Last Updated: February 22, 13:49
Thursday, February 22, 2024
ފެންނަނީ ގައުމުގެ ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް މިންވަރު ކަމަށާއި މިއަދު އެންމެން އެކީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވިއަން …
ފެންނަނީ ގައުމުގެ ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް މިންވަރު
އައްޑޫ ލައިވް
ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިދިކޮޅު މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަށް ސޮއި ކުރައްވައިފިއެވެ. ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އެމްޑީޕީ އޮފީހުގައި މިއަދު …
ފައިސަލް އެމްޑީޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވައިފި
އައްޑޫ ލައިވް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ރާއްޖޭގެ އެތެރެއާއި ބޭރުން ބައިއަތު ހިފާފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އެތެރެއާއި ބޭރުން މަސައްކަތްކުރޭ
އައްޑޫ ލައިވް
މަގާމެއް ނުލިބުމަކީ ފިތުނަ އުފައްދަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައްދު …
އަދުރޭގެ ރައްދު ޖަމީލަށް: މަގާމެއް ނުލިބުމަކީ ފިތުނަ އުފައްދަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން
އައްޑޫ ލައިވް
އެ މަނިކުފާނުގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހާރު ގއ. …
އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމަ: ރައީސް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގއ. ކޮނޑޭ އަކީ މިހާރު ވެސް ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ރަށަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު …
ކޮނޑޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނަން: ރައީސް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖެ މިދަނީ ފަރަށް އަރަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބަލާލި ކޮންމެ …
ރާއްޖެ މިދަނީ ފަރަށް އަރަން: ޝާހިދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދިވެސް ހައްދަވަނީ ދޮގު ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް …
ރައީސް މުއިއްޒު އަދިވެސް ހައްދަވަނީ ދޮގު
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ހަމައެއް ނެތް ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް …
މިއީ ހަމައެއް ނެތް ސަރުކާރެއް: ޝިދާތާ
ހަސަން ރަޝީދު
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މި ސަރުކާރުގެ ވެރިން އުޅުއްވީ ހަނީމޫނެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް …
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދީ ވެރިން އުޅެނީ ހަނީމޫންގައި
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސަރުކާރުން ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލާ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގއ. ކޮނޑޭގައި މިއަދު ހަވީރު …
ކުޑަ ރަށެއް ބޮޑު ރަށެއް ނުބަލާ ތަރައްގީ ގެނެސްދޭނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދަ މަހު ބޭއްވިޔަސް ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ތައްޔާރުވުމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފު …
ރޯދަ މަހު ވޯޓުލިޔަސް ސަރުކާރަށް ނޫނެކޭ ބުނަން ތައްޔާރުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ތާއީދާއެކު ޤައުމަށް ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގއ. ގެމަނަފުށީގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން …
ތަރައްގީ ގެންނަން ފަސޭހަ ވާނީ މަޖިލިސް ލިބިގެން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްވެ ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފައިބައިގެން ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އައްޑޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު …
ފުރަތަމަ ބާލާނީ އައްޑޫގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން
މޫސާ މަތުލޫބް
ގދ. ގައްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި ނައިބުރައީސް ބައިވެރިނުވުމުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. ގދ. …
ގައްދޫ ކައުންސިލުން ބައިވެރިނުވުމުން ރައީސްގެ ކަންބޮޑުވުން
އައްޑޫ ލައިވް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ޣައްސާން މައުމޫން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރި ބައްދަލުވުން ސިއްރު ކޮށްފިއެވެ. ޣައްސާން މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ …
ޣައްސާން ހާޒިރުކުރި ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
އައްޑޫ ލައިވް