މުލީއާގޭ ކައިރީގައި ބޮން ބޭއްވި މައްސަލައިގައި އުބައިދަށް ކުރި ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި މުލީއާގެ ކައިރިން އިމްޕްރޮވައިޒްޑް އެކްސްޕްލޯސިވް ޑިވައިސް (އައިއީޑީ) އެއް ފެނުނު މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ...

"ރައީސް ނާކާމިޔާބުވީ އަނިޔާވެރިވެ ދިވެހި ދައުލަތަކީ ތަރިކަ މުދަލެއް ކަމަށް ބަލައިގެން އުޅުމުން"

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވުމުން ކަމަށް...

މައުމޫނުގެ ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ސިޔާސީ ގޮތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވެވަޑައިގެންނެވި...

އިންތިހާބު ބާތިލްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބާތިލްކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ވަކީލުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކުގެ ބަޔާންތަކުގައި އެފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ރިޔާސީ...