Last Updated: October 1, 14:18
Sunday, October 1, 2023
އާދަޔާހިލާފަށް ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ބްރެޒިލްގެ އެމޭޒަން ސަރަހައްދުން ގިނަ އަދަދަކަށް ކޯމަސް މަރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ސައިންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ މެމިރައުއާ …
އެމޭޒަން ސަރަހައްދުން ކޯމަސް މަރުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕެރިސް އެގްރިމަންޓާ އެއްގޮތަށް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނުވަތަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް 32 ގައުމަކުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާތީ ޕޯޗްގަލްގެ އެއް އާއިލާއެއްގެ ތިން މެމްބަރަކު …
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ހެދި 32 ގައުމަކަށް ދައުވާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހއ. ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފައްޓަވައި ދެއްވީ ޑިފެންސް …
ދިއްދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އާބަންކޯ އިން ހުޅުމާލެގައި "އާބަން ގްލައިޑް" ގެ ނަމުގައި އީ-ސްކޫޓަރު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން އާންމުންނަށް މި ހިދުމަތް ހުޅުވައިލާނެ …
އާބަންކޯ އިން އީ-ސްކޫޓަރު ތައާރަފުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހިތަދޫގައި އާންމު ބަނދަރާއި ދިމާލުން އޮންނަ 'ފަސްގަނޑު'ގެ އުތުރުން އަދި މާހެރެ އިރުން ސަރަހައްދެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިމާޔަތްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން ހިމާޔަތް ކުރަން ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދަކީ …
ހިތަދޫ ފަޅު ބޭރުން ޑައިވްކުރާ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
މިދިޔަ މޭއި މަހު ދިއްދޫ ފަރަށް އެރި ބާޖާއި ބޯޓުގެ ކުންފުނިން 100 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އެންވަރޮމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ މޭއި މަހު އެކުންފުނީގެ …
ދިއްދޫ ފަރަށް ދިން ގެއްލުމަށް 100 މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާއެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
މ. ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ދިއްގަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގަ …
ދިއްގަރުގެ ބިން ހިއްކައި ނިންމާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ މީހުންނަށް ހިލޭ ގޯތި ދޭން ހުޅުމާލޭ ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފިޔަވަހިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން …
ހުޅުމާލެ ފަޅު ހިއްކަން މާދަމާ ފަށަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކުނި ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓް ހިންގުމަށް، ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯއާއި) އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އައްޑޫގައި ހެނދުނު އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ …
ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ އައްޑޫ ޕްލާންޓް ވެމްކޯއާ ހަވާލުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ސަރުކާރުން އައްޑޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ ޕްލާންޓް މާދަމާ ވެމްކޯއާއި ހަވާލު ކުރާން ނިންމައިފިއެވެ. މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވާ ރަސްމީއްޔާތުގައި ޕްލާންޓު ވެމްކޯއާއި ހަވާލު ކުރާނީ، …
ކުނިން ހަކަތަ އުފައްދާ އައްޑޫ ޕްލާންޓް ވެމްކޯއާ ހަވާލު ކުރަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އައްޑޫން ހިއްކި ރަށްތަކަށް ކިޔާނެ ނަންތަކެއް ހޯދަން ކައުންސިލުން މިއަދު އާންމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ތިން ރަށަށް ނަން …
ޓޫރިޒަމަށް ހިއްކި ރަށްތަކަށް ނަން ކިޔަން ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޓުއަރިޒަމް ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ޕްލޭން އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް …
ޓޫރިޒަމް ކްލައިމެޓް އެކްޝަން ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ބިން ހިއްކަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމަށް މިހާރު ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކުގެ ތެރެއިން ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި ހުރި …
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ފަޅު ހިއްކަން ފަށަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސައުވީސް ރަށެއްގައި ސޯލާ ހަކަތަ ރައްކާކުރާ ބެޓަރީ ސްޓޯރޭޖް ގާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވެއްމުގައި ސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިޔާދަކުރަނިވި ޙަކަތައިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ރައްކާކުރުމަށް ބެޓެރީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ޤާއިމުކުރުމުގެ …
އިތުރު ރަށްތަކަށް ސޯލާ ހަކަތަ ރައްކާކުރާ ބެޓަރި ސްޓޯރޭޖް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދެކުނު އެމެރިކާ އިން ފެނުނު ހަރުފައިގެ އާ ބާވަތަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ހެރިސަން ފޯޑްގެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން ނަން ދީފި އެވެ. ކާމިޔާބު އެތައް …
ހަރުފައިގެ އާ ބާވަތަކަށް ފޯޑްގެ ނަން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހދ. ކޭލަކުނު ހާއްސަކުރާނީ އިކޯ ޓޫރިޒަމަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކެމްޕޭނަށް އަތޮޅުތަކަޑް ފެއްޓެވި ފުރަތަމަ ދަތުރު އިއްޔެ …
ކޭލަކުނު ހާއްސަކުރާނީ އިކޯ ޓޫރިޒަމަށް: މުއިއްޒު
އަހުމަދު ވަހީދު