Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
" ދެންޖެހޭނީ ތިހެން ހަދާކަށްނު…އެކަމު ޝައުން އަހަރެންދެކެ އެހާބޮޑަށް ނުރުހުންވާންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު….އަހަރެން އޭނަދެކެ ލޯބިވާކަމަށް ގަބޫލުނުކުރިޔަސް ކުޑަމިނުން އެކުވެރިކަމުގެވެސް ކޮންމެވެސް އަގެއް އޮންނަން ވާނެއްނު….ކީއްވެތަ އޭނަ …
ދީވާނާ 2 ( ނަވާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ފިލްމް "ލާލް ކަޕްތާން" މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުމަހު 6 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ފިލްމު އުފައްދަން ފެށުމާއިއެކު މި …
ފިލްމް "ލާލް ކަޕްތާން" ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ދެން އެންމެންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ކައިވެނީގެ ކައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތާމެދުގައެވެ. ޝައުން ބޭނުންނުވިނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަފްލާއެއް ބާއްވަން އަމީން ބޭނުންވިއެވެ. އެހެންކަމުން އާއިންވެސް އެކަމަށް …
ދީވާނާ 2 (އަށާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
" ސްޕަރައިޒް!" ދެމީހުން ގޮސް ގެޔަށްވަނުމާއެކު ކުއްލިއަކަށް އިޒްވާން ކުރިމައްޗަށް ފުންމާލަމުން ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެއާއެކު ޝައުން ސިހިފައި ފަހަތަށް ޖެހުނު ވަގުތު އާއިންގެ ގައިގައި ލައިގަތެވެ. " …
ދީވާނާ 2 ( ސަތާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
އާއިން ޝައުންއާއި ކައިވެނިކުރަން ބޭނުންކަން އެނގުމުން، އަމީން ފުރަތަމަ ނުހަނު ކަންބޮޑުވިއެވެ. އެދެކުދިންގެ މެދުގައި އެފަދަ ގުޅުމެއް އުފެދިދާނެކަމަށް އޭނާވެސް ހީއެއް ނުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އާއިންއާއި ޝައުންވެސް، …
ދީވާނާ 2 (ސަޔާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސީރީޒް، ގޭމް އޮފް ތްރޯންސްގެ ފަހު ސީޒަން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނައިރު އާދީއްތަ ދުވަހު ދެއްކި އަށްވަނަ ސީޒަނުގެ ހަތަރުވަނަ އެޕިސޯޑުގައި މަޝްހޫރު …
ގޭމް އޮފް ތުރޯންސްގައި ވެސް ސްޓާބަކްސް ކޮފީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުވަސްކޮޅެއްފަހެވެ. ޝައުންއާއި އާއިން އާދައިގެމަތިން އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދެއެވެ. ނަމަވެސް އަދްޔަން ކުއްލިގޮތަކަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ބަލިވެގެން ސިންގަޕޫރަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން ޝައުންއަށް ތަންކޮޅެއް ހަމަޖެހިލައިގެން …
ދީވާނާ 2 ( ފަންސަޔާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑް ހަފްލާގައި ރަންވަނަތައް ހާސިލްކުރި ޑްރޭކް ވަނީ 12 އެވޯޑާއެކު ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް 27 އެވޯޑް ހަމަކުރުމަށްފަހު އެންމެ ގިނައިން …
ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑްސް: 12 އެވޯޑާއެކު ޑްރޭކް އަށް އިތުރު ރެކޯޑެއް
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
އާއިންގެ އެދުމަށް ޝައުން އޭނާގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ރައުހާއާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު އާއިންގެ މަސައްކަތުގައި އޭނާ ބައިވެރިވިއެވެ. މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އުޅެމުން ދިޔައިރު ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަދްޔަން ގުޅައެވެ. …
ދީވާނާ 2 (ސައުރަޔާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަދި އޭނާގެ ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓްއާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ. މަހޭޝްއާއެކު އާލިއާ މަސައްކަތް ކުރާ ފިލްމް …
މަހޭޝް ބަޓްއާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ: އާލިއާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާންގެ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ފިލްމް "ގުޑް ނިއުސް" މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ …
އަކްޝޭގެ "ގުޑް ނިއުސް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚް އިއުލާން ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު