ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި...

ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ގއ. އާއި ސ. އަތޮޅާއި ދެމެދަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި...

ހުޅުމީދޫ މަގު ހަދަން ގެންދިޔަ ތާރު ބިންމައްޗަށް އެޅި ތިމާވެއްޓަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް!

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުމީދޫ އަވަށުގައި ތާރު އެޅުމަށް ގެނެސްފައިހުރި ތާރު، މަސައްކަތް ނުފެށި ގިނަ ދުވަސްވެ، ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ފީފާތައް ފީވެ، ހަލާކުވެގެން...

ހުވަދު އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ ހުވަދު...