Last Updated: February 22, 12:04
Thursday, February 22, 2024
އައްޑޫ ބްރިޖް ފަހުމުނާމާގައި ސޮއި ކުރުން
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ސާފުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން
އައްޑޫ ލައިވް
އައްޑޫގައި ބޭއްވި "ފަނޯއްލާ ދަރުބާރު"
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ އައްޑޫ ސެމިނާ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި ބަންގްލަދޭޝް މީހުންނާ އެކީ ސަފީރު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ހޯމްލޭންޑް މިނިސްޓަރު ފޭދޫގެ ރައްޔަތުންނާ ބައްދަލު ކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ގަމުގައި ހުރި ބިޔަ ގަސްތައް ކަނޑާލުން
އައްޑޫ ލައިވް
ރައީސް ޔޫއޭއީގައި ދިވެހިންނާ ބައްދަލު ކުރުން
އައްޑޫ ލައިވް
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި. ޕޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް މުއިއްޒު ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާލެއްވުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ވިޒިޓާ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ޕްރެސްގެ ތެރެއިން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރެއްވުން. ފޮޓޯ:ރައީސް އޮފީސް
ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަންކުރައްވައިފި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ހިތަދޫ ޖަލްސާ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި ބޭއްވި ޕިންކް ރިބަން ރަން-ވޯކް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފަލަސްތީން އާއި އެކު އައްޑޫ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ރައީސް އައްޑޫގެ ކެމްޕޭން ޓީމްތަކާ ބައްދަލުކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ދެވަނަ ބުރުގެ ކެމްޕޭނަށް މުއިޒް އައްޑޫގައި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު