Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމާމެދު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ސައުދީގައި ބޮޑުވެފައިވާއިރު …
ހައްޖުގެ އަޅުކަމާމެދު ސައުދީން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ހުރި 50،000 އަހަރުވީ ފެންގަނޑެއްގެ ކުލަ ފިޔާތޮށި ކުލައަށް ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ. މަހަރާޝްތްރާ ސްޓޭޓުގައި ހުންނަ މި ފެންގަނޑުގެ ކުލަ ކުއްލިއަކަށް ބަދަލު ވެފައިވަނީ މީގެ …
އިންޑިއާގެ 50،000 އަހަރުވީ ފެންގަނޑެއްގައި ފިޔާތޮށި ކުލަ ޖެހިއްޖެ
އަމީރާ
ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށްޓަކައި ދެކުނު އެފްރިކާ އިން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމައިފިއެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ …
ދެކުނު އެފްރިކާ އިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރަށްޓަކައި މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިނުވާން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މެލޭޝިއާގެ ރިލިޖަސް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޒުލްކިފްލީ މުހައްމަދު …
މެލޭޝިއާ އިން މިއަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ނުފޮނުވަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޯވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ލުއި ކުރުމާއެކު، އެޤައުމުގެ ވެރި ރަށް، ދިއްލީގައި ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވާން ފަށައިފިއެވެ. 16 …
ކޯވިޑާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުން ދިއްލީގައި ބަލި އިތުރު ވަނީ
އަމީރާ
ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ފުލުހުންނަށް ކިޔައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް، އެމެރިކާގައި ދާދިފަހުން މަރާލެވުނު ޖޯޖް ފްލޮއިޑްގެ ބޭބެ ފިލޮނައިސް ފްލޮއިޑް ބުނެފިއެވެ. އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ޖޯޖް …
"ބާރުގެ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ފުލުހުންނަށް ކިޔައިދޭންޖެހޭ"
ހަސަން ރަޝީދު
ފުލުހުންގެ އަނިޔާތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ދާދިފަހުން މަރުވި ޖޯޖް ފްލޮއިޑް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކުރީގެ ފުލުހަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޖަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ …
ފްލޮއިޑް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި އެކަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ތައިލޭންޑުގައި ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުމާއެކު، އިތުރު ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލަން އެޤައުމުން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން މި ތަންތަން ހުޅުވާލެވޭނީ ވަކީ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުންނެވެ. މިކަން އެޤައުމުން މިއަދު …
ކޯވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރެވުމުން ތައިލޭންޑްގެ އިތުރު ވިޔަފާރިތައް ހުޅުވާލަނީ
އަމީރާ
މީހުންގެ ކަރުގައި ހިފައިގެން ހައްޔަރު ކުރުމާއި، އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި މީހަކު މަތަ ކުރުމަށް ކަރުގައި ހިފުން ފްރާންސްގެ ފުލުހުންނަށް މަނާ ކުރުމަށް ނިންމަައިފިއެވެ. އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މިގޮތަށް …
މީހުންގެ ކަރުގައި ހިފައި ހައްޔަރުކުރުން ފްރާންސްގެ ފުލުހުންނަށް މަނާކުރަނީ
އަމީރާ
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ މިސްކިތްތަކުން ނޫންކަމުގައި ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޢިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޯދަމަހުގެތެރޭގައި މިސްކިތްތައް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް ހުޅުވާފައި ހުރުމުން އިދިކޮޅުފަރާތްތަކުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ބޮޑަށް …
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ މިސްކިތްތަކުން ނޫން: ޢިމްރާން
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ނޮވެމްބަރ މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންކަމުގައިވާ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ބުޝްއާއި …
އިންތިހާބުގައި ޓްރަމްޕަށް ވޯޓު ނުދެއްވަން ބުޝް ނިންމަވައިފި
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
އިންޑިއާގެ މަހަރާޝްތްރާ ސްޓޭޓްގައި ކޯވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާއަށް ވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރު، މަހަރާޝްތްރާގެ ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ …
އިންޑިއާގެ މަހާރަޝްތްރާގައި ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ޗައިނާ އަށްވުރެ މައްޗަށް
އަމީރާ
ވަކަރުން އަތް ދޮންނަ މެޝިނެއް ހެދި ކެންޔާ ކުއްޖަކަށް އެޤައުމުގެ ރައީސުގެ އިނާމު ލިބިއްޖެއެވެ. އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ސްޓެފެން ވަމުކޮޓާ މި އަތް ދޮންނަ މެޝިން …
އަތް ދޮންނަ މެޝިނެއް ހެދި ކުއްޖަކަށް ކެންޔާގެ ރައީސްގެ އިނާމު ލިބިއްޖެ
އަމީރާ
ލޮކްޑައުނަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ވެސް ޖިމްތައް ނުހުޅުވާތީ އިންޑިއާގައި މުޒާހަރާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ލޮކްޑައުނަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ޝޮޕިން މޯލްތަކާއި، ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ހޮޓެލް އަދި އަޅުކަން ކުރާ ތަންތަން …
ޖިމްތައް ނުހުޅުވާތީ އިންޑިއާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފުރަބަންދު ގައުމަށް ބަރުދާސްތު ނުކުރެވޭނެކަމުގައި ޕާކިސްތާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޢިމްރާން ޚާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ފުރަބަންދަކާ ދިމާއަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނބުރި ނުދެވޭނެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ނުހުއްޓުވޭނެ. ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާނެ." …
ލޮކްޑައުންކޮށްގެން ތިބުމަކީ ފަގީރުންނަށް ވަރަށް ގެއްލުން ބޮޑު ކަމެއް
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުންތަކާ ދެކޮޅަށް ކެނެޑާގައި ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޫ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ޝުޢޫރުތައް ފައުޅުކުރަމުން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވަޒީރުވެސް …
ފްލޮއިޑްގެ މަރު: ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ