Last Updated: December 5, 22:37
Tuesday, December 5, 2023
ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެފަދަ …
ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހާއްސަ ކޮމިޓީއެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދު ރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކުން ވަގުތު ދައްކާ އިިރު، ހުކުރު ޙުތުބާގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް …
ހުކުރު ޙުތުބާގެ ސަބްޓައިލްޓް އިނގިރޭސީން
އަހުމަދު ވަހީދު
މާލޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭތީ އެ ސިޓީގެ މިސްކިތެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު އިނގިރޭސި ބަހުން ހުކުރު ހުތުބާ ކިޔުމާ މެދު އާންމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި …
އިނގިރޭސިން ހުތުބާ ކިޔުމާ މެދު ހިޔާލު ހޯދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމު ކަންކަން އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ އެކީ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި …
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާ އެކީ މަޝްވަރާކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޒިކުރު ބޯޑުތަކެއް ހަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މީގެކުރިން ވެސް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ އެކި …
މާލޭގައި ޒިކުރު ބޯޑުތަކެއް ހަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދެ ވަނަ ވަގުފު އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ. ޝަހީމް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ …
ދެ ވަނަ ވަގުފު އިމާރާތެއް އަޅަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަލުން އެކުލަވާލާ މިސްކިތްތަކާއި ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލީސް ޗެއަރ ކުރައްވާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އިމާމް ޝެއިޙް މުހައްމަދު ލަތީފް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝަހީމް ޢަލީ …
މިސްކިތްތަކާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ ވެރިއަކަށް ލަތީފް
މޫސާ މަތުލޫބް
މިސްކިތްތަކާ ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާލަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު ވިދާޅުވީ މި މަޖިލިސް އަލުން އެކުލަވާލަން …
މިސްކިތްތަކާ ބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް އެކުލަވާލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަލީ ރަމީޒަކީ ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ. އެކަމަކު ފަހުން މިއުޒިކް ދޫކޮށްލައި އޭނަގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނަ އެވެ. މިއުޒިކް ދޫކޮށްލި …
އަލީ ރަމީޒް ޗެކްކޮށްލީ "ޓަޗް" ހުރިތޯ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގ.ދ ތިނަދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޯސްތައް ހިންގަން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އިސްލާމީ …
އައިޔޫއެމްގެ ކެމްޕަހަކަށް ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހަވާލުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އިސްލާމް ދީނަށް ލޯބި ޖައްސައި، ދީނީ ދައުވަތ ފެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ. އާ …
ދީނަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ދިރާސާއެއް އިސްލާމިން ޔުނިވާސިޓީ މޯލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
އަމިއްލަ ގްރޫޕްތަކުން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ނަގާ އަގު ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމުގެ …
ހުރިހާ ހައްޖު ކޯޓާއެއް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް!
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގެ އިމާމުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން އާ ސަރުކާރުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އާ އިސްލާމިކް …
އިމާމުންނަށް ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ގދ. ތިނަދޫގައި ހުންނަ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މި ނިންމެވުމާއެކު …
މަޤާމާ ހަވާލުވިތާ ގަޑިއިރެއް ފަހުން ޝަހީމްގެ ނިންމެވުމެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުން ބުނީ 36 ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ބާއްވަން …
ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު
މުޙައްމަދު ހަނީފު