Last Updated: December 15, 23:56
Sunday, December 15, 2019
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހަވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާގެ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ މިރޭ ހާސިލްކޮށްފި އެވެ. ފްރާންސުގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު …
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހަވަނަ ފަހަރަށް މެސީ ހާސިލްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ލަފާދިނުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމިޓީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެފްއޭއެމުން މިއަދު އުވާލައިފިއެވެ. އެފްއޭއެމް އިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ކޮމިޓީ އުވާލީ މި …
ގައުމީ ޓީމަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީ އުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް އެއްވަރުވިއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލެސްޓަ ސިޓީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ އަށް އަރައިފިއެވެ. …
ޔުނައިޓެޑާއި އާސެނަލް އެއްވަރުވިއިރު، ލެސްޓާ ދެވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިޓާލިއަން ލީގުގައި ރޭ އެސްޕީއޭއެލްގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް އިންޓަ މިލާން އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި …
މާޓިނޭޒްގެ ގޯލުތަކުން އިންޓަ އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފްރާންސް އާއި ޕޯޗުގަލް އަދި ޖަރުމަނު އެއް ގްރޫޕަކަށް ލައްވާލައިފިއެވެ. ޔޫރޯގެ ފެވަރިޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ތިން …
ޔޫރޯ 2020: ފްރާންސް، ޕޯޗުގަލް އަދި ޖަރުމަނު އެއް ގްރޫޕަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އެއްވަރުވިއިރު، ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ …
ސިޓީ އެއްވަރުވިއިރު، ލިވަޕޫލަށް 11 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކުރުމަށްފަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް އަރައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މިހާރު އޮތީ 31 ޕޮއިންޓާ …
އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އިއްޔެ އުނާއި އެމެރީ ވަކިކޮށްފައިވާއިރު އެމަގާމަށް ދެން އަންނާނީ ކާކުތޯ ބަލަން އާސެނަލްގެ އެތައް މިލިއަން ފޭނުން ތިބީ ކެތް މަދުވެފައެވެ. އަށާރަ މަސް …
އެމެރީއަށް ފަހު ކާކު؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އުނާއި އެމެރީ ވަކިކޮށްފިއެވެ. އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އެމެރީ ވަކިކޮށްފައިމިވަނީ އެޓީމުން ނެރެމުން އަންނަ ދަށް ނަތީޖާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެގޮތުން އެންމެފަހުން ކުޅުނު ހަތް މެޗުން …
އާސެނަލްގެ ކޯޗުކަމުން އެމެރީ ވަކިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ބްރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ކުރި ހޯދައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ބާސެލޯނާ އިން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މި …
މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާއެކު ބާސާ ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ޕީއެސްޖީ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމުނުއިރު، ރޭ ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ޓޮޓެންހަމް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ރެއާލް …
ޕީއެސްޖީން ރެއާލް ހިފެހެއްޓިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 3-3 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ޔުނައިޓެޑް މިހާރު އޮތީ 17 …
ފަހު ވަގުތު ޝެފީލްޑުން ޔުނައިޓެޑް ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ލިވަޕޫލް އިން މަގާމު ދިފާއުކުރިއިރު، މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް އަރައިފިއެވެ. ރޭގެ މޮޅާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި …
ލިވަޕޫލް މަގާމު ދެމެހެއްޓިއިރު، ސިޓީ ތިންވަނަ އަށް އަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޓޮޓެންހަމްގެ އާ ކޯޗު ހޯޒޭ މޮރީނިއޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. …
މޮރީނިއޯގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ކަމަށް ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވީ އެ މަގާމުގައި ހުރި މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އެ މަގާމުން ރޭގެ …
ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ކަމަށް މޮރީނިއޯ ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވާ "އައްޑޫ މެރަތަން" ސްޕޮންސާ ކުރުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން 130،000 ރުފިޔާ "އައި ރަނާސް"އަށް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް …
އައްޑޫ މެރަތަން ބާއްވަން "އައި ރަނާސް"އަށް ކައުންސިލުން 130،000 ރުފިޔާ ދެނީ!