Last Updated: October 18, 16:20
Friday, October 18, 2019
ދިވެހިރާއްޖެއާ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެ އާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު އެެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ނިއުޔޯކު، 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019: އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، "ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް …
ރައީސް ސޯލިހު އދ. ގެ ލީޑަރޒް ޑައިލޮގްގައި
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (27 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފާ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި ލެޓުވިއާ ބައްދަލު ކުރި …
ޔޫއެފާ އެސިސްޓު: ރާއްޖެ ލެޓުވިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
މިނިވަންދުވަހުގް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ފުޅަނދުބުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ – ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ފުޅަނދުބުރު
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 54 އަހަރުފުރޭ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި، ޝަރަފްގެ ހިނގާލުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ …
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތް
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (23 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފާ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު، …
ޔޫއެފާ އެސިސްޓު: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (21 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލެޓްވިއާ އަދި ސައުދީ އަރަބިޔާ ބައްދަލު ކުރި …
ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު: ލެޓްވިއާ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތް ފެށުން
އަމީރާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަތީ ޡާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ …
ޓޮޕް އެެޗީވާސް އެވޯޑު ހަފްލާ
އަލީ ހުޒާމް
ސްކޫލްތަކުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ، މި ހަފްލާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އައްޑޫގެ މޭޔަރ …
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
8 ޖޫން 2019: އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައްވާ ދެދުވަހުގެ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު، މޯދީގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްްޖެ އާއި އިންޑިއާއާއި ދެމެދު 6 …
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
އަލީ ހުޒާމް
18 މާރިޗު 2019- އައްޑޫ ސިޓީގައި ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ލޮޓަސް ވެންޗާ ކުންފުންޏާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި …
އައްޑޫގެ ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓް ގާއިމް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަލީ ހުޒާމް
15 މާރިޗު 2019: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ހުސެއިން ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމުގެ ޖަލްސާ
ހުސެއިން ސޯލިހު ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
10 މާޗު 2019- އެއިމްސް ހެލްތު ކެއާ އާޢި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅިގެން އައްޑޫއަށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދްމަތް ތައާރަފް ކުރުން، މި ހިދްމަތް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ …
އެއިމްސްއިން އައްޑޫއަށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދްމަތް ތައާރަފް ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
މައިލޯ ސްޓްރީޓް ސޮކާ ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު، މި މެޗުގައި ހަބޭސް އާއި ސްކެވެންޖާސް ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލާފައިވަނީ ސްކެވެންޖާސްއިން، ފޮޓޯ: ޝަރަފް/ …
މައިލޯ ސްޓްރީޓު ސޮކާ ފައިނަލް މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
30 ޑިސެމްބަރ 2018: ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު ހާއްސަ …
ކީޕަރު އިމްރާން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުން ރަސްމީކޮށް ފާހަގަކުރުން
އަލީ ހުޒާމް