ދީވާނާ 2 ( އެކާވީސް ވަނަބައި)

" އެންމެ ރަނގަޅޭ….ދެއަންބަށްވެސް އިނދެވިދާނެއްނު…" ލޯއަޅާލަފައި ކުއްލިއަކަށް ޝައުން ބުނެލިގޮތުން އިޒްޔަންއަށް ހެވުނެވެ. " އޯހ…އެހާވަރަށް ދީވާނާވެފަތަ ތިހުރީ މިކުޑަކުޑަ ކުއްޖާ…" ޝައުންގެ ކޮލުގައި ހިފާލަމުން...

ދީވާނާ 2 (ވިހިވަނަ ބައި)

އުޝާއާއި އިޒްޔަންގެ މެދުގައި ދެކެވުނު ހުރިހާ ވާހަކައެއް އޭނާއަށް އަޑުއިވުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއަށް ދޭހަނުވާ ވާހަކައެއް އެމީހުން ދައްކައި ހިތުގައި އެތައް ސުވާލެއްވެސް އުފެދިއްޖެއެވެ. "...

ދީވާނާ 2 (ނަވާރަވަނަބައި)

" ކޮކީ މަޑުކޮށްބަލަ!" އާއިންމެންނާ ދިމާއަށް ބާރުބާރަށް ހިނގާފައި ދިޔަ ޝައުން ހުއްޓުވަން އިޒްޔަން ބޭނުންވިއެވެ. ޝައުން އެދާގޮތަށް ކޮންމެފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮށްފާނެކަން އޭނާއަށް އެނގެއެވެ....