Last Updated: February 19, 23:07
Wednesday, February 19, 2020
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް އީރާނުން ވެސް ފެނިއްޖެއެވެ. އިރާނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ދެ …
އީރާނުން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ހޮންކޮންގް އިން ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހޮންކޮންގްގެ ޕްރިންސެސް މާގްރެޓް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ މި ބަލީގައި އެގައުމުން މަރުވެފައިވާ ދެވަނަ މީހަކީ …
ވައިރަހުގައި ހޮންކޮންގް އިން ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު …
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2000 އަށް އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާއިން މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރެމުންދާ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި، ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ކުއްތާއާއި ބުޅަލުގައި މާސްކް އަޅުވަން ފަށައިފިއެވެ. މާސްކް …
ކޮވިޑް-19: ޗައިނާގައި ޖަނަވާރުން މާސްކް އަޅުވަން ފަށައިފި
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ވޫހާންގެ ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނީ ވޫހާންގެ ވޫޗަންގް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ލިއު …
ވައިރަހުގައި ޗައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑިރެކްޓަރަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާއި މަގުބޫލު ޝަޚްޞިއްޔަތުންނާއި އިޖުތިމާޢީ މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމުގެ ރޮގުން މުޅިދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު، ގެލަޕް އިންޓަނޭޝަނަލްއިން ހާމަކުރިގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ މުސްލިމް ލީޑަރުންގެތެރެއިން އެންމެ މަގުބޫލު ލީޑަރަކީ …
އެންމެ މަގުބޫލު މުސްލިމް ލީޑަރ: ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް 105 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް …
ކޮވިޑް-19: އިއްޔެ އެކަނިވެސް 105 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަހުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1600 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު …
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1600 އަށް އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފްރާންސުން ވެސް މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފްރާންސްގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ވައިރަސް …
ވައިރަސް ޖެހިގެން ފްރާންސުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް މިސްރުން ވެސް ފެނިއްޖެއެވެ. މިސްރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުން މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މިސްރުގައި …
މިސްރުން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަންޑަ އާޗޭ ސިޓީގައި ވެލެންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަމީނުއްﷲ އުސްމާން ވިދާޅުވީ ވެލެންޓައިންސް ޑޭ އަކީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ …
އިންޑޮނީޝިއާގެ ސިޓީއެއްގައި ވެލެންޓައިންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުން މަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާ އިން މިހާތަނަށް މި ވައިރަހަށް ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، ބަލިން ރަނގަޅުވުމުން …
އިންޑިއާ އިން ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން މި ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުގެ …
ކޮވިޑް-19: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1400 އަށްވުރެ މައްޗަށް!
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާ އިން ފެތުރެން ފެށި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ޖަޕާނުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ޖަޕާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަޓްސުނޯބޫ ކަޓޫ މިއަދު …
ވައިރަސް ޖެހިގެން ޖަޕާނުން މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނި 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން މި ބަލި އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ޗައިނާގެ ހުބެއި ޕްރޮވިންސުގެ …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: އެއް ދުވަސްތެރޭ 200 އަށްވުރެ ގިނަ މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ އެކަނި 97 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ މަރުވި 97 …
ކޮރޯނާވައިރަސް: އިއްޔެ އެކަނި 97 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު