Last Updated: September 26, 22:03
Sunday, September 26, 2021
މިހާރު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ އ.ދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން ފުރުސަތަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ …
އ.ދ ގައި ވާހަކަދައްކަން ތާލިބާނުން ފުރުސަތަކަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ގައުމަކާއި ވެސް ގުޅުން ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ ބާރު އަލުން އަނބުރާ ހޯދާފައިވާ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. އަފްގާންގެ …
އިޒްރޭލް ނޫން އެހެން ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބާއްވަން ބޭނުން
ހަސަން ރަޝީދު
ތާލިބާނުން އަފްގާނިސްތާނުގައި އެކުލަވާލި ވަގުތީ ސަރުކާރުގައި އެމެރިކާގެ އެފްބީއައިގެ އެންމެ ވޯންޓެޑް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ސިރާޖުއްދީން ހައްގާނީ ހިމަނައިފިއެވެ. އަފްގާންގެ ބާރު އަލުން އަނބުރާ ހޯދާފައިވާ ތާލިބާނުން …
އެފްބީއައިގެ ވޯންޓެޑް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހަކު ތާލިބާން ސަރުކާރުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބާރު ހޯދާފައިވާ ޠާލިބާނުން ސަރުކާރެއް އުފެއްދިޔަސް އެ ސަރުކާރު ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި 20 އަހަރުވަންދެން ކުރަމުން އައި ހަނގުރާމަ …
ހުޅަނގުން ޠާލިބާން ސަރުކާރު ބަލައިގަންނަން ދެކޮޅު
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލަކަށް ހަތިޔާރާއެކު ބަޔަކު ވަދެގަނެ އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ 73 ދަރިވަރަކު ރަހީނު ކޮށްފި އެވެ. ނައިޖީރިއާގެ ފުލުހުން ބުނީ ކަޔާ ވިލެޖުގައި ހިންގަމުންދާ ސެކެންޑްރީ …
ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލެއްގެ 73 ދަރިވަރުން ރަހީނުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއިން ކުރަމުން އައި ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައިސް، ބޭރުގެ ފައުޖުތައް އެއްކޮށް އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަޑިން ރޭ މެންދަމު 00:30 ހާއިރު އެމެރިކާގެ އެންމެ …
ހުޅަނގުގެ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބައި ނިމުމުން ޠާލިބާނުން އުފާކުރުމުގައި!
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ އަފްގާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސިފައިން އެގައުމުން އިއްޔެ ފައިބައިފިއެވެ. ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ކެނެތު މެކެންޒީ …
އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނުން ފައިބައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސިންގަޕޫރުގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރުގެ 5.7 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުންވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. …
ސިންގަޕޫރުގެ އާބަދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ރައްދުގައި އެގައުމުގައި ތިބި އެ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް …
އަފްގާނުގައި ތިބި އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ރޭ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ރައްދުގައި އެގައުމުގައި ތިބި އެ ޖަމާއަތުގެ މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން އެމެރިކާ …
އައިއެސް އަށް ހަމަލާދޭން އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 60 އަށް އަރައިފިއެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ކާބުލް އެއާޕޯޓުގެ …
ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 60 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން މި ހަމަލާގައި 11 މީހަކު މަރުވެ، ގިނަ …
ކާބުލް އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ލަވަ ޖެހުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. އަފްގާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާއެކު އެގައުމުގެ ބާރު ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން އަލުން …
އަފްގާނިސްތާނުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ލަވަ ޖެހުން މަނާކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަސް ނިމުމުން އަފްގާނިސްތާނުން މީހުން ބޭރަށް ގެންދިޔުން މަނާވާނެ ކަމަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. އަފްގާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާއެކު އެގައުމުގެ ބާރު ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި …
މި މަސް ނިމުމުން އަފްގާނުން މީހުން ބޭރަށް ނުގެންދެވޭނެ: ތާލިބާން
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ އެންމެން އަނބުރާ ގެންނަވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަފްގާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމާއެކު، ތާލިބާން …
އަފްގާންގައި ތިބި އެމެރިކާގެ އެންމެން ގެންނާނަން: ބައިޑެން
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ސްރީލަންކާ ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ލޮކްޑައުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރެއިން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް …
ސްރީލަންކާ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު