Last Updated: January 28, 17:12
Friday, January 28, 2022
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެޕަލް ބްރޭންޑަށް ލޯބިކުރާ އެތައް މިލިއަން މީހުނަށް ރެއަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ރެއެކެވެ. ކުރަން ތިބި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެންމެން …
އާ އައިފޯނު ތަފާތު: އަގު ހެޔޮ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރީތި މަންޒަރެއް ފެނުމުން އަހަރެމެން އަވަސް ވެގަންނަނީ އޭގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާލާށެވެ. ކެމެރާއެއް ނެތް ނަމަ ފޯނުންނެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް ކޮށްލެވޭ ޝަކުވާއަކީ ހަމަލޮލަށް ފެންނަހާ ރީތިކޮށް …
އެސްފިޔަ ޖެހުމުން ޒޫމް ކުރެވޭ ލެންސެއް އުފައްދައިފި
އަމީރާ
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ގެނެސްދީފައިވާ ފަސޭހަތަކާއި ނުލައި މިހާރު އަހަރެމެންނަށް އުޅެން ދަތިވާނެއެވެ. ދުއްވާ އުޅަނދު ފަހަރުން ފެށިގެންގޮސް ދަތް އުނގުޅަން ބޭނުންކުރާ ބުރުހަކީވެސް މިހާރު …
ދޮންނަ މެޝިނެއް ގަންނަނީތަ؟ ބަލަންވީ ކޮން ކަމަކަށް؟
އަމީރާ
ވާވޭގެ އެންމެފަހުގެ ފޯނު ޕީ30 ޕްރޯ ދައްކާލުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި އެ ކުންފުނީން ވަނީ ކޮރެއާގެ ފެޝަން ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ ޖެންޓަލް މޯންސްޓާއާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް …
ވާވޭގެ ޕީ30 ޕްރޯ ދައްކާލިއިރު، ސްމާޓް އައިނު ނެރުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ސެމްސަން އިން ދާދިފަހުން ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި ބޭއްވި "އަންޕެކްޑް" އިވެންޓްގައި ދައްކާލި ގެލެކްސީ ފޯލްޑް އެކޭ އެއްފަދައިން ފަތްޖަހާލެވޭ އިތުރު ދެ ފޯން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ …
ސެމްސަން އިން ފަތްޖަހާލެވޭ އިތުރު ދެ ފޯނު ނެރެނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތައް އިތުރަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިން ފެންނަ ވީޑިއޯތަކަށް ކޮމެންޓް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ޔޫޓިއުބް އިން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޑަކުދިންގެ …
ޔޫޓިއުބްގައި ކުޑަކުދިންގެ ވީޑިއޯތަކަށް ކޮމެންޓް ނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
ފަތްޖަހާލެވޭ ސްމާޓްފޯން ކަމުގައިވާ "ގެލެކްސީ ފޯލްޑް" އާއި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ހިމެނޭ "ގެލެކްސީ އެސް10" އިތުރުން ތިން ގެލެކްސީ 10 ސީރީސްގެ ސްމާޓްފޯން ސެމްސަންގް އިން ދައްކާލައިފި …
ފަތްޖަހާލެވޭ ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ފޯލްޑް ދައްކާލައިފި، އަގަކީ 1980 ޑޮލަރު!
އައިޝަތު ފަތުހީ
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން، ޖަޕާނުން ކުރިއަށް އޮތް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްގެ މެޑަލްތައް ފަރުމާކުރުމަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ސްމާޓްފޯނާއި ލެޕްޓޮޕްގެ އިތުރުން އެހެނިހެން …
2020 ވަނަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްގެ މެޑަލް ފަރުމާކުރުމަށް އުކާލެވޭ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ބޭނުންކުރަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާސެލޯނާގައި ބާއްވާ މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް 2019 (އެމްޑަބްލިއުސީ) ގައި އަންޕްލަސްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލާނެ …
ވަންޕްލަސް 7، ވަންޕްލަސް ޓީވީ މޮބައިލް ވާލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ލޯންޗްކުރަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
އެޕަލް އިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައިފޯންގެ އާ ތިން މޮޑެލްއެއް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން …
އެޕަލް އިން މި އަހަރު ތެރޭގައި އައިފޯންގެ ތިން މޮޑެލް އެއް ނެރޭނެ!
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ސެމްސަން އިން ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމުގައި ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ތައްޔާރުވާ ސްމާޓް ޓީވީތަކުގައި ވާދަވެރި އެޕަލްގެ އައިޓިއުންސް ސޮފްޓްވެއާ ހިމަނާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ލަސްވެގަސް މިހާރު ކުރިއަށްދާ …
ވާދަވެރި ސެމްސަން ސްމާޓް ޓީވީގައި އައިޓިއުންސް ހިމަނަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ފަހަކަށް އައިސް މޯބައިލް ފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ނެރެމުން އަންނަ ފޯނުތަކުގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހާ ތަނެއް ހިމަނާފައިނުވާއިރު އަލުން އެ ގެންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު …
ވާވޭ އިން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނެރޭ ފޯނުގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހާނެ ތަނެއް އިންނާނެ!
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
އެޕަލްގެ އައިފޯނަކުން އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކިއުމަށް ވާވޭގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓުވީޓެއްގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކުރުމަށްފަހު …
އައިފޯނަކުން ކުރި ޓުވީޓެއްގެ ސަބަބުން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމް ދަށްކޮށްފި
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ޗައިނާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވި ޖައްވީ ރޮބޮޓު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހަނދުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ ޗައިނާ އުޅަނދެއް ހަނދުގައި ޖެއްސި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޗައިނާ އިން …
ޗައިނާ ޖައްވީ އުޅަނދު ހަނދަށް ޖައްސައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ނިމިދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރަކީ މައިކްރޮސޮފްޓަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން، އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާލީ ދުނިޔޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުނީގެ …
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 7 އަށް ވުރެ ވިންޑޯޒް 10 ގެ މަގުބޫލްކަން އިތުރުވަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ސްމާޓްފޯނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ކުންފުނި، ވާވޭގެ ސީއެފްއޯ ހައްޔަރުކުރިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްފިއެވެ. ސީއެފްއޯ މެންގް ވަންޖޫ …
ވާވޭގެ ސީއެފްއޯ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް