Last Updated: January 30, 17:20
Monday, January 30, 2023
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި އެމެޒޯނުން ވެސް މުވައްޒަފުންތަކެއް މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. ނަން ހާމަނުކުރާ އެ ކުންފުނީގެ އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ބުނީ …
އެމެޒޯނުން 10،000 މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިހާރު މުވައްޒަފުން މަދުކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެމެރިކާގެ ޑިޒްނީން ވެސް މުވައްޒަފުން މަދުކޮށް، ހަރުދަތައް ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅުތަޅެއް އަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. …
ޑިޒްނީން ވެސް މުވައްޒަފުން މަދުކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމްތައް ހިންގާ މެޓައިން އެތަނުގެ 13 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މާކް ޒަކަބާގްގެ ކުންފުނިން ނެރުނު …
މެޓަގެ 13 ޕަސެންޓް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ޓްވިޓާ ބައްލަވައިގަތުމާ ގުޅިގެން އެ ޕްލެޓްފޯމް ދޫކޮށްލާ މީހުން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ވެސް މަޝްހޫރު ބައެއް މީހުން ވަނީ …
ޓްވިޓާ ދޫކޮށްލާ މީހުން އިތުރުވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި މިއަދު އީމެއިލުން އިންޓާނަލް މެމޯއެއްގައި ބުނީ ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ނިންމީ ކުންފުނީގެ ހިންގުން …
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުން މަދުކުރަން ނިންމައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެގެން މީގެ ކުރިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ޓްވިޓާގެ އެއްވެސް އެކައުންޓެއް "ބެލުމަކާ ނުލައި" ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމަށް އޭގެ އާ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ …
ސަސްޕެންޑް އެކައުންޓްތައް ހަމަ ދޫކޮށެއް ނުލާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓްވިޓާގެ ވެރިފިކޭޝަން ދަމަހައްޓަން އެފަދަ އެކައުންޓްތަކުން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މަހަކު 20 ޑޮލަރު ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭގެ އާ ވެރިޔާ މަހުޖަނު …
ޓްވިޓާގެ ވެރިފިކޭޝަނަށް މަހަކު 8 ޑޮލަރު؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ވެރިފައިކުރަން ފީއެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކުގައި މި ވާހަކަ މިހާރު އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް …
ޓްވިޓާ ވެރިފައިކުރަން ފީއެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް "މަސްވެރިންގެ އެޕް" ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މަސްވެރިންނާ ގުޅުން ހުރި ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބޭ، މަސްވެރިންނާ ގުޅުން ހުރި …
"މަސްވެރިންގެ އެޕް" ލޯންޗްކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އޭޝިއާގައި މިހާތަނަށް ހަދާ "އެންމެ ދެމަހެއްޓެނިވި" އުސް އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރާ އިމާރާތުގެ ކުރެހުން ސިންގަޕޫރުން ދައްކާލައިފި އެވެ. އުސް މިނުގައި 300 މީޓަރު (984 ފޫޓް) …
"އެންމެ ދެމަހެއްޓެނިވި" އިމާރާތް ސިންގަޕޫރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓާޓާ ގްރޫޕުން އަލަށް އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އެ ގައުމުގައި މުޅިން އަލަށް ޕްރައިވެޓް ކުންފުންޏަކުން ފަށާ މި …
ޓާޓާ އިން އަސްކަރީ މަތިންދާބޯޓް އުފައްދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ޓްވިޓާ ބައްލަވައިގެންފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އޭނާ އެންމެ މުއާމަލާތް ނިންމަވާލެއްވީ 44 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ކަމަށެވެ. އަދި …
އީލޮން އެންމެ ފަހުން ޓްވިޓާ ގަނެފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި ފަހުން ނެރޭ އައިފޯނުގައި ޔޫއެސްބީ ޕޯޓް ނުހިމަނައި ނެރޭތީ ބްރެޒިލާއި އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ޕްރެޝަރުތަކާ ހެދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަނެއްކާ ވެސް އައިފޯނަށް …
އައިފޯނަށް އަލުން ޔޫއެސްބީ-ސީ ޕޯޓް ގެންނާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާޓިފިޝަލް އިންޓެޖިލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ދިވެހި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ ވާޗްއަލް އެސިސްޓަންޓެއް އުރީދޫން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އަބަދު ވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު އާ ކަންކަން …
ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކާ ވާޗްއަލް އެސިސްޓަންޓެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންސްޓަގްރާމަށް ލާން ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ޝެޑިއުލްކުރެވޭ ފީޗާ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ފޭސްބުކް ވެސް ހިންގާ މެޓަގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމްގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ޝެޑިއުލްކުރެވޭ ފީޗާ …
އިންސްޓަ ޕޯސްޓްތައް ޝެޑިއުލްކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އެޕަލްގެ ޑިޒައިން ހެޑްގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންވެނި އިވަންސް ހޭންކީ އެ ކުންފުނި ދޫކޮށްލައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ބްލޫމްބާގް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި …
އެޕަލްގެ ޑިޒައިން ހެޑް ވަކިވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން