Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް މަހުޖަނުން އަތްބޭނުން އޯކޭއެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ …
އަދުލުގެ ނިޒާމަށް މަހުޖަނުން އަތްބޭނުން "އޯކޭ" އެއް ނޫން: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
ހައްގު ޝަރީއަތެއްކޮށްގެން އެމަނިކުފާނުގެ ގައިގައި އަތްލެވޭނެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޔާމީން …
ހައްގު ޝަރީއަތެއްކޮށްގެން އަޅުގަނޑުގެ ގައިގައި އަތްނުލެވޭނެ: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ މަސައްކަތް އިތުރު ގިޔަރަކަށް ޖައްސާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިރޭ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޔާމީން …
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މަސައްކަތް އިތުރު ގިޔަރަކަށް ޖައްސާނެ: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޖަގަހަ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ ޔާމީން ބައިވެރިވާ …
ޔާމީން ބައިވެރިވާ ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިދިކޮޅުގެ ޖަލްސާއެއް ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާން ހީނާ ވަލީދު "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، …
ރައީސް ޔާމިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާއެއް ހުކުރު ދުވަހު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަންދުން ދޫނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވުމަށްފަހު، ތުހުމަތުން ބަރީއަވުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭކަން ކުރީގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ޑރ. …
ޔާމީނަށް، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދައުލަތުން ދޭންޖެހޭ: ޑރ. ދީދީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބި މީހުން އެމަނިކުފާނު މިނިވަން ވާނެކަމަށް އުންމީދު ނުކުރި ކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވި ވާހަކައަށް …
ޑރ. ޖަމީލްގެ ވާހަކައަށް ޑރ. ޝަހީމް ރައްދު ދެއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންވުމަކީ މި ސަރުކާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިކަށިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ޔާމީން މިނިވަންވުމުން ސަރުކާރު ވަރަށް ބަލިކަށިވާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފިއްލަވަން ނޫޅުއްވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާނީ ރައްޔިތުންނާއެކު ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އާދަމް …
ޔާމީން ފިއްލަވާކަށް ނޫޅުއްވާ، ހުންނަވާނީ ރައްޔިތުންނާއެކު
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރުން ކުރާ އެންމެ ހުތުރު ކަމަކީ ކޯޓުތަކަށް އަތްބޭނުން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ސަރުކާރުން ކުރާ އެންމެ ހުތުރު ކަމަކީ ކޯޓުތަކަށް އަތްބޭނުން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ …
ޔާމީނަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނީ އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައެއް ނޫން: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު، އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މިރޭ …
ޔާމީންގެ ބައިވެރިވާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކުރުމުން އެމަނިކުފާނަށް ރަތް ދޫލައިގައި މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. ޔާމިންގެ މައްޗަށް 2019 ނޮވެމްބަރު …
ޔާމީނަށް ރަތް ދޫލައިގައި މަރުހަބާ ކިޔައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމުން ސާފުވަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތްތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަމާއި ދައުވާ އުފުލުމުގައި ހަރުދަނާވާންޖެހޭކަންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޮނަދޫ …
ހުކުމުން ސާފުވީ ދައުވާ އުފުލުމުގައާއި ތަހުގީގީ އިދާރާތްތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ ކަން: މޫސާ ސިރާޖު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަދު ފެނިގެން ދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިނިވަންކަން ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް …
މިއަދު ފެނިގެން ދިޔައީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މިނިވަންކަން: ޔުމްނާ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބޭލުމަށް ގޮވާލާ ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު ބަލަން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ އައިނުގެ ލޯ ބޮޑުކުރަން …
އިންޑިއާ އައުޓް ގޮވާ މީހުން ބަލަން މާރިޔާގެ އައިނުގެ ލޯ ބޮޑުކުރަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު