Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރެމުން އަންނާތީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން އެ ވައިރަހަށް …
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައިވެސް ކޮރޯނާއަށް ސްކްރީން ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ޑެންމާކުގައި ދާދި ފަހަކަށް ހެދި ރިސަރޗަކުންވެސް ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ހޯދިއްޖެއެވެ. މި ރިސަރޗް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހިމަބިހި، ކޯފުއްޕި އަދި ރުބެއްލާ ވެކްސިން …
ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމް އާއި ގުޅުމެއް ނެތް: ދިރާސާ
އަމީރާ
ސ. ފޭދޫގައި ހިންގަމުން އަންނަ އެއިމްސް ޑައިގްނޯސް ސެންޓަރގެ ފިޒިއޯ އަދި ރިހެބް ސެންޓަރު މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު އެއިމްސް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރގައި ބޭއްވި …
އެއިމްސްގެ ފިޒިއޯ އަދި ރިހެބް ސެންޓަރ ހުޅުވައިފި
ރާއްޖޭގައި ހިމަބިހި ބަލި ފެތުރެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި މިނިސްޓްރީއިން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތައް ހިމަނައިގެން 100އަށްވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ސެޝަންތައް ބާއްވައިފިއެވެ. …
100އަށްވުރެ ގިނަ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ހިމަބިއްސަށް އަހުލުވެރުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޕީސީއޯއެސް، ނުވަތަ ޕޮލީސިސްޓިކް އޯވަރީ ސީންޑްރޯމް އަކީ ރާއްޖެފަދައިން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައިވެސް އަންހެނުން ކުރިމަތިލަމުންގެންދާ ކަމެކެވެ. ޕީސީއޯއެސް އާއި ބެހޭގޮތުން ގޫގްލް ކޮށްލުމުން ތަފާތު އެކިއެކި …
ޕީސީއޯއެސް އާއި ބެހޭ މުހިންމު ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު
އަމީރާ
މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އާސަންދައަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު މިދިޔަ މަހު ހުސްވެ، ހާއްސަ ބަޖެޓުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ހަރަދު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމު …
އާސަންދައިގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުސްވެއްޖެ!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މަރާއި ރައީސް ޔާމީން ގުޅުވީ އެމަނިކުފާން ބަދުނާމުކޮށް ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް އަދި އެމަނިކުފާންގެ ވަކީލުންގެ …
ޑރ. އަފްރާޝީމްގެ މަރާއި ރައީސް ޔާމީން ގުޅުވައި ބަދުނާމު ކުރީ ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް: ޖަމީލް
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސިނގިރޭޓު އަޅިއަށް ހަދައި އިސްރާފު ކުރާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް …
ރާއްޖޭގައި ސިނގިރޭޓުން އަހަރު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅިޔަށް ހަދާ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ހޭންޑް ފުޓް އެންޑް މައުތު ބަލި އަކީ ވައިރަސް އަކުން އުފެދޭ އިންފެކްޝަނެކެވެ. ގައިން ގަޔަށް ފެތުރޭ މިބަލި އާންމު ގޮތެއްގައި ޖެހެނީ 5 އަހަރާއި 10 …
ހޭންޑް، ފުޓް އެންޑް މައުތު ޑިޒީޒް އާއި ބެހޭގޮތުން އެނގެން ޖެހޭ މުހިންމު މައުލޫމާތު: ޑރ. އޮލާ
އަމީރާ
އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝޫރެންސްގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާއިރު ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ އާއި، އެފަދަ އާއިލާތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެނިޒާމުގެ ތެރެއިން ލިބޭނެ …
އެންސްޕާގެ ގާނޫނު ހަރުދަނާ ކޮށް ހިތުގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ލިބޭނެ: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
އެންމެންވެސް ޤަބޫލު ކުރާނެ ގޮތުގައި އިނގުރަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ނޭގެނީ އިނގުރުގެ ތެލަކީވެސް އެހާމެ ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެއް …
އިނގުރު ފަދައިން އޭގެ ތެލުގެ ފައިދާވެސް އެހާމެ ބޮޑު
އަމީރާ
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މަސްޓަރޑް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފްރެންޗެސް އިން ކެލެފޯނިއާގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު އައިސް ކްރީމް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކޫލްހައުސް އާއި ގުޅިގެން މަސްޓަރޑް ރަހަދޭ އައިސް …
މަސްޓާޑް އައިސް ކްރީމް އުފައްދައިިފި! މިއޮތީ ރެސިޕީ، ކާނަންތަ؟
އަމީރާ
ބޮލުން ހަންފޮޅުން ނުވަތަ ޑޭންޑްރަފަކީ ދުނިޔޭގެ %50 މީހުންނަށް އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް އެއް އިރަކު ދިމާވާ ކަމެކެވެ. އާންމުކޮށް ބޮލުގެ ހަންގަނޑު ހިކި، ބޮލުން ހުދު ކުނޑި …
ބޮލުން ހަން ފޮޅޭތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު!
އަމީރާ
ބަނޑުގައި މަސްޖަހާ ބަނޑު ބޮޑުވުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ދިވެހިންނަށް މިއަދު ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ބިޒީކަމުން ކެޔުމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރެވި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ސަބަބަކާހުރެ ބަނޑުގައި …
ބަނޑު ހިންދާލަން ބޭނުންތަ؟
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ލޯ ކައިރި ކަޅުވުމަކީ ގިނަ މީހުން ދިމާވެފައިވާ ކަންބޮޑުމެކެވެ. އަދި މޫނުގެ ރީތިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ލޯ ކައިރި ރީތިކޮށް ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ހާއްސަކޮށް ގިނަ …
ލޯކައިރި ކަޅުވާތީ ކަންބޮޑުވޭތަ؟ މިއޮތީ ހައްލު!
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ މީހުންނާ ގުޅޭ ޑޭޓާބޭހެއް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، …
ލޭ ހަދިޔާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާބޭހެއް ގާއިމުކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން