Last Updated: June 25, 15:10
Tuesday, June 25, 2019
ފްރާންސު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ސިލްސިލާކޮށް ކުރެވުނު ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކުގައި، ފުލުހުންގެ ތެރެއިން މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ނިކުތް ބައެއް ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަން ނުޖެހޭ މިންވަރަށް …
ފްރާންސު މުޒާހަރާތަކުގައި ހަރުކަށިވި ފުލުހުންނަށް ދައުވާކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިހާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ނަރެންދުރަ މޯދީ، ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ދެވަނަ ދައުރަކަށް މިއަދު ކުރައްވައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލާގައި ހުންނަ …
މޯދީ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ބައްޕަ ވީރް ދޭވްގަން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްޓަންޓް ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ވީރް ދޭވްގަން މަރުވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ވީރް މަރުވުމުން …
އަޖޭގެ ބައްޕަ ވީރް ދޭވްގަން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމުން ތެރޭސާ މޭ ދާދި ދެންމެއަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ގަސްދު ކުރައްވާފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. އިނގިރޭސި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މޭ ވިދާޅުވީ އަންނަ ޖޫން …
ބޮޑުވަޒީރު ކަމުން މޭ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ނިއުޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދިން މީހާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. މިދިޔަ މާޗު މަހު ދިން އެ ހަމަލާގައި 51 މީހުން މަރުވިއިރު ގިނަ …
މިސްކިތަށް ހަމަލާދިން މީހާގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ފިލްމް "ލާލް ކަޕްތާން" މި އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުމަހު 6 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި ފިލްމު އުފައްދަން ފެށުމާއިއެކު މި …
ފިލްމް "ލާލް ކަޕްތާން" ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރު ނުދިނުމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިރާން އަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ޓްރަމްޕް ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެމެރިކާއާ ތޮޅެން ބޭނުންވާނަމަ …
ޓްރަމްޕް އިރާން އަށް: އެމެރިކާ އަށް އިންޒާރު ނުދޭތި!
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ ދިވެއްސެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަހާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. …
ދެ ދިވެހިންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކްކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އެ ބްލޮކޭޑް މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކްކޮށްފައިވަނީ …
ލަންކާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރިޔާސަތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނަކު ބަލަހައްޓައިފިއެވެ. މި ޝަރަފު ހޯދާފައިވަނީ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގައި މިޝިގަން ސްޓޭޓު ތަމްސީލު ކުރައްވާ …
އެމެރިކާގެ ހައުސްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން މުސްލިމު އަންހެނަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ތުރުކީގެ ޗެރިޓީ ގްރޫޕަކުން، ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަކޮށްފައިވާ މިއަންމާގެ ރަކިނީ ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. 2017 …
ތުރުކީން ރޮހިންޔާ މުސްލިމުންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި މިރޭ ވެސް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ރުވާން ގުނަސޭކަރަ ވިދާޅުވީ ކާފިއު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ …
ލަންކާގައި މިރޭވެސް ކާފިއު ހިންގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށާއި މުސްލިމް ޖަމާއަތްތަކަށް ރޭ ދިން ހަމަލާތަކުގައި މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ މަހު ލަންކާގައި ދިން ސިލްސިލާ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެގައުމުގައި …
ލަންކާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މުސްލިމަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ އަލަސްކާ މަތިން އުދުހެމުން ދިޔަ ދެ މަތިންދާބޯޓު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ފަސް މީހުން މަރުވެ އެކަކު ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިއްޖެއެވެ. މި ދެ ބޯޓަކީވެސް …
ދެ ފްލައިޓެއް އެކްސިޑެންޓުވެ ފަސް މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސްރީލަންކާގައި މިރޭ ކާފިއު ހިންގުމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ނިންމައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ރުވާން ގުނަސޭކަރަ ވިދާޅުވީ ކާފިއު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 9 އިން ފެށިގެން …
މިރޭ 9 އިން ފެށިގެން ލަންކާގައި ކާފިއު ހިންގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ގިނަ ސޯޝަލްމީޑިއާ ޕްލްޓްފޯމްތަކަށް ނުވަދެވޭގޮތަށް ބްލޮކްކޮށްފިއެވެ. ބްލޮކްކުރި އެޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫޓިއުބާއި އާންމުކޮށް މީހުން ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ޗެޓް އެޕްތައް ހިމެނެއެވެ. ފޭސްބުކްގައި ހިނގާދިޔަ …
ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކް ކޮށްފި
އަމީރާ