Last Updated: January 30, 17:32
Monday, January 30, 2023
ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ، ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަލް ނަސްރަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ. ރޮނާލްޑޯ ،37، އަލް ނަސްރަށް ސޮއިކުރީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. …
ރޮނާލްޑޯ ސައުދީގެ ކްލަބަކަށް ސޮއިކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބީޗް ވޮލީބޯލް ޓުއާގެ ރަން މެޑަލް ރާއްޖެއިން ހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު ބަންގްލަދޭޝްގެ ކޮކްސް ބާޒާރު ބީޗް ވޮލީ ކޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ އިސްމާއިލް …
ބީޗު ވޮލީން އަލަށް ރަން މެޑެލް ހޯދައިފި
ޝަރަފް
ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލި މީހަކީ ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ޕެލޭ ކަމަށް، ޕީއެސްޖީގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ ބުނެފި އެވެ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދަނިކޮށް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ޕެލޭ ވަނީ …
ފުޓްބޯޅަ ބަދަލުކޮށްލީ ޕެލޭ: ނޭމާ
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޕެލޭ މަރުވުމުން އެ ގައުމުގައި ގައުމީ ހިތާމައިގެ ގޮތުގައި ތިން ދުވަސް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. ޕެލޭ ،82، މަރުވީ ބްރެޒިލްގެ ވެރިރަށް ސައޮޕާލޯގެ …
ޕެލޭ މަރާ ގުޅިގެން ގައުމީ ހިތާމައިގެ 3 ދުވަސް
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޕެލޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޕެލޭ ،82، މަރުވީ ބްރެޒިލްގެ ވެރިރަށް ސައޮޕާލޯގެ އަލްބާޓް އެއިންސްޓެއިން ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ޕެލޭ މަރުވިއިރު މިދިޔަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުން …
ޕެލޭ މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ސްޓްރަސްބޯގް އަތުން 2-1 އިން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ނޭމާ އަށް ރަތްކާޑު ދައްކައިފި އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު …
ޕީއެސްޖީ މޮޅުކޮށް ދިނީ އެމްބާޕޭ، ނޭމާ އަށް ރަތެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް 3-1 އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުރި ހޯދިއިރު އެޓީމުގެ ފޯވާޑް އާލިންގް ހާލަންޑް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ. …
ސިޓީ އަށް މޮޅެއް، ހާލަންޑަށް ރެކޯޑެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓްގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކާ ކައިރި އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ރޭގެ މޮޅާ އެކު 15 …
ޔުނައިޓެޑް ގަދަ 4 އާ ގާތަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް 3-1 އިން ބަލިކުރުމަށްފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އާސެނަލުން ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ. ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ ކުޅުނު 15 މެޗުން …
އާސެނަލް އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރި ޕީއެސްވީގެ ނެދަލޭންޑްސް ފޯވާޑް ކޯޑީ ގަކްޕޯ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ގަކްޕޯ ،23، ގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭގޮތުން ލިވަޕޫލާއި ޕީއެސްވީން …
ޔުނައިޓެޑުން ހޯދަން އުޅުނު ގަކްޕޯ ލިވަޕޫލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޓޮޓެންހަމް އާއި ބްރެންޓްފޯޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ. ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށްފަހު ލީގުގެ …
ބްރެންޓްފޯޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމަށް ޕޮއިންޓެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު އިނގިރޭސި މިޑްފީލްޑަރު ކަލްވިން ފިލިޕްސް އޭނަ ކުޅޭ ކުލަބް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ އަލުން ގުޅުނު އިރު، މާ ބޮޑަށް ފަލަވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ …
ފިލިިޕްސް މާ ބޮޑަށް ފަލަވެއްޖެ، ނުކުޅެވޭ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގަތަރުގައި މި މަހު ނިންމާލި ވޯލްޑް ކަޕްގައި އުރްގުއޭ ކެޓުމާ އެކީ ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އައި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ލުއިސް ސުއޭރަށް …
ބޯޑަ މައިލްސްގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ ސުއަރޭޒަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް މުބާރާތް، އިންޑިއަން ޕްރީމިއާ ލީގް (އައިޕީއެލް) ގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް ޓީމަކަށް އެންމެ ބޮޑު އަގުގައި ގަތް ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އިނގިރޭސި ކްރިކެޓް …
އައިޕީއެލްގައި ރެކޯޑް އަގެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޕެލޭގެ ފޮޓޯއެއް އޭނަގެ ދަރިންތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިއްޔެ އާންމުކޮށްފި އެވެ. …
ޕެލޭގެ ފޮޓޯއެއް ހޮސްޕިޓަލުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގަތަރުގައި ނިންމައިލި ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އިތުރު ބަޔަކާ އެކީ ދުނިޔޭގެ …
ފީފާގެ ރައީސް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި
މުޙައްމަދު ހަނީފު