Last Updated: April 6, 23:43
Monday, April 6, 2020
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖަރ ޕީއާރް …
މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: މޯލްޑިވިއަން
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ އަށް މޯލްޑިވިއަނުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް …
އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ފިޔާ، އަލުވި، ރީނދޫ މުގު އަދި ބިހުގެ އަގު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކޮންޓްރޯލް އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ …
ކޮންޓްރޯލް އަގަށް ވުރެ ބޮޑުކޮށް ވިއްކާނަމަ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހި ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ރަނގަޅު އަގެއްގައި ގަންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެސްޓީއޯ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް …
ދަނޑުވެރިން ތަކެތި ހައްދާ، ރަނގަޅު އަގެއްގައި ގަންނާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ދޫކުރާ ލޯނުތައް ހަ މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަން ނިންމައިފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ …
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ފަސްކޮށްދިނުމަށް މާދަމާ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސިބްކޯ އިން އަގުހެޔޮ ބާސްމަތީ ހަނޑުލެއްކަމުގައިވާ އަލް މަޝާލް ބާސްމަތީ ބާޒާރަށް ނެރެފިއެވެ. މީޑިއާ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިބްކޯގެ …
ސިބްކޯ އިން ރޯދައަށް އަގުހެޔޮ ބާސްމަތީ ހަނޑުލެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ ލިބޭ އޮފާއެއް ފަށައިފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން …
އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ މުދާ މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓުގައި މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ގެނެސްފައިވާ މުދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތަކާއި ސިއްހީ …
ލަންކާއިން 10 ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލް އިން ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ ހަ މަސްދުވަހަށް އިންޓްރެސްޓް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ …
ލޯނުތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދޭ ހަމަހަށް އިންޓްރެސްޓް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 ޕަސެންޓު ބޯނަސް ޑޭޓާ މުޅިން ހިލޭ ލިބޭ ޚާއްޞަ އޮފަރ އެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި އޮފަރ …
އުރީދޫ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް 25 ޕަސެންޓް ބޯނަސް ޑޭޓާ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އަށް މުދާ އެތެރެކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ހާއްސަ ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ ކާގޯ ފްލައިޓުތައް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިންޑިއާ، ސްރީލަންކާ، ތައިލެންޑްގެ އިތުރުން …
މޯލްޑިވިއަނުން ހާއްސަ ކާގޯ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ހަފުތާގައި ސަރުކާރު ބަންދުވި ނަމަވެސް އެމްއެމްއޭ އާއި ބޭންކުތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދެ ދުވަސް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން، ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރު …
ބޭންކުތައް ހުޅުވާނީ މި މަހުގެ 30 އަދި އަންނަ މަހު ދޭއްގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ހުރިހާ ލޯނުތަކެއް ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިވަގުތު އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވައި ދަތިތަކަށް …
ބީއެމްއެލް އިން ހުރިހާ ލޯނުތަކެއް ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދުކޮށް ފައިވާއިރު، އެ މުއްދަތުގައި ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ ކުލި ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތައް ނިންމައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން މިއަދު ނެރުނު …
ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ މުއްދަތުގައި ފުޑް ކޯޓުގެ ކުލި މައާފުކޮށްދެނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރިސޯޓު ހިންގަމުން އަންނަ އެއް ކުންފުނިކަމަށްވާ ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާ ރިސޯޓްސް އިން ހިންގަމުން އަންނަ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ތިން މަސް ދުވަހަށް …
ޗަމްޕާގެ ރިސޯޓުތައް 3 މަހަށް ބަންދު ކުރާނީ
އަލީ ހުޒާމް
ގޭގައި ތިބިގެން އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަށް ރަޖިސްޓާ ކުރެވޭ ގޮތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލުން ބުނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް …
މިހާރު ގޭގައި ތިބެގެން ބީއެމްއެލް އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަށް ރަޖިސްޓާ ކުރެވޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު