Last Updated: August 15, 02:10
Friday, August 14, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލްގައި މިރޭ ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް 8-2 އިން ކުރި ހޯދައި މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ބަޔާން މިއުނިކު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ނޮކައުޓް މެޗެއްގައި …
ބާސާ ލަދު ގަންނަވާލުމަށްފަހު ބަޔާން ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ ވިންގާ ވިލިއަން އާސެނަލް އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ވިލިއަން އާސެނަލް އަށް ބަދަލުވީ ފްރީ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން …
ވިލިއަން އާސެނަލް އަށް ސޮއިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފަހު ވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ދެ ގޯލާއެކު 2-1 އިން އެޓަލާންޓާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ބާކީ ހުރި ހުރިހާ މެޗެއް …
އެޓަލާންޓާ ރޮއްވާލުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީ ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް ދަތުރުކުރީ ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާފައިނަލްގައި ޑެންމާކްގެ ކޯޕަންހޭގަންއާ ބައްދަލުކުރި މެޗު …
ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗަކަށް އަންދްރޭ ޕިރްލޯ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުރި މައުރީޒިއޯ ސާރީ އިއްޔެ އެ މަގާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. …
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗަކަށް ޕިރްލޯ ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް ބާސެލޯނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކު ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ބާސާ ކުއާޓާ އަށް ދަތުރުކުރީ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ 3-1 އިން ނަޕޯލީގެ …
ބާސާ އާއި ބަޔާން ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ކަމުން މައުރީޒިއޯ ސާރީ ވަކިކޮށްފިއެވެ. ސާރީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިމިވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޔުވެންޓަސް ކެޓިތާ 24 ގަޑިއިރު ވެސް ނުވަނީހެވެ. ޔުވެންޓަސް …
ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗުކަމުން ސާރީ ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ 2-1 އިން ލިޔޯން އަތުން މޮޅުވި ނަމަވެސް އަވޭ ގޯލުން ކުރި ނުލިބުމުން މުބާރާތުން ޔުވެންޓަސް ކަޓައިފިއެވެ. …
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޔުވެންޓަސް ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗު …
ރެއާލް ބަލިކޮށް ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ކުއާޓާފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ މިލާން ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ އަށް ދަތުރުކުރީ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ އޮސްޓްރިއާގެ ލަސްކްގެ …
ޔުނައިޓެޑާއި އިންޓަ ކުއާޓާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވެލެންސިއާ ވިންގަށް ކުޅެމުން އައި ސްޕެއިންގެ ފެރަން ޓޮރޭޒް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ފެރަން ސިޓީ އަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 23 މިލިއަން …
ފެރަން ޓޮރޭޒް ސިޓީ އަށް ސޮއިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޕްލޭއޮފް ފައިނަލުގައި ބްރެންޓްފޯޑުގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި ފުލަމް އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުން ފުރުސަތު ހޯދައިފިއެވެ. ވެމްބްލީ …
ފުލަމް އެނބުރި ޕްރިމިއާ ލީގަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިޔަސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފިއެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިކަން އުމުރުން 39 އަހަރުގެ …
ކަސިޔަސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން "އަތޮޅު ރަން" ގެ ނަމުގައި ވަރޗުއަލް ރަންއެއް މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އުރީދޫން ބުނީ މިއަދު އިއުލާން ކުރެވުނު މި ރަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި …
އުރީދޫން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަރޗުއަލް ރަން އިއުލާންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ޗެލްސީ ބަލިކުރުމަށްފަހު އެފްއޭކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާސެނަލް އިން ހޯދައިފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފަސްވަނަ މިނެޓްގައި ކްރިސްޓިއަން ޕުލިސިޗް ވަނީ …
ޗެލްސީ ބަލިކޮށް އާސެނަލް އިން އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 6-5 އިން ލިޔޯންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ފްރެންޗް ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ވެސް ޕީއެސްޖީން ހޯދައިފިއެވެ. ފަސް ހާސް ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ރޭ …
ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް މި ފަހަރު ވެސް ޕީއެސްޖީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު