Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކޮކެއިން ބޭނުން ކުރާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ. މި މައްސަލަ ފެންމަތިކޮށްފައިވަނީ "ސަންޑޭ ޓައިމްސް" ނޫހުންނެވެ. އެ ނޫހުގައި …
އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގައި ކޮކެއިން ބޭނުންކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތު
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ މައިނޯރިޓީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގެ ވެރިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ހާމަވާ ސިއްރު ލިޔުންތަކެއް ލީކްވެއްޖެއެވެ. ޝިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާއި އެނޫންވެސް މައިނޯރިޓީ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް …
ލީކުވެފައިވާ ސިއްރު ލިޔުންތަކުން، ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ހާމަވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޯން" ސާޖެއް ނުވަތަ ކުއްލި އިތުރުވުމެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި ހުރިހާ ގައުމަކުން ވެސް އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު …
ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓަށް ހުރިހާ ގައުމަކުން ތައްޔާރުވާން އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޯން" ގެ ދެ ކޭސް އިންޑިއާ އިން ފެނިއްޖެ އެވެ. އިންޑިއާގެ ޔޫނިއަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ދެ …
ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް އިންޑިއާ އިން ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޯން" މިހާތަނަށް 24 ގައުމަކުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ. ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް އެންމެފަހުން ފެނިފައިވާ …
ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް 24 ގައުމަކުން ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓް "އޮމިކްރޯން" ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ފެނިއްޖެއެވެ. ސައުދީގެ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އިން ބުނިގޮތުގައި އާ ވޭރިއަންޓް ފެނިފައިވަނީ އުތުރު އެފްރިކާ އަށް …
ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ސައުދީން ފެނިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19ގެ އާ ވޭރިއަންޓް ކަމަށްވާ "އޮމިކްރޮން" ޔޫރަޕްގެ ގިނަ ގައުމުތަކުން ފެންނަން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މި ވޭރިއަންޓް އިނގިރޭސިވިލާތާއި، އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަނާއި ބެލްޖިއަމް އިން …
ކޮވިޑްގެ އާ ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ފެންނަން ފަށައިފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދީ "މަޖުބޫރުކުރުން" ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޓައިވާނާއި އެމެރިކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. ޓައިވާންގެ އިޤްތިޞާދާބެހޭ ވަޒީރު ވަންގް މީހުއާ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ޗިޕްގެ ދަތިކަމާއި، ޗައިނާގެ …
ޗައިނާގެ އިޤްތިޞާދީ "މަޖުބޫރުކުރުން" ތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޓައިވާނާއި އެމެރިކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދެކުނު އެފްރިކާ އިން ފެނިގެން އުޅޭ ކޮވިޑް-19 ވޭރިއަންޓަކީ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ވޭރިއަންޓެއް ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން …
އާ ވޭރިއަންޓާ އެކު ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިންޒާރެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ އައު ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕްގެ ގައުމަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނިއްޖެ އެވެ. މި ވޭރިއަންޓް ފެނުނު ފުރަތަމަ ޔޫރަޕްގެ ގައުމަކީ ބެލްޖިއަމް އެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ސިއްހީ …
ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓް ޔޫރަޕުން ފެނިއްޖެ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ދެކުނު އެފްރިކާ އިން ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވެރިއަންޓާއެކު ގައުމުތަކުން އަނެއްކާވެސް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން އެފްރިކާ އިން ފެނުނު މި …
ކޮވިޑްގެ އާ ވެރިއަންޓާއެކު އަނެއްކާވެސް ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔަހޫދީ އިޒްރޭލުން މެދުއިރުމަތީގައި ހިންގާ ޖަރީމާތަކުގެ ތެރެއިން ސީރިއާގެ ހޮމް ސަހަރަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއެއްގައި އެ ގައުމުގެ 2 ރައްޔިތަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. ސީރިއާގެ ނޫސް …
އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ސީރިއާގެ 2 ރައްޔިތަކު ޝަހީދު ކޮށްލައިފި
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ސްޓްރައިކަރު ބެންޒިމާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. ބެންޒިމާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް …
ބްލެކްމެއިލް ކުރުމުގެ ކުށް ބެންޒިމާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ހުޅަނގު ޔޫރަޕުގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އޮސްޓްރިއާގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުން ލޮކްޑައުން ކޮށްފިއެވެ. އެ ގައުމުގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ 2 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބިއިރު، …
އޮސްޓްރިއާގައި ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުން ފުރަބަންދު
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
އިކުއެޑޯގެ ޖަލެއްގެ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ގައިދީންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި 68 ގައިދީން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިކުއެޑޯގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނިގޮތުގައި އެ މާރާމާރީގައި 68 …
އިކުއެޑޯގެ ޖަލެއްގެ މާރާމާރީ ހިންގައި 68 ގައިދީން މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު، ހުކުރު ކުރަން ތިއްބައި މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި އެވެ. ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އަފްޢާނިސްތާނުގެ ނަންގަހާރު ޕްރޮވިންސްގެ މިސްކިތަކަށެވެ. ހުކުރު ނަމާދު …
ހުކުރަށް ތިއްބާ އަފްޣާނިސްތާނުގެ މިސްކިތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު