Last Updated: November 19, 10:10
Tuesday, November 19, 2019
ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާއި ރައީސް ޔާމީން ގުޅުވީ އެމަނިކުފާން ބަދުނާމުކޮށް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް އަދި އެމަނިކުފާންގެ ވަކީލުންގެ …
ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ރައީސް ޔާމީން ގުޅުވައި ބަދުނާމު ކުރީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ޖަމީލް
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސިނގިރޭޓު އަޅިއަށް ހަދައި އިސްރާފު ކުރާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް …
ރާއްޖޭގައި ސިނގިރޭޓުން އަހަރު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅިޔަށް ހަދާ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބަލި އަކީ ވައިރަސް އަކުން އުފެދޭ އިންފެކްޝަނެކެވެ. ގައިން ގަޔަށް ފެތުރޭ މިބަލި އާންމު ގޮތެއްގައި ޖެހެނީ 5 އަހަރާއި 10 …
ހޭންޑް، ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީޒް އާއި ބެހޭގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު: ޑރ. އޮލާ
އަމީރާ
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝޫރެންސްގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާއިރު ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ އާއި، އެފަދަ އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބޭނެ …
އެންސްޕާގެ ގާނޫނު ހަރުދަނާ ކޮށް ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
އެންމެންވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ ގޮތުގައި އިނގުރަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ނޭގެނީ އިނގުރުގެ ތެލަކީވެސް އެހާމެ ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެއް …
އިނގުރު ފަދައިން އޭގެ ތެލުގެ ފައިދާވެސް އެހާމެ ބޮޑު
އަމީރާ
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މަސްޓަރޑް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފްރެންޗެސް އިން ކެލެފޯނިއާގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު އައިސް ކްރީމް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކޫލްހައުސް އާއި ގުޅިގެން މަސްޓަރޑް ރަހަދޭ އައިސް …
މަސްޓާޑް އައިސް ކްރީމް އުފައްދައިިފި! މިއޮތީ ރެސިޕީ، ކާނަންތަ؟
އަމީރާ
ބޮލުން ހަންފޮޅުން ނުވަތަ ޑޭންޑްރަފަކީ ދުނިޔޭގެ %50 މީހުންނަށް އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް އެއް އިރަކު ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އާންމުކޮށް ބޮލުގެ ހަންގަނޑު ހިކި، ބޮލުން ހުދު ކުނޑި …
ބޮލުން ހަން ފޮޅޭތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު!
އަމީރާ
ބަނޑުގައި މަސްޖަހާ ބަނޑު ބޮޑުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ބިޒީކަމުން ކެޔުމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ބަނޑުގައި …
ބަނޑު ހިންދާލަން ބޭނުންތަ؟
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ލޯ ކައިރި ކަޅުވުމަކީ ގިނަ މީހުން ދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުމެކެވެ. އަދި މޫނުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ލޯ ކައިރި ރީތިކޮށް ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ހާއްސަކޮށް ގިނަ …
ލޯކައިރި ކަޅުވާތީ ކަންބޮޑުވޭތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު!
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
ލޭ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާބޭހެއް ގާއިމުކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 2 ދަޅު ގެރިކިރު
 12 ބިސް
 2 ޖޯޑް ފެން 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 

* …
ރޯދަ ރަހަ: ކެރަމެލް ޕުޑިން
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސ. ފޭދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ޑައިގޮނޮސްޓިކް ކެއަރގެ ޓެލެ ހެލްތް ކްލިނިކުގެ ހިދްމަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެއިމްސްއިން ބުނީ ޓެލެ ހެލްތު ކުލިނިކްގެ ހިދްމަތް ލަސްވީ …
އެއިމްސްގެ ޓެލެ ހެލްތު ކްލިނިކް ހިދްމަތް ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްލާނެ އާއެއްޗަކާމެދު ފިކުރު ބޮޑުވެފަތޯ؟ މިފަހަރު މިގެނެެސްދެނީ އެކަމަށް ހައްލެކެވެ. ސުފުރާމަތި ފަޅު ފިލުވާލެވޭނެ އާ، އެކަމަކު ދިވެހި ކެއުމެކެވެ. ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ތައްޔާރުކުރެވޭނީ: …
ރޯދަ ރަހަ: ރިހާކުރު ފޮޅި
އަމީރާ
މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ ޑިޝްތަކުގައި ސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ، ގިނަ ބަޔަކަށް އެހާމެ މީރު އެއްޗެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ މޭޝްޑް …
ރޯދަ ރަހަ: ގާރލިކް ޕާރމެޒާން ބްރައުން ބަޓަރ މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ
އަމީރާ
ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ރޯދަ ރަހަ ސެގްމެންޓުގައި މިއަދު މި ގެނެސްދެނީ ތަފާތު ސޫޕެކެވެ. ކްރީމީ ބަޓާނަޓް ސްކުއެޝް ސޫޕަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެހާމެ …
ރޯދަ ރަހަ: ކްރީމީ ބަޓާނަޓް ސްކުއަޝް ސޫޕް
އަމީރާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * ޖޯޑު ފުށް + 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިމުން ފޮނިތޮށި އެއްކޮށްފައި * 1 ޖޯޑު ފެން * 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: ޗުރޯ ސޭންޑްވިޗް
އަމީރާ