Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ ނަން "މެޓާ" އަށް ބަދަލުކޮށް، ރީބްރޭންޑް ކޮށްފިއެވެ. ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކުރިކަން އިއުލާންކުރީ އެ ކުންފުނީގެ އެނުއަލް ކަނެކްޓް ކޮންފަރެންސްގައި ކުންފުނީގެ ޗީފް …
ފޭސްބުކް ކުންފުނީގެ ނަން "މެޓާ" އަށް ބަދަލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓްވިޓާ އާއި ފޭސްބުކުން ބޭރުކޮށްލާފައިވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ޓްރަމްޕް އުފެއްދުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ …
ޓްރަމްޕް އަމިއްލަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗްކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ ކުންފުނި ފޭސްބުކުގެ ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ފޭސްބުކުގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އެކުންފުނި ރީބްރޭންޑް ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުންނެވެ. 'ދަ ވާރޖް' ނޫހުން …
ފޭސްބުކްގެ ނަން ބަދަލުކުރަނީ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް ސީރީސްގެ އާ ފޯނެއް މާކެޓައް ނެރުމައްޓަކައި ކުރީގެ ފިކްސެލް 4އޭ 5ޖި އާއި ޕިކްސެލް 5 ނެރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. ގޫގުލްއިން މިގޮތަށް ޕިކްސެލް 4އޭ …
ގޫގުލް ޕިކްސެލް 5 ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ވަޓްސްއެޕުން "ވިއު ވަންސް" ފީޗަރ ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. "ވިއު ވަންސް" ފީޗަރ ހުރުމުން ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯތައް މި އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރާ ފަރާތުން އެއް ފަހަރު ބަލާލެވޭ އިރަށް ފޯނަށް …
ވަޓްސްއެޕުން "ވިއު ވަންސް" ފީޗަރ ލޯންޗްކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް ބިލިއަނަރު އަދި ބުލޫ އޮރިޖިންގެ ފައުންޑާ ޖެފް ބެޒަސް ޖައްވަށް ގޮސްފިއެވެ. އޭނާ ޖައްވަށް ފުރީ އޭނާގެ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ބުލޫ އޮރިޖިންއަން …
ޖެފް ބެޒަސްގެ ޖައްވު ދަތުރު ކާމިޔާބު!
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މައިކްރޯސޮފްޓް 365 ގެ ހިދުމަށް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިއެއްބަސްވުމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުއައްޒަފުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު އަދި ހުރިހާ …
މައިކްރޯސޮފްޓާއި އެކު ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އެއް ޕްލެޓުފޯމަކަށް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ވާޖިން ގެލެކްޓިކްގެ "ޔުނިޓީ 22" ގައި ރިޗާޑް ބްރޭންސަން އާއި ވާޖިން ގެލެކްޓިކްގެ އިތުރު ތިން މުއައްޒަފުންނާއި އެއްކޮށް ޖައްވަށް މިރޭ ފުރާނެއެވެ. ރިޗަޑު ބްރޭންސަންގެ ދަތުރު …
ރިޗަޑް ބްރެންސަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖައްވަށް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މިދުވަސްވަރު ކޭކް އަޅަނީ އެމީހަކު ބޭނުންވާ ޑިޒައިނަކަށެވެ. ކޭކް އަޅަން ވަކި ހާއްސަ ޑިޒައިނެއް ނޯވެއެވެ. އަރައި ފައިވާނުން ފެށިގެން އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ޖަނަވާރުގެ ސިފަޔަށްވެސް މިހާރު …
އެޑްމިޓުކޮށްފައި އޮތް ބަލި މީހެއްގެ ސިފަޔަށް އެޅި ކޭކަކަށް އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން
އީމާ މުހައްމަދު
ބިލިނިއަރު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނިން އިންޑިއާގައި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ …
ޓެސްލާ އިންޑިއާއަށް
އަލީ ހުޒާމް
ސޮނީ އިން އެ ކުންފުނީގެ އާ ޕީއެސް 5 ދައްކާލައިފިއެވެ. އެގޮތުނުން ސޮނީގެ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ގޭމިންގ ކޮންސޯލުގެ ދެ ވައްތަރެއް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ. ފުރަތަމަ ވައްތަރަކީ …
ސޮނީ އިން ޕީއެސް 5 ދައްކާލައިފި
އަމީރާ
ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްގައިމު އިރުއޮއްސޭ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއެއް ލައްކަ ގިނަ ދުއްތުރާތަކެއް ކޮށްފިއެވެ. މިފޮޓޯ ފޯނުގެ ވޯލްޕޭޕާއަށް ގެންދިއުމުން ކުއްލި …
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް ބުރޫއަރުވާލާ ފޮޓޯއެއް، ވަނީ ކިހިނެއް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓެކް ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސްގެ ރޮކެޓް 'ކްރޫ ޑްރެގަން' ނާސާގެ ދެ އެސްޓްރޮނޯޓުންނާއެކު ޖައްވަށް ކުރި ދަތުރު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 9 އަހަރު ތެރޭ އެމެރިކާ އެސްޓްރޮނޯޓުން …
ނާސާ އެސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސޮނީ ކޯޕް އިން ނެރުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވާ ނެކްސްޓް ޖެނެރޭޝަން ޕީއެސް 5 ގެ ގޭމުތަކާއި ބެހޭ ޑިޖިޓަލް ކޮންފެރެންސެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން …
ޕީއެސް 5 ގެ ކޮންފެރެންސެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބޭއްވުމަށް ރާވަނީ
އަމީރާ
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ، ނުވަތަ ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހާއާއި ބައްދަލުވި މީހުން ހޯދުމެވެ. އެގޮތުން …
އެޕަލް އާއި ގޫގްލްއިން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ސިސްޓަމެއް އުފައްދަނީ
އަމީރާ
ޒުވާނުންނާއި ފުރާވަރުގެ ކުދިންނަށް މިއަދު ސްމާޓްފޯނަކީ އެއާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ފޯނު އަތުން ދޫނުވެ އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަކުރެވޭއިރު އެއާނުލާ އެއްވެސް ކަމެއް …
ފޯނަށް އެޑިކްޓުވެ ރީހެބަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް