Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
ބ. އަތޮޅުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު މަނާކޮށްދިނުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާއަކުން ސަރުކާރަށް ސިޓީއެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ޕްލާސްޓިކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފެށި މި …
ބ. އަތޮޅު ޕްލާސްޓިކާއި ދުރަށް ދިއުމަށް ސިޓީއެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު، 2025 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަނާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ޕްލާސްޓިކު ވެފައިވަނީ …
ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކު މަނާކުރާ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓްވިޓްސާފުގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެށުނު ސާފުކުރުމުގެ ބިޔަ ހަރަކާތް އައްޑޫ ސިޓީގައި އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ބާއްވާފައިވާއިރު އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށަކުން 600 އަށްވުރެ ގިނަ …
ދެން ކުނި ނިއެޑަމާ ދީ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަކީ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ހުސެއިން ވިދާޅުވި …
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވަކަށް ހަދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ވެށި ސާފުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޓުވިޓާ ތެރެއިން ފެށުނު "ޓްވިޓްސާފު" އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ނުސާފުވެ ކުނީގެ …
ޓްވިޓްސާފު އައްޑުއަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ފަޅުން ވެލި ނަގާ ފަރާތްތަކަކީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކުން ނަގާ ވެލީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބަސްތާއަކަށް އަގު ނެގުމަށް އައްޑޫ …
އައްޑޫއިން ވެލިނަގާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އަގެއް ނަގަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވެދާނެތީ ގއ. އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭއިން) ބުނެފިއެވެ. އޮޑަގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ …
އޮޑެގައްލާގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އީޕީއޭއިން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހިންގި ރަށް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ފައިދާހުރި އަދި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ދެއްކެވި ލާމަސީލު މިސާލެއްކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝީދު …
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތަށް މިނިސްޓަރުގެ ތައުރީފު
މުހައްމަދު އައިމަން
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އީޕީއޭ މިނިވަން ތަނަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން 1 ރަށާއި، 1 ފަރާއި، 1 ކަނޑޫފާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު …
ބޮޑުތިލަދުންމަތީގެ 11 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝިއާރަކީ "ވައި ނުސާފުވުން ހުއްޓުވުން" މިއެވެ. "ބީޓިން އެއާ ޕޮލިއުޝަން" ގެ ޝިއާރުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިމާވެށި …
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރުއް ނެގުން ހުއްޓުވާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ލ. ގަމުން ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓަކަށް ރުއްބަރުކޮށްފައިވަނީ އެރަށުގެ ކައުސިންލުން ހުއްދަދީގެންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނެފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ …
ގަޅުޔާއިން ރުއް ބަރުކުރީ ކައުންސިލްގެ ހުއްދައާއެކު: ކަސްޓަމްސް
މުހައްމަދު އައިމަން
މާލެއިން ދުބާއީއަށް ދޮންވެލި ލައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއްގެ ވާހަކަ ފެންމަތިވެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފިއެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ދޮޮންވެލި ނެގުމުގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނުދެން: މިނިސްޓްރީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދަކަށް ރުއް ނަގައި ބޭރުކުރާ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް މިއަދު އިވެން ފެށި އަޑަކީ ބޯޓެއް ފުރެން ދެން ދޮންވެލި އަރުވައިގެން …
ރުކާއި ވެލި ނަގައިގެން ބޭރުކުރަނީ، ސަރުކާރު ނިދާފައި؟!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކޮނޑޭއިން ކަނޑައިފިކަމުގެ ޝަކުވާ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ލިބެމުންދާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި އިއުލާނުގައި …
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ކޮނޑޭއިން ކަނޑައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓި ސްކެއާ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެ ސަރަހައްދުގައިހުރި ބައެއް ރުއްތައް ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި ސަރުކާރަަށް އަމާޒުވެގެން ދިޔައެވެ. …
ސިޓީ ސްކެއާއިން 70 ރުއް ނެގުމަށް ހުއްދަދިން: މޭޔަރ
މުހައްމަދު އައިމަން