Last Updated: August 25, 22:43
Monday, August 26, 2019
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗައިނާ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 49 އަށް އަރައިފިއެވެ. ތޫފާން "ލެކިމާ" ގެ ނަމުން ދީފައިވާ މި ތޫފާން …
ޗައިނާ އަށް އެރި ތޫފާނުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 49 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެކި ޖަލުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން 50 މީހަކަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ފުރުސަތު ދީފިއެވެ. ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ޑައިރެކްޓޮރޭޓް އޮފް ޕްރިޒަންސް އަލީ …
50 ކުށްވެރިއަކަށް ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭ އެމެރިކާ ޖަލެއްގައި އަމިއްލައަށް މަރުވި ޖެފްރީ އެޕްސްޓީން އޭނާގެ ފަހު ދުވަސްތައް ޖަލުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ގިނަ އިރު ގާޑެއްގެ ބެލުމެއް ވެސް ނެތި …
އެޕްސްޓީން ވަނީ އަޅާލުމެއް ނެތި އެތައް އިރެއްވަންދެން ދޫކޮށްލާފައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ނޯވޭގެ މިސްކިތަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް މިއަދު ދީފިއެވެ. ނޯވޭގެ ފުލުހުން ބުނާގޮތުން މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އެގައުމުގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯ ކައިރީގައި އޮންނަ ބޭރަމް ކައުންޓީގައި ހުންނަ …
ނޯވޭގެ މިސްކިތަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ހަފްތާގައި، އިންޑިއާއިން ބަލަހައްޓާ ކަޝްމީރުގެ ސަރަހައްދުގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނާއި އަޅުކަން ކުރަން ގޮސް ތިބި މީހުން އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އެ ސަރަހައްދު ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކުން …
ކަޝްމީރުގައި ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވަނީ، ލީޑަރުން ގޭބަންދުގައި
އަމީރާ
އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި މީހަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 20 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ޓެކްސަސްގެ އެލް ޕާސޯ ސިޓީގެ ވޯލްމާޓް ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި 26 …
އެމެރިކާގައި ބަޑިން ހަމަލާދީ 20 މީހުން މަރާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފިއެވެ. ރިކްޓަ މިންގަނޑުން 7.0 ގެ ބާރުމިނުގައި މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ސުމާޓްރާ ސަރަހައްދަށެވެ. ބިންހެލުމާ …
ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު އިންޑޮނީޝިޔާ އަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު
ހަސަން ރަޝީދު
ތައިލޭންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގެ ތިން ސަރަހައްދަކަށް ހަ ފަހަރެއްގެ މަތިން ބޮމުގެ ކުދި ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ސްކައި ޓްރެއިން ސްޓޭޝަނާއި، ތައިލޭންޑު ސަރުކާރުގެ …
ބެންކޮކްގެ ތިން ސަރަހައްދަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަލް ޤައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރ، އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ދަރިފުޅު ހަމްޒާ ބިން ލާދިން މަރުވެއްޖެކަމަށް ޤަބޫލުކުރާކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮފިޝަލަކު ސީއެންއެންއަށް …
އުސާމާ ބިން ލާދިންގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ: އެމެރިކާ
އަމީރާ
ބަލާ ބެލުމަށް މިއީ އާދައިގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް ހެން ހީވެދާނެއެވެ. ކުޑަކުދިންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ހެވިފައި ޕާކުގައި ހުންނަ ސީސޯ ތަކުގައި ކުޅެން ތިބޭ މަންޒަރަކީ އާންމުކޮށް …
ފެންސު ޖަހައި ވަކި ކުރިއަސް އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ ކުދިން ކުޅެނީ އެއްކޮށް
އަމީރާ
ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 30 ގަޑިއިރު ފަހުން އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ކެފޭ ކޮފީ ޑޭއިގެ ފައުންޑަރ، ވީޖީ ސިދާރތާ މަރުވެފައި އޮށްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. އޭނާގެ …
ކެފޭ ކޮފީ ޑޭއި ގެ ފައުންޑަރ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!
އަމީރާ
މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާ އިން ފެތުރޭ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމުގައިވާ ޑެންގޫ ބަންގްލަދޭޝަގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެ ޤައުމުގެ 1000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން …
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހަލުވިކަމާއެކު ޑެންގޫ ފެތުރެނީ
އަމީރާ
ދުނިޔެއަށް އަންނަ މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ޤުދުރަތީ ކާރިސާތައް މަދު ކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދަނީ ތަފާތު އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އިތިއޯޕިއާ އިން މިވަނީ …
އިތިއޯޕިއާގައި 12 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 350 މިލިއަން ގަސް އިންދައިފި
އަމީރާ
ރަޝިޔާގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކުގައި އާންމުންގެ 1،300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ މޮސްކޯގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ …
ރަޝިޔާގައި މުޒާހަރާކުރި ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭ ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ އައިއެސް ޖަމާއަތާ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް އެގައުމުގެ ސީއައިޑީން ބުނެފިއެވެ. ލަންކާގެ އެކި …
ލަންކާގެ ހަމަލާތަކާ އައިއެސްއާ ގުޅުމެއް ނެތް: ސީއައިޑީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމާއެކު، އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ރޭސް ބޮރިސް ޖޯންސަން ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. ކޮންޒަވޭޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބޮރިސް އާއެކު …
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް ބޮރިސް
ހަސަން ރަޝީދު