ގާނޫނު މުގުރާލިކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު ޝައިނީގެ ފާޑުކިޔުންތައް މައުމޫނަށް!

0

ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް އެމަނިކުފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު، މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމަށް ކުރެއްވި ތާއީދު މިރޭ އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާއިރު، މިނިސްޓްރީ އޮފް...