Last Updated: October 4, 22:10
Thursday, October 5, 2023
މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ސަނީ ޑިއޯލްގެ ފިލްމު "ގަދަރު 2" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ޒީ5 އިން ސްޓްރީމިން …
ސަނީގެ "ގަދަރު 2" ސްޓްރީމިން އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ ޗެޓް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 26 ގައި ޕްރީމިއާކުރަން ނިންމައި، …
"ކޮފީ ވިތު ކަރަން 8" ގެ ޕްރީމިއާ މި މަހު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސްގެ ފީ ބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމުން ނަގާ ފީ …
ނެޓްފްލިކްސްގެ ފީ ބޮޑު ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރު އަޒްހާން އިބްރާހީމްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު "މީ އިޝްގު" އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މީހެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ޓީޒާއެއް ވެސް …
"މީ އިޝްގް" ގައި ޖެހޭނީ އަންނަ އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މިއުޒިކް ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރިސްލީގެ އަންހެނުން ޕްރިސީލާ ޕްރެސްލީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޕްރިސީލާ" އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި ފިލްމުގެ …
އެލްވިސް އަށް ފަހު ޕްރިސީލާގެ ވާހަކަ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވިކީ ކޯޝަލާއި ރަޝްމިކާ މަންދަނާ "ޗާވާ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 6 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ޖޫންގައި ރިލީޒްކުރި …
ވިކީ އާއި ރަޝްމިކާ "ޗާވާ" އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކާޖޮލް އާއި މި އަހަރު ނެޝަނަލް އެވޯޑް ކަށަވަރުކުރި ޒުވާން ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަން އެކީގައި ކުޅޭ ތުރިލާ "ދޯ …
ކާޖޮލް އާއި ކްރިތީއާ އެކީ ޝަހީރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ގަދަރު 2" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް އާ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ އާމިރު ޚާންގެ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ރާޖްކުމާރު …
ސަނީ ދެން ކުޅޭނީ އާމިރުގެ ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ކްރިތީ ސެނަން އެކީގައި ކުޅެފައިވާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. އަދިވެސް ނަން އިއުލާން ނުކުރާ، އެކަމަކު މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފަސްޓްލުކް …
ޝާހިދާއި ކްރިތީގެ ފިލްމު އަންނަ އަހަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޝާހިދު ކަޕޫރާއި ކަރީނާ ކަޕޫރް ކުޅުނު ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޖަބް ވީ މެޓް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު …
"ޖަބް ވީ މެޓް 2" ހަދާކަށް ނޫޅޭ: އިމްތިއާޒު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފާއި ތަމަޅަ އެކްޓަރު ވިޖޭ ސެތިޕަތީ ލީޑް ރޯލު ކުޅެފައިވާ ތުރިލާ "މެރީ ކްރިސްމަސް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި އެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހުގެ …
ކެޓްރީނާގެ "މެރީ ކްރިސްމަސް" އަވަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އޮގަސްޓް މަހު ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސްދިން ފިލްމު "ނީނާ" ގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަގެ އައިޓަމް ލަވަ މިއަދު ޔޫޓިއުބަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ. ބެކް ޑާންސަރުންތަކަކާ …
އައްޒަގެ އައިޓަމް ލަވަ ޔޫޓިއުބަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި މަހުގެ 5 ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ޕްރީމިއާކުރި ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޖޯކަރު" ގެ ވަދާއީ ޝޯ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި …
"ޖޯކަރު" ގެ ވަދާއީ ޝޯ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ މެދު ހިނގި ވައިގެ ކުރިމަތިލުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ސްކައި ފޯސް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހާ އެކީ އޭގެ މޯޝަން …
އަކްޝޭގެ "ސްކައި ފޯސް" އަށް ތާރީހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ވައިގެ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލު ބަތަލާ ކަންގަނާ ކުޅެފައިވާ ވަތަނީ ފިލްމު "ތޭޖާސް" ގެ ޕޯސްޓަރާއި ޓީޒާ ދައްކާލައި، ފިލްމު ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. …
ކަންގަނާގެ ވަތަނީ ފިލްމު މި މަހުގެ 27 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕާކިސްތާންގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މާހިރާ ޚާން އަލުން ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ. އޭނަ އާއި ވިޔަފާވެރިޔާ ސަލީމް ކަރީމުގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އޮތީ އިއްޔެ އެވެ. ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް …
ބަތަލާ މާހިރާ އަލުން ކައިވެނިކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން