Last Updated: June 16, 13:50
Sunday, June 16, 2019
މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުވަހަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝިއާރަކީ "ވައި ނުސާފުވުން ހުއްޓުވުން" މިއެވެ. "ބީޓިން އެއާ ޕޮލިއުޝަން" ގެ ޝިއާރުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިމާވެށި …
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރުއް ނެގުން ހުއްޓުވާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސަރުކާރު ހިނގަމުން އަންނަ ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް ލީޑަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ނުދަންނަވާތީ ބައެއް …
ކޯލިޝަންގެ އެއްވެސް ލީޑަރަކު ނަޝީދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅެއްނުވޭ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ވިއްކަމުން ދިޔައީ އިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ވާހަކައެވެ. ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އަލުން ވަޒީފާ އިޔާދަ ކޮށްދޭނެ …
"ނަޒާހަތްތެރި" މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިއެއް؟
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުން އެއްފަހަރާ ގިނަ އަދަދަކަށް ރުއް ނަގައި ބޭރުކުރާ މައްސަލަ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވަނިކޮށް މިއަދު އިވެން ފެށި އަޑަކީ ބޯޓެއް ފުރެން ދެން ދޮންވެލި އަރުވައިގެން …
ރުކާއި ވެލި ނަގައިގެން ބޭރުކުރަނީ، ސަރުކާރު ނިދާފައި؟!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވިހެއިތާ 1 ދުވަސްވީ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ލިބެންޖެހޭ ފަރުވާ ނުލިބި އެކުއްޖާ މަރުވިކަމުގެ ހަބަރާއި އެކު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން މަސައްކަތް ފެށީ އެކުއްޖާގެ މަރުގައި ހޮސްޕިޓަލްގެ …
މުހިއްމީ ކުއްޖާ މަރުވިތަނެއް ނޫން، މުހިއްމީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަވަހަށް ވަސީލަތް ގާއިމްކުރުން!
އަލީ ހުޒާމް
ސްރީ ލަންކާއަށް މިދިޔަ މަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން އެއާޕޯޓުތަކުގައި ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކޮށްފައިވާއިރު މުސްލިމް އަންހެނުންގެ ބުރުގާ އެންމެން ކުރިމަތީ ބާލުވައި …
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި މުސްލިމުންގެ ބުރުގާ އެންމެން ކުރިމަތީ ބާލުވަނީ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފަކީ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ވަރަށް ގާތްކޮށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ޝަރީފުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް …
އީސީ ޝަރީފުގެ އުދާސްތައް ބަންޑުންކޮށްލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
"ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި ބެހޭ ކަމެއް ނެތިއްޔާ ދެން ތި މަޤާމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ހުރުމުގެ ބޭނުމެއް އެބަހުރިތަ" ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީނަށް ފާޑު ވިދާޅުވަމުން މީހަކު ބުންޏެވެ. …
ސިއްޙީ ދާއިރާގެ މައްސަލަ: ފެއިލް ވަނީ ސަރުކާރުތަ؟ ވަޒީރުތަ؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ދާދި މިފަހުން ސަރުކާރުންވަނީ ރާއްޖޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭންފަށާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިޚަބަރު ވެގެންދިޔައީ ދިވެހި އެތައް ބަޔަކު އެކަމަކަށް މަރުޙަބާކި، އުފާވެރި ޚަބަރަކަށެވެ. އަދި …
ރަބީޢުލް ޤުލޫބާއި ޗެރީ ޓީ: މިއީ ހަމަ ޗެރިޓީއެއް!
އަމީރާ
ރާއްޖޭގެ އެންމެ މީހުން ގިނަ، އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު ސިޓީ، މާލެ ސިޓީގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 58 އެކްސިޑެންޓު ހިނގާފައިވާ ކަމަށް …
ރޯދަ މަހު އެކްސިޑެންޓު ގިނަ، މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް 58 އެކްސިޑެންޓު!
އަހުމަދު ނަސޫހް
"ކަނޑޫ މިރުހުގެ ކަންތައް ދެން ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ހަދަން ނޫޅެބަލަ" ޢައިޝަތު އަލީޝާ ކިޔާ މީހެއްގެ ނަން މަތީގައި އިން ޓްވީޓަރ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ …
ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ބަހުސް ނިމި، މާލެ މީހާއާ ރާއްޖެތެރޭ މީހާގެ ބަހުސް!؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅުން ހުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ އިރު އެކަންކަން ހައްލު ނުކުރެވޭތީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން …
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅޭ 100 އެއްހާ މައްސަލަ، މިނިސްޓަރ ހިމޭނުން!
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެވެ. ސިޓީގެ ނަން ބޯޑު އަޅުވާފައިވާ އެއްވެސް ހިދްމަތެއް ލިބެން ނެތް ސިޓީއެކެވެ. އަސާސީ ހިދްމަތް …
އައްޑޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރަން ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިފައި!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ރައްޔިތުން ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މައްސަލަތައް ފުނިޖެހި ހައްލެއް ނުލިބިވާތަނެކެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް އައްޑޫ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރާނެކަމަށް ވާހަކަ …
ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަރުދަނާ މެނޭޖްމަންޓެއް ބޭނުން!
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލ؛ިހުގެ ވެރިކަމަށް 5 މަސް ފުރޭއިރު އާބާދީ ބޮޑު އައްޑޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު …
ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ފަސް މަސް: އައްޑޫ ސިއްހީ ނިޒާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ!
އަލީ ހުޒާމް
ޖެހިޖެހިގެން ތިން އިންތިޚާބުން ޕީޕީއެމްއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ލިބި ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕާއި އާންމު މެމްބަރުންވެސް މޯޅިވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި …
ނިހާން ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް، އަދުރޭ އެނބުރި ޕާޓީއަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް