Last Updated: August 23, 11:33
Friday, August 23, 2019
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. 25 ބުރިއަށް އިމާރާތްކޮށް ފައިވާ މި ހޮސްޕިޓަލުން ހިދްމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ …
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ބައެއް ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވްލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ)ގެ ތެރެއިން ހިންގި ދެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ނެގި ފައިސާއަށްވެސް ވީ ނުވީއެއް ނޭނގިފައިވާ …
ބަރެސްދޫ ޕްރޮޖެކްޓުގައިވެސް ބޮޑެތި ޚިޔާނާތްތަކެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށްވެސް މުޖްތަމައުގެ އަޅާލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޯޓިޒަމް ދުވަހާއި …
އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް މުޖްތަމައުގެ އަޅާލުން ބޭނުންވޭ: ފަޒްނާ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރަނގަޅަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭނަމަ، ސްކޫލަށް ހާޒިރުނުވުމަށް އިޓަލީގެ ދަރިވަރުންނަށް އަންގައިފި އެވެ. މިގޮތަށް އަންގާފައި މިވަނީ ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި …
އިޓަލީގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުން މަނާކޮށްފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މިހާރަކަށް އައިސް ޑައިޓު ކުރުން މިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޑައިޓު ކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއި، ހަށިގަނޑު ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލަނީއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު މިކަން …
ޑައިޓް ކުރާ މީހުން ކާންވީ ކޯއްޗެއް؟
އައިޝަތު ފަތުހީ
އައްޑޫގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގްބޫލް އެއިމްސް ކްލިނިކުގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަށް ހިލޭ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް އެކުލިނިކުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެއިމްސްއިން ބުނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން …
އެއިމްސްގެ އެތެރެހަށީގެ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ހިލޭ!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބަރަބޮލަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. ބަރަބޯ ފެނު ކައްކައިގެން އަދި ރިހަ ކައްކައިގެން ވެސް ދިވެހިން ކައިއުޅެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރުކުރާ ކާނާގައި …
ބަރަބޯ: ޑައެޓްކުރާ މީހުންނަށް ބަރާބަރު!
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަލަނާސި އަކީ ހުތް ފޮނި ރަހައެއްދޭ މޭވާއެކެވެ. މިއީ ވަރަށް ތިރިކޮށް ހެދޭ ގަހެއްގައި އަޅާ މޭވާ އެކެވެ. ރޯކޮށް ހުއްޓައި އަދި ދޮންވުމުން ވެސް މޭވާއެއްގެ …
އަލަނާސި: ލޭ މައްޗަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޖަންބަކީ ޖަނބުރޯލު ފަދައިން ހުތް ފޮނި މޭވާއެކެވެ. ޖަނބުރޯލް އަދި ޖަންބަކީ އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ދެމޭވާ އެވެ. އެހެންކަމުން މިދެމޭވާގެ ޞިއްޙީ ފައިދާގައި އެއްގޮތްކަމެއް ހުރުމަކީ …
ޖަންބު: ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންގެ މޭވާއެއް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޓޭންވުން ނުވަތަ ހަންގަނޑު އެނދުމަކީ ސަންބްލޮކް ބޭނުންނުކޮށް، މާގިނަ އިރު އަވީގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާކަމެކެވެ. އާންމުގޮތެއްގައި މިގޮތަށް އަވީގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު އަނދާއިރު އަނދަނީ …
ޓޭން ލައިންސް ފިލުވާނީ ކިހިނެތް؟
އަމީރާ
އަނބަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި މީރު މޭވާ އެކެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގްބޫލު މޭވާއެކެވެ. އަނބުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. މިއީ ދޮންވުމުން ރީނދޫ އަދި …
އަނބު: ހަންގަނޑު އޮމާންކޮށް، ބިހި ނެގުން މަދުކޮށްދޭ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ފިލިޕިންސްގެ ވެރިރަށް މަނީލާގެ އިތުރުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މީސަލްސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ފިލިޕިންސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެޕިޑެމިއޮލިޖީ ބިއުރޯ …
ފިލިޕިންސްގައި މީސަލްސް ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!
އައިޝަތު ފަތުހީ
އަހަރުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ރާއްޖެއަށް އަވިދީފައި އޮންނަ އިރު، ބޭރަށް ކިރިޔާ ނިކުމެލާއިރަށް ހަންގަނޑު އަނދާ ވާހަކައަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއެކެވެ. މިކަމުގެ ހައްލެއްގެ ގޮތުން …
ސަންބްލޮކް ބޭނުންކުރިއަސް ހަންގަނޑު އަނދަނީ ކީއްވެ؟
އަމީރާ
ފުރާވަރަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިއީ ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ދުވަސްވަރެވެ. ފުރާވަރަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި، ފިކުރީގޮތުން ކުއްޖާއަށް ބަދަލުތަކެއް އަވަސް ގޮތަކަށް …
ފުރާވަރު: ނާޒުކު ދުވަސްވަރެއް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުން ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުން (ޔޫރިނަރީ ޓްރެކް އިންފެކްޝަން) ނުވަތަ ޖަރާސީމު އެޅުމަކީ ބެކްޓީރިޔާ އެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ އެއްވެސް …
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަންނަ ސަބަބުތައް އަދި ފަރުވާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކިވީ ފުރުޓަކީ ހުތް ފޮނި އަނގަޔަށް މީރު މޭވާ އެކެވެ. މިއީ މިހާރު ރާއްޖެއަށް ވެސް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެތެރެކޮށް މީހުންނަށް އަތްފޯރާފަށުން ލިބެން ހުންނަ …
ކިވީ: ޖިންސީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު މޭވާއެއް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު