Last Updated: December 6, 23:06
Wednesday, December 6, 2023
ބައެއް މީހުން މަޖަލަކަށް ހަދާފައި ވެސް ކުރާ ސުވާލެކެވެ؛ ތުވާލި ބޭނުން ކުރަނީ ފެންވަރައި، ސާފުވެގެން ކަަމަށްވާތީ ތުވާލި ހަޑި ވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލު …
ތުވާލި ދޮންނަންވީ ކިހާ އަވަހަކަށް؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހިމަބިހި ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ. މި ކެމްޕެއިން ލޯންޗްކޮށްދެއްވީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ގާސިމް އެވެ. …
ހިމަބިހި ވެކްސިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެއިޑްސް ބަލި ޖެހިފައި ތިބީ 22 މީހަކު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއިޑްސް ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން …
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެއިޑްސް ބަލީގެ 22 މީހުން
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޕާކިސްތާންގައި އުފައްދާ ދިޔާ ބޭސްތަކެއްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާ ގުޅިގެން ބޭސްތަކުގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގުން މަނާކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް …
ޕާކިސްތާންގެ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖެ އިން މަނާކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހޮޑުލެވޭ މައްސަލައަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބޭހެއް ކަމަށްވާ އެމިޑޯން އެތެރެކޮށް، ވިއްކުން މަނާކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެފްޑީއޭ) އިން …
ހޮޑު ބޭހެއް މަނާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިހާރު އިންސްޓޯލްކޮށް ނިމިފައިވާ އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކެތު ލެބު ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް އޭޑީކޭއިން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އޭޑީކޭއިން އޭއީއެޗްގެ …
އޭއީއެޗްގެ ކެތު ލެބް ހިންގަން އޭޑީކޭއިން ޝައުގުވެރިވޭ
މޫސާ މަތުލޫބް
ކުޑަކުދިމްގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާދޭނީ އުމުރުން 16 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ ސަރުކާރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން …
ކުޑަކުދިންގެ ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދޭނީ 16 އަހަރުން ދަށަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ވަކި ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ހިންގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. އެތަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށައް ބަދަލުކޮށްފައި …
އޭއީއެޗް ހިންގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މުވައްޒަފުންނަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި އަނގައިގެ ކެންސަރާއި ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ. ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް …
ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން ކެންސަރަށް ސްކްރީންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު ކެތު ލެބް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، އެތަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. …
ކެތު ލެބް ޤާއިމްކޮށްފި؛ ދެން އޮތީ ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ދުނިޔޭގެ ކޮލިޓީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކޮލިޓީއާއި ގުޅޭގޮތުން ހާއްސަ އެއްދުވަހުގެ ކޮންފަރެންސެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަ ކުރާ …
އޭއީއެޗްގައި ކޮލިޓީ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ޔުނިސެފުން ރާއްޖެ އަށް ދެ ބައްޔަކަށް ހާއްސަ ވެކްސިންތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކުރީ ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާއިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ވެކްސިންގެ 136,000 ޑޯޒެވެ. އިއްޔެ ހެލްތު …
ދެ ބައްޔެއްގެ ވެކްސިން ހަދިޔާކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކުޑަކުދިންނަށްދޭ ޕެރަސެޓްމޯލްއެއް ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގު އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު ނެރުނު އެލާޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި …
ކުޑަކުދިންގެ ޕެރެސެޓްމޯލެއް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޓަލް ހެލްތަށް ހޭލުންތެރިކަން ކުރަން ހާއްސަ ސެޝަނެއް މިއަދު އައްޑޫގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިންތިޒާމުކޮށްގެން "ސިޕް އެންޑް …
މެންޓަލް ހެލްތާ ގުޅޭ ސެޝަނެއް އައްޑޫގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދިޔާ ބޭހެއްގައި ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ހިމެނޭތީ އެ ބޭސް ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން …
ދިޔާ ބޭހެއްގައި ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ހިމެނޭތީ މަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޑްރޯން ރޭހެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް މި އަހަރު އުރީދޫ "ފަން ރަން" އަންނަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން ނިންމައި، ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ރަޖިސްޓްރީވެވޭނީ …
އުރީދޫ "ފަން ރަން" އަންނަ މަހު
އައިޝަތު އަޒުހާ