Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ދަށުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަކީ އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް …
ހެރިޓޭޖުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބީ ތައުލީމީ ބޭފުޅުން
މޫސާ މަތުލޫބް
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް އާބާތުރަފިލުވާ ބެލެހެއްޓުމަށް ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ގައުމީ މަރުކަޒާއި މާލެ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކަމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި …
އަލިރަސްގެފާނު ޒިޔާރަތް ބެލެހެއްޓުން ފެން ކުންފުންޏަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތާރީހީ އާ ފޮތް "ކިއްލާ މާލޭ" ނެރެފި އެވެ. މި ފޮތް ނެރެފައިވަނީ ރޭ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގަ …
ނަޝީދުގެ "ކިއްލާ މާލޭ" ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ތާރީހީ އާ ފޮތް "ކިއްލާ މާލޭ" އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ. އޯޝަން ޕަބްލިޝާސްގެ ތައްގަނޑުގައި ނެރޭ …
ނަޝީދުގެ އާ ފޮތް ހޯމަ ދުވަހު ނެރެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް ހެރިޓޭޖު މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ހދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. މި ދަތުރުގައި މިނިސްޓަރު އެންމެ …
ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ހދ. އަތޮޅުގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ތާރީޙަށް ބަލާއިރު އައްޑޫ އަތޮޅު އިންގިރޭސިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އެހައި ހިސާބުން އިންގިރޭސިން އެމީހުން އަމިއްލަ ބޭންތަކަށް އައްޑޫ …
ގަން އެއާޕޯޓަށް 80: އަދިވެސް ހުދާއި ކަޅުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގެ ތާރީހާ ގުޅޭ އެތައް އެއްޗަކާއި އެތައް މައުލޫމާތެއް ލިބެން ހުރި ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބަލާލަން މާދަމާ ހިލޭ ވަދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ …
ދާރުލްއާސާރަށް މާދަމާ ހިލޭ ވަނުމުގެ ފުރުސަތު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޝަަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ބިނާއެއް އޭނަގެ އުފަން ރަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ އެ ހަނދާނީ …
ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ބިނާއެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ރަނިކަމަކީ މުޅި ގްލޯބަލް ބްރިޓިޝް އެމްޕަޔަރގެ ތެރޭގައި އެވެރިންގެ އިސްތިޢުމާރީ މުށުތެރޭގައިވި އެތައް ޤައުމެއްގެ ޙުއްރިޔަތާއި ގުޅިފައިވި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި ލޭއޮހޮރުވުންތަކާއި ގުޅުން …
އެލިޒަބަތުގެ ރަނިކަން ފާހަގަކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ގަބުރުސްތާން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންގު ގަބުރުސްތާނުގައި ވަކި ތަރުހީބެއް ނެތި މީހުން ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރާތީ އެތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް …
ކޯގަންނުގައި މީހުން ވަޅުލާން ހާއްސަ ދިމާއެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތަރައްގީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު އެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް …
އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސަގާފީ ތަރިކަ އަަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފި އެވެ. ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ …
ސަގާފީ ތަރިކަ އަަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މީދޫގެ ތާރީހީ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ކައިރީގައި ހެރިޓޭޖް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ …
މީދޫގައި ހެރިޓޭޖް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހަދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބޮނޑަ އީދި މިފަހަރަ މިޅި އައްޑޫއެ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް އައްޑޫ ދަރިން ފާހަގަކެރަމުން ތެބެ އެތާ. އެއާއި އެތެރެ މިފަހަރަ ތެބޮއް ކުރީ ޒަމާނެއް އޮންނެ …
ހަވީރެއި ކުލަ ޖަހާއް ނިއެތާ؟ އަސިރަށް ފަހި ހިތަދޫ ޓްރެކާއި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ބަހާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ވެބްސައިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ޤައުމީ އަރުޝީފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤައުމީ އަރުޝީފުން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ބަހާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް …
ދިވެހި ބަހާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ވެބްސައިޓެއް ހަދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަންކަމަށާއި، ދިވެހި ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަންކަމާއެކު މިއަދާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެއްވާ، މި އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ތާއަބަދު …
މި ގައުމަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތް – ނާއިބް ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން