ދިއްލީގައި ބަޑިބޭހުގެ ކުޅިވަރު މަނާކޮށްފި

މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިންދޫންގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ފެސްޓިވަލް ކަމަށްވާ ދިވާލީ އަންނައިރު، ވެރިރަށް ދިއްލީގައި ބަޑިބޭހުގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

އެލެޕޯ ޒޫގެ ހައްޔަރުގައި ތިބި ޖަނަވާރުތައް ސަލާމަތްކޮށްފި

އެލެޕޯގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެ ވީރަނާވެފައިވާ ޒޫގައި ހައްޔަރުވެފައި ތިބި ޖަނަވާރުންތައް ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ. ސަލާމަތް ކުރެވުނު ޖަނަވާރުންގެ ތެރޭގައި ސިންގާ އާއި މިނިކާވަގާއި...