Last Updated: August 25, 22:43
Monday, August 26, 2019
ޒީޝާން އަވަސް އަވަހަށް އޭނަގެ ލޮލުގައިހުރި ކަރުނަތައް ފުހެލަމުން ސާރާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. ފާޚާނާއަށް ވަދެވުމާއެކު ޒީޝާންގެ ބަޑިފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. މިހުރިހާ ދުވަހު އޭނާއަށް މިދުވެވުނީ އަވާމެންދުރެއްގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ހަތަރުވަނަ ބައި)
ޝައިން
ފާޚާނާއިން ނުކުތް ޒީޝާން އެނދާ ދިމާއަށް ހިނގައިގެންފައިވެސް ހުއްޓެވުނީ ޒީކްގެ ގާތުގައި އިން ޒައިކް ފެނިފައެވެ. އެވަގުތު ޒައިކްވެސް އެދިމާބަލާލިއެވެ. ހަމެއެއާއެކު އަވަސް އަވަހަށް އިސްޖަހާލީ ޒީޝާން …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ތިންވަނަބައި)
ޝައިން
ޒައިކްއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އެނދުގައި އިށީނދެ ޒީޝާންގެ މޫނަށް ފުންކޮށް ބަލާލެވުނެވެ. އަންއައުނުލާންވެސް ހަނދާންނެތި، އޭނާއަށް ޒީޝާންގެ މޫނަށް ބަލަންއިނދެވުނީ އެމޫނުގައިވީ މައުސޫމުކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން އިންދައި އޭނާ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ދެވަނަބައި)
ޝައިން
ރީތި ބޮޑު ގަނޑުވަރެއްފަދަ ގެއެއްގައިވާ އެހާމެ ރީތި ނަލަ ކޮޓަރިއެކެވެ. މަޑުފިޔާތޮށި ކުލަޔާއި ހުދުކުލައިން ޖަރީވެފައިވާ އެރީތި ކޮޓަރީގެ މެދުގައި ހުރި ބޮޑުއެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ޕަރީޒާދެއްފަދަ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( އެއްވަނަބައި)
ޝައިން
ރީތި މަންޒަރެއް ފެނުމުން އަހަރެމެން އަވަސް ވެގަންނަނީ އޭގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާލާށެވެ. ކެމެރާއެއް ނެތް ނަމަ ފޯނުންނެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް ކޮށްލެވޭ ޝަކުވާއަކީ ހަމަލޮލަށް ފެންނަހާ ރީތިކޮށް …
އެސްފިޔަ ޖެހުމުން ޒޫމް ކުރެވޭ ލެންސެއް އުފައްދައިފި
އަމީރާ
އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި …
މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަހޭޝް ބަޓް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ސަޅަކް 2" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލިކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ އެއް ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ. …
"ސަޅަކް 2" ގެ ޝޫޓިންގް ނިންމާލައިފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ބަރުދަން ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަސްރަތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތާއި އެއްވަރަށް ކެއުމަށް ބެލުމަކީވެސް އެހާމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތައްޓަށް …
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ޕޯޝަން ކުޑަކޮށްލާ!
އަމީރާ
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އިން ގެނެސްދޭ "އެންގްރީ ބާރޑު 2" ރިލީސް ކުރަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. އެނިމޭޓެޑް މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް …
"އެންގްރީ ބާރޑު 2" އޮގަސްޓް މަހުގައި ރިލީސް ކުރަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ބުދެއްކަމުގައިވާ “ބާބީ” އަށް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ސިފައިގައި ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ. ވާނާ ބްރަދާސް އަދި ބާބީ ބުދު އުފައްދާ ކުންފުނި “މެޓެލް” …
"ބާބީ" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް ހަދަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
އެރިކްއާ އެރިކާ އިސްލާމުވީފަހުން ދެކުދިންނަކީ ނުހަނު ދީނަށްލޯބިކުރާ ދެކުދިންނެވެ. ނާޔާއެކޭ އެއްފަދައިން އެރިކާވެސް ހިޖާބުއަޅަން ނިންމުމުން ޝައުންވެސް ހިޖާބުއަޅަން ބޭނުންކަމުގައި ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން ތިންކުދިން އެކުގައި ބާޒާރަށްގޮސް …
ދީވާނާ 2 ( ފަހުބައި)
ޝައިން
މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި އިނގިރޭސި މިއުޒިކަލް “ކެޓްސް” އަށް ބިނާކޮށް ގެސްދޭ ގެ ފީޗާ ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފިއެވެ. މި ފިލްމް އެންމެ ހާއްސަވަނީ، …
“ކެޓްސް” ގެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފިންތަ؟
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
މިހާތަނަށް ބޮކްސްއޮފީހުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމަކަށް މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އިން އުފައްދާފައިވާ އެވެންޖަރސް: އެންޑްގޭމް ވާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ވޯލްޓް …
ބޮކްސް އޮފީހުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމަކަށް "އެވެންޖާސް އެންޑްގޭމް"
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު ފިލްމް އެލާޑިން އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ޖެކުއިލިން ފެނާންޑިޒް އަށް ފިލްމު ތަކުން މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބުނަސް އިންސްޓަގްރާމް ފޮލާވާސް 30 …
ޖެކްލީން އަމިއްލަ ޗެނަލެއް ހުޅުވަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ކާރުގައި އިންއިރު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުހިކެއެވެ. އެންމެން ދޫކޮށްދާން ޖެހުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ނުހަނު އަސަރުކުރިއެވެ. އޭނާ އެދަނީ އޭނާއަށް ވެވުނު ލޯތްބެއްގެ …
ދީވާނާ 2 (ބާހައްޓިވަނަ ބައި)
ޝައިން
" އައި ލަވް ޔޫ ސޯމަޗް…އާންއާ ނުލާ އަހަރެންނަކަށްވެސް ނޫޅެވޭނެ…" އާއިންގެ ގައިގާ ބާރަށް ބައްދާލަމުން ޝައުން ރޯންފެށިއެވެ. އާއިންވެސް ޝައުންގެ މަޑުމަޑު ހަށިގަނޑުގައި ދެއަތުން ވަށާލައި …
ދީވާނާ 2 ( އެކާހައްޓި ވަނަބައި)
ޝައިން