ދުޅަހެޔޮ ހިތަކަށް ކާންވާނީ "ލޯބިލޯބިކޮށް"

1. ލޮނުމެދު ކޮންމެ ދުވަހަކު ކެއުމުގައި ލޮނުމެދު ހިމެނުމަކީ ލޭހޮޅިތައް ޑައިލޭޓްކޮށްދީ، ބްލަޑް ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޮނުމެދަކީ ވެސޮކޮންސްޓްރިކްޝަން ރަނގަޅުކޮށްދީ، ލޭހޮޅިތައް...

އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

މިދުވަސްކޮޅު ރާއްޖޭގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކު އަރިދަފުސް ރޯގާ ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީެއޭ)...

ހިމޮގްލޮބިން އިތުރު ކުރަން ކާންވީ ކޯޗެއް؟

1. ސްޕިނެޗް ސްޕިނެޗްގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އަޔަން އާއި އެންޓިއޮކްސިޑެންޓްސްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން އަސާސީ ނިއުޓްރިއެންޓްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ. ސޭންޑްވިޗް އާއި ސްމޫތީ އަދި ސޫޕް ތައްޔާރު...

އުރަމަތީގެ ކެންސަރުން ރައްކާވާން ކާންވީ ކޯޗެއް؟

1. ވޮލްނަޓްސް ވޮލްނަޓަކީ އިންފްލެމޭޝަން އާއި އުރަމަތީ ކެންސަރުގެ ޓިއުމަރުތައް ހެދިބޮޑުވުމާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ ގިނަ ނިއުޓްރިއެންޓްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައި ވޮލްނެޓް ބޭނުންކުރުމަކީ...

ނޫޑްލްސް: މިއީ މަޖާ ކަމެެއް ނޫން

ތަންކޮޅެއް ބިޒީކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ކާ އެއްޗެއް ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަގުތު ނުލިބޭތީ، އެންމެ ފަސޭހައިން ކާލެވޭ އެންމެ އާންމު އެއްޗަކީ ނޫޑްލްސް އެވެ. އިންސްޓަންޓް...