Last Updated: October 4, 22:10
Thursday, October 5, 2023
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރައީސްކަން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު …
ޕީއެންސީގެ ރައީސްކަން މުއިއްޒުއަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ވޭންގް ލިޒިންއާ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މުއިއްޒުގެ ގެކޮޅު، މ. ދިމްޔާތުގައި ހިންގާ …
މުއިއްޒު ޗައިނާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވާ ލޯނުތަކަށް ލުއުތަކެއް ދޭން އަލަށް ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނަ މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ …
އިންޑިއާގެ ލޯނުތަކަށް ލުއި ދޭން އެދިވަޑައިގެންފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންތިހާބީ ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު އިންގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ކެރޮން ރޮސްލާއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުގެ މ.ދިމްޔާތުގައި ބޭއްވި މި …
މުއިއްޒާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރީ އިނގިރޭސި ސަފީރު
މޫސާ މަތުލޫބް
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އުފައްދަވަން އުޅުއްވާ ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރުގެ ބައެއް ވަޒީރު ބޭފުޅުން ބަދުބަސް ވިދާޅުވެ ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް …
އާ ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ވަޒީރުން މެސެޖު އެބަކުރައްވާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިއުލާންކުރި …
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް 306 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޓްރާންސިޝަނަލް މަސައްކަތަށް ފުރިހަމަ ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވާކަމަށާއި ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފައްޓަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ މެނިފެސްޓޯގެ ފުރިހަމަ ޕްލޭނަކާ އެކު ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި …
އިންތިގާލީ މަރުހަލާ އަށް ފުރިހަމަ ވަގުތު ދޭން ބޭނުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލެސިޓީ މޭޔަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުއިއްޒު ވަނީ ރިޔާސީ …
މަހުލޫފް މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް …
ނިޒާމީ ވޯޓު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީ އަށް ގެއްލިފައިވާތީ ދެން އެމް ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާންވީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން …
ދެން އަމާޒަކަށް ވާންވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އަލަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އޮންނާނެ ކަމަށް މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމްޑީޕީ …
މުއިއްޒަށް އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން އޮންނާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދުނުކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ. އަދާލަތުން ބުނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާޢީދު ނުކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވުނު އެ ޕާޓީގެ މަޝްވަރާ މަޖިލީހުގެ …
އަދާލަތުން ވެސް ބަރުލަމާނީއާ ދެކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ދެން އަންނަ ސަރުކާރަކުން ވެސް އަނިޔާވެރިކަން އިސްކުރާނަމަ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިހުތިޖާޖު ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ޝައްކު ނުކުރޭ، އަނިޔާވެރިވާނަމަ އެމްޑީޕީ ނިކުންނާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ވޯޓެއް ނަގާނަމަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ފެންނަ …
ބަރުލަމާނީއާ ދެކޮޅު ކަމަށް އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ބަޣާވާތަކުން އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވައްޓާލަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް …
މިއީ ބަޣާވާތް ކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރާ 40 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކަނިވެރި މައިންނަށް ދިނުމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ …
ނިޒާމީ ވޯޓަށް ހޭދަކުރާ 40 މިލިއަން އެކަނިވެރި މައިންނަށްދީ
ހަސަން ރަޝީދު