Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ފްރާންސުން ނެގި ސްކޮޑުން ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކަންޓޭ އަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ. ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް …
ކަންޓޭ ފްރާންސްގެ ޔޫރޯ ސްކޮޑަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހު ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ޖަރުމަނުން ނެގި ސްކޮޑުން ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ ތަޖުރިބާކާރު ޑިފެންޑަރު މެޓްސް ހުމެލްސް އަށް ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ. …
ހުމެލްސް އަށް ޖަރުމަނުގެ ސްކޮޑުން ފުރުސަތެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން 2-1 އިން ކުރި ހޯދި ޗެލްސީން ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު 37 …
ޗެލްސީ އަށް ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރުވަނަ މޮޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އޮލިމްޕިކްސަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ އެޓްލީޓުގެ ޝަރަފް ޒުވާން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ހޯދުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު …
ރައީސްގެ ތައުރީފު ދީމާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި އޮލިމްޕިކްސަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ އެޓްލީޓުގެ ޝަރަފް ޒުވާން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ހޯދައިފި އެވެ. ދީމާ އޮލިމްޕިކްސްއަށް ކޮލިފައިވީ ނޭޕާލުގައި …
އޮލިމްޕިސްއަށް ކޮލިފައިވި ފުރަތަމަ ދިވެހި އެތްލީޓަކަށް ދީމާ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް 2-0 އިން ބަލިކޮށް، ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ޖެހިލައިފި އެވެ. މި މޮޅާ ލީގުގެ ފަހު …
ސިޓީން ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލިވަޕޫލްއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް އެސްޓަން ވިލާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުން ޗެމްޕިއަންސް …
އެސްޓަން ވިލާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް 1-0 އިން ބަލިކޮށް އާސެނަލް އަލުން ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ. މި މޮޅާ އެކު އާސެނަލް …
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލް އަލުން އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އާ އެކު ގައުމީ ސާފިން ޓީމުތަކުގެ ރަސްމީ ސްޕޮންސަރަކަށްވާން ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު …
ސާފިންގެ ސްޕޮންސަޝިޕް ބީއެމްއެލް އިން އިތުރުކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ވޮލީ މުބާރާތަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ބުނީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ …
ރިސޯޓް ވޮލީ މުބާރާތަށް ހުޅުވާލައިފި
އަހުމަދު ވަހީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ބާންލީ ރެލިގޭޓް ވެއްޖެ އެވެ. ލީގުގައި ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވާ ބާންލީ ރެލިގޭޓް …
ބާންލީ ރެލިގޭޓް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ޗެލްސީން 3-2 އިން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކޮށްފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތަކަށް ކޮލިފައިވުމުގެ …
ފޮރެސްޓް އަތުން ޗެލްސީ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފުލަމް 4-0 އިން ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަރައިފި އެވެ. ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 36 މެޗުން …
ސިޓީ ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ މަހު ފަށާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބްރެޒިލުން ނެގި ސްކޮޑުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ކަސެމީރޯ ބާކީކޮށްފި އެވެ. ކަސެމީރޯ ،32، އަށް …
ކަސެމީރޯ ބްރެޒިލްގެ ސްކޮޑުން ބާކީކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރޯމާއާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް، ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ތާރީހުގައި ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މެޗުން ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި، ބަޔާ ލެވަކޫސަނުން ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ …
ރެކޯޑް މުގުރާލައި ލެވަކޫސަން ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީފައިނަލްގެ ދެވަނަ ލެގުގައި މިރޭ 2-1 އިން ބަޔާން މިއުނިކް ބަލިކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ ޓީމު …
ރެއާލް 18 ވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު