Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ކުނި މެނޭޖްކުރަމުން އަންނަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި، ވެމްކޯގެ ބިޒްނެސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ …
ވެމްކޯގެ ބިޒްނެސް ޕްލޭން ހަދަން ބަޔަކު ހޯދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހޫނުގަދަވުމުގެ މައްސަލަތަކާ ހެދި ހަކަތަ އަށް ހޭދަވާ މިންވަރު ވަަރަށް ބޮޑަށް މަތިވަމުންދާތީ ސްޕެއިންގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ހުންނަ އޭސީގެ ފިނިހޫނުމިން …
އޭސީ 27 ޑިގްރީ އަށް ވުރެ ދަށްކުރުން މަނާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑު މަޝްރޫއާ ގުޅޭ އަމަލީ ކަންކަމަށް އެކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ނެދަލޭންޑްސްގެ ވެން އޫޑް ކުންފުނިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކަން ސާމާނު ގެންނަން ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުފަޅުތަކާއި އެތަންތަނުގެ ދިރުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބާއްވާ ހަތަރު ވަނަ މެރިން ސައިންސް ސިމްޕޯސިއަމް އަންނަ މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން …
މެރިން ސައިންސް ސިމްޕޯސިއަމް އަންނަ މަހު
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހުޅުދު އާއި ހުޅުމީދޫ ބަނދަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ކޮނުމުގެ މަޝްރޫއު އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ހުއްޓުވައިފި އެވެ. އީޕީއޭ އިން މިއަދު ނެރުނު …
ހުޅުމީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން އަންގައިފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެލާތަކެއް މަރާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ޖަޕާނުން އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޖަޕާނުގެ ކުމެޖީނާ ރަށުގެ އައްސޭރިފަށަށް …
ވެލާތަކެއް މަރާލި މަައްސަލައެއް ބަލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރަން ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން އެސްޓީއޯގެ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސް އިން ކުރާ ވިޔަފާރިތަކުގައި އެ ބާވަތުގެ ކޮތަޅުން އަގު ނަގާ ގޮތަށް ނިންމައިފި …
އެސްޓީއޯ އިން ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅަށް އަގު ނަގަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ފެހިކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ފަށާފައި އޮތް "ބީއެމްއެލް ފެހި ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 20 …
ބީއެމްއެލްގެ ފެހި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސުންގަޑި 20 އަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
މޫދަށް ކުނި އެޅި މައްސަލައެއްގައި އަލިމަތާ ރިސޯޓް 312،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނީ ވ. އަލިމަތާ ރިސޯޓުން ކުނި …
އަލިމަތާ އަށް 312،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ކޮންފަރެންސަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ކޮންފަރެންސަކީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓްގެ ދަށުން …
ތިމާވެށީގެ ކޮންފަރެންސަކަށް ނަޝީދު އުކުޅަހުގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިއަދު ވެސް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ގައުމީ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ހއ. …
ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މޫސުމީ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ދަރަނި މަތިވުމުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ …
މޫސުމާ ހެދި ވެސް ރާއްޖޭގެ ދަރަނި އިތުރުވެދާނެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑު އަށް އިއްޔެ އެރި އުދައިގައި ބައެއް ޓޫރިޒަމް ޒޮންތަކަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައި ގިނަ ތަންތަން "ދޮވެލައިފި" އެވެ. އެގޮތުން ހިތަދު އާއި …
އުދައިގައި ބައެއް ޓޫޒިޒަމް ޒޯންތައް "ދޮވެލި"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫގެ ބައެއް އަވަށްތަކަށް އުދައަރަމުން އެބަދެ އެވެ. މެންދުރު ފަހުން ދިޔަވަރު ބޮޑުވެ، މަރަދު އާއި ހިތަދޫ އާއި މަރަދޫގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް އުދައަރާފައިވެ އެވެ. ބައެއް …
އައްޑޫގެ ބައެއް އަވަށްތަކަށް އުދަރައަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފްލޯޓިން ސިޓީ އެކުލަވާލާފައި އޮތްގޮތް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލަށް ނޭންގުނީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ފްލޯޓިން ސިޓީ އޮތްގޮތް ނޭނގުނީ ކަމަށް ވެދާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "އާސްކް ސްޕީކާ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން މުހިންމު: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން