Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
މަންކީޕޮކްސް އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހަކު އިންޑިއާ އިން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އުމުރުން 225 އަހަރުގެ އެ މީހާ ހޮނިހިރު މަރުވީ މިދިޔަ …
މަންކީޕޮކްސްގައި އިންޑިއާ އިން މަރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭން ޝައްކުވި މީހާ އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ދެއްކި ބިދޭސީ އަކު …
މަންކީޕޮކްސް އަށް ޝައްކުވި މީހާ ނެގަޓިވް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މަންކީޕޮކްސް ކަމަސް ބެލެވޭ ކޭހެއް ރާއްޖޭން ފެނިފައިވާތި އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. "ދިޔަރެސް" ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ …
މަންކީޕޮކްސް ކަމަށް ބެެލެވޭ ކޭހެއް ރާއްޖޭން ފެނިއްޖެ!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ބާރަށް މަންކީޕޮކްސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފިރިހެނުންނަށް އިލްތިމާސެއްކޮށްފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަ …
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިލްތިމާސެއް ފިރިހެނުންނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްޕެއިންގެ އަންހެނުން މިހާރު މާ ބޮޑަށް ފަލަވާތީ އެ މީހުން ހިކެން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ކެމްޕޭންގެ އަމާޒަކީ …
ސްޕެއިންގެ އަންހެނުން ހިއްކަން ކެމްޕޭނެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖެ އަށް މަންކީޕޮކްސް ބަލި އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ. ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ކުއްލި …
ރާއްޖެ އަށް މަންކީޕޮކްސްގެ ބިރު އެބައޮތް
ހަސަން ރަޝީދު
ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯ …
މަންކީޕޮކްސް: ދުނިޔެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މިއޮޓް އިންޓަނޭޝަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެންސަރާ ގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރަކު އައްޑޫގައި ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) …
އިންޑިއާގެ ކެންސަރުގެ ޑޮކްޓަރެއް އައްޑު އަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިހާރު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ފިހާރަތައް ހިންގާ މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވަން ހާއްސަ އިންސްޕެކްޝަނެއް މިއަދުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ …
ދުންފަތުގެ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރާތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކޮށްފައި ހުންނަ ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުން ގަންނަ އިރު އެ އެއްޗެހީގައި ލޭބަލެއް ޖަހާފައި އިންނަންކަން ފާހަގަކުރެވޭނެ އެވެ. އެކަމަކު ފަހަރުގައި …
މޭވާ/ތަރުކާރީގެ ލޭބަލް؛ ބުނެދެނީ ކޯޗެއް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހު އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ޑެންގީ އަދި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިދިޔަ …
ރޯގާ އާއި ޑެންގީ އަދި ބޭރަށްހިންގުން އިތުރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާ އެކްމޭ ޖެނެރިކްސް އެލްއެލްޓީ ކުންފުނިން އުފައްދާ ތައިރޯނޯމް 100 އެމްޖީގެ ކައުންޓަރފީޓް ޕްރޮޑަކްޓެއް ފެނިފައިވާތީ މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އެކަން …
ތައިރޮއިޑްގެ ފޭކު ބޭހެއް ވިއްކާތީ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
"ސޭވް އަ ޑައިބެޓިކް ޗައިލްޑް" ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓެލްކޯއިން ސްޕޮންސަރ ކޮށްފިއެވެ. ސްޓެލްކޯގެ އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން މިއަދު ޑައެބެޓީސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއެކު އެ ސޮސައިޓީގެ "ސޭވް …
"ސޭވް އަ ޑައިބެޓިކް ޗައިލްޑް" ގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ސްޓެލްކޯ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ނާސިން ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލާއި ވިލާ ކޮލެޖް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްކޮލޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން …
ޓްރީ ޓޮޕުން ނާސިން ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންޑިއާގެ ލުއި ކާނާއެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ޕާނީ ޕޫރީ ނޭޕާލްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ލަލިތުޕޫރު …
ނޭޕާލުގައި ޕާނީ ޕޫރީ މަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު …
އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުދާނެ: ނަސީމު
މުޙައްމަދު ހަނީފު