Last Updated: February 4, 06:45
Saturday, February 4, 2023
މިހާރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ސަލާމަތްވެދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމަށް …
އިންތިހާބުގެ ކުރިއަކުން ޔާމީން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ
އަހުމަދު ވަހީދު
ވެރިކަމުން ފައިބައިގެން ދާނީ ސުވަރުގެއަށް ދެވޭ ވަރަށް ވެރިކަންކޮށްފައި ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި …
ފައިބާނީ ސުވަރުގެއަށް ދެވޭ ވަރަށް ވެރިކަންކޮށްފައި
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ލީޑަޝިޕްގައި ގިނައީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ވުރެ އެހެން މަގުސަދެއްގައި އުޅޭ މީހުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ …
އިދިކޮޅު ލީޑަޝިޕަށް އިމްރާންގެ ތުހުމަތެއް
ހަސަން ރަޝީދު
11 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ. އިދިކޮޅުގެ ހިނގާލުން ފެށީ …
ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދި ސްރީ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މި ދަތުރަކީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަލީ …
ޝާހިދު ލަންކާގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްޓްމަންޓް އެލައިން (އެމްޑީއޭ) ގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު (ސަން ސިޔާމް) އަށް ސިޔާސީ އިސް މަގާމެއް …
ސަން ސިޔާމަށް "ސިޔާސީ" އެހެން މަގާމެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ހަމައެކަނި ޗޮއިސަކީ އޭނާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން …
އޮތް ހަމައެކަނި ޗޮއިސް އަކީ އަޅުގަނޑު: ނާޒިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަރުގެ ކެތްތެރި ވެރިއެއް ލިބުމަކީ ނިއުމަތެއް ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ "ވީޓީވީ" ގައި …
ރައީސް ވަރުގެ ކެތްތެރި ވެރިއެއް ލިބުމަކީ ނިއުމަތެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕާޓީ ބަދަލު ކުރީ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ދައިރާ އަދި ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތް ދެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާތީ ކަމަށް ފޭދޫ މާދެލަ ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް …
ޕާޓީ ބަދަލު ކުރީ އައްޑޫގެ ތަރައްޤީ އަށް: ފައިސަލް
މޫސާ މަތުލޫބް
އެމަނިކުފާނާއި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވީ ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ …
އަޅުގަނޑާއި ޔާމީން ވެރިކަން ކުރީ ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީގެ ބާނީ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު …
ޑިމޮކްރެސީގެ ބާނީއަކީ ޔާމީން: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާތަނަށް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އައްޑޫ ފޭދޫ ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް މިއަދު އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި އެވެ. އޭނަ އެ ޕާޓީ އަށް …
ފޭދޫ ކައުންސިލަރު ފައިސަލް އެމްޑީޕީ އަށް ސޮއިކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީން ބަލިވަޑައިގަތުމުން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި ގޮފިތަކެއް ހަދަން އިއުލާންކޮށް، ފޯމްތަކެއް ފުރަން ފެށި ނަމަވެސް އެ …
"ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ފެކްޝަނަކަށް، ފޯމް ފުރަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަސާސީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް މިހާރު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ވަކި ގޮފިތަކެއް އުފައްދަން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތްކުރައްވާތީ އެ މަނިކުފާނު ޕާޓީން …
ނަޝީދު ޕާޓީން ވަކިކުރަން މޫސަ ގޮވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ "ހޯޕް ކޮންފަރެންސް" މިއަދު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ހަތްސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނ …
އިދިކޮޅުގެ "ހޯޕް" ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަން ނިންމައި، އެ ބައްދަވުންތައް ކުރިއަށް ދާނެ ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން …
އައްޑޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު