Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
މެރުމަށްވުރެ އަމިއްލައަށް މަރުވުން އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އަދި ސެންޓްރަލް ބޯޑް އޮފް ފިލްމް ސަޓިފިކޭޝަންގެ ޗެއާރމަން ޕްރަސޫން ޖޯޝީ ބުނެފިއެވެ. …
މެރުމަށްވުރެ އަމިއްލައަށް މަރުވުން އެއީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް: ޕްރަސޫން ޖޯޝީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ "ބޭޑް މޭން" ގެ ލަޤަބް ލިބިފައިވާ ނުބައި ރޯލުތަކަށް ޚާއްސަ މީހެއް ކަމަށްވާ ގުލްޝަން ގްރޯވާ މޮރޮކޯއަށް ދިޔުމަށް ވިސާއަށް އެދުމުން މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ތަރި …
ޝާހްގެ ސަބަބުން މޮރޮކޯގެ ވިސާ ގުލްޝަން ގްރޯވާއަށް ނުލިބުނު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ފިލްމް އުފައްދާ މަޝްހޫރު ފަރާތެއް ކަމަށްވާ އަނޫރާގް ކަޝްޔަޕް ޖިންސީ ގޯނާއެއްގެ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހަށް ހާޒިރު ވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. މުމްބާއީ ފުލުހުން އަނޫރާގް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް …
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއްގައި އަނޫރާގް ކަޝްޔަޕް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ ކަލާސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި އިންތިހާއަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ޝޯވ އެއް ކަމަށްވާ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 …
"ބިގް ބޮސް 14" އޮކްޓޫބަރު 3 ގައި ޕްރިމިއާ ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ލެޖެންޑް އަމީތާބު ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 77 އަހަރުގެ އަމީތާބު މިއަދު ބުނީ އެންމެފަހުން ހެދި ޓެސްޓުން ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް ވެފައިވާތީ …
އަމީތާބު ކޮވިޑުން ރަނގަޅު ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އާރަދިޔާ ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވުމުން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އައިޝްވާރިޔާގެ ފިރިމީހާ އަދި މަޝްހޫރު …
އައިޝްވާރިޔާ އާއި ދަރިފުޅު ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، ޖުމައްޔިލް ނިމާލަށް ކުރެވުނު ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު އޭނާއާއެކު ހެދުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ފިލްމުތަކުން ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ޕްރޮޑަކްޝަން ކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …
ޑާކްރެއިންގެ ފިލްމުތަކުން ޖުމައްޔިލް ވަކިކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ ކާމިޔާބު އަދި ހުނަރުވެރި ތަރި ޝާހު ރުޚު ޚާން ފިލްމުކުޅެން އަލަށް ފަށައިގަތް ދުވަސްވަރު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ގޯރީގެ ލޯބީގައި ޖެހި މަރުވާވަރުވެގެން …
ޝާހު ރުޚު ޚާން އަނބިމީހާއަށްޓަކައި ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލަން އުޅުނު
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ބޮލީވުޑް އިންޑަސްޓްރީގައި މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރެއް ކަމަށްވާ ވާޖިދު ޚާން ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސާޖިދުއާއި ވާޖިދު އަކީ ދެބެއިން އެކުގައި މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސްކުރަމުން އަންނަ …
މިއުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ ވާޖިދު ޚާން ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
ފޯބްސް ގެ ބިލިއެނަރ ލިސްޓުން ކައިލީ ޖެނަރ ގެ ނަން އުނިކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި މެގަޒިން އިން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އަސްލު މުއްސަނދި …
ފޯރބްސް ގެ ބިލިއެނަރ ލިސްޓުން ކައިލީ އުނިކޮށްފި
އަމީރާ
ފާއިތުވެދިޔަ ދެތިން މަސްތެރޭ، "ސޯނޫ ސޫދްގެ ޖޫހޫ ހޮޓަލް ސިއްޚީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި"، "25،000 މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރޯދަމަސް ތެރޭ ސޯނޫ ކާންދީފި"، މިފަދަ ސުރުޚީތައް ވަނީ …
އޭސީގައި ތިބެ ޓްވީޓު ކުރުމަކުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްލެއް ނެތް: ސޯނޫ ސޫދު
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝިލްޕާ ޝެއްޓީ ސަރޮގެސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޖަކު ހޯދަން ނިންމި ސަބަބު އޭނާ ކިޔާދީފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ޝިލްޕާ ދީފައިވާ އިންޓަރވިއު އެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވާ …
ޝިލްޕާ ސަރޮގެސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޖަކު ހޯދި ސަބަބު ކިޔާދީފި
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ގިނަ ކަންތަކެއް ދަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖެކްލިން ފަރނަންޑަޒް ބުނެފިއެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، ހަޔާތަކީ ވަރަށް ވެސް …
ހަޔާތަކީ ކުރު އެއްޗެއްކަން ލޮކްޑައުން އިހުސާސް ކޮށްދީފި: ޖެކްލިން
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
އެމެރިކާގެ ސިނަމާތައް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މުޅިންހެން ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ތާރީޙުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުގެ ބޮކްސް އޮފީހުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ސުމަކަށް …
ހޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީހުގެ އާމްދަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުމެއްގައި
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު، ޑައިރެކްޓަރު، އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފަރްހާން އަޚްތަރް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 1000 ޕީޕީއީ ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން …
ފަރްހާން އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 1000 ޕީޕީއީ ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހަގީގީ ކާމިޔާބާއި، ފޮނިކަމާއި އަރާމު ލިބެން އޮތީ މިޔުޒިކާއި ދުރަށް ގޮސްގެން ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެންމެ ފުރަތަމަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ތިންވަނަ ހޯދި އަދި …
ހަގީގީ ކާމިޔާބު ލިބެން އޮތީ މިޔުޒިކާއި ދުރަށް ދިޔުމުން
ހަސަން ރަޝީދު