Last Updated: December 5, 23:15
Tuesday, December 5, 2023
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ބާއްވައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެގޮތުން މި އަހަރު މުބާރާތް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަން ބަޔަކު ހޯދަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
މި ފަސް އަހަރުތެރޭ ހަވާލުކުރި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކުޅިވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މި ވެރިކަން …
ފަސް އަހަރުތެރޭ ކުޅިވަރަށް އިންގާލީ ބަދަލެއް ގެނެވިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗު 4-4 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ސިޓީ ލީގުގެ …
ފަހު ވަގުތު ސިޓީ އަތުން ޗެލްސީ އަށް ޕޮއިންޓެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ވުލްވްސް އިން ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމް ޖެހިޖެހިގެން ބަލިވި ދެވަނަ މެޗު …
ފަހު ވަގުތު ވުލްވްސް އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ މާކަސް ރަޝްފޯޑަށް ދެއްކި ރަތް ކާޑާ އެކު މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ރަށުން ބޭރުގައި 4-3 …
ރަޝްފޯޑަށް ރަތެއް، ޔުނައިޓެޑަށް ލަދުވެތި ބައްޔެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔަންގް ބޯއީސް 3-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ޖާގަ ހޯދިއިރު، އޭސީ މިލާނުން ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި …
ސިޓީ ދެވަނަ ބުރަށް، މިލާނުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނިކޮލަސް ޖެކްސަންގެ ހެޓްރިކުން ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ޗެލްސީން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ޓޮޓެންހަމް މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. …
ޖެކްސަންގެ ހެޓްރިކުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލޫޓަން ޓައުން އާއި ލިވަޕޫލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލިވަޕޫލް އޮތީ 11 މެޗު …
ލޫޓަން އަތުން ލިވަޕޫލަށް ލިބުނީ ޕޮއިންޓެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އުރީދޫއިން މިއަހަރު ބާއްވާ ފަން ރަންގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ޑްރޯން ރޭހެއް ބޭއްވުމަށް އުރީދޫއިން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިއަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ …
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑްރޯން ރޭސް އުރީދޫން
މޫސާ މަތުލޫބް
ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ އާސެނަލްގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުން އަތުވެއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާ އެކު ކުޅުނު 11 މެޗުން ލިބުނު …
އާސެނަލްގެ ބަލިނުވުމުގެ ސިލްސިލާ އަށް ނިމުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިޒްރޭލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫއާ ވާހަކަދެއްކުން ދެން ނިމުނީ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބް އުރުދުގާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކަޒަކްސްތާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު އެނބުރި ތުރުކީ އަށް …
ނަތަންޔާހޫއާ ވާހަކަ ދެއްކުން ދެން ނިމުނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ފުލަމްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު 11 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 18 …
ބްރޫނޯ ފަހު ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް މޮޅުކޮށް ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކޮށް ކުރި ޕޯސްޓަކާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނުގެ މެއިންޒަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލޭންޑްސްގެ ފޯވާޑް އަންވަރު އެލް ގާޒީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އެ ކްލަބުން އުވާލައިފި އެވެ. ފަލަސްތީނަށް …
ފަލަސްތީނަށް ތާއީދުކުރުމުން ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ-ފޭދޫގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ އިންޑޯ ވޮލީ ބޯޅަ ކޯޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސާރީއާ އިންވެސްޓްމެންޓާއިއެެވެ. މި …
މަރަދޫފޭދޫ ވޮލީ ކޮމްޕްލެކްސް ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި
މޫސާ މަތުލޫބް
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަފް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން، 3-0 އިން މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް މުބާރާތުން ކަޓުވާލައިފި …
ނިއުކާސަލުން ޔުނައިޓެޑް ކަޓުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް 2034 ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ސައުދީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނީ 2034 ވަނަ އަަހަރުގެ …
ވޯލްޑް ކަޕް 2034 ސައުދީގައި
ހަސަން ރަޝީދު