Last Updated: June 6, 14:50
Saturday, June 6, 2020
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލް އަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަކުރާއިރު ގިނަ ދިވެހީންނަށް ކުރެވެނީ ތަފާތު އިހުސާސަކާ ތަޖުރިބާއެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތިމާވެއްޓަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވެށި …
ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން؛ މުޅިން އެހެން މާނައެއް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރަދީފުގައި "އޮޅުން" މި ލަފްޒު ހަތް ގޮތަކަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިންވެސް ހަތްވަނަ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ "ކަންކުރާންވީގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް، ނޭނގިގެން …
ސަރުކާރު "އޮޅުމެއްގެ" ތެރޭގައި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ބޭނުންކުރި މައިގަނޑު އުކުޅަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރި ގޮތްތައް ގޯސްކަމަށް ބުނެ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް …
ވެށި ފުނޑާލުމަށް އަދިވެސް ބޭނުންކުރަނީ ކުރީގެ އުކުޅުތައް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެޓެއްގައި ބޮލަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކާއި ގުޅިގެން ނުކުޅެދޭ ހާލަތަކަށް ގޮސްފައިވާ އުމަރު ސަލީމް (އޮއްތޮ)ގެ އެކްސިޑެންޓަށް ދެއަހަރުވީއެވެ. އެތައް ފޮނި އުއްމީދުތަކާއި އެކު …
އޮއްތޮގެ މެސެޖު: އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަދި އެކަނި ހިނގާނަން!
ފުރަބަންދަށް ލުޔެއް ދިން ގޮތުގެ ވާހަކަ އަޑުއިވުމުން ހީވީ ކަށިބިޑިން، އާދައިގެ ބިޑިއަށް ބަދަލުކުރިހެންނެވެ. ކަށިބިޑީގެ ވޭން އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. އެއީ ހަމަ އެންމެ ބޮޑު ފުރަބަންދެވެ. …
ފުރަބަންދަށް ލުޔެއް: ކަށިބިޑިން ބިޑިއަށް
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިވާ އިރު ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސާދު މިވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީގެ 60 އިން ސައްތަ ހިއްސާ …
އައްޑޫ، ހުވަދޫ، އަދި ފުވައްމުލަށް ސޭފް ޓޫރިޒަމަށް ނުހުޅުވާންވީ ކީއްވެ؟
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ހަރަދުގެ ތެރެއިން މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކަށް 21.25 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކަށް …
ކޮވިޑް-19: ދުވާލަކަށް 21 މިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު ހަރަދެއް!
އަލީ ހުޒާމް
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެ މިވަނީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. މުޅި …
ރާއްޖެއިން ފަރުވާ ލިބެން ނެތް، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް!
ރާއްޖޭގައި ވެރިކަންކުރާ ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެރިކަން ކުރަނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން މޮޔަހައްދާފައޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ވާނޭހެއްޔެވެ؟ ރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން ހޮވާ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރަށް ވައިއަޅުވައި …
ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން މޮޔަ ހައްދަނީ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ އައްޑޫ ސިޓީއާއެކު މުޅި ރާއްޖެވެސް ސިއްސުވާލި ދުވަހެކެވެ. ހިތުގެ މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްވެ އޮތުމަށްފަހު މާލެ ފޮނުވި، ދުވަހުގެ ފަހު ދުވަހު …
އައްޑޫގައި "ކޮންޓްރޯލްޑް ޝޮޕިންގ"، އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުން ބާ؟
ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ އިގުތިސާދީ ސިޔާސަތާ ބެހޭ ގޮތުން "މަޓީ" (މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ) އަށް މާ ބޮޑު އަދި މާދެރަ ބަހެއް …
މަޓީއާއި ސަރުކާރު: މިއީ ކޮޅުފައިން ތަޅާ ވާހަކަދައްކާ ވަރަށްވުރެ ނާޒުކު ދަނޑިވަޅެއް
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި އައްޑޫ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ހާރޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު (އޭއީއެޗު) ގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ …
އައްޑޫ ކޭސް: ބުނީ ތައްޔާރު ކަމަށް، ފެނުނީ އެހެން މަންޒަރެއް، ލިބުނީ ފިލާވަޅެއް!
އަމީރާ
އައްޑޫ ސިޓީއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ކަން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ …
ބޮޑު އިހުމާލެއް، މޭޔަރު ވިދާޅުވަނީ "އީޒް" ކުރެވުނީ ކަމަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުނިޔޭގައި އަލަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުންދާ ވަރަކަށް އެކަމާއި ގުޅިގެން ހިތް ނުތަނަވަސްވާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އާންމު …
ކޯވިޑް 19: ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި، އުންމީދު މުހިންމު!
އަމީރާ
"އޭ އީމާން ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރެއްވި ފަދައިން ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ ފަރުޟު ކުރައްވައިފިއެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ތަޤްވާ …
ކޮވިޑް-19 ގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ކާމިޔާބު ހޯދާނެ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އާމްދަނީ މަދުވެފައިވާ މިވަގުތު ކުލި ނުދެއްކިގެން މާލޭގެ ގެތަކުން މަގުމަތި ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. …
ކުލި ނުދެއްކިގެން ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތި ކުރަނީ!
އަލީ ހުޒާމް