Last Updated: January 24, 21:27
Friday, January 24, 2020
ޔުކްރޭން އެއާލައިންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުނީ އިރާނަށް އޮޅިގެން ދެވުނު ހަމަލާއަކުން ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފިއެވެ. ޔުކްރޭންގެ ވެރިރަށް ކިޔޭވް އަށް ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ …
ޔުކްރޭންގެ ފްލައިޓު ވެއްޓުނީ އިރާނަށް އޮޅިގެން ދެވުނު ހަމަލާއަކުން
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާއިން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މެގަން މާކަލް ދުރުވުމަށް ނިންމި ނިންމުގެ ސަބަބުން ޝާހީ އާއިލާއަށް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހެރީގެ …
ހެރީ އާ މެގަން ދުރުވުމުން ޝާހީ އާއިލާ ދެރަވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އަމާޒަކީ މެދުއިރުމަތިން އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް ފައްސާލުން ކަމަށް އިރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާ އާއި އިރާންއާ ދެމެދު ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިމިވަނީ މިދިޔަ …
އަމާޒަކީ މެދުއިރުމަތިން އެމެރިކާގެ ފައުޖުތައް ފައްސާލުން: އިރާން
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ހެނދުނު އިރާންގެ ޓެހްރާނުން ޔުކްރެއިންގެ ކިއެވް އަށް ދަތުރުކުރި ބޮއެންގެ 737 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓި، ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އިރާންގެ ނޫސް …
ވެއްޓުނު ބޯޓުން އެކަކުވެސް ސަލާމަތެއް ނުވި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިރާންގެ ވެރިރަށް ޓެހްރާން އިން ފުރައިގެން ދިޔަ ޔުކްރެއިން އެއާލައިންސްގެ ބޮއެންގެ 737 މަރުކާ ބޯޓެއް ޓެހްރާން ކައިރިން ވެއްޓިއްޖެއެވެ. އިރާންގެ ނޫސްތައް ބުނާ ގޮތުގައި 180 …
ޔުކްރެއިންގެ ބޯޓެއް ޓެހެރާން ކައިރިއަށް ވެއްޓިއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިރާނުން އެމެރިކާގެ ދެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ދިން ހަމަލާތަކަކީ ހަނގުރާމަ ފެށުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރިކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ. އަދި އެއީ ސަލާމަތީ …
ހަމަލާ ދިނީ ހަނގުރާމަ ފަށާކަށް ނޫން، ސަލާމަތަށް: އިރާން
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިރާގުގައި ގާއިމްވެފައި ހުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒަކަށް އިރާނުން މިސައިލް ހަމަލާ ފޮނުވައިފިއެވެ. މިހަމަލާތައް ފޮނުވާލާފައިވަނީ އެމެރިކާއިން މަރާލި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ލީޑަރު، ގާސިމް ސުލެއިމާނީ …
އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ ދެ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާ ދީފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އަވަހަރާކޮށްލާފައިވާ އިރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. އިރާނުގެ ގައުމީ ޓީވީން …
ސުލައިމާނީގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން 35 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އދ.ގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އަށް ދިއުމަށް ވިސާ ނުދިން ކަމަށް އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޖަވާދު ޒާރިފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޒާރިފް …
އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް އެމެރިކާ އިން ވިސާއެއް ނުދިން
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާ އިން އިރާނަށް ހަމަލާދީފިނަމަ އިސްރާއީލުގެ ދެ ސިޓީއެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހްސިން ރިޒާއީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި …
"އިރާނަށް ހަމަލާދީފިނަމަ އިސްރާއީލުގެ ސިޓީތަކެއް ބިމާ ހަމަކޮށްލާނަން"
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތީ އެމެރިކާ އާއި އިސްރާއީލަށް ކަޅު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ބުނެ، އަވަރާހަކޮށްލާފައިވާ އިރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ ދަރިކަނބަލުން އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ. …
ކުރިއަށް އޮތީ އެމެރިކާ އަށް ކަޅު ދުވަސްތަކެއް: ސުލައިމާނީގެ ދަރިކަނބަލުން
ހަސަން ރަޝީދު
އިރާގުގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ސިފައިން އެގައުމުން ބޭލުމަށް، އިރާގުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ބާރު އަަޅަން ފަށައިފިއެވެ. އިރާގުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިކަމަށް …
އިރާގުން އެމެރިކާ ސިފައިން ބޭލުމަށް ބާރު އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އޮސްޓްރޭލިޔާ ގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވި އިތުރަށް ގަދަ ވަމުން އަންނައިރު ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ އުޑުމަތި ގަދަ ރަތް ކުލައަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އަލިފާނުގެ އަސަރު އެންމެ …
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އުޑުމަތި ގަދަ ރަތަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިރާގުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސިފައިން ގާއިމްވެފައި ތިބި އަސްކަރީ ސަރަހައްދަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ. އޭއެފްޕީ އިން ދާދި ދެންމެއަކު ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ހަމަލާގައި …
އިރާގުގައި އެމެރިކާގެ ބޭސްއަކަށް ރޮކެޓު ހަމަލާ ދީފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އީރާނުގެ އިސްލާމީ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯޕްސް (އައިއާރުޖީސީ)ގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ޤާސިމް ސުލައިމާނީއަކީ ހަމައެކަނި އީރާނުގައި އާދަޔާޚިލާފު ޤަދަރެއް ދެވިފައިވާ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. އޭނާއަކީ މުޅިދުނިޔެއިން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ …
ޖެނެރަލް ސުލައިމާނީ: މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޝަޚްޞިިއްޔަތު!
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
އެމެރިކާ އިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިރާނުގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ޖެނެރަލް ގާސިމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލީ ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް …
ސުލައިމާނީ އަވަހަރާކޮށްލީ ހަނގުރާމައެއް ފަށާކަށް ނޫން: ޓްރަމްޕް
ހަސަން ރަޝީދު