Last Updated: September 18, 12:38
Wednesday, September 18, 2019
ޕާކިސްތާނު ސްކޫލެއްގެ ހެޑްމާސްޓާރ ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނެ ހަޖޫ ޖެހިކަމަށް ދަރިވަރަކު ބުނުމުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ސިންދު ޕްރޮވިންސްގެ މިސްކޫލަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސްކޫލަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު …
ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނި ހިންދޫ ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަރަމްކޯ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އީރާން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން ކުރި ތުހުމަތު އެގައުމުން …
ސައުދީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ތުހުމަތު އީރާނުން ދޮގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް ރޭ ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކަށް ފަހު ތެޔޮ އުފެއްދުން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް މަދުކޮށްފިއެވެ. މިއާއެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ …
ހަމަލާއަކަށް ފަހު ސައުދީގެތެޔޮ އުފެއްދުމަށް މަޑުޖެހުމެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެންމެފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ތިބޭނީ ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ދިފާއުގައި ކަމަށް ތުރުކީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު މެވްލުތް ކަވުސޮގްލޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ތުރުކީން މިހެން ބުނެފައިމިވަނީ އަންނަ ހަފުތާގައި …
ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ތިބޭނީ ފަލަސްތީނުގެ ދިފާއުގައި: ތުރުކީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު ޖޯން ބޯލްޓަން މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފިއެވެ. ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބޯލްޓަންގެ ހިދުމަތް ދެން އިތުރަށް …
ޓްރަމްޕްގެ ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު މަގާމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަންގަވައިގެން ދިފާއީ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ބައެއް އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއަށް އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ …
ޓްރަމްޕުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހުން ބަލަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ތާލިބާނާ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ސުލްހައިގެ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ދެން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރަމްޕް މިހެން ވިދާޅުވީ …
ތާލިބާނާ މަޝްވަރާ ކުރުން ޓްރަމްޕް ހުއްޓާލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޒިމްބާބްވޭގެ 30 އަހަރު ވެރިކަން ކުރެއްވި އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. މުގާބޭއަކީ ޒިމްބާބްވޭގެ ފުރަތަމަ ބޮޑުވަޒީރުވެސް މެއެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ …
ޒިމްބާބްވޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮބަޓް މުގާބޭ އަަހާރަވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޯރިސް ޖޯންސަންގެ ކޮއްކޮ، ޖޯ ޖޯންސަން ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ މިނިސްޓަރ އަދި މެމްބަރުކަމުން ވެސް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ކަމާއި ބޯރިސް ހަވާލުވި …
ބޯރިސްގެ ކޮއްކޮ މިނިސްޓަރ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިރާނުން ޖައްވީ ހޯދުންތަކުގެ ނަމުގައި ކުރަނީ މިސައިލް ޓެސްޓުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އިރާން އިތުރަށް ވަރުގަދަވުމަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ: އެމެރިކާ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސް ސްޓޭޓުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އާންމުންގެ ތެރެއަށް ބަޑިން ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން 5 މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އެންމެ …
އެމެރިކާގައި ބަޑި ޖަހައި 5 މީހަކު މަރާލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާއާ އިނގިރޭސިންނާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ނުވަތަ ޓްރޭޑް ޑީލެއް ހެދޭނީ އެމެރިކާއިން ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދޫ ދީގެން ކަމަށް އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ބޯރިސް ޖޯންސަން …
އެއްބަސްވުމަކަށް ދެވޭނީ އެމެރިކާއިން ދޫދީގެން: ބޯރިސް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހުއްޓުމެއް ނެތި އަނދަމުންދާ ބްރެޒިލްގެ އެމޭޒޮން ޖަންގަލީގެ އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލުމަށް އެޤައުމުގެ ސިފައިން ނެރުމުގެ ހުއްދަ ރައީސް ޖައިރ ބޮލްސޮރާނޯ ދީފިއެވެ. މިހުއްދަ ބޮލްސޮރާނޯ އެންމެ …
އެމޭޒޮން ޖަންގަލީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ނިއްވާލުމަށް ބްރެޒިލްގެ ސިފައިން ނެރެނީ
އަމީރާ
ނޭޕާލްގެ މައުންޓް އެވެރެސްޓް ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް ގެންގުޅުން މަނާކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އެވަރެސްޓަށް އަރަން ދާ ފަރާތްތަކުން އެތަނަށް ގޮސް އެތަނަށް އުކާލާ …
އެވެރެސްޓް ސަރަހައްދުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަނާ ކޮށްފި
އަމީރާ
އެމޭޒޮން ޖަންގަލި ހުއްޓުމެއް ނެތި ދަނީ އަނދަމުންނެވެ. ހޫނު މޫސުމުގައި ޢާންމު ގޮތެއްގައި މި ޖަންގަލީގައި ރޯވާ ނަމަވެސް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުމަށް ޖާގަ …
އެމޭޒޮން ޖަންގަލި އަނދަނީ؛ ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކުށްވެރިކުރަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް
އަމީރާ
ބްރެޒިލްގެ އެމޭޒޮން ޖަންގަލީގައި ރިކޯޑު އަދަދަކަށް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ސްޕޭސް ރިޗާޗް އެޖެންސީއިން ބުނެފިއެވެ. ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯރ ސްޕޭސް …
އެމޭޒޮން ޖަންގަލި ބާރު މިނެއްގައި އަނދަނީ
އަމީރާ