Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
އައްޑޫ ސިޓި ސްކެއާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައިހުރި ބައެއް ރުއްތައް ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. …
ސިޓީ ސްކެއާއިން 70 ރުއް ނެގުމަށް ހުއްދަދިން: މޭޔަރ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކާއި ފަރުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޕްލާސްޓިކަށް ވާއިރު އުކާލާފައިވާ ޕްލާސްޓިކު މަދުކުރުމަށް ހެދުނު އެއްބަސްވުމަކާ އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. ހުރިހާ ގައުމެއް …
ތިމާވެށި ހިމާޔްތަކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމަކާ އެމެރިކާއިން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅުހަދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅީގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އެޓީމުގައި އެންވަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ އަބުދުﷲ ނަސީރުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ކުޅި، …
ކުޅީގެ ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ އަވަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިމައްސަލަ ފާސްކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 3 …
މަރަދޫ އަވަށް ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މުޅި ދުނިޔެ ޕްލާސްޓިކާ ދުރަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވިއެޓްނާމާއި ތައިލޭންޑުގެ ސުޕަމާކެޓުތަކުން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުން ކުރަން …
ވިއެޓްނާމް ފިހާރަތަކުން ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅުގެ ބަދަލުގައި ކެޔޮ ފަތް ބޭނުންކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖޭގެ 7 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް …
7 ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޑިޒައިންކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫ އަވަށުގައި ވާރޭ ވެހޭ ދުވަސްތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި މަދިރި ފަނި އުފެދި މަދިރީގެ އުނދަގޫ އާންމުންނަށް ދިމާވާ ބައެއް ޗަކަ ބިންތަކަށް ފަސް އެޅުމުގެ …
މަދިރި މަދުކުރުމަށް ފޭދޫގެ ޗަކަ ބިންތަކަށް ފަސް އަޅަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރިސޯޓުތައް ހެދުމަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން ރުއްގަސް ނެގުމުގެ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާވެސް މ. އަތޮޅު މުލަކުން އެއް ފަހަރާ 800 އަށްވުރެ ގިނަ ރުއް …
އަނެއްކާވެސް އެއް ރަށަކުން 800 ރުއް ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސްވިޑެންގެ ސްކޫލް ކުއްޖަކު ކަމުގައިވާ އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ގްރެޓާ ތަންބާގް، މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް އަށް ނޯމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ. މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި …
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ނޯމިނޭޓްވެއްޖެ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް އެރަށުގެ ކުޅިން ބޮޑު ބައެއް ހިއްކައި ތިމާވެއްޓަށް އަންދާޒާ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް …
ކުޅުދުއްފުށި ކުޅީގެ ބާކީބައި ސަލާމަތްކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި …
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ