Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 60 އަށް އަރައިފިއެވެ. ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ކާބުލް އެއާޕޯޓުގެ …
ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 60 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޖާނުން ފިދާވެގެން ދިން މި ހަމަލާގައި 11 މީހަކު މަރުވެ، ގިނަ …
ކާބުލް އެއާޕޯޓު ކައިރީގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ލަވަ ޖެހުން މަނާކުރާނެ ކަމަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. އަފްގާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާއެކު އެގައުމުގެ ބާރު ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން އަލުން …
އަފްގާނިސްތާނުގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ލަވަ ޖެހުން މަނާކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަސް ނިމުމުން އަފްގާނިސްތާނުން މީހުން ބޭރަށް ގެންދިޔުން މަނާވާނެ ކަމަށް ތާލިބާން ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. އަފްގާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާއެކު އެގައުމުގެ ބާރު ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި …
މި މަސް ނިމުމުން އަފްގާނުން މީހުން ބޭރަށް ނުގެންދެވޭނެ: ތާލިބާން
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ އެންމެން އަނބުރާ ގެންނަވާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަފްގާނުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ފޭބުމާއެކު، ތާލިބާން …
އަފްގާންގައި ތިބި އެމެރިކާގެ އެންމެން ގެންނާނަން: ބައިޑެން
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ސްރީލަންކާ ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ލޮކްޑައުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރެއިން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް …
ސްރީލަންކާ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް ކަމަށާއި އެންމެންނަށް މައާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އަފްގާނިސްތާނުގެ ބާރު އަތުލާފައިވާ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން ބުނެފިއެވެ. އަފްގާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާއެކު އެގައުމުގެ …
ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް، އެންމެންނަށް މައާފުކޮށްފިން: ތާލިބާން
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާ ސިފައިން މީގެ 20 އަހަރު ކުރިން އަފްގާނިސްތާނަށް ދިޔަ މަގުސަދު ހާސިލުވެފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިޑެން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަފްގާނިސްތާނުން …
އެމެރިކާ ސިފައިން އަފްގާނިސްތާނަށް ދިޔަ މަގުސަދު ހާސިލުވި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްގާނިސްތާނުގެ ހަނގުރާމަ ނިމިފައިވާކަން، އެގައުމުގެ ބާރު އަލުން އަނބުރާ އަތުލާފައިވާ ތާލިބާން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ތާލިބާން ޖަމާއަތުގެ ސިޔާސީ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ނައީމް އަލްޖަޒީރާ …
އަފްގާނިސްތާން ހަނގުރާމަ ނިމިއްޖެކަން ތާލިބާނުން އިއުލާންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ސްރީލަންކާގައި ކާފިއު ހިންގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ލަންކާގެ އާމީ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް ޝަވެންދްރާ ސިލްވާ ވިދާޅުވީ މާދަމާ ރެއިން …
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ލަންކާގައި ކާފިއު ހިންގަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ތާލިބާނުންގެ ބާރު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ގަދަވެ ވެރިކަން ކުރާ ކާބުލް ސިޓީ ވަށާލާފައިވަނިކޮށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ޤައުމު ދޫކޮށް ފުރާފައިވާ ކަމަށް ބޭރު މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް …
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް ޤައުމު ދޫކޮށް ފުރައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަންކުރާ ސިޓީ ކާބުލް ވަށާލާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ. ތާލިބާނުން ކާބުލް ވަށާލާފައިވާއިރު އަފްޣާނިސްތާނުގެ ރައީސް ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅުގައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން …
ލޭއޮހޮރުވުމަށް ނުގޮސް ވެރިކަން ހަވާލުވުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަފްގާނިސްތާނުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ، ކަންދަހާރު ހިފާފައިވާކަން ތާލިބާނުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. އަފްގާނިސްތާނުގެ ޒަމާންވީ ހަމަނުޖެހުން ގޯސްވެ، ތާލިބާނުންގެ ބާރުގަދަ ކުރަން ފަށާފައިމިވަނީ އެގައުމުގައި …
އަފްގާންގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ތާލިބާނުން ހިފައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ތާލިބާނުން ކުރިމަތިލާ ހިންގަމުންދާ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ޕާކިސްތާނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ގޮވާލާ އަޑު ގަދަވެއްޖެއެވެ. ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ …
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހަމަނުޖެހުން: ޕާކިސްތާނަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން ގޮވާލާ އަޑުގަދަވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ނިއު ޔޯކުގެ ގަވަރުނަރު އެންޑްރޫ ކޫމޯ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ކޫމޯ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިމިވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންތަކަކަށް ކޫމޯ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތަހުގީގީ …
ނިއު ޔޯކުގެ ގަވަރުނަރުގެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަފްޣާނިސްތާނުގައި މިހާރު ހިނގާދާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)އިން އެ ގައުމަށް އިންޒާރެއް ދީފިއެވެ. ތާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އަދި …
ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އީޔޫގެ އިންޒާރެއް އަފްޣާނިސްތާނަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން