އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރަން މުހިއްމީ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން!

އައްޑޫގައި އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވާ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން އަބަދުވެސް މަޝްވަރާތައް ބާއްވައެވެ. މަޝްވަރާތަކުން މުހިއްމު ނިންމުންތައް...

ކަދުރުގެ ފައިދާތަކުން ސައިންސްވެރިން ކޮސްވެއްޖެ

ސައިންޓިސްޓުންގެ ދިރާސާއަކުން ކަދުރަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކަށާއި، ލޭ މައްޗަށް ދިއުމުން އަދި ކޮލެސްޓެރޯލް އަށް މުޅި ދުނިޔެއިންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު މޭވާ ކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. މިގޮތުން...

ޓެކްނީޝަނުންގެ ރިސްކް އެލަވަންސް އުނިކޮށްފި

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) ގެ ކަރަންޓާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތް ކުރާ ޓެކްނީޝަނުންގެ ރިސްކް އެލަވަންސް މި މަހުން ފެށިގެން ކަނޑާލާފައިވާތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން...