އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ހިޔާމަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ކުރަން ފީއެއް ނަގަނީ

އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ކުރަން ފީއެއް ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓްކުރި...

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުން ގޯސްވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމާއި ބެހޭ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައި...