Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ރޯލު ދެން ކުޅޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އާރޮން ޓޭލާ-ޖޯންސަން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ގިނަ މީޑިއާތަކުން …
ބޮންޑްގެ ރޯލަށް އާ ތަރިއެއްގެ ވާހަކަ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ ޝިޔާމަށް މި ސަކާރުން ސިޔާސީ މަގާމެއް ދީފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނަ އަށް ދީފައި …
ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި ޝިޔާމަށް ސިޔާސީ މަގާމެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޑައިރެކްޓަރު އަނީސް ބަޒްމީގެ އެކްޝަން ކޮމެޑީއެއް ވަރޫން ދަވަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޕިންކްވިލާ އިން ބުނީ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު މަޝްވަރާތައް …
އަނީސްގެ އާ ފިލްމު ވަރޫން އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ކޭ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ މޭކަޕް ބްރޭންޑެއް ވެސް ލޯންޗްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް މިހާރު ހެލްތު އެންޑް ވެލްނެސް ބްރޭންޑެއް ވެސް ލޯންޗްކުރަން …
ކެޓްރީނާގެ ހެލްތު އެންޑް ވެލްނެސް ބްރޭންޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންހެނުން އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ އަލަތު ދަރިފުޅު ވިހޭތާ މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް ފިރިމީހާ އެކްޓަރު ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަށް ބޮޑު …
ކަރަން އަށް ބޮޑު ފިލްމަކުން ރޯލެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގައި އައިޓަމް ގާލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި ކުރީގެ ސުޕަ މޮޑެލް މަލައިކާ އަރޯރާގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "މޫވިން އިން ވިތު މަލައިކާ" ގެ ޕްރޮމޯއެއް އާންމުކޮށް، އެ …
މަލައިކާގެ ޝޯގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ އެކްޓަރު ފަރުދީން ޚާން އެނބުރި އަންނަ ފިލްމު "ވިސްފޮޓް" ސިނަމާތަކަށް ނުގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާ ބުނީ ސިނަމާތަކަށް …
ފަރުދީންގެ ފިލްމު ސިނަމާގައި ނާޅުވާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަލިއިނުމާ ގުޅިގެން ފަލަވި ނަމަވެސް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ހިއްކާލައިފި އެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ބަތަލާ ވިހެއީ …
ވިހޭ ފަހުން އާލިއާ ވަރަށް ހިއްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑުއާ ލިޕާ އަށް އަލްބޭނިއާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ. ލަންޑަނަށް އުފަން 27 އަހަރުގެ ފަންނާނަށް އެ ގައުމުގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް ދިންކަން …
ޑުއާ އަށް އަލްބޭނިއާގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކްރިތީ ސެނަން އާއި "ބާހްބަލީ" ގެ ބަތަލު ޕްރަބާސް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭތާ މިހާރު ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި …
ކްރިތީ ސިންގަލްއެއް ނޫން: ވަރޫން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވ ރަންވީރު ސިންގެ ފިލްމު "ސާކަސް" ގެ ޓީޒާއެއް މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރޯހިތުގެ …
ރަންވީރުގެ "ސާކަސް" ވާނީ ބޮޑު ޗަރުކޭހަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކަށް މަގުބޫލު އައިޓަމް ލަވަތަކެއް ކުޅުނު މަލައިކާ އަރޯރާގެ އާ އައިޓަމް ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ލަވަ އަކީ އަންނަ މަހުގެ …
މަލައިކާގެ އާ އައިޓަމް ލަވަ ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކިއާރާ އަދުވާނީ އިއްޔެ އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުކުރި ކުޑަކުޑަ ވީޑިއޯއަކާއި އޭގެ ކެޕްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެތައް ވާހަކައެއް މިހާރު އަންނަނީ ދެކެވެމުންވެ. ކެޕްޝަނުގައި ލިޔެފައި …
ކިއާރާ އުޅެނީ ކެޓްރީނާ "ސައިޒްކޮށްލަން"
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންތަކެއް ވާދަކުރި ކަލާޒްގެ ޑާންސް ޝޯ "ޖަލަކް ދިކްލާ ޖާ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން އޭގައި ވާފަދަކުރި އެންމެ ޅަ ބައިވެރިޔާ ގުންޖަން …
"ޖަލަކް ދިކްލާ ޖާ 10" ކާމިޔާބުކުރީ ގުންޖަން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އިބްރާހީމް އަލީ ޚާން އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނެރެން ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން ހަދަން …
އިބްރާހީމްގެ ފިލްމުން ކާޖޮލް ފެންނާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓަށް ދަރިއަކު ލިބުމާ ގުޅިގެން ސްޕެެއިންގެ މަޝްހޫރު ކްލަބް، ބާސެނޯލާނާ އިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ. އެ …
ބާސެލޯނާގެ މަރުހަބާ ރަންބީރާއި އާލިއާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން