އިމްޖާދު ރައީސް އޮފީހަށް

ދިރާގުގެ ކުރީގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު އިބްރާހީމް އިމްޖާދު ޖަލީލު ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓްގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ...

މުޖޫ ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން މުހުލަތެއް

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ސޯޝަލް މީޑިޔާ އެކްޓިވިސްޓް މުޒައްރަފް މުހައްމަދު ނައީމް(މުޖޫ) ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް ދެ ހަފުތާގެ މުހުލަތެއް ދީފި އެވެ. ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާއި...

ބޮންޑާ ދެން ޓީސީން ނުފެނިދާނެ: ނިޒާމްބެ

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަަށް ކުޅޭ އައްޑޫފެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ ޝަމްވީލް ގާސިމް (ބޮންޑާ) މިހާރު ޓީމުން ނުފެންނަނީ އޭނާ އަމިއްލަ ސަބަބަކާ ހުރެ އުފަން ރަށުގައި...