ފްލައިން ސްކޫލް ބޭރުކޮށްލުން؛ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ އަނިޔާއެއް

ފޭދޫ ބަނދަރުމަތީގައި ހުންނަ ކެފޭއަކަށް އަހަރެން އާއްމުކޮށް ވަންނަމެވެ. އެތާގައި އިންނައިރު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ މީހުންނާވެސް ބައްދަލުވެއެވެ. ފުވައްމުލަކު މީހުންނާވެސް ބައްދަލުވެއެވެ. އަތޮޅަށް އައިސްއުޅޭ...

މިއީ އުފާވެރި މަންޒަރެއް!

މިއީ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ ކެނޑުމުގެ މައްސަލަ އަށް ވަގުތީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހިތަދޫގައި ހުންނަ އިންޖީނުގެ އަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ...

ތާރީޚީ އާސާރުތަކާއި މައްކާ

މިއީ މީގެ ދިހަ އަހަރުކުރީން މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި ހުރެގެން އަޅުގަނޑު ލިޔުނު ލިޔުމެކެވެ. އިހުގެ ލިޔުންތައް ހާވަމުން ބަލަމުން ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް މިލިޔުން މިއަދު ފެނުނީމާ...

ހޮޅިވާހަކަ ނުދައްކާށޭ ކިޔާފައި ތިޔަ ދެއްކީ މުޅިން ވެސް ހޮޅިވާހަކަ އެވެ.

އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ވަރަށް ޒާތެއްގެ ވާހަކައެއް ލިޔެފައިވަނިކޮށް މިއަދު ފެނިއްޖެއެވެ. ހޮޅިވާހަކަ ނުދައްކާށޭ ކިޔާފައި ލިޔެފައިއޮތް ވާހަކައެކެވެ. ދެން އަހަރެންވެސް ހޮޅިވާހަކައަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އަވަސް...

ތުރާކުނު ސައީދެއްކަމަކު އެބުނީ ތެދު ވާހަކައެކެވެ.

ފިނިފެންމަލެއްގެ ވާހަކަ މާއޮޮލަކޮށް ބަޔަކު ދައްކާތީ ބަލައިލިއިރު ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކީ އަތްޖަހާ އޮޅީގެ ކުއްޖަކު އެއޮޅީގެ ސަރުދާރަށް ނިސްބަތްކޮށްފައި ފިނިފެންމަލެކޭ ބުނީއެވެ. އަހުރެންގެ ހަނދާނަށް...