Last Updated: October 1, 14:18
Sunday, October 1, 2023
އައިފޯން 15 ލޯންޗްކުރާ އިވެންޓް އަންނަ މަހުގެ 12 ގައި އޮންނާނެކަން އެޕަލް އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. "ވޮންޑަލަސްޓް" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އިވެންޓްގެ ތާރީހު …
އައިފޯން 15 ސެޕްޓެމްބަރު 12 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން އެކްސް އަށް ރީބްރޭންޓްކުރި ޓްވިޓާގައި އެކައުންޓްތައް ބްލޮކްނުކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކުރައްވައި އޭގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި …
ބްލޮކްގެ ބަދަލުގައި ޓްވިޓާ އަށް މިއުޓް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް މިހާރު ޓީވީ ބަލާ މީހުން މަދުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާތަކަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މި ދިރާސާތައް ހަދާފައި ވަނީ ނީލްސެން މީޑިއާ …
ޓީވީ އަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ދަށްވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސް އިން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން މުޅިން ހިލޭ ތައާރަފުކުރި ވީޑިއޯ ގޭމްގެ ހިދުމަތް އިތުރު ޑިވައިސްތަކުގައި ކުޅެވޭ ގޮތަށް ހަދަން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. …
ނެޓްފްލިކްސް ގޭމްސް އިތުރު ޑިވައިސްތަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދާ މީހުން ދީނީ ގޮތުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތާއި އިރުޝާދުތައް ވީހާ ވެސް ފަސޭހަކޮށް ހޯދައި ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން …
ފަތުވާ ރޮބޮޓް: އަޅުކަމަށް ދާ މީހުންނަށް ބޮޑު ލުއެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ހިންގައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރިޝްވަތާއި ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ހާއްސަަކޮށްގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕޯޓަލްއެއް ތައާރަފުކޮށްފި …
އިންތިހާބީ ރިޝްވަތު ރިޕޯޓްކުރަން ޕޯޓަލްއެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރަޝިއާ އިން ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ ޖައްވީ އިދާރާ ރޮސްކޮސްމޮސް އިން މިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވާ އިރު، މިއީ 1976 …
ރަޝިއާ އިން ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން "އެކްސް" އަށް ރިބްރޭންޑްކުރި ޓްވިޓާ އަށް އާ ފީޗާއެއް ގެންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މި ފީޗާ އަކީ ޓްވީޓްތައް "ތަރުބީތުކޮށްލެވޭ" ފީޗާއެކެވެ. އެގޮތުން …
ޓްވިޓާ އަށް އިތުރު އާ ފީޗާއެއް ގެންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރު އޯޕަންއޭއައި އިން ތައާރަފުކުރި ޗެޓްޖީޕީޓީ ކަހަލަ ޗެޓްބޮޓަކަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަން އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނު އެޕަލް އިން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ. މިދިޔަ …
އެޕަލްގެ ޗެޓްބޮޓް ކަށަވަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އައިފޯން 15 ލޯންޗްކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. 9ޓު5މެކް އިން ބުނީ އެ …
އައިފޯން 15 އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ، ނާސާ އިން ސްޓްރީމިން ހިދުމަތެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. "ނާސާ ޕްލަސް" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ރަސްމީކޮށް …
ނާސާ ޕްލަސް؛ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރައްކާތެރިކަމާ އެކީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށް އެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ބޮޑެތި ޓެކް ކުންފުނިތަކެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައި އެކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. "ފްރޮންޓިއާ …
އޭއައި ކުރިއަރުވަން ކުންފުނިތަކެއް ގުޅިއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ހަފުތާގެ ކުރީކޮޅު "އެކްސް" އަށް ރިބޭންޑްކުރި ޓްވިޓާ "ޑާކް މޯޑް" އަށް އެއްކޮށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ވެރިޔާ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވީ …
ޓްވިޓާ "ޑާކް މޯޑް" އަށް ބަދަލުކޮށްލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާ އާއި ތުރެޑްސް ގޮތަށް ޓެކްސްޓްކުރެވޭ ފީޗާއެއް ޓިކްޓޮކުން ވެސް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ހިންގާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ބުނީ ޓެކްސްޓްކުރެވޭ ފީޗާ އަކީ ހާއްސަކޮށް ޓިކްޓޮކްގެ …
ޓިކްޓޮކަށް ޓެކްސްޓް ކުރެވޭ ފީޗާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ހެދި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އާއ އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާގެ ގުޅުން އިއްޔެ ކެނޑިއްޖެ އެވެ. މިއީ އައިއެސްއެސްގެ ކަނެއް …
ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނާއި ނާސާގެ ގުޅުން ކެނޑިއްޖެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 އަށް އިންތިޒާރުކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު އޮތީ އެހާ އުފާވެރި ޚަބަރެއް ނޫނެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރިކޮޅު އައިފޯން 15 …
އައިފޯނު 15 އަގުބޮޑުވާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން