Last Updated: April 6, 23:50
Monday, April 6, 2020
މިއަދު އަވަހާރަވި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައްތާފުޅު މުއުމިނާ އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މޫނު ބެއްލެވުމަށް ޔާމީން ވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރާފައިވަނީ ދޮގު ހަބަރެއް ކަމަށް އިިދިކޮޅު …
ޔާމީންއާ ގުޅޭގޮތުން ފަތުރަނީ ދޮގު ހަބަރެއް، ފިޔަވަޅު އަޅަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މި ދަނޑިވަޅުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބަންޑާރަ ނާއިބު އިބްރާހީމް ރިފްއަތު ކުރެއްވި …
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް: އޭޖީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް މެންބަރުން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ …
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް މެންބަރުން ދެކޮޅު!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނެރުނު ސާކިއުލާގެ ސަބަބުން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ …
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ނެރުނު ސާކިއުލާއިން މުސްތަގިއްލު ކަމަކަށް އަސަރެއް ނުފޯރާ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ވަންނަ އާމްދަނީ ނޫން ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދަނޑުވެރިކަން …
ރަށްރަށުން ބިން ދޫކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ފެނިފައިވުމާއި ގުޅިގެން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން، މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ދަންމާލުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު …
ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދަންމާލަން ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތީ ރޯދަ މަސް ކަމަށާއި، ޖަަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލުގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނައިބު …
ކުރިއަށް އޮތީ ރޯދަ މަސް، ޔާމީނަށް އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދީ: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އީސަ އަކީ އުނދަގޫ ތެދު ހަގީގަތްތައް ވަރަށް ސާފުބަހުން ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
އީސަ އަކީ އުނދަގޫ ހަގީގަތްތައް ސާފުބަހުން ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު ކުރިން ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމާއި ގުޅޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސް ކުރުމާއި ބެހޭ ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މިދިޔަ މަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުން ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޯލަނބާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ބުނެފިއެވެ. މަޖިލީހުން …
ކޮވިޑް19: ނަޝީދު ހުންނެވީ ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓު ހެދުމަށް ތައްޔާރަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ސަރުކާރަށް ހެދޭނެ އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށް، މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ …
ވިޔަފާރިތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ހެދޭ ގޯހެއް: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއަށް މީގެކުރިންވެސް ތަފާތު އެތައް ކާރިސާތައް ކުރިމަތިވެފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަންކަމުން އަރައިގަނެވުނު ގޮތަށް މިކަމުން ވެސް އަރައިގަނެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު …
ކުރިން ކާރިސާތައް ދިމާވި، މިކަމުންވެސް އަރައިގަނެވޭނެ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ނޫސްވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ އަސާސްތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ "ދިޔަރެސް" ނޫހުގައި ޝާއިރުކުރި ދެ ހަބަރެއް …
ނޫސްވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ޑިމޮކްރެސީއާ ހިލާފު ކަމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ މެދު ސަރުކާރުން ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަން ޔަގީންވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) …
ޔާމީންއާ މެދު ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަން ޔަގީންވެއްޖެ: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަލުގައި ހުރި ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފަސް …
ޖަލުގައި ހުރި ވަކި މީހަކަށް ވަކި ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް މިވަގުތު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާ ކޮށްދިނުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ނެރެފައިވާ …
ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ގައުމުގެ ހާލަތު އިދިކޮޅާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން