Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
އޮންލައިންކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ "މަހޯލި" ޕޯޓަލް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އިއްޔެ ތައާރަފުކުރި …
"މަހޯލި" ޕޯޓަލް ތައާރަފުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ނެޓްފްލިކްސް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެ، އާމްދަނީ ވެސް ދަށްވަމުންދާތީ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮޮތުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ނެރުނު …
ނެޓްފްލިކްސް އިން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ބޮޑުތަނުން ދަށްވަމުންދާތީ ނެޓްފްލިކްސް އަށް މިހާރު ޖެހިފައި އޮތީ ސަބްސްކްރައިބަރުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި އިތުރުކުރަން އާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އެހެންވެ …
ނެޓްފްލިކްސްގެ އަމާޒު ލައިވްސްޓްރީމިން އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްޕޭސް އެކްސްގެ "ސްޓާލިންކް" ގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ. މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްސްގެ ކުންފުނިން ބުނި …
ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެޕަލް އިން މިހާރު ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓް އެކުލެވޭ ފޯނެއް ޓެސްޓްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޚަބަރުތައް ތިލަކޮށްދޭ ބައެއް ރިސާޗަރުންނާ ހަވާލާދީ …
އައިފޯނަށް ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓް ގެންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަނދުން ގެނައި ވެލީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުޑުވަށްކޮށްގެން ނަތީޖާ ނެރެފި އެވެ. މުޑުވައްކުރި ވެއްޔަކީ އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން 1969-1972 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ …
ހަނދުން ގެނައި ވެލީގައި މުޑުވައްކޮށްގެން ނަތީޖާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވިޓާ ގަތުމުގެ ރަސްމީ އެއްބަސްވުމާ ހަމައަށް ދިއުމާ މެދު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށްވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި 44 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް …
ޓްވިޓާ ގަތުމާ މެދު އީލޮން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިޕޮޑްގެ މަގުބޫލުކަން ވެސް މިހާރު ކުޑަވެފައިވާތީ އެ އުފެއްދުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް އެޕަލް އިން ބުނީ 21 އަހަރު ފަހުން އައިޕޮޑް އުފެއްދުން …
އައިޕޮޑް އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދިވެހި ބަސް ވެސް ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޝަނަށް ގެނެސްފި އެވެ. ގޫގުލް އިން އިއްޔެ ފެށި މި އަހަރުގެ ޑިވެލޮޕާ ކޮންފަރެންސްގައި ވަނީ އިއްޔެ އަލަށް މުޅިން 24 …
ދިވެހި ބަސް ވެސް ގޫގުލް ޓްރާންސްލޭޝަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޓްވިޓާ އިން ދާއިމަށް ބޭރުކުރުމަކީ "އަހުލާގީ ގޮތުން" ވަރަށް ގޯސް ނިންމުމެއް ކަމަށް ޓްވިޓާގެ އާ ވެރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވެއްޖެ …
ޓްރަމްޕް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކުރުން ގޯސް: އީލޮން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދަށްވުމާ ގުޅިގެން ފޭސްބުކްގެ ބައެއް ލޮކޭޝަން ޓްރެކިން ފީޗާތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. މެޓަގެ ދަށުން ހިންގާ ފޭސްބުކުން ބުނީ މި މަހުގެ 31 …
އެފްބީން ބައެއް ލޮކޭޝަން ޓްރެކިން ފީޗާތައް ހުއްޓާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވީޓާ ބޭނުންކުރާ މީހުން އިތުރުކޮށް، އެއިން ލިބޭ ފައިދާ ވެސް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭގެ ތެރެއިން އިތުރު ސަބްސްކްރިޕްޝަން ހިދުމަތެއް ތައާރަފުކުރަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޓްވިޓާގެ އާ …
ޓްވިިޓާގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން އާ ޕްލޭންތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓިކްޓޮކް ކްރިއޭޓަރުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދޭ އިތުރު ފުރުސަތެއް ފަހިކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް ޓިކްޓޮކުން ބުނި އެންމެ މަގުބޫލު ވީޑިއޯތައް ހިމެނޭ ބައިގައި އިޝްތިހާކުރުމުގެ ފުރުސަތު …
ޓިކްޓޮކުން އާމްދަނީ ހޯދޭނެ އިތުރު ގޮތެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރުމުގައި ސަރުކާރުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފީއެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް އީލޮން މަސްކް ދެއްވައިފި އެވެ. މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން 44 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެ …
ޓްވިޓާ އަށް އަގެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޒަަމާން ދައުރުވަމުން ދަނީ ހަލުވި މިނެއްގަ އެވެ. އަދި ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް އަންނަމުން ދާ ދާއިރާއަކީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއެވެ. އައު …
"ކްލަބްހައުސް" އަކީ ނިއުމަތަކަށް ބެލިދާނެ!
އައްޑޫ ލައިވް
ޓްވިޓާގެ ޑީއެމް ނުވަތަ ޑައިރެކްޓް މެސެޖްތަކަށް އެންޑް-ޓު-އެންކްރިޕްޝަން ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޓްވިޓާ ބައްލަވައިގަތް މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނަ ކުރެއްވި …
ޓްވިޓާގެ ޑީއެމް އެންކްރިޕްޓްވާން ޖެހޭ: އީލޮން
އަހުމަދު އަދްޝަން