ނުފޫޒަށް ހުކުމް ކުރުން: ނިޔާކަނޑައަޅަން ބޭތިއްބުން ހެޔޮނުވާނެ!

ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި ފުރިހަމަ މުސްތަޤިއްލުކަމަކީ، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެކެވެ. މިގޮތުން، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައާއި، ޙުކުމާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމުގައާއި ޙުކުމް ކުރުމުގައި...

ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަގާފަތާއި އަހަރެމެން

އަނިޔާކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ސަގާފަތަށް އާކަމެއް ނޫނެވެ. ވިލިގިލީ ޖަލާއި ހެންވޭރު ޖަލު އަދި ބަނޑޭރިގޭ އަށިގޭގައި ކުރެވުނު އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ ދިވެހި ތާރީޚުގައި ވަރަށް...

"މަގޭ މާލެ މާ، ފަރިވެފައި ރީއްޗެއް ނޫން"

ސިޑްނީ ބަނދަރުގެ ރީތިކަމާއި، ނިއުޔޯކް ބަނދަރުގެ އަލިތަކަށްވުރެއް، މަގޭ މާލެ މާ ފަރިވެފައި ރީތިކަމަށް މޭނާ ޙައްސާން ޖޯޝާއިއެކު ކިޔާފައިވާ ލަވައަކީ ދިވެހިންގެ ލޭކައްކުވާލާ ކަށިން...

ސުވަދީބް އުފައްދަން ޖެހުނީ ކީއްވެ؟

* ސުވަދީބު އުފެއްދީ ދިވެހި ދައުލަތުން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް އެހީވާން ދެކޮޅު ހެދުމުން. * ސުވަދީބް ޖުމްހޫރިއްޔާ އުފަންވުމާއި އެކު ރައްޔިތުންގެ އަތްމަތި ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔަ. *...