Last Updated: February 5, 17:43
Sunday, February 5, 2023
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ނައިފރުގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑައިލިސް ސެންޓަރުން ހިދުމަތް ދޭން ފެށީ ވާހަކަ އެ …
ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލުން ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި މި މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ހަފުތާރެސް" ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މީގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީވެވޭނެ އެވެ. އެގޮތުން މި …
އައްޑޫގެ "ހަފުތާރެސް" އަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމުގެ އިސްލާހުގެ ބިލާއެކު ޖުމްލަ 23 ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް ހުށަހަޅަން އެޓާނީ …
ޖޭއެސްސީ ބަދަލުކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ހިޔާ ޓަވަރުގެ ފްލެޓުތަކުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ކެމެރާތަކުން ފީޑް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ހިއްސާކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި …
ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ކެމެރާ ފީޑް ފުލުހުންނަށް ދޫކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހަސަން ރައިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސްއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް މާޒިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ހަންނަ މާޒިޔާއަށް ތިން އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ …
ތިން އަހަރަށް ހަންނަ މާޒިޔާ އަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
މާލެސިޓީ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަންކަމުގައި ޓްވީޓް ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ލިޔުމުން ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް އެދިވަަޑައިގެންފިއެވެ. މަގުކޮނުމުގެ ކަންކަމުގައި …
ޓްވީޓުގެ ބަދަލުގައި ލިޔުމުން ޖަވާބު ދާރީވާން އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ އާންމުކުރި އުސޫލެއްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެކަމުގައި ސިޓީ ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ، އެލްޖީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. ޖެނުއަރީ 1 …
އުސޫލުގެ މައްސަލައިގައި ސިޓީ ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހއ. ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯރޓް ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ، ހއ. ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯރޓް ޖެޓީ ހެދުމުގެ …
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓްގެ ޖެޓީ ހެދުން ކުރިއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާތަކާ ހަވާލާދީ ބޭރު މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާގޮތުގައި، ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް އަވަހާރަވެފައިވަނީ ދުބާއީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން …
ޕަރްވޭޒް މުޝައްރަފް އަވަހާރަވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސް (އައިއޭއެސް) އިން ހިންގަމުން ނ. މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަން ނިންމައި އެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި …
މާފަރު އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް ބޮޑުކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
ބ. ހިތާދޫ ބޭރުތޮށްޓާއި އެއްގަމުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށްދަމުން އަންނަކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ ބ. ހިތާދޫ ބަނދަރުގެ …
ހިތާދޫ ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނ.ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީން ބުނެފައިވަނީ، ނ.ހެނބަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ފެނުގެ ނިޒާމް …
ހެނބަދޫ ފެނުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާގާތަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 2018 ގެ …
ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން: ޝަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މާދަމާ ހެނދުނަށް ތާވަލުކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ …
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުން މާދަމާ ހެނދުނު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީން ބަލިވެވަޑައިގަތުމުން މިހާރު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި ހިންގަވާ ހަރަކާތްތަކަތަކީ އެ ޕާޓީ ހަލާކު ކުރަން ކުރައްވަން …
ފިކުރެއްގެ ދިރުމަކީ ޕާޓީ ހަލާކު ކުރަން ކުރާ ކަމެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ހިއްސާއަކަށް މި އަހަރު 3.04ރ. ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި …
އުރީދޫގެ ހިއްސާއަކަށް 3.04ރ.
އައިޝަތު ނަޒާހަތު