Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
ޗައިނާގެ މަކާއޯގައި ބޭއްވި 15 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަ އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފޯރަމް އެންޑް އެކްސްޕޯ (އައިއައިއައިސީއެފް) ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފޯރަމެއްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް މިއަދު ބޫޓާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ ބުދަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބާއްވާ ސައުތު އޭޝިއާ …
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް ބޫޓާނަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
"މަގޭ ސާފު ރާއްޖެ" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުނި އުކައިލާ އިތުރު 30 ވެހިކަލެއް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ވެމްކޯގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި އިއްޔެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޖަޕާނު …
ކުނި އުކާ އިތުރު ވެހިކަލްތަކެއް ޖަޕާނުން ހަދިޔާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ވެމްކޯގެ ހިދުމަތް ތިނަދޫ ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފަށައިފި އެވެ. ވެމްކޯ އިން ބުނީ މި ދެ ސިޓީގައި އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތްތައް ފެށިގެން އަންނާނީ …
ވެމްކޯގެ ހިދުމަތް ތިނަދު އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގާހުދުވުމާއި (ކޮރަލް ބްލީޗިންގ) ގުޅިގެން ފަރުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ)އިން …
ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލުމުގެ އެންގުން އުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސް އަހަރުތެރޭ ސްޓެލްކޯ އިން 500،000 ގަސް އިންދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް، ރާއްޖޭގައި 5 …
ސްޓެލްކޯ އިން 500،000 ގަސް އިންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި 1،000 ރުއް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއި އައްޑޫގެ މުއައްސަސާތަށް …
އައްޑޫގައި 1،000 ރުއް އިންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު …
5 މިލިއަން ގަސް އިންދާ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ނޭޗާ ޕާކަށް ލެއްގި ކޯމަހެއް ރޭ ރައްކާތެރިކަމާ އެކީ ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. މި ވާހަކަ އެތަނުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވެސް …
އައްޑޫ ނޭޗާ ޕާކަށް ލެއްގި ކޯމަހެއް ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ފުވައްމުލަކު ބަނޑާރަކިޅި ސާފު ކުރަން ކައުންސިލުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ދީފި އެެވެ. ކުޅި ސާފުކުރަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި …
ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަކިޅި ސާފުކުރަން ސިފައިންގެ އެހީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން ފަހްމީ ވިދާޅުވީ …
ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުން ގަސް އިންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ނޭޗާ ޕާކެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 23 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ …
ނޭޗާ ޕާކް ތަރައްގީ ކުރަން 23 ހުށަހެޅުމެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ރިސާޗް ސެންޓަރެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އެކަމަށް …
ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ރިސާޗް ސެންޓަރެއް ގާއިމު ކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ތިން ބާވަތެއްގެ ދޫނި ތިނަދޫ ސިޓީގައި ހިފުން މަނާކޮށްފި އެވެ. ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހިފުން މަނާކުރި ތިން ބާވަތުގެ ދޫނިތަކަކީ ސްޕެރޯ …
ތިނަދޫގައި 3 ބާވަތެއްގެ ދޫނި ހިފުން މަނާކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގާ ހުދުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެންވަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ސާވޭއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ ސާވޭ ފަށާފައި މި ވަނީ ކަނޑުތަކުގެ …
ގައު ހުދުވާތީ އީޕީއޭ އިން ސާވޭއެއް ހަދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދަން ނިންމާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ …
ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދާ ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު