Last Updated: May 11, 21:34
Tuesday, May 11, 2021
ޝައްވާލުމަހުގެ ހަނދު މިރޭ ފެނިފައި ނުވާތީ، މާދަމާ އަކީ ރަމަޝާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށާއި 13 މޭއި ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ މި އަހަރުގެ …
އީދު ދުވަހަކީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަސް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް، ދައުލަތުން ދެމުން ގެންދާ ފުރިހަމަ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން އިތުރަށް ޔަޤީން ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް އަވަހަށް ގެންނެވުމަށް އެޓަރނީ …
ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރަން ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ރައީސް އަންގަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނުމުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވި އަދުހަމު އަހުމަދު ރަޝީދު ހައްޔަރުކުރި ވަގުތުގެ ފޮޓޯ އާންމުވި ގޮތް …
އަދުހަމު ހައްޔަރުކުރި ވަގުތުގެ ފޮޓޯ އާންމުވި ގޮތް ބަލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކުރިއެރުން ލިބެމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ …
ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކުރިއެރުން އެބަލިބޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަނެއްކާވެސް ކުޅުދުއްފުށި މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ކުޅުދުއްފުށި މޮނީޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެ ރަށު ފްލޫ ކްލިނިކަށް …
ކުޅުދުއްފުށި އަނެއްކާވެސް ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޫސުން ގޯސް ވުމުން މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ނެރުނު …
މުޅި ރާއްޖެ އަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ޓުއަރިސްޓް ވިސާ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ނެރުނު އެންގުމެއްގައި ބުނީ …
ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ޤައުމުތަކުގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ އެތެރޭގައި ތިބެގެން ކެއިން ބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ. މާލެ …
ކެފޭތައް ބަންދު، ގައިޑްލައިންއާ ޚިލާފުވާ ވިޔަފާރިތައް ބަންދުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވަނީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފްތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ކަމަށެވެ. މިއީ ކޮވިޑް-19 …
މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްޓާލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ހަވީރު ހަތަރަކުން ފަތިހު ހަތަރަކަށް މާލޭގައި ކާފިއު ހިންގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، މާދަމާ އިން …
މާލޭގައި ހަވީރު 4 އިން ފެށިގެން ކާފިއު ހިންގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިރޭ ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލެއަށް މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމުގެ …
މިރޭ ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް: މައުމޫން
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލް، އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ)ގެ ދެ އިސްވެރިޔަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު އަންގަވައިފި …
ފްލައިން ސްކޫލްގެ އިސް ދެ މީހަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ރައީސް އަންގަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލް، އޭޝިޔަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ލޯނުތަކަށް ލުއި ދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ލޯނުތަކަށް ލުއިދޭން ރައީސް އަންގަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މި ފެންނަން ފެށީ މީހުންގެ ފުރާނައިން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންތިޚާބަށްޓަކައި ދޫދިނުމުން މެލޭޝިޔާ …
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ މި ފެންނަން ފެށީ މީހުންގެ ފުރާނައިން: ޝެއިޚް ޒައިދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ހަވީރު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމަށް ފުލުހުން ނިންމައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ …
ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ޕްރެސްއެއް މިއަދު ހަވީރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުކުޅަކާ ހާލެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 21،600 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި ހުކުމްފައިވަނީ މޭ ފަސް ވަނަ …
ކުކުޅަކާ ހާލެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 21،600 ރުފިޔާއިން ޖުރިމަނާ ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން