Last Updated: November 24, 22:09
Wednesday, November 25, 2020
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫ މެދު ސަރަަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ގުޅައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ގަމާއި ހުވަދޫ އާއި ދެމެދު ސީޕްލޭން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ޝަރަފު
އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖު 2020 ނަމުގައި މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު، މި މެޗް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖު 2020: ފައިނަލް މެޗު
ޝަރަފު
އެމްޓީސީސީން ހުޅުދޫ މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގު (ބޮޑުމަގު)ގައި ތާރު އެޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ފޮޓޯ: ވީއޯއެމް
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީން ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރު އެޅުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ޒެފިއާ 3- ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް 4
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ބޭރުމަތި 5- ގޯދިއްޔާ 0
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކްލަބް ރިވަރިން 5- އެފްސީ ޒެފިއާ 1
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019: މުލިމަތި 4- ގޯދިއްޔާ 3
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް 4- ކްލަބް ރިވަރިން 3
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 4-1 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ހިތަދޫ އެފްސީ ބޭރުމަތި ޓީމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ބޭރުމަތި 4- މުލިމަތި ޔުނައިޓެޑް 1
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، މާލެއިން ބޭރުގައި ގާއިމް ކުރާ ފުރަތަމަ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް. 100 އެނދުގެ މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ހިދްމަތް ޑިސެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު …
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލީ ހުޒާމް
15 ނޮވެމްބަރ: މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންސްވިމް އިވެންޓުގެ 6 އަހަރުން ދަށާއި، 8 އަހަރުން ދަށާއި 10 އަހަރުން ދަށުގެ …
ރަން ސްވިމް ކުޑަކުދިންގެ އިވެންޓު
އަލީ ހުޒާމް
ސ. މަރަދޫ: ސިބްކޯގެ އައްޑޫ ބްރާންޗު ހުޅުވުން
ސިބްކޯ އައްޑޫ ފިހާރަ ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ސ. މީދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި، މި ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ވަނީ މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ގިރައިގެން ގޮސްފައި، …
މީދޫއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިރާއްޖެއާ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެ އާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު އެެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް