Last Updated: June 9, 07:00
Friday, June 9, 2023
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޕްރޯ ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވީ މުސްލިމް ގައުމެއްގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ ބުނެފި އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި 14 …
ސައުދީ އަށް ބަދަލުވީ މުސްލިމް ގައުމެއްގައި އުޅެން ބޭނުންވާތީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާ ލީގުގެ ކްލަބް، އިންޓަ މަޔާމީ އަށް ބަދަލުވާން ނިންމީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ. މެސީ ،35، …
ފައިސާ ބޭނުން ނަމަ ދާނީ ސައުދީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އެމެރިކާ ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ. މެސީ ،35، ޕީއެސްޖީއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކޮށް އެ …
މެސީ އެމެރިކާ ލީގަށް ބަދަލުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެލްސީގެ ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކަންޓޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ލީގުގެ ކްލަބަކަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ. ކަންޓޭ ،32، ޗެލްސީއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި މަހުގެ ނިޔަލަށް …
ކަންޓޭ ވެސް ސައުދީ ލީގަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ފުޓްބޯޅަ އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންގޮސްދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސައުދީ ލީގުގެ އަލް އިއްތިހާދަށް ސޮއިކުރި ކަރީމް ބެންޒެމާ ބުނެފި އެވެ. ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު …
ސައުދީ ފުޓްބޯޅަ އެހެން ލެވެލަކަށް ގެންގޮސްދޭން ބޭނުން
ހަސަން ރަޝީދު
މި މަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އައި 49 ވަނަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ. ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިން މި މަހުގެ 20-27 …
ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސް ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ އަލް އިއްތިހާދަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. …
ރެއާލް ދޫކޮށް ބެންޒެމާ ސައުދީ ލީގަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އޭސީ މިލާންގެ ސްވިޑެން ފޯވާޑް ޒްލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ. އިބްރަހިމޮވިޗް ،41، ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އިއުލާން ކުރީ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ފަހު …
އިބްރަހިމޮވިޗް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެސްޖީގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބަށް ކުޅެދިން ފަހު މެޗުގައި ރޭ ކްލެމޮންޓް އަތުން 3-2 އިން ޕީއެސްޖީ ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މެސީ ،35، …
މެސީގެ ފަހު މެޗުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލްގައި 2-1 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ސިޓީން …
އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިޓީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް)ގެ އޮފިސަރުންނާއި ޤައިދީން ފުޓްސަލް ކުޅުމަށް ޤާއިމުކުރި ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑު މާފުށީ ޖަލުގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މި ދެ ފުޓްސަލް …
މާފުށީ ޖަލުގައި ދެ ފުޓްސަލް ދަނޑު ހުޅުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ. ބެންޒެމާ ،35، ރެއާލްއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ އަދި އެއް އަހަރު …
ބެންޒެމާ ރެއާލް ދޫކޮށްލަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި ރޯމާ 4-1 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސެވިއްޔާ އިން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ސެވިއްޔާ އިން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ހަތްވަނަ …
ޔުރޮޕާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ސެވިއްޔާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކްލަބަކުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ އަށް ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. ބެންޒެމާ ،35، ރެއާލްއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ …
ސައުދީ ކްލަބަކުން ބެންޒެމާ އަށް ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެމްއެސް ދޯނީ އެ ކުޅިވަރުން އެއްކޮށް އަދިވެސް ރިޓަޔާކުރަން ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. …
ދޯނީ އަދި އެއްކޮށް ރިޓަޔާއެއް ނުކުރާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ލެސްޓަ ސިޓީ އާއި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ރެލިގޭޓް ވެއްޖެ އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތައް މިރޭ ކުޅުނުއިރު ލެސްޓާ ވަނީ 2-1 …
ލެސްޓާ އާއި ލީޑްސް ރެލިގޭޓް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު