Last Updated: June 22, 20:40
Saturday, June 22, 2024
މި އަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމުގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ނިންމާފައި އޮތް ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް އިއްޔެ އެ ހިދުމަތް ފަށައިފި …
ސައުދީގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުނީގެ މަގާމުގައި އޮތް އެމެރިކާގެ އެޕަލް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ޗިޕް ކުންފުނި، އެންވިޑިއާ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. އެ …
އެންވިޑިއާ އިން އެޕަލް ފަހަތަށް ވައްޓާލައިފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، ގޫގުލް އިން ޕިކްސަލް ފޯނު އިންޑިއާގައި އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އިތުބާރު ކުރެވޭ ބައެެއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ …
ޕިކްސަލް ފޯނު އިންޑިއާގައި އުފައްދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް އެޕަލް އިން ބުނެފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތައް …
އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި މި އަހަރު ދަށަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ޖަލްސާތަކުގެ ޔައުމިއްޔާތަލާއި އެތަނން ބަލާ މައްސަލަތަކުގައި ދޭ ބަޔާންތައް ލިޔުމަށް ބަދަލުކޮށްދޭ އެޕްލިކޭޝަން "ކާތިބު" ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. އެ އެޕް ލޯންޗްކޮށް …
އޭސީސީގެ "ކާތިބު" ލޯންޗްކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
އެކްޓިވްކޮށް ޓެލެގްރާމްް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 900 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މިހާރުގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ …
ޓެލެގްރާމް ޔޫޒަރުންގެ އަދަދު 900 މިލިއަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަގެން ބޭންކިން އެޕެއް ތައްޔާރުކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބީއެމްއެލް) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ގައުމީ ބޭންކުން ބުނީ މިކަން ކޮށް …
ކިޑްސް ބޭންކިން އެޕެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އަގު ނަގައިގެން ވެރިފިކޭޝަން ދޭން ކުރީގެ ޓްވިޓާ އަދި މިހާރުގެ އެކްސް އިން ނިންމާފައި އޮތް އޮތުން ބަދަލުކޮށް، ވަކި މިިންވަރަކަށް ފޮލޯވަރުން ތިބޭ މީހުނަށް ހިލޭ …
އީލޮން މަސްކް އުނބަށް ޖަހައިފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސެލްފް-ޑްރައިވިން ނުވަވަ ޑްރައިވަރަކު ނެތި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކާރު ނެރުމުގެ ޕްލޭނަކީ ޓެސްލާގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެކެވެ. މި ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ވެސް މިހާރު އަހަރުތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. …
ޓެސްލާގެ "ރޮބޯޓެކްސީ" އޮގަސްޓްގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުޑަކުދިންނާއި އެ ނޫން ވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނުވަތަ ކަހަލަ ކޮންޓެންޓްތައް ގެނެސްދިނުން ހުއްޓުން ޓިކްޓޮކުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނެ އިޓަލީން ޓިކްޓޮކް …
ޓިކްޓޮކަށް އިޓަލީން 11 މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާއެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަސްވެރިންނާއި ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ އެޕެއް "ރަސްއައިން" ގެ ނަމުގައޮި ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.، މި އެޕް ތައާރަފުކުރީ ސިފައިންގެ އެއާ ކޯ އިފުތިތާހުކުރަން ރޭ ނ. …
"ރަސްއައިން" އެޕް ލޯންޗްކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކާރު އުފައްދާ ޖަޕާންގެ މަޝްހޫރު ދެ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ހޮންޑާ އާއި ނީސާން ޕާޓްނަޝިޕް އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް ބުނެފައި ވަނީ ދެ …
ވާދަވެރި ހޮންޑާ އާއި ނީސާން ޕާޓްނަޝިޕަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ކަމަށްވާ ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ އެވެ. ފޭސްބުކްގެ މައި ކުންފުނި މެޓާ އިން ހިންގަމުންދާ ފޭސްބުކް އާއި އިންސްޓަގްރާމް އަދި …
ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ޑައުންވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޝަރުއީއަތްތަކުގައި ދިވެހި ބަހުން ދައްކާ ވާހަކަ ތާނައިން ލިޔެވޭ ސްޕީޗް ޓު ޓެކްސްޓު ސްފޮޓްވެއާ "ކޭލި" މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ސޮފްޓްވެއާ ލޯންޗްކޮށް ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި …
ޝަރީއަތުގެ ވާހަކަ ލިޔެވޭ ސޮފްޓްވެއާ ލޯންޗްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ކަރުދާސް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައި، އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސްގެ ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް …
އާޓިފިޝަން އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކުރަން އިސްކަންދޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ހިދުމަތް އިފުތިތާހު ކުރީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކަސްޓަމްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އިއްޔެ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް …
ކަސްޓަމްސްގެ މަސައްކަތަށް އޭއައިގެ އެހީ
އަހުމަދު ވަހީދު