Last Updated: August 25, 22:43
Monday, August 26, 2019
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓު، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ކޮމެޓީން ބަޖެޓު ދިރާސާކޮށް ނިންމާލިއިރު ބަޖެޓަށް …
1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމަންޓްރީ ބަޖެޓު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ދެ އަންހެން ބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ޑރ.އަޒްމިރަލްޑާ ޒާހިރު އަދި އަލްއުސްތާޛާ. އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދުގެ ނަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ …
ދެ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ނަން ފޮނުއްވީ އިލްމުވެރިންގެ ލަފަޔާއެކު: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ދެ އަންހެން …
ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަންހެނުން އައްޔަންކުރުން ދީނުގެ އަސާސްތަކާ ހިލާފެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި ހިނގާފައިދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނެއްގެ ފޯނާއި ދަބަސް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ …
އަންހެނެއްގެ ފޯނާއި ދަބަސް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މިރޭ އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން ވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ …
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިމަތިލި ފަނޑިޔާރުންނާއި މިރޭ އިންޓަވިއު ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުން މި މައްސަލާގައި ބަހުސް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް …
އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބަހުސަށް އަދާލަތުގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ފައިސާ ހިމަނައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ …
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް: ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަން 24 މިލިއަން ރުފިޔާ!
ހަސަން ރަޝީދު
ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީކޮށްގެން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެތެރޭ ތިންފަހަރަށްވުރެ އިތުރަށް އެ ކުށް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ ޓެކްސީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސެންސް ބާތިލުކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ. …
ބޮޑު އަގުގައި ޓެކްސީކޮށްގެން ތިން ފަހަރު ޖޫރިމަނާކޮށްފިނަމަ ހުއްދަ ބާތިލު!
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް، އިބްރާހީމް ޝަކީލް މިއަދު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އޭސީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ޝަކީލް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން …
އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝަކީލް އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މައުމޫން ކުރެއްވި …
މައުމޫން، ރައީސް ސޯލިހާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައިވާ ކަންކަން އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް …
ސުޕްރީމް ކޯޓާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން އޮޮޕަރޭޓް ކުރަމުން އަންނަ މޯލްޑިވިއަންގައި ކެބިން ކްރޫންގެ ގޮތުގައި މަސަައްކަތް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން …
މޯލްޑިވިއަން އަށް ކެބިން ކްރޫން ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ …
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރަކަށް ނާޝިޒް
ހަސަން ރަޝީދު
ޅ.ހިންނަވަރުގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަނގުރާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ކުށުގެ ވެށިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ …
ބަނގުރާ ކައްކަން ތިބި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހައިކޯޓުގެ ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ. އެ ހަތަރު ބޭފުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ …
ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޗުއްޓީ އަށް ވެސް ނުގޮސް ފަނޑިޔާރު ސާފުކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓާ ގުޅޭގޮތުން …
ޗުއްޓީ އަށް ނުގޮސް ފަނޑިޔާރުގެ ސާފުކުރަން ތައްޔާރު: ޔައުގޫބު
ހަސަން ރަޝީދު