Last Updated: January 22, 17:11
Friday, January 22, 2021
އެމެރިކާގައި އިއްޔެ ނިއުޅެމުންދިޔަ ސަފުހާތައް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބަލަން ޓީވީދޮށުގައި އިނީމެވެ. ވޮޝިންޓަނަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފައި ޓްރަމްޕު ފުރައިގެންދިޔަ މަންޒަރެވެ. އައު ރައީސް ބައިޑެންގެ ހުވައިކުރެއްވުމާއި އޭނާގެ …
އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ވެރިން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަނީ ރާއްޖެތަ؟!
އައި އެލް
މިއަދު ދައްކާން މިއުޅެނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. ބަޣާވާތުގެ ވާހަކައެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން މިމަހު ހަވަނަދުވަހު ހިންގާން އުޅުނު ބަޣާވާތުން ދިވެހީން …
ކޮލަމް: ޓްރަމްޕުގެ ބަޣާވާތުން ދިވެހީންނަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް!
އައި އެލް
ވެސްޓަރން ސަހާރާ ނުވަތަ ދިވެހީން ކިޔާގޮތަށް ހުޅަގު ސަހަރާޔާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރަކު ހުސްވި ހަފުތާގައި ވިދާޅުވިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ވާހަކައެއް ފެނިފައި ހިސާބެއްގެ ސިހުމެއް …
ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ނީލަމަށް، ވެސްޓަރން ސަހާރާ ފެންނަގޮތް މިހާރު ތަފާތު!
އައި އެލް
ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ލިޔުމެއް ޕީއެސްއެމްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ. ލިޔެފައިއޮތެވެ. …
ކޮލަމް: ދިވެހި މީޑިއާއަށް ދިރުން ލިބޭނީ ޕީއެސްއެމް އުވާލިދުވަަަހަކުންނެވެ.
އައި އެލް
އަހަރެމެން މިތިބީ ގާނޫނުއަސާސީއަކަށް ތަބާވެގެންނެވެ. އޭގެދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބޭންވީ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތަކުގެ އިން ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުތައް މާނަކުރަނީ ފަނޑިޔާރުގެއިންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާއި އިޚުތިޔާރާއި ހިމާޔަތުގެ …
ފަނޑިޔާރުގެޔަށް އުނދުޅިބާނައިގެން ގާއިމުކުރެވޭނެ އިންސާފެއް ނޯންނާނެއެވެ.
އައި އެލް
ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން އިއުލާންކުރިއެވެ. އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައިވާ މަތިކިޅިޔަކީ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. ރަސްމީ ފެންވަރުގައިވެސް އަދި ފަރުދީ ފެންވަރުގައިވެސް އެ ކުޅިޔާއި އޭގެ ވަށައިގެންވާ ޗަސްބިމުގެ …
މީދޫ މަތިކިޅީގެ ހިމާޔަތުގެ ބެލްޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައި
އައި އެލް
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ނުވަތަ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް (އޭއައިއޭ)ގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތުގެ ވާހަކަ މިހާރު ނޭގޭ މީހަކު މި ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެއެވެ. …
ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ: ދަރިވަރުންނަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ!
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ބޭންކް ލޯނުތައް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ލޯނު ނުދެއްކި ގޮސް ހުސްވެއްޖެއެވެ. މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހާމަކުރަމުން ބޭންކް ލޯނުގައި …
ބޭންކް ލޯނުގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުން ގޮތް ހުސްވެފައި!
ހަސަން ރަޝީދު
މާސިމްގާ ކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުން ވަށާލާފައިވާ ފުވައްމުލަކަކީ މޫދުގެ ނުރައްކާތެރި އެތައް ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ރަށެކެވެ. ބިޔަ ރާޅުތަކާއި އެކު މާސިން ކަނޑުތެރެއަށް ދަމައިގަނެ އެތައް ބައެއްގެ …
ފައުޒާންގެ މެސެޖު: "އަހަރެންގެ ކުއްލި މަރުގެ ހަބަރު ލިބިއްޖެ ނަމަ މަފާކުރޭ"
އަލީ ހުޒާމް
ޒަމާނީ ތަރައްގީގެ ކުލަވަރު ޖެހި ހުޅަނގުގެ ކުލަވަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިވަނީ ޖެހިފައިވެއެވެ. ބޭރުގެ ނުފޫޒު ނުފޯރާ ހިސާބެއް މިއަދު މި ކުޑަކުޑަ މުޖްތަމައުގައި ނެތެވެ. ރިޔާސަތު …
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި "ބަރަހަނާ" ވަނީ، ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް!
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
ކޮވިޑު-19ގެ ސަބަބުން ހުއްޓުނު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން މިވަނީ ފެށިފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ޓޫރިސްޓުންނެއް މިހާރު ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާއިރު އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން މިވަނީ މީގެ 30 …
ހެރެތެރެ އަދި ޝަންގްރިއްލާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުއްމީދެއް ނެތް!
އަފިންނަކީ އެސް މިކޯ ތަންދޮރަ އެނގި ދުނިޔެ ހިނގާލެކާއި އެއްތެތި އޮޅުން ފިލާވަރަށް ރޯފަލައި އަދި ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި އެނުނަސް އެހެން ގޮތްތައް ކަން ކަން ހިގާގޮތް …
ހިނގަފެލެ މިކަމާއި ވިސްނަލާއް.!
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލާއި ގުޅޭގޮތުން މިފަހަރު ދައްކަން މި އުޅެނީ ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު މި ލިޔަނީ ފްލައިން ސްކޫލްގެ …
ސުރަންޖަން: ފްލައިން ސްކޫލްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް!
އައްޑޫ ލައިވް
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެށުން ވެސް އަދި ނިމުން ވެސް އައީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް މާޔޫސް ގޮތަކަށެވެ. މިދިޔަ …
އަހަރެއް ނިމިއްޖެ، ދިވެހި އެތައް ދަރިވަރުންނެއް މާޔޫސްކަމުގައި!
ހަސަން ރަޝީދު
ރޯރޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތަކީ އައްޑުއަތޮޅަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. އެއީ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު އަތޮޅުގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ގެންދިޔުމުގެ ޚިދުމަތެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރުން …
ރޯރޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނުދެންޏާ ދޭން ވޯޓެއްވެސް ނެތެވެ.
އައި އެލް
އެންމެފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ވައުދުތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އެކި އަތޮޅުތަކަށް ވަކިވަކިންވެސް ވައުދާއި އަހުދުގެ ލިސްޓެއް އޮއްސައިލިއެވެ. …
އެމްޑީޕީގެ ވައުދުނާމާޔާއި އައްޑޫ ޒުވާނުންގެ ވެށި
އައި އެލް