Last Updated: April 21, 16:26
Sunday, April 21, 2024
ހ.އ ބާރަށުގައި ބޮޑު ތަކުރުފާނު ޖެއްސެވި ކަޑައަކުން ހެދިފައިވާ ކާނި ގަހުގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު ގަސްތުގައި ރޯކޮށްލާފައިވާތީ އެފަރާތްތަކާއި މެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ …
ކާނިގަސް އަންދާލި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން
މޫސާ މަތުލޫބް
މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ގައުމީ ތާރީޚު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން މިރޭ ފޯރަމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ފޯރަމުގައި ޚާއްސަ މެހުމާނެއްގެ …
ގައުމީ ތާރީޙު ދުވަހަށް ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގައި ހުރި ތާރީހީ އަދި ސަގާފީ ތަރިތަކަށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންޒަވޭޝަން ލެބޯރެޓަރީއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އެހެންވެ އެތަން ހެދުމަށް ޗައިނާގެ އެހީ …
ސަގާފީ ތަރިކަތަކަށް ހާއްސަ ލެބެއް ހަދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، "ދިވެހި ތަރިކަ ދިރާސާކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު" ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް މިއަދު އުފައްދަވައިފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ އެ އިދާރާ …
ދިވެހި ތަރިކަ ދިރާސާކުރަން މަރުކަޒެއް އުފައްދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ސެޕްޓެންބަރު 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ތަރިކަ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަނޑައަޅުއްވައިފި …
ޤައުމީ ތަރިކަ ދުވަހަކަށް 12 ސެޕްޓެމްބަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގެ ހަތް އަޖާއިބުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގެ ޗައިނާގެ ބޮޑު ފާރުން ބައެއް ތަޅާލައި، ގެއްލުން ދިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެކްސްކަވަރޭޓަކުން ފާރުގެ …
ބޮޑު ފާރަށް ގެއްލުން ދިން ބަޔަކު ހައްޔަރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގަދީމީ ސަހަރާ ކަމަށްވާ އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް މިއަދު ގެއްލުންތަކެއް ދިން މައްސަލަ ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ …
ކޯގަންނަށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލަ ބަލަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ. ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ބަޔަކު ގެއްލުންތަކެއް ދީފައި ވަނީ މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގަ އެވެ. އެގޮތުން …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުން ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ކުރިން ލިޔަން ބޭނުންކުރި ދިވެސް އަކުރު އަލުން ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް އޭގެ ފޮންޓް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ތައާރަފުކުރީ ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް ހިދުމަތްކުރާ …
ދިވެސް އަކުރު ފޮންޓް ތައާރަފުކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބި، ވަރަށް ރަނގަޅު ހާލަތުގައި އޮތް 3،000 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކަނޑިއެއް ޖަރުމަނުން ފެނިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި މި ކަނޑި …
3،000 އަހަރުވީ ކަނޑިއެއް ފެނިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ދަށުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް …
ހެރިޓޭޖުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބީ ތައުލީމީ ބޭފުޅުން
މޫސާ މަތުލޫބް
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް އާބާތުރަފިލުވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒާއި މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި …
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް ބެލެހެއްޓުން ފެން ކުންފުންޏަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތާރީހީ އާ ފޮތް "ކިއްލާ މާލޭ" ނެރެފި އެވެ. މި ފޮތް ނެރެފައިވަނީ ރޭ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގަ …
ނަޝީދުގެ "ކިއްލާ މާލޭ" ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތާރީހީ އާ ފޮތް "ކިއްލާ މާލޭ" އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. އޯޝަން ޕަބްލިޝާސްގެ ތައްގަނޑުގައި ނެރޭ …
ނަޝީދުގެ އާ ފޮތް ހޯމަ ދުވަހު ނެރެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ހދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރު އެންމެ …
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ހދ. އަތޮޅުގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ތާރީޙަށް ބަލާއިރު އައްޑޫ އަތޮޅު އިންގިރޭސިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އެހައި ހިސާބުން އިންގިރޭސިން އެމީހުން އަމިއްލަ ބޭންތަކަށް އައްޑޫ …
ގަން އެއާޕޯޓަށް 80: އަދިވެސް ހުދާއި ކަޅުން
މޫސާ މަތުލޫބް