Last Updated: January 24, 21:27
Friday, January 24, 2020
ގައުމީ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިދްމަތްތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް އޮތީ ފުނިޖެހިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހިދްމަތް ނުދެވޭކަމުގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މުޅި ކުންފުނީގައި އޮތީ …
އާދަމް އާޒިމް: ހިންގުންތެރި، ހީވާގި، ހިތްހެޔޮ ނަމޫނާއެއް!
އާމިނަތު ހުސެއިން
ޑެންމާކުގައި ދާދި ފަހަކަށް ހެދި ރިސަރޗަކުންވެސް ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ހޯދިއްޖެއެވެ. މި ރިސަރޗް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހިމަބިހި، ކޯފުއްޕި އަދި ރުބެއްލާ ވެކްސިން …
ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމް އާއި ގުޅުމެއް ނެތް: ދިރާސާ
އަމީރާ
އުމުރުން އެންމެ އެއް އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ފަރާތުގެ ކާފަ އާއި މުނި ކާފަ އަދި ބައްޕަ ވެސް ބައިވެރިވެގެން ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، …
ހުރިހާ ފަހަރެއްގައި މައްސަލައިން ރެކެން ނޫޅޭ، ޒިންމާ ނަގާ!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާތައް ނުބަލަހައްޓާކަން އެނގުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 މައުލޫމާތު …
އައްޑޫ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ނެތް!
ވ. ރަކީދޫގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް އެ ކުއްޖާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަބަރަކީ މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި ހަބަރެކެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ދިޔައީ …
މައްސަލައެއް ފެންމަތިނުވުމަކީ ޝިދާތާ މަގާމަށް ކުފޫ ހަމަވުމެއް ނޫން!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫން އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ މިހާތަނަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެވެ. އެންމެ އާދައިގެ ބައްޔަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ބޭސް ފަރުވާ …
އައްޑޫން ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން ފެށުން، ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑު ހިތް ހަމަޖެހުމެއް!
މާދަމާ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށޭއިރު އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ މަގު ނެހެދޭތީ ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ދިރާސީ އަހަރަށް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ތައްޔާރު ވަމުން …
މާދަމާ ސްކޫލް ހުޅުވޭއިރު އައްޑޫގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް!
ނިމިގެން ދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 32،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ ކަމަށް އެކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މިދިޔަ …
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު 32،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު!
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު 8982 ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށް ރައީސް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ …
ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު 8982 ވަޒީފާ!
އީރާނުގެ އިސްލާމީ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯޕްސް (އައިއާރުޖީސީ)ގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ޤާސިމް ސުލައިމާނީއަކީ ހަމައެކަނި އީރާނުގައި އާދަޔާޚިލާފު ޤަދަރެއް ދެވިފައިވާ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. އޭނާއަކީ މުޅިދުނިޔެއިން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ …
ޖެނެރަލް ސުލައިމާނީ: މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޝަޚްޞިިއްޔަތު!
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލީއިރު އައްޑޫގެ އެތައް ހާސްް ރައްޔިތުން އުއްމީދުން ފުރިފައި ތިބީ، 2020 ގައި އައްޑުއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަމުގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު މާޔޫސްކަމުގެ …
އެޖެންޑާ 2020: އައްޑޫގެ ތަރައްގީ ޖައްވަށް ފަޒާއަށް؟
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
މާލޭގައި ގެދޮރުގެ އަގު އުޅެނީ އިންތިހާ ދަރަޖާގައެވެ. އެންމެ ކޮޓަރިއަކާއި ސިޓިން ރޫމެއް މި ލިބެނީ އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 12،000 ރުފިޔާއަށެވެ. ކުލި ދެއްކެނީ ދެމަފިރިން …
ބަހާލައިގެން ފެންބިލު ދެއްކުން: ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ތަސައްލީއެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ފެހި ގާނޫނު އަސާސީ އެކުލަވައިލިއިރު، އޭގެ ކުރީގެ ގާނޫނު އަސާސީތަކަށް ވުރެ މާފުރިހަމަ އަށް މުހިންމު ދެ ކަމެއް އެކަށައެޅި އެވެ. އެއް ކަމަކީ އަސާސީ ހައްގުތައް …
މުއައްސަސާތައް ވަކި އަތަކަށް "މިނިވަން"ވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަންޖެހޭ!
މުހައްމަދު އައިމަން
މާދަމާ ހުޅުވާ އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއްގެ ކުލަ ޖެހިގެން ދިއުމެވެ. ޑޮކްޓްރަށް ދައްކަން މާލެ ދިއުމުގެ ދިގު ސަގާފަތަށް …
އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް: އުއްމީދުން ފުރިގެންވާ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ސައުތް އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ބޫޓާން ބަލިކޮށް ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ. ފަސޭހަކަމާއެކު ގައުމީ ޓީމު ބޫޓާންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ …
އަންހެން ބާސްކެޓް ޓީމް ބޮރޯންޒު ހޯދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިއިރު މިއަދު ސަރުކާރު މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީ މެންބަރުން މާލޭގެ މަގުތައް ކޮންމެ ރެއަކު ނިކުމެ މުޒާހަރާތައް ކުރަން …
އޭރު މިއީ "ވޭންހުރި" ކަމެއްކަން ނޭނގޭތަ؟
މުހައްމަދު އައިމަން