ އަހަރު ނިމޭ އިރު ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވް ހުސްވެ، ދަރަނި ނުދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު …
ރިޒާވް ހުސްވެ، ރާއްޖެ އަށް ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ މަރަދޫ ރަސްމީ ބޯޅަދަނޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓާފް އަޅަން މިހާރު ބަޔަކާ ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާތީ އެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް މަރަދޫ …
މަރަދޫ ވެންބޮޅަފިށި ސްޓޭޑިއަމްގައި ޓާފް އަޅާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރިސޯޓް ބިމު ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސައުތު ޕާމް ރިސޯޓް ވެސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ. މީދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ އެ ރިސޯޓަކީ އައްޑޫގައި އޮތް …
ކުލި ނުދައްކާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫ ސައުތު ޕާމް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކްރިއޭޓަރުންނާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓިކްޓޮކަށް "ލައިވް ސަބްސްކްރިޕްޝަން" ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮގްރާމެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު ލޯންޗްކުރާ …
ޓިކްޓޮކަށް "ލައިވް ސަބްސްކްރިޕްޝަން"
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގެ ރިސޯޓްގެ ބިމުގެ ކުލި އެއްކޮށް ކަނޑާލަދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނާޒިލް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ރިސޯޓް …
ނާޒިލުގެ ޑިމާންޑަކީ ރިސޯޓް ބިމުކުލި "ސުމަކަށް" ހެދުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން ނިންމި ފައިދާ މިހާރު ދޫކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ހިއްސާއަކަށް މި ފަހަރު ބަހަން ނިންމާފައި …
އެމްޓީސީސީން ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރަން ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުން ފެށެންވާއިރަށް ގއ.ކޫއްޑޫއަށް 800 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ …
ކޫއްޑު އަށް 800 ޓަނުގެ މަސް ގަނެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން