Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށްދާއިރު މިއަދުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ކެނެޑާ އެވެ. ގްރޫޕް އެފް ގައި …
މެޗު ޕްރިވިއު: ކްރޮއޭޝިއާ-ކެނެޑާ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް މިއަދުވެސް ކުރިއަށްދާއިރު އިއްޔެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ވެސް މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު މެޗު ކުޅޭނެ އެވެ. އެގޮތުން …
މެޗު ޕްރިވިއު: ބެލްޖިއަމް-މޮރޮކޯ
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އީ ގައި ޖަޕާންގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައި ކޮސްޓަރީކާ އިން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދު އާކޮށްފި …
ޖަޕާން ބަލިކޮށް ކޮސްޓަރީކާ އަށް އުއްމީދެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ފަށާފައިވާއިރު އިއްޔެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ވެސް މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު މެޗު ކުޅޭނެ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ …
މެޗު ޕްރިވިއު: ޖަޕާން-ކޮސްޓަރީކާ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ބެލްޖިއަމް ޓީމު މާ މުސްކުޅި ވެފައިވާ ކަމަށް އެޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ ބުނެފި އެވެ. ވޯލްޑް …
ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދޭ ވަރަށް ވުރެ ބެލްޖިއަމް މުސްކުޅި
ހަސަން ރަޝީދު
ޖަރުމަނު ޓީމުގެ ފޯކަސް މިހާރު މުޅިން ހުރީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ކައި ހަވެޓްޒް ބުނެފި އެވެ. ރެއިންބޯ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅަން …
ހަޅުތާލު ނިމުނީ، ފޯކަސް މިހާރު ފުޓްބޯޅަ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އާޖެންޓީނާ އަށް އެންމެފަހުން ވޯލްޑް ކަޕަށް އާދެވުނު ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފި އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި …
އާޖެންޓީނާ ވޯލްޑް ކަޕަށް އަތުވެއްޖެ: މެސީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި މިރޭ މެކްސިކޯގެ މައްޗަށް 2-0 އިން އާޖެންޓީނާ އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މި މޮޅާއެކު އާޖެންޓީނާ މިހާރު އޮތީ …
އާޖެންޓީނާ އަށް މުހިއްމު މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޑީ ގައި މިރޭ ޑެންމާކް 2-1 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ފްރާންސް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ފްރާންސަކީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް …
އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލުން ފްރާންސް ދެވަނަ ބުރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް މިއަދު ފަށާފައިވާއިރު މިއަދުގެ ފަހު މެޗަކީ މަރުގެ މެޗެކެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އާޖެންޓީނާ އާއި މެކްސިކޯ …
މެޗު ޕްރިވިއު: އާޖެންޓީނާ-މެކްސިކޯ
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި މިރޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމުގެ އުއްމީދު ޕޮލެންޑުން …
ސައުދީ ބަލިކޮށް ޕޮލެންޑް އުއްމީދު އާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް މިއަދު ފަށާފައިވާއިރު އިއްޔެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ޑެންމާކް އާއި މުބާރާތުގެ އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަނުން …
މެޗު ޕްރިވިއު: ފްރާންސް-ޑެންމާކް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ޑީ ގައި ހިމެނޭ އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ޓިއުނީޝިއާގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ 2010 ވަނަ އަހަރަށްފަހު …
12 އަހަރަށް ފަހު އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް މިއަދު ފަށާފައިވާއިރު އިއްޔެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ވެސް މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު މެޗު ކުޅޭނެ އެވެ. އެގޮތުން …
މެޗު ޕްރިވިއު: ސައުދީ-ޕޮލެންޑް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗަކީ އާޖެންޓީނާ އަށް ފައިނަލެއް ފަދަ މެޗެއް ކަމަށް އެޓީމުގެ ފޯވާޑް ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ …
މިރޭގެ މެޗަކީ އާޖެންޓީނާ އަށް ފައިނަލެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތައް ފަށާފައިވާއިރު އިއްޔެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ވެސް މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު މެޗު ކުޅޭނެ އެވެ. އެގޮތުން މިއަދުގެ …
މެޗު ޕްރިވިއު: ޓިއުނީޝިއާ-އޮސްޓްރޭލިއާ
ހަސަން ރަޝީދު