މިއޮތީ ހައުސިންގެ ވަރުގަދަ ޑިޕާޓްމަންޓެއް!

ފާއިތުވި ހަފްތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އިރުއެރުމާ އެކު އައްޑޫގެ ރައްޔިތުން ކައްކުވާލައި، ލޭ ހޫނުކޮށްލީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަގެ އައްޑޫ ޑިޕާޓްމަންޓުން އެދިގެން...

ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން

ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އެތަކެއް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ބުޚާރީ މުސްލިމުގައި އައިސްފައިވާ ޞައްޙަ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޙަދީޘެއްގައި ވަނީ: أَبي هُرَيْرَةَ...

"މީ ވީގޮތޭ، އަދު ބަދަލުވެއްޖެޔޭ މުޅި ޒަމާން"

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހް މިވަނީ ބަދަލުވާން ފަށާފައެވެ. ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބިރު ވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި ރައްޔިތުން ނިކުމެ އެމީހުން ބޭނުންވާ މަންޒަރު ކުރަހަން ފަށައިފިއެވެ،...

ޕީޖީ ދަޢުވާތައް އުފުލަން ވާނީ އިންސާފުން!

ރާއްޖޭގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ނިޒާމަށް 2008 ވަނަ އަހަރު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިއިރު، އެންމެ މުހިންމު އެއް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ޖިނާއީ...

ބްރޯޑްކޮމް: ވަރަށް ތަފާތު، އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް މިސާލެއް!

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ކޮމިޝަން އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމާއި، ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ތަންފީޒްކުރުމާއި އަދި...