Last Updated: September 18, 11:07
Wednesday, September 18, 2019
"އެއީ ވަރަށް މަޑުން ދުއްވާ މީހެއް އަބަދުވެސް. ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން ބާރަށް ދުއްވާފަ ދިޔަ ތަނެއް." ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫފޭދޫ ބެންކް …
އިސްތަށިގަނޑަށްވުރެ ފުރާނަ މުހިންމު! ހެލްމެޓް އަޅަމާ!
އަމީރާ
ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ޤާނޫނުތަކުން ދީފައިވާ ބާރުތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ބާރުތަކެކެވެ. އަދި އިތުރު ބާރުތަކެއް ދޭކަމުގައިވާނަމަ އެ ދެވޭ …
ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު: ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހު ނުކޮށް އިތުރު ބާރުތައް ދެނީ!
އަލީ ނަސީރު
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ކޮންމެ ސައިކަލެއް ދުއްވެނީ ރޯޑު ވޯދިނެސް ފީއެއް ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ފީއަކީ …
މަގު "ވޯތު" ތަ ސައިކަލަށް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ރާއްޖެ ގެންނަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. އެއީ އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައަކީ އެހެން މީހުންނަށް ދޭ މުސާރައާ އަޅާ ބަލާއިރު ކުޑަ އެއްޗަކަށް ވުމެވެ. ވޯކް ވިސާގައި …
ބިދޭސީން ޑީޕޯޓުކުރި މައްސަލާގައި ކޮންޓްރޯލާއަށް އޮތީ ކޮން ނުފޫޒެއް؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ދުންފަތާއި ދުރުުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ވަކިން ސިނގިރޭޓު ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކާއި ބެހޭ ގަވާއިދު މިވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެއާއި އެެކު ވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުމަކީ …
ވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން މަނާ ކުރުން، ބިދޭސީންނަށް ހުޅުވުނު އިތުރު ވިޔަފާރިއެއް!
އަލީ ހުޒާމް
ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ދަތުރުގޮސްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ދަތުރު ގޮސްފައި މިވަނީ …
ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން ޕިކުނިކު!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ފެށި މަސައްކަތަށް ހީކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް އާންމުންގެ މެދުގައި ފިނި ތަރުހީބެއް ލިބެން ފަށައިފިއެވެ. މިމަހުގެ އެއްވަނަ …
ގެންނަން އުޅޭ އިސްލާހުތަކަށް މަގުބޫލުކަން ކުޑަ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެޕަލް ބްރޭންޑަށް ލޯބިކުރާ އެތައް މިލިއަން މީހުނަށް ރެއަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ރެއެކެވެ. ކުރަން ތިބި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެންމެން …
އާ އައިފޯނު ތަފާތު: އަގު ހެޔޮ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިހާރުވެސް އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވެ ބަލާށެވެ. ރައްޔިތުން ގާތަށް އަންނާނެއެވެ. ފޮނި ވާހަކަތައް ދައްކާނެއެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެ ކުދިން އެކަކު އަނެކަކަށް މާފޮޅުވާ ބީދައިން ރައްޔިތުން ގާތު …
އައްޑޫ: ތަރައްގީކޮށް ނުދެވުނު އިރު ކަރަންޓުވެސް ރަނގަޅުކޮށް ނުދެވުނު!
މުހައްމަދު އައިމަން
މޫދު އަޑީގައި ހުންނަ ދިރޭ އެންދެރި ގަހެއްގައި ބޯ ޖެހިފައި ކައްޓަފުޅިވެސް މަރެއްނުވާނެއެވެ. ދިރޭ އެންދެރިގަހަކީ ހަރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް މަޑު އެއްޗެކެވެ. ހަރު އެއްޗަކަށްވަނީ …
އެރި އިރާއެކު އެންދެރި ބަގީޗާއިން ލިބުނު ހިކުމަތުގެ ފިލާވަޅު!
އައި އެލް
ގުއާމަކީ ފިލިޕީންސްގެ އިރުމަތިން ޕެސިފިކް ކަނޑުގައި އޮންނަ ޖަޒީރާއެކެވެ. ގާތްގަޑަކަށް ދޮޅުލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަނެކެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކްގެ ރަށްތައް ޔޫރަޕުގެ ބާރުތަކުން އިސްތިއުމާރުކުރަން ފެށި ދުވަސްވަރު …
ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެއާ ވާދަކުރާ ގުއާމަކީ ކޮންތަނެއް؟
އައި އެލް
އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީގެ ޕްލޭނުގެ ނަމުގައި ބަޔަކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެއް ދެކެފީމެވެ. ތަންކޮޅެއް ކުރިންވެސް މިކަހަލަ އެއްޗެއް ދުށީމެވެ. ހަނދާންވާގޮތުން އެއަށް ކިޔަނީ ވިޝަން އައްޑޫ މިހެންނެވެ. …
ހުސްވާހަކަ އަކުން އައްޑޫއަށް ތަރައްގީއެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ
އައި އެލް
ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން މީހުންތައް އައްޔަން ކުރުމުން އެދުވަހު އިދިކޮޅުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދެއްކެވީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން ހަނދާން އައު ކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ. …
ކިޔަވައިގެން ތިބި ޒުވާނުންނަށް ސަރުކާރުން ކުރި ބޮޑު ފުރައްސާރަ!
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ދާދި ފަހުން މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ވަކިކުރި އަބްދުﷲ ދީދީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން މިލިއަނުން ރުފިޔާ ނެގިކަމަށް ބުނީ …
ނެގީ މިލިއަނުން، އަދަބަކީ މެލޭޝިޔާގައި އާ ދިރިއުޅުމެއް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އާކުރާކަށް ނެތީމެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ދައްކާން މިއުޅޭ ވާހަކައިގެ ބާވަތުން އެހިސާބަށް ނުގޮސް ފަރުޖެއްސޭކަށްވެސް ނެތެވެ. …
ވަރަށް ދެރައެވެ. ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވެއްޖެއެވެ.
އައި އެލް
ފިނދު ވީދައިގެން ކެއުމޭ ބުނެވޭ ބަހުގެ މުރާދަކީ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކޮށްދީފައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ހޭދަކޮށްގެން ތިމާ ކައިބޮއި އުޅުމެވެ. މިއީ ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާރު ނުފެންނަ ސިފައެކެވެ. …
ފިނދު ވީދައިގެން ކެއުމެއްނެތެވެ. އޮތީ ދައުލަތް ވީދުމެވެ.
އައި އެލް