Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
އިންޑިއާގެ ހައިކަމިޝަނާ އެފްކޮންގެ ސައިޓް އަށް ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޕޮލިސް އެކަޑަމީއަށް ސީޕީ ހަމީދު އާއި އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނާ ވަޑައިގަތުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ހުދޫ-މީދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އޭއީއެޗް އިން ބޭއްވި ލައިފް ސަޕޯޓް އެންޑް ކިރިޓިކަލް ކެއަރ ޓްރެއިނިންގ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދް އައްޑޫ ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މޯލްޑިވްސް ޖެޓްސްކީ ޓުއަރ 2021 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
އައްޑޫ މަގު ހަދާ ވެހިކަލްތައް ގެނައުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޕާކިސްތާނު ހައި ކޮމިޝަން އައްޑޫ ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީގައި މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުން
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫގައި ބޮޑު އީދު ފާހަގަ ކުރުން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ކޮވިޑު ޖެހިގެން އައްޑޫން ނިޔާވި ދެވަނަ މީހާގެ ޖަނާޒާ
ޝަރަފު
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ހަވީރު 4 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 4 ޖެހުމާއި ހަމައަށް އައްޑޫގެ ރަށްތަކުގައި ކާފިއު ހިންގުމާއި ގުޅިގެން ރަށު ތެރޭގެ މަންޒަރުތައް، ފޮޓޯ: …
އައްޑޫގެ ކާފިއު ގަޑި
ޝަރަފު
އައްޑޫ އާ ކައުންސިލް ހުވާ ކުރުމުގެ ދަރުބާރު
ޝަރަފު
ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި ބައެއް ގެތަށް ބަލައި 7 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަން
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ
އަލީ ހުޒާމް
ހުޅުމީދޫ ފަޔާ ސްޓޭޝަން ހުޅުވުން
އަލީ ހުޒާމް