Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
އިރާންގެ އިސް މިލިޓަރީ އޮފިޝަލް، ޤާސިމް ސުލެއިމާނީ މަރާލީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އދ. ގެ މިފަދަ މަރުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަކުން ނިންމައިފިއެވެ. ޖެނުއަރީ 3 …
ސުލެއިމާނީ މަރާލީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް: އދ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ އާދައިގެ ރޯނގާއެއް ކަމަށް ބުނެ މާސްކު އަޅަން ވެސް ދެކޮޅު ހެދި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބޮލްސޮނާރޯ …
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިންއެއް އިންޑިޔާއިން ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނައިރު ވެކްސިން ހެދުމަށް ދީފައިވާ ވަގުތާމެދު އިންޑިޔާ ސައިންސްވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއަން އެކެޑެމީ އޮފް ސައެންސް އިން ވަނީ …
ކޮވިޑަށް ވެކްސިންއެއް އޮގަސްޓުގައި އިންޑިޔާއިން ނެރެނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކުރަން އިރާނުން އަމުރެއް ނެރެފިއެވެ. ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކުރަން އިރާނުން އަމުރެއް ނެރުނީ އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ …
ޓްރަމްޕް ހައްޔަރުކުރަން އިރާނުން އަމުރެއް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބަސް އަހައިގެން މާސްކު އެޅުމަށް ބްރެޒިލްގެ ރައީސުގެ މައްޗަށް އެޤައުމުގެ ޤާޟީ އެއް އަމުރު ކޮށްފިއެވެ. ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައިރު ބޮލްސޮރާނޯ އަށް މާސްކު އެޅުމަށް އަމުރު …
ބަސް އަހައިގެން މާސްކު އަޅަން ބްރެޒިލްގެ ރައީސަށް އެޤަޢުމުގެ ޤާޟީއެއް އަމުރު ކޮށްފި
އަމީރާ
މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުންނަށް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓަރު ޑރ.މުހައްމަދު ސަލާހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިފަހަރު …
މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 10،000 މީހުންނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މިފަހަރު ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެގައުމުގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނިންމައިފިއެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު …
ހައްޖުގައި މިފަހަރު ބައިވެރިވެވޭނީ ސައުދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަނި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަން ލިޔުއްވި ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވަން އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މި ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވަން …
ބޯލްޓަންގެ ފޮތް ނެރުން ހުއްޓުވަން ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރެޒިލް އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. …
ބްރެޒިލް އިން އެއް ދުވަހުން 50،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯ، 'ދެޓް ސެވެންޓީސް ޝޯ' ގެ ތަރި، ޑެނީ މާސްޓަސަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. ލޮސް އެންޖެލެސް ކައުންޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް އެޓާނީ، ޖެކީ ލޭސީ …
ޑެނީ މާސްޓަންއަށް ރޭޕްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަމުންދާތީ އެ ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފިއެވެ. ބެއިޖިން އިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެންނަން ފަށާފައިމިވަނީ، ކޮވިޑްގެ ކޭހެއް …
ބެއިޖިންގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން މެދުއިރުމައްޗާއި އުތުރު އެފްރިކާ އިން 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން މަރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ …
ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން 50،000 ކުޑަކުދިން މަރުވެދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކަރަންޓީނު އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފު ވުމުން ބެލްޖިއަމްގެ އަމީރު ޖޯޗިމް، ސްޕެއިން އިން ޖޫރިމަނާ ކޮއްފިއެވެ. އަމީރު ޖޯޗިމް ޖޫރިމަނާ ކުރެވުނީ އޭނާ ސްޕެއިން އަށް ދަތުރު ކުރުމަށްފަހު …
ސްޕެއިންގެ ކަރަންޓީނު އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފުވުމުން ބެލްޖިއަމްގެ އަމީރު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އަމީރާ
އިންޑިއާގައި 500 ރޭލު ކެރިޖު ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދޭ ވޯޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެޤައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އެޤައުމުން ނިންމާފައި ވަނީ ދިއްލީގައި ކުއްލިއަކަށް …
އިންޑިއާގައި ރޭލުތައް ކޯވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދޭ ވޯޑުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަނީ
އަމީރާ
އެމެރިކާގެ ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު މަރަފިއިއެވެ. މިފަހަރު އެޤައުމުގެ ފުލުހުން މަރާލާފައިވަނި ރޭއިޝާޑް ބްރޫކްސް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހެކެވެ. ބްރޫކްސް މަރާލެވުނީ ހުކުރު …
އެމެރިކާގެ ފުލުހުން އަނެއްކާވެސް ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކު މަރައިފި
އަމީރާ
ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނާމެދު އިންޑިއާގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އަމަލުކުރަނީ ވަރަށް ދެރަވަރުކޮށް ކަމަށް އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ …
ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނާމެދު އިންޑިއާގެ ބައެއް ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އަމަލުކުރަނީ ދެރަވަރުކޮށް
ހަސަން ރަޝީދު