Last Updated: May 7, 01:22
Thursday, May 6, 2021
އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގެ ޗެންގަލްޕައްޓޫ ގަވަންމަންޓް މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑަށް ފައްސިވެ ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާދެމުންދިޔަ 13 މީހަކު އޮކްސިޖަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި …
އޮކްސިޖަން ނުލިބި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 13 މަރު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބިލްގޭޓް އަދި މެލިންޑާ 27 އަހަރަށްފަހު ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ. ބިލްގޭޓްގެ ދެމަފިރިން ވަނީ ކައިވެނި ދަމަހައްޓަން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ …
27 އަހަރަށްފަހު ބިލްގޭޓްގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ހައްދުން ނެއްޓިފައިވާ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ބަލިމީހުންނަށް އޮކްސިޖަން ނުލިބި މަރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަލަށް އޮކްސިޖަން ގަތުމަށްޓަކައި 10 މިލިއަން ޑޮލަރު އެ ޤައުމުގެ ބިލިއަނަރެއް …
އިންޑިއާގެ ބިލިއަނަރަކު އޮކްސިޖަން ގަތުމަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޗައިނާއިން އެ ޤައުމުގެ މެރިޓައިމް ސޭފްޓީ އިދާރާތަކުގެ ބާރުތައް އިތުރުކޮށް ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާއިން މިފަދަ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން އޭޝިޔާގެ …
ޗައިނާގެ މެރިޓައިމް އިދާރާތަކުގެ ބާރުތައް އިތުރުކުރުމުން ނުތަނަވަސްކަން އިތުރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ރިލީފް ފަންޑަށް ހޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުން 3.68 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ތަރިން ހަދިޔާ ކުރި ފައިސާގެ ތެރެއަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރިތިކް …
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ފަންޑަށް ހޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުން 3.68 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތުގެ ބަރުޗް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި އިއްޔެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ އެތަނުގައި އެވަގުތު ކޮވިޑް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ގެންދިޔަ 16 ބަލި މީހުންނާއި 2 …
ކޮވިޑަށް ފަރުވާދޭ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ރޯވެ 18 މަރު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮވިޑްގައި ހާލު ދެރަވެގެން އޮކްސިޖަން ބޭނުންވެގެން އުޅުނު މީހުންނަށް އޮކްސިޖަން ކަމަށް ބުނެ އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ވިއްކި ދެމީހަކު އިންޑިއާގެ ދްވަރްކާއިން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ …
އޮކްސިޖަން ފުޅި ކަމަށް ބުނެ އަލިފާން ނިވާ ފުޅި ވިއްކި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮވިޑްގެ އެކި ކަންތަކުގައި އެހީވުމަށްޓަކައި ހުޅުވާލާފައިވާ މަހާރާޝްތްރާ ސީއެމް ފަންޑަށް އިންޑިއާގެ ލެޖެންޑަރީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ މަންގޭޝްކަރު 7 ލައްކަ ރުޕީސް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މި ޚަބަރު …
ކޮވިޑު ފަންޑަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަތާ 7 ލައްކަ ރުޕީސް ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
"ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑްސް 2021" މި ފަހަރު ހުށަހަޅައިދެނީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ، އެކްޓަރު އަދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސްއެވެ. "ބިލްބޯޑް …
"ބިލްބޯޑް މިއުޒިކް އެވޯޑްސް 2021" މި ފަހަރު ހުށަހަޅައިދެނީ ނިކް ޖޯނަސް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިން ކަމަށްވާ ކަރީނާ އަދި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރުގެ ބައްޕަ ރަންދީރް ކަޕޫރު ކޮވިޑަށް ފައްސިވެގެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ރަންދީރް ފުރަތަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް …
ރަންދީރް ކަޕޫރުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން، ފަރުވާދެނީ އައިސީޔޫގައި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މިއީ އެމީހުންގެ ނިދިން ހޭލައިގެން ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ރައީސާ ސޯނިއާ ގަނދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯނިއާ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑްގެ ދެވަނަ …
ސޯނިއާ ގާނދީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް: މިއީ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވަގުތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ ފިލްމްތަކުންނާއި ސިލްސިލާތަކުން ފެނިފައިވާ ބިކްރަމްޖީތު ކަންވަރްޕާލް 52 އަހަރުގައި، ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެއެވެ. ބިކްރަމްޖީތު އިންޑިއަން އާމީ އިން …
އެކްޓަރ ބިކްރަމްޖީތު ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ބާއިޖާންގެ ލަޤަބު ލިބިފައިވާާ މަޝްހޫރު ބަޠަލު ސަލްމާން ޚާންގެ ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް"ރާދޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ނެރުނުތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 70 މިލިއަން މީހުން ބަލައިފިއެވެ. …
ފިލްމް"ރާދޭ" ގެ ޓްރެއިލާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި 70 މިލިއަން މީހުން ބަލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 4 ލައްކައިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. މިއީ އެމެރިކާ ފިޔަވާ އެންމެ ގިނަ އަދަދަަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ބްރެޒިލް އިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 4 ލައްކައިން މައްޗަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވެ ގިނަ ބަޔަކު ދުނިޔެ ދޫކުރަން ޖެހުނީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމުން ކަމަށް "ބިގްބޮސް 13" ކާމިޔާބު ކުރި މަޝްހޫރު ބަތަލު ސިއްދާތު ޝުކްލާ …
އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ގޯސްވީ ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމުން: ސިއްދާތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އެކި ސްޓޭޓްތަކަށް އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށް ނިއު ދިއްލީގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތު ކޮށްފިއެވެ. ނިއު ދިއްލީގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގެ …
އޮކްސިޖަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު