Last Updated: May 28, 21:38
Tuesday, May 28, 2024
ސައުތު ރީޖަން ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ބައްދަލުވުން
ނައިސަމް
ހިތަދޫ ބޮޑު މަގު ރީސާފޭސް ކުރުން
ނައިސަމް
ފޭދޫގައި ކުރިއަށްދާ ނައިޓް މާކެޓްގެ ތެރެއިން
އައްޑޫ ލައިވް
ގެލަރީ: ހުޅުދޫގައި ޝާޑުއަށް އޮތް ތާއިދު ދައްކާލައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ބްރިޖް ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުން
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
އައްޑޫ ލައިވް
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ އައްޑޫ ސެމިނާ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓަރު ފޭދޫގެ ރައްޔަތުންނާ ބައްދަލު ކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ގަމުގައި ހުރި ބިޔަ ގަސްތައް ކަނޑާލުން
އައްޑޫ ލައިވް
ރައީސް ޔޫއޭއީގައި ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރުން
އައްޑޫ ލައިވް
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި. ޕޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ވިޒިޓާ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޕްރެސްގެ ތެރެއިން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެއްވުން. ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ހިތަދޫ ޖަލްސާ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު