ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ސައިފް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާންއާއި އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރް އަދި އެންމެ ކުޑަ ދަރިފުޅު ތައިމޫރް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. ސައިފްއާއެކު...

ޕަރިނީތީ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަން ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕަރިނީތީ ޗޯޕްރާ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށްޓަކައި އަނެއްކާވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. ޕަރިނީތީ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އިއްޔެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި...

ސަލްމާންގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 30 އަހަރު

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ސުޕަސްޓާރ ސަލްމާން ޚާން އެ އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 30 އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގައި 1988 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ ފުރަތަމަ...