Last Updated: April 21, 17:45
Sunday, April 21, 2024
އިޖުތިމާއީ ހަމަޖެހުމަށް ބުރޫއެރުމަށް މަފުފަހިވާ ކަމަށް ބުނެ ނޭޕާލްގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު …
ނޭޕާލްގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރުގެ އައިޕެޑްގެ އާ މޮޑެލްތަކެއް އެޕަލް އިން ނެރޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެޕަލް ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ތިލަކޮށްދޭ އެނިލިސްޓް މިންގު-ޗީ …
އައިޕެޑްގެ އާ މޮޑެލްތަކެއް އަންނަ އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގާޒާ އަށް ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއްޔެ އިއުލާންކުރެއްވީ ސްޓާލިންކް ހިންގާ ކުންފުނި، ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް …
ގާޒާ އަށް ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކުރީގެ ޓްވިޓާ އަދި މިހާރުގެ "އެކްސް" އިން ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް މިދިޔަ …
"އެކްސް" އަށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
"އެކްސް" ގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ކުރީގެ ޓްވިޓާގައި އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޯލް ކުރެވޭ ފީޗާ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މި ފީޗާގެ އާލީ ވާޝަން …
"އެކްސް" އަށް ކޯލް ކުރެވޭ ފީޗާ ގެނެސްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 ގެ އިތުރުން ވެސް އާ އުފެއްދުންތަކެއް ދައްކައިލި މިދިޔަ މަހުގެ އިވެންޓަށް ފަހު، އެޕަލް އިން އަނެއްކާ ވެސް ބޮޑު އިވެންޓަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. …
އެޕަލްގެ އާ އިވެންޓަކީ "ސްކޭރީ ފާސްޓް"
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު "އެކްސް" ގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކުރީގެ ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ދެ ގައުމެއްގައި މިކަން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި …
"އެކްސް" އިން އަގު ނެގުން ޓެސްޓް ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބޭއްވި "މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން 2023" ގެ އެއް ވަނަ "އުދަ" ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ. މިކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މޫސުމީ …
އޯޝަން ހެކަތަންގެ އެއް ވަނަ "އުދަ" ޓީމަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައިފޯންގެ 15 ސީރިޒްގެ ބައެެއް މޮޑެލްތައް މާ ބޮޑަށް "ދުންބޮޑުވާތީ" އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ދީފައި ވަނިކޮށް، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން މައްސަލައެއް ދިމާވާން ފަށައިފި އެވެ. …
އައިފޯން 15 އިން އެހެން މައްސަލައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އޯޝަން ހެކަތަން ފަށައިފި އެވެ. "މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން 2023" އަކީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި މޫސުމީ މައްސަލަތަކަށް އޮތް ޙައްލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި …
މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ހެކަތަން ފަށައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ގަތަރު އެއާވޭސްގެ ދަތުރުތަކުގައި ސްޓާލިންކްގެ އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ. އެ ހިދުމަތް ދޭ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސް އާއި ގަތަރު …
ގަތަރު އެއާވޭސް އަށް ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޖައްވީ މިޝަންތަކުގައި އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ ޖައްވީ ސްޓޭޝަންގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އެ ގައުމުން އިއުލާންކޮށްފައި …
ޗައިނާގެ ޖައްވީ ސްޓޭޝަންގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 ގެ ބައެއް މޮޑެލްތައް މާ ބޮޑަށް ހޫނުވާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެޕަލް އިން އެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދީފި އެވެ. …
އައިފޯން 15 ހޫނު ބޮޑުވުން ހައްލުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން "އެކްސް" އަށް ރިބޭންޑްކުރި ޓްވިޓާއާ ދެކޮޅަށް އެކްސް ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ. މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ އެކްސް ކޯޕަރޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފައި ވަނީ …
އެކްސް އިން "އެކްސް" އަށް ދައުވާ ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުބާގައި 2026 ގައި އުދުހޭ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ކަމަށާއި އެއާ އެކީ އެ އެތަން ވާނީ އެފަދަ ހިދުމަތްތެއް ދޭން ފަށާ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ސިޓީ …
ދުބާއީގައި އުދުހޭ ޓެކްސީ 2026 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 ސީރީޒްގައި ހިމެނޭ ދެ މޮޑެލްއެއް މާ ބޮޑަށް ހޫނުވުމާ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމާ ގުޅިގެން އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏާ …
އައިފޯން 15 ހޫނުވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން