ލަންކާއިން ކުއްލި ހާލަތު އުވާލައިފި

މުސްލިމުންނާއި ބުޑިސްޓުންނާއި ދެމެދު އުފެދުނު ދީނީ ހަމަނުޖެހުމުގެ ސަބަބުން އެގައުމުގައި އިއްލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެގައުމުން އުވާލައިފިއެވެ. …