Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކައިވެނި ޕްލޭންކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ކައިވެނި ނުކުރެވުނީ ބައިވެރިންނާ މެދު ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސުޝްމިތާ ސެން ބުނެފި އެވެ. އުމުރުން …
ތިން ފަހަރަކަށް ކައިވެނި ޕްލޭންކުރެވުނު: ސުޝްމިތާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަސްތުވާރަކެތީގެ ތުހުމަތުތަކެއް އެޅުވުމަށް ފަހު، އެ މައްސަލާގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތިގެން މިހާރު ދައުވާ ވެސް ނުކުރަން ނިންމާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދަރިފުޅު އަރިއަން …
އަރިއަންގެ ޕާސްޕޯޓް ދޫކޮށްދޭން އެދިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލައިގެން ހުރި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެމެރަން ޑައިޒް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ނުކުންނަން ނިންމައިފި އެވެ. ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން 2019 …
ކެމެރަން ޑައަޒް އަލުން އެކްޓިން އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެކްޝަން ތުރިލާ "އޭކް ވިލަން ރިޓާންސް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ޝައުގުވެރި ގިނަ މަންޒަރުތަކާއި ތަޅާފޮޅުމުގެ ވަރުގަދަ މަންޒަރުތައް …
މިއީ ހީރޯ އާއި ވިލަންގެ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ އެކްޓަރު ޝައިނާ އަހޫޖާ އަށް ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ، "ބިގް ބޮސް" ގެ 16 ވަނަ ސީޒަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. …
ޝައިނީ "ބިގް ބޮސް 16" އަށް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރީގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑް، އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕްގެ މައްޗަށް ކުރި ގެވެށިއަނިޔާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ ޑެޕަށް ކާމިޔާބުމާ ގުޅިގެން …
ޑެޕަށް ޑިޒްނީގެ ހުށަހެޅުމެއް ނުލިބޭ: ތަރުޖަމާނު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުޑަކުދިން ކުޅިވަރުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ތަން ފެނުމަކީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އަމިއްލަ އަށް ދަރިން ވެސް ދަރިން ލިބުނު ދުވަހަކުން އެ ދަ ދަރިން …
ރަންބީރްގެ ދަރިންނަށް ދަސްކޮށްދޭނީ ކުޅިވަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ މުހައްމަދު މާޖިދު ދުވަސްކޮޅަކަށް ސޯޝަލް މީޑިއާއާ އަށް ދުރަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ. އިންސްޓަގްރާމްގައި ވަރަށް ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅޭ ފަންނާނު އާންމުކުރި …
މީރާ ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ދުރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކްޓަރު ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ޝަމްޝޭރާ" ގެ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. …
ރަންބީރްގެ "ޝަމްޝޭރާ" އިން ލަވައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޝާހިދު ކަޕޫރް ބޮލީވުޑަށް ނުކުތް ފިލްމު "އިޝްގް ވިޝްގް" އިން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދި ބަތަލާ ޝެނާޒް ޓްރެޝަރީވާލާ މިހާރު "މީހުން ވަކިކުރަން ނޭނގޭ" ބައްޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަމުން …
ޝެނާޒް "މީހުން ވަކިނުވާ" ބަލީގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގައި ދެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމު އެވޯޑް ކަމަށްވާ ކުރިއަށް އޮސްކާ އެވޯޑާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް އެ އެވޯޑް އިންތިޒާމުކުރާ އެކަޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ …
ކާޖޮލް މި އަހަރު އޮސްކާގެ މެމްބަރަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އަޑު އަރާފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ސިދާތު މަލްއުތުރާ އާއި ކިއާރާ އަދުވާނީ ދެވަނަ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް …
ސިދާތާއި ކިއާރާ ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމިކަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި ފިލްމު ހަދަނީ ޕްރޮޑިއުސަރު ވިނޯދު …
ވަޖްޕާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކައިވެނީގެ ފަހުން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކައިފް ފެނިގެންދާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ފޯން ބޫތު" މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 7 ގައި ރިލީޒްކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޕޯސްޓަރު …
ކެޓްރީނާގެ "ފޯން ބޫތު" އޮކްޓޯބަރުގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ކޭސަރީ" އަށް ފަހު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އަނެއްކާ ވެސް އެކީގައި ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި މި ފިލްމަކީ އަންނަ …
ޕަރިނީތީ އަށް އަކްޝޭއާ އެކީ އިތުރު ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމަކަށް މުޅިން އަލަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެ އެވެ. މީގެ 36 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި …
ކްރޫޒްގެ ފިލްމަކަށް އަލަށް ބިލިއަން ޑޮލަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން