Last Updated: February 22, 11:50
Thursday, February 22, 2024
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ޕޯޓޯ އިން 1-0 އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ބައްދަލުކުރާ …
ޕޯޓޯ އިން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލޫޓަން ޓައުން 4-1 އިން ބަލިކުރުމަށް ފަހު، ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލުން ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި މޮޅާ …
ލިވަޕޫލަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރެންޓްފޯޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލްއާ ޕޮއިންޓަކަށް ފަރަގުކުޑަކޮށްފި އެވެ. މި …
ސިޓީން ލިވަޕޫލްގެ ފަހަތުގައި ވިއްދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ ކައިރިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހުނުއިރު، އާސެނަލާއި ލިވަޕޫލުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ …
ޗެލްސީ-ސިޓީ އެއްވަރު، ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ ދެ ކެޓަގަރީއަކުން އެއް ވަނަ ހޯދައި އެންމެ ކާމިޔާބު ސްކޫލުގެ މަގާމު އައްޑޫ ހައި ސްކޫލާއި ފުވައްމުލަކުގެ މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް …
އެންމެ ކާމިޔާބީ އައްޑޫ ހައި ސްކޫލާއި އެމްޖޭއެސް
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސީޒަނަށް ފަހު ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން އެ ކްލަބުގެ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ނިންމައިފި އެވެ. އެމްބާޕޭ ،25، ޕީއެސްޖީއާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި …
ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން އެމްބާޕޭ ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ލާޒިޔޯ އަތުން 1-0 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ބަޔާން ޖެހިޖެހިގެން ބަލިވި ދެވަނަ …
ލާޒިޔޯ އަތުން ބަޔާން ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑުން 1-0 އިން ރެޑްބުލް ލީޕްޒިގް ބަލިކުރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ސިޓީން 3-1 އިން ކޮޕެންހޭގަންގެ މައްޗަށް …
ފުރަތަމަ ލެގުން ރެއާލާއި ސިޓީ އަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ފަސް އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޅިވަރު ކުރިއަރުވަން ކުރި މަސައްކަތާއި ކުރި ހަރަދު އޭގެ ކުރީގެ 40 އަހަރާ ނުބައްދަލު ވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތް …
އައްޑޫގެ ކުޅިވަރަށް ކުރި ހަރަދު 40 އަހަރާ ނުބައްދަލު
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު އައްޑޫގައި ކުރިއަށްދާ އިންޓަ-ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތާ ދިމާކޮށް އައްޑޫ ސްޓޭޑިއަމް މި ސަރުކާރުން މަރާމާތުކޮށްފައިވާތީ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި އެވެ. އެތުލެޓިކްސް …
ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތު ކުރުމުން ސަރުކާރަށް ޝުކުރު
އަހުމަދު ވަހީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީން 3-1 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލެސް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު 24 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 34 ޕޮއިންޓާ އެކު …
ޗެލްސީން ފަހަތުން އަރައި ޕެލެސް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނައިޖީރިއާ 2-1 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުބާރާތް ބޭއްވި ގައުމު ކަމަށްވާ އައިވަރީ ކޯސްޓުން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އައިވަރީ ކޯސްޓުން …
އެފްރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން އައިވަރީ ކޯސްޓަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލުން 6-0 އިން ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް އޮތީ 24 މެޗުން ލިބުނު 52 ޕޮއިންޓާ …
އާސެނަލުން ވެސްޓްހަމް ކޮޅަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި މިއަދު ހަވީރު ރަސްމީކޮށް ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަ-ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. …
އެތުލެޓިކްސް މީޓްގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނަކަށް އާޒިމް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބަޔާން މިއުނިކް 3-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު ޖަރުމަނު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބަޔާ ލެވަކޫސަނުން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ލެވަކޫސަން …
ލެވަކޫސަނަށް 5 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޖިރޯނާ 4-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 24 މެޗުން ލިބުނު 61 ޕޮއިންޓާ …
ރެއާލުން އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު