Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗުތައް މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެގޮތުން ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު …
އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް: ސެމީގެ މެޗުތައް މިއަދު ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ޗެލްސީން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ޗެލްސީ މިހާރު ވަނީ 36 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ ހަވަނަ …
ޗެލްސީން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގްރެނާޑާގެ މައްޗަށް 5-3 އިން ކުރި ހޯދައި ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ 33 ވަނަ މިނެޓްގައި …
ބާސާ ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބާންލީގެ މައްޗަށް 2-0 އިން މެންޗެސްޓަ ސިޓީން ކުރި ހޯދިއިރު، ބްރައިޓަން އަތުން 1-0 އިން ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ ނަތީޖާއާއެކު …
ސިޓީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް، ލިވަޕޫލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ގްރޫޕް ބީ ފަހު މެޗުގައި މެދުވަލު އެފްސީގެ މައްޗަށް 1-4 އިން ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކުރި …
ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުން ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އަށް ބޮޑު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސައުތްހެމްޓަންގެ މައްޗަށް 9-0 އިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް މިހާރު އޮތީ 44 …
ޔުނައިޓެޑުން ސައުތްހެމްޓަން ކޮޅަށް 9 ގޯލު ޖަހައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ގްރޫޕް އޭގެ ފަހު މެޗުގައި ފާހި ސްޕޯޓްސްގެ މައްޗަށް 5-4 އިން އެފްސީ ބޭރުމަތި ކުރި …
ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުންވެސް ބޭރުމަތި އަށް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ރެއާލް އިން ބުނީ އުމުރުން 73 އަހަރުގެ ޕެރޭޒް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އޭނާގެ …
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ރައީސް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިވަޕޫލަށް އާ ދެ ޑިފެންޑަރުން ގެނެސްފިއެވެ. އެގޮތުން ލިވަޕޫލަށް ގެނެސްފައިވަނީ ޕްރެސްޓަން ނޯތް އެންޑަށް ކުޅެމުން އައި އުމުރުން 25 އަހަރުގެ …
ލިވަޕޫލަށް އާ ދެ ޑިފެންޑަރުން ގެނެސްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ މެދުވަލު އެފްސީން ހޯދައިފިއެވެ. މެދުވަލު އެފްސީން މުބާރާތުގެ ސެމީ އަށް ދަތުރުކުރީ …
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ މެދުވަލު އެފްސީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ޒެފިޔާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު …
ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ޒެފިޔާ އިން މުބާރާތް ނިންމާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ 2-1 އިން ލެވާންޓޭ އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ. ރޭގެ މެޗުން ބަލިވުމުން 40 ޕޮއިންޓާ އެކު ރެއާލް އޮތީ ލީގުގެ ދެވަނައިގައެވެ. …
ލެވާންޓޭ އަތުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލް އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު، ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި މެންޗެސްޓަރ …
އާސެނަލް-ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރު، ސިޓީ އަށް ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
2-1 އިން މަރަދޫ އެފްސީ ބަލިކުރުމަށްފަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ސެމީފައިނަލަށް ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ގްރޫޕް …
މަރަދޫ ބަލިކޮށް ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ޖާގަ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ އެފްސީ ބޭރުމަތި އާއި ފާހި …
ބޭރުމަތި އާއި ފާހި ސްޕޯޓްސް ސެމީ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕް" ގައި މިއަދު ހަވީރު މެދުވަލު އެފްސީގެ މައްޗަށް 3-2 އިން ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން ކުރި …
ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އިން މެދުވަލުު އެފްސީ ބަލިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު