އައްޑޫ ހައުސިން ޑިޕާޓްމަންޓަށް ދެ އަހަރު، ނަތީޖާ ސުމެއް!

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް އައްޑޫގައި އުފެއްދީ ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް "ނުބެލެހެއްޓުނު" މަގުތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މަގު ބަލަހައްޓާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން...

ބޮޑުތަކުރުފާނަކީ ރައީސް ޔާމީނޭތޯއެވެ. ހީވެސްނުވެއެވެ.

ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ މަތިވެރިވެގެންވާ ގައުމީ ޖިހާދު ނުދަންނަ ދިވެއްސަކު ހުރެދާނެބާވައެވެ. ދިވެހީންގެ މައްޗަށް ގަދަކަން ދައްކައިގެން ސަތާރަ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދިވެހި ފަސްގަޑު މުޑުދާރުކުރަމުންދިޔަ ޕޯޗުގީޒުން ބަލިކުރައްވައި...

ފިލްމު ނިމެނީ އެވެ. ވަތެލިކެހުން ވެސް ދެން ލަހެއް ނުވެ ނިމިދާނެ އެވެ.

ދިވެހިބަހުން ވަތެލި ކިޔައިއުޅެނީ އޮޑިދޯނިފަހަރުގައި ކުނބު ނަގާފައި ހުންނައިރު އޭގެ ފޫ އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ނުގުޑާނޭހެން ހަރުކުރާ ލަކުޑިގަނޑަކަށެވެ. އިހުގެ ބަނޑު އޮޑިފަހަރާއި ބަނގަލާ ބޯޓުފަހަރުގައި...