Last Updated: October 1, 14:18
Sunday, October 1, 2023
ރުވާންޑާގެ ރައީސް ޕޯލް ކަގާމޭ ވެރިކަމުގެ ހަތަރު ވަނަ ދައުރަކަށް ވެސް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ. ދެހާސް ވަނަ އަހަރު ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަގާމޭ، 65، …
ރުވާންޑާގެ ރައީސް 4 ވަނަ ދައުރަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބުރުގާ އަޅާ މުސްލިމު އަންހެނުންނަށް ހިތްވަރުދީ އެކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމަންޓެއް ބަހައްޓަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މީގެ މަސައްކަތް …
ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ މޮނިއުމަންޓެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދި ފަހުން "އެކްސް" އަށް ރިބްރޭންޑްކުރި ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ އެންމެން ފީއެއް ދައްކަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އީލޮން މަސްކް ދެއްވައިފި އެވެ. އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ …
"އެކްސް" އަށް އެންމެން ފީ ދައްކަން ޖެހިދާނެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގައި މުސްކުޅިންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑީ ޖަޕާނުގައި ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ. އޭޝިއާގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އެއް ގައުމުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޖަޕާންގެ އާބާދީއާ …
އެންމެ މުސްކުޅި އާބާދީ ޖަޕާނުގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕެޓެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ހަރުފައެއް ގޮވައިގެން ސާފިން އަށް ދިޔަ މައްސަލައެއްގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ. މިޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދިރޭތަކެއްޗަކަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރި …
ހަރުފަ ގޮވައިގެން ސާފިން އަށް ދިއުމުން ޖޫރިމަނާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާ އަންހެނުން ހެދުން އެޅުމުގައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ހާއްސަ ޑްރެސް ކޯޑެއް އެ ގައުމުގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓްރީން …
އުމްރާ އަށް ދާ އަންހެނުންނަށް ޑްރެސް ކޯޑެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިޓަލީގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކްރޮބެޓިކް އެކްސަަސައިޒެއްގެ ތެރޭގައި ޖެޓެއް ކާރެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓި، ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ …
ކާރެއްގެ މައްޗަށް ޖެޓެއް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައިފޯން 15 މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދައްކާލައި އިއްޔެ، ޕްރީ-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލުމުން ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ބައެއް މޮޑެލްތައް ވިއްކަން ފެށުން ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް …
އައިފޯން 15 ގެ ބައެއް މޮޑެލް ލަސްވެދާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަލް-ތާއީ އަށް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ޖަރުމަންގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮބަޓް ބައުއާ އިސްލާވެއްޖެ އެވެ. މި ވާހަކަ އޭނަ އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވެ …
ފުޓްބޯޅަ ތަރި ރޮބަޓް ބައުއާ އިސްލާމެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ ބަންގަލޭޝްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓިވިސްޓަކު ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރައި ގައުމުގެ މޫނުމަތި ހަރާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިފި އެވެ. …
ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ އެކްޓިވިސްޓަކު ޖަލަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިސްރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މޫނުބުރާ އެޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ. އެ ގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ރީދާ ހެގާޒީ ވިދާޅުވީ މޫނުބުރުގާ މަނާކުރި ނަމަވެސް އާންމު އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުން …
މިސްރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މޫނުބުރުގާ މަނާކޮށްފި!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސައިކަލު ރޭސް ޖަހާ އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރެކޯށް ނިއު ޒީލެންޑްގެ އުމުރުން 98 އަހަރުގެ މީހަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ލެސްލީ ހެރިސް އެންމެ ފަހުން …
އުމުރުން 98، ސައިކަލު ރޭހަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ކެރެލާގައި އަނެއްކާ ވެސް ނިޕާ ވައިރަސް ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރެން ފަށައިފި އެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 2018 ގައި އެ ސްޓޭޓްގައި މި …
ކެރެލާގައި އަލުން ނިޕާ ވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ވެދާނެ މިންވަރަށް އައިފޯންގެ 12 ގެ މޮޑެލްތަކުން އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަން އުފައްދާ ކަމަށް ބުނެ އެ މޮޑެލްގެ ފޯނުތައް ވިއްކުން ހުއްޓާލަން ފްރާންސުން …
އައިފޯން 12 ނުވިއްކަން ފްރާންސުން އަންގައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ތޫފާނަކާ ގުޅިގެން މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ، ގަދަ ވިއްސާރައާ އެކީ ޑޭމްތަކެއް ވެސް ފަޅައިގެން ގޮސް ފެތުރުނު ފެންގަނޑާ އެކީ ލީބިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް "ސުމާނީއެއް" …
ލީބިއާ "ސުނާމީއެއް" ގެ ތެރޭގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގިނަ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ޔޫއެސްބީން ޗާޖް ވެސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކީ އައިފޯން 15 ރޭ ދައްކާލައިފި އެެވެ. އެޕަލް އިން "ވޮންޑަސްޓް" ގެ …
އައިފޯން 15 ވިއްކަން ފަށާނީ 22 ގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން