Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް …
ދެ ރައީސުން މާދަމާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޅ. ނައިފަރުގެ އިހްތިސާސްގައި އެ ރަށު ދެކުނުން އޮންނަ ފަޅު ރަށެއް ކަމަށްވާ ޅ.ވޭވަށް ހިމަނަން ސަރުކާރަށް ދެންނެވުމަށް ނައިފަރު ކައުންސިލުން ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ. ނައިފަރު …
ނައިފަރުގެ އިހްތިސާސްގައި ވޭވަށް ހިމަނަން އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އެއްވެސް ހަރަކާތަކަށް ރާއްޖޭގައި ތާއީދެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ …
އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދެއް ނެތް: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހި ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ބޮޑީގާޑުންނަކީ، އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުޖެހި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން …
ބޮޑީގާޑުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހި: މާރިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި އޮތް އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތް ކުރަން ހުސްވެފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމް އަށް މުހިއްމު ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ހުޅުމާލެ …
އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރަން ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މުހިއްމު
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް …
ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް ލައްކައިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން އިތުރު 2199 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 1348 މީހުން ނިސްބަތްވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށް …
ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް 10،000 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ހައި ކޯޓުގެ ތާރީހުގައި ވެސް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމި އަހަރަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. ހައި ކޯޓުން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރު އެ …
ހައި ކޯޓުން އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރެއާ ނަޒާމުލް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސަފީރު އެހެން …
ދިވެހި ނޫސްވެރިން ބަންގްލަދޭޝަށް ފޮނުވައިގެން ތަމްރީން ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތަށް އެދުމުން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ އެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ މާލެ ޞަރަޙައްދުން …
ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދޭ ޓެކްސީތަކުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ބޭރުކުރަން ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން ފަށާފައިވާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ރ.ދުވާފަރަށް މާދަމާ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ. …
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭނަށް ޔާމީން ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ހދ.ހިރިމަރަދޫގައި މިސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވޭވް ލެންތު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެކު އިސްލާޟިކް މިނިސްޓްރީ އިން ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން …
ހިރިމަރަދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެއް އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މޫނު ބުރުގާ އެޅުމަކީ ޓީޗަރުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެމްއެންޕީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …
މޫނު ބުރުގާ އެޅުން ޓީޗަރުންނަށް ހުރަހަކަށް ވެގެން ނުވާނެ: އެމްއެންޕީ
ހަސަން ރަޝީދު
ފިލާވަޅު ދަރިވަރުންނަށް ދޭހަވުމުގައި ޓީޗަރުގެ މޫނު ފެނުން ލާޒިމު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން …
ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅު ދޭހަވުމުގައި ޓީޗަރުގެ މޫނު ފެނުން ލާޒިމު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑްގައި އެންމެފަހުން ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 84 އަހަރުގެ މީހަކެވެ. އެއީ ލ. ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި …
ކޮވިޑްގައި މިއަދު ހަތަރުވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް އައްޑޫސިޓީގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ފެނައިން ވަނީ، އައްޑޫސިޓީ ސޯލާ ޕީވީ ޕަވަރ ޕާޗޭސް އެއްބަސްވުމުގައި، ކްލިއަރ ފިއުޗަރ ސިނަރޖީޒް …
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް އައްޑޫސިޓީގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން