Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
125 ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން ހޯދަން ޔޫތް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މުޖުތަމުގައި …
125 ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރުން ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިވް (އޭޕީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތް ބޭއްވޭ ފެންވަރަށް ހަދާ މި ކޮމްޕްލެކްސް އަޅަނީ ހިތަދޫ …
އައްޑޫގައި ބެންޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްއެއް އެޅުމަށް އޭޕީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ޖަރުމަނު މިޑްފީލްޑަރު ޓޯނީ ކްރޫސް އެ ކްލަބުގައި އިތުރު ހަތަރު އަހަރު މަޑުކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި އެވެ. ރެއާލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމުން އުމުރުން 29 …
ކްރޫސް ހަތަރު އަހަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކިލިއަމް އެމްބާޕޭ ފެނިގެންދާނީ އެ ކްލަބުން ކަމަށް ޕީއެސްޖީން ބުނެފިއެވެ. ޕީއެސްޖީން މިހެން …
އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް އެމްބާޕޭ ފެންނާނީ ޕީއެސްޖީން!
ހަސަން ރަޝީދު
"މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް ވެޓަރަންސް"ގެ އޮނަރަރީ މެންބަރުކަން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހަށް މޯލްޑިވްސް ވޮލީބޯލް ވެޓަރަންސްގެ އޮނަރަރީ މެންބަރުކަން އަރުވާފައި ވަނީ …
މޯލްޑިވްސް ވޮލީ ބޯލް ވެޓަރަންސްގެ އޮނަރަރީ މެންބަރުކަން ރައީސަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފިއެވެ. އެމްބާޕޭ މިފަދަ އިޝާރާތެއް ދީފައިވަނީ ފްރެންޗު ލީގު …
އެމްބާޕޭ އެހެން ކުލަބަކަށް ދިއުމުގެ އިޝާރާތެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ވުރެ ތިން ތަށި ހޯދުން އުނދަގޫ ކަމަށް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިޔޯލާ ބުނެފިއެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގ ކުއާޓާފައިނަލުން ސިޓީ ކެޓި ނަމަވެސް …
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ވުރެ ތިން ތަށި ހޯދުން އުނދަގޫ: ގާޑިޔޯލާ
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މިރޭ ރެއާލް ބެޓިސްއާ ބައްދަލުކޮށް 2-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިއަދުގެ މެޗާއެކު 68 ޕޮއިންޓާ އެކު ރެއާލް އިން …
ލީގުގެ ފަހު މެޗުން ވެސް ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ކްލަބަކީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކަމަށް، އެ ކްލަބުގެ ޑިފެންޑަރު ވިންސެންޓު ކޮމްޕެނީ ބުނެފިއެވެ. ކޮމްޕެނީ މިހެން ބުނެފައިވާއިރު މި ސީޒަނުގައި ސިޓީން …
ސިޓީ އަކީ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ މޮޅު ކްލަބު: ކޮމްޕެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބިއްޖެއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް އަށް …
އިޓާލިއަން ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ރޮނާލްޑޯ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި އެފްއޭކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ވަޓްފޯޑް ކޮޅަށް ރަހީމް ސްޓާލިން ވައްދާލި ހެޓްރިކާއެކު ބޮޑު ތަފާތަކުން އެ ޓީމު ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އިން މި ސީޒަނުގެ ތިންވަނަ …
ސްޓާލިންގެ ހެޓްރިކާއެކު ސިޓީން ސީޒަނުގެ ތިންވަނަ ތަށި ހޯދައިފި
މުޙައްމަދު އަދުހަމް