Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވިއިރު، އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެނު އެއް ވާހަކަ އަކީ ސަރުކާރުން އޭގެ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތަކަަށް ބޮޑުވެ، ޒިންމާދާރުކަމެއް …
ވެރިކަން ލިބުމުން ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ބެލުމެއް ނޯވޭ!
އަލީ ނަސީރު
ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބްރޭންޑަށް 50 އަހަރު ފުރި މިއަދު އެއީ ޤައުމަށް ވަންނަ އަމްދަނީ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާ ކުރާ ސިނާޢަތެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރަން …
50 އަހަރުގެ ރީތި ނަން ހަޑިކޮށްލަން ހިނދުކޮޅެއް!
އަލީ ނަސީރު
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާއްސަކޮށް އެކްސްގައި ދެކެވޭ އެއް ވާހަކަ އަކީ އިންޑިއާ މީހުން ފަށާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮއިކޮޓް ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިނެވެ. މިއީ ލަކްޝަދީޕް ރަށްތަކަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށް …
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންގެ ޕޯސްޓުތައް
އަލީ ނަސީރު
ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު، ތިމާ ބޮޑު މީހަކަށް ވުމުން ވާން ބޭނުމީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަމުގައި ހިތުގައި އޮވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ބައްޕަ ނުވަތަ މަންމަ ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ …
ކޮލަމް: ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކަނޑައެޅުން!
އައްޑޫގައި އެންމެ ފަހުން ފެންމަތިވި މައްސަލައަކީ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްގެން އުޅޭ މައްސަލަ އެވެ. މި މައްސަލައިގައި މިދިޔަ މަހުގެ 24 ވަނަ …
ޕެޓިޝަނުގައި މޭޔަރުގެ ސޮއި؛ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަ؟
މާލެ ސިޓީގައި ފުޓުބޯޅަ ރައީސަކު އެބަހުއްޓެވެ. އެއީ މާލޭގެ ޕްރެމިއަރލީގް 9 ކްލަބްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަކާއިއެކު އެފް.އޭ.އެމް. ގެ ރައީސް އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް ރައީސެއް ނެތެވެ. …
އައްޑޫ ސިޓީއަށް، ފުޓުބޯޅަ ރައީސް ބޭނުން؟
ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރު
ދިވެހި ޕްރެމިއަރްލީގުން، މާލެފިޔަވާ އެހެން ސިޓީތަކާއި އަތޮޅުތަކަށް ލިބުނީ އެންމެ 3 ޖާގައެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއަށް ޖާގައެއް ލިބެން އޮތީ ޒޯން-3 ގެތެރެއިންނެވެ. އެއީ، ޒޯންގައިހިމެނޭ އަނެއް …
ޕްރީމިއަ ލީގް ކެމްޕޭނަށް އައްޑޫގެ ފުޓުބޯޅަ ލީޑަޝިޕް ބޭނުންވޭ!
ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރު
ކުރިއަރާފައިވާ އެހެން ގައުމުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ރާއްޖޭގައިވެސް، މުޅިޤައުމު ތަމްސީލްކުރާ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ލީގެއް ގާއިމްކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި، ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމުގައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ ކްލަބެއް ގައުމީ …
އައްޑޫ ސިޓީ ފުޓުބޯޅަ ލީގްގެ ފިކުރު
ހާމިދު އަބްދުލް ޣަފޫރު
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ދޫނިތަކެއް މަރާލި ހަބަރު ވެގެން ދިޔައީ އާއްމު އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އެކި ސިފަ ސިފައިގައި އަމާޒުވި ހަބަރަކެވެ. ތިން ދުވަސް ވީއިރުވެސް …
ކޮލަމް: ގަަވައިދާ ހިލާފު ބިދޭސީން ނުމަރައިފިއްޔާ ރަނގަޅެވެ.
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވެރިކަމުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރުންނަކީ ނުހަނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކާއި ޒިންމާތަކެއް ނަންގަވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ …
"ތަވީދު ގެއްލޭ" އިއްޒަތްތެރިންނަށް ދޭނެ ފަރުވާއެއް މުހިންމު ވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެ ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ޓިކެޓް ނަގަން އެތައް ބަޔަކު ރޭގަނޑުގެ ނިދި ނަގައިލާ ޓިކެޓް ކިޔޫގައި ތިއްބެވެ. އެތައް ބަޔަކު އަށްގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު …
ތިން ހާހަށްވުރެ ގިނަ ވަގު ޓިކެޓް، ހުއްޓުވާނެ ބަޔަކު ނެތް؟
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ސަތާރަ އަހަރުން އިސްލާހުކޮށް އަމަލުކުރަންފެށި ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން އިސްލާހު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމެވީ އޭރުގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާ …
ކޮލަމް: ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލައެއް ނެތް! ބޭނުމީ އިހުލާސްތެރިކަން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވާނަމަ އެއިރެއްގައި ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ފަރާތުން ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަވާލުކޮށް ފެށުމަކީ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ސަގާފަތެވެ. ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ފަރާތަށް …
ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާ، މަޝްރޫއު ފަށައި ސޮއި ކުރުން، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ނޫންބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރެވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފެންނަ މަޒަރުތަކުންނާ އިވޭ ވާހަކަތަކުން މިވާހަކަ ނުދައްކާ ދޫކޮށްލައިގެން ނުހުރެވުނީއެވެ. ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ބުނެނިންމާލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. މާދަމާއަކީ …
އެމްޑީޕީ މުޅި ލީޑަރޝިޕްގެ އަމާޒު މުއިއްޒަށް. މިވަނީ ކިހިނެއް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި އޮންނަތާ އަހަރު ދުވަސްވީއެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަސް މާލެ ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް ގެންދިޔަތާ އަހަރު …
އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިން އެމްޑީޕީއަށް ނުހިނގާ! ހުރިހާ ބާރެއް ދިނުމުގެ ގޯސް ނަތީޖާބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން