Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ގަސްދު ނުކުރާ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތް ޕީއެންސީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި …
މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ގަސްދެއް ނުކުރަން
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ހުވާކުރި ރައްޔިޔުންގެ އާ މަޖިލީހަކީ ޒާތީ ގޮތުން މީހުންގެ ޝަޚުޞު ކަތިނުލާ ޢަދުލުވެރި މަޖިލީހަކަށްވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އޮތް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު …
ޒާތީވެ، ޝަހުސު ކަތިނުލާ ތަނަކަށް އާ މަޖިލީސް ވާނެ
އަހުމަދު ވަހީދު
ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާއި، މަޖިލީހުގައި ކުރާ ބަހުސްތަކުގައި ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް ޖާގަ އޮންނަންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ …
މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ހިޔާލުތަކަށް ޖާގަ އޮންނަން ވާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދުއް ފުއްދުމަށާއި މަޑުން ނުތިބޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވިހިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން …
މަޑުން ނުތިބޭނަން، އަޑުއިވޭ ވަރު ކުރާނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް އިންތިހާބު ކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް ހޮވުމަށް ވަނީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ސިއްރު ވޯޓެއް …
މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސަކަށް ނާޒިމް، ލިބުނީ 80 ވޯޓު
އައްޑޫ ލައިވް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް ކަމަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ހޮވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމަށް ވަނީ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ސިއްރު ވޯޓެއް ނަގާފައެވެ. …
މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަބްދުއްރަހީމް، ލިބުނީ 71 ވޯޓު
އައްޑޫ ލައިވް
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ނަތީޖާ ނެރޭ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން …
ނަތީޖާ ނެރޭ މަޖިލީހަކަށް ހެދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
އައްޑޫ ލައިވް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އެ މެންބަރުންގެ ވާޖިބު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރައްވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 20 …
މެންބަރުންގެ ވާޖިބު ފުރިހަމައަށް އަދާކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން
އައްޑޫ ލައިވް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސްގެ މަގާމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހްމަދުދީދީގެ ނަން ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް …
މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ނާޒިމާއި އަހުމަދުދީދީގެ ނަން
އައްޑޫ ލައިވް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އަދި އެމްޑީޕީން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ …
މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަދުރޭ އާއި ނާޒިލްގެ ނަން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި 93 ބޭފުޅުން މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ. މެންބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. …
އާ މަޖިލިސް ހުވާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހަތަރުވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިން ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް)ގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައިދެއްވައިފި އެވެ. ‎މިކޮންފަރެންސްގެ އެއް ނައިބު ރައީސްގެ …
ސިޑްސް4 ގެ ރިޔާސަތުގައި ރައީސް މުއިއްޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަމޯއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ފިއާމީ ނައޮމީ މަޓަފާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިޔަށް ދިޔައީ، ހަތަރުވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް …
ރައީސް، ސަމޯއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އެމްބަރައޮސް ފަޔޮލްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މިބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިޔަށް ދިޔައީ، ހަތަރުވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް …
އީއައިބީއާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރަފަހް ސިޓީގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް ދިން ހަމަލާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުށްވެރިކުރައްވައިފި އެވެ. މި ހަމަލާގައި 45 މީހަކު ޝަހީދުވިއިރު، …
އައިސީޖޭގެ އަމުރަށް އިޒްރޭލުން ތަބާވާން ޖެހޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރަކަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް …
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ނާޒިލް
އައްޑޫ ލައިވް