Last Updated: July 23, 19:05
Tuesday, July 23, 2024
ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެކަން ކުރާ މީހާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގެ 8 ދޮރުކޮޅު ހުޅުވިގެންދާ ކަމެކެވެ. އެއީ ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ފަދައިން ވުޟޫ ފުރިހަމަކޮށް ވުޟޫ ދުޢާ …
ވުޟޫ ދުއާ؛ ސުވަރުގެއިން 8 ދޮރުކޮޅު ހުޅުވައި ދޭނެ!
އައްޑޫ ލައިވް
ފާއިތުވި އަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި 39 މީހަކު އިސްލާމް ވެފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފާއިތުވި އަށް މަސް …
ރާއްޖޭގައި 39 މީހަކު އިސްލާމްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރިފައިވާ އެއް ފިކުރަކީ އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކުރުމުގެ ފިކުރެވެ. އެހެންކަމުން، މި ފިކުރާ މެދު މުސްލިމެއްގެ ވިސްނުން ހުންނަންޖެހޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ. މާތް …
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަތަ؟
އައްޑޫ ލައިވް
ޒުވާން ހަތީބުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރުގެ އިންޓަވިއުތައް އައްޑޫގައި ވެސް ފަށައިފި އެވެ. ދަރިވަރުންނަށް ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ ޚަތީބުންގެ ދެވަނަ …
ޒުވާން ޚަތީބުންގެ އިންޓަވިއު އައްޑޫގައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ތައުޙީދުގެ މަތިވެރި އަސާސުގައި ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ، ކާމިޔާބުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ވާނެ ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ. ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނީ އިސްލާމްދީން އެ އަސާސެއްގެ …
ތައުޙީދުގައި ހިފަހައްޓައިފި ނަމަ ކާމިޔާބު ވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހެޔޮލަފާ އެކުވެރިން އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެކުވެރިންނަށް ހެޔޮގޮތް ވުމަށް އެދުމާއި ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. ހެޔޮލަފާ އެކުވެރިންނަކީ މަދު ބައެކެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ހުރިހާ …
ހެޔޮލަފާ އެކުވެރިން ވަރަށް މުހިއްމު
އައްޑޫ ލައިވް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކުވެސް ނަމާދު ކުރަންބޭނުން ވާނީ، އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތަށެވެ. އެހެނީ ނަމާދަކީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލުކުރެވޭނެ އަޅުކަމެވެ. އެ …
ނަމާދުގައި ޞަފު ހެދުމުގެ ޙުކުމްތައް
އައްޑޫ ލައިވް
މިސްކިތްތަކުގައި ޤާރީ ކްލާސްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ދޭން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވީ މިސްކިތްތަކުގައި …
ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭ ގާރީ ކްލާސް ހިންގަން ހުއްދަ ދެނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސްލާމީ ދަޢުވަތުގެ މަސައްކަތްކޮށް، މިދީނުގެ ތަޢުލީމު ފެތުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ އަޖުރު މަތިވެރިކަމުގެ ވާހަކަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އެތައް އާޔަތެއްގައި ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. މޫރިތި ސުންނަތުގައި މިރޮނގުން އެތައް ހަދީޘެއް …
ދަޢުވަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވީ ކީއްވެ؟
އައްޑޫ ލައިވް
ރާއްޖޭގެ އިމާމުންނާއި ހަތީބުންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނު ދޭން މި ސަރުކާރުން ފެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އިތުރު އިމާމުންތަކެއް ބުރޫނާއީ އަށް ރޭ ފުރައިފި އެވެ. ތަމްރީނަކަށް …
ތަމްރީނަކަށް އިމާމުންތަކެއް ބުރޫނާއީ އަށް ފުރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
(ޖުލައި 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ) ކީރިތި ޤުރުއާން ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ﷺ ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ތަފްސީރުކުރުން: ކީރިތި ޤުރުއާން ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ﷺ ގެ …
ތަފްސީރު ޢިލްމުގެ މުޤައްދިމާ (ބާބު 4)
އައްޑޫ ލައިވް
އިމާމުވެ ހުކުރު ނަމާދު ކުރާނެ ޚަތީނުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފަށާފައި އޮތް ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބެޗަށް ހުޅުވައިލުމުން 200 ވުރެ ޒުވާނުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ. …
ޒުވާން ޚަތީބުންގެ ދެވަނަ ބެޗަށް 206 ފޯމް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަހަރީ މަހާސިންތާ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މުހިންމު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
އިލްމުވެރިންގެ މަހާސިންތާ ބޭއްވުން ވަރަށް މުހިއްމު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ހަފުތާއެއް ދުވަސް ކުރިން ނިންމައިލި 36 ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަވަސްކޮށްފި އެވެ. ކުރިން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ …
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން އަވަސްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މާތް ﷲ އެކިއެކި އިންސާނުން ޚަލްޤުކުރައްވައި، އެބައިމީހުން ލައްވައިފައިވަނީ އެކިއެކި ތަންތަނަށާއި އެކިއެކި ނަސްލުތަކަށެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ ޖަހާއި މަންޞަބާއި ހަސަބާއި ނަސަބާއި ތަނަވަސްކަމާއި މޮޅުކަމާއި މިހިރަމިހިރަ އެތައް …
ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ނައްތައިލީ އިސްލާމް ދީން
އައްޑޫ ލައިވް
އިސްލާމްދީން ގޮވައިލައްވަނީ ހަމައެކަނި ބޭރުފުށުގެ ޢަމަލުތައް ސީދަ ކުރުމަކަށް ނޫނެވެ. އެތެރެފުށާއި ބޭރުފުށުގެ ޢަމަލުތައް ސީދާ ކުރުމަށެވެ. ޙަޤީޤީ މާނައިގައި ދީނީ އަމުރުފުޅުތަކަށް ތަބާވުމަކީ ވެސް އެއީއެވެ. …
ތަޤްވާގެ ބުރުގާ!
އައްޑޫ ލައިވް