Last Updated: January 30, 16:23
Monday, January 30, 2023
ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓްތައް ދެެނެގަތުމުގެ ޓެސްޓް ރާއްޖޭގައި ވެސް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލީގެ ވޭރިއަންޓްތައް ދެނެގަތުމަށް ރާއްޖޭން ޓެސްޓްތައް ހަދަމުން އައީ އިންޑިއާ އަށް …
ކޮވިޑް ވޭރިއަންޓް ޓެސްޓް މިހާރު ރާއްޖޭން
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާލޭގެ މަގުތަކަށް ފަހަކަށް އައިސް ކުނި ޖަމާކުރާރީ "ކުނިއެޅުން މަނާ" ޖަހާފައިވާ ބޯޓްތަކެއް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓީ ކައުންސިިލުން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން …
މާލެ އަށް "ކުނި އެޅުން މަނާ" ބޯޑްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ އޭޑީކޭ ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނަސް (ޑީކޯ) ވުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ދޭނެ ޗެމްބަރުތަކެއް ބަހައްޓައި އެ ހިދުމަތް ދޭން …
އޭޑީކޭގައި ޑީކޯ ޗެމްބަރުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިހާރު ރާއްޖޭގައި ލޮލުރޯގާ އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެތަނުން މިއަދު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ލޮލުރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު …
ލޮލުރޯގާ އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރ އަލިފުށީގައި ކެންސަރުޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ކޮށްދިނުމަށް، އެރަށު ކައުންސިލުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އަލިފުށީ …
އަލިފުށީގައި ކެންސަރު ގިނަވެ، ދިރާސާއަކަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ ބޭސްތަކެއް ދިން ކުދިންތަކެއް އުޒްބެކިސްތާބުން ވެސް މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މެރިއޮން ބައޯޓެކްގެ ދިޔާ ބޭހެއް ދިން …
އިންޑިއާގެ ބޭހަކުން އިތުރު 18 މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަޅޮލަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ކާން ބޭނުންކުރާ މޭވާއެކެވެ. އެކަމަކު ފަޅޮލުގެ އޮށެއް ހަދަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ޖަވާބަކަށް ވާނީ …
ފަޅޯ އޮށް އުކާލަނީތަ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކެންސަރަށް މަގުފައިހިވާ ކެމިކަލް ރާއްޖެގައި ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ސިނާޢަތްތަކުގައި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރާ …
ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ކެމިކަލް ބޭނުންކުރުން އިތުރުވަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގައި ރާއްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނުން 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް ދީފި އެވެ. މި އެހީ ރާއްޖެއާ …
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 80 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖެ އިން ކޯވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކުރި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ދެކުނުއިރުމަތީ އޭޝިއާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ …
ރާއްޖޭން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކޮވިޑް މެނޭޖްކުރި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ޓޯޓަލް ނީ ރީޕްލޭސްމަންޓް (ޓީކޭއާރް) ސާޖަރީ ނުވަތަ ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހެދުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ …
ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ ސާޖަރީތައް ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ތައްޔާރުކުރުމާއި، އުފެއްދުމާއި، ރައްކާކުރުމާއި، ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުމާއި …
ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރާ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ގެނައި ބަދަލުތަކުން ފެންނަ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު …
އޭއީއެޗްގެ ހިންގުމަށް ގެނައި ބަދަލު ރަނގަޅު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ފެށި ހިދުމަތްތައް ނައިބު ރައީސް ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ. އެ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ފަށާފައި …
ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އާ ހިދުމަތްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލާ ދެކޮޅަށް ނިއު ޒީލެންޑުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަތަކާ އެކީ އަނެއްކާ ވެސް އިންގިލާބީ ބަދަލަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ …
ނިއު ޒީލެންޑް އޮތީ ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ޖަމިއްޔާއަކާ އެކީ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން އެއްބަސްވުން ހެދީ …
ހުޅުމާލޭގައި ކޮމިއުނިޓީ ހަބެއް ހަދަން އެއްބަސްވުމެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު