Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖޭގައި އަލުން ފަށައި، ފުޅާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. މި ހިދުމަތް ކުރިން ރާއްޖޭހެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެށީ ކުރީގެ …
ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދުމަތް އަލުން ފުޅާކުރަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 ބެލް ޕެޕާ (ދެފަޅިކޮށް، އޮއްތައް ނަގާފައި އަދި ބޭނުން ކުލައެއް ރަނގަޅުވާނެ) 8 ބިސް (ގިރާފައި) ¼ ޖޯޑު ކިރު 1 …
ކާލަމާ: އޮމްލެޓް ސްޓަފްޑް ޕެޕާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ކަދުރު (އޮށް ނަގައި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު އާމަންޑް ނަޓްސް (މުގުރާފައި) 1/2 ޖޯޑު ކާށި (ގާނާފައި) 1 …
ކާލަމާ: ކޮކަނަޓް އެނަޖީ ބޯލްސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: – ބެރީ މިކްސް ތައްޔާރުކުރަން 4 ޖޯޑު ބްލޫ ބެރީ 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 1/3 ޖޯޑު އޮރެންޖު ޖޫސް (ފްރެޝް) …
ކާލަމާ: ބްލޫބެރީ ކޮބްލާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު 1 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށްކޮށައި ޗިސްކޮށްފައި) 2 ނާން ލޮނު، އަސޭމިރުސް 2/3 މޮޒަރެއްލާ (ގާނާފައި ހުރި) * …
ކާލަމާ: ގްރިލްޑް ޗީޒީ ގާލިކް ބްރެޑް
އައިޝަތު އަޒުހާ
މާދަމާ ފާހަގަކުރާ ފިތުރު އީދާ ގުޅިގެން އީދު ބަންދު ތެރޭގައި އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ. އެގޮތުން މާދަމާ …
އީދު ބަންދަށް އޭއީއެޗްގެ ތާވަލަށް ބަދަލުތަކެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ½ ޖޯޑު ބަޓަރު 1 ޖޯޑު ބާސްމަތީ ހަނޑޫ 3 ޖޯޑު ހޫނު ފެނުގައި ގިރާފައިވާ ޗިކަން ސްޓޮކް 5 ސައިސަމުސާ ލޮނުމެދު …
ރޯދަ ރަހަ: ގާލިކް ބަޓާ ރައިސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ބޯންލެސް ޗިކަން ބްރެސްޓް (ތިން ބަޔަށް ކޮށާފައި) 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޒައިތޫނި ތެޔޮ 1 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 …
ރޯދަ ރަހަ: ވައިޓް ޗިކަން ޗިލީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 މަސް ދަޅު 1/3 ޖޯޑު ސެލެރީ (ކޮށާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މެޔޮނައިޒް 4 ކުދި ބަނަސް 4 ޓޮމާޓޯ ފޮތި …
ރޯދަ ރަހަ: ޗީޒީ ޓޫނާ މެލްޓް ބަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕެކެޓް ޕާސްޓާ 12 ޗެރީ ޓޮމާޓޯ (ކުދިކޮށް ދެ ފަޅިކޮށްފައި) 3 ބޮޑު ޓޮމާޓޯ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 1 ފިޔާ (ކުދިކުދިކޮށް …
ރޯދަ ރަހަ: ވަން ޕޭން ޕާސްޓާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 ޗިކަން ބްރެސްޓްކޮޅު (ފެނުކައްކައި ކުދިކުދިކޮށްފައި) 2 ހުތް ނުވަތަ ދޮން އަނބު (ތޮށިމަށައި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 ލުނބޮލުގެ ހުތް 1 …
ރޯދަ ރަހަ: ޗިކެން މެންގޯ ސެލަޑް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަމުން އަންނަކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް މަރާމާތު …
ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ އިމާރާތުގެ 53 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް 26 ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެތަނުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ދާއިމީ ރެޖިސްޓަޑް ނަރުހުންނާއި ސީނިއާ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުންނާއި ކްލިނިކަލް …
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލަށް 26 ނަރުހުން ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ވިޕް ކުރީމް 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮފީ 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޖެލަޓިން ޕައުޑާ …
ރޯދަ ރަހަ: ކޮފީ ޕެނަ ކޮޓާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ދަޅު ގެރި ކިރު 3 ބިސް ½ ޖޯޑު ކާށި ކިރު ½ ޖޯޑު ކިރު 2 ޖޯޑު ކާށި ހުނި …
ރޯދަ ރަހަ: ބޭކެޑް ކޮކަނަޓް
އަހުމަދު އަދްޝަން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 3 ޖޯޑު ބަތް ލޮނުމެދުކޮޅެއް (ކޮށާލާފައި) ½ ޖޯޑު ފިޔާ (ކޮށާފައި) 1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އިނގުރު ދިޔަ ½ ސައި ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: ކައްޓަލަ ބަތް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު