Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
ރާއްޖޭގެ ދެކުނު ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް އައްޑޫސިޓީގެ ބިން ހިއްކަން ޖެހޭކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު …
ދެކުނުގެ ތަރައްގީ އައްޑޫގެ ބިން ހިއްކުމާ ގުޅިފައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހިތަދޫ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތު ނުކުރެވެނީ ހޮޅިދަނޑިތަކަށް އަރާނެ ގޮތެއް ނެތިގެއް ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލް 103 ވަނަ ޖަލްސާގައި ސުވާލު ކުރުމުގެ …
މަގުބައްތި މަރާމާތު ކުރަން އަރާނެ ގޮތެއް ނެތް!
މޫސާ މަތުލޫބް
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގީ ދާއިރާ އިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މަގާމަށް އެޕްލައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ 20 އާ ހަމައަށް …
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގީ ދާއިރާ އިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި ޖަހާފައި އިން އެންޓަނާއެެއްގެ ސަބަބުން ބަޔަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެކަމުގެ ބިރާ ގުޅިގެން އެ އެންޓެނާގެ ވެރި ފަދާތް ހޯދަން ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި …
އައްޑޫގެ އެންޓަނާއެއް ނުރައްކަލަކަށްވެ، ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް އައްޑޫއަށް މިފަހަރު ވަޑައިގެން ދަތުރަކީ އެމަނިކުފާނަށް ތަފާތު މަންޒަރެއް ދެއްކުވި ދަތުރެކެވެ. އެމަނިކުފާނު މިމަހުގެ 3 އިން 5 އަށް ކުރައްވާ …
އައްޑޫން ދެއްކި ބޮޑު މަންޒަރު ހަޖަމެއް ނުވި!
އައްޑޫ ލައިވް
ޓޫރިޒަމްގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން ނަގާނެ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެ ސިޓީގެ އިހުތިިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް މެނޭޖްކުރުމާ ބެހޭ …
ފުވައްމުލަކުގައި ޑައިވްކުރަން ނަގާނެ ފީތަކެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ. ހަވީރު ގަމުގައި މިކަމަށް ޓަކައި ބޭއްވި …
ގަން އެއާޕޯޓް މަޝްރޫއު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ތަފާތު އެކި މަޝްރޫއުތައް ނިމުމުން އައްޑޫ ސިޓީގައި 7،000 ޓޫރިސްޓު އެނދު އޮޕަރޭޓް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
މަޝްރޫއުތައް ނިމޭ އިރު 7،000 އެނދު އޮޕަރޭޓް ވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދު ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިހާރު 800،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. …
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 800،000 އިން މައްޗަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ މަރަދޫގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ޑޭ ކެއާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެތަން ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ "ކިޑްޓޯޕިއާ ޑޭކެއާ ސެންޓަރު" ގެ ނަމުގަ …
މަރަދޫގައި ޑޭކެއާ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސ. ފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މިއަދު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައ،ި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ …
ފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގައި އައްޑޫ ހައި ސްކޫލުން ބައިވެރިވި ކުދިންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ޤައުމީ ގަދަ ދިހައެއްގައި ހިމެނިއްޖެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި …
ހައި ސްކޫލުގެ 55 ދަރިވަރަކު އޭ ލެވެލް ގަދަ 10 ގައި
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ލިބުނު އަގުތަށް ބޮޑުވުމުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް …
މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދެވަނަ ފޭހުގެ އަގު މާ ބޮޑު
މޫސާ މަތުލޫބް
ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް މިސްކިތްތަކަކީ އާންމުކޮށް އެތަންތަން ބަލަހައްޓަން ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވޭ ތަނެކެވެ. އައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކުގައު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ މިސްކިތްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު …
ހުޅުދޫގެ މިސްކިތްތަކުން ސާފުކަމާއި ނަލަކަން!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަންކެޑެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގައި މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖެމެންޓް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ވޯކް އިން އިންޓަވިއުތައް ބާއްވަން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ހިންގަނީ މޯލްޑިވްސް …
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް ނުދަނީ ކޯޓު މަރުލަހާގައި މައްސަލަ އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ …
ހިތަދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް: އަލިމަގެއް ނެތި ހުއްޓިފައި
މޫސާ މަތުލޫބް