Last Updated: October 4, 22:10
Wednesday, October 4, 2023
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެ ޕާޓީގެ ރައީސްކަން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު …
ޕީއެންސީގެ ރައީސްކަން މުއިއްޒުއަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ހިންގި ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ 11 އަހަރުގެ ޖުލު ހުކުމްގެ އިސްތިއުނާފް …
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުމެއް އާދީއްތަ ދުވަހު
ހަސަން ރަޝީދު
އާ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޔޫއޭއީގެ އެހީތެރިކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސް މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ޔޫއޭއީން ރާއްޖެ …
ވައުދުތައް ފުރިހަމަ ކުރަން ޔޫއޭއީގެ އެހީއަށް އެދިވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުހަލާގެ ތެރެއިން ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން އަންގައިފި އެވެ. ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ …
ކުންފުނިތަކުގެ މުސާރަތަކަށް ބަދަލު ނުގެންނަން އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ވޭންގް ލިޒިންއާ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. މުއިއްޒުގެ ގެކޮޅު، މ. ދިމްޔާތުގައި ހިންގާ …
މުއިއްޒު ޗައިނާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވާ ލޯނުތަކަށް ލުއުތަކެއް ދޭން އަލަށް ރައީސް ކަމަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އޭނަ މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ …
އިންޑިއާގެ ލޯނުތަކަށް ލުއި ދޭން އެދިވަޑައިގެންފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުން ބޯޑުން އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި …
އެސްއޯއީ ބޯޑު މެންބަރުން މާލީ ބަޔާން އާންމު ކުރަން ޖެހޭނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
އިންތިހާބީ ރައީސް، ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު އިންގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ކެރޮން ރޮސްލާއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އެމަނިކުފާނުގެ އޮފީހުގެ މ.ދިމްޔާތުގައި ބޭއްވި މި …
މުއިއްޒާ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރީ އިނގިރޭސި ސަފީރު
މޫސާ މަތުލޫބް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ޒަރީރަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކަށް ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. ޕްރޮސެކއިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ 1 މޭ 2023 …
ޒަރީރަށް ހަމަލާ ދީގެން 3 މީހަކަށް ދައުވާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އުފައްދަވަން އުޅުއްވާ ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން މިހާރުގެ ބައެއް ވަޒީރު ބޭފުޅުން ބަދުބަސް ވިދާޅުވެ ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް …
އާ ސަރުކާރާ ގުޅޭގޮތުން ބައެއް ވަޒީރުން މެސެޖު އެބަކުރައްވާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އިއުލާންކުރި …
މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް 306 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޓްރާންސިޝަނަލް މަސައްކަތަށް ފުރިހަމަ ވަގުތު ދޭން ބޭނުންވާކަމަށާއި ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފައްޓަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ މެނިފެސްޓޯގެ ފުރިހަމަ ޕްލޭނަކާ އެކު ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް އަދި …
އިންތިގާލީ މަރުހަލާ އަށް ފުރިހަމަ ވަގުތު ދޭން ބޭނުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލެސިޓީ މޭޔަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުއިއްޒު ވަނީ ރިޔާސީ …
މަހުލޫފް މާލޭ މޭޔަރު ކަމަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިސްރުގައި ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ބައިވެރިވާން ދައުވަތު ލިބިފައިވާތީ އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ކީރިތި …
މިސްރުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަކުން ފުރުސަތެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް …
ނިޒާމީ ވޯޓު ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އެމްޑީޕީ އަށް ގެއްލިފައިވާތީ ދެން އެމް ބޮޑު އަމާޒަކަށް ވާންވީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން …
ދެން އަމާޒަކަށް ވާންވީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު