Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
ކާރު އުފައްދާ ކުންފުނި ވޮލްވޯ އިން އަމިއްލައަށް، ކަރަންޓުގެ އެހީގައި ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފިއެވެ. ވޮލްވޯ އިން ބުނެފައިވަނީ މިއުޅަނދު އުފެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ ޑްރައިވަރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ …
އަމިއްލައަށް ދުވާ ޓްރަކެއް އުފައްދައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގައި ފިޔަ ޖަހަމުން އަންނަ އެޕަލް ކުންފުނިން ރޭ، އެމީހުންގެ އެންމެ އާ އައިފޯން ސީރީސް ދައްކާލައިފިއެވެ. މިފަހަރުވެސް އެޕަލް އިން …
އެޕަލްގެ އާ އައިފޯނުތައް ކަމުދޭތަ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިރާގުން ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ ޕްލޭގްޝިޕް ފޯނު، ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ތައާރަފު ކުރަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކާ ޚާއްސަކުރެވޭ ހަފްލާއެއް …
ދިރާގުން ގެލެކްސީ ނޯޓް 9 މާދަމާ ރޭ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޓީވީއަކީ ދެވިހިފުވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެއްވިއަސް ނުކުރެއްވިއަސް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ޓީވީއަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް މީހަކު ދެވިހިފާހެން ދެވިހިފާ އެއްޗެއްކަމަށެވެ. ގިނަމީހުން ޓީވީ ބަލަންފައްޓަނީ އެމީހުންގެ ހުސްވަގުތު …
ޓީވީ އަށް ދެވި ހިފާތަ؟
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓެކް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ވާވޭ އިން އެކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯން ކަމަށްވާ ވާވޭ ޕީ20 އަދި ޕީ20 ޕްރޯ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. …
ވާވޭ ޕީ20 އާއު ޕީ20 ޕްރޯ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ޗައިނާ އިން 2011 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ފޮނުވި ސްޕޭސް ލެބް " ޓިއަންގޮން-1" މިއަދު ދުނިޔޭގެ ފަށަލައަށް އައިސް، ޕެސިފިކް ކަނޑަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މި …
ޗައިނާ ސްޕޭސް ލެބް މިއަދު ވެއްޓިއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މަޝްހޫރު ފޯން އުފައްދާ ޓެކް ކުންފުނި ކަމުގައިވާ ސެމްސަންގްގެ އެންމެ ފަހުގެ އުފެއްދުން، ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް9 އަދި އެސް9 ޕްލަސް އަށް ޕްރީ-އޯޑަރ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު …
ގެލެކްސީ އެސް 9 އަދި އެސް 9 ޕްލަސްގެ ޕްރީ އޯޑަރ ދިރާގުން ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު، ސެމްސަންގް އެސް 9 އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފިއެވެ. ބޭރު ފުށުން އެސް 8އާ މާ ބޮޑު ތަފާތެއް ނުފެނު ކަމުގައި …
ގެލެކްސީ އެސް 9 ދައްކާލައިފި، އިންސާފުކޮށްލާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވަޓްސްއެޕްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް އިން އައިއޯއެސް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަކިން ޔޫޓިއުބް އެޕްލިކޭޝަން ނުހުޅުވައި، ސީދާ ވަޓްސްއެޕް އެޕްލިކޭޝަން ތެރެއިން ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް ބެލޭނެ ފީޗާ …
ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯތައް ވަޓްސްއެޕްން ބަލާލެވޭނެ ހާއްސަ އަޕްޑޭޓެއް
އައިޝަތު ފަތުހީ
އެޕަލްއިން ފަހުގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރުމަށްފަހު ކުރީގެ ފޯނުތައް ލަސްކޮށްލާ ކަމަށްބުނެ އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށައަޅައިފިއެވެ. އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ …
ކުރީގެ ފޯނުތައް "ލަސްކޮށްލާތީ" އެޕަލްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މަޝްހޫރު އެޕަލް ކުންފުނިން މިއުޒިކް ރިކޮގްނިޝަން އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށްވާ ޝަޒަމް ގާތްގަނޑަކަށް 400 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަންނަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޝަޒަމްއަކީ 1999 …
އެޕަލް އިން 400 މިލިއަނަށް ޝަޒަމް ގަންނަނީ
އައިޝަތު ފަތުހީ
މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ފޭސްބުކް މެސެންޖާގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑިއްޖެ އެވެ. މިއަދު ހެނދުނުއްސުރެ މެސެންޖާ މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން …
ފޭސްބުކް މެސެންޖާ ޑައުންވެއްޖެ
އައިޝަތު ފަތުހީ
އެމެރިކާގެ ނާސާގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ސައިންޓިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޖޯސިއާ ޒޭނާ، އާދަޔާޚިލާފު ބާރުތައް ހޯދުމަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ޑީއެންއޭ އެޑިޓްކޮށްފި އެވެ. އަމިއްލަ އަށް ޑީއެންއޭ …
ސައިންޓިސްޓަކު އަމިއްލަ ޑީއެންއޭއާ ކުޅެފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެޕަލްއިން އެންމެ ފަހަކަށް ނެރުނު އައިފޯން 10ގެ ސްކްރީނަށް ފެހި ކުލައިގެ ރޮނގެއް އަރަމުންދާ ކަމަށްބުނެ މައްސަލަ ހުށައަޅަން ފަށައިފި އެވެ. ފޯނުގެ އެއްކައިރިއަށް އަރާ މި …
ސެމްސަންގް ފޯނަށް އެރި ރޮނގު އައިފޯން 10 އަށް ވެސް އަރައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ ނަމަ، އެފަދަ މީހެއްގެ މޫނުމަތިން އުފާވެރިކަން ގެއްލި ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ނައުމަކީ ވެދާނެ ގޮތެކެވެެ. ހާއްސަކޮށް ކެންސަރު ފަދަ ބޮޑު ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ …
މި ލޯގަނޑު ކެންސަރު މީހުންނަށް ހާއްސަ!
އާމިނަތު ޒައިޝާ
2016 އަހަރު ވެގެންދިޔައީ ސައިބާ ހަމަލާތައް ވަރަށް ގިނަ އަހަރަކަށެވެ. އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ކޮމްޕިއުޓަރ އިމާޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ޓީމް އިން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި 2016 ވަނަ …
ނުރައްކާތެރި 25 ޕާސްވޯޑް: މި އަހަރު ބޭނުން ނުކުރާތި!
އައިޝަތު ފަތުހީ