Last Updated: September 18, 22:02
Saturday, September 19, 2020
ރާއްޖެއިން އިތުރު 74 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 37 ދިވެހިންނާއި 37 ބިދޭސީއެއް …
އިތުރު 74 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝްގެ 8000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލް …
ބަންގްލަދޭޝްގެ 8000 މީހުން މިހާތަނަށް ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓެއްގެ ސިނޑި ކައިރީ ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ފުލުހުންގެ ސްޓިކާ ޖަހާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމުވެ ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވުމުން އެ …
ސްޓިކާ ޖެހީ މަނާ ތަނެއްގައި ސައިކަލު ޕާކު ކުރުމުން: ފުލުހުން
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ފައިސާގެ އެހީ ބޭނުންވާ ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ.ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު ހުސެއިން މިހެން ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް …
ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ދަމަހައްޓަން ފައިސާގެ އެހީ ބޭނުންވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭރުން ރާއްޖެ އަށް ފެރީ އިން މީހުން އުފުލުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ރާއްޖެ …
ރާއްޖެއަށް ފެރީން މީހުން އުފުލުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފިއެވެ. ފިލައިގެން އުޅޭތީ ހޯދަން ފުލުހުން ފޮޓޯ އާންމުކޮށްފައިވަނީ އެމް.ޑީ ފޮއިސަލް ސަރުކާރު ނަމަކަށް ކިޔާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެކެވެ. …
ފިލައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަހުމަދު ޒިޔާދުގެ މައްޗަށް މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އޭސީސީން ޕީޖީ އޮފީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފިއެވެ. އޭސީސީން ބުނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވީ މިނިސްޓްރީ …
ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޙަޔާތުގައި އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމި އަހަރު ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް …
މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންމެ ގިނަ މައްސަލަތައް ނިންމި އަހަރު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމުދާ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހަކު ވާނީ ބޯ ހަމަނުޖެހޭ މީހަކަށް ކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި …
ޔާމީން ކަމުދާ ކަމަށް ބުނާނީ ބޯ ހަމަނުޖެހޭ މީހުން: ނިޒާރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް 44 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާއި …
ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 44 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގދ.ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހޯޑެއްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި 44 މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ …
ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ އަދަދު 44 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފްރަންޓްލައިނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 125 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން އެންޓިބޮޑީ ފެނިފައިވާ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ …
125 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން ކޮވިޑް އެންޓިބޮޑީ ފެނިފައިވޭ: އޭޑީކޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މޫސުން ގޯސްވެ ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން …
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ރާއްޖެއިން 99 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 44 ދިވެހިންނާއި 23 ބިދޭސީން …
މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 67 މީހުން
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް ޚާއްސަ …
އެޗްޕީއޭގެ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކުން އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ހއ.ދިއްދޫގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ދިއްދޫގެ ދެކުނު ފަރާތު އަތިރިމަތީ ރާޅުޖަހާ ހިސާބުގައި ހަރަކާތެއް ނެތި ހަބަރު ހުސްވެފައި މީހަކު …
ދިއްދޫގައި މީހަކު މޫދުގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު