Last Updated: April 20, 23:01
Tuesday, April 20, 2021
އައްޑޫގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ތަކާއި އެކު ޝޫޓުކޮށްފައިވާ "ބުނެލަދީ"ގެ ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު މިރޭ ދައްކަން ނިންމައިފިއެވެ. ފިލްމީ ތަރި އަމަން ޑައިރެކްޓު ކުރާ މި …
އައްޑޫގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކާއި އެކު ބުނެލަދީގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު މިރޭ ދައްކަނީ
ގިނަ ހުނަރުތަކެއް ލިބިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ، ޑައިރެކްޓަރ، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، އަދި ޕްރޮޑިއުސަރެއް ކަމަށްވާ ފަރްހާން އަޚްތަރު މާވެލް ސްޓޫޑިއޯއާއިއެކު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގ ފަށައިފިއެވެ. މާވެލް ސްޓޫޑިއޯއަކީ ދުނިޔޭގެ …
ފަރްހާން، މާވެލް ސްޓޫޑިއޯއާއިއެކު ފިލްމެއްގެ ޝޫޓިންގ ފަށައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
74 ވަނަ ބްރިޓިޝް އެކަޑަމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ހުށަހެޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ޖޯނަސް ހިމެނިއްޖެއެވެ. މި އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އޭޕްރީލް މަހުގެ …
74 ވަނަ ބްރިޓިޝް އެކަޑަމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ހުށަހެޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޕްރިޔަންކާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ރާމް ގޯޕާލް ވަރްމާ، މިދިޔަ އަހަރު މަރުވެފައިވާ އެކްޓަރު ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕޫތްގެ ދިރިއުޅުން، އޭނާ މަރުވުމާއި ހަމަޔަށް …
ސުޝާންތްގެ ދިރިއުޅުމަށް ފިލްމެއް އުފައްދަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އާ ކައުންސިލުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ސިނާމައެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫގެ މޭޔަރު ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އާ ކައުންސިލުން އައްޑޫގައި ސިނާމައެއް އަޅަން މަސައްކަތް ކުރާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ރެޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކާންޔޭ ވެސްޓް ކައިރިން ވަރިވާން އޭނާގެ އަންހެނުން އަދި ރިއަލިޓީ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝިއަން ކޯޓަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސްގެ …
ކާންޔޭ ކައިރިން ވަރިވާން ކިމް ކޯޓަށް ފޯމު ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދުވަސްވަރު ކޭކް އަޅަނީ އެމީހަކު ބޭނުންވާ ޑިޒައިނަކަށެވެ. ކޭކް އަޅަން ވަކި ހާއްސަ ޑިޒައިނެއް ނޯވެއެވެ. އަރައި ފައިވާނުން ފެށިގެން އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ޖަނަވާރުގެ ސިފަޔަށްވެސް މިހާރު …
އެޑްމިޓުކޮށްފައި އޮތް ބަލި މީހެއްގެ ސިފަޔަށް އެޅި ކޭކަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން
އީމާ މުހައްމަދު
މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އިންދްރަ ކުމާރްގެ ފިލްމް "ތޭންކް ގޯޑް" ގެ ޝޫޓިންގ ޖަނަވަރީ 21 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. އެ ފިލްމުގެ …
އިންދްރަ ކުމާރްގެ ފިލްމް"ތޭންކް ގޯޑް" ގެ ޝޫޓިންގ ފަށަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންސްޓަގްރާމްގައި އާންމުންގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ހިއްސާ ކުރަމުންދާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވީ ނަމަވެސް، ބައެއް މަޝްހޫރު ފިލްމީ ފަންނާނުން އިންސްޓަގްރާމަށް ވަންނަން ފެށީ ދާދި ފަހުންނެވެ. އެގޮތުން …
ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ އިންސްޓަގްރާމް ރެކޯޑް ރުބާޓް ގްރިންޓް މުގުރާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮރޯނާގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ކަންބޮޑުވެ ގިނަ ގައުމުތަކެއް ލޮކްޑައުންގެ ޙާލަތުގައި އޮތުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ އާންމު ޙާލަތަށް ރުޖޫޢަވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމްތައް ރިލީޒްކުރުން …
އަކްޝޭގެ ފިލްމް "ސޫރްޔަވަންޝީ" ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހިތްގައިމު އެކްޓިންގ ދައްކަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓްރެސް ދީޕިކާ ޕަޑުކޯންގެ ކެރިއަރުގައި މި އަހަރަކީ ވަރަށް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަހަރަކަށް ވެގެންދާނެ އަހަރެއް ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. …
ދީޕިކާގެ ކެރިއަރުގައި މިއީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަހަރަކަށް ވާނެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކަރީނާ ކަޕޫރް ޚާން އަދި ސައިފް ޢަލީ ޚާންގެ އާ ގޭގެ މަންޒަރުތަކެއް ބެލުންތެރިންނާއި ހިއްސާކޮށްފިއެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި ކަރީނާ ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ކަރީނާގެ ކޮޓަރީގެ ފޮޓޯއެކެވެ. …
ކަރީނާ އާއި ސައިފްގެ އާ ގޭގެ މަންޒަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މެރުމަށްވުރެ އަމިއްލައަށް މަރުވުން އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމް ސަޓިފިކޭޝަންގެ ޗެއާރމަން ޕްރަސޫން ޖޯޝީ ބުނެފިއެވެ. …
މެރުމަށްވުރެ އަމިއްލައަށް މަރުވުން އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް: ޕްރަސޫން ޖޯޝީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ "ބޭޑް މޭން" ގެ ލަޤަބް ލިބިފައިވާ ނުބައި ރޯލުތަކަށް ޚާއްސަ މީހެއް ކަމަށްވާ ގުލްޝަން ގްރޯވާ މޮރޮކޯއަށް ދިޔުމަށް ވިސާއަށް އެދުމުން މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ތަރި …
ޝާހްގެ ސަބަބުން މޮރޮކޯގެ ވިސާ ގުލްޝަން ގްރޯވާއަށް ނުލިބުނު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ފިލްމް އުފައްދާ މަޝްހޫރު ފަރާތެއް ކަމަށްވާ އަނޫރާގް ކަޝްޔަޕް ޖިންސީ ގޯނާއެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. މުމްބާއީ ފުލުހުން އަނޫރާގް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް …
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި އަނޫރާގް ކަޝްޔަޕް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ ކަލާސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި އިންތިހާއަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޝޯވ އެއް ކަމަށްވާ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 …
"ބިގް ބޮސް 14" އޮކްޓޫބަރު 3 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު