Last Updated: October 20, 13:28
Tuesday, October 20, 2020
މުޅި ދުނިޔެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އެރިއިރު، އޭގެތެރެއިން …
ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 40 މިލިއަނަށް އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 5000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، އެގައުމުން …
ލަންކާ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 5000 އަަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ނިއުޒިލޭންޑުގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ތަފާތު ބޮޑުކޮށް މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން ކުރި ހޯއްދަވާނެކަން މިހާތަނަށް ގުނި ވޯޓުގެ ނަތީޖާ އިން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އާއްމު އިންތިހާބުގެ …
ބޮޑު ތަފާތަކުން ޖަސިންޑާ ދެވަނަ ދައުރެއް ކަށަވަރުކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ހާލުކޮޅު ކުރިއަށް ވުރެ ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ހާލުކޮޅު ދެރަވެ ޑރ.ބިލާލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން …
ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސްގެ ހާލުކޮޅު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން
ހަސަން ރަޝީދު
ހާލުކޮޅު ދެރަވެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. ޑރ.ބިލާލްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އޭނާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރީ އިއްޔެ …
ހާލުކޮޅު ދެރަވެ ޑރ.ބިލާލް ފިލިޕްސް އެޑްމިޓްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި 132 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މި 132 މީހުން ވެސް ނިސްބަތްވަނީ ލަންކާގެ ގަމްޕަހާ ޕްރޮވިންސްގެ …
ލަންކާއިން އިއްޔެ 132 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބޭ ފަރާތަކަށް އދ. ގެ ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމް (ޑަބްލިއުއެފްޕީ) ހޮވައިފިއެވެ. ނޯބެލް އިނާމު ކޮމިޓީން ޑަބްލިއުއެފްޕީ އަށް އެ …
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު، ވޯލްޑް ފުޑް ޕްރޮގްރާމަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާ އިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އެކަނި 207 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން މި 207 މީހުންގެ ތެރެއިން …
ލަންކާ އިން އެއް ދުވަހުން 207 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގައި މިދިޔަ މޭ މަހު ތެރޭ ކަޅު ނަސްލަށް ނިސްބަތްވާ ޖޯޖް ފްލޮއިޑް ހައްޔަރުކުރުމުގައި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އޭނާ މަރުވުމުން، ހައްޔަރުކުރި ފުލުސް މީހާ، …
ފްލޮއިޑް މެރި ފުލުސް މީހާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކުރި އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އުމުރުފުޅުން 74 އަހަރުގެ ޓްރަމްޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިން …
ޓްރަމްޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ހާލުކޮޅު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާގެ ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން …
ޓްރަމްޕްގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު، މިހާރު ހުމެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފިއެވެ. ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން މެލާނިއާ ޓްރަމްޕް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އިއްޔެ …
ޓްރަމްޕް އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސްގެ ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ޕެންސް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކޮށްފައިވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. …
ކޮވިޑް-19: އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސްގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑު ޓްރަމްޕް ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ރިިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވާ ވަގުތެެއްގައި ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ އާއި އަނބިކަބަލުން …
ޓްރަމްޕް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ކުވެއިތުގެ އަމީރު ޝައިހް ސަބާހް އަލް އަހުމަދު އަލް ސަބާހު މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ކުވެއިތުގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުން ވަނީ އުމުރުފުޅުން 91 އަހަރުގެ އަމީރު އަވަހާރަވިކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. …
ކުވެއިތުގެ އަމީރު އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންކަމް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2016 އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްކެވީ އެންމެ 750 ޑޮލަރު ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް …
2016 ގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ދެއްކެވީ 750 ޑޮލަރު
ހަސަން ރަޝީދު