Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) "ހަކަތަރި ފައިނޭންސިން ސްކީމް" އާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވިމަށް ގަހު އެންވަޔަރަމަންޓް …
"ހަކަތަރި" ލޭބަލްގެ ބައިވެރިއަކަށް އެމްއައިބީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ކާޅުވެ އިތުރުވެ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާޅުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އައްޑޫގައި ކާޅުގެ އާބާދީ ގިނަތޯއާ މެދު އެންވަޔަމަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން …
އައްޑޫގައި ކާޅު ގިނަތޯއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މީދޫގައި އަނެއްކާ ވެސް ކާޅު އިތުރުވަމުންދާތީ އާންމުންނާއި އަވަށު އޮފީހުން ވެސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މީދޫ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު ސާލިހާ މިއަދު ވިދާޅުވީ …
މީދު އަށް އަނެއްކާ ވެސް ކާޅުގެ އުނދަގޫ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާލޭ ސިޓީގައި ކަދުރު ރުއް އިންދުމުގެ ހަރަކާތެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އެއް ލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެެންދާ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ …
މާލޭގައި ކަދުރު ރުއް އިންދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު މެލޭޝިއާގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި އަހުމަދު ރިޔާޒީ (ޑާޑި) ގެ ހަނދާނުގައި ފެހުރިއްސަކަށް ނަން ދީފި އެވެ. އޭނަގެ ހަނދާނުގައި "ޑާޑި" …
ފެހުރިއްސަކަށް "ޑާޑި" ގެ ނަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެކި ހިސާބުތަކުން ދޫނިތައް ހިޖުރަކުރަމުން އަންނަ ރާއްޖޭން އަނެއްކާ ވެސް ކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރުގެ ދޫންޏެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އީޕީއޭ) އިން ބުނީ …
ރާއްޖޭން ކުރިން ނުފެންނަ ދޫންޏެއް ފެނިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް "މަދިރި ހޯހޯ"ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން އިސްނަގައިގެން ހުޅުމާލޭގައި މަދިރިއާލާވާ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ކެމްޕޭން "މަދިރި ހޯހޯ" …
މަދިރިއާ ދެކޮޅަށް "މަދިރި ހޯހޯ" ކެމްޕޭން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނުރައްކާތެރި ކުންޏާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒެއް އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައްޑޫގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުންވުންތަކާއި ހިޔާލު ނުވަތަ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ …
ނުރައްކާތެރި ކުންޏާއި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒެއް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއާ ހަވާލުވެފައިވާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެ …
މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ކުރިއަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތަރައްގީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު އެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް …
އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ރޭވިފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށާއި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށްދާ …
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން ޝެޑިއުލާ އެއްގޮތަށް ދާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ނުވަތަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ …
މޫސުމީ ބަދަލުތަކަށް މަސައްކަތްނުކޮށް ތިބުން ނުރައްކާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނުރައްކާތެރި ބާވަތްތަކުގެ ކުނި ރައްކާކޮށް މެނޭޖްކުރެވޭ މަރުކަޒެއް އައްޑޫގައި އަޅަން ނިންމައި އެކަމުގެ އޭގެ ސާވޭގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ބުނި …
ނުރައްކާތެރި ކުނިތަކަށް އައްޑޫގައި މަރުކަޒެއް ހަދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަ ކިޅި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ ސަރަހައްދު ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުންފުންޏަކަށް މިއަދު ކުއްޔަށް ދީފީ އެވެ. އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން …
ފުވައްމުލަކު ބަންޑާރަ ކިޅި ކުއްޔަށް ދީފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީއާއި ތިމާވެށްޓާއި ގުޅުންހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ތައާރަފްކުރި ސްމޯލް ގްރާންޓްސް އަށް ހުށަހެޅުމުގެ …
ތިމާވެށީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ހިލޭ އެހީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ފަރު ބޭރުގައި ސާވޭތަކެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް "އޯޝަން ސާވެޔާ" ކިޔާ އުޅަނދަކުން ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. އެންވަޔަރަަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން …
ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް 198،000ރ. ގެ ޖޫރިމަނާއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު