Last Updated: July 29, 13:54
Thursday, July 29, 2021
އަކްޝޭ ކުމާރުގެ 2022ގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ "ބައްޗަން ޕާންޑޭ"ގެ ފައިނަލް ޝޫޓިންގއަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ފިލްމުގެ ފައިނަލް ޝޫޓިންގއަށް ޓަކައި އަންދޭރީގެ …
އަކްޝޭގެ ފިލްމް "ބައްޗަން ޕާންޑޭ"ގެ ފައިނަލް ޝޫޓިންގއަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
2032ގެ އޮލިމްޕިކްސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބްރިސްބަންގައި ބާއްވަން އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކްސް ކޮމިޓީ(އައިއޯސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. 2032ގެ އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލާ ބިޑް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ބްރިސްބަންއިންނެވެ. …
2032 އޮލިމްޕިކްސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ބްރިސްބަންގައި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރެމުންދާ "ބްލެކް ފަންގަސް" ޖެހިގެން 4300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ބްލެކް ފަންގަސް ނުވަތަ …
އިންޑިއާގައި "ބްލެކް ފަންގަސް" ޖެހިގެން 4000 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބަރަހަނާ ފިލްމުތައް އުފައްދާ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި އޮންލައިންކޮށް ވިއްކަމުންދިޔަ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޝިލްޕާ ޝެއްޓީގެ ފިރިމީހާ ރާޖް ކުންދްރާއާއި ގުޅުންހުރި އެކައުންޓް ތަކަކުން 7.5 ކްރޯޑް …
ޝިލްޕާގެ ފިރިމީހާގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ދުބާއީގައި މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ނޫރު ނަމަކަށް ކިޔާ އަނތްބަކާއި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހުރި ކަމަށް މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައެއް ސަލްމާން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ދާދިފަހުން …
ދުބާއީގައި ސަލްމާންގެ އަނތްބަކާއި ދަރިއަކު ހުރިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ވިއްސާރަވެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ބިމުއަޑީގައި ހަދާފައިވާ ރޭލުވޭ ތަކުގައިގައި ފެންބޮޑުވެ ރޭލުގައި ތާށިވެފައިތިބި މީހުން މަރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިހާތަނަށް ސަބްވޭތަކުން 12 …
ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ސަބްވޭތަކުގައި ތާށިވި މީހުން މަރުވަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން 38،164 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 499 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. …
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާގައި އަނެއްކާވެސް ކޭސްތައް އިތުރުވަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕިކްސް ޓްރެއިންނިންގ ކޭމްޕުން ފިލައިގެން ދިޔަ ޔުގެންޑާގެ އެތްލީޓަކު ސެންޓްރަލް ޖަޕާން ސަރަހައްދުގައި އުޅެނިކޮށް ހޯދައިފިއެވެ. ޖޫލިޔަސް ސެކިޓޯލެކޯ ނަމަކަށް ކިޔާ މި އެތްލީޓު ހޯދާފައިވަނީ …
ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕިކްސް ކޭމްޕުން ފިލައިގެން ދިޔަ އެތްލީޓް ހޯދައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހޯމަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 1338 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑޮނޭޝިއާގައި ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ސާފު ނުވާ ކަމަށް ވެސް …
ހޯމަ ދުވަހު އިންޑޮނޭޝިއާއިން ކޮވިޑް ޖެހިގެން 1338 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޕާކިސްތާނުން ވައިގެ މަގުން ތާލިބާނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނައިބު ރައީސް އަމްރުﷲ ސާލިހް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފިއެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ނައިބު ރައިސް ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި ޕާކިސްތާނުގެ …
ޕާކިސްތާނުން ވައިގެމަގުން ތާލިބާނުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ލޮކްޑައުން ނެގުމަކީ ބުއްދިވެރިކަމެއް ނޫންކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް ބަނގްލަދޭޝްއިން އީދާއި ދިމާކޮށް 8 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ނަގައިފިއެވެ. ބަނގްލަދޭޝްގައި މިވަގުތު ދަނީ ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓް ހަލުވި …
ބަންގްލަދޭޝް އިން އީދަށް ލޮކްޑައުން ނަގައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކަށް ނަފްރަތުވުން ނައްތާލައި، އޯގާތެރިކަން އިސްކުރުމަށް ހައްޖު ހުތުބާގައި އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ހައްޖު ހުތުބާ މިފަހަރު ދެެއްވީ ޝައިހް ބަންދަރް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް އެވެ. …
ހައްޖު ހުތުބާ: ނަފްރަތު ނައްތާލައި، އޯގާތެރިކަން އިސްކުރޭ!
ހަސަން ރަޝީދު
ވިއްސާރަވެ ފެންބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގެ މުމްބާއީއިން 20 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ ރެސްޕޮންސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އާދީއްދަ ދުވަހު ވެހުނު ވާރޭގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ …
ފެންބޮޑުވެގެން މުމްބާއީއިން 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ރޭ ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމަކީ ހައްޖުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެވެ. އެގޮތުން ގެފުޅުގެ …
ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓޯކިއޯ އެތްލެޓިކްސްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދެ އެތްލީޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ސައުތު އެފްރިކާގެ 2 ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންވަނީ އޮލިމްޕިކްސް ފެއްޓުމުގެ 5 ދުވަސް ކުރިން …
ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ދެ އެތްލީޓުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަމަށްވާ ސާޖިދު ޖާވިދު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ސާޖިދު ހުންނެވީ ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ. ސާޖިދު …
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު