Last Updated: December 16, 16:12
Monday, December 16, 2019
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތައް ގުނބޯ ހެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ …
އިންތިހާބަށް ކައުންސިލްތައް ގުނބޯ ހައްދަން ފަށައިފި: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ބްރިޖަކުން ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ …
މިއީ ބުރިޖު އެޅޭނެ ސަރުކާރެއް ނޫން: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އާއި އެމްޑީޕީއާ ދެމެދު އޮންނާނީ ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އިންތިހާބު ކައިރިކޮށްފައި މި ސަރުކާރުން އަނދުނެއް ނާޅުވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު …
އައްޑޫ-އެމްޑީޕީ އަކީ ހިތާ ހިތުގެ ގުޅުމެއް، އަނދުނެއް ނާޅުވާނެ: ފައްޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވާނެކަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ …
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް މުއިއްޒު ވާދަކުރައްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންޑިއާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ވާހަކަ ނުދަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު …
އިންޑިއާ އިން އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ވާހަކައެއް ނުބުނަން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކުރަން ޗިޓު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ޑީއާރްޕީން ބުނީ މި ޗިޓު …
ޖާބިރު އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންޑިއާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް …
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އެއްވެސް ގައުމަކާ ޖައްސާލައިގެން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އިންޑިއާގެ …
އެއްވެސް ގައުމަކާ ޖައްސާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފިނަމަ އެ ސިޓީ ތަރައްގީ ކުރައްވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ކަމަށް ހިތަދޫ …
ނިޒާރުގެ ތަސައްވުރު: އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން!
ހަސަން ރަޝީދު
ސިޔާސީ ގޮތުން އަބަދު ގުރުބާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވުމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
ސިޔާސީ ގޮތުން ގުރުބާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އައްޑޫ ތަރައްގީކޮށްދީ: ނިޒާރު
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާ އެކުގައި ދާދިފަހުން ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ކަންކަން ހާމަކުރުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސް …
އިލެކްޝަނާއި އިންޑިއާއާ އެކު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން ހާމަކުރަން ގޮވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ގެ އިންތިގާލީ ރައީސް، ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފިއެވެ. އެމްއާރްއެމުން ބުނީ މި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ …
އެމްއާރްއެމްގެ މަޝްވަރާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާއާއެކު ހަދާފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް …
ނަޝީދު ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކުރަންޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައުގައި ރާއްޖެ "ނީލަން" ކިޔަމުން ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މިހާރު މާވަށު ދާއިރާގެ …
ނަޝީދު ގެންދަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖެ "ނީލަން" ކިޔަމުން: ސައީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަފްދު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ އެސް.ޖައިންޝަންކަރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި …
ނަޝީދު އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖައިންޝަންކަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ގައުމުގެ އިސްވެރިން ޗައިނާއާ ބެހޭނަމަ ދިވެހި އާއިލާތައް ނިކަމެތިވާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ޗައިނާއާ ބެހޭނަމަ ދިވެހި އާއިލާތައް ނިކަމެތިވާނެ: ޝިޔާމް
ހަސަން ރަޝީދު