Last Updated: April 20, 22:12
Tuesday, April 20, 2021
ރަމަޟާން މަހު މަސްޖިދުލް ހަރަމާއި މަސްޖިދުލް ނަބަވީގައި ކުރާ ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރު ކުރަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒު އަންގަވައިފިއެވެ. …
ދެ ހަރަމްގައި ކުރާ ތަރާވީހް ނަމާދު 10 ރަކުއަތަށް ކުރު ކުރަން އަންގަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖޯޑަންގެ ޝާހީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ނުތަނަވަސްކަމަށްފަހު ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ އާއި، ގޭގައި ބަންދުކުރި ކޮށްކޯފުޅު އަދި ކުރީގެ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް ހަމްޒާ ބިން އަލްހުސައިން އެކުގައި …
ނުތަނަވަސްކަމަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަސްގެފާނު އަބްދުﷲ އަދި ކޮށްކޯފުޅު ހަމްޒާ އެކުގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިިލިޕް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ބަކިންހަމް ޕެލަސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އުމުރުފުޅުން 99 އަހަރުގައި ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވެފައިވަނީ މިއަދު …
ޕްރިންސް ފިލިޕް އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް 19 އަށް ފައްސިވާ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓްގެ 20 ސިޓީއެއްގައި މިއަދުން ފެށިގެން ކާފިއު އެ ސްޓޭޓްގެ ސަރުކާރުން އިޢުލާން …
އިންޑިއާގެ 20 ސިޓީއެއްގައި ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރަސްކަމާއި ދެކޮޅު ރޭވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖޯޑަންގެ ރަސްގެފާނުގެ އެއްބަފާ ކޮށްކޯފުޅު އަދި ކުރީގެ ވަލީއަހުދު ޕްރިންސް ހަމްޒާ ބިން އަލްހުސައިން ގޭގައި ބަންދުކޮށްފިއެވެ. ބޭރު މީޑިއާތަކުން …
ރަސްކަމާ ދެކޮޅު ރޭވުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖޯޑަންގެ ކުރީގެ ވަލީއަހުދު ގޭބަންދުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ 533 މިލިއަން މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހެކަރުން ލީކުކޮށްލައިފިއެވެ. ހެކަރުން ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ދަމައިގަތީ އެ ޕްލެޓުފޯމުގެ ސަލާމަތީ …
ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ 533 މިލިއަން މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ލީކުކޮށްލައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް އިންޑިއާ އިން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކުރީ 25،000 …
އިންޑިއާ އިން 25،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ފަލަސްތީނަށް ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސީރިއާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އައްސަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ސީރިއާގެ ރައީސްގެ އޮފީހުން ބުނީ އައްސަދުގެ އިތުރުން އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން އަސްމާ ވެސް ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް …
ސީރިއާގެ ރައީސް އައްސަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސް ނިކޮލާ ސަކޯޒީއަށް ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ. ޕެރިސްގެ ކޯޓަކުން ސަކޯޒީގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނި އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު …
ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚަޝޯގީ މަރާލީ އެގައުމުގެ ބާރުގަދަ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ އަމުރަށް އެމެރިކާއިން ހާމަ ކުރި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ. …
ހަޝޯގީ މަރާލީ ވަލީ އަހުދުގެ އަމުރަށް: އެމެރިކާ
ހަސަން ރަޝީދު
އުތުރު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19އިގެ ވެކްސިން އާއި ފަރުވާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުނި ހެކް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. …
ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ޑާޓާ ހެކްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އުތުރު ކޮރެއާ އަށް
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެސްޓްރާޒެނެކާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެރަމް …
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދީފި
އީމާ މުހައްމަދު
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް ހިމެނޭ ކެޕިޓަލް އިމާރާތުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހިތްވަރު ދެއްވިކަން ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސެނެޓުން ރޭ …
ޓްރަމްޕް ކުށްވެރި ނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އޮކްސްފޯޑް/އެސްޓްރަޒެނެކާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިން ޖަހަން ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަނުން ލަފާދީފިއެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯއަށް ލަފާދޭ އެކްސްޕާޓް ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން ޑރ. އެލިހަންދުރޯ ކްރަވިއޯޓޯ …
އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ޖަހަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ލަފާ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އެގައުމުގެ ލީޑަރު އަން ސަން ސޫކީ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ސޫކީ ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ނޭޝަނަލް ލީގް ފޯ ޑިމޮކްރެސީގެ ތަރުޖަމާނު "ރޮއިޓާސް" އަށް މައުލޫމާތު …
މިޔަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ސޫކީ ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އެއް މާސްކުގެ ބަދަލުގައި ދެ މާސްކު އެޅުން ރަނގަޅު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އެލާޖީ އެންޑް އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު …
ކޮވިޑު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ދެ މާސްކު އެޅުން ރަނގަޅު: ފައުޗީ
ހަސަން ރަޝީދު