Last Updated: May 27, 17:13
Friday, May 27, 2022
މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 60 ލާރި ބަހަން ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން …
އެމްޓީޑީސީގެ ހިއްސާއަކަށް 60 ލާރި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އއ. އުކުޅަހަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ. އުކުޅަހަށް ރައީސް ވަޑައިގެންނެވުމުން ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު …
ރައީސް އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން "ބާކީނުވޭ" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. …
"އިންޑިއާ އައުޓް" އާ ދެކޮޅަށް "ބާކީނުވޭ"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީން އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އެތަނުގެ ފުރަތަމަ "ޖޮބް ފެސްޓިވަލް" ގައި 26 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އޭގައި ބައިވެރިވާން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް …
އެމްއެންޔޫ "ޖޮބް ފެސްޓިވަލް" ގައި 26 ކުންފުންޏެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންއޭބީއެމް) އިން ކެޕްޓަނުން ތަމްރީނުކުރަން ހިންގާ ކޯހަކަށް އައްޑޫން މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެެވެ. އެތަނުން ބުނީ ކޯހުން 50 …
ކެޕްޓަނުންގެ ކޯހަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް) އާ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިއްޖެ އެވެ. ރޭ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި އެ ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު …
ޕީޕީއެމްއާ ގިނަ ބަޔަކު ގުޅިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޭޖީ އިބްރާހިމް ރިއްފަތު މިހާރު ސިފަވަނީ ދުނިޔެ ދުށް އެންމެ އަނިޔާވެރިޔާ އެޑޮލްފް ހިޓްލަރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ގޮތަށް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް …
ރިއްފަތު މިހާރު ސިފަވަނީ ހިޓްރަލުގެ އޭޖީ ގޮތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ތުރުކީއަކީ ރާއްޖެއިން މިސާލަކަށް ބަލާ ޤައުމެއް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ތުރުކީ އަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން މިއަދު …
ރާއްޖޭން ތުރުކީ މިސާލަކަށް ބަލާ: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސިފައިން ތިބުމަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަވާ ކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވައިފި އެވެ. "ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ …
ދާއިމީކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ ސިފައިން ތިބުން މަނާކުރާ ބިލެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ ސްކައުޓް ކައުންސިލަށް އަލަށް އައްޔަންކުރި މެމްބަރުންނަށް މަގާމުގެ ލިޔުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ހަވާލުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ. ކައުންސިލްގައި ހިމެނެނީ 10 މެމްބަރުންނެވެ. …
ސްކައުޓް ކައުންސިލްގެ އާ މެމްބަރުންނާ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މި އަހަރު ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ގެންދަން ލިބުނު ކޯޓާ އެއްކޮށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ދީފައިވާ އިރު، އެ ކޯޓާގެ ތެރެއިން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލި 100 ފުރުސަތަށް ކުރިމަތިލުމުގެ …
ހައްޖަށް ދާން އާންމުންނަށް 100 ކޯޓާ އަށް ހުޅުވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުން ހުއްޓުވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަންގައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނީ …
މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ރޭނުން ހުއްޓުވަން އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ 85 ޕަސެންޓް …
ހުޅުދޫ ބަނދަރު ނިމުމަކާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ކ. ކުޑަގިރީގައި ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. ސްޓެލްކޯ އިން ބުނީ ކުޑަގިރީގެ ކަރަންޓު …
ކުޑަގިރީގައި ކަރަންޓް ނެޓްވޯކް އަޅަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތ. ގުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން …
ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހަދައި ނިމިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ތ. ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 25 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 1،080 މީޓަރުގެ …
ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު