Last Updated: April 20, 22:12
Tuesday, April 20, 2021
މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ބާސެލޯނާގައި ބާއްވާ މޮބައިލް ވޯލްޑް ކޮންގްރެސް 2019 (އެމްޑަބްލިއުސީ) ގައި އަންޕްލަސްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުންތައް ދައްކާލާނެ …
ވަންޕްލަސް 7، ވަންޕްލަސް ޓީވީ މޮބައިލް ވާލްޑް ކޮންގްރެސްގައި ލޯންޗްކުރަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
އެޕަލް އިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައިފޯންގެ އާ ތިން މޮޑެލްއެއް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެންމެ ފަހުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން …
އެޕަލް އިން މި އަހަރު ތެރޭގައި އައިފޯންގެ ތިން މޮޑެލް އެއް ނެރޭނެ!
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ސެމްސަން އިން ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމުގައި ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ތައްޔާރުވާ ސްމާޓް ޓީވީތަކުގައި ވާދަވެރި އެޕަލްގެ އައިޓިއުންސް ސޮފްޓްވެއާ ހިމަނާނެކަމަށް އެމެރިކާގެ ލަސްވެގަސް މިހާރު ކުރިއަށްދާ …
ވާދަވެރި ސެމްސަން ސްމާޓް ޓީވީގައި އައިޓިއުންސް ހިމަނަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ފަހަކަށް އައިސް މޯބައިލް ފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ނެރެމުން އަންނަ ފޯނުތަކުގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހާ ތަނެއް ހިމަނާފައިނުވާއިރު އަލުން އެ ގެންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް މިހާތަނަށް އައިއިރު …
ވާވޭ އިން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނެރޭ ފޯނުގައި ހެޑްފޯން ޖެކް ޖަހާނެ ތަނެއް އިންނާނެ!
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
އެޕަލްގެ އައިފޯނަކުން އާ އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކިއުމަށް ވާވޭގެ ރަސްމީ ޓުވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓުވީޓެއްގެ ސަބަބުން އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން ބައެއް އުނިކުރުމަށްފަހު …
އައިފޯނަކުން ކުރި ޓުވީޓެއްގެ ސަބަބުން ވާވޭގެ ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މަގާމް ދަށްކޮށްފި
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ޗައިނާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވި ޖައްވީ ރޮބޮޓު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހަނދުގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ޖައްސައިފިއެވެ. މިއީ ޗައިނާ އުޅަނދެއް ހަނދުގައި ޖެއްސި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޗައިނާ އިން …
ޗައިނާ ޖައްވީ އުޅަނދު ހަނދަށް ޖައްސައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ނިމިދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރަކީ މައިކްރޮސޮފްޓަށް ވަރަށް ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ. އެގޮތުން، އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމާލީ ދުނިޔޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުނީގެ …
މައިކްރޮސޮފްޓް ވިންޑޯޒް 7 އަށް ވުރެ ވިންޑޯޒް 10 ގެ މަގުބޫލްކަން އިތުރުވަނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ސްމާޓްފޯނާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ކުންފުނި، ވާވޭގެ ސީއެފްއޯ ހައްޔަރުކުރިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްފިއެވެ. ސީއެފްއޯ މެންގް ވަންޖޫ …
ވާވޭގެ ސީއެފްއޯ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަންކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އީރާނާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށުގައި ކެނެޑާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު މެންގް ވަންޒޫ ދޫކޮށްނުލައިފިނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ނިކުންނާނޭ ނަތީޖާ ރަނގަޅު …
ވާވޭގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްނުލައިފިނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ޗައިނާ އިން ކެނެޑާއަށް އިންޒާރުދީފި
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ޝޯމީ ގެ މީ މިކްސް 3 ގެ 5ޖީ ފޯނުގެ ޑެމޯއެއް ޗައިނާގައި މި ހަފްތާގައި އޮތް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެ ކުންފުނިން ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ …
ޝޯމީ އިން މީ މިކްސް 3 އާއެކު 5ޖީ ގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ވަންޕްލަސް ފޯނުތަކަކީ ސްމާޓް ފޯން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ އެއް ބްރޭންޑެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ބަޔެއްގެ ހިތް ދަމައިގަނެފައިވާ ވަންޕްލަސް 6ޓީ …
ވަންޕްލަސް 6ޓީ، ބޭރުހާ އެތެރެ ފުރިހަމައެއް ނޫން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ވޮލްވޯ އިން އަމިއްލައަށް، ކަރަންޓުގެ އެހީގައި ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ވޮލްވޯ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއުޅަނދު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ …
އަމިއްލައަށް ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ އެޕަލް ކުންފުނިން ރޭ، އެމީހުންގެ އެންމެ އާ އައިފޯން ސީރީސް ދައްކާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުވެސް އެޕަލް އިން …
އެޕަލްގެ އާ އައިފޯނުތައް ކަމުދޭތަ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްލޭގްޝިޕް ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކާ ޚާއްސަކުރެވޭ ހަފްލާއެއް …
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 މާދަމާ ރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޓީވީއަކީ ދެވިހިފުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިއަސް ނުކުރެއްވިއަސް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ޓީވީއަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މީހަކު ދެވިހިފާހެން ދެވިހިފާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ. ގިނަމީހުން ޓީވީ ބަލަންފައްޓަނީ އެމީހުންގެ ހުސްވަގުތު …
ޓީވީ އަށް ދެވި ހިފާތަ؟
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ވާވޭ އިން އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯން ކަމަށްވާ ވާވޭ ޕީ20 އަދި ޕީ20 ޕްރޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. …
ވާވޭ ޕީ20 އާއު ޕީ20 ޕްރޯ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
އައިޝަތު ފަތުހީ