Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓަރީ ސަޕޯޓުން ހާމަވަނީ އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގެ ހަރުދަނާކަމާއި އިތުބާރު ކަމަށް އިންޑިއާ އެމްބަސީން ބުނެފިއެވެ. ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން …
100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނީ ޝަރުތަކާ ނުލާ: އިންޑިއާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ފާސްކުރި އިރު، އެއަށް ވޯޓް ނުދިން މެމްބަރުންނަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތް …
ވިޕާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ: ރީކޯ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބަޖެޓް …
އިންޑިއާއިން ދިން 100 މިލިއަނަކީ ނުރައްކާތެރި ދަރަންޏެއް: ސައީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް އަމަލުކުރަން ސަރުކާރުން ފެށިީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ކެމްޕޭނަށް ފަންޑް ހޯދަން ކަމަށް …
ބަދަލު ދިނުމުގެ އުސޫލަކީ އިންތިހާބަށް ކުުރި ކަމެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ …
ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖެ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުންކަމުން އަރައިގަތީ ސަރުކާރާ އެއްވަރަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ވެސް ކުރި މަސައްކަތަކާ އެކީ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ކޮވިޑުން އަރައިގަތީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ އެހީއާ އެކީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ރަހުނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަލީ ހުސެއިން މިހެން ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން …
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ރަހުނުކޮށްފި: އަލީ ހުސެއިން
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިއަދު ދިން އެހީއަކީ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބަޖެޓް …
އިންޑިއާގެ އެހީއަކީ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަލަސްޠީނުގައި ތިބި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ރާއްޖެ ފަލަސްޠީނާއެކު އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް …
ރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ފަލަސްތީނާއެކު
ހަސަން ރަޝީދު
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވުން ހުއްޓާލައްވައި ރާގު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. …
ނަޝީދު ދޫކޮށް މީކާއިލް ރައީސް ސޯލިހް ފަޅިއަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި އެވެ. މި ފައިސާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި …
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރާއްޖެ އަރައިގަތުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކަމުން ހޯދި ކުރިއެރުންތަކަށް ސިންގަޕޫރުން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެ އަށް އަލަށް …
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް މަަސައްކަތަށް ސިންގަޕޫރުން ތައުރީފު
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރުމުން ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަގީރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ 12 ޕަސެންޓުން 16 …
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަގީރުވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔާޑް) މުޙައްމަދު ފައްޔާޒް ގިލާނީ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހށް މިއަދު އަރުވައިފި …
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޢޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ މި އުސޫލަކީ ރައީސް އޮފީހުން އެކުލަވާލި …
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭ އުސޫލެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އުފާވެރި އާއިލާތައް ބިނާކުރަން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖެންޑަ މިނިސްޓްރޫގެ ގެވެށި ގުޅުން ކެންޕެއިންގެ ތެރެއިން …
މަސައްކަތް ކުރަނީ އުފާވެރި އާއިލާތައް ބިނާކުރަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު