"ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ، މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ"ކުޑަ ކުދިން ނުނިދައި ބަސްނާހައި ބޮޑާހާކައި ރޮއިހަދާނަމަ އެކުދިން ބިރުގަންނަވައި ރަމަތަކުރުމަށް އިހުޒަމާނުގައި ކިޔާ ބަންޖެއް އޮވެއެވެ. "ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ....

ދަރިން ހޯދުމުން ކައިވެންޏަށް އަސަރު ކުރޭބާ؟

ވަރަށް ލޯބިން އުފާވެރި ކައިވެންޏެއް ކުރުމަށްފަހު ބައެއްފަހަރު ދެމަފިރިންނަށް ކުއްޖަކު ލިބެނީ ކުއްޖަކަށް ބޭނުންވެފައި ތިއްބައެއް ނޫނެވެ. ތައްޔާރު ނުވަނީސް އިންތިޒާރު ކުރެވިފައިނެތް މެހެމާނެއް ގެއަށް...

ކާލަމާ: މާމުއި އަލުވި

* ބޭނުންވާ ތަކެތި: 1/2 އަލުވި (ހަތަރު ފަޅިއަށް ފަޅާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފައި) 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި)...

"މިގެއިން އަބްދުﷲ ސަޢީދު ވެއްދި އެއްޗެއް ފެނޭތޯ؟"

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ކެންޑިޑޭޓާއި ރަނިން މޭޓް ހުޅުމީދޫގައި ދޮރުން ދޮރަށް ހިންގެވުމުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސަޢީދުގެ ގެކޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުމާއި އެކު އެބޭފުޅުންނަށް...

އައްޑޫން ރައީސް ޔާމީނަށް ވަރުގަދަ މެސެޖެއް!

އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ވަސީލަތެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ފެއިލް ވެއްޖެއެވެ. މަގުތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު...