Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
ފަލަސްތީނުގައި މި އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާނެކަން އެ ޤައުމުގެ ރައީސް މަހުމޫދް އައްބާސް އިއުލާނު ކުރައްވައިފި އެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ރައީސްގެ އިދާރާއިން …
15 އަހަރު ފަހުން ފަލަސްތީނުގައި އިންތިހާބު އިއުލާނުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުން ބަޑިޖަހާ މަރާލައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ގޮތް ނޭންގޭ ބަޔަކު ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާތަކެއްގައި ދެ ފަނޑިޔާރުން …
އަފްޣާން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަންހެން ދެ ފަނޑިޔާރުން މަރާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ދުނިޔެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ދެ މިލިއަނުން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގައި ފެތުރެން ފެށިފަހުން އަހަރެއްވެފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް މިބައްޔަށް ދުނިޔެއިން …
ކޮވިޑްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 2 މިލިއަނުން މައްޗަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ އިމްތިޔާޒް އަލީ އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ޕްރިތީ އަދި ދަރިފުޅު އިދާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. އިމްތިޔާޒް …
އިމްތިޔާޒް އަލީގެ އާއިލާ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު އެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމް ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ …
ސްނެޕްޗެޓުން ވެސް ޓްރަމްޕް ދާއިމަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ފަހަރަށް އިމްޕީޗު (މަގާމުން ދުރުކުރުން) ކުރަން އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓެޓިވް އިން މިރޭ …
ދެވަނަ ފަހަރަށް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަލްޤައިދާގެ އާ ބޭސް އަކީ އިރާން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް މައިކް ޕޮމްޕިއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވޮޝިންޓަންގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕޮމްޕިއޯ މިފަދައިން ވިދާޅުވިއިރު …
އަލްޤައިދާގެ އާ ބޭސްއަކީ އިރާން: ޕޮމްޕިއޯ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބިލިނިއަރު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނިން އިންޑިއާގައި ވިޔަފާރި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މައި އޮފީސް ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ …
ޓެސްލާ އިންޑިއާއަށް
އަލީ ހުޒާމް
އެމެރިކާގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް، އެމެރިކާގެ ނައިބު ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ. އެމެރިކާގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް …
ޓްރަމްޕާއި ހިލާފަށް ބައިޑެން ހުވާކުރާ ހަފްލާގައި ޕެންސް ބައިވެރިވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮގްރާމް މި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ …
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް އިންޑިއާގައި ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ފްލައިޓެއް ރާޑަރަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެގޮތުން ގެއްލިފައިވަނީ 59 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި …
59 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ފްލައިޓެއް ގެއްލިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރަސްގެފާނު ސަލްމާން--
ސައުދިއަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބުދުލްއަޒީޒް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި އެވެ. ސައުދީ ގެޒެޓުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ޖައްސަވާފައިވަނީ ފައިޒާ ވެކްސިންއެވެ. …
ކިންގް ސަލްމާން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ. މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް ހިސޯރުކޮށް އެތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް …
އުމުރު ދުވަހަށް ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕް ބޭރުކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓްރަމްޕް މިރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ …
ބައިޑެން ހުވާ ކުރައްވާ ހަފްލާއަށް ވަޑައިނުގަންނަވަން ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހަމަނުޖެހުމަށް ހިތްވަރު ދޭތީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ދެ ހަފްތާ އަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ފޭސްބުކް އިން މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނީ …
ޓްރަމްޕްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ދެ ހަފްތާ އަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ކެޕިޓޮލް ބިލްޑިންގ އަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަޕޯޓަރުން ގަދަ ބާރުން ވަދެގަނެ، ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ މުޒާހަރާގެ …
ކެޕިޓޮލް ސަލާމަތްކުރުމުގައި ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް