Last Updated: July 29, 14:23
Thursday, July 29, 2021
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ވިމްބަލްޑަން ޓެނިސް މުބާރާތް ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޮވަކް ޖޮކޮވިޗް ހަވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ސާބިޔާ އަށް އުފަން ޖޮކޮވިޗް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ …
ޖޮކޮވިޗް ހަވަނަ ފަހަރަށް ވިމްބަލްޑަން ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
55 އަހަރަށްފަހު ތަށްޓެއް ހޯދަން އިންގްލޭންޑް އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ގެރެތް ސައުޓްގޭޓް ބުނެފިއެވެ. ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި މިރޭ އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް …
55 އަހަރަށްފަހު ތަށްޓެއް ހޯދަން އިންގްލޭންޑް ތައްޔާރު
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެން ބިރު ނުގަންނަ ކަމަށް އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު ލިއަނާޑޯ ބޮނޫޗީ ބުނެފިއެވެ. ޔޫރޯގެ …
ވެމްބްލީގައި ކުޅެން އިޓަލީ ބިރެއް ނުގަނޭ: ބޮނޫޗީ
ހަސަން ރަޝީދު
1-0 އިން ބްރެޒިލް ބަލިކުރުމަށްފަހު އާޖެންޓީނާ އިން ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފިއެވެ. އާޖެންޓީނާ އިން ހޯދި މި ކާމިޔާބީ އެންމެ ބޮޑަށް ހާއްސަވާ ކުޅުންތެރިއަކީ އެޓީމުގެ …
އާޖެންޓީނާ އިން ކޮޕަ އެމެރިކާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ޑެންމާކުގެ ކީޕަރު ކެސްޕާ ޝްމައިކަލްގެ މޫނަށް ލޭޒާ އެޅުވުމުން އިނގިރޭސި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޖޫރިމާނާ ކުރަން ޔޫއެފާ އިން ނިންމައިފިއެވެ. އެ …
ޑެންމާކު ކީޕަރުގެ މޫނަށް ލޭޒާ އެޅުވުމުން އިންގްލޭންޑް ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށ،ް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން ބުނީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް މެންދުރު …
އައްޑޫގައި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބެލުންތެރިން ނުވައްދާ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ޖަޕާނުގެ އޮލިމްޕިކްސް މިނިސްޓަރު ތަމަޔޯ މަރުކަވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ އިއުލާން …
ބެލުންތެރިން ނުވައްދާ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލްގައި ރޭ އިންގްލޭންޑާއި ޑެންމާކް ބައްދަލުކުރި މެޗު އަލުން ކުޅުމަށް ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކުރަން ފަށައިިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗު 2-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށް …
އިންގްލޭންޑް-ޑެންމާކް މެޗު އަލުން ކުޅެން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއް
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ޑެންމާކު ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންގްލޭންޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 1996 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އިންގްލޭންޑް މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި …
އިންގްލޭންޑް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރޯގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
55 އަހަރަށްފަހު ފައިނަލަކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އިންގްލޭންޑަށް މިރޭ އޮތްއިރު، އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފައި ތާރީހު ބަދަލުކޮށްލން އިންގްލޭންޑްގެ ކޯޗު ގެރެތް ސައުތްގޭޓް އެޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް …
55 އަހަރަށްފަހު ފައިނަލަކަށް ދިޔުމަށް އިންގްލޭންޑް ތައްޔާރު
ހަސަން ރަޝީދު
އިންގްލޭންޑްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް އެނގޭ ކަމަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޑެންމާކުގެ ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭސް ކްރިސްޓެންސަން ބުނެފިއެވެ. ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ …
ކޭން ހުއްޓުވަން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ޑެންމާކަށް އެނގޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެނަލްޓީގައި 4-2 އިން ސްޕެއިން ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އިޓަލީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 2012 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އިޓަލީ ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ …
ޔޫރޯ 2020: ސްޕެއިން ބަލިކޮށް އިޓަލީ ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ބަލަން އައުމަށް ޑެންމާކުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އަށް ޔޫއެފާ އިން ދައުވަތު ދީފިއެވެ. ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޑެންމާކުން …
ޔޫރޯ 2020: ފައިނަލް މެޗު ބަލަން އައުމުގެ ދައުވަތު އެރިކްސަނަށް
ހަސަން ރަޝީދު
1-0 އިން ޕެރޫ ބަލިކުރުމަށްފަހު ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ބްރެޒިލް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ރޭ މި ދެ ޓީމު ބައްދަލުކުރި …
ޕެރޫ ބަލިކޮށް ބްރެޒިލް ފައިނަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
4-0 އިން ޔުކްރޭން ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް އިންގްލޭންޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 1966 ވަނަ އަހަރަށްފަހު ޔޫރޯގެ ސެމީއަށް އިންގްލޭންޑް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. …
ޔޫރޯ 2020: ފެންވަރު ދައްކާލުމަށްފަހު އިންގްލޭންޑް ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން ޗެކް ރިބަޕްލިކް ބަލިކުރުމަށްފަހު ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ޑެންމާކް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 1992 ވަނަ އަހަރަށްފަހު މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ޑެންމާކް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ …
29 އަހަރަށްފަހު ޑެންމާކް ޔޫރޯގެ ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު