ދުންފަތުގެ ދުމުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ލިބޭގެއްލުން އެނގޭތަ؟

ދުންފަތާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަފާތު ޖަމިއްޔާތައް މިހާރުވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އުފެދިފައެވެ. އެ ޖަމިއްޔާތަކުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ކުރެވޭ ކެޕްޕޭން ތަކުގެ ސަބަބުން...

ކުޑަދަރިފުޅު ކެއުމާއި ދުރުވުމުން ކަންބޮޑުވޭތަ؟

މައިންބަފައިންގެ ނުވަތަ ޚާއްސަކޮށް މަންމައިންގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް އިވޭ އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާގެ އަޑަކީ ކުޑަދަރިފުޅު ކެއުމާއި ދުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރާ ޝަކުވާގެ އަޑެވެ....

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް، ސަންސްވެރިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑު ޕްލާސްޓިކް އިން ތަޣައްޔަރުވަމުން ދާކަން ސައިންސްވެރިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފި އެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އިންސާނުން ޕްލާސްޓިކް ކައިބޮއެ އުޅެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ...

ހޭންޑު ފުޓު މައުތު ބަލި ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

ހޭންޑް ފުޓް މައުތް ބަލި މިދުވަސްކޮޅު އިތުރުވަމުންދާތީ މި ބައްޔަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީނިއާރ ޕެޑިއަޓްރިޝަން ޑރ. އަހުމަދު ފައިސަލް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ފައިސަލްގެ ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ މިދުވަސްކޮޅު...