ހައްވޫ: ފައި ބިދުނަސް ނުހުޓުނު ފާސްޓު ޑެލިވަރީ!

ހުވަފެނެއް ބަލައިގެން، ކަމެއް ހިތު އަޅައިގެން އެކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އެހެން ހުރިހައި ކަމެއް ހުއްޓާލާފައި ތަންމަތި ބަނދެގެން އެއްތަނުން...

ޑިޒައިނަރު ކާލް ލެގަރފެލްޑް މަރުވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ޖަރުމަންގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކަމުގައިވާ އުމުރުން 85 އަހަރުގެ ކާލް ލެގަރފެލްޑް ޕެރިސްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޝެނަލް އާއި ފެންޑީގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރު ކަމުގައިވާ...

ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރެވޭ ދުޢާ

މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ...

ފަސް މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހޯދަނީ

ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ފަސް މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މި ފަސް މީހުން ހޯދަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން...