ސާބިތު ދަރަނީގެ މައްސަލައެއްގައި ހިތަދޫ މީހަކު ހޯދަނީ

ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން އެމީހާ...

ޑައިވިންއަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުން މިއަދު ޑައިވިނަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ 69 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ވެލިދޫ ރިސޯޓުން ބުނީ...