Last Updated: March 30, 15:55
Thursday, March 30, 2023
ލޮލަށް އަޅާ 4 ބޭހަކަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވެސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ. އެތަނުން ސަމާލު ކަމަށް ގެނައި ބޭސްތަކުގެ ތެރޭގައި …
ލޮލުގެ 4 ބޭހަކަށް ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިންފާޓިލިޓީ ނުވަތަ ދަރިން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި އާ ހިދުމަތެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި އިންފާޓިލިޓީ …
އޭއީއެޗްގައި ދަރިމައިނުވުމާ ގުޅޭ އާ ހިދުމަތެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި މި ދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުން ފެތެރެމުންދާތީ އެ ބަލިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކައި މަދިރ ނައްތާލަން މަދިރި ދުން ޖަހަން ނިންމައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން …
އައްޑޫގައި މަދިރި ނައްތާލަން ދުން ޖަހަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މި ހަފްތާގެ އަނގާރަ ދުވަހު އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އައްޑޫގައި ޑެންގީ ހުން އިތުރުވެ، ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުމަށް ވުމުން ހުން ފެތުރި ދާނެ …
އައްޑޫގައި ޑެންގީ؛ މަގުތަކުގެ ކާނުތަކުގެ ސަބަބުން ބާ؟
މޫސާ މަތުލޫބް
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 100 ގްރާމް ޗަސްކޮށްފައިވާ ދޮންކެޔޮ (2 ދޮންކެޔޮ) 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި 4 ބިސް 150 އެމްއެލް …
ރޯދަ ރަހަ: ބަނާނާ ޕޭންކޭކް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 150 ގްރާމް ދަނބު ބަށި (ދިގަށް ކޮށާފައި) 250 މިލިލީޓަރު ތެޔޮ (ބަށި ތެލުލުމަށް) 1 ފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ޓޮމާޓޯ …
ރޯދަ ރަހަ: އޭޝިއަން ބްރިންޖަލް ސެލަޑް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫގައި މި ދުވަސްވަރު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި އިންފުލުއެންޒާ އިތުރުވަމުންދާތީ އާންމުންނަށް އެކަމަށް ސަމާލުވާން އައްޑީ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެ …
އައްޑޫގައި ހުމާއި އިންފުލުއެންޒާ އިތުރު ވަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި މި ދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުން އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް އާންމު ރައްޔިތުން ސަމާލުވުމަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …
އައްޑޫގައި ޑެންގީ އިތުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ނުލައި ތަރައްޤީ ޙާޞިލު ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ އަލިމަސް ޔޫބީލް ޙަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން …
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާ ނުލާ ތަރައްޤީ ނުލިބޭނެ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މެޑިސިޓީގައި މި މަހުގެ 17 އިން 18 އަށް ފެމިލީ ކެއާ ކްލިނިކްގައި ބަލިމީހުން ބައްލަވާ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް އެ ކްލިނިކްގައި ޙިދުމަތް ދިނުމަށް …
މެޑި ސިޓީ އަށް ފެމިލީ ކެއާގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހެލްތު ސްކްރީނުން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އައިޖީއެމްއެޗް ގުޅިގެންނެވެ. ސްކޫލް ކުދިންނަށް …
ޕްރައިމަރީ ދަރިވަރުންގެ ހެލްތު ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގަސައިނަސްގެ ސާޖަރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ. މިފަދަ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިރު، އެ އޮޕަރޭޝަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް …
އޭއީއެޗްގައި މިހާރު ސައިނަސް ސާޖަރީ ވެސް ހެދޭނެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކުރިއަށް އޮތް 12 އަހަރުގެ ތެެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަކީ ފަލަ ނުވަތަ އާދަޔާހިލާފަށް ފަލަ މީހުންނަށް ވާނެ ކަމަށް ރިިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ. …
ސިއްހަތާ ގުޅޭ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާއާ މެދު ވަަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭކަމުގެ ސިގްނަލެއް ދީފި އެވެ. "ޒީރޯ ކެލެރީ ސްވީޓްނާ" އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި …
އާޓިފިޝަލް ސްވީޓްނާ އަށް ސަމާލުވޭ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކްލިނިކެއް މިއަދު މާލޭގައި ހުޅުވައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެތަނުން މއ. ޗަމްޕާވިލާގައި …
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކްލިނިކެއް މާލެ އަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރަނގަޅަށް ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ހިތުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކަން ހާޓް އެސޯސިއޭޝަން ޖާނަލްގައި މި ހަފުތާގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާގައި …
ރަނގަޅަށް ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ހިތުގެ މައްސަލަތައް
އަހުމަދު އަދްޝަން