Last Updated: April 20, 18:45
Tuesday, April 20, 2021
ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫ، މޫލެކެޑެ، އޮޑައްސައު މަގު ހެދުން
ޝަރަފު
ކޮވިޝީލްޑު ވެކްސިން އައްޑޫގައި ދޭން ފެށުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖު 2020 ގެ ގުރުލުން
އަލީ ހުޒާމް
އެކުވެނި ވެލި ދަނޑު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކޮށް ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަޅައި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު.
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ވަނީ މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.
ރައީސް ސޯލިހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ބައްލަވާ ލެއްވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ބިންގާ އެޅުން
އަލީ ހުޒާމް
ކާގޯ ފެރީގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އައްޑޫ އަށް ބަނދަރުކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް
ހިތަދޫ މެދު ސަރަަހައްދުގެ ނަރުދަމާ ގުޅައިދިނުން އިފްތިތާހު ކުރުން
އަލީ ހުޒާމް
ގަމާއި ހުވަދޫ އާއި ދެމެދު ސީޕްލޭން ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ޝަރަފު
އައްޑޫ ޔޫތު ޗެލެންޖު 2020 ނަމުގައި މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު، މި މެޗް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެލެންޖު 2020: ފައިނަލް މެޗު
ޝަރަފު
އެމްޓީސީސީން ހުޅުދޫ މީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގު (ބޮޑުމަގު)ގައި ތާރު އެޅުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް. ފޮޓޯ: ވީއޯއެމް
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީން ހުޅުމީދޫ ބަހާއުއްދީން މަގުގައި ތާރު އެޅުން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ޒެފިއާ 3- ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް 4
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އެފްސީ ބޭރުމަތި 5- ގޯދިއްޔާ 0
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ކްލަބް ރިވަރިން 5- އެފްސީ ޒެފިއާ 1
އަލީ ހުޒާމް