Last Updated: June 16, 13:33
Sunday, June 16, 2019
ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަަކާއި 18 އަހަރުން …
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފިރިހެނަކާއި ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރަޝިޔާގައި ބޭއްވޭ 10 ވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް މީޓިންގ އޮފް ހައި ލެވަލް އޮފިޝަލްސް ރެސްޕޮންސިބަލް ފޮރ ސެކިއުރިޓީ މެޓަރސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ …
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރަޝިޔާ އަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ކްލާސްރޫމެއް އޭސީކޮށްފިއެވެ. ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ކުލާސްރޫމެއްގައި އޭސީ ހަރުކޮށް ނިމިފައިވާއިރު، މިއަދު މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވަނީ ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލަށް …
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލްގެ ހުރިހާ ކްލާސްރޫމެއް އޭސީކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޖުލައިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޓެކްސީތަކުގައި މީޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ ޓެކްސީ ހިދުމަތަށް ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ހަދަން …
ޖުލައި މަސްތެރޭ ޓެކްސީތަކުގައި މީޓަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީ އާއި ހަމަޔަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު …
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި …
ކަނޑުތަކަށް ޕްލާސްޓިކް އުކާނުލާނެކަމުގެ ވަޢުދުގެ ލިޔުން ރައީސަށް އަރުވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި …
މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް އެކުލަވާލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ޑރ. ފަރުޒާނާ ޚާތޫން ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ޕާކިސްތާނަށް އުފަން ޑރ. ފަރުޒާނާ ނިޔާވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާ ދެވެމުން …
ޑރ. ފަރުޒާނާ ނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހައިކޯޓް ދެކުނު ގޮފީގައި ޝަރީއަތްތައް އަލުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ދެކުނު ގޮފީގެ ޝަރީއަތްތައް ހިންގަން މިއަދުން ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ …
ހައިކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މާލޭގައި ޕާކިން ގަވައިދާ ހިލާފުވި 978 ވެހިކަލްގައި ސްޓިކާ ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. …
މިދިޔަ ހަފުތާގައި 978 ވެހިކަލްގައި ސްޓިކާ ޖެހި
ހަސަން ރަޝީދު
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވާލުމަށް …
ދީދީއާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވާލަން: ޕީޕީއެމް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުންކުރާ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރާތަން ފެނިގެންކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް ޢާއިޝަތު ބިޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބާއްވާ "ޕްރޮސިކިއުޓަރުންގެ …
ޖިނާއީ އަދުލަށް އިތުބާރު ކުރާނީ އަދުލު އިންސާފު ގާއިމް ކޮށްގެން: ޕީޖީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑް ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ރ.މަޑުއްވަރީގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނުގެ ނިޒާމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ …
މަޑުއްވަރީ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
ލޭ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާބޭހެއް ގާއިމުކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރު ދިނުމުގެ ބިލު އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފާސްވެ، އެ ކޮމިޝަންތަކަށް ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ދާނެ …
ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކަށް ފެށޭ ހަފްތާގައި ބާރުތައް ލިބޭނެ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
ސްރީލަންކާ އަކީ އަމާންތަނެއްކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިންނާ އެކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އިއްޔެ …
ލަންކާ އަކީ އަމާންތަނެއްކަން ހާމަކޮށްދޭން ބޭނުން: ނައިބު ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު