Last Updated: December 5, 16:27
Sunday, December 5, 2021
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސީރީޒް "ފްރެންޑްސް" ގައި ފެނިގެންދިޔަ ގަންތާގެ ރޯލު ކުޅެދިން ޖޭމްސް މައިކަލް ޓައިލާ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 59 އަހަރުގައި ޓެއިލާ މަރުވީ ޕްރޮސްޓޭޓު …
"ފްރެންޑްސް" ގެ ގަންތާ މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާ އިތުރު ފަންނާނުން ތަކެއް ބައިވެރިވާ ހާއްސަ ސްޓޭޖް ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. "ދޮންއުނބަރާ ނައިޓް"ގެ …
މަޝްހޫރު ފަންނާނުންތަކަކާއެކު ހާއްސަ ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫގައި
ޝިލްޕާ ޝެއްޓީ ދުވަހަކު ވެސް ގޯހެއް ނަހަދާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރ ރަތަން ޖެއިން ބުނެފިއެވެ. ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާ ބަރަހަނާ ފިލްމުގެ ވިޔާފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި …
ޝިލްޕާ ދުވަހަކު ވެސް ގޯހެއް ނަހަދާނެ: ޕްރޮޑިއުސަރ ރަތަން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ޝިލްޕާ ޝެއްޓީ އޭނާގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވިއާން އިންޑަސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ. ބަރަހަނާ ފިލްމު އުފައްދާ …
ޝިލްޕާ، ފިރިމީހާގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ވަކިވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަކްޝޭ ކުމާރުގެ 2022ގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ "ބައްޗަން ޕާންޑޭ"ގެ ފައިނަލް ޝޫޓިންގއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ފިލްމުގެ ފައިނަލް ޝޫޓިންގއަށް ޓަކައި އަންދޭރީގެ …
އަކްޝޭގެ ފިލްމް "ބައްޗަން ޕާންޑޭ"ގެ ފައިނަލް ޝޫޓިންގއަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މުމްބާއީގެ ފުލުހުން، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝިލްފާ ޝެޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ރާޖް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ބަރަހަނާ ފިލްމު އުފައްދާ އޮންލައިންކޮށް އެފަދަ …
ބަރަހަނާ ފިލްމު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޝާހްރުކް ޚާން އާއި ސަންޖޭދަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ނިންމައިިފިއެވެ. ބޮލީވުޑްގައި ޝާހްރުކް ޚާން އަދި ސަންޖޭދަތު އަކީ ބެލުންތެރިން ބަލައިގަތް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް …
ޝާހްރުކް ޚާން އާއި ސަންޖޭދަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި ފިލްމަކަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރ ސުނީލް ޝެޓީގެ ދެކުނު މުމްބާއީގައި ހުންނަ އެޕާޓްމަންޓުން ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން ބަންދު ކޮށްފިއެވެ. ރިޕޯޓްތަކުގައި ވަނީ ތެދު ޚަބަރެއް ކަމަށް …
ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނިގެން ސުނީލް ޝެޓީގެ އެޕާޓްމަންޓް ބަންދުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރ، ޑައިރެކްޓަރ އަދި އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ކަރަން ޖޯހަރު ޒަމާންތަކަކަށް ފަހު އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހިމަނައިގެން ފިލްމެއް އުފައްދަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. މި …
ކަރަން ޖޯހަރު އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ ތަރިން ހިމަނައިގެން ފިލްމެއް އުފައްދަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަކްޝޭ ކުމާރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް"ބެލް ބޮޓޮމް"ރިލީޒް ކުރުން އޮގަސްޓް 13އަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވުނީ ޖޫން …
އަކްޝޭގެ ފިލްމް"ބެލް ބޮޓޮމް"ރިލީޒް ކުރުން އޮގަސްޓް 13އަށް ފަސްކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަކްޝޭ ކުމާރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ސޫރްޔަވަންޝީ" ތިއޭޓަރުތައް ހުޅުވުމާއެކު ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިލްމް އުފެއްދި ފަރާތުން ބުނެފިއެވެ. ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ރޯހިތު ޝެއްޓީ …
ފިލްމް"ސޫރްޔަވަންޝީ" ތިއޭޓަރުތައް ހުޅުވުމާއެކު ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ލެޖެންޑްރީ އެކްޓަރު، ދިލިޕް ކުމާރު މަރުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 98 އަހަރުގައި ދިލިޕް ކުމާރު މަރުވެފައިވަނީ މުމްބާއީގެ ހިންދޫޖާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށެވެ. ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ …
ދިލިޕް ކުމާރު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
5 އަހަރު ފަހުން މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރ ކަރަން ޖޯހަރު އެނބުރި ޑައިރެކްޝަނަށް އެނބުރި އަންނަން އުޅޭކަން އޭނާ އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ކަރަން ޖޯހަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި …
5 އަހަރަށް ފަހު ކަރަން ޖޯހަރް އެނބުރި ޑައިރެކްޝަނަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މިވަގުތު މީހަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެހީއަކީ ވަޒީފާކަމަށް މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ދަރި އަދި ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިޔާ ސޯނޫ ސޫދު ބުނެފިއެވެ. ސޯނޫ މިހެން ބުނެފައިވަނީ …
މިވަގުތު މީހަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެހީއަކީ ވަޒީފާ: ސޯނޫ ސޫދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮރިއޯގްރާފަރ ސަރޯޖް ޚާންގެ ދިރިިއުޅުމަށް ބޫޝަން ކުމާރު ފިލްމެއް އުފައްދަން ނިންމައިފިއެވެ. ބޫޝަން ކުމާރު މިގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ސަރޯޖްއަކީ …
ސަރޯޖް ޚާންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޫޝަން ކުމާރު ފިލްމެއް އުފައްދަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އާމިރު ޚާންއާއި ކިރަން ރާއޯގެ ކައިވެނި 15 އަހަރަށްފަހު ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. 15 ވަނަ ކައިވެނީގެ އަހަރީ ދުވަސް އެންމެ ފަހުން ފާހަގަކުރި އާމިރުޚާންގެ ދެމަފިރިން ވަނީ …
އާމިރުޚާންގެ ކައިވެނި 15 އަހަރަށްފަހު ނިމުމަކަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު