ތުއްތު ދަރިފުޅު މަންމަ ކައިރީ ނިންދަވާ

ލޯބިން ވިޔަސް ދަރިފުޅު މަންމައާ ދުރުގައި ނުނިންދަވާށެވެެ. ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މައިން އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަނީ މަންމައާ އެކު އެއް އެނދެއްގައި ދަރިފުޅު ނިންދަވައިފި ނަމަ،...

މެކްސް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލައިސެންސް ބާތިލްކޮށްފި

އޮޅުމަކުން ދުވަސް ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ބަނޑަށް މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ނިންމި ދިއްލީގެ ޝާލިމާރް ބާގްގައި ހުންނަ މެކްސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ލައިސަންސް ދިއްލީގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި...

މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް؛ ނިދި މަދު ނުކުރޭ

މާބަނޑުވުމަކީ އަންހެނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ތަފާތު ބަދަލުތައް ގެނުވާ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ސިއްހީ ގޮތުން އަންނަ ބަދަލުތައް ގިނަ އެވެ. އެހެންވެ އެފަދަ ކަންކަން އެނގިފައި ހުރުމަކީ...

ޗީޒް: ހާޓްއެޓޭކާއި ސްޓްރޯކާ ދެކޮޅަށް

ޗީޒަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ވަރަށް މީރު އެއްޗެކެވެ. ތަފާތު ކާނާތައް ތައްޔާރު ކުރަން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ޗީޒް ބޭނުން ކުރިޔަސް، ގިނަ ފަހަަރަށް ވިސްނިފައި...

އަންހެން ކުދިން ފުރާނަ ދުއްވާލަނީ، ސަމާލުވޭ!

އެމެރިކާގެ އަންހެން ކުދިންގެ މެދުގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ޑްރަގް އޯވަޑޯޒް އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުން ދިނުމުގެ މައްސަލަތައް...