ސަފީރާއި ގަވަރުނަރަށް ރުހުން ދިން ގޮތް ބޭރާއި ހިއްސާ ކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ނަން ފޮނުވާފައިވާ މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފްގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރު...

ސައުދުގެ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ މާދަމާ ފަށަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން އަވަހާރަކޮށްލުމަށް ރޭވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓެރަރިޒަމް ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ގއ. ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ސައުދު ހުސެއިން އާއި...

ކޮމިޓީތަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމަށް ފަހު މަޖިލިސް ނިންމާލައިފި

މިއަދުގެ މަޖިލީހުގައި ތާވަލުކުރި މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީތަކަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު މަޖިލިސް ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް މ. ކޮތަންމާގޭ މުހައްމަދު...