Last Updated: November 30, 16:28
Wednesday, November 30, 2022
އާޓިފިޝަލް އިންޓެޖިލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ވާޗްއަލް އެސިސްޓަންޓެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އަބަދު ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު އާ ކަންކަން …
ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކާ ވާޗްއަލް އެސިސްޓަންޓެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންސްޓަގްރާމަށް ލާން ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ޝެޑިއުލްކުރެވޭ ފީޗާ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފޭސްބުކް ވެސް ހިންގާ މެޓަގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ޝެޑިއުލްކުރެވޭ ފީޗާ …
އިންސްޓަ ޕޯސްޓްތައް ޝެޑިއުލްކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އެޕަލްގެ ޑިޒައިން ހެޑްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންވެނި އިވަންސް ހޭންކީ އެ ކުންފުނި ދޫކޮށްލައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ބްލޫމްބާގް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި …
އެޕަލްގެ ޑިޒައިން ހެޑް ވަކިވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓައިވާނުގައި އައިފޯން އުފައްދާ ކުންފުނި، ފޮކްސްކޮން އިން އީވީ ނުވަތަ އިލެޓްރިކް ކާރު އުފައްދައި، އެ މާކެޓްގައި ނަގާ ކިޔާ ބަޔަކަށް ވާން މަސައްކަތްކުރަން އަތުކުރި އޮޅާލައިފި …
ފޮކްސްކޮން އިން އީވީ އުފައްދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެގްރިމަންޓާ ހިލާފަށް ހަމައެކަނި އެންޑްރޮއިޑް ޑިވައިސްތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ގޫގުލް އިން އިންޑިއާގައި މަަސައްކަތްކުރާތީ އެ ކުންފުނި ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު …
އިންޑިއާ އިން ގޫގުލް ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ނެޓްފްލިކްސް އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަބްސްކްރައިބަރުން ގެއްލުނު ނަމަވެސް އެތަން މިހާރު ފޫބެއްދެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. ދުނިޔޭގެ …
ނެޓްފްލިކްސްގެ "ބާގަނޑު" ބެދެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގެ 7 ސަރަހައްދެއްގައި ސޯލާ ޕީވީގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ބޭއްވީ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވޯލްޑް ބޭންކް ސޭފް …
އައްޑޫގެ 7 ދިމާއަކަށް ސޯލާ ޕީވީ ނިޒާމު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިޝްތިހާރުތަކާ އެކު ނެޓްފްލިކްސް އިން އާ ޕެކޭޖެއް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ "ބޭސިކް ވިތު އެޑްސް" ގެ ނަމުގައި ތައާރަފުކުރާ ޕެކޭޖް އަންނަ …
ނެޓްފްލިކްސްގެ އާ ޕެކޭޖް ނޮވެމްބަރު 3 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިދިޔަ އަހަރު ލޯންޗްކުރެއްވި އަމިއްލަ ސޯޝަލް އެޕް "ސޯޝަލް ޓުރުތު" މިހާރު ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ވެސް ޑައުންލޯޑްކުރެވޭ ގޮތަށް …
"ޓުރުތު ސޯޝަލް" ޕްލޭ ސްޓޯރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާ އިން ޕައިލެޓް ޕްރޮގްރާމެއްގެ ގޮތުގައި ކްރިޕްޓޯ ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ފައިސާ ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް، ރިޒާވް …
އިންޑިއާ އިން ޑިޖިޓަލް ފައިސާ ބޭނުން ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް، ޓްވިޓާ ގަތުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފި އެވެ. ޓްވިޓާ ގަންނަން މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ފެށި މަސައްކަތް ހުއްޓާލިކަން …
އީލޮން އަލުން ޓްވިޓާ ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޓަނެޓާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތަކާއި ނުލައި މިއަދު ދިރިއުޅެވެން ނެތް ކަމަށް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ނޭޝަނަލް ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ އެވެއަރނަސް މަންތްގެ ޕްރޮގްރާމްތައް …
އިންޓަނެޓާ ނުލައި ދިރިއުޅެވެން ނެތް: ނައިބު ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ސައިބަ ސޭފް މޯލްޑިވްސް ޤައުމީ ކެމްޕޭން ވާނީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކީ އިންޓަނެޓާއި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަން އެޅޭ ބިންގަލަކަށް ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ޓެކްނޮލޮޖީ ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ބައްޔަކާ ހެދި އެކްޓްކުރުން ހުއްޓާލިކަން މިދިޔަ މާޗް މަހު އިއުލާންކުރި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ބްރޫސް ވިލިސްގެ މޫނުގެ ރައިޓްސް ރަޝިއާގެ ޓެކް ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކި ކަމަށް …
ވިލިސްގެ މޫނުގެ ރައިޓްސް ވިއްކައެއް ނުލާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ކުޅުންތެރިންތަކެއް މުބާރާތުގެ މެޗްތަކުގައި އެ މީހުން ދައްކާ ފަފޯމަންސް އަންގައިދޭ އެޕެއް …
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެޕެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި، އެޕަލް އަށް އެޕެއް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދުބާއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ 9 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 8 އަހަރުގައި …
އެޕަލް އިން 9 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ފުރުސަތެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން