Last Updated: June 23, 15:45
Wednesday, June 23, 2021
މިދުވަސްވަރު ކޭކް އަޅަނީ އެމީހަކު ބޭނުންވާ ޑިޒައިނަކަށެވެ. ކޭކް އަޅަން ވަކި ހާއްސަ ޑިޒައިނެއް ނޯވެއެވެ. އަރައި ފައިވާނުން ފެށިގެން އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ޖަނަވާރުގެ ސިފަޔަށްވެސް މިހާރު …
އެޑްމިޓުކޮށްފައި އޮތް ބަލި މީހެއްގެ ސިފަޔަށް އެޅި ކޭކަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން
އީމާ މުހައްމަދު
ބިލިނިއަރު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނިން އިންޑިއާގައި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ …
ޓެސްލާ އިންޑިއާއަށް
އަލީ ހުޒާމް
ސޮނީ އިން އެ ކުންފުނީގެ އާ ޕީއެސް 5 ދައްކާލައިފިއެވެ. އެގޮތުނުން ސޮނީގެ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ގޭމިންގ ކޮންސޯލުގެ ދެ ވައްތަރެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރަކީ …
ސޮނީ އިން ޕީއެސް 5 ދައްކާލައިފި
އަމީރާ
ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްގައިމު އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއެއް ލައްކަ ގިނަ ދުއްތުރާތަކެއް ކޮށްފިއެވެ. މިފޮޓޯ ފޯނުގެ ވޯލްޕޭޕާއަށް ގެންދިއުމުން ކުއްލި …
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ބުރޫއަރުވާލާ ފޮޓޯއެއް، ވަނީ ކިހިނެއް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓެކް ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ރޮކެޓް 'ކްރޫ ޑްރެގަން' ނާސާގެ ދެ އެސްޓްރޮނޯޓުންނާއެކު ޖައްވަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 9 އަހަރު ތެރޭ އެމެރިކާ އެސްޓްރޮނޯޓުން …
ނާސާ އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސޮނީ ކޯޕް އިން ނެރުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ޕީއެސް 5 ގެ ގޭމުތަކާއި ބެހޭ ޑިޖިޓަލް ކޮންފެރެންސެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން …
ޕީއެސް 5 ގެ ކޮންފެރެންސެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ރާވަނީ
އަމީރާ
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ، ނުވަތަ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާއާއި ބައްދަލުވި މީހުން ހޯދުމެވެ. އެގޮތުން …
އެޕަލް އާއި ގޫގްލްއިން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ
އަމީރާ
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް މިއަދު ސްމާޓްފޯނަކީ އެއާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ފޯނު އަތުން ދޫނުވެ އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަކުރެވޭއިރު އެއާނުލާ އެއްވެސް ކަމެއް …
ފޯނަށް އެޑިކްޓުވެ ރީހެބަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެޕަލް ބްރޭންޑަށް ލޯބިކުރާ އެތައް މިލިއަން މީހުނަށް ރެއަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ރެއެކެވެ. ކުރަން ތިބި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެންމެން …
އާ އައިފޯނު ތަފާތު: އަގު ހެޔޮ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރީތި މަންޒަރެއް ފެނުމުން އަހަރެމެން އަވަސް ވެގަންނަނީ އޭގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާލާށެވެ. ކެމެރާއެއް ނެތް ނަމަ ފޯނުންނެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް ކޮށްލެވޭ ޝަކުވާއަކީ ހަމަލޮލަށް ފެންނަހާ ރީތިކޮށް …
އެސްފިޔަ ޖެހުމުން ޒޫމް ކުރެވޭ ލެންސެއް އުފައްދައިފި
އަމީރާ
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދީފައިވާ ފަސޭހަތަކާއި ނުލައި މިހާރު އަހަރެމެންނަށް އުޅެން ދަތިވާނެއެވެ. ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރުން ފެށިގެންގޮސް ދަތް އުނގުޅަން ބޭނުންކުރާ ބުރުހަކީވެސް މިހާރު …
ދޮންނަ މެޝިނެއް ގަންނަނީތަ؟ ބަލަންވީ ކޮން ކަމަކަށް؟
އަމީރާ
ވާވޭގެ އެންމެފަހުގެ ފޯނު ޕީ30 ޕްރޯ ދައްކާލުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެ ކުންފުނީން ވަނީ ކޮރެއާގެ ފެޝަން ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ ޖެންޓަލް މޯންސްޓާއާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް …
ވާވޭގެ ޕީ30 ޕްރޯ ދައްކާލިއިރު، ސްމާޓް އައިނު ނެރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ސެމްސަން އިން ދާދިފަހުން ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ބޭއްވި "އަންޕެކްޑް" އިވެންޓްގައި ދައްކާލި ގެލެކްސީ ފޯލްޑް އެކޭ އެއްފަދައިން ފަތްޖަހާލެވޭ އިތުރު ދެ ފޯން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ …
ސެމްސަން އިން ފަތްޖަހާލެވޭ އިތުރު ދެ ފޯނު ނެރެނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތައް އިތުރަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ފެންނަ ވީޑިއޯތަކަށް ކޮމެންޓް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ޔޫޓިއުބް އިން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ …
ޔޫޓިއުބްގައި ކުޑަކުދިންގެ ވީޑިއޯތަކަށް ކޮމެންޓް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ފަތްޖަހާލެވޭ ސްމާޓްފޯން ކަމުގައިވާ "ގެލެކްސީ ފޯލްޑް" އާއި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ހިމެނޭ "ގެލެކްސީ އެސް10" އިތުރުން ތިން ގެލެކްސީ 10 ސީރީސްގެ ސްމާޓްފޯން ސެމްސަންގް އިން ދައްކާލައިފި …
ފަތްޖަހާލެވޭ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ދައްކާލައިފި، އަގަކީ 1980 ޑޮލަރު!
އައިޝަތު ފަތުހީ
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ޖަޕާނުން ކުރިއަށް އޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްގެ މެޑަލްތައް ފަރުމާކުރުމަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ސްމާޓްފޯނާއި ލެޕްޓޮޕްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން …
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްގެ މެޑަލް ފަރުމާކުރުމަށް އުކާލެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ބޭނުންކުރަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް