Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
އިއުތިރާފް ބަޔާނުގެ ބަދަލުގައި ހެއްކާއި ގަރީނާއިން ކުށް ސާބިތުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން …
އިއުތިރާފުގެ ބަދަލުގައި ހެއްކާ ގަރީނާއިން ކުށް ސާބިތުކުރަން ގޮވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފު އިބްރާހީމް ރާފިއު (ރާއްޕެ) ހުރީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައިކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. އޭނާ މި …
ރާއްޕެ ރާއްޖެ އަކު ނެތް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކީ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ސިފައިންގެ މީހަކު ވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. އިތުބާރު ހުރި ގޮތަކަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން …
"ލިވާތުކޮށްގެން" ސިފައިންގެ މީހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރްއާ އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑީއޯއާ ގުޅިގެން ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގެ މުޝީރު އިބްރާހިމް ރާފިއު (ރާއްޕެ) މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ރާފިއު ކަމަށް ބެލެވޭ …
ވީޑިއޯގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޕެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މީގެ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ކުރިން ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި އެތަނުގެ ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް …
އިޔާޒް ޔުނިވަސިޓީގެ ވަޒީފާ އަށް ނުކުމެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކުރިން އެކީގައި ތަމްރީނުތަކެއް ހަދާފައިވާ ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ ގުޅިގެން ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ފަރިތަކުރުންތަކެއް ސެންޓްރަލް އޭރިޔާ އާއި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފަށައިފި އެވެ. އިއްޔެ …
ރާއްޖެ އާއި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ކަމަށްވާ އިބްރާހީމް ރާފިއު (ރާއްޕެ) އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ …
އަލަމްގީރާ އެކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވެރިއެއް!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ފޭދޫ ފާހި ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ޒެފިޔާ އިން ހޯދައިފި އެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޒެފިޔާ …
ފޭދޫ ސޮކާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަނަކަށް ޒެފިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ގިސާސްގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ މިދިޔަ …
ރާއްޖޭގައި ގިސާސް ހިފަން ޖެހޭ: ޝަހީމް
ހަސަން ރަޝީދު
ރޭ މާލޭގައި އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލި ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ. ނަޝީދު …
ޝިއާގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދޭން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދަކީ ކުޅަދާނެ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްޓެލްކޯގެ ހައުސިން ފްލެޓް ހަވާލުކުރަން …
ފެނަކަ އެމްޑީ ސައީދަކީ ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އޮކްޓޯބަރުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި މުބާރާތް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އޮކްޓޯބަރުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގައްޒާ އަށް ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތައް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ. ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މަސްރަހު އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެފައިމިވަނީ އިޒްރޭލުން ޕަލަސްތީނިއަން އިސްލާމިކް …
އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރޭ މާލޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އަންހެން މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލް އަދި މިހާތަނަށް ކުށަށް އިއުތިރާފް ވެފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން …
ޝާހިލް މަސްތުގެ ހާލަތުގައި، ކުށަށް އިއުތިރާފެއް ނުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރޭ މާލޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ބޭރަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ރޭ މަރާލާފައި ޏ. ފުވައްމުލަކު ޝިއާއު މުހައްމަދު …
މަރާލި އަންހެން މީހާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރޭ މާލޭގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި އަންހެން މީހާގެ ގާތިލަށް ހައްގު އަދަބު ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ މަރާލާފައި …
ޤާތިލަށް ޙައްޤު އަދަބު ދޭން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު