Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
ކުރިން ނޫސްވެރި ކަމުގެ މިނިވަން ކަމަށް ވަކާލާތު ކުރި ފަދައިން މިއަދުވެސް އެކަމަށް ވަކާލާތު ކުރުން މަތީ އެބަ ހުރިން ކަމަށް، ކުރީގެ ރާއްޖެ ޓީވީ ނޫސްވެރިޔާ، …
މިއަދުވެސް ނޫސްވެރި ކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ވަކާލާތު ކުރުން މަތީ އެބަ ހުރިން: ވިސާމް
އަމީރާ
މިއަދު ހެނދުނު އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފިއެވެ. ހެނދުނު 8 ޖަހައިކަށް ހާއިރު އަރަން ފެށި އުދައިގެ ސަބަބުން …
މަރަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަޙައްދަށް އުދަ އަރަނީ
އަމީރާ
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިއުލާނު ކުރެވުނު ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަށް ދިން ލުއިތަކާއި ގުޅިގެން ނުކުތް ނަތީޖާތަކަށް ބިނާކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާނެ …
ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްމަޤާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ހެޑްގެ މަގާމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. …
ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މީޑިއާތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އިޖުރާއަތުތައް ގަވާއިދުގައި ހިމެނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް އަންގައިފިއެވެ. މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ …
މީޑިއާތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ގަވާއިދެއް ހެދުމަށް މަޖިލީހުން އެމްއެމްސީ އަށް އަންގައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކުރި ހުކުމްގައި ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު (77 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައުލަތަށް ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވީ ނަމަވެސް އެފައިސާ ރައީސް …
ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ނުދެއްކި މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީން ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން އިސްމާއީލް ނޫސްވެރިޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން …
ހަސަން އިސްމާއީލް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން: ފުލުހުން
މުހައްމަދު އައިމަން
ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެ މީހާ އެރަށަށް ގޮސްފައިވަނީ މިމަހުގެ ހަވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާ އާއެކު އިތުރު …
ނޮޅިވަރަމުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
މާދަމާ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. މާދަމާ މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުކުރު ކުރުމަށް ނިންމާފައި މިވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ތިންމަސް …
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި މާދާމާ ހުކުރު ކުރަން ފަށާނެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާ އަދި މީޑިއާ އޮފިސަރު އަހުމަދު ޝަފީއު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ އެ …
ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވި އަލީ ވަހީދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ (ޖޭޕީ)ގެ ރައީސް ކަމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް …
އަލީ ވަހީދު ޖޭޕީގެ ރައީސް ކަމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކުރައްވައި، އެ މިނިސްޓްރީ ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުން އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް …
އިސްތިއުފާ ނުދިނުމުން އަލީ ވަހީދު ވަކިކޮށް މިނިސްޓްރީ ހިންގުން ފައްޔާޒަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ހުޅުމާލޭގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އަޅަން އެއްބަސްވި 25 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުން މިސަރުކާރުން ހުއްޓާލާފައިވަނިކޮށް، ކޯޓު އަމުރަކާއެކު 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އެންގުމުން އެޗްޑީސީން …
މެލޭ ކުންފުންޏާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން އެޗްޑީސީން ނިންމައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް ސޯލިހު އަންގަވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު މިރޭ ކުރެއްވި …
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އަންގަވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން 70 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މިއަދު މެންދުރު 1:00 ގައި އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 70 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ނޭޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީގެ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލައިމާނާއެކު އެ ކޮމިޝަނުގެ ހަތަރު މެންބަރަކު ވަކިކޮށްދޭން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ލަފާއަރުވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
އެންއައިސީގެ ހަތަރު މެންބަރަކު ވަކިކުރަން ނިންމާ އެކަމުގެ ލަފާ ރައީސަށް އަރުވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން