ރޯދަ ރަހަ: ޗީޒް ކަޕްކޭކް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1/2 1 ޖޯޑު ފުށް 1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު 1/2 ސައިސަމުސާ ލޮނު 1/2 ޖޯޑު ބަޓަރު (ކިއުބްކޮށް...

ރޯދަ ރަހަ: ކެރަމަލް ޕުޑިން

* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 2 ދަޅު ގެރިކިރު
 12 ބިސް
 2 ޖޯޑް ފެން 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު...

ރޯދަ ރަހަ: އަލުވި ބޯކިބާ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: ½ ކިލޯ އަލުވި (ކިއުބްކޮށް ކޮށައި ތެލުލާފައި) 2 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 1/3 ޖޯޑް ހިކަނދިފަތް 1 ދަޅު މަސް 1 ބޮޑު...

ރޯދަ ރަހަ: ސޫޖީ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ½ ޖޯޑު ސެމޮލީނާ (ރަވާ) ½ ޖޯޑު ކަނަމަދު (ކޮށާފައި) 1 ޖޯޑު ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ½ ޖޯޑު މޭބިސްކަދުރު...

ރޯދަ ރަހަ: ރޯލްސް

މަސްގަނޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދަޅު މަސް 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/3 ޖޯޑު ހިކަނދިފަތް 2 ޖޯޑު ގްރީން ޕީސް 1...

ރޯދަ ރަހަ: ކަޓްލެޓްސް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދަޅު މަސް 1 ޖޯޑު އަލުވި (ފެނުކައްކާފައި، މޮޑެފައި) 1 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/3 ޖޯޑް ހިކަނދިފަތް...