Last Updated: June 23, 17:33
Wednesday, June 23, 2021
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރު ދަންމާލައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރު ދަންމާލައިފައިވަނީ ޖުލައި އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ދެވަނަ ދައުރު ދަންމާލާފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 38 މެމްބަރުންގެ …
މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައުރު ދަންމާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބިރުވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތައް ހިނގަން މެދުވެރިވަނީ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން އުފުލަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިހުމާލުވެ، ފަރުވާ ކުޑަ ކުރެވޭތީ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އެ …
ލާއިންސާނީ އަމަލު ހިނގަނީ މުއައްސަސާތަކުގެ ފަރުވާ ކުޑަކަމުން: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުންދިޔަ ތީމުގެ އަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބަދަލުވެވަޑައިގަތުމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މަޖިލީހުގައި …
ތީމުގެއަށް ރައީސް ބަދަލުވުން- ހެޑްލައިން ހަދަން ވާހަކަ ނުދައްކާ: ދޮންބިލެތް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަގީދާއާ ގުޅުވައިގެން ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ ގާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދަން ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު އިސްލާހުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު ފާސްކޮށްދިނުން އަވަސް ކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ …
ނަފްރަތުގެ ބިލު އަވަހަށް ފާސްކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވައިބާ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާމީންގެ …
ޔާމީނަށް ވައިބާ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ކަރެކްޝަންސް އިން ނުދިން
ހަސަން ރަޝީދު
ގޭގައި ހުންނަވައިގެން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް އެކި ހަރަކާތްތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތައް ޕީޕީއެމް އިން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ޖަލުގައި …
ޕާޓީގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއްގައި ޔާމީން ބައިވެރިއެއް ނުވޭ: ޕީޕީއެމް
ހަސަން ރަޝީދު
އަގީދާއާ ގުޅުވައިގެން ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ ގާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދަން ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު އިސްލާހުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލު އަނބުރާ ގެންދަން މޯލްޑިވްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އިން ގޮވާލައިފި …
ނަފްރަތުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެމްޑީއޭ އިން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މީހަކު ހޮވުމުގައި އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ތަރުޖަމާނު …
ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ހޮވުމުގައި އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް: ޕީޕީއެމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދިޔުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސިޔާމް އަކީ މަޖިލީހުގެ …
މަޖިލީހަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ދިޔުމަކީ ބޭނުން ކަމެއް ނޫން: ސިޔާމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެދިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރައްވާތަން ވެސް ފެނިދާނެ ކަމަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް …
ރައްޔިތުން އެދޭނަމަ ވެރިކަމަށް ވާދަކުރާތަން ވެސް ފެނިދާނެ: ސިޔާމް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބު މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ކައުންސިލަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ކާމިޔާބު …
ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރާނީ ނަރީޝް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހާމެދު އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. އެ ބައްދަލުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަދާލަތު ޕާޓީން …
އިސްލާހާ މެދު އަދާލަތުގެ ކަންބޮޑުވުން ރައީސްއާ ހިއްސާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލައިގައި ބޭނުންވަނީ ދައުވާ ކުރުމާމެދު އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމައި ދިނުމަށް ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަހުލޫފް …
މަހުލޫފް އެދެނީ މައްސަލައިގައި އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމައި ދިނުމަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަގީދާއާ ގުޅުވައިގެން ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ ގާނޫނީ ކުށަކަށް ހަދަން ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތު އިސްލާހުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލުން ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ފުށުއަރާ ކަމަށް ދިވެހި ނެޝަނަލް އެކްޝަން …
ނަފުރަތުގެ ބިލު ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ފުށުއަރާ: ޑީއެންއޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ލާދީނީ ގޮވުން މަދުކުރެވޭނީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށްގެން ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ އަގީދާއާ ގުޅުވައިގެން ނަފްރަތު އުފެއްދުމަކީ …
ބިލުގެ ސަބަބުން ލާދީނީ ގޮވުން އިތުރުވެދާނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހުނު މީހެއް ނެތް ކަމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އުވާލުން ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބް ދިޔާނާ ސައީދު …
ހިޔާނާތުގެ ފައިސާގައި ޖެހުނު މީހެއް މި އުޑުދަށުގައި ނެތް: ދިޔާނާ
ހަސަން ރަޝީދު