Last Updated: October 28, 16:23
Wednesday, October 28, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބުރޫޝިޔާ މޮންޗެންގްލެޑްބެކް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި …
ފަހު ވަގުތު ރެއާލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސްގެ ގައުމީީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ހަބަރުތައް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޮން …
ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމި ވާހަކަ ޕޮގްބާ ދޮގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓަ ސިޓީ އަތުން 1-0 އިން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު 12 ޕޮއިންޓާ އެކު ލެސްޓާ މިހާރު އޮތީ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. އާސެނަލް …
ލެސްޓާ އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މިއަހަރު ނުބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރީ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު 9 ޕޮއިންޓާ އެކު ޗެލްސީ އޮތީ …
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ރެއާލް އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
ބާސާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު ފަސް …
ސިޓީ އެއްވަރު، އަގުއެރޯ އަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެޓްރިކް ބެމްފޯޑްގެ ހެޓްރިކާއެކު އެސްޓަންވިލާގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަރައިފިއެވެ. ލީގުގެ ތިންވަނައިގައި ލީޑްސް މިހާރު …
ބެމްފޯޑްގެ ހެޓްރިކުން ލީޑްސް ތިންވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ގްރޫޕް އެޗްގައި ހިމެނޭ މި ދެ ޓީމު …
ރަޝްފޯޑުގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ޑައިވިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް ހެދުމަށް ނިންމައި، އެކަން ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. …
ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ 14 …
ފަހަތުން އަރައި ޔުނައިޓެޑުން ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދިއިރު، ޗެލްސީ އާއި ސައުތްހެމްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާތަކާއެކު ސިޓީ މިހާރު …
ސިޓީން އާސެނަލް ބަލިކުރިއިރު، ޗެލްސީ އެއްވަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އެވަޓަން އާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު އެވަޓަން އޮތީ ކުޅުނު ފަސް …
އެވަޓަން އިން ލިވަޕޫލް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ޔުކްރޭން އަތުން 1-0 އިން ސްޕެއިން ބަލިވެއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ވެސް ސްޕެއިން އޮތީ 7 ޕޮއިންޓާ އެކު ގްރޫޕް ޑީ …
ޔުކްރޭން އަތުން ސްޕެއިން ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން ހާމަކުރީ އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ އިންނެވެ. …
ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫއެެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑުން ބެލްޖިއަމް ބަލިކުރިއިރު، ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. އިންގްލޭންޑުން ރޭ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ރޭންކް …
އިންގްލޭންޑުން ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށްފި، ފްރާންސާާއި ޕޯޗުގަލް އެއްވަރު
ހަސަން ރަޝީދު