Last Updated: October 18, 16:20
Friday, October 18, 2019
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ނެރުނު މައްސަލާގައި އެ ޖަމިއްޔާ އަދިވެސް ބަންދުނުކުރާތީ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.މުހައްމަދު …
އިޔާޒްގެ ސުވާލެއް: އެމްޑީއެން ބަންދުކުރަން ގޮވާލާ އަޑު އިވޭނީ 2023 ޖެހުމުންތޯ؟
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ރިޔާޒު ވިދާޅުވީ މި ހިނގާ ދިރާސީ އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރިވަރުންނަށް …
އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުމުން މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ފަޔަރ އެންޑް …
މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި އަބަދުވެސް ކަންކަން ވެގެން ދާނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ އާއްމު މެންބަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިނގައިގެން …
އެމްޑީޕީ މެންބަރުން ބޭނުން ނޫން ގޮތެއް ރާއްޖޭގައި ނުވާނެ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
މާލޭގައި ބިދޭސީއަކު ރަހީނުކޮށް ފައިސާތަކެއް ހޯދަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހެކެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް …
ބިދޭސީއަކު ރަހީނުކޮށް ފައިސާތަކެއް ހޯދަން އުޅެފި
ހަސަން ރަޝީދު
"އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ" ފެއަރ އަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ކުރެއްވި މި ޒިޔާރަތުގައި، އެކްސްޕޯގެ އެކިއެކި ސްޓޯލްތަކަށް …
"އިންޑިއާ އެކްސްޕޯ" ފެއަރ އަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ލ.ގަމު، ތުނޑިއަވަށުގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްމަރާ ބަނޑިއެއް ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މަސްމަރާ ބަޑިއެއް ގެންގުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ …
ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްމަރާ ބަޑިއެއް ހޯދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުން ދެނިވި މާއްދާތައް ނުހިމެނޭ ގޮތަކަށް މަދިރި ނައްތާލާ އީޖާދީ އާލާތްތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރޭގައި މިއަދު ގާއިމުކޮށްފި އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޯތިތެރޭގައި މިނިޒާމު …
ސޮނޭވާއިން މަޖިލިސް ގޯތިތެރޭގައި މަދިރި ނައްތާލާ އީޖާދެއް ގާއިމުކޮށްދީފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަރުކާރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް އެ އިސްލާހު ފާސްކުރީ ދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިފުމަށް ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒު …
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު ހެދީ ދީނުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިފަން: އިޔާޒު
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމާ ބެހޭ ބިލު ނުވަތަ ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތަސްދީގު …
ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަންދޭ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫ އަށް ވަކި ކައުންސިލް ގޮނޑި އެއް ލިބޭ ގޮތަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހެއްގައި …
މަރަދޫފޭދޫ އަށް ވަކި ކައުންސިލް ގޮނޑިއެއް ލިބޭ ގޮތް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަމިއްލަ އެދުމާއި، މަޞްލަހަތަށްވުރެ, ރައްޔިތުންގެ އެދުމާ މަޞްލަހަތާ އުއްމީދުތައް އިސްކުރަން ފުލުހުންގެ ކިބައިން ހޯމް މިނިސްޓަރ ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާން މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަތީ ޝަރަފްގެ ނިޝާނާއި …
އަމިއްލަ އެދުމަށްވުރެ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން ހޯމް މިނިސްޓަރު ގޮވާލައްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އިސްލާމްދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ ރިޕޯޓު ދިފާއުކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ދެކޮޅަށް ޖަމިއްޔަތުއްސަލަފް …
ރައީސް ނަޝީދަށް އަދަބު ދިނުމަށް ސަލަފް އިން އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ އިން ދެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ބިން ދޫކުރަނީ އަންހެނުންނަށް …
ޖިމެއް ތަރައްގީ ކުރަން އަދި އާއްމު ވިޔަފާރިއަށް ބިން ދޫކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝަތު ބިޝާމް އެމަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން …
ޕީޖީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބާތިލްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްކާއަށް އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރަން ދިޔަ ބަޔަކު ގޮވައިގެން ދިޔަ ބަހެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ހިނގި ހާދިސާގައި ދިވެެހި އުމްރާވެރިއަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ …
އެކްސިޑެންޓުވި ބަހުގައި ދިވެހި އުމްރާވެރިއަކު ދަތުރެއް ނުކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު