Last Updated: April 20, 23:01
Tuesday, April 20, 2021
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ވައްދަން އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޠާރިޤު …
ނަޝީދުގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަން މަޝްވަރާ އެބަކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ބައެއް ވަޒީރުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް …
ބައެއް ވަޒީރުން ދަނީ މެމްބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަމުން: އާޒިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގުމަކީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ އަށް …
ވެރިކަން ކުރަން ނޭނގުމަކީ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުވާނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިކުންނެވީތީ ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށް މާފަންނު މެދު …
މި ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑުގޮތަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް: ބޮންޑޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވާލާނެކަން އެމްޑީޕީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޑިޕީގެ ދާއިރާގެ ރައީސްގެ ކެމްޕެއިން ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު އެމްޑީޕީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، …
އެމްޑީޕީ ދާއިރާތަކުގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް …
ރައީސް ސޯލިހްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިއްޖެ: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ކޮންމެ މަޝްވަރާއަކީ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ …
ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާއަކީ ވޯޓާއި ގުޅޭ ކަންކަން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލައިގެ ކުށް ސާބިތުވެ، ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ދެމެހެއްޓުމުން …
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫން މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ …
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އިރުއިރުކޮޅުން ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން
އަލީ ހުޒާމް
ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގެ ހަވާސާގައި ހުންނަންޖެހޭތީ ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. …
ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި މީހަކު ހަވާސާގައި ހުންނަން ޖެހޭތީއެއް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދުސްތޫރީ އަސާސެއްނެތި ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުންވާނީ ބޮޑު ގޯހަކަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން ކެބިނެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން …
ދުސްތޫރީ އަސާސެއްނެތި ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުންވާނީ ބޮޑު ގޯހަކަށް: ކަމާލުއްދީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެރިކަން ހިންގާ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމުގެ ވާހަކަ އަބަދު ދެއްކުމަކީ ހައްލު ނޫންކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަނާރާ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވެރިކަމުގެ …
ދެއިރު ދެދަޅަޔަށް ނިޒާމު ބަދަލުކުރާ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހައްލެއްނޫން: އަނާރާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވީ ވެރިކަމަށް ފެންބޮވައިގެންފައި ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހު މިހެން ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ …
ނަޝީދު ހުންނެވީ ވެރިކަމަށް ފެންބޮވައިގެންފައި: މަލީހު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެންމެ ގުޅެނީ މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ކުރުން ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު އިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިޔާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ …
ނަޝީދާއި އެންމެ ގުޅެނީ މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ކުރުން: އިޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝުޖާއު މިހެން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ޔާމީން މާލެ …
ޔާމީން އަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން: ޝުޖާއު
ހަސަން ރަޝީދު
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖެހޭނީ އަލުން އިންތިހާބު ކުރަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިބްރާ …
ނިޒާމު ބަދަލުކުރާނަމަ މަޖިލިސް ޖެހޭނީ އަލުން ހޮވަން: އިބްރާ
ހަސަން ރަޝީދު