Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
ބަތަލާ ކާޖޮލް އެކްޝަން ރޯލަކުން ފެންނާނެ ފިލްމު "މަހާރާގްނީ" ގެ ޓީޒާއެއް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމަކީ ނެޝަނަލް ހޯދާފައިވާ ތެލެގޫ ޑައިރެކްޓަރު ޗަރަން ގެނެސްދޭ …
ކާޖޮލްގެ ތަޅާފޮޅުންގަނޑެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލޮލަށް ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައިގެ ފަހުން ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ލިބުން ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށް މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި ބަތަލާ ޖޫޑީ ޑެންޗް ބުނެފި އެވެ. ލަންޑަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ …
މިހާރު ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ނުލިބޭ: ޖޫޑީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑައިރެކްޓަރު ޖަގަން ޝަކްތީގެ އާ ފިލްމު އަޖޭ ދޭވްގަންއާ އެކީ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޕިންކްވިލާ އިން ބުނީ އާ ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭ …
ޖަގަންގެ ދެވަނަ ފިލްމު އަޖޭއާ އެކީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޖުނައިދު ޚާނާއި ހުޝީ ކަޕޫރް އެކީގައި ކުޅޭ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. މިޑް-ޑޭ އިން ބުނީ ރަސްމީކޮށް އަދި އިއުލާން ނުކުރާ މި ފިލްމުގެ …
ޖުނައިދާއި ހުޝީގެ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހުސައިން މުނައްވަރު (ކިޑް) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ކަމަނާ" މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި އޮލިމްޕަހަށް ގެންނަން ނިންމައި، އޭގެ ޓައިޓްލް ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ފިލްމު ހަދާފައި …
އޮގަސްޓްގައި "ކަމަނާ" އަންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ އަނަންޔާ ޕާންޑޭގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ކޯލް މީ ބައީ" މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ޕްރީމިއާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ …
އަނަންޔާގެ ވެބް ސީރީޒް ސެޕްޓެމްބަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްރިޕްތީ ދިމްރީ އާއި ސިދާންތު ޗަތުރަވެތީ ހިމަނައިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ދަޅަކް 2" މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރެއް ވެސް …
"ދަޅަކް 2" ނޮވެމްބަރަށް ތާވަލުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ފޮތެއް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ނަސުފަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ދިރިއުޅުމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ދެކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން …
ބިޕާޝާ ފޮތެއް ލިޔަނީ، ނެރޭނީ އަންނަ އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސްގެ ސީރީޒް "ހީރާމަންޑީ: ދަ ޑައިމަންޑް ބާޒާރު" ގައި ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ދެއްކި މޮޅު އެކްޓިންއާ ގުޅިގެން ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އޭނަ އަށް ވަރަށް …
ބަންސާލީގެ ތައުރީފު ސޮނާކްޝީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ސިކަންދަރު" ގެ ވިލަންއަކަށް "ބާހްބަލީ" ގައި ކަޓައްޕާގެ ރޯލު ކުޅުނު އެކްޓަރު ސަތިއާރާޖް …
ސަލްމާނާ ތަޅާފޮލާން ކަޓައްޕާ ނުކުންނަނީ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ އާ އަލްބަމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އޭނަ 2020 ގައި ނެރުނު އަލްބަމް "ކްރިމެޓިކާ" ގެ …
ލޭޑީ ގާގާ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އާމިރު ޚާންގެ ދަރިފުޅު ޖުނައިދު ޚާންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "މަހާރާޖު" އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރީމިއާ ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ …
ޖުނައިދުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖޫން 14 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަރިއަން ޚާން ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ. އިންސްޓްްރާމްގައި ވަނީ މީގެ …
އަރިއަންގެ "ސްޓާޑަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މަރުވި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭކޭ އެންމެ ފަހުން ރެކޯޑްކުރި ލަވަ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ސާވީ" …
ކޭކޭގެ ފަހު ލަވަ "ސާވީ" ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ފާހަގަކުރަން "އައްޑޫ އީދި ސަމާ" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިއުޒިކް ޝޯގައި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަމްވީލް …
އައްޑޫ އީދު ޝޯގައި ބަރޯ ފަފޯމް ކުރާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް އަށް ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަށް ތައްޔާރުކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރާ އޭނަގެ 52 ވަނަ އުފަން ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އިންސްޓަގްރާމްގައި …
ކަރަން 8 ވަނަ ޑައިރެކްޝަނަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން