ބޮޑުތަކުރުފާނަކީ ރައީސް ޔާމީނޭތޯއެވެ. ހީވެސްނުވެއެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ގައުމީ ޖިހާދު ނުދަންނަ ދިވެއްސަކު ހުރެދާނެބާވައެވެ. ދިވެހީންގެ މައްޗަށް ގަދަކަން ދައްކައިގެން ސަތާރަ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ފަސްގަޑު މުޑުދާރުކުރަމުންދިޔަ ޕޯޗުގީޒުން ބަލިކުރައްވައި...

ފިލްމު ނިމެނީ އެވެ. ވަތެލިކެހުން ވެސް ދެން ލަހެއް ނުވެ ނިމިދާނެ އެވެ.

ދިވެހިބަހުން ވަތެލި ކިޔައިއުޅެނީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ކުނބު ނަގާފައި ހުންނައިރު އޭގެ ފޫ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުގުޑާނޭހެން ހަރުކުރާ ލަކުޑިގަނޑަކަށެވެ. އިހުގެ ބަނޑު އޮޑިފަހަރާއި ބަނގަލާ ބޯޓުފަހަރުގައި...

ޝަންގްރިއްލާގެ ވަޒީފާއޭތޯއެވެ. ތިޔައީ ހަމަ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމެވެ.

އަހުރެން ހުންނަނީ ޝަންގްރިއްލާއޭ ނުކިޔައި ފަރުޖެއްސޭތޯ ބަލައިގެންނެވެ. ބޭރުގެ އެވަރު ކުންފުންޏަކުން އަފުރެމެންގެ އެކަހެެރި އައްޑޫގައި އެވަރު ބޮޑު އިންވެސްޓެއްކޮށް ގުޑުމެއްވެސް އަރުވާނުލައި ނަލަކޮށް އެކަހަލަ...

ތިޔަހެން ވުމަށް ކިޔަނީ އަބަހައްދަ ވުމެވެ.

ވިދިވިދިގެން ދެ އެއްވުމެއްގައި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ކުށްތަކާއިމެދު ރައީސް ޔާމީނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ. އެންމެފަހުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ދައުލަތުން އަދީބު ނެންގެވި...

އިބްރާހިމްދީދީ އެވެ. ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކަވާށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑީގައި މިހާރު އެއިންނަވާ އިބްރާހިމްދީދީއަކީ އަހުރެންގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެެރިޔެކެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ދައްކަވައި އުޅުއްވާ ސިޔާސީ ވާހަކަތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޑުއަހައި...

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ގާސިމްގެ އިޚުލާސްތެރި ގުރުބާނީ!

ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިން ވަރަށް ގިނައެވެ. ބޭރުގެ މަހުޖަނުންނާއި ފައިހަމަކޮށްލެވޭވަރުގެ މަހުޖަނުން ރާއްޖޭގައިވެސް އެބަތިއްބެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ކެކުޅުންތައް އެންމެ ކައިރިން ބަލައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށްޓަކައި...

ބޯގޮވީމާ ލަސްނުކޮށް ދެން ފައިބާށެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާއެކު ރައީސް މައުމޫން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ކީއްވެގެންކަން ވިސްނާވިސްނާ ސިކުނޑި ގޮވާވަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ދާދިފަހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އުޅެއުޅެވެސް އޭގެ ސަބަބު...