Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފު އިބްރާހީމް ރާފިއު (ރާއްޕެ) ހުރީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައިކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. އޭނާ މި …
ރާއްޕެ ރާއްޖެ އަކު ނެތް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ގިސާސްގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ މިދިޔަ …
ރާއްޖޭގައި ގިސާސް ހިފަން ޖެހޭ: ޝަހީމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރޭ މާލޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ. ނަޝީދު …
ޝިއާގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދަކީ ކުޅަދާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ ހައުސިން ފްލެޓް ހަވާލުކުރަން …
ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދަކީ ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގައްޒާ އަށް ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ. ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މަސްރަހު އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެފައިމިވަނީ އިޒްރޭލުން ޕަލަސްތީނިއަން އިސްލާމިކް …
އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރޭ މާލޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އަންހެން މީހާގެ ގާތިލަށް ހައްގު އަދަބު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ މަރާލާފައި …
ޤާތިލަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދަކީ މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ފެހި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލުކުރަން ފެށިތާ 14 ވަނަ އަހަރު ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއަދަކީ ތާރީހީ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް …
މިއަދަކީ ވަރަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް: މައުމޫން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި އަނެއްކާ ވެސް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މީހަކު މަރާލާފައިވާތީ މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު …
ހައްލު އޮތީ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްގެން: ޖަމީލު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިގުތިސާދު ކުރުމަކީ އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ވެސް ކޮންމެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި ވެސް ހަރުލައްވަން ޖެހޭ ވަރަށް މުހިންމު އާދައެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
ކުދިންނަށް އިގުތިސާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭން ޖެހޭ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގަލޮޅު ދަނޑުގައި އޮތް ޔޯގާގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް އެތަނަށް ވަދެގަނެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތު ކޮމިޓީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މުހައްމަދު އިސްމާއިލް …
މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދޫކޮށްލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަގާމުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައި އާންމުން ސޮއިކުރަމުން އަންނަ އޮންލައިން ޕެޓިޝަންގައި މިހާތަނަށް 1،700 އަށް …
ނަޝީދާ ދެކޮޅު ޕެޓިޝަނަށް 1،700 ސޮއި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މައްޗަށް ޒިނޭގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެކަމުގެ ފޮޓޯތަކެއް ވެސް އެބަހުރި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވި މައްސަލަ ބަލައިދޭން ކަމާ …
ރައީސަށް ކުރި ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ އިދާރާތަކަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިހާރު ދައުރުވަމުންދާ ބަރަހަނާ ވީޑިއޯތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވީޑިއޯއަކުން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ފެންނަ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި ވާހަކަތައް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި …
ބަރަހަނާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ސަލީމެއް ނޫން: ފުލުހުން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރާ ޖަލްސާ ބާއްވާނީ "ހަވާލޭ ވަތަން" ގެ ނަމުގައި ކަމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. މި މަހުގެ …
އިދިކޮޅުން ބާއްވަނީ "ހަވާލޭ ވަތަން" ޖަލްސާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ދަޢުވަތަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ހަތަރު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި އެވެ. ރައީސް އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި …
އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅު ރައީސް ނިންމަވާލައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެންޕީގެ އައު ތަރުޖަމާނަކަށް ޝިދާތާ ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިއަދު ހަވީރު އެމްއެންޕީގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ތަޢާރަފްކުރުމަށް ހަރަކާތެއްވެސް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. މިހަރަކާތުގައި ވާހަކަދައްކަމުން …
އެމްއެންޕީގެ އާ ތަރުޖަމާނަކަށް ޝިދާތާ
ހަސަން ރަޝީދު