Last Updated: January 30, 17:20
Monday, January 30, 2023
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިނުތުމުން، ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ތާއީދުނުކޮށް "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރެއިން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވަން އެ …
ފައްޔާޒް އެދެނީ ނަޝީދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކޯލިޝަނަކާ ނުލައި ވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިދާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވެސް ކޯލިޝަނެއް ހެދުމުގެ …
ރައީސް ކޯލިޝަނެއް ހެދުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް: މަވޯޓާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި ޑީއާރްޕީގައި ގާނޫނުގައި ބުނާ ވަރަށް މެމްބަރުން ނެތުމުން އެ ޕާޓީ އުވައިލަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) …
ޖާބިރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވުމުން ބަލި ގަބޫލުކުރައްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ބަކި ގަބޫލުކުރައްވައިފި …
ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ބަލި ގަބޫލުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ގދ. ރަތަފަންދޫ ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލައިގެން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޝަކުވާ …
ވޯޓްފޮށި ފެޅި އެކަކީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކޮށް ބަލިވުމުން އެކި ބަހަނާތައް ދައްކައި ބަލި ގަބޫލު ނުކުރުމަކީ ޑިކްޓޭޓަރުންގެ ސިފައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް …
ބަލި ގަބޫލު ނުކުރުމަކީ ޑިކްޓޭޓަރުންގެ ސިފައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވެރިކަމަކީ ގަދަކަމުން ހޯދޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިމްރާން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ރައީސްކަން ކުރާ ހިތްވާ ކޮންމެ …
ވެރިކަމަކީ ގަދަކަމުން ހޯދޭ އެއްޗެއް ނޫން: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، އެ ގޮތަށް ނިންމެވީ …
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވާ ދުވަހު ސަރުކާރު ބަންދު
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އެރުވުން އޮންނާނީ އަންނަ މަހު ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ …
ރައީސަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓު އެރުވުން އަންނަ މަހު
ހަސަން ރަޝީދު
އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ތެރެއިން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ވޯޓްފޮށިތަކެއް ފަޅައިލުމާއި ވޯޓުފޮށީގަައި ހުރި ކަރުދާސްތައް އުކައިލި ދެ މީހަކު …
ޕްރައިމަރީގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީން އިއްޔެ ބަލިވެވަޑައިގަތް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް މިހާރު އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައި ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވުން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޗެއަޕާސަންގެ …
ނަޝީދަށް އޮތީ ބަލި ގަބޫލު ކުރުން: ނިޔާޒު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ލީޑް ކުރެވޭނީ ލީޑަރަކަށް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ހިންގަމުން ގެންދަވާ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
ލީޑް ކުރެވޭނީ ލީޑަރަކަށް: އިމްރާން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އެންވަޔަރަމަންޠް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ސޯލިހު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އޭނަ …
އަލީ ސޯލިހު ޓްރާންސްޕޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެފައިވާތީ ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަވަހަށް ރަނިންމޭޓަކު ކަނޑައެޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ …
ރައީސް ރަނިންމޭޓެއްގެ މަޝްވަރާތައް ފަށަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބަލިކޮށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވުމާ އެކީ މި ވަގުތަށް ގައުމު ސަލާމަތްވެއްޖެ ކަމަށް …
މި ވަގުތަށް ގައުމު ސަލާމަތްވެއްޖެ: މަވޯޓާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރައްވައި ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދެވީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓްކޮށްގެން ކަމަށާއި އެމްޑީޕީގައި އެ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު …
ނަޝީދުގެ ތަޖުރިބާ އިން އިބުރަތް ހާސިލުކުރަން ޖެހޭ
މުޙައްމަދު ހަނީފު