Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
ވަޅިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާގައި އަވަހާރަވެފައިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެރިކަން ކުރާ ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ ސަރ …
އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ ކަންދަހާރް ސިޓީގައި ހުރި މިސްކިތެއްގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 32 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއަދުގެ ހަމަލާ އަމާޒުކޮށްފައިވާ ބީބީ ފާތިމާ މިސްކިތަކީ …
އަފްގާންގެ މިސްކިތަކަށް އިތުރު ހަމަލާއެއް، 32 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ލަގަބު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އީލޯން މަސްކް ހޯދައިފިއެވެ. ފޯބްސްއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިލޯން މަސްކުގެ މާލިއްޔަތުގައި މިވަގުތު 202.1 ބިލިއަން …
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހަކީ މިހަަރު އީލޯން މަސްކް
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގައި މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި މަރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޔުނިސެފުން ދީފިއެވެ. ޔުނިސެފްގެ ޑެޕިއުޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އޮމަރް އަބްދި ނިމިދިޔަ …
މިލިއަނެއްހާ އަފްޣާން ކުދިން މަރުވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަފްގާނިސްތާނުގެ ކުންދޫޒް ސިޓީގައި ހުރި މިސްކިތަކަށް ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 50 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކުންދޫޒްގައި ހުންނަ ސައީދު އާބާދް މިސްކިތަކީ އެގައުމުގައި …
އަފްގާންގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް، 50 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކޮށް ކާޓޫނު ކުރެހި ސްވީޑެންގެ ވިލްކްސް ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ މަދަނީ ފުލުސް އުޅަނދެއްގައި ދަނިކޮށް ޓްރަކެއްގައި ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި …
ރަސޫލާގެ ކާޓޫނު ކުރެހި ވިލްކްސް ރޯވެ އަނދައިފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
މިހާރު އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކްގައި ކުރިއަށްދާ އ.ދ ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެފައިވާ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން ފުރުސަތަކަށް އެދިއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ …
އ.ދ ގައި ވާހަކަދައްކަން ތާލިބާނުން ފުރުސަތަކަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލް ނޫން އެހެން ހުރިހާ ގައުމަކާއި ވެސް ގުޅުން ބާއްވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އަފްގާނިސްތާނުގެ ބާރު އަލުން އަނބުރާ ހޯދާފައިވާ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. އަފްގާންގެ …
އިޒްރޭލް ނޫން އެހެން ގައުމުތަކާ ގުޅުން ބާއްވަން ބޭނުން
ހަސަން ރަޝީދު
ތާލިބާނުން އަފްގާނިސްތާނުގައި އެކުލަވާލި ވަގުތީ ސަރުކާރުގައި އެމެރިކާގެ އެފްބީއައިގެ އެންމެ ވޯންޓެޑް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ސިރާޖުއްދީން ހައްގާނީ ހިމަނައިފިއެވެ. އަފްގާންގެ ބާރު އަލުން އަނބުރާ ހޯދާފައިވާ ތާލިބާނުން …
އެފްބީއައިގެ ވޯންޓެޑް ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހަކު ތާލިބާން ސަރުކާރުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ބާރު ހޯދާފައިވާ ޠާލިބާނުން ސަރުކާރެއް އުފެއްދިޔަސް އެ ސަރުކާރު ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި 20 އަހަރުވަންދެން ކުރަމުން އައި ހަނގުރާމަ …
ހުޅަނގުން ޠާލިބާން ސަރުކާރު ބަލައިގަންނަން ދެކޮޅު
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލަކަށް ހަތިޔާރާއެކު ބަޔަކު ވަދެގަނެ އެ ސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ 73 ދަރިވަރަކު ރަހީނު ކޮށްފި އެވެ. ނައިޖީރިއާގެ ފުލުހުން ބުނީ ކަޔާ ވިލެޖުގައި ހިންގަމުންދާ ސެކެންޑްރީ …
ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލެއްގެ 73 ދަރިވަރުން ރަހީނުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާއިން ކުރަމުން އައި ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް އައިސް، ބޭރުގެ ފައުޖުތައް އެއްކޮށް އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަޑިން ރޭ މެންދަމު 00:30 ހާއިރު އެމެރިކާގެ އެންމެ …
ހުޅަނގުގެ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބައި ނިމުމުން ޠާލިބާނުން އުފާކުރުމުގައި!
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ އަފްގާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސިފައިން އެގައުމުން އިއްޔެ ފައިބައިފިއެވެ. ސެންޓްރަލް ކޮމާންޑުގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ކެނެތު މެކެންޒީ …
އެމެރިކާގެ ހުރިހާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނުން ފައިބައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސިންގަޕޫރުގެ އާބާދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރުގެ 5.7 މިލިއަން މީހުންގެ ތެރެއިން 80 އިންސައްތަ މީހުންވަނީ ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. …
ސިންގަޕޫރުގެ އާބަދީގެ 80 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ރައްދުގައި އެގައުމުގައި ތިބި އެ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް …
އަފްގާނުގައި ތިބި އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ރޭ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އޭގެ ރައްދުގައި އެގައުމުގައި ތިބި އެ ޖަމާއަތުގެ މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން އެމެރިކާ …
އައިއެސް އަށް ހަމަލާދޭން އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު