ދަރިންނާ ދިމާލަށް މި ބަސްތައް ނުބުނާތި!

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެ މީހެއްގެ ދަރިން ދެކެ ލޯބިވާނެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ބައެއް ކަންތައްތަކާ ހިތްހަމަނުޖެހެނިން، ނޫނީ ދަރިންގެ ފަރާތުން...

ރޯދަ ރަހަ: ޓޮމާޓޯ ސަޓަނި

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޓޮމާޓޯ (މެދުން ފަޅާފައި އަރިމަތިން ކޮށާފައި) 250 ގްރާމް ސްޕްރިން އަނިއަން (ގަސްކޮޅު އިންޗިއަކަށް ބުރިކޮށްފައި، ފިޔާ މެދުން ފަޅައިލުމަށް...

އިމްރާނާއި ނާޒިމް ރޯދަ އަށް ގޭބަންދަށް

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ދެ ލީޑަރުން ކަމަށްވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާނާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު، ކާނަލް...