Last Updated: October 4, 22:10
Wednesday, October 4, 2023
ދުނިޔޭގެ ހަތް އަޖާއިބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގެ ޗައިނާގެ ބޮޑު ފާރުން ބައެއް ތަޅާލައި، ގެއްލުން ދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސްކަވަރޭޓަކުން ފާރުގެ …
ބޮޑު ފާރަށް ގެއްލުން ދިން ބަޔަކު ހައްޔަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގަދީމީ ސަހަރާ ކަމަށްވާ އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް މިއަދު ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލަ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ …
ކޯގަންނަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ. ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފައި ވަނީ މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގަ އެވެ. އެގޮތުން …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުން ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ކުރިން ލިޔަން ބޭނުންކުރި ދިވެސް އަކުރު އަލުން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޭގެ ފޮންޓް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ތައާރަފުކުރީ ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް ހިދުމަތްކުރާ …
ދިވެސް އަކުރު ފޮންޓް ތައާރަފުކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބި، ވަރަށް ރަނގަޅު ހާލަތުގައި އޮތް 3،000 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކަނޑިއެއް ޖަރުމަނުން ފެނިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި މި ކަނޑި …
3،000 އަހަރުވީ ކަނޑިއެއް ފެނިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ދަށުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް …
ހެރިޓޭޖުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބީ ތައުލީމީ ބޭފުޅުން
މޫސާ މަތުލޫބް
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް އާބާތުރަފިލުވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒާއި މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި …
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް ބެލެހެއްޓުން ފެން ކުންފުންޏަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތާރީހީ އާ ފޮތް "ކިއްލާ މާލޭ" ނެރެފި އެވެ. މި ފޮތް ނެރެފައިވަނީ ރޭ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގަ …
ނަޝީދުގެ "ކިއްލާ މާލޭ" ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތާރީހީ އާ ފޮތް "ކިއްލާ މާލޭ" އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. އޯޝަން ޕަބްލިޝާސްގެ ތައްގަނޑުގައި ނެރޭ …
ނަޝީދުގެ އާ ފޮތް ހޯމަ ދުވަހު ނެރެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ހދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރު އެންމެ …
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ހދ. އަތޮޅުގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ތާރީޙަށް ބަލާއިރު އައްޑޫ އަތޮޅު އިންގިރޭސިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އެހައި ހިސާބުން އިންގިރޭސިން އެމީހުން އަމިއްލަ ބޭންތަކަށް އައްޑޫ …
ގަން އެއާޕޯޓަށް 80: އަދިވެސް ހުދާއި ކަޅުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގެ ތާރީހާ ގުޅޭ އެތައް އެއްޗަކާއި އެތައް މައުލޫމާތެއް ލިބެން ހުރި ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބަލާލަން މާދަމާ ހިލޭ ވަދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ …
ދާރުލްއާސާރަށް މާދަމާ ހިލޭ ވަނުމުގެ ފުރުސަތު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޝަަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ބިނާއެއް އޭނަގެ އުފަން ރަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ އެ ހަނދާނީ …
ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ބިނާއެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ރަނިކަމަކީ މުޅި ގްލޯބަލް ބްރިޓިޝް އެމްޕަޔަރގެ ތެރޭގައި އެވެރިންގެ އިސްތިޢުމާރީ މުށުތެރޭގައިވި އެތައް ޤައުމެއްގެ ޙުއްރިޔަތާއި ގުޅިފައިވި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި ލޭއޮހޮރުވުންތަކާއި ގުޅުން …
އެލިޒަބަތުގެ ރަނިކަން ފާހަގަކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ގަބުރުސްތާން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންގު ގަބުރުސްތާނުގައި ވަކި ތަރުހީބެއް ނެތި މީހުން ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރާތީ އެތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް …
ކޯގަންނުގައި މީހުން ވަޅުލާން ހާއްސަ ދިމާއެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތަރައްގީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު އެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް …
އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު