ސުއޫދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭނީ ޕީޖީ އަށް އެކަނި: ނަޝީދު

ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް، ހުސްނުއް ސުއޫދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭނީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އެކަނި ކަމަށް...

ޕީއެންސީ ރެޖިސްޓްރީ ނުކޮށްދޭތީ އީސީގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައި އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕީޕާލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އުފެއްދުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިކުރަމުންދާ ކަމަށް...

ނިހާންގެ ރުޅި އީސީއަށް: ހުރިހާ ޕާޓީތަކެއް އުވާލާ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތަކެއް ބަލައިނުގަތް މައްސަލާގައި،...

ފާރިސް ހުންނެވީ ސާބިތުކަމާއެކު: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހުންނެވީ ސާބިތުކަމާއެކު ކަމަށް ފާރިސްގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް...