Last Updated: February 18, 23:41
Tuesday, February 18, 2020
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ދެއްވައިފިއެވެ. ޖުޑީޝަލް އަހަރު ފެށުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި …
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފަނޑިޔާރުގެއަށް ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނެ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކާފައާ މުނިކާފަގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ގޯނާ ލިބުނު ދެ އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކުރީ …
ޖިންސީ ގޯނާކުރި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ފުލުހުން ދޫކޮށްލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ. ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ދައުވަތަކަށް ޑރ.ބިލާލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ މި މަހުގެ 12 …
ޑރ.ބިލާލް ރާއްޖެ ގެނައުން މަޑުޖައްސާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޑްރައިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދު މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. މީގެކުރިން …
އަދުހަމް ހެދީ ދޮގު، ކުށް ސާބިތުވާ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ފުލުހުން
ހަސަން ރަޝީދު
މުވައްޒިފުންގެ އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލް އެޑްރެސް ބޭނުން ނުކުރުމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް އެދިފައިމިވަނީ ދައުލަތުގެ …
ކޯޕަރޭޓް އީމެއިލުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓުތައް ނުހެދުމަށް އެދެފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު ޔޫތް …
ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެންނާކަށް ނުފެނޭ: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި ތިބި ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންނަށް އެކަހެރި ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތުން ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި އެކަހެރި ބައްދަލުވުމަށް ޚާއްސަކޮށް އިމާރާތްކުރެވުނު …
ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި އެކަހެރި ބައްދަލުވުން ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ގާތިލު އަދުހަމް މުހައްމަދު ޝަރީއަތުގައި މިހާރު އެކަމަށް އިންކާރު ކުރި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ)އިން ޝަރީއަތުގައި …
އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ހުށަހަޅައިގެން ގާސިމް މަރާލިކަން ސާބިތު ކޮށްދޭނަން: ޕީޖީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި އަލަށް ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޓީއެމްއޭއަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ޖާގަ ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. …
އާ ޓާމިނަލްއިން ޓީއެމްއޭއަށް ފިނޭންސުން ޖާގަދިން ގޮތް ރަނގަޅު: ކޮމެޓީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ދަރުސް ދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ގެނައުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ ޢަބްދުﷲ …
ޑރ. ބިލާލް ފިލިޕްސް ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އީވާ ދެކޮޅު ހަދައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އިންޑިއާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި މިއީ އިންޑިއާގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަމިތް ޝާހުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ …
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން އިންޑިއާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ޗައިނާ އަށް ދެރަ ގޮތެއްވާން ހިތް ނިޔަތް ގަންނަންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން …
މިއީ ޗައިނާއަށް ދެރަ ގޮތެއްވާން ހިތް ނިޔަތް ގަންނަންވީ ވަގުތެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ ފައިސާ ސަރުކާރަށް އަނބުރާ ދެއްކުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ހަސަން މިއަދު …
ލޯނުގެ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން
ހަސަން ރަޝީދު
މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ދިރާސާކޮށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފައެއް ހޯދުމަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު …
މިނިމަމް ވޭޖު ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުގެ ހިޔާލު ހޯދަން ފޮނުވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަން މަރާލި ކަމަށް ކުރިން އިއުތިރާފުވުމަށްފަހު އެކަމަށް ފަހުން ގާސިމްގެ ގާތިލް އަދުހަމް މުހައްމަދު އިންކާރުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އަވަސް ނިޔާ ޝަރީއަތުގައި، ދައުވާ …
ގާސިމް މަރާލި ކަމަށް އަދުހަމް އިންކާރުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ބުލީ ކުރުމަކީ ކުށަކަށް ހަދައި، އެކަމަށް އަދަބެއް ކަނޑައެޅުމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ގޮވާލައިފިއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ތައުލީމުގެ ބިލުގެ ބަހުސް …
ބުލީ ކުރުމަކީ ކުށަކަށް ހަދައި، އަދަބެއް ކަނޑައަޅަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު