Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަކަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހީމް ހުވާކުރައްވައިފި އެވެ. އޭނާ އެ މަގާމަށް މިއަދު އައްޔަންކުރެއްވީ ރަސްގެފާނު ސުލްތާން އަބްދުﷲ އެވެ. އަންވަރަކީ އޭޝިއާގެ …
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް އަންވަރު
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މިދިޔަ މަހު ބްރެޒިލްގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވުމުން ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވައި، އިންތިހާބުގެ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ކަނޑަޅައި ދިނުމަށް ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ޖައި ބޮލްސޮނާރޯ …
ބޮލްސޮނާރޯގެ ޕާޓީ 4.1 މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލްގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސީރީޒް އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި ޕްރީމިއާކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. "ޗެޕްޓާސް: ފޯކަސަސް އޮން …
ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ސީރީޒް އަންނަ މަހު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ޖަރުމަނު އަތުން 2-1 އިން ޖަޕާން މޮޅުވި މެޗަށްފަހު އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ރީތި ނަމޫނާއެއް ދައްކައިފި އެވެ. ޖަޕާން ރައްޔިތުންނަކީ …
ދަނޑު ސާފުކޮށް ޖަޕާން ސަޕޯޓަރުންގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ މަހު ބްރެލްޒިލްގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ބަލި ގަބޫލު ނުކުރައްވައި އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޖައި ބޮލްސޮނާރޯ …
ބަލި ގަބޫލު ނުކޮށް ބޮލްސޮނާރޯ ކޯޓަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތުރުކީ އަށް ބިންހެލުންތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ބިންހެލުން އައީ ހުޅަނގު ތުރުކީ ޑުޒުސް ސަރަހައްދަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ރިކްޓާ މިންގަނޑުގައި 6.0 ގަ އެވެ. …
ތުރުކީ އަށް ބިންހެލުންތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިއަދު އާޖެންޓީނާ އަތުން 2-1 އިން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ މޮޅުވުމުން މާދަމާ އަކީ އެގައުމަށް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ސައުދީ …
ސައުދީ މޮޅުވުމުން މާދަމާ ބަންދު
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ގަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން އެކި ގައުމުތަކުން ދާ ޢައިރު މުސްލިމުން އިސްލާމް ދީނަށް ވަންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ. …
ގަތަރަށް ދާ އެތައް ބަޔަކު އިސްލާމް ވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑޮނީޝީ އަށް އިއްޔެ އިއްޔެ ބިންހެލުމެއް އައިސް އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި ވަނިކޮށް ސޮލަމަން އައިލޭންޑްސް ވެސް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން …
ސޮލަމަން އައިލޭންޑްސް އަށް ބިންހެލުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި 162 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ސިއަންޖުރް އަވަށަށް 5.6 ގެ ބާރުމިނުގައި އައި މި ބިންހެލުމުގައި 162 މީހުން މަރުވުމުގެ …
ބިންހެލުމެއްގައި އިންޑޮނީޝިއާ އިން 162 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހެދި ސައިންސް އެކްޕެރިމަންޓެއް "ގޮވައި" ގިނަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް މިއަދު އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މޭންލީ ވެސްޓް ޕަބްލިކް …
އެކްސްޕެރިމަންޓެއް "ގޮވައި" ދަރިވަރުން ޒަހަމްވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރޭ ގަތަރުގައި ފެށި ވޯލްޑް ކަޕާ އެކީ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުއްޓުނު އެކަކީ މުބާރާތް ހުޅުވަން ބޭއްވި ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވި …
ގާނިމް؛ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޤުރުއާންގެ އަޑު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޔުކްރޭނަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދޭން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރު ރިޝީ ސުނާކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރަޝިއާ …
ޔުކްރޭނަށް ޔޫކޭ އިން 60 މިލިއަންގެ ޕެކޭޖެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް އަނބުރާ ދީފި އެވެ. ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕް ދާއިމީކޮށް ބޭރުކޮށްލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް …
ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އިޔާދަކޮށް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުމުރުފުޅުން 97 އަހަރުގައި މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރެއްވި އެގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރް މުހައްމަދު ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިވަޑައިގެންފި އެވެ. މިއީ 1969 …
އިންތިހާބުން މަހާތީރަށް ނާކާމިޔާބު
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެގައުމުގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގަތަރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ޕްރިންސް މުހައްމަދު ގަތަރަށް …
ވޯލްޑް ކަޕަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ގަތަރަށް
ހަސަން ރަޝީދު