Last Updated: June 23, 15:45
Wednesday, June 23, 2021
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސްޕެއިން ކެޓިޔަސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދޭނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފިއެވެ. މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ސްޕެއިން …
ސްޕެއިން ކެޓިޔަސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ނުދޭނަން: އެންރީކޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ޗެކް ރިޕަބްލިކްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ އިންގްލޭންޑް އިން ހޯދިއިރު، ސްކޮޓްލޭންޑް 3-1 އިން ބަލިކޮށް …
ޔޫރޯ 2020: އިންގްލޭންޑަށް އެއްވަނަ، ކްރޮއޭޝިއާ ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް އިންގްލޭންޑްގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބެން ޖެހިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން އައިސޮލޭޝަނުގައި ތިބެން …
ޔޫރޯ 2020: އިންގްލޭންޑްގެ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު އައިސޮލޭޝަނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާއާއެކު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް އިތުރު ފަސް ޓީމެއް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިރޭ ކުޅުނު ގްރޫޕް ބީ އަދި …
ޔޫރޯ 2020: އިންގްލޭންޑް އާއި ފްރާންސް ވެސް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފިންލޭންޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ބެލްޖިއަމް އިން ހޯދިއިރު، ރަޝިޔާ 4-1 އިން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ …
ޔޫރޯ 2020: ބެލްޖިއަމް ހުއްޓުމެއް ނެތް، ޑެންމާކް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ނޯތް މެސެޑޯނިއާގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ނެދަލޭންޑްސް އިން ހޯދިއިރު، ޔުކްރޭން 1-0 އިން ބަލިކޮށް …
ޔޫރޯ 2020: ނެދަލޭންޑްސް އަށް އެއްވަނަ، އޮސްޓްރިއާ މޮޅުވެ ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެއެވެ. ޑެބްމެލޭގެ ފަޔަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފްރާންސް އާއި ހަންގޭރީ ބައްދަލުކޮށް …
ޑެމްބެލޭ އަށް ޔޫރޯ ނިމިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިޓަލީ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ވޭލްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ގްރޫޕް އޭގެ ހުރިހާ މެޗެއްގެ ކުޅުން މިރޭ ނިމުނުއިރު …
ޔޫރޯ 2020: އިޓަލީ އަށް އެއްވަނަ، ވޭލްސް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ސްޕެއިން އާއި ޕޮލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ސްޕެއިން މިހާރު އޮތީ ދެ މެޗުން …
ޔޫރޯ 2020: ޕޮލެންޑާ އެއްވަރުވެ ސްޕެއިނަށް ނުތަނަވަސްކަން
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ޕޯޗުގަލްގެ މައްޗަށް 4-2 އިން ޖަރުމަނުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ޕޯޗުގަލް އަށް ދެ ވަނަ ބުރަށް ދެވެން …
ޔޫރޯ 2020: ޖަރުމަނުން ޕޯޗުގަލް އަށް ފެންވަރު ދައްކާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ފްރާންސް އާއި ހަންގޭރީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެެއެވެ. މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެގެން ފްރާންސަށް ދެ ވަނަ ބުރަށް …
ޔޫރޯ 2020: ހަންގޭރީން ވަރުގަދަ ފްރާންސްއާ އެއްވަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓުއާން ގްރިޒްމަން އަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތައުރީފު އޮއްސާލައިފިއެވެ. ބޮޑު އަގެއްގައި ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ގްރިޒްމަން …
ގްރިޒްމަން އަށް ޑެޝޯމްޕްގެ ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ތައުރީފު
ހަސަން ރަޝީދު
ޕޯޗުގަލް އަކީ ހަމައެކަނި އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ބިނާވެފައި އޮތް ޓީމެއް ނޫން ކަމަށް ޖަރުމަނު ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގީ ޔަކިމް ލޯވް ބުނެފިއެވެ. …
ޕޯޗުގަލް އަކީ ހަމައެކަނި ރޮނާލްޑޯ އެއް ނޫން: ލޯވް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ސްކޮޓްލޭންޑާއި އިންގްލޭންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު އިންގްލޭންޑް އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ލިބުނު …
ޔޫރޯ 2020: ސްކޮޓްލޭންޑުން އިންގްލޭންޑް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ކުޅުނު ދެ މެޗުން ލިބުނު …
ޔޫރޯ 2020: ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ޗެކް ރިޕަބްލިކް ފުއްދާލީ ޕޮއިންޓަކުން
ހަސަން ރަޝީދު
ފަރުވާ އަށްފަހު ޑެންމާކުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޑެންމާކުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހިތްހުއްޓިގެން ދަނޑު މައްޗަށް …
އެރިކްސަން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު