Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން …
ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި އާދެވުނު ހިސާބު ރަނގަޅު
ހަސަން ރަޝީދު
ނިއުޒިލޭންޑް 1-0 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފަހު ޖާގަ ކޮސްޓަރީކާ އިން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮސްޓަރީކާ …
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފަހު ޖާގަ ކޮސްޓަރީކާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 5-4 އިން ޕެރޫ ބަލިކުރުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ގަތަރުގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ޖެހިޖެހިގެން ކޮލިފައިވި …
އޮސްޓްރޭލިއާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އަނެއްކާވެސް އާކޮށްފި އެވެ. ހިމްނާ ރެކޯޑް އާކުރީ ގައުމީ ޓީމުގެ ޓައިމް ޓްރަޔަލްގައި …
ހިމްނާ 400 މީޓަރު ދުވުމުގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ރޭސިން އިވެންޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރޭސިން އެސޯސިއޭޝަނާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ފުލުހުން އިއްޔެ …
އައްޑޫގައި ރޭސިން އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް 16 އަހަރުން ދަށުގެ އައްޑޫ އިންޓަ ސްކޫލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ހޯދައިފި އެވެ. އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި …
ހިތަދޫ ސްކޫލުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޮނާކޯ އަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު، އައުރެލިން ޗުއަމެނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޗުއަމެނީ ،22، ރެއާލަށް ބަދަލުވީ ހަ އަހަރު ދުވަހުގެ …
ޗުއަމެނީ ރެއާލަށް ބަދަލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރޮފެޝަނަލް ފުޓްބޯލާސް އެސޯސިއޭޝަނުން ހޮވާ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ލިވަޕޫލްގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޑިބްރޭނާ މި މަގާމު …
ޕީއެފްއޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަކީ ސަލާހް
ހަސަން ރަޝީދު
އެފްއޭއެމްއިން އަޅަން ނިންމި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުތައް އެޅޭނެކަމުގެ އުންމީދު ނެތްކަން ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު …
އެފްއޭއެމަށް ދަނޑު އެޅޭނެކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ސަރުކާރަށް ނެގުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަން ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މެމްބަރުންނަށް ސުވާލު ކުރުމަށް ލިބުނު …
މާލޭގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުތައް ސަރުކާރަށް ނެގުމުގެ ވިސްނުން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުވައްމުލަކުގައި ހެދި ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ނައިބު ރައިސް ފައިސަލް ނަސީމް އިއްޔެ ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ. އެ ސެންޓަރަކީ އަތޮޅު ތެރޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ޓީޓީ …
އަތޮޅުތެރޭގެ ފުރަތަމަ ޓީޓީ ސެންޓަރު ފުވައްމުލަކަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ގައުމީ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ސްކޮޑްގެ 18 އަހަރުން ދަށުން ސްކޮޑް އެކުލަވާލަން ނިންމައި، އޭގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ސްކޮޑް އެކުލަވާލަން މި …
18 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ބާސްކެޓް ސްކޮޑެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ބާރަ އަހަރަށް ފަހު ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އާއި ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޖެރާޑް ޕީކޭގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަަކަށް ގެނެސްފި އެވެ. ޕީކޭ އާއި …
ޕީކޭ އާއި ޝަކީރާގެ ގުޅުމުގައި ރަސްމީކޮށް ސިއްކަ
ހަސަން ރަޝީދު
ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ވޮލީބޯޅަ ކޭމްޕަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ "މައި ހުޅުމާލެ ވޮލީވޯލް ކޭމްޕް 2022" ގެ ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ …
އެޗްޑީސީން ވޮލީ ކޭމްޕަކަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރުގައި މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ލިބިފައި ނެތް ޝަރަފެއް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބާސްކެޓް ތަރި ލެބްރޯން ޖޭމްސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. …
ލެބްރޯން ޖޭމްސް އަކީ މިހާރު ބިލިއަނަރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކޮލަމްބިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާ އާއި ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޖެރާޑް ޕީކޭ ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން …
ޝަކީރާ އާއި ޕީކޭ ވަކިވެއްޖެ!
އަހުމަދު އަދްޝަން