Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 215 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން …
215 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ބިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން …
ދަނޑުވެރިންނަށް ފަސޭހައިން ބިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސް އިން ބުނި ގޮތުގައި މި ތަކެތި ނައްތާލާފައި ވަނީ އިއްޔެ ކ. ތިލަފުށި ސައިޓްގައި …
ކަސްޓަމްސް އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުއާވި ނައްތާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމްގެ ހަރަކާތްތައް ތ.ކަނޑޫދޫގައި ފައްޓަވައިދެއްވައި، ފާޓިގޭޝަން ސިސްޓަމް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް، ކަނޑޫދޫގައި އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުމުގެ …
ފުޑް ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮގްރާމް ރައީސް ފައްޓަވައިދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބ. ކުޑަރިކިލު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ކުޑަރިކިލު މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރު 14:01 ގައެވެ. ކުޑަރިކިލު މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 …
ކުޑަރިކިލަށް އަރާ ފޭބުން މަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ނާމާންވީ ގިސާސް ހިފަން ވެރިން ފަސްޖެހުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އުމަރު މިހެން ވިދާޅުވީ އދ. ދަނގެތީގައި …
ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ނާމާންވީ ގިސާސް ހިފަން ފަސްޖެހުމުން
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ދަނގެތީގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފިއެވެ. މަހްމޫދުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވާފައިވަނީ މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށް …
މަހުމޫދުގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނީ އެލާޓު ނެރެފައި ވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ތ. …
މޫސުން ގޯސް، 50 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ!
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ދަނގެތީގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު އެ ރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ މަހުމޫދު އަބޫބަކުރު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން އިދިކޮޅު …
މަހުމޫދު މަރާލި މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދޭން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ރޭ ވީޓީވީގެ "ފަސްމަންޒަރު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން ފިލްމީ ތަރި އަދި ޖޭޕީގެ …
ގާސިމްގެ ހަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތ.ކަނޑޫދޫއަށް މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބުރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވީ ކަނޑޫދޫ އަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ …
ރައީސް ކަނޑޫދޫ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 100 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދީ ފަޅުރަށެއްގައި ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ އޮޕަރޭޝަނުގައި، މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ …
100 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް ހޯދީ ފަޅުރަށަކުން، ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އދ. ދަނގެތީގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ އިއްޔެ ފެނުނު މީހާގެ ޖަނާޒާ މިއަދު ޢަސުރު ނަމާދަށްފަހު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ ދަނގެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިޔެއް ކަމުގައިވާ …
މަހުމޫދުގެ ޖަނާޒާ އަސުރަށްފަހު
ހަސަން ރަޝީދު
އުތުރުގެ ރަށެއްގައި 11 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އުތުރު ރަށެއްގައި އިތުބާރު ކުރެވޭ މަގާމެއްގައި …
11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މީދޫ ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް ޔުނެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ޔުނެސްކޯގެ ދުނިޔޭގެ …
މީދޫ ފަނޑިޔާރު މިސްކިތް ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމަނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީގެ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ މަސައްކަތަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އޭ.އީ.އެޗުން ގެޒެޓުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ …
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ މަސައްކަތަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް