Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅިއިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރަސް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލީޙްގެ ސަރުކާރުން ވަޢުދު ފުއްދުމަށް …
އިންތިހާބީ އަހަރަށް އުންމީދީ ބަޖެޓެއް!
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ޓުޓިކޮރިން ނުވަތަ އިންޑިއާގެ ސޫތުކުޅި ގުޅުވާލުމުގެ މަސައްކަތަކީ މި ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ފެށި މަސައްކަތަކެވެ. މިކަން ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ޝިޕިންގް …
ސޫތުކުޅިއާ އައްޑޫ ގުޅުވަން އާ އުއްމީދެއް!
މޫސާ މަތުލޫބް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން ބާރެކެވެ. ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބެލެނިވެރިއާއެވެ. ސަރުކާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ފާރަވެރިވެ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް އޮތް ބާރުވެރި ފަރާތެވެ. ރާއްޖޭގެ …
އެޖެންޑާ19 ހަނދާން ނައްތާލާ, ކުރީގެ އާދަކާދައަށް ރުޖޫއަވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގ. ފިޔަލަ އިބްރާހިމް އިޤްބާލް 1976 ގައި ފުރަތަމަ ރިސޯރޓް މަސައްކަތާ ގުޅުނީ ، ސްކޫލް ޗުއްޓީ އެއީ ސީޒަންތެރެ ކަމުން ޑިސެމްބަރ ޖެނުއަރީގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއާ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އިގުބާލާ އެކީ ޓޫރިޒަމްގެ ރެކޯޑެއް
އައިސީ
ލޮނާ ނުލައި ކާތަކެތި ސުލްހަ ނުވިޔަސް ލޮނު ބޭނުން ކުރަން ވާނީ ވަރަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެންނެވެ. ހަކުރާ އެއްގޮތަށް ލޮނު ވެސް ވަރަށް ބަލައިގެން ބޭނުން ނުކުރާ ސިއްހީ …
ލޮނު؛ ދުވާލަކަށް ކިހާ ވަރެއް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް 4 އަހަރު ފުރިގެންދާ އިރު އެންމެ ބޮޑު ހިތް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިފައި ވަނީ ހިލޭ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ …
ހަތަރު އަހަރު: 15،000 ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ލިބެން ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދޭން އޯޕަން ޑޭއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 29 …
ގަން އެއާޕޯޓުން އޯޕަން ޑޭއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރުގައި ބާއްވަން 2010 ވަނަ އަހަރު ފީފާ އިން ނިންމި ހިސާބުން ފެށިގެން އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ގަތަރަށް ފާޑުކިޔުންތައް ދިޔައީ އަމާޒުކުރަމުންނެވެ. …
ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް: ހުޅަނގަށް ހަޖަމެއް ނުވި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފޭދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސް ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން …
ފޭދޫގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު ފުރިފައިވާއިރު, ރައްޔިތުންނަށް އިހުސާސް ކުރެވެމުންދަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުންމީދުން ފުރިފައިވާ ކަމުގެ އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހުމެވެ. ކޮވިޑްގެ ދަތިހާލާއި އެހެންވެސް ދުނިޔޭގެ …
ރިޕޯޓް: ހަމަހަމަކަމުގެ ނަމޫނާ 4 އަހަރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގައި ބާއްވާ ކޮންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކަށް ފަހު ވެސް އާންމުން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާ އަކީ ސްޓޭޑިއަމްގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ. ސްޓޭޑިއަމް …
އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް ވީރާނާ، އަޅާލުމެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ސ. ފޭދޫ ޖަނބުރޯލުމާގެމުޙައްމަދު ލަބީބު އިނގިރޭސީންގެ ވަޒީފާ ގަމުން ހަމަޖެހިގެން ދިއައީ 1960 ގެ ވަރަށް ފަހުކޮޅު ސާޖަންޓް ކުއާޓަރުގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމްބޯއީކަން ލިބުން ވެގެން ދިޔައީ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: ލަބީބަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ވިދާލި ނަމެއް
އައިސީ
ދިވެހި ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރަން ޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގައިވެސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ބަދަހި ސަފުތައް އަބަދުވެސް ތިބެނީ ހޭވައްލާ ތައްޔާރަށެވެ. ގަދަ ކަނޑުތަކާއި …
ސަންފަ: ފުލުހުންގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މާލިމީ
އައްޑޫ ލައިވް
ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި މަންސަތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ވެސް ހިތްތައް އެކަތި ގަނޑަކަށް ހަދާލާ ފަދަ މަންޒަރުތައް ފެނިގެން ދެއެވެ. މިފަހަރު ދިވެހިންގެ ހިތް ފަތަޙަކޮށްލީ ހދ. …
ޝަވަންގެ ހިތްވަރު؛ އައްޑު އަށް ވެސް އުފާ!
މޫސާ މަތުލޫބް
ހއ. މަކުނުދު އަށް ނިސްބަތްވާ އަހުމަދު ޝަވަން މުހައްމަދު މި ވަގުތީ ހުރީ އައްޑުގަ އެވެ. އޭނަ އްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑު އަށް އައީ ހިތަދޫގެ …
ޝަވަން އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރައްޔިތުން ރަށުން ބަނދުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެކެވެ. މި އަމާޒު ހާސިލު ކުރުމަށް އެކި ދައުރުތަކުގައި ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މުޅި ރާއްޖެ …
އާރްޓީއެލް؛ ދަތުރު ހަރަދު އަނބުރާ ޖީބަށް!
މޫސާ މަތުލޫބް