Last Updated: December 16, 14:26
Monday, December 16, 2019
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް، މާލެއިން ބޭރުގައި ގާއިމް ކުރާ ފުރަތަމަ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް. 100 އެނދުގެ މި ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ހިދްމަތް ޑިސެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހު …
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
އަލީ ހުޒާމް
15 ނޮވެމްބަރ: މޯލްޑިވްސް ލައިފްގާޑް އެސޯސިއޭޝަން(އެމްއެލްއޭ) އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ރަންސްވިމް އިވެންޓުގެ 6 އަހަރުން ދަށާއި، 8 އަހަރުން ދަށާއި 10 އަހަރުން ދަށުގެ …
ރަން ސްވިމް ކުޑަކުދިންގެ އިވެންޓު
އަލީ ހުޒާމް
ސ. މަރަދޫ: ސިބްކޯގެ އައްޑޫ ބްރާންޗު ހުޅުވުން
ސިބްކޯ އައްޑޫ ފިހާރަ ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ސ. މީދޫ އިރުމަތީ ފަރާތުން ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި، މި ސަރަހައްދުން ބޮޑު ބައެއް ވަނީ މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ގިރައިގެން ގޮސްފައި، …
މީދޫއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށް ގިރުމުގެ މައްސަލަ
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިރާއްޖެއާ ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ރާއްޖެ އާއި ބްލޫ ޕްރޮސްޕެރިޓީ ކޯލިޝަނާއި ދެމެދު އެެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ނިއުޔޯކު، 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2019: އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް އެމެރިކާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، "ސްޓްރެޓީޖިކް ރެސްޕޮންސެސް ޓު ޓެރަރިސްޓް …
ރައީސް ސޯލިހު އދ. ގެ ލީޑަރޒް ޑައިލޮގްގައި
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (27 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފާ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އާއި ލެޓުވިއާ ބައްދަލު ކުރި …
ޔޫއެފާ އެސިސްޓު: ރާއްޖެ ލެޓުވިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
މިނިވަންދުވަހުގް މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ފުޅަނދުބުރުގެ ތެރެއިން / ފޮޓޯ – ރައީސް އޮފީސް
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ފުޅަނދުބުރު
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 54 އަހަރުފުރޭ 55 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ރަސްމީ ދަނޑުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި، ޝަރަފްގެ ހިނގާލުމާއި، ކުޅިވަރުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ …
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތް
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (23 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފާ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ އަރަބިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު، …
ޔޫއެފާ އެސިސްޓު: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
މާމެންދޫ، ސ. ހިތަދޫ (21 ޖުލައި 2019) ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު 15 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ލެޓްވިއާ އަދި ސައުދީ އަރަބިޔާ ބައްދަލު ކުރި …
ޔޫއެފްއޭ އެސިސްޓު: ލެޓްވިއާ އާއި ސައުދީ ބައްދަލު ކުރި މެޗު
އަލީ ހުޒާމް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް: ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް
ޔޫއޭފާ އެސިސްޓް އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް މުބާރާތް ފެށުން
އަމީރާ
2018 ވަނަ އަހަރުގެ މަތީ ޡާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާ އިމްތިޙާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު 10 ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާގެ …
ޓޮޕް އެެޗީވާސް އެވޯޑު ހަފްލާ
އަލީ ހުޒާމް
ސްކޫލްތަކުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އައްޑޫ ހައި ސްކޫލްގައި ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ހަފްލާ، މި ހަފްލާ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އައްޑޫގެ މޭޔަރ …
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
8 ޖޫން 2019: އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައްވާ ދެދުވަހުގެ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅު، މޯދީގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްްޖެ އާއި އިންޑިއާއާއި ދެމެދު 6 …
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ރާއްޖެ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު
އަލީ ހުޒާމް
18 މާރިޗު 2019- އައްޑޫ ސިޓީގައި ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ލޮޓަސް ވެންޗާ ކުންފުންޏާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި …
އައްޑޫގެ ވޭސްޓް އެނާޖީ ޕްލާންޓް ގާއިމް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަލީ ހުޒާމް