Last Updated: October 18, 18:49
Friday, October 18, 2019
ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް ކަންކަން ވެގެން ދާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އާއްމު މެންބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނގައިގެން …
އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ބޭނުން ނޫން ގޮތެއް ރާއްޖޭގައި ނުވާނެ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް އެ އިސްލާހު ފާސްކުރީ ދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިފުމަށް ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު …
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު ހެދީ ދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިފަން: އިޔާޒު
މުހައްމަދު އައިމަން
އަމިއްލަ އެދުމާއި، މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރަން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ޝަރަފްގެ ނިޝާނާއި …
އަމިއްލަ އެދުމަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ ރިޕޯޓު ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް …
ރައީސް ނަޝީދަށް އަދަބު ދިނުމަށް ސަލަފް އިން އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް އެމަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން …
ޕީޖީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބާތިލްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އަލީ ޒާހިރާއި ފާތިމަތު ދިޔާނާ ސައީދުގެ ނަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. މި …
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރަން ދިޔާނާއާ މަހާޒުގެ ނަން ފޮނުވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ އަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫން ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު …
ޖުޑިޝަރީ އަކީ ޔާމީން އާއި ގާސިމްގެ ތަރިކަ މުދަލެއް ނޫން: ނިހާދު
ހަސަން ރަޝީދު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ކަމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޒް ހަސަން ސައީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ނިންމީ ގާނޫނާއި ހިލާފަށްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. …
ގާޒީ ހަސަން ސައީދަށް އެޅި ފިޔަވަޅު ގާނޫނާއި ހިލާފު
މުހައްމަދު އައިމަން
ބަދަލުގެ ނަމުގައި މި ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރައްޓެހިންގެ ޖީބު ފުރަމުން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ …
ބަދަލުގެ ނަމުގައި ދަނީ ރަށްޓެހިންގެ ޖީބު ފުރަމުން: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީ "ކެނެރީގޭ" ތެރެއަށް ދާން ދޫކޮށް ނުލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅުން މިހެން ބުނެފައިވާއިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ނިންމުންތަކާ ގުޅިގެން …
ޖުޑިޝަރީ "ކެނެރީގޭ" ތެރެއަށް ދާން ދޫކޮށެއް ނުލާނަން: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ ކަމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޒް ހަސަން ސައީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން މިއަދު ބުނީ …
ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ދުސްތޫރީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފައި ކަމަށް …
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރު ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ނެރުނު މައްސަލާގައި އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލުމަށް ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ …
އެމްޑީއެން އުވާލުމަށް ސަރުކާރު ވަނީ ނުކުޅެދިފައި: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް އެމަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ފަށައިފިއެެވެ. އެކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބިޝާމް ޕީޖީގެ …
ޕީޖީ ބިޝާމް ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، އޭރު އިދިކޮޅު އިސް ސަފުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ތިއްބެވި ލީޑަރުންނަށް ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ފާސްކުރި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ …
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކުރި އިސްލާހު ބާތިލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހަކީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭން ބޭނުންވާ ތަރައްގީގެ ބިންގާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ …
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހަކީ ތަރައްގީގެ ބިންގާ: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން