Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
'ވިނަރެސް' ހައުސިންގ މަޝްރޫއިން އެޕާޓްމަންޓް ގަތުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން …
"ވިނަރެސް" ފްލެޓްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓަރީ ސަޕޯޓުން ހާމަވަނީ އިންޑިއާ އަދި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގެ ހަރުދަނާކަމާއި އިތުބާރު ކަމަށް އިންޑިއާ އެމްބަސީން ބުނެފިއެވެ. ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާއިން …
100 މިލިއަން ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެނީ އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލާ: އިންޑިއާ އެމްބަސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން އެ އާއިލާއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވީ މިއަދު އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި …
ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކުގެ އާއިލާއަށް ރައީސް ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝިމާޒް އަލީއަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. "އައްޑޫލައިވް"އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ޝިމާޒަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މިމަހުގެ …
ޝިމާޒަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ ޝިޔާމަށް މި ސަކާރުން ސިޔާސީ މަގާމެއް ދީފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނަ އަށް ދީފައި …
ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި ޝިޔާމަށް ސިޔާސީ މަގާމެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓް ފާސްކުރި އިރު، އެއަށް ވޯޓް ނުދިން މެމްބަރުންނަށް އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ޕާޓީއާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތް …
ވިޕާ ހިލާފުވި މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ: ރީކޯ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބަޖެޓް …
އިންޑިއާއިން ދިން 100 މިލިއަނަކީ ނުރައްކާތެރި ދަރަންޏެއް: ސައީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިން މިނިސްޓަރު އުމުރުން 72 އަހަރުގައި މިއަދު އަވަހާރަވީ އިންޑިއާގެ …
ސަމަރުބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް އަމަލުކުރަން ސަރުކާރުން ފެށިީ އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ކެމްޕޭނަށް ފަންޑް ހޯދަން ކަމަށް …
ބަދަލު ދިނުމުގެ އުސޫލަކީ އިންތިހާބަށް ކުުރި ކަމެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭނެ މީހަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ …
ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި އެެވެ. ހިދުމަތަށް ނުކުތްތާ މި މަހުގެ 11 އަށް 40 އަހަރު …
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖެ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުންކަމުން އަރައިގަތީ ސަރުކާރާ އެއްވަރަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ވެސް ކުރި މަސައްކަތަކާ އެކީ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ކޮވިޑުން އަރައިގަތީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ އެހީއާ އެކީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ރަހުނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އަލީ ހުސެއިން މިހެން ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން …
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ރަހުނުކޮށްފި: އަލީ ހުސެއިން
ހަސަން ރަޝީދު
ގއ. އަތޮޅުތަގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ބިންގަނޑަށް ލޮޅުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ މިރޭ ދަންވަރު ގއ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގެ …
ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އިން މިއަދު ދިން އެހީއަކީ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބަޖެޓް …
އިންޑިއާގެ އެހީއަކީ ރިޒާވަށް ލިބުނު ވަގުތީ ހައްލެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ޞުލްޙަވެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި އަބުރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބެންޖެހޭ ކަމަށާއި، ފަލަސްޠީނުގައި ތިބި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގައި ރާއްޖެ ފަލަސްޠީނާއެކު އޮންނާނެ ކަމަށް ރައީސް …
ރާއްޖެ އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ފަލަސްތީނާއެކު
ހަސަން ރަޝީދު