Last Updated: November 24, 22:09
Wednesday, November 25, 2020
ޕިއެރޭ-އެމެރިކް އޯބަމަޔަންގެ ގޯލުން 1-0 އިން އާސެނަލްގެ މައްޗަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ 12 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
އޯބަމަޔަންގެ ގޯލުން އާސެނަލް އިން ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ އެނބުރި އައިސް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސްޕެޒިޔާގެ މައްޗަށް 4-1 އިން ޔުވެންޓަސް އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު …
އެނބުރި އައިސް ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެއްޖެއެވެ. ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ މި މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. …
ރޮނާލްޑޯ ކޮވިޑުން ރަނގަޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް އިސްލާހުން ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ …
ހަސަންގެ ބައެއް އިސްލާހުން ގިނަ ކުޅިވަރުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތައް ބާސެލޯނާ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ބާސާ ރޭ މޮޅުވީ ޔުވެންޓަސްއާ ބައްދަލުކޮށް 2-0 …
ބާސާ އިން ޔުވެންޓަސް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ ޖަރުމަނުގެ ބުރޫޝިޔާ މޮންޗެންގްލެޑްބެކް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި …
ފަހު ވަގުތު ރެއާލް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރާންސްގެ ގައުމީީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމި ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދާ ހަބަރުތައް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ފްރާންސްގެ ރައީސް އިމެނުއަލް މެކްރޮން …
ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމި ވާހަކަ ޕޮގްބާ ދޮގުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓަ ސިޓީ އަތުން 1-0 އިން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު 12 ޕޮއިންޓާ އެކު ލެސްޓާ މިހާރު އޮތީ ހަތަރުވަނައިގައެވެ. އާސެނަލް …
ލެސްޓާ އަތުން އާސެނަލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް މިއަހަރު ނުބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރީ ކައުންސިލަރ އިބްރާހީމް …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިއަހަރު ނުބާއްވަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު 9 ޕޮއިންޓާ އެކު ޗެލްސީ އޮތީ …
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް 3-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ރެއާލް އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ …
ބާސާ ބަލިކޮށް ރެއާލް އެއްވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު ފަސް …
ސިޓީ އެއްވަރު، އަގުއެރޯ އަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕެޓްރިކް ބެމްފޯޑްގެ ހެޓްރިކާއެކު އެސްޓަންވިލާގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތިންވަނަ އަށް ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަރައިފިއެވެ. ލީގުގެ ތިންވަނައިގައި ލީޑްސް މިހާރު …
ބެމްފޯޑްގެ ހެޓްރިކުން ލީޑްސް ތިންވަނަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް 2-1 އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ގްރޫޕް އެޗްގައި ހިމެނޭ މި ދެ ޓީމު …
ރަޝްފޯޑުގެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑުން ޕީއެސްޖީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭ އިރުދެކުނު ފަރާތުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ސްވިމިންގ ޓްރެކްގައި ޑައިވިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް ހެދުމަށް ނިންމައި، އެކަން ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. …
ސްވިމިން ޓްރެކްގައި ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ 14 …
ފަހަތުން އަރައި ޔުނައިޓެޑުން ނިއުކާސަލް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު