Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމާއި ފާހިޝް ކަންކަމުން މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. "ފާހިޝު އަމަލުތަކާ ދުރުހެލިވާށެވެ!" މި މައުޟޫއުގެ ދަށުން މި …
ފާހިޝް ކަންކަމުން މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރަން ޖެހޭ: ހުތުބާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޢަލްމާނީ ފިކުރަކީ އިންސާނީ ޙަޔާތުގެ އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ދީން އެއްކިބާކޮށް އެކަހެރި ކުރުމަށް ގޮވައިލާ ފިކުރެކެވެ. ޢަލްމާނީ ފިކުރުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް އެއް ދާއިރާއަކީ …
ޢަލްމާނިއްޔަތުގެ ނުރައްކާ؛ ނިޒާމު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލުން!
އައްޑޫ ލައިވް
މިއަހަރުގެ ހައްޖު ދުވަހަކީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ހައްޖު މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި …
ހައްޖު ދުވަހަކީ އަންނަ މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަސް
އަލީ ހުޒާމް
މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ޙައްޖަށްދާ ޙައްޖުވެރިންގެ ދެވަނަ ގްރޫޕް މިރޭ ފުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޙައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެއަރޕޯޓަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމު ކަމާގުޅޭ …
ރާއްޖޭން ޙައްޖަށް ދާ ދެވަނަ ގްރޫޕް މިރޭ ފުރާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮމަންވެލްތުގައި ހިމެނޭ ގައުމަތަކަށް އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގަން ހިތްވަރުދޭތީ އެ ޖަމާއަތުގައި އިސްލާމީ ގައުމުތައް އޮތުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް …
ކޮމަންވެލްތާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން ޖެހޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޔޯގާގެ މައްސަލާގައި ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ރައުޔު ހޯދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް …
ޔޯގާއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ރައުޔު ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މެލެޝިއާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ "އުލަމާ ކޮންފަރެންސް" ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. ދެކުނު އިރުމަތީ …
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މެލޭޝިއާ އަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޔޯގާގެ މައްސަލައިގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފުލުހަށް ފޮނުވި ކަމަށްބުނާ ސިޓީއަކީ އިޖުރާއަތާ ހިލާފު ސިޓީއެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، …
ޔޯގާއާ ގުޅޭ ފަތުވާ ނެރުނީ އިޖުރާއަތާ ހިލާފަށް: މިނިސްޓްރީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ޒަމާނީ ރީތި މިސްކިތް "މަސްޖިދު ރަޝީދު" އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ބޮޑު އާބާދީއެއް މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ހުޅުމާލޭގެ ނޭބާހުޑް …
"މަސްޖިދު ރަޝީދު" ހުޅުވުން ހޮނިހިރު ދުވަހު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ލިވާތުކުރާ މީހުން ނުވަތަ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުންނާއި އެ މީހުންނަށް އެހީވާ މީހުންގެ ކިބައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮށްދޭން އެދި އަރަފާތު ބިމުގައި ދިވެޖި ހައްޖުވެރިން ދުއާކޮށް …
ލިވާތުން ގައުމު ސަލާމަތްވޭތޯ ދުއާކޮށް ދޭން އެދިއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ ފުރަތަމަ ގުރޫޕް މިރޭ ފުރައިފި އެވެ. މި އަހަރު ރާއްޖޭން 453 މީހުން ހައްޖަށް ދާއިރު، މިރޭ ފުރީ 157 …
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވީޑިއޯއަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީއަތުގައި އެއީ ސައްހަ އެއްޗެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެ ވާނީ ވަރުގަދަ ސައްހަ ގަރީނާއަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު …
ވީޑިއޯ ސައްހަ ނަމަ އެއީ ވަރުގަދަ ގަރީނާއެއް: ޖަމީލު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބައިނަލްއަގްވާމީ ޔޯގާ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިވެންޓް ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ބަދަލުވެ، އެތައް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަ މިހާރު އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ އިރު، …
ޔޯގާ އިވެންޓް ހުއްޓުވަން ފުލުހުންނަށް ކުރިން އެންގި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މުޖުތަމަޢު އަމާންކޮށް ބޭއްވުމަށް އިލްމުވެރިންގެ ދައުރު ބޮޑު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވީ ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން …
މުޖުތަމަޢުގެ އަމާން ކަމަށް އިލްމުވެރިންގެ ދައުރު ބޮޑު
ހަސަން ރަޝީދު
ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ މެދު ވެސް އަދުލުވެރިކޮށް ކަންތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ. މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު …
ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ މެދު އަދުލުވެރިވާން ޖެހޭ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ހައްދުފަހަނައެޅި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަންޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު