Last Updated: April 6, 22:27
Monday, April 6, 2020
ހަނދާނަށް އަންނަނީ 2014 މާލެ ފެނަށް ޖެހުނު ހަނދާނެވެ. އޭރު އެކަން ވެގެން ދިޔައީ މާލެއަށް އެކަނި ދިމާވި ކަމަކަށްވީ ނަމަވެސް ގައުމީ ބޮޑު ކާރިސާއަކަށެވެ. އަމިއްލަ …
ކޮވިޑް-19: ފެނަކައިގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކްރޯނާ ވައިރެސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދަނީ ބަސްނޭހި ގައުމުތަކުގައެވެ. އިޓަލީގައެވެ. އެމެރިކާގައެވެ. އެފަދަ އެހެން ގައުމުތަކުގައެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން ގައުމު ފުރަބަނދު ކުރަން އެދުމުން ބައެއް …
"ބޭރަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަޑުކުރައްވާ!" މިހެން ބުނެލުމަކުން އަދި ނުފުދޭ!
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިޓަލީ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންގިއެވެ. "ގޭގައި އުޅޭށެވެ! ބޭރުތެރެއަށް ނިކުމެ ނޫޅޭށެވެ! އެއްވުންތަކަށް ނުދާށެވެ!" ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އެންގުންތަކަށް …
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން ދިވެހިން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅު
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ޅަ އުމުރުގައި ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު އަދާ ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރައީސް މައުމޫނާއި އެކު …
އަލީ ވަހީދު: ހިކުމަތްތެރިކަމާއި އެކު ފަތުރުވެރިކަން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ނަމޫނާ ދައްކަމުން ގެންދާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ރިވެތި މިސާލުން މިސާލު ނެގިފައިވާ މި ކުޑަ ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއިން …
ދެއްކޭ ވާހަކައަކުން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލާ!
މުހައްމަދު އައިމަން
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފައިވާއިރު މުޖުތަމައު ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިނުގަނެ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަން …
ސެނިޓައިޒާ ކޭހެއް ގަތުމަށް ވުރެ މުހިއްމީ އެންމެން ސެނިޓައިޒްވެ ތިބުން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން އަބަދުވެސް ދައްކާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަަންކަން އޮޅުވާލާ ވާހަކައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސިއްރު …
އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ސިއްރު ނުކޮށް ހާމަކުރުން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި ނެތުމުން ވަކީލުންގެ ކަންކަން މޮނީޓާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަބަދުވެސް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. މި ސަރުކާރު އައިސް ރައްޔިތުންގެ …
ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުން ވަކީލުން މަގުމަތިވެއްޖެ!
މުހައްމަދު އައިމަން
މިއަދު ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އޭރު ވިދާޅުވީ "ތަރައްގީއަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުމަށް އަންނަ ތަނަވަސް" ކަމާއި "އިންސާނުންގެ ފިކުރާއި ވިސްނުމަށް އަންނަ ބަދަލު"ތައް ކަމަށެވެ. ކޮންކްރީޓު …
ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ފެނި ކޮންކްރީޓު ތަރައްގީ "އޯކޭ" ވެއްޖެ!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓުއަރިސްޓް ވިސާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލާދީނީ ބަޔަކު، އައްޑުއަތޮޅު ގަމާއި ބޮޑުތިލަދުންމަތީ ހަނިމާދޫގައި "ލާދީނީ" ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބޭއްވުމަށްފަހު ސިއްރުސިއްރުން ފުރައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވާހަކަހުރިގޮތުން …
ޑރ ބިލާލު އޯކޭ އެއް ނޫން! އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފު ވޯކްޝޮޕްތައް އޯކޭ؟
އައްޑޫ ލައިވް
އިއްޔެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެގެން ދިޔަ ފޮޓޯތައް ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ހުންނާނީ ފެނިފައެވެ. މިއީ މީގެ އެތައް ދުވަހެއްގެ ކުރިން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެކެވެ. ބައެއް މަޝްރޫއުތައް …
ކުއްލިއަކަށް މަޝްރޫއުތަކުގެ ފޮޓޯއާ ހިސާބު އަކުރުތައް ގިނަވެއްޖެ، މިވަނީ ކިހިނެއް؟
މުހައްމަދު އައިމަން
އެމްޑީޕީއާއި އެމްޑީޕީގެ ފިކުރީ "ތަޅާފޮޅުމުގައި" އެމްޑީޕީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިކަމެއް ފެށުނީ، ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރި، ވާޢިޡެއްކަމުގައިވާ ޑރ. ބިލާލު ފިލިޕްސް ރާއްޖެއަށް ގެންނަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު …
އެމްޑީޕީއާއި އެމްޑީޕީގެ ފިކުރީ "ތަޅާފޮޅުމުގައި" ބަލިވީ އެމްޑީޕީ
"ބޫން ބޫން" ލާފައި ރެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު ބައެއް ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެއްޗެހި ގޮވާފައިވާ …
އަލީ ވަހީދުގެ ހަޑިހުތުރު އޯޑިއޯ!
އަލީ ހުޒާމް
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުމަށް ކުޑައަގެއްގައި ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމަށް ތާއިދު ކުރެވޭ ގޮތަށް …
ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ޓީއެމްއޭއާއި އެއްކޮޅަށް، ކިހިނެއް މިވަނީ؟
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔުނިއަންއިން ބޭނުންވި ވަރަށް އާދައިގެ ސުއާލުތަކަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖަވާބުދާރީ ނުވެ ބޮޑާހާކައި، ނޫސް ބަޔާން ނެރުމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ސިއްރު ކުރަން އުޅޭ …
އަލީ ވަޙީދުގެ ނިންމެވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ބަދުނާމު ވަނީ
ރައީސް ނަޝީދު ބަންޑާރަކޮށީގައި، ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒުގައި ހުންނަވައި އޭނާގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ގާތު އޭނާ އިސްތިިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމަށް އެދުވަހުގެ 11 ޖެހުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވިކަމާމެދު އެއްވެސް …
ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ބަޣާވާތެއް ނޫން: ކޯނީ ރިޕޯޓު
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ