Last Updated: August 23, 11:33
Friday, August 23, 2019
ޝޯމީ ގެ މީ މިކްސް 3 ގެ 5ޖީ ފޯނުގެ ޑެމޯއެއް ޗައިނާގައި މި ހަފްތާގައި އޮތް ކޮންފަރެންސެއްގައި އެ ކުންފުނިން ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ …
ޝޯމީ އިން މީ މިކްސް 3 އާއެކު 5ޖީ ގެ ޑެމޯ ދައްކާލައިފި
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ވަންޕްލަސް ފޯނުތަކަކީ ސްމާޓް ފޯން ދުނިޔޭގައި އެންމެ ބާރަށް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ އެއް ބްރޭންޑެވެ. ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ބަޔެއްގެ ހިތް ދަމައިގަނެފައިވާ ވަންޕްލަސް 6ޓީ …
ވަންޕްލަސް 6ޓީ، ބޭރުހާ އެތެރެ ފުރިހަމައެއް ނޫން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ވޮލްވޯ އިން އަމިއްލައަށް، ކަރަންޓުގެ އެހީގައި ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ވޮލްވޯ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއުޅަނދު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ …
އަމިއްލައަށް ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ އެޕަލް ކުންފުނިން ރޭ، އެމީހުންގެ އެންމެ އާ އައިފޯން ސީރީސް ދައްކާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުވެސް އެޕަލް އިން …
އެޕަލްގެ އާ އައިފޯނުތައް ކަމުދޭތަ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްލޭގްޝިޕް ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކާ ޚާއްސަކުރެވޭ ހަފްލާއެއް …
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 މާދަމާ ރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޓީވީއަކީ ދެވިހިފުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިއަސް ނުކުރެއްވިއަސް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ޓީވީއަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މީހަކު ދެވިހިފާހެން ދެވިހިފާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ. ގިނަމީހުން ޓީވީ ބަލަންފައްޓަނީ އެމީހުންގެ ހުސްވަގުތު …
ޓީވީ އަށް ދެވި ހިފާތަ؟
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ވާވޭ އިން އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯން ކަމަށްވާ ވާވޭ ޕީ20 އަދި ޕީ20 ޕްރޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. …
ވާވޭ ޕީ20 އާއު ޕީ20 ޕްރޯ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ޗައިނާ އިން 2011 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ފޮނުވި ސްޕޭސް ލެބް " ޓިއަންގޮން-1" މިއަދު ދުނިޔޭގެ ފަށަލައަށް އައިސް، ޕެސިފިކް ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މި …
ޗައިނާ ސްޕޭސް ލެބް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މަޝްހޫރު ފޯން އުފައްދާ ޓެކް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް އަށް ޕްރީ-އޯޑަރ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު …
ގެލެކްސީ އެސް 9 އަދި އެސް 9 ޕްލަސްގެ ޕްރީ އޯޑަރ ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ސެމްސަންގް އެސް 9 އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފިއެވެ. ބޭރު ފުށުން އެސް 8އާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނު ކަމުގައި …
ގެލެކްސީ އެސް 9 ދައްކާލައިފި، އިންސާފުކޮށްލާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވަޓްސްއެޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް އިން އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަކިން ޔޫޓިއުބް އެޕްލިކޭޝަން ނުހުޅުވައި، ސީދާ ވަޓްސްއެޕް އެޕްލިކޭޝަން ތެރެއިން ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް ބެލޭނެ ފީޗާ …
ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް ވަޓްސްއެޕްން ބަލާލެވޭނެ ހާއްސަ އަޕްޑޭޓެއް
އައިޝަތު ފަތުހީ
އެޕަލްއިން ފަހުގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުމަށްފަހު ކުރީގެ ފޯނުތައް ލަސްކޮށްލާ ކަމަށްބުނެ އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ. އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ …
ކުރީގެ ފޯނުތައް "ލަސްކޮށްލާތީ" އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން މިއުޒިކް ރިކޮގްނިޝަން އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޝަޒަމް ގާތްގަނޑަކަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަންނަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޝަޒަމްއަކީ 1999 …
އެޕަލް އިން 400 މިލިއަނަށް ޝަޒަމް ގަންނަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޭސްބުކް މެސެންޖާގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ މެސެންޖާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން …
ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ޑައުންވެއްޖެ
އައިޝަތު ފަތުހީ
އެމެރިކާގެ ނާސާގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖޯސިއާ ޒޭނާ، އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ހޯދުމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ޑީއެންއޭ އެޑިޓްކޮށްފި އެވެ. އަމިއްލަ އަށް ޑީއެންއޭ …
ސައިންޓިސްޓަކު އަމިއްލަ ޑީއެންއޭއާ ކުޅެފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެޕަލްއިން އެންމެ ފަހަކަށް ނެރުނު އައިފޯން 10ގެ ސްކްރީނަށް ފެހި ކުލައިގެ ރޮނގެއް އަރަމުންދާ ކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށައަޅަން ފަށައިފި އެވެ. ފޯނުގެ އެއްކައިރިއަށް އަރާ މި …
ސެމްސަންގް ފޯނަށް އެރި ރޮނގު އައިފޯން 10 އަށް ވެސް އަރައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް