Last Updated: June 25, 18:19
Tuesday, June 25, 2024
މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ފަހު އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި ހައްޖާޖީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މަޝްހޫރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް …
ބަކާ ނިޔާވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ހުޅުދޫން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގޯތިތައް ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ގޯތި ދޫކުރާ ސަރަހައްދުގައި އިން ވަކިކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަޔް ފެށީ މިއަދެވެ. ހުޅުދޫ އަވަށު …
ހުޅުދޫން ގޯތި ހަވާލު ކުރަން އިން ވަކިކުރަން ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި މަސް ކިލޯއެއް ގަންނަ އަގު ކުރީފެ ސަރުކާރުން ބޮޑުކުރުމަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ދިން ގެއްލުމެއް ކަމަށާއި މަސްވެރިންނަށް މިހާރު އުފުލަން ޖެހިފައި އޮތް …
މަހުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ މަސްވެރިކަމަށް ދިން ގެއްލުމެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 1.4 މިލިއަން ރުފިފާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން …
އިންޑިއާ ދަތުރަށް ހޭދަކުރީ 1.4 މިލިއަން
އައްޑޫ ލައިވް
ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮންނަ 400 އެއްހައި ކުޑަކުދިން ތިބިކަން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު …
ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮންނަ 400 ކުދިން އެބަތިބި
އައްޑޫ ލައިވް
ތަކުރާރުކޮށް ވައްކަންކުރާ 46 މީހަކު ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، ފުލުހުން އެމީހުން 4000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
46 ވަގުން، 4،000 ފަހަރު ހިފަހައްޓައިފި
އައްޑޫ ލައިވް
ދަނޑުވެރިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި "ދަނޑުވެރި މަންފާ" ހިލޭ އެހީ އަދި ލޯނު ސްކީމް ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އިފުތިތާޙްކޮށްފި …
"ދަނޑުވެރި މަންފާ" ގްރާންޓް އިފުތިތާހުކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފެނަކަގެ ބިލްތައް ޕްރިންޓްކޮށްގެން ހަވާލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެނަކަ އިން މިއަދު ބުނީ ބިލްތަކާއި އަދި …
ފެނަކައިގެ ބިލްތައް ދެން ފޮނުވާނީ މެސެޖަކުން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް އެމްޑީޕީން ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅީ މަސްވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާ ނުދޭތީ ނޫން ކަމަށާއި އެކަންކުރީ ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށް ފޭދޫ …
އެމްޑީޕީން ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓުވަން
އައްޑޫ ލައިވް
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމާއި، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއި އަދި މީޑިއަމް ޓާމް ރެވެނިއު ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު …
ހަރަދު ކުޑަކުރަން ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެކުލަވާލަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްްޓްރީން ބުނީ މި ދަތުރަކީ މި މަހުގެ 28 އާ އަށް …
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވެސް ޗައިނާ އަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާރާތް 2024" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ މުބާރާތް …
ފުވައްމުލަކުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޗައިނާގެ މަކާއޯގައި ބޭއްވި 15 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަ އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފޯރަމް އެންޑް އެކްސްޕޯ (އައިއައިއައިސީއެފް) ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފޯރަމެއްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އީދު މިސްކިތުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އީދު މިސްކިތުން މި މަހު އެކަނިވެސް 10 ފަންކާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ …
އީދު މިސްކިތުން ވައްކަންކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރަށް
އައްޑޫ ލައިވް
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ބަރާބަރަށް ދެވޭނީ ފައިސާ ދެވޭނެ އަގެއްގައި މަސްގަނެގެން ކަމަށާއި މަހުގެ އަގު މުރާޖާ ކުރުމާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ނާޒިމް …
މަހުގެ އަގު މުރާޖާ ކުރުމާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ: ނާޒިމް
އައްޑޫ ލައިވް
ރާއްޖެ އަށް މިހާރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ޗައިނާގެ އިތުރު އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ. އިއްޔެ ދަތުރުތައް ފެށީ އެ ގައުމުގެ …
ޗައިނާގެ އިތުރު އެއާލައިނެއް ރާއްޖެ އަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު