Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
ޑިމެންޝިއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕެނެލް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިވާ ޕެނެލް ޑިސްޝަން މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށް އަލްޒެއިމާސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ. އާންމުކޮށް …
ޑިމެންޝިއާ ސެޝަން މިއަދު އައްޑޫގައި އޮންނާނެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ވޭޕް ކުރުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން ވެސް މަނާ ކުރަން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ ގޮވާލައިފި އެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ މިކަމަށް …
ރާއްޖޭގައި ވޭޕް ކުރުން މަނާކުރަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޑިމެންޝިއާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕެނެލް ޑިސްކަޝަނެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އަލްޒެއިމާސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި ސެޝަން އޮންނާނީ އަންނަ …
ޑިމެންޝިއާއާ ގުޅޭ ސެޝަނެއް އައްޑޫގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ފަދަ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އިތުރުވާ ސަބަބު ދެނެގަންނަން ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ކެންސަރު އިތުރުވާތީ ރާއްޖޭގައި ދިރާސާއެއް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ގއ. ކޫއްޑޫން ފައިލޭރިއާގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިއްޖެ އެވެ. މިފްކޯ އިން ބުނީ މިިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ކޫއްޑޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހެލްތު ސްކްރީން …
ކޫއްޑޫ އިން ފައިލޭރިއާގެ ކޭސްތަކެއް ފެނިއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޖަޕާންގެ މަޝްހޫރު ޕާން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ޕާސްކޯ" ގެ ޕާންތަކެއްގެ ތެރެއިން މީދަކުގެ ބައިތަކެއް ފެނިގެގެން، ބާޒާރުން އެ ނަގައި ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން …
ޕާނުން މީދާ ފެނިގެން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތެލަސީމީ ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ފަރުވާ އަށް، ބަލި މީހާ އާއި ޑޯނަރު ހަދަން ޖެހޭ ކްރޮސްމެޗު ޓެސްޓު ރާއްޖޭގައި ހެދޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި …
ތެލަސީމިއާގެ ކްރޮސްމެޗް ޓެސްޓް ރާއްޖޭގައި ހެދޭ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިއީ ތެލެސީމިއާ ބަލީގެ މީހުންނަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެސްދޭނެ ފަސް އަހަރު ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ތެލެސީމިއާ ދުވަހުގެ …
ތެލެސީމިއާގެ މީހުންނަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެސްދޭނަން
ހަސަން ރަޝީދު
މީގެ ހަތަރު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މުޅި ދުނިޔެ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިން ސަލާމަތްކޮށް ދޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުން ކުރަން ފެށި، ވެކްސިންތަކުގެ …
އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިންގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ސިޓީގައި މި ދުވަސްވަރު ޑެންގީ ހުންޖެހޭ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް)އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އޭއީއެޗުން ބުނީ މި ދުވަސްވަރު …
އައްޑޫގައި ޑެންގީ އިތުރުވަނީ، ސަމާލުވޭ!
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގައި ތެލަސީމިއާ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދު ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ …
އަމާޒަކީ ތެލަސީމިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުން: މިނިސްޓަރު
އައިޝަތު އަޒުހާ
ނިމުނު ދިރާސީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުން ތެލަސީމިއާ އަށް ސްކްރީން ކުރަން ފެށި ޕްރޮގްރާމް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އޭގެ ދަށުން …
ގްރޭޑް 10 ގެ ތެލަސީމިއާ ސްކްރީނިން ކާމިޔާބު
އައިޝަތު އަޒުހާ
މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް ޑެންގީގެ 40 ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ. އެ …
މި މަހުގެ 4 އާ ހަމައަށް އެކަނި ވެސް ޑެންގޫގެ 40 ކޭސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާރު ވަރަށް އާންމު ބައްޔެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކެންސަރު ބައްޔަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުމާ ގުޅޭ ސެނިމާތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަން …
ކެންސަރާ ގުޅޭ ސެޝަންތަކެއް 3 ސިޓީއަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި މިހާރު ޑެންގީ ހުން ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ އިރު އެ ބަލީގައި ތުއްތު ކުދިންތަކެއް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ …
ޑެންގޫ ޖެހިގެން ތުއްތުކުދިންތަކެއް އެޑްމިޓްކޮށްފައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކިޑްނީ ބަލީގެ މީހުންނަށް ދޭ ޑައިލިސިސް ފަރުވާ ހިދުމަތް މި އަހަރު ހުރިހާ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު