Last Updated: January 22, 17:35
Friday, January 22, 2021
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޔާމީނަށް އިއްވި ފަސް …
ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހިތަދޫގައި ހިނގާލުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިންޖުކޮށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް އަލުން ގެންނަވާނެ ކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ގައްސާން މައުމޫން …
ޖަލުން މިންޖުކޮށް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ގެންނާނަން: ގައްސާން
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަނިޔާ ކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އޯޑަރަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ …
ޔާމީނަށް އަނިޔާ ކުރަމުންދަނީ މޯދީގެ އޯޑަރަށް: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިންސާފު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަގީން ކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ …
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޔާމީނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކުރުމުން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން އިހުތިޖާޖު ކުރަން …
ހައިކޯޓުގެ ހުކުމާއެކު އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި އެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ، ގއ. …
ރައީސް ޔާމީނަށް ކޮށްފައިވާ ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދު ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް …
ޔާމީންގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަނީ ނަޝީދު ބޭނުންވާ ގޮތަށް: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ޖޫންމަހަށް ފަސްކުރުން ބުއްދިވެރިކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ. ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި، …
ޖޫން މަހަށް އިންތިހާބު ފަސްކުރުން ބުއްދިވެރި: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލައިގެ ހުކުމް …
ޔާމީން ޖަލަށްލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި …
އަމާޒަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ ވެކްސިން ދިނުން: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވާނެ ކަން ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިއަދު …
ރައީސް ސޯލިހް މިއަދު ޤައުމާ މުޚާތަބު ކުރައްވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށްދޭ އެހީތެރިކަމަކީ ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމުގެ ފެށުން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި …
އިންޑިއާއިންގެ އެހީއަކީ ކޮވިޑުން އަރައިގަތުމުގެ ފެށުން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕީޕީއެމްއިން ސާބިތުކަމާއި އެކު ތިބީ ސަރުކާރުން، ރައްޔިތުން އަރުވާފައި ތިބި ޅޮސް އުނދޯލިން ބޭލުމަށް ކަމަށް ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމް …
ފޫގަޅައިގެން މި ތިބީ ރައްޔިތުން އަރުވާފައި ތިބި ޅޮސް އުނދޯލިން ބާލަން: ޣައްސާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމަށް މިހާރުވެސް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ކުރިމަތި ލައްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
އަދާލަތުގެ ރައީސް ކަމަށް އިމްރާން ކުރިމަތިލައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޭނުންވާ ބަދަލު ގެނައުމަށް މަދުވަނީ ކައުންސިލްތައް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބު ސަރުކާރުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް …
ބޭނުންވާ ބަދަލު ގެންނަން މަދުވަނީ ކައުންސިލްތައް: ދޮންބިލެތް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ބޭއްވުން އަވަސް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ …
ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އިންތިހާބު ބޭއްވޭގޮތަށް އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން