Last Updated: March 30, 15:55
Thursday, March 30, 2023
ޕާކިސްތާނަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 6.5 ބާރުގައި އައި ބިންހެލުން އައީ އުތުރު ޕާކިސްތާނުގެ …
ޕާކިސްތާނަށް ބިންހެލުމެއް، ބަޔަކު މަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު މީޑިއާ މަހުޖަނު ރުޕަޓް މާޑޮކް އުމުރުން 92 އަހަރުގައި އިތުރު ކައިވެންޏަަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. ނިއު ޔޯކް ޕޯސްޓްގައި އިއްޔެ ގެނެސްދިން ލިޔުމެއްގައި …
މާޑޮކް 92 އަހަރުގައި ކައިވެނި ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތާއި ގައުމުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު މި އަހަރު ވެސް އެންމެ އުފާވެރި ގައުމަކީ ފާއިތުވި ހަ އަހަރު ވެސް އެ …
އެންމެ އުފާވެރި ގައުމަކީ ފިންލޭންޑް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އޭނަ ހައްޔަރުކުރަން އުޅޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ ސަޕޯޓަރުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް މުޅި އެމެރިކާގައި މުޒާހަރާކުރަން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގޮވާލައްވައިފި …
އަހަރެން ހައްޔަރު ކުރަން އެބައުޅޭ: ޓްރަމްޕް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑިމިއަ ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓު (އައިސީސީ) އިން އަމުރެއް ނެރެފި އެވެ. ޕުޓިން ހައްޔަރުކުރަން އައިސީސީން އަމުރު ނެރުނީ ޔުކްރޭންގައި ހިނގަމުންދާ …
ޕުޓިން ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރެއް ނެރެފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ޕްރައިވެޓް އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ ސްޕައިސް ޖެޓްގެ މަތިންދާބޯޓެއްގެ ދަތުރުމަތީގައި ކޮކްޕިޓްގައި ދެ ޕައިލެޓަކު، މަތި ނެތް ތަށީގައި ކޮފީ ބުއި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. …
ކޮކްޕިޓްގައި ކޮފީ ބުއި ގޮތުން މައްސަލަގަނޑެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޗެލްސީން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 23 ގައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަސް ފެށޭ އިރު، …
ޗެލްސީން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓިކްޓޮކަކީ އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ އެ އެޕް މަނާކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކަށް ޓިކްޓޮކް ވިއްކައިލަން ސަަރުކާރުން އިންޒާރު …
އެމެރިކާ އިން ޓިކްޓޮކަށް އަލުން އިންޒާރެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގައި ފިޔާ ހައްދާ ދަނޑުވެރިންނަށް ހަމައަގު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ މުޒާހަރާކުރަން ފަށަށއިފި އެވެ. އެގޮތުން މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަނޑުވެރިންތަކެއް ވަނީ އެ މީހުން …
ފިޔަ އަށް ހަމައަގު ނުލިބޭތީ މުޒާހަރާ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީ އަށް ޗުއްޓީ އަށް ދާ ޓޫރިސްޓުން ސައިކަލްތަކުގައި ޓްރެފިކް ގަވައިދުތަކާ ހިލާފުވެ، އާންމުންނަށް އުނދަގޫ ވެސް ގޮތަށް އުޅޭތީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ސައިކަލް ދުއްވަން މަނާކުރަން …
ބާލީގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް ސައިކަލް މަނާ ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކޮވިޑާ ވިދިގެން ޗައިނާ އަށް ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރުމުގައި އަޅާފައިވާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އުވާލައި، އެ ގައުމު އެއްކޮށް ހުޅުވައިލަން ނިންމައިފި އެވެ. ކޮވިޑްގެ ކުރިން ޗައިނާ …
ޓޫރިސްޓުންނަށް ޗައިނާ އެއްކޮށް ހުޅުވާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާއްޖެއާ ގުޅޭގޮތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ސްރީލަންކާގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ހަރިން ފެނާންޑޯ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އައިޓީބީ ބާލިން ފެއާގައި ލަންކާގައި ހުރި ޓޫރިޒަމްގެ …
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މައާފަށް އެދިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ގައުމީ އިތުރު އެއާލައިނެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ. ސައުދީގެ ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް (ޕީއައިއެފް) އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި އެއާލައިނަށް …
ސައޫދީން އާ އެއާލައިނެއް އުފައްދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ހިންގަމުން އަންނަ މެޓަ އިން ޓްވިޓާ ކަހަލަ އެޕަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމުން އެ ކުންފުނީގެ ތަރުޖަމާނު …
މެޓަ އިން ޓްވިޓާ ކަހަލަ އެޕެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޗައިނާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އަށް ވެރިކަމުގެ ތިން ވަނަ ދައުރެއް ވެސް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުން ބޭނުންވާހާ ގޮތަކަށް "ރަބަރު ސްޓޭމްޕް" ޖަހާ އެ …
ޝީ އަށް ވެރިކަމުގެ ތިން ވަނަ ދައުރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ ބައި ގަރުނެއްހާ ކުރިން އިންޑިއާގައި ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ސޮފްޓް ޑްރިންކް ބްރޭންޑް "ކޭމްޕާ ކޯލާ" އަލުން ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. އިންޑިއާގައި …
އިންޑިއާގެ "ކޭމްޕާ ކޯލާ" އަލުން އަންނަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން