Last Updated: July 29, 12:58
Thursday, July 29, 2021
ށ. ފީވަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ ފީވަށް މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ މިއަދު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް …
ފީވަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެސިޓީއަށް މީޓަރ ޕާކިން ސިސްޓަމް ތައާރަފް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިރުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މާލެއަށް ތައާރަފްކުރާ މީޓަރ ޕާކިންގ ސިސްޓަމް ހޯދައި އެބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް …
މާލެއަށް މީޓަރ ޕާކިން ސިސްޓަމް ތައާރަފްކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިވަގުތު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތީ ރާއްޖޭގެ 11 ރަށެއް ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު …
މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި 11 ރަށެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން …
އެސްޓްރާޒެނެކާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދުމަށް ހުޅުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާޏުގެ ހާދިސާއެއް ހިިނގާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުރި ކޮޓަރިއެއްގައި އަލިފާން ރޯވި ކަމުގެ …
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގައި މަޝްވަރާ އުސޫލެއް މިހާރު ނޯންނަ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ސަންގުޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ …
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގައި މަޝްވަރާގެ އުސޫލެއް ނޯވޭ: ރޮޒެއިނާ
ހަސަން ރަޝީދު
ޝިލްޕާ ޝެއްޓީ ދުވަހަކު ވެސް ގޯހެއް ނަހަދާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރ ރަތަން ޖެއިން ބުނެފިއެވެ. ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާ ބަރަހަނާ ފިލްމުގެ ވިޔާފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި …
ޝިލްޕާ ދުވަހަކު ވެސް ގޯހެއް ނަހަދާނެ: ޕްރޮޑިއުސަރ ރަތަން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުފެންނަ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޮޒެއިނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރަން ކުއްލި …
ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނުފެނޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލްގެ ސިފައިން ވެސްޓް ބޭންކް ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖަހާ ފަލަސްތީނުގެ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މަރާލައިފިއެވެ. ފަަލަސްތީނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ކުއްޖާއަށް ބަޑީގެ ހަމަލާ …
އިޒްރޭލްގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު 141 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 22 …
މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 141 މީހުން
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ އިން މިއަދު ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން ބުނެފިއެވެ. މިއީ އައްޑޫ …
އައްޑޫ އާންމު ހާލަތާ ދިމާލަށް، އައު ކޭސްއެއް ނުފެންނަތާ ފަސް ދުވަސް!
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭރު ޓީޗަރުންނަށް ދޭ އެލަވެންސްތައް ދޭނަމަ ފެންވަރު ރަނގަޅު ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބޭނެ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު ޢުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާގައި …
ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނަށް ދޭ އެލަވެންސްތައް ދޭނަމަ ދިވެހިން ލިބޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ކުރިން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ …
ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޕީ އިން މިއަދު ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ހުޅުވާފައެވެ. މި އޮފީސް …
އެމްއެންޕީ އަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަމިއްލަ ރާގަށް މިއުޒިކް އުފައްދަން މީޑިޔާތަކުން ފަންނާނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔުމްނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ މިނިވަން ދުވަހުގެ …
އަމިއްލަ ރާގަށް މިއުޒިކު އުފައްދަން ފަންނާނުންނަށް ހިތްވަރުދޭންޖެހޭ: ޔުމްނާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 27 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ އެއްވެސް ޑޯޒެއް އަދި ނުޖަހާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕިއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި …
27 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން އެއްވެސް ޑޯޒެއް ނުޖަހާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން