Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެެ ފަހު މެޗު މިރޭ ކުޅޭއިރު އެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އެޗްގައި ހިމެނޭ އުރުގުއޭ އަދި ޕޯޗުގަލް އެވެ. …
މެޗު ޕްރިވިއު: ޕޯޗުގަލް-އުރުގުއޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެޗްގައި މިރޭ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ގާނާ އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު ގާނާ އަށް …
ކޮރެޔާ ބަލިކޮށް ގާނާ އުއްމީދު އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުތައް ކުޅެން ފަށާފައިވާއިރު މިއަދުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ބްރެޒިލް އާއި ސްވިޒަލޭންޑެވެ. ގްރޫޕް ޖީ ގައި …
މެޗު ޕްރިވިއު: ބްރެޒިލް-ސްވިޒަލޭންޑް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުތައް ކުޅެން ފަށާފައިވާއިރު މިއަދުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ދެކުނު ކޮރެޔާ އާއި ގާނާ އެވެ. ގްރޫޕް …
މެޗު ޕްރިވިއު: ދެކުނު ކޮރެޔާ-ގާނާ
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޖީ ގައި ކެމަރޫން އާއި ސާބިޔާ ބައްދަލުކުރި މެޗު 3-3 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ދެ މެޗުން …
ފޯރިގަދަވި ކެމަރޫން-ސާބިޔާ މެޗު އެއްވަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ގާނާއާ ދެކޮޅަށް ފެންނަ ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ފޯވާޑް ސޮން މިން ހެއުން ތަފާތު ވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕައުލޯ ބެންޓޯ …
މިރޭ ފެންނާނީ ތަފާތު ސޮން އެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު މެޗުތައް މިއަދު ކުޅޭއިރު، މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކެމަރޫން އާއި ސާބިޔާ އެވެ. ގްރޫޕް ޖީ …
މެޗު ޕްރިވިއު: ކެމަރޫން-ސާބިޔާ
ހަސަން ރަޝީދު
ގަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ރޭ މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ބެލްޖިއަމް ބަލިވުމާ ގުޅިގެން ވެރިރަށް ބްރަސަލްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގައިފި އެވެ. މި …
ބެލްޖިއަމް ބަލިވުމުން ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕޯޗުގަލް އިން ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗެއްގެ ވެސް ފެވަރިޓުންނަކީ އެ ޓީމުގެ ކަމަށް ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ގޮންކާލޯ ރާމޯސް ބުނެފި އެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް …
ކޮންމެ މެޗެއްގެ ވެސް ފެވަރިޓަކީ ޕޯޗުގަލް
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރެޒިލްގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަށް ކުރާ ފައުލްތައް ރެފްރީން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ޓީޓޭ ބުނެފި އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި …
ނޭމާ އަށް ކުރާ ފައުލްތައް ހުއްޓުވަން ޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕުން އެމެރިކާ ބޭރުކުރަން އިރާނުން ފީފާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. އިރާނުން މިކަމަށް ގޮވާލީ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ރަސްމީ ޓްވިޓާ އެކައުންޓުން އާންމުކުރި ޕޯސްޓެއްގައި …
ވޯލްޑް ކަޕުން އެމެރިކާ ބޭރުކުރަން ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އީ ގައި މިރޭ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ސްޕެއިން މިހާރު އޮތީ …
ޖަރުމަނުން ސްޕެއިން ހިފަހައްޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެފްގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 4-1 އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކެޓި ދެވަނަ ޓީމަށް ކެނެޑާ ވެއްޖެ އެވެ. މި މޮޅާއެކު ދެ …
ކްރޮއޭޝިއާ ކުރިއަށް، ކެނެޑާ ކަޓައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށްދާއިރު މިއަދުގެ ފަހު މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ދެ ބާރު ކަމަށް ސްޕެއިން އާއި ޖަރުމަނެވެ. ގްރޫޕް …
މެޗު ޕްރިވިއު: ސްޕެއިން-ޖަރުމަނު
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެފްގައި މިރޭ ބެލްޖިއަމް އަތުން މޮރޮކޯ އިން ހޯދި ތާރީހީ މޮޅު، އެޓީމުގެ ފުލްބެކް އަޝްރަފް ހަކީމީ އޭނާގެ މަންމަ އަށް ހާއްސަކޮށްފި …
މޮޮރޮކޯގެ މޮޅު ހަކީމީ ހާއްސަކުރީ މަންމަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އެފްގައި މިރޭ ބެލްޖިއަމް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިން އުފަލުން ސަޖިދަ އަށް ދިޔަ ފޮޓޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން …
މޮރޮކޯ ކުޅުންތެރިން އުފަލުން ސަޖިދަ އަށް، ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް
ހަސަން ރަޝީދު