Last Updated: January 28, 17:12
Friday, January 28, 2022
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީ އަށް ލިބެންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މީހުން އެބަތިބި ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ކޮމަންޑޫ ގޮނޑި އެމްޑީޕީއަށް ލިބެންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ޕީޕީއެމް މީހުން އެބަތިބި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް އައްޑޫސިޓީ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މޭޔަރު ނިޒާރު މިއަދު ހެނދުނު …
އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭނަށް މޭޔަރު ނިޒާރު ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ދޮރުގައި ބޮޑުތަޅު އެޅުވުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ހުދުމުހުތާރުކަން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ބުނެފި އެވެ. ޕީޕީއެމުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ 2018 …
އޭސީސީގައި ބޮޑުތަޅު އެޅުވުމަކީ ސަރުކާރުގެ ހުދުމުހުތާރުކަން
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ މޫނުމަތީގައި އެތިފަހަރެއް ޖެހުމުން ލިބޭނެ މޮޅެއް ނެތް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ …
އެމްޑީޕީގެ މޫނުމަތީގައި އެތިފަހަރެއް ޖަހާފައި ލިބޭނެ މޮޅެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް …
ކެމްޕޭނުގައި ގާސިމް ބައިވެރިވުމަކީ ލިބުނު ހިތްވަރެއް: އެމްޑީޕީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަނީ ޖުޑިޝަރީގެ ބޭއިންސާފުން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި …
ރާއްޖެ ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަނީ ޖުޑީޝަރީގެ ބޭއިންސާފުން: ޝަހީމް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ނުހޮވިއްޖެނަމަ ކޯލިޝަނުގެ ލީޑަރުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް …
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ނުހޮވިއްޖެނަމަ ކޯލިޝަން ލީޑަރުން ލަދުގަންނަންޖެހޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ބެލޭނެގޮތެއްނެތް ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުޝާމް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ …
މިސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެންދާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ބެލޭނެގޮތެއްނެތް: އުޝާމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ވިޔަސް ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާނަމަ ގޮނޑިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު ރާޝިދު …
ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަން ހިންގާނަމަ ގޮނޑިން އިސްތިއުފާ ދޭނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނަށްފަހު މި ސަރުކާރު ސައިޒު ވާނެ ކަމަށް އެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ މޫސާ ފަތުހީ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ …
އިންތިހާބަށް ފަހު ސަރުކާރު ސައިޒު ވާނެ: ފަތުހީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކެމްޕޭނު ކުރެއްވުމުގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ޑިގު ކުޅުއްވަން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ޔާމީން ރަށްތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ ޑިގު ކުޅުއްވަން: ނަސީމް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް އަމާޒުކޮށް ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަން އަލީ ސޯލިހް ރައްދު …
އަލީ ސޯލިހްގެ ރައްދު ޝިދާތާއަށް: "މަޖިލީހަށް ޖަވާބު ދާރީވާން ނުކުރޭ ބޭފުޅުން، ބޭކާރު ވާހަކަ ނުދައްކަވާ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ކޮމަންޑު …
އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭނަށް ޤާސިމް މިއަދު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ އަށް …
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ގާސިމަށް މަޖިލީހަށް ނުދެވުނަސް ކެމްޕޭނަށް ދެވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ގިސާސް ހިފަން ކެރޭނެ ސަރުކާރެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިއްޔެއަކީ، …
ރާއްޖޭގައި ގިސާސް ހިފަން ކެރޭނެ ސަރުކާރެއް އުފައްދާނަން: އުމަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދެން ޖަލަށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އާދަމް …
ޔާމީން ދެން ޖަލަކަށް ނުލެވޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު