Last Updated: July 21, 17:05
Sunday, July 21, 2019
ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ބޭންކިންގ …
ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރަން: ބީއެމްއެލް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓުގެ ގޮތުގައި ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަތީ އައްޑޫ ސިޓީއަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އައްޑުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިންތިޚާބު …
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ތަރައްގީ ކުރަން ވިވައުދު ބިލާހަކަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޖަރީމާއަކީ ސީލައިފުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ބުނި 3،000 ފްލެޓު އަޅަން ފައިސާ …
އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ވި ޚިޔާނާތެއް ދައުލަތުގެ ބޮލުގައި އެޅެންވީ ކީއްވެ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހަނދާނަށް ގެންނަވާށެވެ. އެއީ މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރުކުރި އެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް އިވުނީ އޭރު ނުފޫޒުގަދަ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްގެ …
ގޯހީ ބޭންކެއް ނޫނެވެ. ގޯހީ އެ އަމަލު ހިންގި މީހުންނެވެ.
އަބްދުﷲ ޖަމީލް
ނައިބް ރައިސް ފައިސަލް ނަސީމް ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި އިއްޔެ ހެނދުނު އައްޑޫއަށް ވަޑައިގަތީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫގައި ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާގޮތް މި ސަރުކާރުގެ ނައިބް ރައީސްގެ …
ނައިބް ރައީސް ފައިސަލްގެ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅު، ޕީއާރު ސްޓަންޓެއް!
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ ސަރުކާރުގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނި އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ކޮމްޕެނީއަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކު އައްޔަން ނުކުރެވި ސަރުކާރަށް 9 މަސްވެގެންދާއިރު …
ސަރުކާރަށް 9 މަސް: އައްޑޫ އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީއަށް އެމްޑީއަކު ހަމަނުޖެއްސޭ!
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށް ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒީ އިންޖީނުގޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ އިންޖީނުތައް ފެއިލްވެ ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައަށް ތިން ސަރުކާރުންވެސް ހައްލެއް ހޯދައި …
އައްޑޫގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނެތް!
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނު ފެއްޓެވީ ވެސް އައްޑުއިންނެވެ. ނިންމެވީ ވެސް އައްޑުއިންނެވެ. ގިނަ ގުނަ ވައުދުތަކެއް ވެވަޑައިގެން މާސިންގާ ވައުދުނާމާއެއް ވެސް މި …
ވޯޓު ދެވިއްޖެ، ގޮނޑިކޮޅު ލިބުމުން އައްޑުއަށް ސުމެއް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހ.ހާޖަރާގޭ، ޢަބްދުﷲ ލުތުފީ އޭ ބުނުމުން ލޭ ނުކެކޭ ދިވެއްސަކު މަދުވާނެއެވެ. ލުތުފީއަކީ ކާކުކަން އެނގޭ ކުޑަކުއްޖަކު ނަމަވިއަސް ލޭ ކެކޭނެއެވެ. ލުތުފީއަކީ ކުށެއް ނެތް އެތައް …
ލުތުފީ މައްސަލާގައި ސަރުކާރު "އަތަށް ގޮވީތަ"!؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓްވިޓްސާފުގެ ނަމުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެށުނު ސާފުކުރުމުގެ ބިޔަ ހަރަކާތް އައްޑޫ ސިޓީގައި އިއްޔެ މެންދުރު ފަހު ބާއްވާފައިވާއިރު އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށަކުން 600 އަށްވުރެ ގިނަ …
ދެން ކުނި ނިއެޑަމާ ދީ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝިއާރަކީ "ވައި ނުސާފުވުން ހުއްޓުވުން" މިއެވެ. "ބީޓިން އެއާ ޕޮލިއުޝަން" ގެ ޝިއާރުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިމާވެށި …
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރުއް ނެގުން ހުއްޓުވާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސަރުކާރު ހިނގަމުން އަންނަ ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް ލީޑަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ނުދަންނަވާތީ ބައެއް …
ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް ލީޑަރަކު ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅެއްނުވޭ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ވިއްކަމުން ދިޔައީ އިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ވާހަކައެވެ. ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އަލުން ވަޒީފާ އިޔާދަ ކޮށްދޭނެ …
"ނަޒާހަތްތެރި" މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިއެއް؟
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދަކަށް ރުއް ނަގައި ބޭރުކުރާ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް މިއަދު އިވެން ފެށި އަޑަކީ ބޯޓެއް ފުރެން ދެން ދޮންވެލި އަރުވައިގެން …
ރުކާއި ވެލި ނަގައިގެން ބޭރުކުރަނީ، ސަރުކާރު ނިދާފައި؟!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވިހެއިތާ 1 ދުވަސްވީ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާ ނުލިބި އެކުއްޖާ މަރުވިކަމުގެ ހަބަރާއި އެކު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މަސައްކަތް ފެށީ އެކުއްޖާގެ މަރުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ …
މުހިއްމީ ކުއްޖާ މަރުވިތަނެއް ނޫން، މުހިއްމީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަވަހަށް ވަސީލަތް ގާއިމްކުރުން!
އަލީ ހުޒާމް
ސްރީ ލަންކާއަށް މިދިޔަ މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓުތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާއިރު މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ބުރުގާ އެންމެން ކުރިމަތީ ބާލުވައި …
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި މުސްލިމުންގެ ބުރުގާ އެންމެން ކުރިމަތީ ބާލުވަނީ!
އަހުމަދު ނަސޫހް