Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
ރައީސްގެ އައްޑޫ ދަތުރުގެ ތެރެއިން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި ވެން އޫޑް ބައެއް މަސައްކަތްތައް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމަށް ހިއްކާ ބިންތައް ބާރަށް ކުރިއަށް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫ މަގު ހެދުން ބާރަށް ކުރިޔަށް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަސް ހިތަދޫގައި ފާހަގަކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އެފްކޮންސް މުވައްޒަފުން އެނބުރި މަސައްކަތަށް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫ މަގު ހެދުން ހުއްޓިފައި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މިނިސްޓަރ އަސްލަމް އައްޑޫގެ މަގުތައް ބެއްލެވުމުގެ ތެރެއިން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ގަން އެއާޕޯޓަށް 80 އަހަރު ފުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
"އެމްޑީޕީ ކުރިއަށް" އައްޑޫ ޖަލްސާ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ރައީސް ނަޝީދު އައްޑު އަށް ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފަރެސް މާތޮޑާ އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މޯލްޑިވިއަންގެ އާ ބޯޓްގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
34 ވަނަ ޕޮލިސް އިނީޝިއަލް ޓްރެއިންގް ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމީޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އައްޑޫ އަށް ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު