Last Updated: March 29, 14:32
Wednesday, March 29, 2023
މިއަދަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް 90 އަހަރުވީ އެވެ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ތާރީހަކީ އެވޭލާ ޒަމާނުގެ ތާރީހެކޭ އެއްގޮތަށް މާ ސާފުނޫން ދުންފިނީގެ ނޭނގުމާއި އަނދިރިކަމުގެ ތެރެއަށްގޮސް ހަނދާނުން …
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތަށް 90 އަހަރު
އައްޑޫ ލައިވް
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 2 ޖޯޑު ފުށް 3/4 ޖޯޑު ބްރައުން ޝުގާ 1/2 2 ސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑާ 1/2 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ 1/4 …
ރޯދަ ރަހަ: ބަނާނާ ރާސްބެރީ މަފިން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މައި އިމާރާތާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އައު 3 ބުރީގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ބީލަމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް …
ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން އޭއީއެޗަށް އާ އިމާރާތެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
އިންފާޓިލިޓީ ނުވަތަ ދަރިން ނުލިބުމުގެ މައްސަލަތަކަށް އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި އާ ހިދުމަތެއް ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ގޮތުގައި އިންފާޓިލިޓީ …
އޭއީއެޗްގައި ދަރިމައިނުވުމާ ގުޅޭ އާ ހިދުމަތެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 250 ގްރާމް ޕަނީރް (ޗީޒް ކަމުނުދާ ފަރާތްތަކަށް ކަށިނެތް ކުކުޅު ނުވަތަ ތަރުކާރީ ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ) 2 ފިޔާ (ބޮޑު) 5 …
ރޯދަ ރަހަ: ޕަނީރު ބަޓާ މަސާލާ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މި ފޮޓޯގައި މި ފެންނަނީ 1980 ގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގެ ގަމުގެ މަންޒަރެކެވެ. ފޮޓޯ އިން ތިން މީހަކު ފެނެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކީ …
ހަނދާނަކަށްޓަކައި މި ފޮޓޯ އަށް ބަލާލަމާ
އަހުމަދު ވަހީދު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1 ޖޯޑު ހަކުރު 2 ސައިސަމުސާ ފުށް 3 ސަމުސާ ކޯން ފްލާ ¼ ސަމުސާ ލޮނު  ½ 1 ޖޯޑު ފެން …
ރޯދަ ރަހަ: ލެމަން ޕައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ގެދޮރު ދޫކޮށް މާލެ އަށް ހިޖުރަކޮށް، "ފެންވަރުގައި" އުޅޭ މީހުންގެ ފަޅުގޯތިތަކާ ހެދި ހުޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެކަމަށް ހުޅުމީދޫގެ ކުރީގެ …
ހުޅުދޫ ފަޅު ގޯތިތަކުގެ އުނދަގޫ ރައްޔިތުންނަށް!
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 800 ގްރާމް ޗިކެން ބްރެސްޓް 100 ގްރާމް ޗީޒް 80 ގްރާމް މަޝްރޫމް 2 ޓޮމާޓޯ 1/2 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް 1 ސަމުސާ …
ރޯދަ ރަހަ: ބޭކެޑް ޗިކެން ބްރެސްޓް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ އަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދިންތާ 11 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއެވެ. ސިޓީގެ ދަރަޖަ ލިބުނަސް ސިޓީއެއްގެ ސިފައެއް ނެތެވެ. އެއީ ނަމެއްގައި ލިބިފައި އޮތް …
މަގުތައް ނުނިމެނީސް ބެރިކޭޑު ދުރުކޮށް ދުއްވަނީ!
މޫސާ މަތުލޫބް
މި ހަފްތާގެ އަނގާރަ ދުވަހު އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އައްޑޫގައި ޑެންގީ ހުން އިތުރުވެ، ކުރިއަށް އޮތީ ވިއްސާރަ މޫސުމަށް ވުމުން ހުން ފެތުރި ދާނެ …
އައްޑޫގައި ޑެންގީ؛ މަގުތަކުގެ ކާނުތަކުގެ ސަބަބުން ބާ؟
މޫސާ މަތުލޫބް
* ބޭނުންވާނެ ތަކެތި: 2 އެވަކާޑޯ (ދެފަޅިކޮށް، އޮށް ނަގާފައި) 2 ޖޯޑު ކުކުޅު (ޗިކަން ބްރެސްޓް، އަވަނުގައި ކުޑަ ލޮނުކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސްކޮޅަކާއެކު ފިހެ ކުދިކޮށްފައި) ¼ …
ރޯދަ ރަހަ: ސްޓަފްޑް އެވަކާޑޯ ސެލަޑް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނަބީއްޔާގެ ސީރަތުން ތަރުބަވީ ހަޔާތަށް އެތައް ބަދަލެއް ގެނުވާނެ ކަަމަށް ޑރ. އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޑރ. ޒާހިރު މިހެން ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ހައިސްކޫލުގެ ހޯލުގައި މިރޭ …
ނަބިއްޔާގެ ސީރަތުން ތަރުބަވީ ހަޔާތަށް ބަދަލު ގެނުވާ
މޫސާ މަތުލޫބް
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހަކީ ދިވެހިންގެ އާދަކާދަތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަ މައްސަރެކެވެ. ރޯދަ މަހު ސުފުރާމަތި އާންމު މަސްމަހާއި އަޅައި ކިޔާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުންވެސް ތިޔާގިވެއެވެ. އެހެން …
ރޯދަ މަހާ އެކީ އައްޑޫގެ ބާޒާރު މައްޗަށް ނަޒަރެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
"ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމަކީ ހާދަހާ ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ ކަމެކޭ." ލޭ ހަދިޔާކުރަން ފެށުނު ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އިބްރާހީމް ސަބްރީ ބުންޏެވެ. އައްޑޫ އަށް ހިތަދު އަށް …
ސޮބްރީ އާއި އެންމެންގެ "ލޭގެ ގުޅުން"
އަހުމަދު އަދްޝަން
* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 100 ގްރާމް ޗަސްކޮށްފައިވާ ދޮންކެޔޮ (2 ދޮންކެޔޮ) 1 ޖޯޑު ފުށް 1 ސައިސަމުސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި 4 ބިސް 150 އެމްއެލް …
ރޯދަ ރަހަ: ބަނާނާ ޕޭންކޭކް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު