Last Updated: January 30, 17:01
Monday, January 30, 2023
ހިންދީ ސިނަމާގެ ހިތްގައިމު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ޕަކީޒާ" ގެ ރިމޭކެއް ޕާކިސްތާނުން ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ލީޑް ބަތަލާއަކަށް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މާހިރާ ޚާން …
"ޕަކީޒާ" ގެ ރިމޭކެއް ޕާކިސްތާނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަ ފިލްމު "ބީވީމާ" ގެ ތީމް ލަވަ މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ. ފިލްމުގެ ޓައިޓްލް އިން ނަން ދީފައިވާ މި …
"ބީވީމާ" ގެ ތީމް ލަވަ އާންމުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހު އިއުލާންކުރި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫގެ "ލައިފް އިން އަ…މެޓްރޯ" ގެ ސީކްއެލް މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ. ބުޝަން ކުމާރުގެ …
"މެޓްރޯ 2" ގެ ދަތުރު ޑިސެމްބަރު 8 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް އަކީ ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގެ ކޭޝަޕް 2018 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "މަންމަރްޒިޔާ" ގެ އެއް ބަތަލެވެ. ކާސްޓްގައި އަބީޝެކް ބައްޗަނާއި ތާޕްސީ …
އަނޫރާގްގެ ފިލްމުން ވިކީގެ ކުރު ރޯލެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޖެރާޑް ޕީކޭ ހޯދި އާ ލޯބިވެރިޔާ ދައްކާލައިފި އެވެ. އިންސްޓްގްރާމްގައި ޕީކޭ ޕޯސްޓްކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ފެންނަނީ …
ޕީކޭ މި ހުރީ އާ ލޯބިވެރިޔާއާ އެކީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާރު ރެކޯޑްތަކެއް ހަދަމުން ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ޕަތާން" ގެ ޓީމުން މާދަމާ މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މި މަހުގެ 25 ގައި …
"ޕަތާން" ގެ ޓީމް މީޑިއާތަކާ ބައްދަލުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ކޭޖީއެފް" ގެ ދެ ފިލްމުން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި އިންޑިއާގެ ކަންނާޑާ އެކްޓަރު ޔާޝް ބޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ގެންނަން ވާހަކަތައް ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ. ފިލްމީ …
"ކޭޖީއެފް" ގެ ބަތަލު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ މެއި މަހު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" އަކީ ބޭރު ފިލްމެއްގެ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނާތީ އެކަން …
"ލޯބިވެވިއްޖެ" އަކީ ކޮޕީއެއް ނޫން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ޕްރީމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒް "ފަރުޒީ" ގައި މަޝްހޫރު ތަރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ ސަބާ …
ޝާހިދުގެ ސީރީޒްގައި ރިތިކްގެ ލޯބިވެރިޔާގެ ލަވައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކަރަން ޖޯހަރްގެ ފިލްމު "ރޮކީ އޯރް ރާނީ ކީ ޕްރޭމް ކަހާނީ" ގައި ޝޫޓް ނުކުރެވި ބާކީ އޮތް ހަމައެކަނި ލަވައިގެ ޝޫޓިން މިހާރު ޔޫރަޕްގެ ބަދަލުގައި …
އާލިއާ ގޮވައިގެން ކަރަން ދާނީ ކަޝްމީރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ވެސް ހޭދަކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރު މަސާބާ ގުޕްތާ އަނެއްކާ ވެސް ކައިވެނިކޮށްފި އެެވެ. އޭނަ އާއި އެކްޓަރު ސަތިއަދީޕް …
މަސާބާ އަނެއްކާ ވެސް ކައިވެނިކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ އެތައް ފިލްމަކުން ފެނިފައިވާ އެކްޓަރު އަދި ހޯސްޓް އައްނޫ ކަޕޫރް ކުއްލި ގޮތަކަށް ބަލިވެ، ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި …
އައްނޫ ކަޕޫރް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީގެ ފިލްމު "މިސިޒް ޗެޓަޖީ ވާސަސް ނޯވޭ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޝޫޓިން ނިންމައި ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަންގައި …
ރާނީގެ ފިލްމަށް ކުޑަ ލަސްވުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިއްޔެ ސިނަމާތަކަށް ދޫކުރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު "ޕަތާން" ރިލީޒްކުރި ދުވަހު އެކަނި ރެކޯޑް އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ. ހިންދީ ބަހުގެ އިތުރުން ތަމަޅަ އާއި ތެލެގޫ …
"ޕަތާން" އަށް ރެކޯޑް ފެށުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސަނީ ޑިއޯލްގެ "ގަދަރު 2" ގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 11 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމަކީ ސަނީއާ އެކީ …
ސަނީގެ "ގަދަރު 2" ގެ ޕޯސްޓަރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލައި އެ އިންޑަސްޓްރީ އަށް ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް އިއްޔެ ރިލީޒްކުރި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ފިލްމު "ޕަތާން" ވަރުގަދަ ރައްދެއް ކަމަށް …
ބޮލީވުޑް ބޮއިކޮޓަށް ދިން ރައްދަކީ "ޕަތާން"
އަހުމަދު އަދްޝަން