Last Updated: August 18, 09:23
Thursday, August 18, 2022
އަނިޔާވެރި ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް މަޝްހޫރު ޖަރުމަންގެ ކުރީގެ ނާޒީ ލީޑަރު އެޑޯލްފް ހިޓްލަރު ބޭނުންކުރި ގަޑިއެއް 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ނީލަމެއްގައި …
ހިޓްލަރުގެ ގަޑިއަކަށް 1.1 މިލިއަން ޑޮލަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިއަދު ފާހަގަކުރާ ހިޖުރީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މާތްވެގެންވާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ހިޖުރީ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރި ފުރަތަމަ …
ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު އާކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ ޓެކްސް ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ ކުރާ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ 8 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަތުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ސްޕެއިނުން ދީފި …
ޝަކީރާ އަށް 8 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައި އޮތް މާލީ އަދި އިގުތިސާދީ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި މިހާތަނަށް ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން ނުދާތީ ވޯލްޑް ބޭންކުން އެ ގައުމަށް …
ލަންކާ އަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީ ހުއްޓުމަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ބާރަށް މަންކީޕޮކްސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފިރިހެނުންނަށް އިލްތިމާސެއްކޮށްފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ ޑިރެކްޓަ …
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިލްތިމާސެއް ފިރިހެނުންނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފާއިތުވި 10 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ ފޭސްބުކްގެ މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ …
ފޭސްބުކްގެ އާމްދަނީ އަށް ބޮޑު ވެއްޓުމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސްޕެއިންގެ އަންހެނުން މިހާރު މާ ބޮޑަށް ފަލަވާތީ އެ މީހުން ހިކެން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ. މި ކެމްޕޭންގެ އަމާޒަކީ …
ސްޕެއިންގެ އަންހެނުން ހިއްކަން ކެމްޕޭނެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާ އިން މުޅިން އަލަށް ރާއްޖެ އަށް ސަފީރަށް ކަނޑައަޅަން ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް ނިންމި އިރު، އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއެއް ވެސް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން އަންނަނީ …
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް ސަފީރެއް ކަނޑައަޅަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ ސިންގަޕޫރްގައި ހުންނަވާ މުއްދަތު އިތުރު ދެ ހަފުތާ އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކާ …
ގޮޓަބަޔާ ސިންގަޕޫރްގައި ހުރުން އިތުރުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އޮތް ދުވަހު ގައުމުން ފިއްލެވި ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ގޮޓަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ވަރަށް އަވަހަށް އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު …
ގޮޓަބަޔާ އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ އާ ރައީސް ދުރޯޕަޅީ މުރްމޫ އެގައުމުގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ. މުރްމޫ މިއަދު ރިޔާސީ ހުވާކުރެއްވީ، އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މިއަދު …
އިންޑިއާގެ އާ ރައީސް ހުވާކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ލޯބީގެ ވާހަކަތަކެއް ނެރެން އުޅޭ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. މިއީ އަބަދު ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމަކާ …
މަހުޖަނު އީލޮންގެ ލޯބީގެ އިތުރު ވާހަކައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަންގްލަދޭޝް މިހާރު އޮތީ ސްރީ ލަންކާ ވެއްޓިފައި އޮތް ފަދަ އިގުތިސާދީ އަނދަވަޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ބޮޑުވަޒީރު ޝައިހް ހަސީނާ …
ބަންގްލަދޭޝް އޮތީ ލަންކާ ހާލަތަކު ނޫން: ހަސީނާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގައި އަލަށް ވައިގެ ހިދުމަތަށް ނުކުންނަ އާ އެއާލައިން "އަކާސާ" ގެ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ފަށަން ނިންމައި ޓިކެޓް ވެސް ވިއްކަން ފަށައިފި …
"އަކާސާ އެއާ" އޮގަސްޓް 7 ގައި އޮޕަރޭޝަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަލުވި މިނެއްގައި ފެތުރެމުންދާ މަންކީޕޮކްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޑަބްލިއުއެޗްއޯ …
މަންކީޕޮކްސް: ދުނިޔެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންހެނުންގެ މަތިމަސް އިނުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ބައެއް އަންހެނުންނަކީ އުފެދުމުގައި ވެސް މަތީ ތުންފަތް މަތީގައި އިސްތަށި ފަޅާ ބައެކެވެ. އެހެންވެ ގިނަ މީހުން …
މިއީ މަތިމަސް ބަހައްޓަން ލޯބިކުރާ އަންހެނެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން