Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދަރިފުޅު އަރިއަން ޚާން މިދިޔަ އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހެކި ނެތް …
ޝާހްރުކްގެ ދަރިފުޅު ޑްރަގްގެ ދައުވާތަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މިހާރުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ނެށުންތެރިޔާ ނޯރާ ފަތުހީ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯވަރުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ އައިޓަމް ލަވަތަކުގައި ނެށުމުގެ ހުނަރު …
ނޯރާގެ އިންސްޓަ ފޮލޯވަރުން 40 މިލިއަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަކީ މިހާރު އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ލޯބި އެއް ޖޯޑެވެ. މި ދެ ތަރިންގެ ގުޅުން ވަރަށް …
ރަންވީރު ގޮސް ޖައްސާލީ ދީޕިކާގެ އުނގުގައި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޖުލައި މަހު ގެނެސްދޭން ހަމަޖެހިފައިވ ފިލްމު "ދަ ގްރޭ މޭން" ބަލާ ހިތުން ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ. ފިލްމުގެ ތަރިންގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް …
ޕްރިޔަންކާ "ގްރޭ މޭން" ބަލާ ހިތުން ކެތްމަދުވެފައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިން ޖިންސީ ގޯނާގެ އެތައް ތުހުމަތުތަކަކާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި ވެސް ހުއްޓުނު ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކެވިން ސްޕޭސީ އަށް ޖިންސީ …
ސްޕޭސީ އަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ އިތުރު ދައުވާތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދީގެން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ގުޑްފެލާސް" ގެ އެކްޓަރު ރޭ ލިއޮޓާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން …
"ގުޑްފެލާސް" ގެ ބަތަލު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
"މަނިކެ މަގޭ ހިތޭ" ލަވައިން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ސްރީ ލަންކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔޮހާނީ ޑި ސިލްވާ އަކީ މިހާރު އިންޑިއާގައި ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލު …
ޔޮހާނީ މި ފަހަރު ފެނުނީ އާމިރާ އެކު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރިސްކް ނަގަން ކެރުމާއި އެކު އާންމުކޮށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން ކުޅެން ޖެހިލުންވާ ކަހަލަ ފިލްމުތަކަށް އެއްބަސްބުމަކީ ވަރަށް ހިތްވަރު ހުރެގެން ނޫނީ ނުކުރެވޭ ކަހަލަ ކަމަކަށްވާތީ އޭނަ …
އަހަންނަކީ ވަރަށް ޖެހިލުންކުޑަ އެކްޓަރެއް: އަޔޫޝްމަން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑާކް ރެއިން އެންޓައިންމަންޓުން މަސައްކަތް ނިންމައި އެކަމަކު އަދިވެސް ރިލީޒްކުރާނެ އިރެއް ނޭނގޭ ލޯބީގެ ފިލްމު "ނޮވެމްބާ" ގެ އިތުރު ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ލަވަތަކުގެ …
"ނޮވެމްބާ" އިން އާ ލަވައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ދިރާގު ޓީވީ ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އައި ފިލްމްސްގެ ސީރީޒް "ބިރުވެރި ވާހަކަ" އިގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި އެވެ. ބިރުވެރި ހާދިސާތަކެއްގެ ފެނިގެންދާނެ މި ސީރީޒަކީ …
"ބިރުވެރި ވާހަކަ" ދިރާގު ޓީވީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ހަދައިގެން ބެލުންތެރިންގެ ލޯތްބާއި އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް އެކްޝަން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރާ …
ކަރަން އެކްޝަން ފިލްމެއް ހަދާކަން އިއުލާންކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ "ހީރޯޕަންތީ 2" ހުކުރު ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރީމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި އެކްޝަން ފިލްމަކީ …
"ހީރޯޕަންތީ 2" ހުކުރު ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް" ޓްރިލޮޖީ ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އެންތަނީ އާއި ޖޯ ރުސޯގެ އާ ފިލްމު "ދަ ގްރޭ މޭން" …
"ގްރޭ މޭން" ޖުލައިގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާ އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާގައި ޕަފޯމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގައި 2017 ގައި އޭނަގެ "ޕާޕަސް ޓުއާ" ގެ …
ބީބާ އަނެއްކާ ވެސް އިންޑިއާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑާލިންސް" މި އަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ޕްރޮމޯޝަނަލް ވީޑިއޯއެއް …
އާލިއާގެ "ޑާލިންސް" އަކީ ނެޓްފްލިކްސް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އިން އިންޑިއާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ޓާޓާ އާއިލާ އަށް ބިނާކޮށް ވެބް ސީރީޒެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ސީރީޒް ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ …
އިންޑިއާގެ ޓާޓާ އާއިލާ އަށް ސީރީޒެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން