ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައި ވަނިކޮށް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ބަޖެޓު ފާސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނިކޮށް މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ބަޖެޓަށް އަހައި، ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފައެވެ. ޕީޕީއެމް-އެމްޑީއޭ...

ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ހުއްޓުވަން އެމްޑީޕީން ކޯޓަށް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ) އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ. ޕަބްލިކް އިންޓްރެސްޓުގެ ގޮތުގައި...

ނިހާނު ދައްކާ ބިރަކަށް ތިނަދޫ ރައްޔިތުން ނުސިހޭނެ: އަބުޅޯ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިންމަނިކު ތިނަދޫ ރައްޔިތުންނަށް "ބިރުދެއްކުން" ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ދެމެމްބަރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކޮށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތިނަދޫ...