ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ މަގެއްގާ ތާރުއެޅި ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދޭނެ: އިބޫ

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރި ޚަބަރުތަކެއް އިއްވަވާ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް ދައްކަވާ، ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފުވައްމުލަކު ހުރިހާ މަގެއްގާ ތާރުއެޅި ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް...

"ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުކޮށްދިނުމަށް އެދުނީތީ މަޢާފަށް އެދެން، ކައްފާރާ މިދައްކަނީ ފުރާނައިން"

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ހެއްދެވުނު ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ...