Last Updated: June 25, 14:40
Tuesday, June 25, 2019
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް …
ލުތުފީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމަށް އެކުލަވާލާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. މި ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މާފަންނު އުތުރު …
ބާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމުގެ ބިލު ފާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގދ،ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް، އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިކުރަން، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާ …
މެޖިސްޓްރޭޓްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައެވެ. ނަމަވެސް …
ރައީސް ނަޝީދު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަލުތަކަށް ފޯނާއި ފޯނު ޗާޖަރު، ބެޓެރީ ފަދަ ތަކެތި ވައްދާ ފެންނަ ކަންކަމީ އާންމު ކަމަކަށް ވެފައިވާއިރު އެކަން ކުރެވެނީ ޖަލު އޮފިސަރުންނަށް ލާރި ދީގެން، އޮފިސަރުންގެ …
ޖަލަށް ފޯނު ވައްދަނީ އޮފިސަރުންނަށް ލާރި ދީގެން ކަމަށް މީކާއިލް ތުހުމަތުކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރޭ މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ގައިދީން ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފިއެވެ. ކަރެކްޝަންސް އިން …
ގައިދީން ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހުނު: ކަރެކްޝަންސް
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން 157 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމައިފިއެވެ. އޭސީސީން މިއަދު އާއްމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް …
ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި އޭސީސީން 157 މައްސަލަ ބަލައި ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީ މުސްތަގިއްލު ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. އަދާލަތުން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނަށް ގެނައި …
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ދެމި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް: އަދާލަތު
ހަސަން ރަޝީދު
ގދ. ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އިބްރާހިމް ރަޝީދު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ނިންމީ އާންމު ތަނެއްގައި އަންހެނަކާ ޒުވާބުކޮށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން …
މެޖިސްޓްރޭޓް ވަކި ކުރަނީ އަންހެނަކާ ހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުން
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭގޮތުން ލ. އަތޮޅުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި މިހާރަށްވުރެ …
ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅޭ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް އަވަސްކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ ކަލާ ރަން އައްޑޫގައި މިފަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މިދުވުމާއެކު އުރީދޫން އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ގުޑިމަހާސަމާ މިމަހުގެ 28 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ހިތަދޫ ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި …
އުރީދޫ ގުޑިމަހާސަމާ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން އަށް ރަށެއްގެ މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯދުމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި …
އަށް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް ކޮންސަލްޓެންޓުން ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރު 13:00 އާ ހަމައަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ގއ.އަތޮޅުން އައްޑޫ …
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ހަދަމުންދާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރުއައި މެޝިން ރޭ ފަތިހު އައްޑޫ އަށް ގެނެސްފިއެވެ. އެމްއާރުއައި މެޝިން އައްޑޫ އަށް ގެނެސްފައިވަނީ ދުބާއީން ގަމަށް އައި …
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ އެމްއާރްއަައި މެޝިން ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް …
ދެ ޔުނިވާސިޓީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނަން: މިނިސްޓަރު
ހަސަން ރަޝީދު
އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭ މަޖްލީހުގެ 41 ވަނަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ސެޝަން ސްވިޓްޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް …
41 ވަނަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ސެޝަން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން