Last Updated: April 3, 10:13
Friday, April 3, 2020
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބެލްޖިއަމް އިން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ބެލްޖިއަމް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.އެމެނުއެލް އަންދްރޭ ވިދާޅުވީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 12 އަހަރުގެ …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ސްޕެއިނުން 849 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްޕެއިންގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ސްޕެއިނުން މި ބައްޔަށް 9،222 …
ކޮވިޑް-19: އެއް ދުވަސްތެރޭ ސްޕެއިނުން 849 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އޭޝިއާ ބައްރުން ފިލައިގެންދާން އަދި ގާތްވެސް ނުވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ޗައިނާގެ …
ކޮވިޑްގެ ނުރައްކާ އޭޝިއާ އިން ފިލައިގެންދާން އަދި ގާތްވެސް ނުވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތުރުކީގައި ފަށާފައިވާ އެހީގެ ކެމްޕޭނަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ހަތް މަހުގެ މުސާރަ ހަދިޔާކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ތުރުކީގެ …
ކޮވިޑް-19: ތުރުކީގެ ރައީސްގެ ހަތް މަހުގެ މުސާރަ ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފާއިތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި އެކަނިވެސް އެމެރިކާ އިން އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން …
އެމެރިކާ އޮތީ ވައިރަސްއަށް ތައްޔާރަށް: ޓްރަމްޕް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 އަށް އިޓަލީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް ލައްކަ އަށް އަރައިފިއެވެ. އިޓަލީގެ ސިވިލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބުނީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އިޓަލީން މި …
އިޓަލީން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު އެއް ލައްކައަށް އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ރޭވިފައިނުވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުނަކަށް …
ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރޭވިފައެއް ނެތް: އިންޑިއާ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އިން ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ލަންކާގެ ސިއްހީ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މިރޭ ބުނީ މި ބަލީގައި އެގައުމުން މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ލަންކާ އިން ދެވަނަ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާ އިން ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޕަވިތްރާ ވަނިއަރަޗީ މިއަދު ވިދާޅުވީ ޕުއްތަލަމް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ އާއިލާއަަކަށް ނިސްބަތްވާ …
ލަންކާ އިން ހަތަރު މަހުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ގައި އިޓަލީން މިހާތަނަށް 61 ޑޮކްޓަރުން މަރުވެއްޖެއެވެ. އިޓަލީގެ ޑޮކްޓަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނިގޮތުގައި މަރުވި 61 ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން 40 ޑޮކްޓަރުން ނިސްބަތްވަނީ މި …
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން މަރުވި ޑޮކްޓަރުންގެ އަދަދު 61 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް 92 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި …
24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން 92 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިރޭޭ އާންމުކުރި ނަމްބަރުތަކަށް ބަލާއިރު، …
އިންޑިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 1،000 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މެޑިކަލް އިވަކުއޭޝަނަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ޖަޕާނުގެ ހަނޭޑާއަށް ފުރި ޕިލިޕީންސްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ބޯޓު ވެއްޓިފައިވަނީ ޕިލިޕީންސުގެ މެނީލާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލުމާއި އެކު ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި …
ބަލި މީހަކު ގޮވައިގެން ޕިލިޕީންސުން ފުރި ބޯޓެއް ވެއްޓިއްޖެ
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގައި އެންމެ ކުރީސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް މުޅިދުނިޔޭގައި ދަނީ ތައުރީފާއި ޝުކުރު އަދާކުރަމުންނެވެ. އިޓަލީގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި …
އިޓަލީގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ތައުރީފު
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ސްޕެއިނުން 838 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްޕެއިންގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ސްޕެއިނުން މި ބައްޔަށް 6،000 …
ސްޕެއިނުން އިތުރު 838 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާ ވެސް ލޮކްޑައުންކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖިއްދާ އަށް ވަދެ ނިކުމެވޭ ހުރިހާ ބޯޑަރެއް ބަންދުކޮށް، …
ކޮވިޑް-19: ޖިއްދާ ވެސް ލޮކްޑައުންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު