Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކު ގްރޭޕްގެ މެންބަރެއްކަމަށްވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް …
އައިއެފްސީއިން ބީއެމްއެލް އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ހަމައަށް ލޯނު ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު މ.ސްޓަރ ކްލައުޑް (ކުރީގެ ސްޓަރ ސިނަމާ) އިމާރާތުގައި އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މާލޭގެ މައި ސަރަހައްދެއްގައި ހުޅުވިގެން މިދިޔަ ސްޓަރ …
ބީއެމްއެލް އިން މާލޭގައި އިތުރު އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަގޭ ޕްލޭން މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހާއްސަ އޮފާއެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ މި އޮފާގެ ދަށުން އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް މަގޭ ޕްލޭން މެދުވެރިކޮށް …
މަގޭ ޕްލޭން މެދުވެރިކޮށް އުރީދޫން ހާއްސަ އޮފާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން 4 ރަށެއްގައި އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން މިއަދު ބުނީ އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރަމުންދާ އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި މުޖުތަމައަށް …
ބީއެމްއެލް އިން 4 ރަށެއްގައި އޭޓީއެމް ބަހައްޓަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވަސް އިން ތައާރަފްކޮށްފައިވާ އަހަރެންގެ ބޭންކް ކޮމިނިއުޓީ ފަންޑުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ 5 ޕްރޮޖެކްޓް …
ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑުގެ އެހީ އިތުރު ފަސް ރަށަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުން އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގއަށް ރަޖިސްޓަރކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ މިގޮތަށް ރަޖިސްޓަރކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ބޭންކުގައި …
އިންޓަނެޓް ބޭންކިންގް އަށް މިހާރު ވަގުތުން ރަޖިސްޓާ ކުރެވޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލުއިދިނުމުގެ ގޮތުން ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ. ދިވެހި ރުފިޔާއިން ދެއްކޭނެ ގޮތް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހަދައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ …
ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޓީޖީއެސްޓީ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސިބްކޯ އިން ޑޭޑީ ބްރޭންޑްގެ ނޫޑްލްސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފު ކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ސިބްކޯގެ މެނޭޖަރ މާކެޓިންގ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ހާނީ ނަޢީމް ވިދާޅުވީ ޑެޑީ …
ސިބްކޯ އިން ޑޭޑީ ނޫޑްލްސް ތައާރަފު ކޮށްފި
އަމީރާ
އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަފްތާއަކު ހަތަރު ދުވަހު ހިދުމަތްދޭން ނިންމައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން …
އަންނަ ހަފްތާގެ ހަތަރު ދުވަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ފޭސްބުކްގެ ޕާރޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން ހިލޭ ބޭނުންކުރެވޭ ފޭސްބުކް ވަރޝަން، "ފޭސްބުކް ފްލެކްސް" މިއަދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫ އިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ …
އުރީދޫ އިން "ފޭސްބުކް ފްލެކްސް" ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ އެމް-ފައިސާ ކޭޝްބެކް އޮފަރއެއް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި އޮފަރގެ ދަށުން، އެމް.ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ކުރައްވާ ކޮންމެ ޕްރީޕެއިޑް ރީޗާރޖްއަކާއި އެކު ރިޗާރޖް ކުރެއްވި އަދަދުގެ …
އުރީދޫގެ އެމްފައިސާ އިން ހާއްސަ ކޭޝްބެކް އޮފާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން އެކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތައް 24 ގަޑިއިރު ލިބޭ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށި، ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރުގައި ހިމެނޭ ސެލްފް-ސާވިސް ކިއޮސްކްތައް …
އުރީދޫގެ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށި، ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޯވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އުރީދޫ ޕްރީޕެއިޑް، ޕޯސްޓްޕެއިޑް، ސުޕަރނެޓް އަދި ފަސޭހަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އުރީދޫން މިރޭ …
އުރީދޫގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ޑޭޓާ
ހަސަން ރަޝީދު
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންގެ ކާޑު އެމީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ފޮނުވައިދޭން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން …
ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހުންގެ ކާޑު ބީއެމްއެލްއިން ގެއަށް ގެންގޮސްދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން ތިން ދުވަހު ބޭންކުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެމްއޭ އިން މިރޭ ބުނީ އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން …
އަންނަ ހަފްތާގައި ތިން ދުވަހު ބޭންކުތައް ހުޅުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑަށް އަގު ދަށްވެފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓެޓިސްޓިކް ބިއުރޯ އޮފް މޯލްޑިވްސް …
މިދިޔަ މަހު އެންމެ އަގު ދަށްވީ ގޭގެ ކުލި، ފެން އަދި ކަރަންޓުން
ހަސަން ރަޝީދު