Last Updated: July 23, 20:16
Tuesday, July 23, 2024
ސިކުނޑި އަށް ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެެއް ކަމަށްވާ "ބްރެއިން އީޓިން އެމީބާ އިންފެކްޝަން" ކެރަލާގައި ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް، އެތަނުގައި ނިޕާ ވައިރަސް ވެސް ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ. …
ކެރަލާގައި ނިޕާ ވައިރަސް ފެތުރެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ އިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 39،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ …
ގާޒާގެ ޝަހީދުންގެ އަދަދު 39،000 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބަންގްލަދޭޝްގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޔޫއޭއީގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބަޔަކު އަމިއްލަ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ ކުރުމުން ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި …
ޔޫއޭއީގައި މުޒާހަރާކުރި ބަންގްލަދޭޝް ބަޔަކު ޖަލަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމާލާ ހެރިސް އަސް ލިބިވަޑައިގަތުމާ އެކީ، އޭނަގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ނަންގަވާނެ ބޭފުޅެއްގެ …
ކަމާލާގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ކާކު؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން އަށް ވުރެ އެގައުމުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް ބަލިކުރަން މާ ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ …
ކަމަލާ ބަލިކުރަން މާ ފަސޭހަވާނެ: ޓްރަމްޕް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވަން އެގައުމުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް ނިންމަވައިފި އެވެ. ޑިމޮކްރެޓިކް …
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް ކަމަލާ ވާދަކުރައްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގައި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން އެގައުމުގެ މިހާރުގެ ރައީސް އަދި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް، ޖޯ ބައިޑެން ނިންމައިފި އެވެ. މިރޭ އާންމުކުރެއް …
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރަން ބައިޑެން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންޑިއާގައި ބޭއްވި ބޮޑު ކައިވެނީގެ ހަފުލާއާ ގުޅިގެން އާނަންތު އަމްބާނީ އާއި ރާދިކާ މާޗަންޓަށް އެކި މީހުންގެ ފަރާތުން އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ …
އާނަންތާއި ރާދިކާ އަށް އަގުބޮޑު ހަދިޔާތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން މިހާރު ވީރާނާވެފައި އޮތް ގާޒާގައި ޕޯލިއީ ބަލި ފެތުރެން ފަށައިފާނެކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ. ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނީ ގާޒާގެ …
ގާޒާގައި ޕޯލިއޯ ފެތުރުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޔަމަންގެ ބަނދަރު ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އަށް އިޒްރޭލުން ދިން ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދޭނެ ކަމަށް ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ. އިޒްރޭލުން މި ހަމަލާތައް …
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކަށް ރަނގަޅު ރައްދެއް ދޭނަން
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް ނުވިއްކަން ލަންކާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. ސަރުކާރުން އެގޮތަށް އިއްޔެ ނިންމީ ގައުމީ އެއާލައިން ވިއްކައިލަން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި …
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް ނުވިއްކަން ނިންމައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަންގްލަދޭޝްގައި ދަރިވަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ދަރިވަރުން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ކަމަށް ކުރި ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި އެގައުމުގެ ސިފައިންގެ …
ބަންގްލަދޭޝްގައި ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައިޓީ ސިސްޓަމްތަކަށް ޖެހުނު މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ މައިކްރޯސޮފްޓް ވިންޑޯސްއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލައެއްކަން މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާއިރު، …
ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބަންގްލަދޭޝްގައި ދަރިވަރުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ހައި ސެކިއުރިޓީ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. ދަރިވަރުން މުޒާހަރާ ކުރަމުންދަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ މިނިވަން ކަމަށް ކުރި …
ބަންގްލަދޭޝް ހައި ސެކިއުރިޓީ އެލާޓްގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސްގެ ނީސްގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓް އިމާރާތެއްގައި މިއަދު ރޯވެ 7 މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނީ މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޑަކުދިން …
އެޕާޓްމަންޓް އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ 7 މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނީ ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ފެންނަނީ ވަރަށް …
ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު