ރޯދަ ރަހަ: ޗޮކްލެޓް ކޭކް

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 250 ގްރާމް ފުށް 150 ގްރާމް ބަޓަރު 75 ގްރާމް ޕްލޭން ޗޮކޮލެޓެއް (ކެޑްބަރީ) 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ 2/1...

ބަރުދަން ލުއިވުން: ނުރައްކަލެއް

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ ރިތި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރިޔަކަށް ވާށެވެ. އަދި އެއީ އެކަމެއް ޙާސިލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްވެސް މެއެވެ....

ރޯދަ ރަހަ: އަލުވި ބަޖިއާ

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 4 އަލުވި (ފެނު ކައްކައި ޗަސްކޮށްފައި) 3 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 250 ގްރާމް ފުށް 1 އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ...

ކުކުޅު ބިސް؛ ސްޓްރޯކަށް ހައްލެއް

އަހަރެމެންގެ ހިތް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ބަހައްޓައި ސްޓްރޯކު ފަދަ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަސޭހަ ޝިފާއެއް ބޭނުންނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުކުޅު ބިހެއް ކެއުމަކީ ކުރަން އެންމެ...

އައްޑޫން ޑެންގީގެ 27 ކޭސް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އައްޑޫން ޑެންގީގެ 27 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓް ދަމަނަވެށިން ބުނެފި އެވެ. އެތަނުން ބުނި...

ރޯދަ ރަހަ: ލެމަން ޕުޑިން

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ޖޯޑު ހަކުރު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިޖޯޑު ފެން 5 ސައިސަމުސާ ޒުވާރި ފުށް ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި ޖޯޑު ލުނބޯ...

ނިޕާ ވައިރަސްގެ އަސަރެއް ރާއްޖޭން ނުފެނޭ: އެޗްޕީއޭ

އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓްގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނިޕާ ވައިރަސް އަދި ރާއްޖެއިން ފެނިފައިނުވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނެފިއެވެ. ޖަނަވާރުންގެ ގައިން އިންސާނުންނަށް...

ސައިފަތް: ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ޝިފާއެއް

އިންޑިއާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައެންޓިސްޓުން ތަކެއްގެ ދިރާސާއަކުން، ސައިފަތް ބޭނުންކުރުމުން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖައްސާ ސެލްތައް 80 އިންސައްތައަށް ނައްތާލާކަމަށް ސާބިތުކޮށްދިފިއެވެ. މި ދިރާސާއަކީ އެންމެ...