Last Updated: March 30, 16:59
Thursday, March 30, 2023
މުއާމަލާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ވެސް ބޭނުންކުރާ ޗެޓްބޮޓެއް "ބާޑް" ގެ ނަމުގައި ލޯންޗްކުރަން ގޫގުލް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މީގެ ޓެސްޓިން މަރުހަލާ މިހާރު …
"ބާޑް" ގެ ނަމުގައި ޗެޓްބޮޓެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން ޝައްކު އުފެދޭ ކަހަލަ ވާހަކަތައް ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުން ވިކިޕީޑިއާ ބްލޮކްކޮށްފި އެވެ. ޕާކިސްތާންގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ …
ޕާކިސްތާނުން ވިކިޕީޑިއާ ބްލޮކްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާ އިން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާ އާ އުސޫލުތަކާ އެކީ ކުރިން އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ އެކައުންޓްތައް އިދާޔަކޮށްދޭން އެދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފި …
ޓްވިޓާ އެކައުންޓްތައް އިޔާދަކޮށްދޭން އެދެވޭނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބްރެޒިލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޒުވާން އިދިިކޮޅު މެމްބަރެއްގެ ޓެލެގްރާމް އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށް ދޭން އެދުމުން ޓެލެގްރާމުން އެކަން ކޮށްފައި ނުވާތީ ބްރެޒިލްގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޓެލެގްރާމް …
ޓެލެގްރާމަށް ބްރެޒިލުން ޖޫރިމަނާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިއުޒިކް ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް، ސްޕޮޓިފައި އިން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ބްލޫމްބާގުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން …
ސްޕޮޓިފައި ވެސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރަން އެޕަލް ކުންފުނިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު މުޅިން އަމިއްލަ ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. …
އެޕަލް އިން އަމިއްލަ ޑިސްޕްލޭ އުފައްދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ގޮވާލަމުން ދަނިކޮށް، މަޖިލީހުގައި ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފޮނުވި …
އެމެރިކާގެ މަޖިލީހުގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްރީ ލަންކާ އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވީ ބޭނުން ވަނީ ސިންގަޕޫރްގައި …
ލަންކާ އިން ސޯޝަލް މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓް ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފުލުހުންގެ އިންފޮމޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ (ޕީއައިއައި) އަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލެވިފައި ނެޓްވޯކެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ މައި ހެޑްކުއާޓާސްގެ ދެ …
ޕީއައިއައި: ފުލުހުންގެ ހާއްސަ އެޕްލިކޭޝަނެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ކާރު އުފައްދާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި، ހައިއަންޑީގެ ފެކްޓަރީއެއް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހަދަން ނިންމައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެ ކުންފުންޏާ …
ހައިއަންޑައީގެ ފެކްޓަރީއެއް ސައުދީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވީޓްތައް ބަލާ މިންވަރު އެނގޭ "ވިއު" ފީޗާ ޓްވިޓާ އިން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެންޑްރޮއިޑާއި އައިއޯއެސް އަށް ވެސް މި ފީޗާ މިހާރު ލިބޭނެ އެވެ. …
ޓްވީޓްތައް ބަލާ އަދަދު މިހާރު އެނގޭނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކްރޫޒް އިން ފީނިކްސް އާއި އޮސްޓިންގައި ރޮބޮޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ސޮފްޓްކޮށް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. މި ކުންފުނިން މިހާތަނަށް ރައިޑްހެއިލްގެ ހިދުމަތް ހިންގަމުން އައީ ހަމައެކަނި ސެން ފްރެންސިސްކޯގައި …
އެމެރިކާގެ އިތުރު ސިޓީތަކަށް ރޮބޯޓެކްސީ
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޒަގަޓޯ އިން އެ ކުންފުނީގެ އާ ކާރު، ޖިއުލިއާ އެސްޑަބްލިޔުބީ ޒަގަޓޯ ދައްކާލައިފި އެވެ. މި ކާރުގައި ހުންނަނީ ކުއަޑްރިފޮގްލިއޯ ޖީޓީއޭއެމް މޮޑެލް އިން ނަގާފައިވާ 2.9 …
ޒަގަޓޯގެ އާ ކާރު ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ޓްވިޓާ ބްލޫ އިން ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ލިމިޓެޑް ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ މި އެކައުންޓްތައް ޓްވިޓާގެ އެހެން އެކައުންޓްތަކާ ފަރަގުކޮށްދޭނެ …
ޓްވިޓާގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ރަން ބެޖް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފޭސްބުކްގެ ވެރިޔާ މެޓާގެ މާކެޓްޕްލޭސް ކްލަސިފައިޑް ހިދުމަތަކީ ވާދަވެރިންނަށް އިންސާފުވެރި ނޫން ހިދުމަތެއް ކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އީޔޫ ކޮމިޝަނުން ނެރުނު …
އެފްބީގެ މާކެޓްޕްލޭސް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު
ފޯޑް ކުންފުނިން މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ވަރުގަދަ ކާރު ދައްކާލައިފި އެވެ. އެމެރިކާގެ މި ކުންފުނިން މި ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރި ގޮތުގައި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ …
ފޯޑްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ކާރު ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އާއިޝް ނަސީރު