Last Updated: August 18, 09:01
Thursday, August 18, 2022
ޕާކިސްތާނުގައި ޕޯލިއޯ ވެކްސިން ދޭން އުޅުނު ޓީމެއްގެ ހިމާޔަތުގައި އުޅުނު ދެ ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ އެ ގައުމުގެ އުތުރު ހުޅަނގުގެ ތަންކް …
ވެކްސިން ޓީމަކަށް ހަމަލާދީ ދެ ފުލަހަކު މަރާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންގެ އަނބިކަނބަލުން، ޖިލް ބައިޑެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. ވައިޓްހައުސް އިން ބުނީ ޖިލް ބައިޑެން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު ބަލީގެ …
ބައިޑެންގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ސްޕޮޓިފައި އިން ހާއްސައެއް އޮފާއެއް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި އާ އޮފާ އަކީ އާންމުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން …
ސްޕޮޓިފައި އިން ހާއްސަ އޮފާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ވީޑިއޯތައް ބަލަން ބަރޯސާވާ ޔޫޓިއުބުން ސްޓްރީމިން ހިދުމަތެއް ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. …
ޔޫޓިއުބް ވެސް ސްޓްރީމިން އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ ޖޭކޭ ރޯލިން އަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި …
"ހެރީ ޕޮޓާ" ގެ ލިޔުންތެރިޔާ އަށް މަރުގެ އިންޒާރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހު ވައިގެ ހިދުމަތަށް ނުކުތް އިންޑިއާގެ އާ އެއާލައިންސް، "އަކާސާ އެއާ" ގެ ވެރިޔާ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ރާކޭޝް ޖުންޖުންވާލާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. …
މަހުޖަނު ޖުންޖުންވާލާ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބެލުންތެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި "ހެރީ ޕޮޓާ" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ވީޑިއޯ ގޭމް "ހޮގްވާޓްސް ލެގަސީ" ނެރުން އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެެ. ލިޔުންތެރިޔާ …
"ހެރީ ޕޮޓާ" ގޭމް އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މުރުތައްދުވެފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ އަށް ވަޅިން ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ބުނެފި އެވެ. ރުޝްދީ ،75، އަށް ވަޅިން …
ސަލްމާން ރުޝްދީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
މުރުތައްދުވެފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ އަށް އެމެރިކާގައި ހަމަލާދީ ޒަމަހްކޮށްލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގެ …
މުރުތައްދު ލިޔުންތެރިޔާ އަށް ހަމަލާ ދީފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތުއްތު ކުދިންނަށް ހާއްސަ ފުށް އުފައްދަމުން އަންނަ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި، ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އިން އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން …
ތުއްތުކުދިންގެ ފުށުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ރަސްކަންކުރަމުން އައި ނެޓްފްލިކްސް ފަހަތަށް ވައްޓާލައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. ގިނަ ބައެއްގެ ފެވަރިޓަކަށް މިހާރު ވެފައިވާ …
ސްޓްރީމިންގެ ރަސްކަން ޑިޒްނީ ޕްލަސް އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސެމްސަންގުން އިއްޔެ ބޭއްވި އިވެންޓްގައި ކުންފުނީގެ އާ ފަތްޖެހޭ ފޯނުތައް ދައްކާލައިފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ކުރިން ނެރެފައިވާ ފަތްޖެހޭ ފޯނުތަކާ މާ ބޮޑު ތަފާތުތަކެ ނެތް …
ސެމްސަންގުގެ އާ ފޯނުތައް 26 ގައި ބާޒާރަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހުގެ މެދު ތެރެއިން ފެށިގެން ސިންގަޕޫރްގައި ހުންނެވި ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ މިހާރު ތައިލޭންޑަށް ވަޑައިގަންވަން މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް …
ގޮޓަބަޔާ ތައިލޭންޑަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސްގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި ކުޅެވޭ ގޮތަށް މިދިޔަ ފަހުކޮޅު ތައާރަފުކުރި ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ޓެކް …
ނެޓްފްލިކްސްގެ ގޭމްތަކަށް ތަރުހީބު ކުޑަ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފްލޮރިޑާގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގެކޮޅު އެފްބީއައި އިން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ. ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ފްލޮރިޑާގައި ހުންނަ އޭނާގެ …
ޓްރަމްޕްގެ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޮޑެލް ޖިޖީ ހަޑީޑް ފުރަތަމަ ސޯލޯ ކްލޯތިން ލައިން ލޯންޗްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ އަންހެން މޮޑެލުންގެ ތެރޭގައި …
ޖިޖީ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން