އެލެޕޯ ޒޫގެ ހައްޔަރުގައި ތިބި ޖަނަވާރުތައް ސަލާމަތްކޮށްފި

އެލެޕޯގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެ ވީރަނާވެފައިވާ ޒޫގައި ހައްޔަރުވެފައި ތިބި ޖަނަވާރުންތައް ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. ސަލާމަތް ކުރެވުނު ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ސިންގާ އާއި މިނިކާވަގާއި...

ފްރާންސުން އާ ވައްތަރުގެ ތެޔޮ ހޯދުން މަނާ ކުރަނީ

ފްރާންސު ސަރުކާރުން ތެޔޮ ހޯދުމާއި ދިރާސާކުރުމަށް ދޭ ލައިސަންސް ބާތިލު ކުރުމަށް ބިލެއް ހުށައެޅުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ގައުމު ކާބަން ނިއުޓްރަލް ކުރުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް ފްރާންސް...