Last Updated: August 23, 15:10
Friday, August 23, 2019
2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށް އެނބުރި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް …
2023 ގައި އެނބުރި ވެރިކަމަށް އަންނާނަން: އާދަމް ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރު އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އަތުން ނެންގެވި ކަމަށްބުނާ 29 …
މައުމޫން ފައިސާ ހޯއްދެވީ މަކަރުން، ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަންޖެހޭ: ޖާބިރު
މުހައްމަދު އައިމަން
ގއ. ވޮޑުމުލާ ކިޔާ ރަށެއް އޮންނަކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ …
ވޮޑުމުލާ ކިޔާ ރަށެއް އޮންނަކަން ވެސް ނޭނގޭ: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޑރ.އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު އަދި އަލްއުސްތާޛާ. އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދު އައްޔަންކުރުމާމެދު ޖުޑީޝަލް ސާރިވިސަސް ކޮމިޝަންގެ ލަފައަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު …
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންނަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ޝަރީއަތުގައި ހެކިބަސް ދެނީ، އެ ހެކިބަހުގެ ސަބަބުން އިތުރު ދައުވާއުފުލައި އަދަބު ދިނަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ދެކިގެން ކަމަށް …
ހެކިބަސް ދެނީ އަދަބެއް ލިބުނަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ދެކިގެން: އަދީބު
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ކޮށްތައް ސަރުކާރުން ކުރާ ހަރަދު ނިމުމަކަށް ގެންނަން ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ …
މެެމްބަރުންގެ ކޮށްތައް ސަރުކާރުން ކުރާ ހޭދަ އުވާލަން ތާއީދު: ރިޔާޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެމްއާރްއެމް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން …
އެމްއާރްއެމް ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖްލީހުގައި އޮތީ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން …
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް
މި ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑު ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ. ޖޭޕީއާ އަލަށް ގުޅުނު …
މި ސަރުކާރުގެ ދުވެލި މަޑެއް ނޫން: ގާސިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން އުުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިން މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު މާދަމާ ހެކިބަސް ދޭ ގޮތަށް …
ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް އަދީބު މާދަމާ ހެކިބަސް ދެނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. …
ޔާމީންއާ ދެކޮޅަށް ހެކިބަސްދޭން ލުތުފީ ދެކޮޅު ހަދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދުވާލު ކޮއްތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރާ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމަށް މެމްބަރުންނަށް، ނުވަަތަ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަ ނަމަ އެކަން ބަދަލުކުރެވިދާނެ …
މެމްބަރުންނަށް ކޮއްތު ނުދޭން ފެންނަނަމަ ބަދަލުކުރެވިދާނެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީގެ (ޑީއާރްޕީ) ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ އެޑްވައިޒަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އަހުމަދު ޝަފީގު (ޑީއޯ ސައްޕެ) ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޑީއާރްޕީން ވަނީ އެ މަގާމަށް ސައްޕެ …
ޖާބިރުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ޑީއޯ ސައްޕެ
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރު ބަލިކަށި ވަމުން އަންނަތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން އާދަމް …
ސަރުކާރު ބަލިކަށި ވަމުން އަންނަތަން އެބަފެނޭ: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މެދު މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަމަލު ކުރައްވަނީ ވަރަށް ދީލަތިކޮށް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު …
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މެދު ނަޝީދު ކަންކުރައްވަނީ ދީލަތިކޮށް: އާދަމް ޝަރީފު
އަލީ ހުޒާމް
ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ނުފޮހެވޭނެ: މުއިއްޒު
ހަސަން ރަޝީދު