Last Updated: March 29, 15:09
Wednesday, March 29, 2023
ކުރިން ވެސް މަގުބޫލު އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ބަތަލާ އައިޝަތު ރިޝްމީ ޑައިރެކްޓްކޮށް، މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "ޔާރާ" އަންނަ މަހު ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލަން …
ރިޝްމީގެ "ޔާރާ" އަންނަ މަހު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަދަލާ އެކީ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޓީވީ އެކްޓަރު ވިވިއަން ޑިސޭނާ ބުނެފި އެވެ. ބުރުގާ …
އެކްޓަރު ވިވިއަން އަކީ މިހާރު މުސްލިމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ބޮލީވުޑް ކެރިއަރު ހަލާކުކުރީ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރު ކަމަށް ބުނެ ކަންގަނާ އޭނަ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން …
ޕްރިޔަންކާގެ ބޮލީވުޑް ކެރިއަރު ހަލާކު ކުރީ ކަރަން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރިލީޒްކުރުޔން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ އާ ޕޯސްޓަރަކާ އެކީ އެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ އާ ތާރީހު އިއުލާންކޮށްފި …
އަޖޭގެ "މައިދާން" ގެ ޓީޒާ ބުރާސްފަތީގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކައިވެނި ސިއްރުކޮށްގެން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވަންދެން އުޅުނު އިންޑިއާގެ ޓީވީ އެކްޓަރު ވިވިއަން ޑިސޭނާގެ މިހާރު ދަރިއަކު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު …
ވިވިއަންގެ މިހާރު ދަރިއަކު ވެސް އެބައޮތް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިލްމީ ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހޮލީވުޑަށް ވަދެވުނީ ކިޔައި، ނެރުނު ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ. އޭނަގެ ހޮލީވުޑް …
ހޮލީވުޑަށް ވަދެވުނީ މިއުޒިކުގެ ސަބަބުން: ޕްރިޔަންކާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯގެ އާ ފިލްމު "ދަ ކިލާސް އޮފް ދަ ފްލާވާ މޫން" މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރުގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ. …
ލިއޮނާޑޯގެ އާ ފިލްމު އޮކްޓޯބަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ހިޓް ކަމަށްވާ "އާރްއާރްއާރް" ގެ އެކްޓަރު ރާމް ޗަރަންގެ އާ ފިލްމުގެ ނަމާ އެކީ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. …
ޗަރަންގެ އާ ފިލްމަކީ "ގޭމް ޗޭންޖާ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސަލްމާން ޚާނަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އީ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މުމްބާއީގެ ފުލުހުންނަށް އެ …
ސަލްމާނަށް އިންޒާރު ދިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ފިލްމު ސީރީޒް "ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލު ކުޅުނު އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ރެޑްކްލިޕް ބައްޕައަކަށްވާން އުޅޭކަން އިއުލާންކޮށްފި …
ހެރީ ޕޮޓާ ބައްޕައަކަށް ވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ބަޓަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ. މަޝްހޫރު ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓްގެ އެއްބަފާ ދައްތަ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މީގެ …
ޕޫޖާ ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު ބޮލީވުޑުން ގެއްލިފައިވާ އެކްޓަރު ޒައިދު ޚާންގެ ފިލްމެއް ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މިކަން އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށް 42 އަހަރުގެ އެކްޓަރު …
ޒައިދު އެނބުރި އަންނަން ތައްޔާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގޯވިންދާ މިހާރު ފިލްމުތަކުން ނުފެނުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެއް ކަަމަށާއި ގިނަ ބަޔަކު އޭނަ މަތިން ވަރަށް މިސްވާ ކަމަށް އެކްޓަރު ސުނިލް ޝެޓީ ބުނެފި އެވެ. …
ގޯވިންދާ މިހާރު ނުފެނުމަކީ ދެރައެއް: ސުނިލް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާން އާއިލާއާ އެކީ ފެންނަ ހިތްގައިމު ފޮޓޯއެއް އަންހެނުން ގޯރީ ޚާން އާންމުކޮށްފި އެވެ. އޭނަގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި މިއަދު ޕޯސްޓްކުރި ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ …
ޝާހްރުކްގެ ހިތްގައިމު އާއިލީ ފޮޓޯއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކާ ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ މަޝްހޫރު …
ޕަރިނީތީ އެމްޕީއަކާ ކައިވެނި ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ އާމިރު ޚާންގެ ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާނާއި ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ދަރިފުޅު ހުޝީ ކަޕޫރް އެކީގައި ފިލްމެއް ކުޅެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް …
އާމިރުގެ ދަރިފުޅާއި ސްރީދޭވީގެ ދަރިފުޅަށް ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން