Last Updated: February 22, 12:32
Thursday, February 22, 2024
ކަރުދާސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް …
އާޓިފިޝަން އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަން އިސްކަންދޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހު ކުރީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް …
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތަށް އޭއައިގެ އެހީ
އަހުމަދު ވަހީދު
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގުން އާ ފޯނުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. ރޭ ބޭއްވި "ގެލެކްސީ އަންޕެކްޑް" ގައި ވަނީ ގެލެކްސީ އެސް24 ސީރީޒްގެ ތިމް މޮޑެލްއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. …
ސެމްސަންގް އާ ފޯނުގައި އޭއައިގެ ގިނަ ފީޗާތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހައްޖުވެރިން އުފުލަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އުދުހޭ ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ، ސަރުކާރުން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ވަނީ ސައުދީގެ ގައުމީ އެއާލައިން …
ހައްޖުވެރިން އުފުލަން އުދުހޭ ޓެކްސީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައި އޮތް މަސައްކަތް އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ. "އާޓެމިކްސް" ކިޔާ ބޮޑު މިޝަންއެއްގެ ދަށުން އެމެރިކާ ޖައްވީ އިދާރާ، …
އެމެރިކާ އިން ހަނދަށް ދިއުން ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ގައި ހުރިހާ އިންތިހާބީ ދާއިރާކަށް ވާދަކުރަން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ޑިމޮކްރެޓުންގެ ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ …
ޑިމޮކްރެޓުންގެ މަޖިލީސް ޕްރަައިމަރީ ފެބްރުއަރީ 17 ގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އެޕަލް އިން އައިފޯނަށް އާ ސެކިއުރިޓީ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. "ސްޓޯލެން ޑިވައިސް ޕްރޮޓެކްޝަން" ގެ ނަމުގައި މި ފީޗާ ތައާރަފުކުރީ އައިއޯސް 17.3 އަޕްޑޭޓާ އެކީގަ …
އައިފޯނަށް އާ ސެކިއުރިޓީ ފީޗާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިޖުތިމާއީ ހަމަޖެހުމަށް ބުރޫއެރުމަށް މަފުފަހިވާ ކަމަށް ބުނެ ނޭޕާލްގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު …
ނޭޕާލްގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރުގެ އައިޕެޑްގެ އާ މޮޑެލްތަކެއް އެޕަލް އިން ނެރޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެޕަލް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ތިލަކޮށްދޭ އެނިލިސްޓް މިންގު-ޗީ …
އައިޕެޑްގެ އާ މޮޑެލްތަކެއް އަންނަ އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގާޒާ އަށް ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރެއްވީ ސްޓާލިންކް ހިންގާ ކުންފުނި، ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް …
ގާޒާ އަށް ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރީގެ ޓްވިޓާ އަދި މިހާރުގެ "އެކްސް" އިން ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް މިދިޔަ …
"އެކްސް" އަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
"އެކްސް" ގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ކުރީގެ ޓްވިޓާގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭ ފީޗާ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ފީޗާގެ އާލީ ވާޝަން …
"އެކްސް" އަށް ކޯލް ކުރެވޭ ފީޗާ ގެނެސްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 ގެ އިތުރުން ވެސް އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކައިލި މިދިޔަ މަހުގެ އިވެންޓަށް ފަހު، އެޕަލް އިން އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑު އިވެންޓަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. …
އެޕަލްގެ އާ އިވެންޓަކީ "ސްކޭރީ ފާސްޓް"
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު "އެކްސް" ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކުރީގެ ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދެ ގައުމެއްގައި މިކަން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި …
"އެކްސް" އިން އަގު ނެގުން ޓެސްޓް ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި "މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން 2023" ގެ އެއް ވަނަ "އުދަ" ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. މިކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މޫސުމީ …
އޯޝަން ހެކަތަންގެ އެއް ވަނަ "އުދަ" ޓީމަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައިފޯންގެ 15 ސީރިޒްގެ ބައެެއް މޮޑެލްތައް މާ ބޮޑަށް "ދުންބޮޑުވާތީ" އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދީފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން މައްސަލައެއް ދިމާވާން ފަށައިފި އެވެ. …
އައިފޯން 15 އިން އެހެން މައްސަލައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން