Last Updated: May 27, 17:26
Friday, May 27, 2022
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޕާސްތާ ބޮނޑި ¾ ޖޯޑު އިޓާލިއަން ސްޓައިލް ސެލަޑް ޑްރެސިން ¼ ޖޯޑު މަޔޮނައިޒް 2 ޖޯޑު ކުކުޅު (ކޮށާފައި) 1 …
ރޯދަ ރަހަ: ޗިކެން ކްލަބް ޕާސްޓާ ސެލަޑް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: ½ ފިޔާ (ކޮށާފައި) 2 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 4 ތޮޅި މިރުސް (ކޮށާފައި) ½ ރަތް ބެލް ޕެޕާ (ކޮށާފައި) 150 ގްރާމް …
ރޯދަ ރަހަ: އަލަނާސި ފްރައިޑް ރައިސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އާސަންދަ އިސްލާހު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ވައްކަމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ލިބުނު …
އާސަންދަ އިސްލާހު ކުރާނަން، ވައްކަމަށް ތާއީދެއް ނޫން: ނަސީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލ. ގަމުގައި އަޅާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތަށް ތައްޔާރު ވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 500 ގްރާމް ޗިކަން ބްރެސްޓް (ހަންގަނޑާ ނުލއި) 3 ބެލް ޕެޕާ 1 ކެރެޓު ¼ ޖޯޑު ސޮޔާ ސޯސް ¼ ޖޯޑު …
ރޯދަ ރަހަ: ކެޝޫނަޓް ޗިކެން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކުރި މިންވަރު އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި …
މިދިޔަ މަހު ރޯގާގެ 14،000 ކޭސް ރިޕޯޓުކުރި
ހަސަން ރަޝީދު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ފިޔާ (ކޮށާފައި) 3 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 1 ދަޅު މަސް 1/2 ޖޯޑު ލީކްސް (ކޮށާފައި) 1/2 ޖޯޑު ކެޕްސިކަމް (ކޮށާފައި) …
ރޯދަ ރަހަ: ޗިލީ ޕޮޓޭޓޯ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 500 ގްރާމް ރޯމަސް (ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފައި) 250 ގްރާމް ޓޮމާޓޯ (ކޮށާފައި) 5 ލޮނުމެދު (ގާނާފައި) 2 /1 އިންޗި އިނގުރު ކޮޅެއް …
ރޯދަ ރަހަ: ފިޝް އިން ގާލިކް ސޯސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކަށިކެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެން ދިވެހިން ވަރަށް ގިނަ ކާ އެއްޗެހި ހަދަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ފޮނި އެއްޗިއްސެވެ. އެކަމަކު އާންމުކޮށް ލިބޭ އައިސް ކްރީމްގެ ރަހަތައް ކަމަށްވާ ޗޮކްލެޓާއި …
ކަށިކެޔޮ އައިސް ކްރީމް ބޯނީ އައްޑޫގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ފެން 1 ޖޯޑު ގެރިކިރު 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކަސްޓަޑް ޕައުޑަރު 2/3 ޖޯޑު ދަޅުގައި ބަންދުކުރި މޭވާ (ފުރުޓް …
ރޯދަ ރަހަ: ފުރުޓް ކަސްޓަޑް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރާއްޖޭގައި ކެންސަރު ބަލި އިތުރުވަމުންދާހީ އޭގެ ސަބަބު ހޯދަން މިހާރު ދިރާސާއެއް ފަށައިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހާ …
ކެންސަރު އިތުރުވާ ސަބަބުން ހޯދަން ދިރާސާއެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑުޕާސްޓާ 1.5 ލީޓަރު ފެން ½ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ލޮނު 4 ލޮނުމެދު (ކޮށާފައި) 2 ހިކި މިރުސް (ކޮށާފައި) 4 …
ރޯދަ ރަހަ: ސޮސެޖް ޕާސްޓާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބައިސްކަލްގައި އުޅުމުގެ އާދަ އިޔާދަކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި ރޭ ބޭއްވި ރަސްމީ …
ބައިސްކަލްގައި އުޅުމުގެ އާދަ އިޔާދަކުރަން އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނަސީމް ވިދާޅުވީ …
ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އަންނަނީ އިތުބާރު ލިބެމުން
ހަސަން ރަޝީދު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 އޮރެންޖް (މިކްސަރުން ގިރާފައި) ¼ ޖޯޑުފުށް 1 ޖޯޑު ކިރު (ގިރާފައި) ¼ ޖޯޑު ހަކުރު ¼ ޖޯޑު ވިޕްޑް ކްރީމް …
ރޯދަ ރަހަ: އޮރެންޖް މޫސް ކޭކް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޞިއްޙަތު ސަލާމަތްކުރަން ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން ބޭނުންތެރި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ފޮނުއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ …
ސިއްހަތަށްޓަކައި ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުން ބޭނުންތެރި
ހަސަން ރަޝީދު