Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
ޝައިހް އިލްޔާސް ޙުސައިން ދެއްވާ ޚާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ އޮންނާނެ ހުޅުމީދޫގައި އޮންނާނެއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި، ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް އަދި ހުޅުމީދޫ ޒުވާނުން ގުޅިގެން ބާއްވާ …
ޝެއިހް އިލްޔާސްގެ ހާއްސަ ދަރުސެއް މިރޭ ހުޅުމީދޫގައި
އަލީ ހުޒާމް
ތަޢާރަފް: އުއްމަތުގެ ސަލަފުއްޞާލިޙުން ޤުރުއާނާމެދު ޢަމަލުފުޅު ބެހެއްޓެވީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ އަދި އެ ޤުރުއާނާ އަޅުގަނޑުމެންނާ ދެމެދު އޮތީ ކިހާވަރެއްގެ ގުޅުމެއްތޯއެވެ؟ އެއާމެދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މުޢާމަލާތުކުރެވެނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު …
ޤުރުއާނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތްތައް އިޙްޔާކުރާނީ ކިހިނެތް؟
ޝެއިޚް ޝަފީއު އަބްދުﷲ
'އަދި ކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ތިމަންރަސްކަލާނގެ، ކަލޭގެފާނުގެ ނަންފުޅު މަތިވެރިކުރެއްވިން.' (ސޫރާ އިންޝިރާ، އާޔަތް 4) މިއާޔަތަށް އެކަނި ނަޒަރުހިންގިޔަސް ރަސޫލުﷲ ﷺ ގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން ކަށަވަރުވެއެވެ. ވިސްނާށެވެ! …
ރަސޫލުﷲ ﷺ ދިފާއުކުރަންވާ ގޮތަކީ ކޮބާ؟
އަހުމަދު ފަޔާޒު ހަސަން
ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ރޯދައިގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަޅުގަނޑުމެންނާއި ބައްދަލުކުރީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ވެސް މޫސުމާއެކުގައެވެ. އެހެނީ ރަމަޟާންމަހަކީ އެމަހެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މައްސަރަވެ. ( شَهْرُ …
ޤުރުއާން ޚަތިމްކުރުމަކީ ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމެއް!
މުހައްމަދު ޠޮއްޔިބް
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކްއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) ނެތްކަމަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫ އިމަޖެންސީ …
ކޮވިޑް-19: އައްޑޫގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ޕީޕީއީ ނެތް: އޭއީއެޗް
އަލީ ހުޒާމް
ދުނިޔެމަތީގައި އިންސާނާއަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަކުން ތައުބާވާއިރު، އާދަމުގެ ދަރިއެއްގެ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެފައިވާނަމަ އެޙައްޤު ދުނިޔެމަތީގައި އަދާކޮށް އެކަމުން ޚަލާޞްވެގަތުމީ ތައުބާގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރޭގައި ޢިލްމުވެރިން ބަޔާން ކުރައްވާ …
މީހެއްގެ ހައްޤަކަށްވަނީ އަރައިގަނެވިފައި! އެކަމަކު މާފެއް ނުކުރި! ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟
މުހައްމަދު ޠޮއްޔިބް
ރޯދަމަހު ކައިވެނިކުރަން ވިސްނާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މިސުވާލުކުރެއެވެ. ރޯދަމަހު ކައިވެނި ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއްތޯ؟ މިސުވާލުގެ ޖަވާބަށް އެނބުރިލާއިރު ދަންވަންޖެހޭނީ ޝަރީޢަތުގައި ރަމަޟާން މަސް ވިޔަސް …
ރޯދަމަހު ކައިވެނި ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ތޯ؟
މުހައްމަދު ޠޮއްޔިބް
ނަބިއްޔާ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ޤުދްސިއްޔަ ޙަދީޘެއްގައި ބަޔާންވެ އައިސްފައިވެއެވެ. "قَالَ اللَّهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلا …
ރޯދަ: މާތް ﷲގެ ޛާތުފުޅަށް ޚާއްޞަވުމުގެ ޙިކްމަތް!
މުހައްމަދު ޠޮއްޔިބް
މިއީ މަދަނީ ސޫރަތެކެވެ. މައްކީ ސޫރަތަކީ: ކީރިތި ރަސޫލާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ މަދީނާ އަށް ހިޖްރަ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ބާވާލެއްވުނު ސޫރަތް ތަކަށެވެ. މައްކީ …
ސޫރަތުލް ޙުޖުރާތު ގެ ތަފްސީރު
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޟު އަބްދުއް ލަޠީފް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ މިދަނޑިވަޅުގައި މިބަލީގައި ދުނިޔެ ދޫކުރާ މީހުންގެ ހަށިތަކާއި މެދު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ޤައުމުތަކުން ޢަމަލުކުރަމުންދާ އަޑު …
ކޮރޯނާ ބަލީގައި މަރުވާ މީހުން ހިނެވުމާއި ގުޅޭ
މުހައްމަދު ޠޮއްޔިބް
ރޯދައިގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގައި މުސްލިމުން ބަރަކާތްތެރި ރަމްޟާންމަސް ހޭދަކުރަމުންދާއިރު މިމަތިވެރި އަޅުކަން ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް، ރޯދައިގެ އަޅުކަމާއި ގުޅޭ ފިޤްހީ ޙުކުމްތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެނގިފައިވުމަކީ ނުހަނު …
ރޯދައަށްހުރެ ފަތަން ދެވިދާނެތަ؟
ރޯދަވެރިޔާ ރޯދަވީއްލާގަޑީގައި ކުރާ ދުޢާއަކީ މުސްތަޖާބު ވެގެންވާ ދުޢާއެއްކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ކީރިތި ނަބިއްޔާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ މިއުއްމަތަށް ދެއްވާފައިވެއެވެ. ރޯދަވީއްލާ ހިނދު ކުރާ …
ރޯދަވެރިޔާ ކުރާ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުމުގެ ޙިކްމަތް
1441 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަސް މުސްލިމުންނާއި ބައްދަލުކުރީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަނދިރި ވިލާގަނޑުން މުޅި ދުނިޔެ ބަނަކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ މި ނާޒުކު ވަޤުތުގައި ގިނަ ޢާއިލާތަށް އެވަނީ …
މިއީ ވަރަށް ޚާއްޞަ ރަމަޟާންމަހަކަށް ހެދިދާނެ…!
ސުވާލު: ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ކިޔާނީ ކޮން ސޫރަތްތަކެއް؟   ދަމުނަމާދު ކުރާނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން ނުވަތަ ހަތަރު ރަކުޢަތުން ހަތަރު ރަކުޢަތުން ސަލާންދެމުންނެވެ. ابْنِ عُمَرَ …
ދަމު ނަމާދު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޟު އަބްދުއް ލަޠީފް
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި، މާތްﷲ ގެ ރަހުމަތުން ނާއުއްމީދު ނުވުމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޮނާ ވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ …
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ފިޔަވަޅު އަޅާ، މާތްﷲ ގެ ރަހުމަތުން ނާއުއްމީދު ނުވާތި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަކުދިންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރި ބައެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދީންނަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ދިނުމާއި އަދި ޖިންސީ …
ކުޑަކުދިންނަށް ރަހުމުނުކުރާ މީހުންނަކީ އަނިޔާވެރި ބައެއް: ހުތުބާ
ހަސަން ރަޝީދު