Last Updated: July 29, 12:58
Thursday, July 29, 2021
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ގަރާރެއް …
އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު: އެއްވެސް "އުރައްޕެތް ނެތް"؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އެވިޑް ކޮލެޖުގެ މަގުސަދަކީ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ އޭއޭއޭ ހިމާޔަތް …
އެވިޑުން އޭއޭއޭ ހިމާޔަތް ކުރަނީ، ދަރިވަރުން ވާނުވާގައި!
ހަސަން ރަޝީދު
ޤައުމެއްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން ދެކޭނީ އެ ބަޔެއްގެ މިނިވަންކަމެވެ. މިނިވަންކަން ނުލިބިގެން ރޮއި ހިތާމަ ކުރާ މީހުން ދުނިޔޭގައި މަދެއް …
56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަން އިހުސާސް ކުރެވޭބާ؟
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެކި ދާއިރާތަކުގެ އިސް ސަފުން އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އާއި ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް މާ ބޮޑަށް ދައްކާ …
އައްޑޫ މީދޫ: ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކަނބަލުންގެ ވެރިކަން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޙައްޖުވެރިންނަކީ ﷲގެ ވަފްދެވެ. ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބަޔަކަށް ﷲ ކަމޭ ހިއްތަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ﷲއީ އެންމެ ދީލަތިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ރަންކަލާނގެއެވެ. އެމީހުން ކަމަކަށް އެދި ދަންނަވައިފިނަމަ …
ފުރިހަމަ ހައްޖެއް ލިބުން، އަލުން އުފަންވުމެއް ފަދަ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޮޑު ތިލަދުން މައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއެކު އަރިމަތިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު …
ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބޮޑުންގެ ވަފްދެއް، ބޮޑު މަންޒަރު ދައްކާލީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ މިއަދު ދެކެން ޖެހިފައިމިވަނީ ވަރަށް ވެސް ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދޮށީ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގައި ދެ ރައީސުންގެ …
ޕީޕީއެމްއަަށްވީ ގޮޮތަަށް އެމްޑީޕީ ދެ ފަޅިވެދާނެ ބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"ރައީސް ޔާމިން. ރާއްުޖޭގެ ރައްޔިތުނަށް ބުރިޖް އޯކޭ އޭ. މަނިކުފާނު، އޯކޭ ނުވަނީ ވައްކަން. އޯކޭ ނުވަނީ އ.ދ.ގެ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި …
ރައީސް ނަަޝީީދަަށްް ރަައީީސްް ޔާމިން ރަނގަޅުވުން، ގޮތް ހުސްވީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާމެދު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލު ތަފާތުވުމާހެދި މިހާރު މި ވަނީ ދެކްޝަނެއް އުފެދިިފައި …
ދޮންބިލެތް އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޒިންމާދާރު މަގާމަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އެންމެ އަޑުއެހުމަށް ބޭނުން ނުވާނެ އެއްޗަކީ, މަގާމުގެ މައްސޫލިޔަތުން ރެކުމަށް އެމީހަކު ދައްކާ އުޒުރުތަކެވެ. އަދި އެގޮތުން …
މާރިޔާ، "ޤާނޫނު ނުދަންނަ ކަމަށް" ބުނުން ޒިންމާދާރެއް ނޫން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިޔާސީ މަސައްކަތަށް ނިކުމެވަޑައިގަތީންސުރެއް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފާޑުކިޔުމަކަށް އޮތީ "ލާދީނީ" ޓެގު އެމަނިކުފާނުގެ ބޮލުގައި އެޅުވުމެވެ. ދީނާ ދުރު އަދި …
ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލުމަށް އެތައް ރޭވުމެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނަފްރަތުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހިސާން ހުސެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ބިލުން ނިކުން ނަތީޖާ އަކީ ސަރުކާރުން އުއްމީދު ކުރި …
ނަފުރަތުގެ ބިލްގެ "ނަފުރަތު" ރައީސަށް!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ބުނެ ކޮވިޑްގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް ނެތް ރަށްރަށުގައި މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކޮށް ވަކި ވަގުތެއްގައި ނޫނީ ބޭރަށް ނުނިކުމޭގޮތައްވެސް …
ދިން ލުޔާއި އެއް ބަޔަކު އުފަލުން ފޮޅިފައި، އަނެއް ބައެެއްގެ ކަންބޮޑުވުން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މިއީ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް …
ބޮޑުވަޒީރުކަން ބޭނުންވިއަސް ވެވެންނެތް އެތައް ސަބަބެއް!؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދެހާސް ސަތާރަ ވަނަ އަހަރު ތަފާތު ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފައްދަން ޖެހުނީ އޭރުގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތުގެ …
ރިޕޯޓް: ކޯލިޝަންގެ ބޮޑު މަންޒަރަކީ ކޮބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2018 ވަނަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައްޔިތުން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވޯޓު ދިނީ, އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ނޫން ގޮތެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވުމުންނެވެ. …
މިއީ ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ކޮންޓްރޯލް ނަންގަވަންވީ ވަގުތު!