އިޓަލީގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުން މަނާކޮށްފި

ރަނގަޅަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭނަމަ، ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވުމަށް އިޓަލީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިފި އެވެ. މިގޮތަށް އަންގާފައި މިވަނީ ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ...

ޑައިޓް ކުރާ މީހުން ކާންވީ ކޯއްޗެއް؟

މިހާރަކަށް އައިސް ޑައިޓު ކުރުން މިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޑައިޓު ކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއި، ހަށިގަނޑު ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލަނީއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު...

އެއިމްސްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ހިލޭ!

އައްޑޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގްބޫލް އެއިމްސް ކްލިނިކުގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަށް ހިލޭ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް އެކުލިނިކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެއިމްސްއިން ބުނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން...

ބަރަބޯ: ޑައެޓްކުރާ މީހުންނަށް ބަރާބަރު!

ބަރަބޮލަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. ބަރަބޯ ފެނު ކައްކައިގެން އަދި ރިހަ ކައްކައިގެން ވެސް ދިވެހިން ކައިއުޅެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރުކުރާ...

ޖަންބު: ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންގެ މޭވާއެއް

ޖަންބަކީ ޖަނބުރޯލު ފަދައިން ހުތް ފޮނި މޭވާއެކެވެ. ޖަނބުރޯލް އަދި ޖަންބަކީ އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެމޭވާ އެވެ. އެހެންކަމުން މިދެމޭވާގެ ޞިއްޙީ ފައިދާގައި އެއްގޮތްކަމެއް...

ޓޭން ލައިންސް ފިލުވާނީ ކިހިނެތް؟

ޓޭންވުން ނުވަތަ ހަންގަނޑު އެނދުމަކީ ސަންބްލޮކް ބޭނުންނުކޮށް، މާގިނަ އިރު އަވީގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާކަމެކެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި މިގޮތަށް އަވީގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު އަނދާއިރު...

ފިލިޕިންސްގައި މީސަލްސް ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

ފިލިޕިންސްގެ ވެރިރަށް މަނީލާގެ އިތުރުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މީސަލްސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ފިލިޕިންސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެޕިޑެމިއޮލިޖީ...

ފުރާވަރު: ނާޒުކު ދުވަސްވަރެއް

ފުރާވަރަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިއީ ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ދުވަސްވަރެވެ. ފުރާވަރަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި، ފިކުރީގޮތުން ކުއްޖާއަށް ބަދަލުތަކެއް އަވަސް...