ހުމާއި ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިދުވަސްވަރަކީ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަ ދުވަސްކޮޅަސްވުމާއެކު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވެދާނެތީ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން...

ކާލަމާ: އީޒީ ޗީޒީ ފްރިޓާޓާ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ސްޕްރިންގް އޮނިއަން (ކޮށާފައި) 4 ސަމުސާ ގްރީން ޕީސް 1 ޒުޗީނީ ޗިކަން ނުވަތަ ބީފް ސަލާމީ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)...

ކާލަމާ: ބްރެޑް ޕުޑިން

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 10 ފޮތި ޕާން (ގޮޅިކޮށް ކޮށާފައި) ¼ ޖޯޑު މާޖެރިން ½ ޖޯޑު ހިކި މޭބިސްކަދުރު 1 ސައިސަމުސާ ފޮނިތޮށި (މުގުރާފައި)...

ކާލަމާ: ޕިއްޒާ ފަރާޓާ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ¾ 1 ޖޯޑު ފުށް ފެން 1-2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ތެޔޮ ¼ 1 މޮޒަރެއްލާ ޗީޒް (ގާނާފައި) ½ މޭޒުމަތީސަމުސާ ކޮރިއެންޑަރ...

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަން އޭޑީކޭގައި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮށްފި އެވެ. މިއޮޕަރޭޝަން އިއްޔެ އިރުއޮއްސެނިކޮށް ކޮށްފައިވާ އިރު މިއޮޕަރޭޝަންގެ މައުލޫމާތު އޭޑީކޭ އިން...

ކާލަމާ: މަސާލާ ނޫޑްލްސް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް ޗައިނީޒް ނޫޑްލްސް (ފެނު ކައްކާފައި) ހެޔޮވަރުގެ 2 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 4 ޓޮމާޓޯ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 4...

ކާލަމާ: ޗޮކްލެޓް ޓްރައިފަލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް ބްރައުނީ މިކްސް 1 ޕެކެޓް އިންސްޓްރެންޓް ޗޮކްލެޓް ޕުޑިން 1/2 ޖޯޑު ފެން 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1/2 ޖޯޑު...

ޖަރާސީމު ހުރި ތަރުކާރީ އަދިވެސް އެބަ އެތެރެކުރޭ

ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުންހުރި ޖަރާސީމެއް ކަމަށްވާ 'ލިސްޓީރިއާ މޮނޯސައިޓޮޖެންސް' އިން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ އަދިވެސް ރާއްޖެއަށް އތެރެކުރަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް...

ކާލަމާ: ވައިޓް ޗިކެން ޗިލީ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ބޯންލެސް ޗިކަން ބްރެސްޓް (ފިނިކަނޑުވައި، ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)...

ކޮފީ: ބަލިވެއިންނަން ހުރަސް އަޅާތަ؟

ކޮފީ ބުއިމުން ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސް އެޅުން ނުވަތަ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުން ބިނާވެގެންވަނީ ކޮފީ ބޯމިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ކޮފީ ބުއިމުން ގެއްލުން ލިބެނީ އޭގައި ހުންނަ މާއްދާއެއްކަމަށްވާ...