Last Updated: January 28, 17:06
Friday, January 28, 2022
ވެރިކަމުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހެވެ. ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރުމަށް އެ މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރާ މެމްބަރުންނަކީ ނުހަނު މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކާއި ޒިންމާތަކެއް ނަންގަވަންޖެހިވަޑައިގަންނަވާ …
"ތަވީދު ގެއްލޭ" އިއްޒަތްތެރިންނަށް ދޭނެ ފަރުވާއެއް މުހިންމު ވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެ ރޭ ބައްދަލުކުރި މެޗު ބަލަން ޓިކެޓް ނަގަން އެތައް ބަޔަކު ރޭގަނޑުގެ ނިދި ނަގައިލާ ޓިކެޓް ކިޔޫގައި ތިއްބެވެ. އެތައް ބަޔަކު އަށްގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނައިރު …
ތިން ހާހަށްވުރެ ގިނަ ވަގު ޓިކެޓް، ހުއްޓުވާނެ ބަޔަކު ނެތް؟
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ސަތާރަ އަހަރުން އިސްލާހުކޮށް އަމަލުކުރަންފެށި ނޫ ޤާނޫނުއަސާސީ އަލުން އިސްލާހު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ނިންމެވީ އޭރުގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާ …
ކޮލަމް: ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލައެއް ނެތް! ބޭނުމީ އިހުލާސްތެރިކަން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވާނަމަ އެއިރެއްގައި ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ފަރާތުން ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަވާލުކޮށް ފެށުމަކީ އާންމުކޮށް ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގަމުން އަންނަ ސަގާފަތެވެ. ވެރިކަމުގައި އޮންނަ ފަރާތަށް …
ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާ، މަޝްރޫއު ފަށައި ސޮއި ކުރުން، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ނޫންބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރެވޭތޯ ވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފެންނަ މަޒަރުތަކުންނާ އިވޭ ވާހަކަތަކުން މިވާހަކަ ނުދައްކާ ދޫކޮށްލައިގެން ނުހުރެވުނީއެވެ. ވީހާވެސް ކުރުކޮށް ބުނެނިންމާލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. މާދަމާއަކީ …
އެމްޑީޕީ މުޅި ލީޑަރޝިޕްގެ އަމާޒު މުއިއްޒަށް. މިވަނީ ކިހިނެއް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައި އޮންނަތާ އަހަރު ދުވަސްވީއެވެ. ދިގު މުއްދަތަކަސް މާލެ ފުލް ލޮކްޑައުނަކަށް ގެންދިޔަތާ އަހަރު …
އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިން އެމްޑީޕީއަށް ނުހިނގާ! ހުރިހާ ބާރެއް ދިނުމުގެ ގޯސް ނަތީޖާބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ނިންމި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނައުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިހުރިކަން އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ. ހަދާފައިވާ ބޮޑެތި ގޯސްތަކެކެވެ. އަދި ގިނަ …
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: އިސްތިއުފާ ދޭންވީ ޕީޖީތަ, ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރަންވީ ތަހުގީގުތަ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލޯކަލަ ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ އަހަރު ދުވަހުގެ އިންތިޒާރުގެ ނިމުމެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ޤައުމުގެ ހާލަތު …
ކައުންސިލް އިންތިހާބު: ސަރުކާރަށް ތާއީދު އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ އިމްތިހާނެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ޑިމޮކްރަޓިކް ސިޔާސީ ވެއްޓެއްގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަމުގައި މޮޅޫގޮތް ހޯދައިދިނުމެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓިތަކުގެ ވާދަވެރިކަމުގައި ރައްޔިތު މީހާއަށް މޮޅުގޮތް ވުމެވެ. އެހެނަސް މިރާއްޖޭގައި …
ކޮވިޑު ވެކްސިނާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅުން ދައްކާ "ކޮސް ވާހަކަ"!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަންވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް …
ހައްޤުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ، ބާރު އޮތްއިރު ފްލެޓް ބެއްސެވީ ޕާޓީ ކުދިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމެރިކާގައި އިއްޔެ ނިއުޅެމުންދިޔަ ސަފުހާތައް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބަލަން ޓީވީދޮށުގައި އިނީމެވެ. ވޮޝިންޓަނަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފައި ޓްރަމްޕު ފުރައިގެންދިޔަ މަންޒަރެވެ. އައު ރައީސް ބައިޑެންގެ ހުވައިކުރެއްވުމާއި އޭނާގެ …
އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ވެރިން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަނީ ރާއްޖެތަ؟!
އައި އެލް
މިއަދު ދައްކާން މިއުޅެނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. ބަޣާވާތުގެ ވާހަކައެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން މިމަހު ހަވަނަދުވަހު ހިންގާން އުޅުނު ބަޣާވާތުން ދިވެހީން …
ކޮލަމް: ޓްރަމްޕުގެ ބަޣާވާތުން ދިވެހީންނަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް!
އައި އެލް
ވެސްޓަރން ސަހާރާ ނުވަތަ ދިވެހީން ކިޔާގޮތަށް ހުޅަގު ސަހަރާޔާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރަކު ހުސްވި ހަފުތާގައި ވިދާޅުވިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ވާހަކައެއް ފެނިފައި ހިސާބެއްގެ ސިހުމެއް …
ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ނީލަމަށް، ވެސްޓަރން ސަހާރާ ފެންނަގޮތް މިހާރު ތަފާތު!
އައި އެލް
ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ލިޔުމެއް ޕީއެސްއެމްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ. ލިޔެފައިއޮތެވެ. …
ކޮލަމް: ދިވެހި މީޑިއާއަށް ދިރުން ލިބޭނީ ޕީއެސްއެމް އުވާލިދުވަަަހަކުންނެވެ.
އައި އެލް
އަހަރެމެން މިތިބީ ގާނޫނުއަސާސީއަކަށް ތަބާވެގެންނެވެ. އޭގެދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބޭންވީ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތަކުގެ އިން ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުތައް މާނަކުރަނީ ފަނޑިޔާރުގެއިންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާއި އިޚުތިޔާރާއި ހިމާޔަތުގެ …
ފަނޑިޔާރުގެޔަށް އުނދުޅިބާނައިގެން ގާއިމުކުރެވޭނެ އިންސާފެއް ނޯންނާނެއެވެ.
އައި އެލް