Last Updated: October 20, 13:28
Tuesday, October 20, 2020
މިއީ ސިޔާސީ ޕޮއިންޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އެމްޑީޕީން …
މިއީ ސިޔާސީ ޕޮއިންޓު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ސިޔާސީ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މުސާރަ އަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ …
ރައީސް އޮފީހުގެ އިސް މަގާމުތަކުގެ މުސާރައަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ
މުހައްމަދު އައިމަން
މާލޭގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދައި ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ އަރިހުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. …
މާލޭގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަދަން އެދިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން "އިންޑިއާ އައުޓް" އޭ ގޮވައި އަޑުއުފުލަމުންދަނީ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް ޖަލަށްދާން ޖެހިދާނެތީ ބިރުން ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަލީ …
"އިންޑިއާ އައުޓް" އޭ ގޮވަނީ ޖަލަށްދާން ޖެހިދާނެތީ ބިރުން: އާޒިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް …
އަމީން މަގާމުން ވަކި ނުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން
މުހައްމަދު އައިމަން
މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ޖޮގިންކޮށްލަން ދިޔަޔަސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަތިން ހަނދާންވާ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު …
ބްރިޖުގައި ޖޮގިންކޮށްލަން ދިޔަޔަސް ހަނދާން ވަނީ ޔާމީން: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވަނީ ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުން ގެއްލުވާލަން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) …
އިންޑިއާ އިން ބޭނުންވަނީ ޔާމީން ސިޔާސީ މައިދާނުން ގެއްލުވާލަން
ހަސަން ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމުން ލޯޔަލްޓީ ކާޑުތަކެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ކާޑުތައް ތައާރަފުކޮށްދެއްވީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ …
ޕީޕީއެމުން ލޯޔަލްޓީ ކާޑުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރާއި ދެބޭފުޅުން ރާއްޖެއަށް ޗައިނާ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ …
މިނިސްޓަރު ޝާހިދާއި އަމީރު ޗައިނާ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކުރި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ …
ދީބާޖާ އިން ދުލެއް ނުކުރި، ބުނަނީ ނިހާއީ ހުކުމެއް މުރާޖާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ގެރި ބަކަރި ވިއްކާ ބާޒާރަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިހެން …
ބަރުލަމާނީއާއެކު މަޖިލިސް ގެރި ބަކަރި ވިއްކާ ބާޒާރަކަށް ބަދަލުވެދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު ދައްކަވަނީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވީ …
ނަޝީދު މިހާރު ދައްކަވަނީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ވާހަކަ: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
އެމަނިކުފާނު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުގައި (ޖޭއެސްސީ) އިންނަވަން ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އަޅުގަނޑު ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވަން ޔާމީން ވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރުން ޖަލަށްލުމަކީ ލިބޭނެ ފަހުރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި …
ޖަލަށްލުމަކީ ލިބޭނެ ފަހުރެއް: އަދުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީ) ގެ ދަރަންޏަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޒިންމާ ކުރުވަން އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ޑީއާރްޕީން ނިންމައިފިއެވެ. ޑީއާރްޕީ އަކީ މައުމޫން …
ދަރަންޏަށް ޒިންމާ ކުރުވަން މައުމޫން ގޮވައިގެން ޑީއާރްޕީން ކޯޓަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ބަހުސް ކުރަންވީ ވަގުތު ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރަައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ …
މިއީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރަންވީ ވަގުތެއް ނޫން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު