Last Updated: July 29, 14:23
Thursday, July 29, 2021
ޝިލްޕާ ޝެއްޓީ ދުވަހަކު ވެސް ގޯހެއް ނަހަދާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރ ރަތަން ޖެއިން ބުނެފިއެވެ. ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާ ބަރަހަނާ ފިލްމުގެ ވިޔާފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި …
ޝިލްޕާ ދުވަހަކު ވެސް ގޯހެއް ނަހަދާނެ: ޕްރޮޑިއުސަރ ރަތަން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިޒްރޭލްގެ ސިފައިން ވެސްޓް ބޭންކް ސަރަހައްދުގައި ބަޑިޖަހާ ފަލަސްތީނުގެ 12 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މަރާލައިފިއެވެ. ފަަލަސްތީނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ ކުއްޖާއަށް ބަޑީގެ ހަމަލާ …
އިޒްރޭލްގެ ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިޒްރޭލްގެ ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްތީނުގެ ފިރިހެނަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފިއެވެ. 43 އަހަރުގެ އަބްދޯ ޔޫސުފް އަލްޚާތިބް އަލްތަމީމީ ނަމަކަށް ކިޔާ މީހާ …
އިލްރޭލް ޖަލުގައި ހުރި ފަލަސްތީނު މީހަކަށް އަނިޔާކޮށް މަރާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އުއްތަރްޕްރަދޭޝްގައި ޖިންސުލައިގެން އުޅުމުގެ ސަބަބުން 17 އަހަރުގެ ނޭހާ ޕާސްވާން ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖަކު އޭނާގެ އާއިލާ މީހުން މަރާލައިފިއެވެ. ނޭހާ މަރާލާފައިވަނީ ވަރަށް …
ޖިންސުލައިގެން އުޅުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން ކުއްޖަކު މަރާލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އާސާމް އަދި މިރްޒޯރާމް ސްޓޭޓްގެ ބޯޑަރުގައި ދެ ސްޓޭޓްގެ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ހިންގި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 5 ފުލުހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ފުލުހުން އެއްބަޔަކު އަނެއް …
އިންޑިއާ ފުލުހުންގެ މެދުގައި ހިންގި ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 5 ފުލުހަކު މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރު އެއް ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ދަންމާލައިފިއެވެ. އެ ގައުމުގެ ރައީސް ޖޯކޯ ވިޑޯޑޯ ވަނީ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އައިސީޔޫގައި ތިބި …
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އިންޑޮނޭޝިއާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އޮގަސްޓު 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެފުރުސަތު ދޭން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. ސައުދީގައި އުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު …
އޮގަސްޓް 10ން ފެށިގެން އުމުރާ ކުރުމަށް ހުޅުވާލަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބަރަހަނާ ފިލްމު އުފައްދާ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާގެ ކްރައިމް ބްރާންޗުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝިލްޕާ ޝެއްޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާއާއި ދެކޮޅަށް …
ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާ ރާޖްގެ ކޮމްޕެނީ މުވައްޒަފުން އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް ހެކިދެނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19ގެ މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފެށުމާއިއެކު ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ސިއްޚީ މާހިރުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އެމެރިކާއަަކީ …
އެމެރިކާގައި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން 110 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން މީހުން މަރުވެފައިވަނީ އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތްރާ ސްޓޭޓްގައެވެ. އެ ސްޓޭޓްގައި …
އިންޑިއާގައި ފެންބޮޑުވެ 110 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަވަހާރަކޮށްލާފައިވާ ހެއިޓީގެ ރައީސް ޖޮވެނެލް މޮއިސްގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފިއެވެ. ޖަނާޒާގައި މޮއިިސްގެ ސަންދޯއް އުފުއްލާފައިވަނީ މިލިޓަރީގެ އޮފިސަރުންނެވެ. ގެކޮޅުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޖުލައި 7 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދަމު …
ހެއިޓީގެ ރައީސް މޮއިސްގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޗައިނާގެ އަންހެނަކު ވިއްސާރައިގާ އޭނާ ދިރިއުޅުނު ގެ ވެއްޓުމުން، ސަލާމަތްނުވާ ހިސާބަށް ދިޔުމުން މަރުވުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކުރެވޭ ހިސާބަކަށް މައްޗަށް އަރުވާ …
ޗައިނާގެ އަންހެނަކު އަމިއްލަ ފުރާނަ ޤުރުބާންކޮށް ތުއްތު ދަރިފުޅު ސަލާމަތް ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން އަނބިމީހާގެ ނަމުގައި ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ އިންޑޮނޭޝިއާގެ ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ ފިރިހެނަކުން ފްލައިޓް ވައިގެތެރޭގައި ހުއްޓާ ހިފަހައްޓައިފިއެވެ. މި ފިރިހެން މީހާ ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ …
ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާ މީހަކު އޮޅުވާލައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން މާލޭގައި ހުންނަ ޗައިނާގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައި މިއަދު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ. ޒުވާނުން މި މުޒާހަރާ ކޮށްފައިވަނީ ވީގޫރު މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހިންގާ …
ޗައިނާ އެމްބަސީ ކައިރީގައި މުޒާހަރަކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބަރަހަނާ ފިލްމު އުފެއްދި މައްސަލައިގާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ޝިލްޕާ ޝެއްޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާ އެ މައްސަލައިން ރެކެން ވެގެން ކްރައިމް ބްރާންޗްގެ ފުލުހުންނަށް 25 ލައްކަ …
ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާ ފުލުހުންނަށް ރިޝްވަތުދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ނިއުދިއްލީގައި 11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ދޫނިރޯގާ ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދޫނިރޯގާ ޖެހިގެން މަރުވި ކަމަށް ރިޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ މި ކުއްޖާގެ ކޭސް …
ދޫނިރޯގާ ޖެހިގެން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު