Last Updated: September 18, 11:07
Wednesday, September 18, 2019
ޖަރުމަނުގެ ގޯލް ކީޕަރު، މާކް އަންދްރޭ ޓާ ސްޓޭގަންގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ބާސެލޯނާ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް އަތުން ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމުން …
ސްޓޭގަންގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ބާސާ ސަލާމަތްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އިނގިރޭސި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ވެސް ބަލިވެއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ޗެމްޕިއަންސް …
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންއާއެކު ސްޕޮންސަރޝިޕް އެގްރިމަންޓެއްގައި …
ޤައުމީ ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް ބީއެމްއެލް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ފިޓުވެއްޖެއެވެ. ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ …
ޑޯޓްމަންޑާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން މެސީ ފިޓުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއެކު ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 28 އަހަރުގެ ޑެހެއާ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފައިވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ކްލަބުގައި …
ޔުނައިޓެޑްގެ ކޮންޓްރެކްޓް ޑެހެއާ އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރާ ވޮޓްފޯޑް އިން އާސެނަލްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ 8 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
ވޮޓްފޯޑް އިން އާސެނަލް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އުމުރުން 16 އަހަރު އަންސޫ ފާޓީގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިޔާގެ މައްޗަށް 5-2 އިން ބާސެލޯނާ އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު …
16 އަހަރުގެ ފާޓީގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ބާސާ މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ނޯވިޗް ސިޓީން 3-2 އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ނޯވިޗް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
ނޯވިޗް އިން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރިހޯދައި ލިވަޕޫލުން ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ފަސްވަނަ މޮޅު ހަމަކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު …
ލިވަޕޫލް ފަސް ބެލުމެއް ނެތި ކުރިއަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އެޅުމަށް ނިންމައި އެ މަސައްކަތް ޓެންޑާ ބޯޑުން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް ޓެންޑާ ބޯޑުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ …
ފޭދޫގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ރޭ އިންގްލޭންޑާއި ޕޯޗުގަލް ކުޅުނު މެޗުތައް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިންގްލޭންޑް ރޭ މޮޅުވީ ކޮސޯވޯއާ ބައްދަލުކޮށް 5-3 އިންނެވެ. އިންގްލޭންޑުގައި ރޭ ކުޅުނު …
އިންގްލޭންޑާއި ޕޯޗުގަލް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގެ ގްރޫޕް އޭގައި މިރޭ ރާއްޖޭގެ މައްޗަށް 0-5 އިން ޗައިނާ އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ގުއާމް …
ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ ކޮޅަށް ފަސް ލަނޑު ޖަހައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލި ނުވެއްޖެ ނަމަ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާއަކީ ވެސް މަދު އަދަދެއް ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަހްލޫފު …
ރާއްޖެއަށް ޗައިނާ ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ކުޅުންތެރިންނަށް އެއްލައްކަވެސް މަދު: މަހްލޫފް
މުހައްމަދު އައިމަން
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުން ކުޅޭ މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރާގައި އިތުބާރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ހިމަނައިފިއެވެ. ރާއްޖެ …
ރާއްޖެ ޗައިނާ މެޗު: ފުރަތަމަ އެގާރާގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނޭ!
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު އެއްވަރު ކުރިއަސް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން …
ޗައިނާއާ އެއްވަރު ކުރިއަސް ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެއް ލައްކަ ރުފިޔާ!
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި މިރޭ ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ކުޅޭ މެޗު ބައްލަވާލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް …
ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ މެޗަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު