ޤައުމީ ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން އަށް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް އެކުލަވާލައިފި

0

ފިލްމީ ދާއިރާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ޤައުމީ ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ކޮމެޓީ އަށް ލަފާދިނުމަށް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެއް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ...

ޒައިދުގެ ބަޔާނުގައި ތުހުމަތު ކުރި ކަންކަން ފުލުހުން ބަލަނީ

0

ފަނޑިޔާރަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަރު ޒައިދުލް އަމީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކަންތައް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. އިއްޔެ...