Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ބާލީއަށް 6.1 މެގްނިޓިއުޑުގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެއެވެ. އެގައުމުގެ ގަޑިން ހެނދުނު 8:00 ޖެހިއިރު އައި މިބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިންނާއި ރައްޔިތުން ވަނީ ރައްކާތެރި …
އިންޑޮނީޝިޔާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ 45 ވަނަ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްއަކީ ޓުވިޓާއާ ވަރަށް ރަށްޓެހި ރައީސެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ރައީސަކު ޓުވީޓު ނުކުރައްވާ ވަރަށް ޓްރަމްޕް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް …
ޓުވީޓުތަކަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް ޓްރަމްޕް ހޫނު ފެނަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއިން 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހޫނުވުމުގެ ސަބަބުން އެތަންތާ ދިރިއުޅޭ ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންވަނީ …
އާދަޔާ ޚިލާފަށް ހޫނުގަދަވެ އިންޑިޔާ އިން 100 މީހުން މަރުވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ހަތަރު މީހެއްގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރައީސް ސިރިސޭނާ އަންގަވާފައިވަނިކޮށް، ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކުރުމަށް އެގައުމުގެ …
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓަށް މިއަދު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. ރޭ އެމެރިކާއަށް އައި މިބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކީ ދެދުވަސްތެރޭ އައި މިފަދަ ވަރުގަދަ ދެވަނަ ބިންހެލުމެވެ. ރޭގެ …
އެމެރިކާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މަޝްހޫރު އެޕަލް އައިފޯންގެ ޑިޒައިނަރު ޖޮނީ އައިވް 30 އަހަރު ދުވަހު ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު އެޕަލް ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް …
އެޕަލް އައިފޯން ޑިޒައިނަރު ކުންފުނި ދޫކޮށްލަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މެލޭޝިޔާ އިން އިންޑިޔާއަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަ ވެލާ އެއާޕޯޓުުން އަތުލައިގެންފިއެވެ. ކުއަލަ ލަމްޕޫރް އެއާޕޯޓުން ފުރަން އުޅުނު އިންޑިޔާ ދެމީހެއްގެ ލަގެޖު …
މެލޭޝިޔާ އެއާޕޯޓުން 5،000 އަށްވުރެ ގިނަ ވެލާ އަތުލައިގެންފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެޓް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގެ ކުރިން ބާއްވާ ބަހުސްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ވަރަށް …
ޑިމޮކްރެޓުންގެ ފުރަތަމަ ބަހުސް ފިނިގޮތަކަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސްރީލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަވާ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެގައުމުގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވީ ހަތަރު ގައިދީއެއްގެ މައްޗަށް …
ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާބެހޭ މަޖްލީހުގެ 41 ވަނަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ސެޝަން ސްވިޓްޒަރލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި ހުންނަ އ.ދ.ގެ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ފެށިއްޖެއެވެ. ތިން ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް …
41 ވަނަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލް ސެޝަން ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަވި މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފިއެވެ. މިސްރުގެ ސްޓޭޓް ޓީވީން ބުނިގޮތުގައި މުރްސީ އަވަހާރަވީ އިއްޔެ އޮތް ޝަރީއަތުގެެ އަޑުއެހުމަކަށް …
މުރްސީގެ ހަށިކޮޅު ފަސްދާނުލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ އަވާރަވެއްޖެއެވެ. މިސްރުގެ ސްޓޭޓް ޓީވީން ބުނިގޮތުގައި މުރްސީ އަވަހާރަވީ މިއަދު އޮތް ޝަރީއަތުގެެ އަޑުއެހުމަކަށް ވަޑައިގެން ހުންނަވަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން މުރްސީ …
މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުރްސީ އަވަހާރަވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބޯންގައި އޮގަސްޓް 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10 ވަނަ އިންޑިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގެ …
10 ވަނަ އިންޑިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް ފިލްމް "ބާޣީ 3" ގެ ފްރެންޗައިސް ޓީމާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ރިތޭޝް ކުޅޭނީ ލީޑްރޯލުގައި އުޅޭ ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ބޭބެއެއްގެ ރޯލެވެ. ރިތޭޝް …
ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް ފިލްމް "ބާޣީ 3" ގެ ޓީމާއި ގުޅިއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލުން ކަމަށްވާ ދަރްމެންދްރާ އަދި ހެމާ މާލިނީގެ ދަރި އީޝާ ޑިއޯލް އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ބާރަތު ތަޚްތާނީއަށް ދެވަނަ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެއެވެ. …
އީޝާ ޑިއޯލްއަށް ދެވަނަ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ބިރުވެރި ފިލްމް ބޫތުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅެނީ ވިކީ ކޯޝަލްއެވެ. މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު …
ކަރަން ޖޯހަރުގެ ބިރުވެރި ފިލްމުގައި ވިކީ ކޯޝަލް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު