Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ގެންނަން އެންމެ ރަނގަޅީ ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ މިހާރުވެސް އެދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި …
މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަސްލަމް ގެނައުމަށް ޖާބިރުވެސް ތާޢީދު!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޖުމުހޫރީ ޕާޓީން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ދެކޮޅެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި މިވަގުތު އެޕާޓީން މަޑުން ތިބީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް ކަމަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރ ގާސިމް އިބްރާހިމް …
ޖޭޕީން ރައީސްއާ ދެކޮޅެއް ނުވާނެ، މަޑުން މިބިތީ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް: ގާސިމް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) ތަޙްޤީޤުކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބީ ރިޝްވަތުގެ ހަތަރު މައްސަލައެއް ދަޢުވާ ކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. …
އިންތިޚާބީ ރިޝްވަތުގެ ހަތަރު މައްސަލައަކަށް ދަޢުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ޕީޕީއެމްއާ އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ޑީއާރްޕީ ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ …
ޕީޕީއެމް އާއި އަދާލަތު އަދި ޑީއާރްޕީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ދީބާޖާ އިންވެސްޓުމަންޓަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭނީ ހަމަސް ފަހުން ކަމަށް ދަޢުލަތުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުންޏަށް ބަދަލު ދޭން ދައުލަތުގެ …
ދީބާޖާއަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭނީ ހަމަސް ތެރޭގައި – ދައުލަތް
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ގެންނަން ވަކި ބޭފުޅަކަށް އެމްޑީޕީން ހާއްސަ ކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދައިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން …
އެމްޑީޕީގެ ލީޑަޝިޕުން ވަކި ބޭފުޅަކަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނުދޭނެ: އަފީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތާއީދުކުރައްވާ މެމްބަރަކު ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު …
ރައީސްގެ ތާއީދު އޮތް ބޭފުޅަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ހޮވަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރިޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިދިޔަ އަހަރު އިތުރު ކޮށްދިން 1000 ކޯޓާގެ ތެރެއިން ގިނަ ޖާގަތައް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ފަރާތްތަކަށް ދީފައިވާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. ހައްޖަށް މީހުން …
އިތުރު ކޮށްދިން 1000 ހައްޖު ކޯޓާ ޕީޕީއެމަށް ބެހިކަން ހާމަވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ހަދާފައިވާ ނިއުޕޯޓު ހިންގާ ސްޓްރާޑާ ކުންފުންޏަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީގެ) …
ނިއުޕޯޓު ހިންގާ ކުންފުންޏަށް ނާޖާއިޒު މަންފާތަކެއް ހޯދުމަށް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައި – އޭސީސީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 18 ދުވަހު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި ދެބޭފުޅަކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ހާސިލް …
ބޮޑު ޚިޔާނާތާއި ގުޅޭގޮތުން އަދުރޭއާ އަލީ އާރިފް ވާހަކަ ދެއްކީ ސިޔާސީ ގޮތުން: އޭސީސީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މިހާރު ފައިސާ ދެމުން އަންނަ ގޮތް މުޅިން ބަދަލު ކުރުމަށް ޕާޓީތަކާއި އެކު ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. …
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާދޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން