Last Updated: March 29, 14:44
Wednesday, March 29, 2023
އެޕަލް ކުންފުންޏާ އެކީ ހިންގާ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން "އެޕަލް ޕޭ ލޭޓާ" ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެ ލިމިޓެޑް ކަސްޓަމަރުންތަކެއްގެ މެދުގައި ތައާރަފުކުރި މި …
"އެޕަލް ޕޭ ލޭޓާ" ތައާރަފުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ ސާމާނު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، އިންޓެލްގެ ބާނީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ޑރ. ގޯޑަން މޯ މަރުވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 94 އަހަރުގައި އޭނަ …
އިންޓެލްގެ ދެވަނަ ބާނީ ވެސް މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވީޓާގައި މިހާރު ވެރިފައިކޮށްދޭ އުސޫލަށް ގެންނަން ނިންމި ބަދަލާ އެކީ އަންނަ މަހުން ފެށިެގން ވެރިފައި ބެޖް ލިބޭނީ ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ޓްވިޓާ ބްލޫ ބޭނުންކުރާ …
ވެރިފައި ބެޖް ޓްވިޓާ ބްލޫ އަށް އެކަނި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މެޓައިން ހިންގާ ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމުން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އާއި ކުޑަކުދިނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ފަދަ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ފޭސްބުކާއި އޭގެ ވެރިޔާ …
ފޭސްބުކާއި އޭގެ ވެރިޔާ އަށް ދައުވާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓިކްޓޮކަކީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ އެ އެޕް މަނާކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ޓިކްޓޮކް ވިއްކައިލަން ސަަރުކާރުން އިންޒާރު …
އެމެރިކާ އިން ޓިކްޓޮކަށް އަލުން އިންޒާރެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގަމުން އަންނަ މެޓަ އިން ޓްވިޓާ ކަހަލަ އެޕަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމުން އެ ކުންފުނީގެ ތަރުޖަމާނު …
މެޓަ އިން ޓްވިޓާ ކަހަލަ އެޕެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހަނދަށް ދާނެ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ. އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ އިން މިކަން އިއުލާންކުރި އިރު، ނާސާގެ …
އެމެރިކާ އިން 2024 ގެ ނޮވެމްބަރުގައި ހަނދަށް
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް މިދިޔަ އަހަރު ޓްވިޓާ ބައްލަވައިގަތް ފަހުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން މަދުކުރަމުންދާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން އީޔޫ) އޮން ގޮވާލައިފި …
ޓްވިޓާ އަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރަން ޖެހޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ޒޫމްގެ ރައީސް ގްރެގް ޓޮމްބް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. ވަކި ސަބަބެއް ހާމަނުކޮށް އޭނަ މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ފަހު، …
"ޒޫމް" ގެ ރައީސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކެނެޑާގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި އެވެ. އިއްޔެގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް، ކެނެޑާގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެއްވެސް …
ކެނެޑާ ސަރުކާރުގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނީ 200 މުވައްޒަފުން ވަކިކުރުމަކީ ޓްވިޓާގެ …
ޓްވިޓާ އިން 200 މުވައްޒަފަކު ވަކިކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިންލޭންޑްގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި، ނޮކިއާގެ ލޯގޯ ބަދަލުުކޮށްފި އެވެ. ފަސްދޮޅަސް އަހަރު ފަހުން ކުންފުނީގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލު ގެނައީ މި ޒަމާނަށް ފައްތައި ވިޔަފާރީގެ އާ …
ނޮކިއާގެ ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގާ މެޓަ އިން އެ ދެ ޕްލެޓްފޯމަށް "މެޓަ ވެރިފައިޑް" ގެ ނަމުގައި ސަބްކްސްރިޕްޝަން ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވެރިފައިކޮށްފައިވާ އެކައުންޓް …
މެޓަ އަށް ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީޗާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްވިޓާ އާ ސީއީއޯކު ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ޓްވިޓާ އެއްކޮށް ހަމައަކަށް އަޅުވަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭގެ …
އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޓްވިޓާ އަށް އާ ސީއީއޯއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ޓެކް ކުންފުނިތަކުގެ އެންމެ އިސް މަގާމުތައް އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ފުރަމުން އަންނަ އިރު، ޔޫޓިއުބްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް …
ޔޫޓިއުބްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އިންޑިއާގެ ނުފޫޒު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މުއާމަލާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ވެސް ބޭނުންކުރާ ޗެޓްބޮޓެއް "ބާޑް" ގެ ނަމުގައި ލޯންޗްކުރަން ގޫގުލް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މީގެ ޓެސްޓިން މަރުހަލާ މިހާރު …
"ބާޑް" ގެ ނަމުގައި ޗެޓްބޮޓެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން