Last Updated: July 23, 20:16
Tuesday, July 23, 2024
ޖަޕާނުގައި ވިއްކާ ކުޅި ޕޮޓޯޓޭ ކްރިސްޕެއް ކައިގެން 14 ދަރިވަރެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ހައި ސްކޫލްގެ …
"ކުޅިވެގެން" ދަރިވަރުންތަކެއް އެޑްމިޓްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެޗްއެސްބީސީ އަށް އާ ސީއީއޯއަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. އެޗްއެސްބީސީ ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުމްނެވި ނޮއެލް ކްއިން، 62، މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައި ރިޓަޔާކުރައްވަން …
އެޗްއެސްބީސީ އަށް އާ ސީއީއޯއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދާދ ފަހުން ބޭއްވި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޯންގެ ކޯލިޝަނަށް މެޖޯރިޓީ ގެއްލިފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެބްރިއަލް އަޓަލް މަގާމުން …
ފްްރާންސްގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިކްއެޑޯ އިން ޖަރުމަނަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު ދޮންކެޔޮ ޝިޕްމަންޓަކުން ހަ ޓަނު ކޮކެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން އެ ހިފަހައްޓައި އެ މައްސަލައިގައި ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. …
ދޮންކެޔޮ ޝިޕްމަންޓެއްގައި 6 ޓަނުގެ ކޮކެއިން
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކައިވެނި ކުރި އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ހަގު ދަރިފުޅު އާނަންތު އަމްބާނީ އާއި ރާދިކާ މާޗަންޓްގެ ކައިވެންޏާ ގުޅޭ އިތުރު ހަފުލާތަކެއް …
އާނަންތާއި ރާދިކާގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއް ލަންޑަންގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ރަނިންމޭޓް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އޭނަގެ ރަނިންމޭޓް އިއުލާންކުރީ އިއްޔެ ފެށި ރިޕަބްލިކަން ނެޝަނަލް …
ޓްރަމްޕްގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ޖޭޑީ ވޭންސް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ރެލީއެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަލާދީ އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅުނު މީހާގެ ވަނަވަރު އެފްބީއައި އީން ހާމަކޮށްފި އެވެ. ޕެންސިލްވޭނިއާގެ ބަޓްލާގައި އިއްޔެ އޮތް …
ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދިނީ 20 އަހަރުގެ ޒުވާނެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގައި ރޭޕްކުރި 4 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ ރޭޕްކޮށްފައި …
ރޭޕްކުރި 4 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކެމްޕޭން އިވެންޓެއްގެ ތެރޭގައި ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ …
ޓްރަމްޕަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ މަރާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް އިޒްރޭލުން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި އެވެ. ގާޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގާޒާގެ އަލް މަވާސީ ރެފިއުޖީ …
ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަކަށް ހަމަލާ، 90 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކެމްޕޭނު ރެލީއަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް ދީފި އެވެ. މިއަހަރު ފަހުކޮޅު އެމެރިކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ޓްރަމްޕްގެ …
ޓްރަމްޕް ބައިވެރިވި ރެލީއަކަށް ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި، ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ ސިޓީގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ ގިނަ ބައެއްގެ ހަށިތައް ހޯދައިވެއެވެ. ޣައްޒާސިޓީގެ ބޮޑުބައެއް އިޒްރޭލު ސިފައިން …
ފަލަސްތީނުން ޝަހީދުކުރި ބައެއްގެ ހަށިތައް ހޯދައިފި
އައްޑޫ ލައިވް
ރޭ ކައިވެނީގެ ރަސްމީ ހަފުލާ ބޭއްވި އިންޑިއާ "ބޮޑު ކައިވެންޏެއް" 320 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއްދަކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މި ކައިވެންޏަކީ އިންޑިއާގެ …
"ބޮޑު ކައިވެންޏަށް" 320 މިލިއަން ޑޮލަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނައިޖީރިއާގެ ސްކޫލެއް ވެއްޓި 22 ދަރިވަރަކު މަރުވެ، 130 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ޒަހަމްވެގެން ފަރުވާން ދޭން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އިއްޔެ މި …
ސްކޫލެއް ވެއްޓި 22 ދަރިވަރަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ހަގު ދަރިފުޅު އާނަންތު އަމްބާނީގެ ކައިވެނި ހަފުލާ މާދަމާ ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން މި ކައިވެންޏާ …
އިންޑިއާގެ "ބޮޑު ކައިވެނި" މާދަމާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޗައިނާއާއި ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޓައިވާނުގެ ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. ޗައިނާއާއި ވަކިވެގަތުމަށް ޓައިވާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ޓައިވާންގެ ޑިފެންސް …
ޗައިނާގެ އަސްކަރީ އުޅަނދުތައް ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި
އައްޑޫ ލައިވް