Last Updated: April 6, 23:50
Monday, April 6, 2020
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އިރާނުން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާގެ އެހީ ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އިރާނުގެ …
ކޮވިޑާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އެމެރިކާގެ އެހީ ބޭނުމެއް ނޫން
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ އާއި އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ އެންވަޔަރަމެންޓް …
އެއް އަހަރަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި އޮތް އެއްބައިވަންތަކަން ދެއްކުމަށް، ނުވަ މިނެޓަށް އެގައުމުގައި ބޮކިތައް ނިއްވާލައިފިއެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުން …
އެއްބައިވަންތަކަން ދައްކަން އިންޑިއާ ނުވަ މިނެޓަށް ނިއްވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ޒުލެއްގައި އޮތް ޓައިގަރެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ނިއުޔޯކް ސިޓީގެ ބްރޮންކްސް ޒޫ ގައި މި ޓައިގަރު އޮތްއިރު، އެމެރިކާގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ …
މިނިކާވަގެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު، ބޮރިސް ޖޯންސަން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހުންނަވާ ގެކޮޅުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ ބޮރިސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑަށް …
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިޓަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ދަށަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މި ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު ވެފައިވާ …
އިޓަލީގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ދަށަށް ދާން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް މާސްކު އެޅުމާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގެންދަވަނީ ދެކޮޅުހައްދަވަމުންނެވެ. އެކަމަކު އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ގެންދަވަނީ މާސްކު އެޅުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. އެމެރިކާގެ ސެންޓަރ …
މާސްކު އަޅުއްވަން ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު، އެކަމަކު އަނބިކަނބަލުން ބޭނުންފުޅުވޭ!
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ސަޢޫދީ ޢަރަބިޔާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ނައްތާލެވޭނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެން ކަމުގައި އެގައުމުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ސައުދީގެ ސިއްހީ ވުޒާރާގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. މުޙައްމަދު އަލް ޢަބްދުލް …
ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ސްޕެއިންގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ދާން ފަށައިފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މި ބަލީގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑު ވެފައިވާ އެއް …
ސްޕެއިންގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް ދާން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާތެރޭ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެމެރިކާ އިން ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ …
ދެ ހަފްތާތެރޭ އެމެރިކާއިން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވާނެ: ޓްރަމްޕް
ހަސަން ރަޝީދު
ޓީވީ ޝޯ ހުށަހެޅުމުގެ ރޮނގުން މުޅިދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު އަދި މަގުބޫލު ތަރި، އޮޕްރާ ވިންފްރޭ، އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 10 މިލިއަން …
ކޮވިޑް-19 ފަންޑަށް އޮޕްރާ 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ތައިލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާގައި …
ތައިލޭންޑުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މުމްބާއީގައި ހުންނަ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝާހުރުކް ޚާންގެ ހަތަރު ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ދޫކޮށްފިއެވެ. ބްރިހާންމުމްބާއީ މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަން (ބީއެމްސީ) …
ޝާހުރުކް ޚާންގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި އުފަންވި އެއްމާބަނޑު ދެ ކުއްޖަކަށް "ކޮރޯނާ" އަދި "ކޮވިޑް" ގެ ނަމުން ނަންދީފިއެވެ. އިންޑީއާގެ ރައިޕޫރުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް މި ދެ ކުދިން (ފިރިހެން އަދި އަންހެން) …
އިންޑިއާގައި އުފަންވި ދެ ކުއްޖަކަށް "ކޮރޯނާ" އަދި "ކޮވިޑް" ކިޔައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައިވާ އެންމެ މީހަކު ވެސް ނެތްކަމުގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ބުނެފިއެވެ. އުތުރު ކޮރެއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލާދީ ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރާގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި ކޮރޯނާވައިރަސްއަށް …
ކޮވިޑް ފެނިފައިނުވަނީ އެޅި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން: އުތުރު ކޮރެޔާ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
އުތުރު ކޮރެއާގައި ކޮވިޑް-19 ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފިއެވެ. އުތުރު ކޮރެއާ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ އެއްވެސް ކޭސްއެއް …
އުތުރު ކޮރެއާގައި ކޮވިިޑް ނެތް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ
ހަސަން ރަޝީދު