Last Updated: January 24, 23:18
Friday, January 24, 2020
ޗައިނާގައި މިހާރު ހަލުވި ކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ނޭޕާލުން ވެސް ފެނިއްޖެއެވެ. ނޭޕާލުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނޭޕާލުން ވެސް ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުން ފޭބުމަށް ގޮވާލާ އެގައުމުގައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. އިރާގުގައި މިފަދަ މުޒާހަރާއެއްކޮށްފައި މިވަނީ އެމެރިކާ އިން އިރާގުގެ އެއާޕޯޓެއް ހުންނަ ސަރަހައްދަކަށް …
އެމެރިކާ ސިފައިން އިރާގުން ފޭބުމަށް ގޮވާލާ ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް އަރައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި މި ވައިރަސް …
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކައިވެނީގެ ހަނީމޫންގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވެގެންދާހެން ޕާކިސްތާނުގެ އައު ސަރުކާރުގެ މާމުއި ހަނދުގެ ދުވަސްތައް ވެސް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ރޭކާވެސް ނުލާ ތިއްބައެވެ. ދޮޅުއަހަރު ފާއިތުވެގެންދިޔައީއެވެ. ވަގުތުތައް ފާއިތުވެގެންދާވަރަކަށް …
ސަރުކާރުގެ ވެރިންނަށް ހެއު ވިސްނުން ދެއްވާށި!
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ޗައިނާގައި މިހާރު ހަލުވި ކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ސިންގަޕޫރުން ވެސް ފެނިއްޖެއެވެ. ސައުދީން މި …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ސައުދީ އާއި ސިންގަޕޫރުން ވެސް ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ މުކޭޝް އަމްބާނީއަށް ވިދިވިދިގެން 12 ވަނަ ފަހަރަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަދި މީހާގެ މަގާމު ލިބިއްޖެއެވެ. ފާއިތުވި 2019 ވަނަ އަހަރު މުކޭޝް …
އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ މަގާމު މުކޭޝް އަމްބާނީ އަށް
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ހޮންކޮންގުން ފެނިއްޖެކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ. ހޮންކޮންގުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިފައިވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. …
ހޮންކޮންގުން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހަކު ފެނިއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީއިން ފެނުނު ކްރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް މި ބަލި …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެނީ!
އަލީ ހުޒާމް
ޖެނުއަރީ އަށްވަނަ ދުވަހު އީރާނުން އިރާގަށް ދިން ވަރުގަދަ މިސައިލު ހަމަލާގައި އެމެރިކާގެ ސިފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށް …
އީރާނުގެ ހަމަލާގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ 11 މީހުން ޒަޚަމްވި
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރުމީހާގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ނޭޕާލުގެ ކާޖެންދުރަ ތާޕާ މަގާރު އުމުރުން 27 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. ތާޕާ މަރުވީ ވެރިރަށް …
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު މީހާ މަރުވެއްޖެ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހަކީ ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނީ އެ ވައިރަސް …
ޗައިނާއިން ފެނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ގައިން ގަޔަށް އަރާ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ނުވަތަ މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ޝަރީއަތް ސެނެޓުގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ …
ޓްރަމްޕްގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ސެނެޓްގައި ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދީފިއެވެ. ރަޝިއާގެ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިމިވަނީ އެގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަންޖެހޭކަން އެގައުމުގެ ރައީސް ޕޫޓިން އިއުލާން ކުރެއްވިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ …
ރަޝިޔާގެ ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ތައުރީފް ކުރައްވައިފިއެވެ. އިރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާތައް ކުރަން ފަށާފައިމިވަނީ ޔުކްރޭން އެއާލައިންސްގެ …
އިރާނުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓްރަމްޕްގެ ތައުރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުކްރޭން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލި އިރާނުގެ މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޔުކްރޭންގެ ރައީސް ވްލަޑަމީރް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން މިއަދު …
ބޯޓު ވައްޓާލި މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމަށް ޔުކްރޭނުން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުކްރޭން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވައްޓާލެވުނީ އޮޅުމަކުން ދެވުނު ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އިރާނުން ބުނެފިއެވެ. އިރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވީ …
ޔުކްރޭންގެ ފްލައިޓު ވައްޓާލެވުނީ އޮޅުމަކުން ދެވުނު ހަމަލާއެއްގައި: އިރާން
ހަސަން ރަޝީދު