އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް، ސަންސްވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑު ޕްލާސްޓިކް އިން ތަޣައްޔަރުވަމުން ދާކަން ސައިންސްވެރިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އިންސާނުން ޕްލާސްޓިކް ކައިބޮއެ އުޅެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ...

ހޭންޑު ފުޓު މައުތު ބަލި ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

ހޭންޑް ފުޓް މައުތް ބަލި މިދުވަސްކޮޅު އިތުރުވަމުންދާތީ މި ބައްޔަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއާރ ޕެޑިއަޓްރިޝަން ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ފައިސަލްގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ މިދުވަސްކޮޅު...

ހުމާއި ރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މިދުވަސްވަރަކީ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްފަހު ހައްޖާޖީން ރާއްޖެ އަންނަ ދުވަސްކޮޅަސްވުމާއެކު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވެދާނެތީ ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން...

ކާލަމާ: އީޒީ ޗީޒީ ފްރިޓާޓާ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ސްޕްރިންގް އޮނިއަން (ކޮށާފައި) 4 ސަމުސާ ގްރީން ޕީސް 1 ޒުޗީނީ ޗިކަން ނުވަތަ ބީފް ސަލާމީ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)...