Last Updated: November 30, 22:14
Monday, November 30, 2020
ކޯވިޑް-19 އަށް ޗައިނާއިން ތައްޔާރު ކުރަމުން އަންނަ ވެކްސިން ތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ކްލިނިކަލް މަރުހަލާ ނިމިއްޖެއެވެ. އެޤައުމުން ރިޕޯޓު ކުރާ ގޮތުގައި މި …
ޗައިނާ އިން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ކްލިނިކަލް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅު
އަމީރާ
ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން މަދު ކުރުމަށް ބޭހެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މާހިރުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އެޤައުމުގެ މާހިރުންނަށް ހޯދިފައިވާ ގޮތުގައި ޑެކްސަމެތަސޯން …
ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުން މަދު ކުރުމަށް ބޭހެއް ހޯދައިފި
އަމީރާ
ސިޓި ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ހޮންގ ކޮންގ (ސިޓީޔޫ) އިން ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރެވޭ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފައްދައިފިއެވެ. މި އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރިއްޔާއިން %90 ގެ ޔަގީން …
5 މިނިޓު ތެރޭ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރެވޭ އާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފައްދައިފި
އަމީރާ
ނުރައްކާތެރި އެބޯލާ ބަލި ކޮންގޯގައި ފެތުރި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެކަމަށް ކޮންގޯގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ކޮންގޯގައި އެބޯލާ ފެތުރެން ފަށާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފައި މިވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަސް، …
އެބޯލާ ފެތުރެން ފަށައިފި، ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ލެބޯޓްރީގައި 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯވިޑް-19 ޓެސްޓް ހެދިއްޖެ ކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް މިއަދު …
20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯވިޑް-19 ޓެސްޓް ހެދިއްޖެ: އައިޖީއެމްއެޗް
އަމީރާ
ދެކުނު ކޮރިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކުރާ ސެލްޓްރިއޮން ބޭހުން އުންމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޤައުމުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މި ބޭސް …
ކޯވިޑް-19: އުއްމީދީ ފަރުވާއެއް ދެކުނު ކޮއިރާ ދެކުނު ކޮރެއާއިން ހޯދައިފި
އަމީރާ
ލޮކްޑައުން ފިޔަވަޅުތައް ޤައުމުތަކުން ލުއި ކުރުމާއެކު، ދުނިޔޭގައި ބަލީގެ ދެވަނަ ޕީކެއް އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ދީފިއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ …
ލޮކްޑައުން ފިޔަވަޅުތައް ލުއި ކުރުމާއެކު ދެވަނަ ޕީކެއް އަތުވެދާނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ
އަމީރާ
ކޯވިޑް-19 އަށް ޗައިނާ އިން ހަދަމުން އަންނަ ވެކްސިން އިން އުންމީދީ ނަތީޖާތަކެއް ދައްކައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އިންސާނުންނަށް ވެކްސިންދީގެން ހަދަމުން އައި ފޭސް 1ގެ ނަތީޖާތައް މިހާރު …
ޗައިނާގެ ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން އިން އުންމީދީ ނަތީޖާތަކެއް!
އަމީރާ
ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ރޯގާ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރި، އެތައް ބަޔަކު މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާއިރު، މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރެވެން އޮތް …
ޔުނިސެފް ގެ އިރުޝާދު: މާބަނޑު އަންހެނުންނާއި ވިހައިގެން އުޅޭ މައިންނަށް
އަމީރާ
ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޗިލްޑްރެންސް ފަންޑް (ޔުނިސެފް) އިން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ކޯވިޑް-19 ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި 116 މިލިއަން ކުދިން ދުނިޔެއަށް އުފަންވާނެއެވެ. މިކުދިން އުފަންވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ …
ކޮވިޑް-19: ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި 116 މިލިއަން ކުދިން އުފަންވާނެ: ޔުނިސެފް
އަމީރާ
ޑިސެމްބަރ 27 ވަނަ ދުވަހު ނިއުމޯނިއާ އަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން ޕެރިސް ކައިރީގައި ހުރި ހޮސްޕިޓަލަކުން ފަރުވާ ދެވުނު މީހާއަށް ހަޤީޤަތުގައި ޖެހިފައި ހުރީ ކޮރޯނާވައިރަސް ކަމުގައި …
ފްރާންސުގައި ކޯވިޑް-19 ޑިސެމްބަރުގައިވެސް އޮތްކަން ހާމަ ވެއްޖެ
އަމީރާ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވި ބަންގްލަދޭޝް މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅިފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރު މޫސާ އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަރުވި ބިދޭސީ މީހާއަކީ ބަންގްލަދޭޝް …
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ލޭ އެޅިފައި
މުހައްމަދު އައިމަން
* މަސްގަނޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:   1 ޖޯޑު ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/3 ޖޯޑް ހިކަނދިފަތް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ގިތެޔޮ މިރުސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) …
ރޯދަ ރަހަ: ހަވާދުލީ ބިސް
* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 2 ދަޅު ގެރިކިރު 12 ބިސް 2 ޖޯޑް ފެން 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 

* …
ރޯދަ ރަހަ: ކެރަމެލް ޕުޑިން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި:   1 ތާޒާ އަލަނާސިއެއް (ބޭރު މަށައި ރިހަޔަށް ތަރުކާރީ ކޮށާ ވަރަށްްކޮށާފައި) 3 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: އަލަނާސި ރިހަ
ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޓެސްޓުތަކެއް ޗައިނާއިން ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ގައި މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔެއިން 13،000އަށް ވުރެ …
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާއިން ވެކްސިން ޓެސްޓު ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް