Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
މިއަހަރު ޖޫން މަހު ހުޅުމާލެ ސަފާރީއެއްގައި ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލަ އާ ގުޅިގެން ހޯމް މިނިސްޓަރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް …
އިމްރާން ޖިންސީ ގޯނާ ކުޑަކަމަކަށް ހެދުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ހަތަރު ދަރިވަރަކު އިއްޔެ ވަކިކުރީ އިންޒާރަކާއި ވެސް ވަރަށް ނާއިންސާފުވެރި ގޮތަކަށް ކަމަށް އޭޝިއަން އެކެޑެމީ …
ދަރިވަރުން ވަކިކުރީ އިންޒާރަކާ ނުލައި ނާއިންސާފުން!
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުންދާ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށް "އައްޑޫ ލައިވް" އިން މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު މީގެކުރިން އެނގިފައި …
ދަރިވަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުށަހެޅިތާ ދެ ހަފްތާ، ދިނީ ބީރު ކަންފަތެއް!
ހަސަން ރަޝީދު
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ނެލްސަން މަންޑޭލާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދަންނަ ބަހަކުން ބުނާ އެއްޗެއް ބޮލަށް ވަންނާނެއެވެ. އެކަމަކު ހިތުގެ ތެރެޔަށް ވަދެ ގަރާރުވެގެންދާނީ ހަމައެކަނި މާދަރީބަހުން …
އަފިރިންގެ ބަހުން ސީދާ ހިތުން ހިތަށް!
އައި އެލް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީނުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާކުރުމަށް މިވަނީ އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައެވެ. އޭސީސީގެ ތަހުގީގުގައި …
ދައުވާ އުފުލުމުންވެސް އަމީން މިނިސްޓަރުކަމުގައި!
އަލީ ހުޒާމް
"ހަމަ ގައިމުވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން، ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި މިވަރު ބޮޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކުރަން ނިންމާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ވިސްނުމަކީ، ދިވެހި ކުދިންނަށް ފަސޭހަ އަދި ހެޔޮ …
ފްލައިން ސްކޫލްގައި ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ތަފާތު ކުރުން އިންތިހާއަށް!
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮންމެވެސް ވަޒީރަކު ވިދާޅުވިކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާތީ ދުށީމެވެ. މިވެނި ގައުމެއްގެ ބާރުދަށަށް ރާއްޖެ ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ ދިވެހިން މަރާފައިވެސް އެކަންކުރާނެއެވެ. މީގެ އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން ހަމަ މިމައްސަލައިގައި …
ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކަވާ، ރާއްޖެއެއް ނުހިފޭނެ!
އައި އެލް
ސައުތު އޭޝިއަން ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް ނުވަތަ ސަފްޓާގެ ނަމުގައި ސާކުގެ ގައުމުތައް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ވިޔުގައަކުން ގުޅާލައި އިންޑިޔާވކަނޑަކީ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ނާރެހަކަށް ހެދުމުގެ ވާހަކަ …
"ބަހާރަތު" ކަނޑެއް ނޫނެވެ. ދިވެހީންގެ ކަނޑެވެ.
އައި އެލް
"އަޅުގަނޑު މިހާރު މި ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަތާ ތިން އަހަރުވެއްޖެ. އަތުން ލައްކައިން ފައިސާ ހޭދަކުރެވިއްޖެ. ކޯސް ނިމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ. ކުރިމަގާއި މެދު ސުވާލު އުފެދި …
ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ގޮތް ހުސްވެއްޖެ، ޒިންމާވާނީ ކޮން ބައެއް؟
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި ކޮވިޑުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ފެށުމާ އެކު އަހަރެމެން އެންމެން ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ފުރަބަންދުގައި ތިބެން ޖެހުނެވެ. އެ ފުރަބަންދުން ވީއްލުމާ އެކު އަހަރެމެންނަށް ހީވީ، …
އަދަދުތައް ދަށަށް – މިއީ އެންމެ ސަމާލުވާންވީ ވަގުތު
އައްޑޫ ލައިވް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވިކަން ސާބިތުވެފައިވާ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ގެއަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކާށިދޫ ދާއިރާ ގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވަރަށް ބޮޑަށް …
އަދީބު ގޭގައި، ޔާމީން ޖަލުގައި، އިންސާފެއް ނޫން: ޖާބިރު
އަލީ ހުޒާމް
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ފުރުސަތުތަކެއްގައި ދެފަހަރަކު އަޅުގަޑު ޗައިނާއަށް ހިގައްޖައީމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސްގެ ތެރޭގައި 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދެން 2016 …
ޗައިނާގެ ސިޔާސަތު: އޭރު މޮޅީ އެގޮތެވެ. މިހާރު މޮޅީ މިގޮތެވެ.
އައި އެލް
ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ދިން ދައުވަތެއްގައި 2004 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް ދިޔައީމެވެ. ކަރާޗީއާއި ލާހޯރާއި މުޒައްފަރުއާބާދާއި ޕިޝާވަރަށް ދަތުރުކޮށް މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް …
ޕާކިސްތާނުގެ ނަޒަރުގައި ނޮވެބަރު 3 ގެ ހަމަލާ: ވަޅިހަރާފައި ބެންޑޭޖުކޮށްދިނުން
އައި އެލް
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ދެ ހަފުތާކުރިން އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން …
އިންޑިއާގެ ސަމާލުކަން އަބަދުވެސް އައްޑޫއަށް!
އައި އެލް
ޖަރުމަންވިލާތުގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއްކަމަށްވާ ފްރައިޑްރިކް އީބާރޓް ފައުންޑޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސާކް ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ އެކިދާއިރާތަކުގެ މީހުންނަށް ދައުވަތުދީގެން ވިލާތުގެ އިއްތިހާދުގެ ގައުމުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރަން ނުވަދިހަނުވަވަނަ އަހަރު ލިބުނު …
ބޭރުމީހެއްގެ ދުލުން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތައް
އައި އެލް
ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްގައި ވެސް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ އޮންނަނީ އެންމެ އިލްތިމާސެކެވެ: އެންމެންގެ ރައްކަލަކަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އާންމުން އެއްބާރުލުން ދިނުމެވެ. …
ޕާޓީތަކާއި މަސްދަތުރުތައް އޯކޭއެއް ނޫން!
އައްޑޫ ލައިވް