އަންހެނުން ފަލަވުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްބާ؟

ބަލިވެއިނުމަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެގެން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެންމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. އެގޮތުން ފަލަވުމަކީ އަންހެނުންނަށް ކުދިން ލިބުމަށް...

އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދާހިއްލުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިދާނެ

ދާހިއްލުމަކީ ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރުމަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ދާހިއްލުމަކީ ޠަބީޢީގޮތުން ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ލައްވަވާފައިވާ ނިޒާމެކެވެ. މާބޮޑަށް ދާހިއްލުން ނުވަތަ އާދަޔާ ޚިލާފަށް...

ޒުވާންކަމުގައި ގިނަ ދުވަހު ހުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟

ޒުވާންކަމުގައި ގިނަ ދުވަހު ހުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އެތައް ހާސް ޑޮލަރެއް އެކި ކަންކަަމަށް މީހުން ޚަރަދު ކުރަމުންދެއެވެ. ތަނަކުން ކްރީމެއް ފެންނަ އިރަށް އެ...