ފިލިޕިންސްގައި މީސަލްސް ފެތުރެނީ، ސަމާލުވޭ!

ފިލިޕިންސްގެ ވެރިރަށް މަނީލާގެ އިތުރުން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މީސަލްސް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް އެޤައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ފިލިޕިންސްގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެލްތު އެޕިޑެމިއޮލިޖީ...

ފުރާވަރު: ނާޒުކު ދުވަސްވަރެއް

ފުރާވަރަކީ ވަރަށް ނާޒުކު ދުވަސްވަރެކެވެ. މިއީ ކުއްޖާގެ ހެދިބޮޑުވުމުގެ ދެވަނަ މަރުހަލާގެ ދުވަސްވަރެވެ. ފުރާވަރަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި، ފިކުރީގޮތުން ކުއްޖާއަށް ބަދަލުތަކެއް އަވަސް...

ނާރިނގު: ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީވެދޭ

ނާރިނގު/ހިތި ނާރިނގު އަކީ ދިވެހިންނަށް އާ މޭވާ އަކަށް ނުވާނެއެވެ. ހުތް މޭވާއެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާލެވޭ ނާރިނގު އަކީ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ހައްދައިއުޅޭ...

އަންހެނުން ފަލަވުމަކީ ބަލިވެއިނުމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްބާ؟

ބަލިވެއިނުމަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެގެން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް އަންހެންމީހާ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަޑުއިވެއެވެ. އެގޮތުން ފަލަވުމަކީ އަންހެނުންނަށް ކުދިން ލިބުމަށް...