Last Updated: January 24, 20:52
Friday, January 24, 2020
ވުލްވްސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލުން ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 14 މޮޅު ހަމަކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު …
ލިވަޕޫލަށް ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން 14 ވަނަ މޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީ އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާއާއެކު 34 ޕޮއިންޓާ އެކު ޔުނައިޓެޑް އަދިވެސް އޮތީ ލީގުގެ …
ބާންލީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
3-1 އިން ރޯމާ ބަލިިކޮށް އިޓާލިއަން ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލަށް ޔުވެންޓަސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ޔުވެންޓަސްގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު މެޗުގެ …
ރޯމާ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ޗެލްސީ މިހާރު އޮތީ …
ފޯރިގަދަވި އާސެނަލް-ޗެލްސީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޗެލްސީން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ކަވާނީ އަށް ޕީއެސްޖީގެ …
ކަވާނީ ގެންނަން ޗެލްސީން މަސައްކަތް ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ގްރެނާޑާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް ބާސެލޯނާ އަލުން އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ބާސާ އޮތީ 43 …
މެސީގެ ގޯލުން ބާސާ އަލުން އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
2-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިވަޕޫލުން ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ލިވަޕޫލް އޮތީ …
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ލިވަޕޫލަށް 16 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އަރައިފިއެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ 43 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. ނަމަވެސް ލީގުގެ …
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން 1-0 އިން ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ 39 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
ފަހު ވަގުތު ނިއުކާސަލް އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަންކަން އެޓީމުގެ އިނގިރޭސި ޑިފެންޑަރު ހެރީ މެގުއާ އަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަންކަން މިހާތަނަށް ކުރަމުން އައީ އޭޝްލީ ޔަންގް އެވެ. ނަމަވެސް …
ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަންކަން މެގުއާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ ވަކިކޮށް، ބަދަލުގައި ރެއާލް ބެޓިސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ކުއިކީ ސެޓިއެން ގެނެސްފިއެވެ. ވަލްވާޑޭ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިމިވަނީ ބާސާ އިން މި ސީޒަނުގައި …
ވަލްވާޑޭ ވަކިކޮށް ބާސާގެ ކޯޗަކަށް ސެޓިއެން ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
6-2 އިން ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ބަލިކޮށް "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރުމަތި އެފްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް …
ބޭރުމަތިން އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
6-1 އިން އެސްޓަންވިލާ ބަލިކުރުމަށްފަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ އަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަރައިފިއެވެ. ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 47 ޕޮއިންޓާ އެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި 61 …
އަގުއެރޯގެ ރެކޯޑާއެކު ސިޓީ ދެވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 4-1 އިން އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު، ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގެ 90 މިނެޓް …
ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕް ރެއާލް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019ގެ ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް މުބާރާތް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ފައިނަލް މެޗު މިއަދު ހަވީރު
އަލީ ހުޒާމް
ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ސުއަރޭޒް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހުނީ އޭނާގެ …
ސުއަރޭޒް ހަތަރު މަސް ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު