Last Updated: June 25, 15:15
Tuesday, June 25, 2019
ޔޫއޭފާ އަންޑަރ 15 އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޓްބޯލް ޓޯނަމަންޓުގެ ހޯސްޓް ސިޓީއަކަށް އައްޑޫސިޓީ ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެފްއޭއެމް އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އަދި ޔޫއޭފާ ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި …
ޔުއޭފާ އަންޑަރ 15 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މައުރީޒިއޯ ސާރީ އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. އުމުރުން 60 އަހަރުގެ ސާރީ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. …
ޗެލްސީ ދޫކޮށް ސާރީ ޔުވެންޓަސް އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފިއެވެ. ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަހްލޫފު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ …
ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ކްލަބަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕޯލް ޕޮގްބާ ދީފިއެވެ. ޕޮގްބާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު …
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕޮގްބާ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހާއްސަ އިވެންޓެއް މިއަދު ހިތަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި …
އުރީދޫ ކަލަރ ރަންއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މިއަދު ހިތަދޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ފަރާތުން "ރަން 127" ނަމުގައި ދުވުމެއް އިއްޔެ އައްޑޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 16:00 ގައި މި ދުވުން ފެށީ އައްޑޫ ސިޓީ …
އެމްއެންޑީއެފްގެ "ރަން 127" އައްޑޫގައި ބާއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ބްރެޒިލްގައި ކުރިއަށްދާ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ އާޖެންޓީނާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކޮލަމްބިއާ އިން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ. ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި …
ކޮލަމްބިއާ އަތުން އާޖެންޓީނާ ބަލިވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހއ.ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ފިތުރު އީދު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ކުޅެމުންދިޔަ މެޗެއް ހޫނުވެ ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލައިގައި އެ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރި ދެ ޓީމާއި، …
ދިއްދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހާއްސަ އިވެންޓެއް މިއަދު މަރަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ މަރަދޫ ބަނދަރު …
އުރީދޫ ކަލަރ ރަންއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މިއަދު މަރަދޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "ރަން 127" މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި މި ދުވުން ފަށާނީ އައްޑޫ ސިޓީ …
އެމްއެންޑީއެފްގެ "ރަން 127" މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫގައި
ހަސަން ރަޝީދު
ފިލިޕޭ ކުޓީނިއޯގެ ދެ ގޯލުން 3-0 އިން ބޮލިވީއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި، ކޮޕަ އެމެރިކާގެ ފެށުން ބްރެޒިލް އިން ރަނގަޅު ކޮށްފިއެވެ. ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ …
ކުޓީނިއޯގެ ދެ ގޯލުން ބްރެޒިލް މޮޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުމަކީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެން ފެށިގެން ވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފަނެއް ކަމަށް އެ ކްލަބާ ދާދިފަހުން ގުޅުނު ބެލްޖިއަމްގެ ވިންގާ އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފިއެވެ. …
ރެއާލް އަށް ކުޅުމަކީ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް: ހަޒާޑް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުރީދޫ ކަލަރ ރަން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހާއްސަ އިވެންޓެއް މިއަދު ހިތަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި އިވެންޓު ކުރިއަށްދާނީ ހިތަދޫ ލިންކް …
އުރީދޫ ކަލަރ ރަންއަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ބަލަން ނިންމީ ފުލުހުން އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން ކަމަށާއި، ފުލުހުން …
ދިއްދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ގެއްލުންދިން މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރިޒްމަން އަންނަ ސީޒަނުގައި ކުޅޭނީ ބާސެލޯނާ އަށް ކަމަށް އެތްލެޓިކޯގެ ސީއީއޯ މިގޭލް އެންހެލް ގިލް މަރިން …
ގްރިޒްމަން ދެން ފެންނާނީ ބާސެލޯނާ އިން: އެތްލެޓިކޯ
ހަސަން ރަޝީދު
ލިޔޯން އަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ހުނަރުވެރި ޑިފެންޑަރު ފާލަންޑް މެންޑީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މެންޑީ ރެއާލް އަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 47.1 …
ފާލަންޑް މެންޑީ ވެސް ރެއާލް އަށް
ހަސަން ރަޝީދު