Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރެއްވި މުހައްމަދު އިބްރާހީމްދީދީ (ތުއްބީގެ މުހައްމައިދީ) ގެ ޖަނާޒާ މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށް ފަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އާއިލާ އިން …
މުހައްމައިދީގެ ޖަނާޒާ ހުކުރަށް ފަހު
އަހުމަދު ވަހީދު
މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ނިއު ޒީލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަން ދޫކޮށްލެއްވި ޖަސިންޑާ އާޑެން އަށް ގައުމުގެ މަތީ ޝަރަފެއް އަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަނާ އަށް އަރުވަން ނިންމީ …
ޖަސިންޑާ އަށް ނިއު ޒީލެންޑްގެ މަތީ ޝަރަފެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިއުޒިކް ދާއިރާ އިން ފުރިހަމަކުރި ފުރަތަމަ ޑިގްރީގެ ގްރެޖްއޭޝަން ހަފުލާގައި 80 އަހަރު ފަހުން ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެމެރިކާ މީހަކަށް ލިބުމުން ބޮޑު އުފަލެއް …
ގްރެޖްއޭޝަންގައި ބައިވެރިވެވުނީ 80 އަހަރު ފަހުން!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުނި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް އޭއައިއޭ) ގެ ބޯޑަށް ޝަޒްރާ ޝާކިރު އައްޔަންކޮށް ފިއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑަށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން …
އޭއައިއޭގެ ބޯޑަށް ޝަޒްރާ އައްޔަންކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަތްދިހައިގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރުވި އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމް، ޑީއެންސީ އަށް ކުޅުނު އިބްރާހީމް މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ބަލިވެއުޅޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް …
ޑީއެންސީ އަށް ކުޅުނު އިބްރާހީމް މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ
އަހުމަދު ވަހީދު
ސިފައިންގެ ހިދުމަތުގައި 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު ފަހު ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލް މަތީން އަހުމަދު، ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކީ …
ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް މަތީން ރިޓަޔާކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންގެ ޓީމާއި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ފިރިހެން ނަރުހަކު ގުޅިއްޖެއެވެ. އެހޮސްޕިޓަލަށް ރެޖިސްޓަރޑް ނާސްއެއްގެ ގޮތުގައި ގުޅިފައިވަނީ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫއަށް ނިސްބަތް އިނާސް …
އޭއީއެޗްގެ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފިރިހެން ނަރުހަކަށް އިނާސް
މޫސާ މަތުލޫބް
ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ހޯދަން ނައިޖީރިއާގެ ޝެފަކު ހުއްޓުމެއް ނެތި 100 ގަޑއިރު ކައްކައިފި އެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިލްޑާ ބާސީގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ހިލްޑާ …
ރެކޯޑެއް ހަދަން 100 ގަޑިއިރު ކައްކައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރަން ޕޮލިސް ބޯޑުން ލަފާ ދީފައިވާ ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް މުހައްމަދު ދާއޫދަށް ރައީސް ޝަރަފުގެ މެޑަލް ދެއްވި މައްސަލައެއް އެ ބޯޑުން …
ދާއޫދަށް މެޑަލް ދިނުން މައްސަލަކަށް!
އަހުމަދު ވަހީދު
ސިފައިންގެ ތަމްރީނެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވި ލާންސް ކޯޕްރަލް ހުސެއިން ފާރިޝްގެ ކޮއްކޮ ހަސަން ފަރީދު ސިފައިންގެ ހިދުމަތާ ގުޅުމުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ …
ބޭބެގެ މަރަށް ފަހު ކޮއްކޮ ސިފައިންގެ ހިދުމަތަށް
އަހުމަދު ވަހީދު
ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުލަބް، ބާސެލޯނާ (ބާސާ) އަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ފެންވަރުގައި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކުޅެން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ މިހާރު އެ ޓީމްގެ ވަރަށް …
ބާސާ އަށް 15 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖެ ޓީވީން ރޯދަ މަހު ގެނެސްދޭން ފެށި ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަން ތާޖު" ގެ އެއްވަނަ މުޙައްމަދު ސާއީ މުބާރިކް ހޯދައިފި އެވެ. ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް …
"ރަން ތާޖު" ގެ އެއްވަނަ ސާއީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭނުން ވަނީ ދަރިފުޅުގެ ކެންސަރުގެ ފަރުވާ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާން އާންމުންގެ އެހީއެކެވެ. މިއީ އަށް ކުދިން ތިބި އަޒީޒާ އަހުމަދުގެ މި ވަގުތުގެ އެންމެ ބޮޑު …
ދަރިފުޅު ކެންސަރުގައި، މަންމަ އެދެނީ އެހީއަކަށް
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ރިސޯޓް ވިޔަފާވެރިޔާ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު (ސަން ސިޔާމު) ބީޗްގައި އަސް ދުއްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. މި ފޮޓޯތައް އާންމުކޮށްފައި …
ސިޔާމް މި ފަހަރު ބީޗްގައި އަސް ދުއްވާލަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
މިސްރުގައި ބޭއްވި 29 ވަނަ "އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންޓެސްޓް ފޮ ރިސައިޓާސް އޮފް ދަ ހޮލީ ޤުރުއާން" މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ދެވަނަ ހޯދި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ފާތިމަތު …
ޝާޔާ އަށް ނައިބު ރައީސް ހިތްވަރު ދެއްވައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިސްރުގައި ބޭއްވި 29 ވަނަ "އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންޓެސްޓް ފޯ ރިސައިޓާސް އޮފް ދަ ހޯލީ ޤުރުއާން" އިން ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު ފާތިމަތު …
ބޭރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ ކުއްޖަކަށް ދެވަނަ
މުޙައްމަދު ހަނީފު