Last Updated: September 18, 12:38
Wednesday, September 18, 2019
ނޭޕާލްގެ މައުންޓް އެވެރެސްޓް ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެވަރެސްޓަށް އަރަން ދާ ފަރާތްތަކުން އެތަނަށް ގޮސް އެތަނަށް އުކާލާ …
އެވެރެސްޓް ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަނާ ކޮށްފި
އަމީރާ
އެމޭޒޮން ޖަންގަލި ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ އަނދަމުންނެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި ޖަންގަލީގައި ރޯވާ ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށް ޖާގަ …
އެމޭޒޮން ޖަންގަލި އަނދަނީ؛ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކުށްވެރިކުރަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް
އަމީރާ
ދުނިޔެއަށް އަންނަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދަނީ ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިތިއޯޕިއާ އިން މިވަނީ …
އިތިއޯޕިއާގައި 12 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 350 މިލިއަން ގަސް އިންދައިފި
އަމީރާ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ރަށްގިރުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރު އުދަ އަރައި ހަންކެޑާއި، މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫއަށް ބޮޑެތި …
ހިތަދޫ 27 ގެއެއްގެ ރައްޔިތުން، ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމުގައި އެތައް އަހަރެއް!
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ބ. އަތޮޅުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު މަނާކޮށްދިނުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާއަކުން ސަރުކާރަށް ސިޓީއެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ޕްލާސްޓިކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފެށި މި …
ބ. އަތޮޅު ޕްލާސްޓިކާއި ދުރަށް ދިއުމަށް ސިޓީއެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު، 2025 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަނާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ޕްލާސްޓިކު ވެފައިވަނީ …
ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކު މަނާކުރާ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓްވިޓްސާފުގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެށުނު ސާފުކުރުމުގެ ބިޔަ ހަރަކާތް އައްޑޫ ސިޓީގައި އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ބާއްވާފައިވާއިރު އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށަކުން 600 އަށްވުރެ ގިނަ …
ދެން ކުނި ނިއެޑަމާ ދީ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަކީ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ހުސެއިން ވިދާޅުވި …
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވަކަށް ހަދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ވެށި ސާފުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޓުވިޓާ ތެރެއިން ފެށުނު "ޓްވިޓްސާފު" އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ނުސާފުވެ ކުނީގެ …
ޓްވިޓްސާފު އައްޑުއަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ފަޅުން ވެލި ނަގާ ފަރާތްތަކަކީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކުން ނަގާ ވެލީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބަސްތާއަކަށް އަގު ނެގުމަށް އައްޑޫ …
އައްޑޫއިން ވެލިނަގާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އަގެއް ނަގަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވެދާނެތީ ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭއިން) ބުނެފިއެވެ. އޮޑަގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ …
އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހިންގި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފައިދާހުރި އަދި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ދެއްކެވި ލާމަސީލު މިސާލެއްކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު …
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތަށް މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު
މުހައްމަދު އައިމަން
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އީޕީއޭ މިނިވަން ތަނަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން 1 ރަށާއި، 1 ފަރާއި، 1 ކަނޑޫފާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު …
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 11 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝިއާރަކީ "ވައި ނުސާފުވުން ހުއްޓުވުން" މިއެވެ. "ބީޓިން އެއާ ޕޮލިއުޝަން" ގެ ޝިއާރުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިމާވެށި …
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރުއް ނެގުން ހުއްޓުވާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ލ. ގަމުން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަކަށް ރުއްބަރުކޮށްފައިވަނީ އެރަށުގެ ކައުސިންލުން ހުއްދަދީގެންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ …
ގަޅުޔާއިން ރުއް ބަރުކުރީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު: ކަސްޓަމްސް
މުހައްމަދު އައިމަން