Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 25 ޕަސެންޓް މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުނުކުރާ ދުވަހާ …
އާބާދީގެ 25 ޕަސެންޓް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެ އެތެރެކުރި އިންޖެކްޝަން ބެޗެއްގައި މައްސަލަތެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން އެ ބޭނުން ކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މަނާކޮށްފި އެވެ. …
އެތެރެކުރި އިންޖެކްޝަން ބެޗެއްގައި މައްސަލަތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ދަރިމައިވުމާ ގުޅޭ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕްގެ …
ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާއާ ގުޅޭ ގައުމީ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި އަލުން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި "ދަމަނަވެށި" ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އާމިނަތު ޝަތުފާ …
އައްޑޫ "ދަމަނަވެށި" އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތަރުކާރީ އާއި މޭވާގެ ބާވަތްތަކުން ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ޑެންމާކްގެ ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ހެދި ދިރާސާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި "ޕްލާންޓް-ބޭސްޓް" ޑައިޓް …
ޕްލާންޓް-ބޭސްޑް ޑައިޓް؛ ހިތަށް މާ ރަނގަޅު!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހުޅުމާލޭގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަން އާބަންކޯ އިން ނިންމައިފި އެވެ. އާބަންކޯ އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ހޮސްޕިޓަލްތައް ގުޅިގެން …
ހުޅުމާލޭގައި ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ 15 އަތޮޅެއްގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ބޭނުންވާ ސާޖިކަލް އިންސްޓްރޫމަންޓް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ތަކެތި ހަވާލުކުރި ތަންތަނުގެ …
ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި މަރުކަޒުތަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިއަހަރުގެ ނަރުހުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައި، ނަރުހުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށް އައްޑޫއެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންގެ ޑިޕާޓްމެންޓުން އިސްނަގައިގެން މިއަހަރުގެ ނަރުހުންގެ …
ނަރުހުންގެ ދުވަސް އޭއީއެޗުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ގދ. ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކީމޯތެރަޕީ ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ އެ ފަރުވާ އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ދޭން …
ތިނަދޫގައި ކީމޯތެރަޕީ ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަކޮށްގެބް ހދ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން އެ ރަށުގެ ގޭބިސީތަކަށް ޑަސްބިން ހަދިޔާކޮށްފިއެ ވެ. ހަނިމާދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ ގެތަކަށް ޑަސްބިން ބަހަން …
ހަނިމާދޫ ގެތަކަށް ޑަސްބިން ހަދިޔާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއާ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ނައިބު ފައިސަޞަލް ނަސީމް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ފ. …
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ އަށް އެއްބާރުލުންދީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ ކެއްސާ ބޭހުގެ އިތުރު ބާވަތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އަންގާފައި ވަނިކޮށް އެ ބޭހަށް ސަމާލުވުމަށް …
އިންޑިއާގެ މި ބޭހަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވޭޕްކުރުން އިތުރުވެ، އެކަން މިހާރު ގައުމީ ބޮޑު ވަބާއަކަށްވަމުންދާތީ އާންމުކޮށް ވޭޕްކުރުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބުނީ …
އޮސްޓްރޭލިއާގައި ވޭޕިން މަނާ ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދެއަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އައްޑޫ ދަމަނަވެށި ބަނދުކޮށްފައި ހުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލުން ދަމަނަވެށި ހުޅުވުމަށް …
އައްޑޫގެ "ދަމަނަވެށި" އަލުން ހުޅުވަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
އިންޑޮނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ނޫޑްލްސްގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "އިންޑޮމީ" ގައި ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވޭ ކަމަށް ބުނެ މެލޭޝިއާ އާއި ޓައިވާނުން ނެރުނު އެލާޓްތަކާ ގުޅިގެން …
"އިންޑޮމީ" ނޫޑްސްލް ރައްކާތެރި ވާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ ކެއްސާ ބޭހުގެ އިތުރު ބާވަތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ އިންޑިއާގެ ޕަންޖާބުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ …
އިންޑިއާގެ އިތުރު ބޭހަކަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން