Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
ސްރީ ލަންކާ އިން މަންކީޕޮކްސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އަލަށް ލަންކާ …
ލަންކާ އިން ވެސް މަންކީޕޮކްސް ފެނިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދަރިމައިވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މާލީ ފުދުންތެރިކަން ނެތް މީހުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ފާޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީގެ ފަރާތުން އިންވިޓްރޯ ފާޓިލައިޒޭޝަން (އައިވީއެފް) ފަންޑެއް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި …
އައިވީއެފް ފަންޑް ލޯންޗްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައިޖީއެމްއެޗްގެ މަޝްހޫރު އެތެރެހަށީގެ ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އަންނަ މަހު އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފަރުވާ ދެއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން …
ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ އޭއީއެޗްގައި ފަރުވާ ދެނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީތައް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މިކަންވެގެން ދާނީ މާލޭން ބޭރުގައި ރާއްޖޭގައި އެ އޮޕަރޭޝަންކުރާ ފުރަތަމަ ސަރަހައްދަށެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ …
ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީ ކުޅުދުއްފުށިން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިސްތަށިގަނޑުގެ ނުރަ ފިލުވާނެ ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތް މިހާރު އެބަހުއްޓެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މިކަން ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭ ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން މިހާރު …
ބޯ ކަޅުކޮށްލަން ކަރަންފުލާއި ކޮފީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލެއް ވެސް ހިންގަން ވާނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ވަކިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް …
ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގަން ވާނީ މިނިސްޓްރީއާ ވަކިން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސްރީ ލަންކާގެ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު އެއިޑްސް ބަލި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތެރެމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޭޝަނަލް އެސްޓީޑީ/ އެއިޑްސް ކޮންޓްރޯލް ޕްރޮގްރާމުން ބުނެފި އެވެ. …
ލަންކާގެ ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި އެއިޑްސް އިތުރުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ އިން 86 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 51 މީހުންނަކީ މާލެ ސަރަހައްދުން އެ …
މިދިޔަ ހަފުތާގައި 86 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ޔޫރޮލޮޖީގެ ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފަށަން ތައްޔާރީތަކެއްވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ވަނީ އެ ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ …
އޭއީއެޗްގައި ޔޫރޮލޮޖީގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ކުރިން އާންމު ސިއްހަތާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ވޯކަރުންގެ ދައުރު އަލުން އިޔާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު …
އަލުން ހެލްތު ވޯކަރުންގެ ބޭނުން ހިފަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިޔާ ބޭސްތަކެއް ދިން 100 އެއްހާ ކުދިން މަރުވުމާ ގުޅިގެން އިންޑޮނިޝިއާގައި ދިޔާ ބާވަތުގެ ހުރިހާ ބޭހެއް ވިއްކުމާއި ޕްރެސްކްރައިބްކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ …
އިންޑޮނީޝިއާގައި ދިޔާ ބޭސް މަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫ ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ހިދުމަތް ފަށަން ނިންމައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އޭއީއެޗް) އިން ބުނީ …
ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީ ފަށަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހަނދާންނެތޭ ބަލި ނުވަތަ ޑިމެންޝިއާއާ ބެހޭ ގޮތުން އައްޑޫގައި މާދަމާ ސެޝަނެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އަލްޒެއިމާސް ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް …
ޑިމެންޝިއާއާ ގުޅޭ ސެޝަނެއް މާދަމާ އައްޑޫގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މި އަހަރުގެ މެއި މަހާ ހަމައަށް މާލެ ސަރަހައްދުން އާސަންދަ މެދުވެރިކޮށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދި މީހުންނަށް ކުރި ހޭދަ އަތޮޅުތަކުން ހިދުމަތް ހޯދި މީހުންނަށް ކުރި …
އާސަންދަ އިން މާލެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑު ހޭދައެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ނަރުހުންގެ އެއްކަހަލަ ޔުނީފޯމު ލާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު އާމިނަތު ޝަތުފާ …
ހުރިހާ ނަރުހުން އެއްކަހަލަ ޔުނިފޯމެއް ބޭނުން ކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޕޯލިއޯ ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު ބިލް ގޭޓްސް އާއި އޭނަގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން މެލިންޑާގެ "ބިލް އެންޑް މެލިންޑާ …
ޕޯލިއޯއާ ދެކޮޅަށް 1.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން