Last Updated: February 22, 12:04
Thursday, February 22, 2024
މަގާމެއް ނުލިބުމަކީ ފިތުނަ އުފައްދަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބުރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރައްދު …
އަދުރޭގެ ރައްދު ޖަމީލަށް: މަގާމެއް ނުލިބުމަކީ ފިތުނަ އުފައްދަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން
އައްޑޫ ލައިވް
އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓުގާޑާ ގުޅިގެން އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ހިންގަން އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ ލަންކާގެ މަނަވަރުތަކެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެ ނަވަރުތައް އައީ …
ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާ ކޯސްޓްގާޑް ތަމްރީނެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގއ. ވިލިގިނލީގައި ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން އެމްއޯޔޫއެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިލިގިއްޔަށް ކުރައްވަމުން …
ވިލިގިއްޔަށް ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
އެ މަނިކުފާނުގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީ ވެސް ހަމަހަމަ ބައެއް ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިހާރު ގއ. …
އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެންމެން ހަމަހަމަ: ރައީސް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގދ. ތިނަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ހަދަން ތައިލެންޑުގެ ކުންފުންޏާ ވެެކީ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކުރި ނަމަވެސް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރާނީ އެ ކުންފުނީގެ ފަންނީ އަދި މާލީ ގާބިލްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް …
ތިނަދޫ އެެއާޕޯޓް ހަވާލުކުރި ކުންފުނީގެ ގާބިލުކަން ބަލަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައ ވިއްކަމުން އައި ޕެނަޑޯލް ބޭހުގެ ސްޓޮކެއްގައި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިގެން އެ ބޭނުން ކުރުމާއި ވިއްކުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އޭގެ މުއާމަލާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް …
ޕެނަޑޯލް އަލުން ހުއްދަކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ "ހަފުތާ ރެސް" އަނެއްކާ ވެސް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން މި އިވެންޓް ބާއްވަން …
"ހަފުތާ ރެސް" އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އިތުރު 30 މީހަކަށް ދީފި އެވެ. ބާ ކައުންސިލުން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބުނު މީހުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ހައި …
ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އިތުރު 30 މީހަކަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ގއ. ކޮނޑޭ އަކީ މިހާރު ވެސް ދަނޑުވެރިކަން ފުޅާކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ރަށަކަށްވާތީ އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތްކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު …
ކޮނޑޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނަން: ރައީސް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ފިކަޕެއްގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކު އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާ ހިލާފު ވައްތަރުތަކެއް ޖެއްސި މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ މިކަމެއް …
"ހުތުރު" ވައްތަރު ޖެއްސި ފިރިހެނަކު ހޯދަނީ!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ މުސާރައިގެ 50 ޕަސެންޓް ހަދިޔާ ކުރާނީ ޗެރިޓީ އަކަށް ކަމަށް މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް ވާދަކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް …
މުސާރައިގެ 50 ޕަސެންޓް ދޭނީ ޗެރިޓީއަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ މިދަނީ ފަރަށް އަރަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ބަލާލި ކޮންމެ …
ރާއްޖެ މިދަނީ ފަރަށް އަރަން: ޝާހިދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދިވެސް ހައްދަވަނީ ދޮގު ކަމަށާއި އެކަން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް …
ރައީސް މުއިއްޒު އަދިވެސް ހައްދަވަނީ ދޮގު
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ހަމައެއް ނެތް ސަރުކާރެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ މި ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޝިދާތާ ޝަރީފް ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް …
މިއީ ހަމައެއް ނެތް ސަރުކާރެއް: ޝިދާތާ
ހަސަން ރަޝީދު
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މި ސަރުކާރުގެ ވެރިން އުޅުއްވީ ހަނީމޫނެއްގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރުތައް ކުރުމުގައި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް …
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދީ ވެރިން އުޅެނީ ހަނީމޫންގައި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި މިރޭ ބަހަކާއި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެ، ޒުވާނެއްގެ ފައި ބިނދިއްޖެ އެވެ. އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި 8:30 އެހާކަށްހާ އިރު ހިނގި ހާދިސާގައި ވާތު ފައި ބިނދުނީ ސައިކަލްގައި …
އެކްސިޑެންޓްވެ ޒުވާނެއްގެ ފައި ބިދިއްޖެ
އައިޝަތު އަޒުހާ