Last Updated: July 29, 14:23
Thursday, July 29, 2021
ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވެ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކުރިގޮތުން ވާގޮތެއްކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަލީ …
ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވެ އުފުލަންޖެހޭ ތަކުލީފަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކުރިގޮތުން ވާގޮތެއް: އާޒިމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ގަރާރެއް …
އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު: އެއްވެސް "އުރައްޕެތް ނެތް"؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި މަޝްވަރާ އުސޫލެއް މިހާރު ނޯންނަ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ސަންގުޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ …
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގައި މަޝްވަރާގެ އުސޫލެއް ނޯވޭ: ރޮޒެއިނާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޮޒެއިނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަން ކުއްލި …
ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުފެނޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޕީ އިން މިއަދު ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ހުޅުވާފައެވެ. މި އޮފީސް …
އެމްއެންޕީ އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ކުރާނެ އުންމީދެއް ނެތްކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިޔާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕީޕީއެމަށް …
ރައީސް ސޯލިހްއާ ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން އިތުރަށް ކުރާނެ އުންމީދެއް ނެތް: ޝިޔާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތު ވިޔަސް ރައްޔިތުން ބައިބައި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްއާރުއެމްގެ ލީޑަރުކަން ވެސް …
ސިޔާސީ ވިސްނުން ތަފާތު ވިޔަސް ރައްޔިތުން ބައިބައި ވެގެން ނުވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ގޮތް ހެދުން ދިވެހިން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް …
އިންތިހާބުގައި ޔާމީނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ގޮތް ހެދުން ދިވެހިން ބަލައިނުގަންނާނެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ފަރާތުން ފެންނަނީ ނުބައި ހަސީލަތް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ …
ރައީސް މައުމޫންގެ ކިބައިން ފެންނަނީ ނުބައި ހަސީލަތް: ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް "ކެނެރީގެ ދޫކޮށް މުލިއާގެއަށް" ދިޔަގޮތް މުއައްސަސާތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހް …
"ކެނެރީގެ ދޫކޮށް މުލިއާގެއަށް" ޕީޖީ ލީޑަރު ދިޔަގޮތް ބަލަންޖެހޭ: މަލީހް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ …
ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީ ޕީޖީ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2023 ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މައުސޫމްކޮށްގެން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށްފަހު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ …
ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މައުސޫމްކޮށް ސާބިތުކޮށްގެން
ހަސަން ރަޝީދު
އަމިއްލަ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަން އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމް މަޖިލީހަށް …
އަމިއްލަ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފުރުސަތެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެކަމަށް އެ ޕާޓި އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް …
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން: އެމްއެންޕީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ދުވަހު ސިފައިންގެތެރެއިން ރައީސް ނަޝީދާ ދިމާނުވާކަމަށް ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަރޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް …
7 ފެބްރުއަރީގައި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ނަޝީދާ ދިމާނުވޭ: ނާޒިމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނަފުރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން ކުށަކަށް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ދެކޮޅުޖެހޭ ބިލެއް ނޫންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި "ނަފްރަތުގެ އަމަލު ހިިންގުން" …
ނަފުރަތުގެ ބިލަކީ ދެކޮޅު ޖެހޭ ބިލެއް ނޫން: ރައީސް މައުމޫން
އަބްދުﷲ ޔާމީން