Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
އައްޑޫގައި އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ސަބަބުން ބަޔޮސްފިޔާ ރިސާވުގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ލަގަބު ގެއްލުމުގެ ބިރު ބޮޑު …
އައްޑޫގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ އެކު ބަޔޮސްފިއާ ރިސާވް ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ބިރު!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްޖެއިން މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ މޫދު ވިނައެއް ފެނިއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ދަ މަލްޑިވްސް ރެސިލިއެންޓް ރީފްސް ޕްރޮޖެކްޓުންނެވެ. އެ ޕްރޮޖެކްޓުން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި …
ރާއްޖޭއިން އާ ވައްތަރެއްގެ މޫދު ވިނަ އެއް ފެނިއްޖެ
އަމީރާ
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި މޫސުމީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރީ ބޭރު ދުނިޔެއަށް އެކަން ކުރިކަން ދެއްކުވުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅަން ޖެހޭ އަމަލީ ފިޔަވަޅުތައް ވަގުތުން އެޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ …
ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުން ނަގާ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަޅުތާލު އައްޑޫ ސިޓީގެ ހިތަދޫގައި ވެސް …
މޫސުމީ ހަޅުތާލު މިއަދު އައްޑޫގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހުކުރު ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގައި ބާއްވަން އުޅޭ މޫސުމީ ހަޅުތާލު، ނުވަތަ "ކްލައިމެޓް ސްޓްރައިކް" ގައި ދިވެހި ރާއްޖެއިން ވެސް ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާއިރު، މިހަޅުތާލުގެ ކުރީ ސަފަށް …
މޫސުމީ ހަޅުތާލުގައި ކުރީ ސަފުގައި ތިބެންވީ ދަރިވަރުން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މާދަމާ ބާއްވާ މޫސުމީ ހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިއުޔޯކް ސިޓީގެ 1.1 މިލިއަން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނިއުޔޯކް ޕަބްލިކް …
ނިއުޔޯކްގެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މޫސުމީ ހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިވާން ހުއްދަ ދީފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ނޭޕާލްގެ މައުންޓް އެވެރެސްޓް ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެވަރެސްޓަށް އަރަން ދާ ފަރާތްތަކުން އެތަނަށް ގޮސް އެތަނަށް އުކާލާ …
އެވެރެސްޓް ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަނާ ކޮށްފި
އަމީރާ
އެމޭޒޮން ޖަންގަލި ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ އަނދަމުންނެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި ޖަންގަލީގައި ރޯވާ ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށް ޖާގަ …
އެމޭޒޮން ޖަންގަލި އަނދަނީ؛ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކުށްވެރިކުރަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް
އަމީރާ
ދުނިޔެއަށް އަންނަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދަނީ ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިތިއޯޕިއާ އިން މިވަނީ …
އިތިއޯޕިއާގައި 12 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 350 މިލިއަން ގަސް އިންދައިފި
އަމީރާ
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް ރަށްގިރުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑެވެ. ހާއްސަކޮށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރު އުދަ އަރައި ހަންކެޑާއި، މަރަދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫއަށް ބޮޑެތި …
ހިތަދޫ 27 ގެއެއްގެ ރައްޔިތުން، ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމުގައި އެތައް އަހަރެއް!
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ބ. އަތޮޅުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު މަނާކޮށްދިނުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާއަކުން ސަރުކާރަށް ސިޓީއެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ބ. އަތޮޅު ޕްލާސްޓިކުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ފެށި މި …
ބ. އަތޮޅު ޕްލާސްޓިކާއި ދުރަށް ދިއުމަށް ސިޓީއެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށް ފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު، 2025 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަނާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ޕްލާސްޓިކު ވެފައިވަނީ …
ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކު މަނާކުރާ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓްވިޓްސާފުގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެށުނު ސާފުކުރުމުގެ ބިޔަ ހަރަކާތް އައްޑޫ ސިޓީގައި އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ބާއްވާފައިވާއިރު އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށަކުން 600 އަށްވުރެ ގިނަ …
ދެން ކުނި ނިއެޑަމާ ދީ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަކީ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ހުސެއިން ވިދާޅުވި …
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިޔާ ރިޒާވަކަށް ހަދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ވެށި ސާފުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް ޓުވިޓާ ތެރެއިން ފެށުނު "ޓްވިޓްސާފު" އައްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރާ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ނުސާފުވެ ކުނީގެ …
ޓްވިޓްސާފު އައްޑުއަށް މިސްރާބު ޖަހައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ ފަޅުން ވެލި ނަގާ ފަރާތްތަކަކީ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަކަށްވުމުގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކުން ނަގާ ވެލީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ބަސްތާއަކަށް އަގު ނެގުމަށް އައްޑޫ …
އައްޑޫއިން ވެލިނަގާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން އަގެއް ނަގަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން