Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދަން މަސައްކަތް …
އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ނިދަން ހާއްސަ މެޝިނެއް ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން …
އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރީ ނިދަން ހާއްސަ މެޝިނެއް ބޭނުންވާތީ: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކާއި ސުވާލު …
ބޮޑު ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން ނިހާންއާ ސުވާލުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އެއްވެސް ކޮމިޝަނަކަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލާގައި އަދުރޭ އާއި ސުވާލެއް ނުކުރޭ: އިދިކޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރު ހިންގަނީ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިންތޯ ސަރުކާރު ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު ސައުދު ސުވާލު އުފައްދައިފިއެވެ. ސައުދު މިފަދައިން ސުވާލު އުފެއްދެވީ …
ސަރުކާރު ކޯލިޝަން އޮތްތޯ ސައުދު ސުވާލު އުފައްދައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ބަލިޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ގެނައުމަށް ނިންމި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ނަހަމަ ފައިދާވި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަ ކުރައްވާނެ …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ނަހަމަ ފައިދާވި ފަރާތްތައް ހާމަކުރާނަން: ނިޝާމާ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް19 ބަލި ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އިން ގެނައުމަށް ނިންމި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގައި ހިޔާނާތާއި މަގާމުގެ ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައި ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: ކޮމެޓީގައި އޭސީސީއާ ޕީޖީގެ ބަހުސެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑެތި ކޭސްތަކެއް ދައުވާ ކުރުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ކޯޓަށް ފޮނުވިގެން ދާނެ ކަމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ބޮޑު ކޭސްތަކެއް ކޯޓަށް ފޮނުވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްޑީޕީ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ދެއްވައިފިއެވެ. ރާއީ …
ރާއީގެ ދައުވަތު އިމްރާނަށް: އެމްޑީޕީ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ!
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި އަމީނު ވިދާޅުވީ އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް …
މިނިސްޓަރު އަމީނު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އަންނަ މަހު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ފަށާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝުޖާއު …
އިދިކޮޅުން އަންނަ މަހު މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ހަވާލުކުރި މައްސަލާގައި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާކަމުގެ ހެކިތައް ނުހޯދުނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ނާގާބިލުކަމުން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި ހެކި ނުހޯދުނީ އޭސީސީގެ ނާގާބިލުކަމުން: އާޒިމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުން އެދޭ ގޮތަށް މިހުންނެވީ ވައްކަމާއި ދެކޮޅަށް ކަމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަހުމަދު ރަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގައި …
މިހުރީ ވައްކަމާއި އަނިޔާވެރި ކަމާއި ދެކޮޅަށް: އަހުމަދު ރަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ައެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ ވައްކަމާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅުވުން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަސަން މިހެން ވިދާޅުވީ …
އެމްޑީޕީގެ ފިކުރަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅުވުން: ހަސަން
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ފާސް ނުވި ނަމަވެސް ވަޒީރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ …
އަމީނު ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ފާސް ނުވި ނަމަވެސް އަމީނުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ …
ައަމީނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ވައްދަން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން