Last Updated: January 28, 16:25
Friday, January 28, 2022
އައްޑޫ ސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 26 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ ރޭ 6 އާއި …
އައްޑޫ އިން ކޮވިޑް ޖެހުނު 26 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ސިންގަޕޫރުގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރުގެ 5.7 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުންވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. …
ސިންގަޕޫރުގެ އާބަދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ނެތް ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށް ވަކި ވަގުތެއްގައި ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުމޭގޮތައްވެސް …
ދިން ލުޔާއި އެއް ބަޔަކު އުފަލުން ފޮޅިފައި، އަނެއް ބައެެއްގެ ކަންބޮޑުވުން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކަންފަތުގައި ރިއްސުމަކީ އާއްމުކޮށް މީހުންނަށް ދިމާވާ ކަމަކަށް ނުވި ނަމަވެސް، އެ ވޭން ތަހައްމަލު ކުރާ ބައެއް މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. ކަންފަތުގެ ރިހުމަކީ އެހެން ގުނަވަންތަކުގައި ރިއްސާއި …
ކަންފަތުގައި ރިއްސާނަމަ މިކަންކަން ކޮށްލާ!
އީމާ މުހައްމަދު
މެދުނުކެނޑި ގިނައިން ކެއްސާނަމަ އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫވާ އަދި އެހާމެ ރުޅިވެސް އާދެވޭ ކަމެކެވެ. ތެދުތެދަށް ބުނާ ނަމަ ކެއްސުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. ކެއްސުމުގެ ސަބަބުން …
މާބޮޑަށް ކެއްސަނީތަ؟ މިކަންކަން ކޮށްލަމާ
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެސްޓްރާޒެނެކާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެރަމް …
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދީފި
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް 19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހައި ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗު) އިން …
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެނީ
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޕީސީއާރު (ކޮވިޑު) ޓެސްޓު ހަދައިފިއެވެ. އޭއީއެޗްއިން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން …
އޭއީއެޗްއިން 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޮވިޑު ޓެސްޓު ހަދައިފި
އަލީ ހުޒާމް
އިންސާނެއްގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސަކީ އޭނާގެ ސިއްހަތެވެ. ނަފްސާނީ ގޮތުން އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވެސް ފުރިހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިދާތައް ލިބިގެން މެނުވީ ސިއްހަތަށް އެންމެ އެދެވޭ …
ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނާނީ ކިހިނެތް؟
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
މި ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ތ. ގުރައިދޫ އަދި މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ …
މި ސަރުކާރުން ޝަރުއީ ނިޒާމަށް އިންތިހާއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޯވިޑް-19 އަށް ޗައިނާއިން ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިން ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ކްލިނިކަލް މަރުހަލާ ނިމިއްޖެއެވެ. އެޤައުމުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި މި …
ޗައިނާ އިން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ކްލިނިކަލް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅު
އަމީރާ
ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން މަދު ކުރުމަށް ބޭހެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މާހިރުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އެޤައުމުގެ މާހިރުންނަށް ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެކްސަމެތަސޯން …
ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން މަދު ކުރުމަށް ބޭހެއް ހޯދައިފި
އަމީރާ
ސިޓި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހޮންގ ކޮންގ (ސިޓީޔޫ) އިން ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރެވޭ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފައްދައިފިއެވެ. މި އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިން %90 ގެ ޔަގީން …
5 މިނިޓު ތެރޭ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރެވޭ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފައްދައިފި
އަމީރާ
ނުރައްކާތެރި އެބޯލާ ބަލި ކޮންގޯގައި ފެތުރި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް ކޮންގޯގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ކޮންގޯގައި އެބޯލާ ފެތުރެން ފަށާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް، …
އެބޯލާ ފެތުރެން ފަށައިފި، ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ލެބޯޓްރީގައި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯވިޑް-19 ޓެސްޓް ހެދިއްޖެ ކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް މިއަދު …
20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯވިޑް-19 ޓެސްޓް ހެދިއްޖެ: އައިޖީއެމްއެޗް
އަމީރާ
ދެކުނު ކޮރިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރާ ސެލްޓްރިއޮން ބޭހުން އުންމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މި ބޭސް …
ކޯވިޑް-19: އުއްމީދީ ފަރުވާއެއް ދެކުނު ކޮއިރާ ދެކުނު ކޮރެއާއިން ހޯދައިފި
އަމީރާ