ޝެހޭ އައްޑޫ އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ ރައީސާއަކަށް

އައްޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮމެޓީގެ ރައީސާއަކަށް ސ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝެހެނާޒު ރަޝީދު (ޝެހޭ) ހޮވައިފިއެވެ. ޝެހެނާޒު ރައީސާއަކަށް ހޮވުނީ ރައީސާގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި...

ކޮމީޑިއަން ޑިކް ގްރެގޮރީ މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި މަދަނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޑިކް ގްރެގޮރީ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފި އެވެ. ގްރެގޮރީ މަރުވިއިރު...

އިބްރާހިމްދީދީ އެވެ. ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކަވާށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގައި މިހާރު އެއިންނަވާ އިބްރާހިމްދީދީއަކީ އަހުރެންގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެެރިޔެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދައްކަވައި އުޅުއްވާ ސިޔާސީ ވާހަކަތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޑުއަހައި...

އަންހެނަކު 91 އަހަރުގައި ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފި

10 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ތައިލޭންޑްގެ އުމުރުން 91 އަހަރުގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ބެޗްލާސް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފި އެވެ. ކިމްލާން ޖިނާކުލް ބުނާގޮތުގައި...

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ގާސިމްގެ އިޚުލާސްތެރި ގުރުބާނީ!

ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިން ވަރަށް ގިނައެވެ. ބޭރުގެ މަހުޖަނުންނާއި ފައިހަމަކޮށްލެވޭވަރުގެ މަހުޖަނުން ރާއްޖޭގައިވެސް އެބަތިއްބެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ކެކުޅުންތައް އެންމެ ކައިރިން ބަލައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށްޓަކައި...

އެތައް ބަޔަކަށް ގާސިމްގެ ބޭސް ފަރުވާ އެކަމަކު ގާސިމް ފަރުވާއިން މަހުރޫމް!

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ވުޖޫދަށް ގެނައި ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމްގެ ކުރީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ދީލަތި އެހީތެރިއަކީ އޮނަރަބުލް ގާސިމް އިބްރާހިމްއެވެ. ކެންސަރު ބައްޔާއި...