ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވީއޭއާރް ބޭނުންކުރަނީ

އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބޭނުން ކުރަން އިނގިރޭސި ހުރިހާ ކްލަބަކުން އެއްބަސްވެއްޖެއެވެ. ވީއޭއާރް އަކީ ވީޑިއޯ ރީޕްލޭ...

ފްރާންސް ޓީމަށް އަނިޔާގެ ހިޔަނިއެޅިފައި

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ނެދަލޭންޑްސް އާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސް ނިކުންނައިރު އެޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އަނިޔާގެ...

ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ ދެވަނަ އަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން 3-2 އިން އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ ބަލިކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ތާވަލްގެ ދެވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ރޭގެ...

ބަޔާން ބަލިކޮށް ޑޯޓްމަންޑް ލީޑް ފުޅާކޮށްފި

ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަޔާން މިއުނިކް 3-2 އިން ބަލިކޮށް ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑުން ތާވަލްގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ބަޔާންއާ ދެމެދު...