Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 2 ދަޅު ގެރިކިރު
 12 ބިސް
 2 ޖޯޑް ފެން 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 

* …
ރޯދަ ރަހަ: ކެރަމެލް ޕުޑިން
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސ. ފޭދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ޑައިގޮނޮސްޓިކް ކެއަރގެ ޓެލެ ހެލްތް ކްލިނިކުގެ ހިދްމަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެއިމްސްއިން ބުނީ ޓެލެ ހެލްތު ކުލިނިކްގެ ހިދްމަތް ލަސްވީ …
އެއިމްސްގެ ޓެލެ ހެލްތު ކްލިނިކް ހިދްމަތް ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްލާނެ އާއެއްޗަކާމެދު ފިކުރު ބޮޑުވެފަތޯ؟ މިފަހަރު މިގެނެެސްދެނީ އެކަމަށް ހައްލެކެވެ. ސުފުރާމަތި ފަޅު ފިލުވާލެވޭނެ އާ، އެކަމަކު ދިވެހި ކެއުމެކެވެ. ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ތައްޔާރުކުރެވޭނީ: …
ރޯދަ ރަހަ: ރިހާކުރު ފޮޅި
އަމީރާ
މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ ޑިޝްތަކުގައި ސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ، ގިނަ ބަޔަކަށް އެހާމެ މީރު އެއްޗެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ މޭޝްޑް …
ރޯދަ ރަހަ: ގާރލިކް ޕާރމެޒާން ބްރައުން ބަޓަރ މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ
އަމީރާ
ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ރޯދަ ރަހަ ސެގްމެންޓުގައި މިއަދު މި ގެނެސްދެނީ ތަފާތު ސޫޕެކެވެ. ކްރީމީ ބަޓާނަޓް ސްކުއެޝް ސޫޕަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެހާމެ …
ރޯދަ ރަހަ: ކްރީމީ ބަޓާނަޓް ސްކުއަޝް ސޫޕް
އަމީރާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * ޖޯޑު ފުށް + 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިމުން ފޮނިތޮށި އެއްކޮށްފައި * 1 ޖޯޑު ފެން * 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: ޗުރޯ ސޭންޑްވިޗް
އަމީރާ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ޖޯޑު ހަކުރު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިޖޯޑު ފެން 5 ސައިސަމުސާ ޒުވާރި ފުށް ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި ޖޯޑު ލުނބޯ ޖޫސް …
ރޯދަ ރަހަ: ލެމަން ޕުޑިން
އަލީ ހުޒާމް
ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ: -45 މީޓް ބޯލްސް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: – 2 ބޮޑު ކޯލީފްލާވަރ (6 ޖޯޑު) – 1/2 ޖޯޑު ހޯލް ރޯލްޑް އޯޓްސް – …
ރޯދަ ރަހަ: ވީގަން ސޯސީ އޭޝިއަން މީޓްބޯލްސް
އަމީރާ
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް "ރޯދަ ރަހަ"، މިނަމުގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ތަފާތު އެކި ކާނާ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ގެނެސްދޭނަމެވެ. …
ރޯދަ ރަހަ: އަވޮކާޑޯ ކިވީ ސްމޫތީ
އަމީރާ
އައްޑޫގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ކޮމްޕީޓް ކުރާތަނެއް ނޫންކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިންގުމާ މިވަގުތު ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި ޝާހް ސައީދް …
"އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކަކީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ ކޮމްޕީޓް ކުރާތަނެއް ނޫން"
މުހައްމަދު އައިމަން
ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާއިރު، މި ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އޭގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް …
ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ލިބޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ސްކީމަކަށް
މުހައްމަދު އައިމަން