Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުން ޤާއިމުކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަންދޭނެ ކަންތައްތައް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
އެންމެ އިސްކަން ދޭނީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށްދާ މީހުން ފުރުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މި ފަހަރު ރާއްޖޭން 1،000 …
ހައްޖުވެރިން ފުރުމުގެ ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މުއުމިނުން އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ހުތުރު ލަޤަބު ތަކުން ގޮވުން މާތްﷲ ނަހީކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މައުމޫން މިހެން …
ހުތުރު ލަގަބުތަކުން ގޮވުމަކީ ނަހީއެއް: މައުމޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ހައްޖުގެ އަޅުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި ސެޝަން އޮންނާނީ މާދަރޭ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގަ …
ހައްޖާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް އައްޑޫގައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދާ މީހުން އަންނަ މަހުގެ 12 އިން ފެށިގެން ފުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ގެންދާނީ …
ހައްޖުވެރިން ޖޫން 12 ގައި ފުރަން ފަށަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖެއިން މިއަހަރު ހައްޖަށްދާ މީހުން ފުރުމަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަަޖައްސާފައިވާ ގޮތް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އޮޅުންފިލުއްވައިފި އެވެ. ފައިސަލް ނަސީމު މިއަދު ވަނީ ހައްޖުގެ އިންތިޒާމުތައް …
ހައްޖުވެރިން ފުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހއ.ދިއްދޫގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ކުންފުންޏާކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހޯލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިޔާތެއްގައި "ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރު" އިމާރާތްކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ …
ދިއްދޫގައި އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭން މީހުން އުމްރާ އަށް ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ގްރޫޕްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލީ މި …
އުމްރާ އަށް ގެންދަން ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސަޢުދި އަރަބިއްޔާގައި ބާއްވާ 43 ވަނަ ކިންގް އަބްދުލްއަޒީޒު އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމްޕެޓިޝަން އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ މުބާރާތް އޮންނާނީ …
ސައުދީގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ 3ޑީ-ޕްރިންޓެޑް މިސްކިތް ދުބާއީގައި ބިނާކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި މަޝްރޫއަކީ ދުބާއީގެ އިސްލާމިކް …
ދުބާއީ އަށް 3ޑީ މިސްކިތެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަތުވާ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހަމަކޮށް އޭގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށި އިރު، އެ ކޮމިޓީ އަށް ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސައިން ވެސް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީ …
ފަތުވާ މަޖިލީހަށް އިލްޔާސް އައްޔަންކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިސްލާމީ ފަތުވާ މަޖިލީހަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވާ މިހާރު ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި …
ފަތުވާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް 50،000ރ. ދޭން އެ ރަށު ޓިއުޝަން ސެންޓަރަކުން ނިންމައިފި އެވެ. މި ގޮތަށް ނިންމީ އެ ރަށު …
ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރާ މީހުންނަށް 50،000ރ. ދެނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބަތް ބަދަލު ގެނެސް، 7312.55ރ. (ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ބާރަ ރުފިޔާ ފަންސާސް ފަސްލާރި) އަކީ ނިޞާބު ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން …
މުދަލު ޒަކާތުގެ ނިޞާބު ބޮޑުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖެ ޓީވީން ރޯދަ މަހު ގެނެސްދޭން ފެށި ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަން ތާޖު" ގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް ހޯދައިފި އެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް …
"ރަން ތާޖު" ގެ އެއްވަނަ ސާއީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ ޓީވީން ރޯދަ މަހު ގެނެސްދޭން ފެށި ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަން ތާޖު" ގެ ފިނާލޭ މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތު …
"ރަން ތާޖު" ގެ ފިނާލޭ މިރޭ
މުޙައްމަދު ހަނީފު