Last Updated: November 19, 10:29
Tuesday, November 19, 2019
ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރަށް ފާޑުކީ ދަރިވަރަކު ތަޅާ އަނިޔާކުރުމަށް ފަހު މަރާލާފައި އޮތްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ޑާކާގައި ހުންނަ ބަންގްލަދޭޝް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ގައި ކިޔަވަމުން …
ބަންގްލަދޭޝު ދަރިވަރަކު ތަޅާ އަނިޔާކުރުމަށް ފަހު މަރާލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އަންނަ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް 35 ފަރާތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ …
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި 35 ފަރާތަކުން ވާދަކުރައްވާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިޔާއާ ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްވުން ލޭއޮހޮރުވުމަކަށް ބަދަލުވެފައިވާއިރު އެމައްސަލައަކީ އިންޑިޔާގެ ދާޚިލީ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އެކަމާ އެހެން ގައުމުތަކުން ބެހުން ބުއްދިވެރިނޫން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ …
ކަޝްމީރު މައްސަލާގައި ނަޝީދު ނެންގެވީ އިންޑިޔާގެ ކޮޅު
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، މަގާމުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފައި، ބޭރު ގައުމެއްގެ އެހީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ހޯދިކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ޑިމޮކްރެޓް ޕާޓީން، ޓްރަމްޕް …
ޓްރަމްޕް ބޭރުކުރުން: ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުކުރުމަށް ވައިޓް ހައުސްއަށް އަމުރުކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިނގިރޭސި ދުވަހު ނޫސް "ދަ ސަން" އަދި "ޑެއިލީ މިރާ" ގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ޝާހީ އަމީރު، ހެރީ ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ޕްރިންސް ހެރީ …
ސަން އާއި މިރާގެ ވެރިން ގޮވައިގެން ޕްރިންސް ހެރީ ކޯޓަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ކައިވެނިބައްލަވައިގަތް މެގަން މާކަލް، އިނގިރޭސި މެގަޒިންއެއް ކަމަށްވާ މެއިލް އޮން ސަންޑޭއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މެގަންގެ …
މެއިލް އޮން ސަންޑޭ ގޮވައިގެން މެގަން ކޯޓަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްޢަޒީޒްގެ ބޮޑީގާޑެއް ކަމަށްވާ މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަޒީޒް އަލް ފާޣިމްގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައި މަރާލައިފިއެވެ. ސައުދީ އިދާރާތަކުން …
ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ބޮޑީގާޑަކު މަރާލައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އިންސާފުވެރިކޮށް ދޭނަމަ ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު އޭނާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރަމްޕް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ނިއުޔޯކްގައި …
އިންސާފުން ދޭނަމަ ސުލްހައިގެ އިނާމު އަހަންނަށް ލިބޭނެ: ޓްރަމްޕް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް 5.8 ގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމެއްގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މި ބިންހެލުމުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް …
ޕާކިސްތާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އައިސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
"ތިމީހުން ކުރާ ކަންތައް އަހަރެމެން ބަލާނަން" ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނައް ބުނެލަން އޮތީ ކީކޭތޯ ސުވާލުކޮށްލުމުން ގްރެޓާ ތުންބަރގް ދިނީ އިންޒާރެކެވެ. ޔޫއެން ގެ ކްލައިމެޓް ސަމިޓްގައި ދުނިޔޭގެ …
"ހައު ޑެއަރ ޔޫ!" ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނައް ގްރެޓާ ތުންބާރގް ގެ ހޫނު ހަމަލާ!
އަމީރާ
އިނގިރޭސި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ބޮޑުވަޒީރު ބޯރިސް ޖޯންސަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް އެގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައި ހުކުމް …
އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓު ސަސްޕެންޑު ކުރުން ގާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށް ކޯޓުން ނިންމައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސްރީލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 16 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ލަންކާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ …
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނޮވެމްބަރު 16 ގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ދުމުން ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތައް ފުރާލައިފިއެވެ. އިންޑޮނިޝިޔާގެ އަވަށްޓެރި މެލޭޝިޔާ އަދި ސިންގަޕޫރަށް ދުމުގެ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރަމުންދާއިރު …
އިންޑޮނީޝިޔާގެ ޖަންގަލިތަކުގައި ރޯވެ ސަރަހައްދު ދުމުން ފުރިފައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކް އަދި މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް މާދަމާ ބާއްވާ މޫސުމީ ހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނިއުޔޯކް ސިޓީގެ 1.1 މިލިއަން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނިއުޔޯކް ޕަބްލިކް …
ނިއުޔޯކްގެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް މޫސުމީ ހަޅުތާލުގައި ބައިވެރިވާން ހުއްދަ ދީފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޕާކިސްތާނު ސްކޫލެއްގެ ހެޑްމާސްޓާރ ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނެ ހަޖޫ ޖެހިކަމަށް ދަރިވަރަކު ބުނުމުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ސިންދު ޕްރޮވިންސްގެ މިސްކޫލަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސްކޫލަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު …
ރަސޫލާއަށް ބަދުބަސް ބުނި ހިންދޫ ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަރަމްކޯ ތެޔޮ ކުންފުނީގެ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އީރާން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން ކުރި ތުހުމަތު އެގައުމުން …
ސައުދީ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ތުހުމަތު އީރާނުން ދޮގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު