Last Updated: October 1, 12:15
Sunday, October 1, 2023
ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ރާއްޖެއަށް ހަމައެކަނި މުހިންމު އިންތިހާބެއް ނޫނެވެ. މި އިންތިހާބަކީ ރާއްޖެއާއި ގުޅުން އޮންނަ ބޭރުގެ އެތަށް ޤައުމަކުން …
ބޭރުގެ މީޑިއާގައި ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބު: "އިންޑިއާ-ޗައިނާ ކުޅިގަނޑެއް؟"
މޫސާ މަތުލޫބް
ދެވަނަ ދައުރެއްގައި ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް …
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ލުއިތައް ސިޔާމަށް ކަމުނުދިއީ!
ހަސަން ރަޝީދު
ހިރާ ސްކޫލަށް އިތުރު ކުރެވުނު ބިން ހޯދާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށް އެސްކޫލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެސްކޫލުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ، "ޙިރާ ސްކޫލް ކުރިމަތީ …
ހިރާ ސްކޫލާ ގުޅުވައި ފަތުރަނީ ހަގީގަތާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ޔޮޓް މެރީނާ އާއި ކްރޫޒް ޓާމިނަލް އަދި 100 އެނދުގެ ހޮޓަލް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި …
އައްޑޫ ޔޮޓް މެރީނާ ހަދަން އައިސީއެމްޕީއެލް އަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
ކުރިން އައްޑޫ މީޑިއާ ސެންޓަރު ހިންގި އިމާރާތުގައި ދާރުލްއާސަރެއް ހަދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ. މި އިމާރާތް ދާރުލް އާސާރަކަށްބަދަލު ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމީ …
އައްޑޫ ކުރީގެ މީޑިއާ ސެންޓަރުގައި ދާރުލްއާސާރެއް ހަދަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ހިތަދޫގައި އާންމު ބަނދަރާއި ދިމާލުން އޮންނަ 'ފަސްގަނޑު'ގެ އުތުރުން އަދި މާހެރެ އިރުން ސަރަހައްދެއް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ހިމާޔަތްކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން ހިމާޔަތް ކުރަން ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދަކީ …
ހިތަދޫ ފަޅު ބޭރުން ޑައިވްކުރާ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
މިނިމަމް ވޭޖަކީ ދިވެހިން އެތައް ޒަމާނަކަށް އެދި އެދި ތިބި ކަމެކެވެ. ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެންމެ …
މިނިމަމް ވޭޖު: 25،000 މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އުފާވެރިކަން!
އަލީ ނަސީރު
އައްޑު އަކީ އަބަދު ވެސް ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައި ވެސް ތަރައްގީއާ އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅުވާ ތަނެވެ. އެކަމަކު ފެންނަން ނެތް ހަގީގަތަކީ އެ ބުނާވަރުގެ ތަރައްގީ އަށް …
އައްޑޫގެ "އެކޯ، މިކޯ"
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގެ ޒުވާން އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ މުޅި ގައުމުގެ މުސްތަގްބަލް އުޖާލާ ކުރުމަށް ކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު އެއް އިންވެސްޓުމެންޓެވެ. …
ހިލޭ ޑިގްރީ: އެތައް ޒުވާނުންނެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް!
އަލީ ނަސީރު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރި ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ކްރިސްޓަލް މެތު" މިހާރު އައްޑޫގައި ވިއްކަމުންދާތީ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކަަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މިކަން އާންމުންގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެންނަން މީގެ …
އައްޑޫގައި "ކްރިސްޓަލް މެތު" ވިއްކަނީ!
އަހުމަދު ވަހީދު
އަބްދުﷲ ޒިޔާއު (ޒިޔާ) އަކީ އައްޑޫގެ ލޯފަން މީހެކެވެ. މިއަދު މި ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ އޭނަ ވޯޓްލި ހަތަރު ވަނަ އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބެވެ. އެކަމަކު …
ލޯފަން ޒިޔާ އަށް "އަދި ކިރިޔާ ވޯޓެއް މި ލެވުނީ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާދަމާ އަކީ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓްލާ ދުވަހެވެ. ގައުމު ހިންގާނެ ވެރިއަކު މާދަމާގެ ވޯޓުން ސާފުވެގެން ދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު …
ވޯޓް މާދަމާ؛ ތައްޔާރު ދޯ؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ ވާހަކަ ކެމްޕެއިން ދުވަސް ވަރު އަބަދުވެސް އަޑުއިވެއެވެ. އެކަމަށް މޮޅެތި ހައްލުތައް އިއުލާންކޮށް އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި ދެއެވެ. ނަމަވެސް ޑިމޮކްރެޓިކް …
އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް؛ މި ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް
އަލީ ނައީމް
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހަކީ ދިވެހިން ވަރަށް މުހިއްމު ނިންމުމެއް ނިންމާނެ ދުވަހެކެވެ. އެއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭނީތޯ ނޫނީ ނޫނީ …
ދެން ވެސް ހަމަ އިބޫތަ؟
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫން ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ގެ އިމާރާތް ކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ލުއި ގޮތަކަށް ހަމަޖައްސައި ދޭނެ ކަމަށް މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ގޯތީގައި ގެ ހަދަން ލުއި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ފުލުހުންގެ ތަމްރީނުތަކަށް އައްޑޫގައި އިމާރާތް ކުރި ޕޮލިސް އެކަޑަމީ އަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އެތަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަފާތު އެތައް ވާހަކަ ތަކެއް އިދިކޮޅުން ދެއްކި ތަނެކެވެ. …
ޕޮލިސް އެކަޑަމީ؛ އިދިކޮޅުގެ މި ވާހަކަ މިހާރު ކޮބާ؟
އަލީ ނަސީރު