1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދު ނަމާދު

މިއަދު އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރެވުނު 1439 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު އީދު ނަމަދު ބޮޑު ޖަމާއަތް، މި ޖަމާއަތަށް އައްޑޫގެ ގުޅިފއިވާ ހުރިހާ ރަށަކުން ގިނަ...

ނިއޯން ބޭކަރީގެ އާ އައުޓްލެޓް

ޕޭސްޓްރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ނިއޯން ބޭކަރީގެ ފަރާތުން ހުޅުވި އައުޓްލެޓް، މިތަނުން ތާޒާ ހެދިކާ އާއި ޕޭސްޓްރީގެ ގިނަ ވައްތަރު ލިބެން ހުރޭ

އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑުގެ ހާލަތު

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ލިންކު ރޯޑު މަރާމާތު ނުކުރެވި، އެކި ހިސާބުގަނޑުގައި ބޮޑެތި ވަޅުގަނޑުތައް ވަނީ ހެދިފައި.

މުފްތީ މެންކު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ހޯއްދަވާފައިވާ، މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިސްމާއީލް އިބްނު މޫސާ މެންކު(މުފްތީ މެންކް) މިއަދު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުން. މެންކުގެ ހާއްސަ...