Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
ލޭ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާބޭހެއް ގާއިމުކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 2 ދަޅު ގެރިކިރު
 12 ބިސް
 2 ޖޯޑް ފެން 2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 

* …
ރޯދަ ރަހަ: ކެރަމެލް ޕުޑިން
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސ. ފޭދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ޑައިގޮނޮސްޓިކް ކެއަރގެ ޓެލެ ހެލްތް ކްލިނިކުގެ ހިދްމަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. އެއިމްސްއިން ބުނީ ޓެލެ ހެލްތު ކުލިނިކްގެ ހިދްމަތް ލަސްވީ …
އެއިމްސްގެ ޓެލެ ހެލްތު ކްލިނިކް ހިދްމަތް ފަށައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުކޮށްލާނެ އާއެއްޗަކާމެދު ފިކުރު ބޮޑުވެފަތޯ؟ މިފަހަރު މިގެނެެސްދެނީ އެކަމަށް ހައްލެކެވެ. ސުފުރާމަތި ފަޅު ފިލުވާލެވޭނެ އާ، އެކަމަކު ދިވެހި ކެއުމެކެވެ. ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ބައްލަވާލައްވާށެވެ. ތައްޔާރުކުރެވޭނީ: …
ރޯދަ ރަހަ: ރިހާކުރު ފޮޅި
އަމީރާ
މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯސް އަކީ ވަރަށް ގިނަ ޑިޝްތަކުގައި ސައިޑެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ، ގިނަ ބަޔަކަށް އެހާމެ މީރު އެއްޗެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިފަހަރު މިގެނެސްދެނީ މޭޝްޑް …
ރޯދަ ރަހަ: ގާރލިކް ޕާރމެޒާން ބްރައުން ބަޓަރ މޭޝްޑް ޕޮޓޭޓޯ
އަމީރާ
ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ރޯދަ ރަހަ ސެގްމެންޓުގައި މިއަދު މި ގެނެސްދެނީ ތަފާތު ސޫޕެކެވެ. ކްރީމީ ބަޓާނަޓް ސްކުއެޝް ސޫޕަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ އެހާމެ …
ރޯދަ ރަހަ: ކްރީމީ ބަޓާނަޓް ސްކުއަޝް ސޫޕް
އަމީރާ
ބޭނުންވާނެ ތަކެތި * ޖޯޑު ފުށް + 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިމުން ފޮނިތޮށި އެއްކޮށްފައި * 1 ޖޯޑު ފެން * 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: ޗުރޯ ސޭންޑްވިޗް
އަމީރާ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ޖޯޑު ހަކުރު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިޖޯޑު ފެން 5 ސައިސަމުސާ ޒުވާރި ފުށް ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއްބައި ޖޯޑު ލުނބޯ ޖޫސް …
ރޯދަ ރަހަ: ލެމަން ޕުޑިން
އަލީ ހުޒާމް
ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ: -45 މީޓް ބޯލްސް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: – 2 ބޮޑު ކޯލީފްލާވަރ (6 ޖޯޑު) – 1/2 ޖޯޑު ހޯލް ރޯލްޑް އޯޓްސް – …
ރޯދަ ރަހަ: ވީގަން ސޯސީ އޭޝިއަން މީޓްބޯލްސް
އަމީރާ
އެހެން އަހަރު ތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނާ ހަމައަށް "ރޯދަ ރަހަ"، މިނަމުގައި ރޯދަ ވީއްލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިދާނެ ތަފާތު އެކި ކާނާ ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް ގެނެސްދޭނަމެވެ. …
ރޯދަ ރަހަ: އަވޮކާޑޯ ކިވީ ސްމޫތީ
އަމީރާ
އައްޑޫގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަކަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ކޮމްޕީޓް ކުރާތަނެއް ނޫންކަމަށް ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިންގުމާ މިވަގުތު ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި ޝާހް ސައީދް …
"އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކަކީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާ ކޮމްޕީޓް ކުރާތަނެއް ނޫން"
މުހައްމަދު އައިމަން
ސްރީލަންކާއާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ސްކީމެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާއިރު، މި ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ދިވެއްސަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އޭގެތެރެއިން ކޮންމެވެސް …
ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ލިބޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ސްކީމަކަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. 25 ބުރިއަށް އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ މި ހޮސްޕިޓަލުން ހިދްމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ …
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ބައެއް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ ތެރެއިން ހިންގި ދެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ނެގި ފައިސާއަށްވެސް ވީ ނުވީއެއް ނޭނގިފައިވާ …
ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓުގައިވެސް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށްވެސް މުޖްތަމައުގެ އަޅާލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި …
އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް މުޖްތަމައުގެ އަޅާލުން ބޭނުންވޭ: ފަޒްނާ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރަނގަޅަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭނަމަ، ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވުމަށް އިޓަލީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިފި އެވެ. މިގޮތަށް އަންގާފައި މިވަނީ ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި …
އިޓަލީގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުން މަނާކޮށްފި
އައިޝަތު ފަތުހީ