Last Updated: April 21, 15:52
Sunday, April 21, 2024
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 250 ގްރާމް ފުށް 1 މޭޒުމަތީސަމުސާ ބަޓަރު 1 ސައިސަމުސާ ހިކިކިރު 1 ސައިސަމުސާ ހަކުރު 2 ސައިސަމުސާ ޔީސްޓް 2 ފިޔާ …
ރޯދަ ރަހަ: ޕިއްޒާ ރޯލްސް
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޕެކެޓް ނޫޑުލްސް (ފެނުކައްކާފައި) 2 ޓޮމާޓޯ (ކޮށާފައި) 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު ކުކުޅު (ކޮށާފައި) 1 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފައި) …
ރޯދަ ރަހަ: ބަޓަ ޗިކެން ނޫޑްލްސް
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1/2 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރު 1 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ 1/2 ސައިސަމުސާ ލޮނު 2 ދޮންކެޔޮ …
ރޯދަ ރަހަ: ބަނާނާ ކްރަމްބް މަފިންސް
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް މާރީ ބިސްކޯދު 1 ދަޅު ގެރިކިރު 2 ބިސް 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސު ބަޓަރު 4 ސަމުސާ ކޯންފްލާ 1 …
ރޯދަ ރަހަ: މެގްނަމް ޕުޑިން
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު މުގު 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ¼ ޖޯޑު ހިކަނދިފަތް 2 ލޮނުމެދު …
ރޯދަ ރަހަ: ސްޕައިސީ ދާލް
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ވަށް ދޮންކެޔޮ ¼ ޖޯޑު ކަދުރު (އޮތް ނަގާފައި) 2 ޖޯޑު އާމަންޑު މިލްކް 2 ސައިސަމުސާ އިސްބަގޫލް (ފެނަށްލައި ފޯކޮށްފައި) …
ރޯދަ ރަހަ: ބަނާނާ ޑޭޓް ސުމޫތީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 450 ގްރާމް ބޯންލެސް ޗިކަން (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ޖޯޑު އަލަނާސި (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ރަތް ބެލްޕެޕަ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) ¾ …
ރޯދަ ރަހަ: ޕައިންއެޕަލް ޗިކެން
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ދަޅު ރެޑް ކިޑްނީ ބީންސް 1/2 ޖޯޑު މިންޓް ލީވްސް (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/2 ފާސްލީ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު …
ރޯދަ ރަހަ: ބަލީލާ ސެލަޑް
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ކިލޯ ކަރާ 200 ގްރާމު ހަކުރު 200 އެމްއެލް ފެން * ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް: ފުރަތަމަ ކަރާގެ ތޮށި މަށާލުމަށް …
ރޯދަ ރަހަ: ކަރާ ގްރަނިޓާ
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ބަތް 1 ޖޯޑު ޕްރޯން (ސާފުކޮށްފައި) 1/2 ޖޯޑު ކުކުޅުމަސް (ކައްކާފައި) 3 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 3 ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: ޕްރޯން ފްރައިޑް ރައިސް
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު މެކަރޯނީ ޕާސްތާ (ފެނުކައްކާފައި) 1 ޖޯޑު މަސްދަޅު (ތެޔޮ ފެލާފައި) 2 ފެނުކެއްކި ބިހުގެ ހުދުބައި (ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު …
ރޯދަ ރަހަ: މެކަރޯނީ ޓޫނާ ސެލަޑް
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕެކެޠް ޗިޕްސްމޯ ބިސްކޯދު 2 ދަޅު ނެސްލޭ ކްރީމް 1 ދަޅު ގެރިކިރު 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރު * …
ރޯދަ ރަހަ: ކުކީ ޕުޑިން
އައިޝަތު ފަތުހީ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ (ކައްކާފައި) 1 ފިޔާ 3 ލޮނުމެދު 1/2 ސައިސަމުސާ އިނގުރު (ގާނާފައި) ލޮނު 1/2 ސައިސަމުސާ ތެޅިމިރުސް …
ރޯދަ ރަހަ: މޮންގޯލިއަން ރައިސް
އައިޝަތު އަޒުހާ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 300 ގްރާމް ޕާސްތާ 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 250 ގްރާމް …
ރޯދަ ރަހަ: ކްރީމީ މަޝްރޫމް ޕާސްތާ
އައިޝަތު ފަތުހީ
މިދުވަސްވަރު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ ފަދަ ބަލިތައް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު ކޯޑިނޭޓަރު ފާތުމަތު އަނާ "ރާއްޖެޓީވީ"ގައި ވާހަކަދައްކަމުން …
ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އިތުރުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ޕާސްޓާ 4 ލޮނުމެދު 2 ހިކިމިރުސް 4 ޖޯޑު ފެން 2 މޭޒުމަތީސަމުސާ އޮލިވް އޮއިލް 10 ހިކަނދިފަތް 4 …
ރޯދަ ރަހަ: އާލިއޯ އޯލިއޯ
އައިޝަތު ފަތުހީ