Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އެސްޓީއޯގެ އެގްރި ސެންޓަރެއް އއ.ތޮއްޑޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ މާލެއިން ބޭރުގައި އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުވި ފުރަތަމަ އެގްރި ސެންޓަރެވެ. މި ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް …
އެސްޓީއޯގެ އެގްރި ސެންޓަރެއް ތޮއްޑޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ އެމާޓްމެންޓަކަށް ހަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފެން ބިލެއް ފޮނުވާފައިވާ ވާހަކަ އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …
ހަ ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފެން ބިލެއް ނުފޮނުވަން: އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއަށް މިދިޔަ މަހު އިމްޕޯޓްކުރި މުދާ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ ދައުލަަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވެސް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ނެރުނު މިދިޔަ މަހުގެ …
އިމްޕޯޓް އިތުރުވެ އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި …
އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ ހިދުމަތްދެމުންދާ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ސަޕޯޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތުން …
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކައުންސިލިން ދޭން ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓްގެ އީ-ޓުކުރި ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށުގައި އުފައްދާތަކެތި ގަނެވިއްކައި ހެދޭ "ކޮމިއުނިޓީ އޮންލައިން ޝޮޕް" އާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެޝަންތަކެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި …
އައްޑޫގައި އީ-ޓުކުރިއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން ސެޝަންތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އާ ބަދަލުތަކާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ އީ ހަބްގެ އާ ފިހާރަ ހުޅުވައިފިއެވެ. ހިތަދޫ ބޮޑު މަގުގައި ހުންނަ ކޯލާ ފިހާރަ ކައިރީގައި ކުރިން ހުޅުވާފައި …
އާ ބަދަލުތަކާއެކު އީ ހަބްގެ އާ ފިހާރަ ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެޕަލް ކުންފުނިން މިދިޔަ މަހު ނެރުނު އައިފޯން 13 ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކަށް ޕްރީއޯޑާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އުރީދޫން ހުޅުވާލައިފިއެވެ އުރީދޫން ބުނީ އައިފޯން 13 އާއި އައިފޯން …
އުރީދޫން އާ އައިފޯންތަކަށް ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަނީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ފެނަކަ އިން ބުނެފިއެވެ. ފެނަކަ އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ލ.މާވަށު "އާފަރު" ކިޔާ ގޯތީގައި ހުރި ޢިމާރާތްތަކަށް …
ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެނީ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި: ފެނަކަ
ހަސަން ރަޝީދު
ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އުތުރަށް ހުރި އިމާރާތުގައި ހިންގަމުން އައި އައިސް ޑިލައިޓު ކެފޭ ހުސްކުރަން ކައުންސިލުން އެތަން ހިންގި ފަރާތަށް އަންގައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން …
އައިސް ޑިލައިޓު ހުސްކުރަން ކައުންސިލުން އަންގައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބީއެމްއެލްގެ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ ފަންޑުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރގައި ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ފަސް ޕްރޮޖެކްޓް ހޮވައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލްގެ އަހަރެންގެ ބޭންކް …
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް އެހީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ އަވަށުގައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުން ލަސްވަމުންދާތީ އެ އަވަށުގެ ޒުވާނުން އިހުތިޖާޖުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މީދޫ އަވަށު އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ …
މީދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނުފެށޭތީ ޒުވާނުން އިހުތިޖާޖުގައި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލުގައި ފޮތް ކިއުމަށް ހާއްސަކޮށް ރީޑިންގ ޕާކެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ. މި ރީޑިންގ ޕާކު ތަރައްގީކޮށްފައިވަނީ އެ ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ …
ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑު: ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލަށް ރީޑިން ޕާކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުގެ ނެޓު ހެޔޮ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް އަދި ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ޕްލޭންތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މި …
އުރީދޫން 60 ޕަސެންޓާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު އާ ޕެކޭޖްތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގޭބިސީތަކުގެ ތެރެއިން ކުނި ނެގުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ގެތަކުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ކުނި ނުނަގާނެ ކަމަށް ވެމްކޯ އިން ބުނެފިއެވެ. ވެމްކޯ އިން މި …
ވެމްކޯ އިން ދެން ކުނި ނަގާނީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ގެތަކުން އެކަނި
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހިންނަކީ ބޭރު ކަރަތަކުގެ އުފެދުންތައް އަބަދުވެސް ތަޖުރިބާކުރަން ބޭނުންވާ ބައެކެވެ. އެއީ ކޮފީ އިން ފެށިގެން އައިސްކްރީމް ކަމަށްވިޔަސް އެ ހަގީގަތް އޮތީ އެގޮތަށެވެ. ކޮފީ އާއި …
އަފޮގާޓޯ: އައްޑޫގައި ކޮފީ އާއި އައިސްކްރީމްގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްދީފި
ހަސަން ރަޝީދު