Last Updated: February 18, 23:41
Tuesday, February 18, 2020
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖާގަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. …
އާ ޓާމިނަލްއިން ޓީއެމްއޭއަށް ފިނޭންސުން ޖާގަދިން ގޮތް ރަނގަޅު: ކޮމެޓީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ދަރުސް ދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ގެނައުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ …
ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އީވާ ދެކޮޅު ހަދައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް ކުރިން އިއުތިރާފުވުމަށްފަހު އެކަމަށް ފަހުން ގާސިމްގެ ގާތިލް އަދުހަމް މުހައްމަދު އިންކާރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އަވަސް ނިޔާ ޝަރީއަތުގައި، ދައުވާ …
ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އިންކާރުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ބިން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބިން ނުހިއްކާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ނުވަތަ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދަންޖެހޭ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބިން ނުހިއްކާ ރައްޔިތުންނަށް ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތް ހަދަންޖެހޭ: އަސްލަމް
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮލަށް ކަރުދާސްކޮޅެއް ލައިގެންވެސް އަލީ ވަހީދުގެ އަޑުން ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުސްތަފާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އަލީ …
ކޮލަށް ކަރުދާސްކޮޅެއް ލައިގެންވެސް އަލީ ވަހީދުގެ އަޑުން ވާހަކަ ދެއްކޭނެ: މުސްތަފާ
ހަސަން ރަޝީދު
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކަމަށް ބުނާ މީހަކު ވާހަކަ ދައްކާ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކުވެފައިވާއިރު، އެ އޯޑިއޯތަކުގެ ތެރޭގައި ޖިނާއީ ކުށުގެ އަމަލެއް ހިމެނޭ ފަދަ އޯޑިއޯއެއް …
ލީކުވި އޯޑިއޯއެއްގައި ޖިނާއީ ކުށުގެ އަމަލެއް ހިމެނޭތީ ފުލުހުން ބަލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން …
ޓީއެމްއޭ އިން ނަޝީދަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިންކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ މެންބަރު ކަމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖަމީލް ޖޭޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފައި މިވަނީ އެޕާޓީގެ …
ފިކުރު އެއްގޮތް ނުވެ، އެންމެ ފަހުން ޖަމީލް ޖޭޕީން ވަކިވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދިނުމަށް ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިކެމްޕޭނަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް …
ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެމްޑީޕީއާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ "ކޮމާންޑަރސް ކޮންފަރެންސް …
އެންމެ އިސް ސިޔާސަތަކީ އަމިއްލަ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުން: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށްފަހު ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރު އަހްމަދު ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަލީމް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން …
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށްފަހު ކޯލިޝަނުގައި މޫނުގައި ފޮތި އަޅާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ދެއްވި ރިޔާސީ ބަޔާނަށް ޖަވާބާރުދާރީވުމުގެ ގޮތުން އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ޕާލިމަންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމެއް …
ރިޔާސީ ބަޔާނަށް އިދިކޮޅު ޖަވާބު ދިނުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވައްކަން ކުރި މީހުންގެ ކަންކަން ފޮރުވުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް މެދު ހެންވޭރު …
ކުރީ ސަރުކާރުގެ މީހުންގެ ކަންކަން ފޮރުވަން އޭސީސީން މަސައްކަތްކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލާގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ސިއްރު ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ …
ޓީއެމްއޭ މައްސަލާގައި އޭސީސީން ނެރުނު ރިޕޯޓު ސިއްރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިހާރު ލީކުވެގެން އުޅޭ އޯޑިއޯތަކާއި ގުޅިގެން ތަހުގީގެއް ހިންގެވުމަށާއި އޭރުން ހަގީގަތް ފެންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ ވަހީދު ކަމަށް ބުނާ …
އަޅުގަނޑުގެ މައްޗަށް ތަހުގީގު ހިންގަވާ، ހަގީގަތް ފެންނާނެ: އަލީ ވަހީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު، އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގޭނެ ގޮތް ހަދަން ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް …
ރައްޔިތުންނަށް މެމްބަރުން ވަކިކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ތާއީދު: އުޝާމް
ހަސަން ރަޝީދު