Last Updated: March 3, 13:32
Sunday, March 3, 2024
އޯޝަން ރިސްކް އެންޑް ރިސިލިއެންސް އެކްޝަން އެލަޔެންސް (އޯއާރްއާރްއޭއޭ) ގެ ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އޯއާރްއާރްއޭއޭ އަކީ …
އޯއާރްއާރްއޭއޭގެ ބޯޑަށް ޝައުނާ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގޯތި ދޫކުރަން ނިންމާފައި އޮތް ގުޅީފަޅުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު މަޑުޖައްސާލުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ. އެފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރުނީ އެތަން ހިއްކަނީ …
ގުޅީފަޅު ހިއްކުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އ.ދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ބިޔޯންޑް ނޭޝަނަލް ޖުރިސްޑިކްޝަން (ބީބީއެންޖޭ) ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވާން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ ކަމުގައި ރުހުން ދިނުމަށް ފޮނުވަން ސަރުކާރު ކެބިނެޓުން މިއަދު …
މާކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭ މުއާހަދާގައި ބައިވެރިވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޓެލްކޯ ޚިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ސްޓެލްކޯއިން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު …
ސްޓެލްކޯ ޚިދުމަތްދޭ މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ހުޅުމީދު އާއި ހިތަދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅައިލުން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށާއި އައްޑު އަށް ބޭނުން ވަނީ ރަނގަޅު ފެރީ ނިޒާމެއް ކަމަށް އިކޯކެއާ މޯލްޑިވްސް އިން …
އައްޑު އަށް ބްރިޖެއް މުހިއްމެއް ނޫން: އިކޯކެއާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބ. އަތޮޅުގައި ހަތަރު ފިނޮޅެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. ކައުންސިލްގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރަން ނިންމި ނިންމުމާ އެކީ އެ ތަންތަން …
ބ. އަތޮޅުގެ 4 ފިނޮޅެއް ކުއްޔަށް ދެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފަރުތަކުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ "މޯލްޑިވްސް ރެޒިލިއަންޓް ރީފް އިކޯ ސިސްޓަމް ފޮ ދަ ފިއުޗަ ޕްރޮޖެކްޓް" އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހާއްސަކޮށްގެން …
ފަރުތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް މިރޭ އައްޑޫގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާލެ އަތޮޅު ފުނަދޫގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފިއުލް ސްޓޯރޭޖް މާލެ އަތޮޅު މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކަށް ދެވޭ ގެއްލުމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ޑައިވަރު …
ފިއުލް ފާމް މާގިރިފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ފަރަށް ދެވޭ ގެއްލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ ކ، އއ، އދ އަދި ވ އަތޮޅުގެ …
ހަތަރު އަތޮޅެއްގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމު
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހައްލުތަކެއް ހޯދަން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔުގަންޑާގެ ކަމްޕާލާގައި …
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް މުހިއްމު
އައިޝަތު އަޒުހާ
މަހަކު 4،500ރ. ގެ އެލަވަންސެއް ވެސް ލިބޭ ގޮތަށް ލ. އަތޮޅަށް ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ އިން ހިލޭ ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭ ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމަކަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ …
ތިމާވެށީގެ ދާއިރާ އިން ކިޔަވަން ލާމުން ސްކޮލަޝިޕް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހދ. ކޭލަކުނު އިކޯ-ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށް ހިމާޔަތްކުރަން ޖަމިއްޔާއަކުން ގޮވާލައިފި އެވެ. ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ވަކާލާތުކުރާ، …
ކޭލަކުނު ހިމާޔަތް ކުރަން ގޮވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހދ. ކޭލަކުނު އިކޯ-ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތަރައްގީކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެ އޮފީހު ޕްރިންސިޕަލް ސެކްރެޓެރީ ޓު ދަ …
ކޭލަކުނު އިކޯ-ޓޫރިޒަމަށް ތަރައްގީ ކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ޕެކެޓް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ 'ސުޕާރީ' އަދި 'ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 50 މައިކްރޯން އަށް ވުރެ ތުނި ޕްލާސްޓިކު …
މާދަމާއިން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ސުޕާރީ ފުޅި އެތެރެކުރުން މަނާ
ހަސަން ރަޝީދު
މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް "މަދިރިން ރައްކާ" ގެ ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖެ ސާފު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މި ހަރަކާތް ފައްޓަވައި ދެއްވީ މާލޭގައި ބޭއްވި …
"މަދިރިން ރައްކާ" ކެމްޕޭން ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫޢުއަކުން ވެލި ނަގައިގެން ނޫން ކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ. އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި …
ރަސްމާލެ ހިއްކަނީ ހިއްކަމުންދާ ތަނަކުން ވެލި ނަގައިގެނެއް ނޫން
މޫސާ މަތުލޫބް