Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމްގައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އެފައިސާ ރައީސް …
ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދެއްކި މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ (ޖޭޕީ)ގެ ރައީސް ކަމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް …
އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރައްވައި، އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް …
އިސްތިއުފާ ނުދިނުމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކޮށް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ފައްޔާޒަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް ސޯލިހު އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު މިރޭ ކުރެއްވި …
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އަންގަވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ގއ. ވޮޑެމުލާ ކިޔާ ރަށެއް ނުދަންނަ ކަމަށާއި އަދި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ގުޅީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހޯދަން ނޫން …
ވޮޑެމުލާ ކިޔާ ރަށެއް ނުދަންނަން، އަދީބަށް ގުޅީ ކެމްޕެއިނަށް ލިބުނު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެކަން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށޤް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު …
ކަންބޮޑުނުވޭ މެންބަރުން ފެއިލްނުވާކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހި ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ރައްޔިިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ހެދޭ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ގާއިމުވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ގައުމީ ތަރައްގީގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ހަދަން ޖެހޭ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމްއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނިކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު …
އިދިކޮޅުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޕީޖީއާ ހިއްސާކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިތުރަށް ރައްޔިތުން ފެލުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖާބިރު މިހެން …
މިވަގުތު ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފެލުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން: ޖާބިރު
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހަގީގަތުގައި ފެއިލް ވެގެން މިއުޅެނީ މިސަރުކާރު ނޫންތޯ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ސުވާލު އުފައްދައި ފާޑުކިޔައިފިއެވެ. ސައީދުގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވީ، އޭސީސީ ފެއިލް …
ފެއިލް ވެގެން މިއުޅެނީ މިސަރުކާރު ނޫންބާ: ސައީދު
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ …
އޭސީސީ ފެއިލްވެއްޖެ: އެމްޑީޕީ މެންބަރުން
މުހައްމަދު އައިމަން
ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް އަވަހަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެން ނޫން ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން އޮޅުން އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް …
އޮޅުން އެރުން ކުޑަ ކުރުމަށް އިދާރާތަކުން އަވަހަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެންޖެހޭ: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ބުދަ …
ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ ޝަރީއަތްތައް ބުދަ ދުވަހު
މުހައްމަދު އައިމަން
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އިލްޔާސް ހުސައިން ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ނުބެހުމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. އިލްޔާސް މިއަދު ވިދާޅުވީ …
ޝެއިހް އިލްޔާސް ސިޔާސީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަށް މެންބަރު ނިހާދު އިލްތިމާސްކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމަށް ފަހު ހެޔޮކުރުމުން އެކަމަށް ފާޑުކިޔުއްވި ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދަށް މިސަރުކާރުން، ހަމަ އެ އުކުޅު …
ނިހާދަށް މިހާރު ކަރަންޓު ބިލު ބޮޑުވުމަށް ފަހު ކުޑަކުރުން އޯކޭ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ނިޔަތެއް ނެތި ކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ނެރެން …
އިންސާފު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެހެން ނިޔަތެއް ނެތި ކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން
ހަސަން ރަޝީދު