Last Updated: November 26, 13:03
Saturday, November 26, 2022
ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޔޫރަޕްގެ ހަތް ޓީމަކުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސި "ވަންލަވް" ރެއިންބޯ ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނާޅަން އެންމެފަހުން އެޓީމުތަކުން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކެޕްޓަން ބޭންޑް …
ރެއިންބޯ ބޭންޑް ނާޅަން ޓީމުތަކުން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިންގްލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗަކީ އިރާންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހުވަފެނީ މެޗެއް ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ކާލޯސް ކުއިރޯޒް ބުނެފި އެވެ. ގްރޫޕް …
އިންގްލެންޑް މެޗަކީ އިރާނަށް ހުވަފެނީ މެޗެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ބީ ގައި ހިމެނޭ އިންގްލެންޑް އާއި އިރާން މިރޭ ބައްދަލުކުރާ އިރު މި މެޗު ވެގެންދާނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި މި ދެ …
މެޗު ޕްރިވިއު: އިންގްލެންޑް-އިރާން
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ވޯލްޑް ކަޕުން ސެނެގާލްގެ ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ ނެފުނުމަކީ މުޅި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާއަށް ލިބުނު ދެރައެއް ކަމަށް ސެނެގާލްގެ ކޯޗު އަލިއޫ ސިސޭ ބުނެފި އެވެ. ވޯލްޑް …
ވޯލްޑް ކަޕުން މާނޭ ނުފެނުމަކީ ދެރައެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާ އަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބަލިކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު ގްރެގް ބެހެލްޓާ ބުނެފި އެވެ. އެންމެފަހުން ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕަށް އެމެރިކާ ކޮލިފައިވެފައި …
އެމެރިކާ އަށް ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ބަލިކުރެވިދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖަހާ ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ރަން ބޫޓަށް ވުރެ އޭނާ އަށް މުހިއްމީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކެޕްޓަން ހެރީ …
ރަން ބޫޓަށް ވުރެ މުހިއްމީ ވޯލްޑް ކަޕް
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ 2-0 އިން ގަތަރު ބަލިކުރުމަށްފަހު މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އިކުއެޑޯ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހުގައި …
ގަތަރު އަތުން އިކުއެޑޯ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ހަސަން ރަޝީދު
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ފްރާންސްގެ ވޯލްޑް ކަޕް ސްކޮޑުން ބާކީ ކުރަން ޖެހުނު އިތުބާރު ފޯވާޑް، ކަރީމް ބެންޒެމާގެ ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިއަކު ނުނަގަން ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕް …
ބެންޒެމާގެ ބަދަލުގައި ފްރާންސަށް ކުޅުންތެރިއަކު ނުނަގާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ގަތަރާއި އާއި އިކުއެޑޯ ބައްދަލުކުރާއިރު، މިއީ ގަތަރުން ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިއީ …
މެޗު ޕްރިވިއު: ގަތަރު-އިކުއެޑޯ
ހަސަން ރަޝީދު
މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި އެ ގައުމުގެ އަމީރު ޝެއިޚް ތަމީމް ބިން ޙަމަދު އައްޘާނީއަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިޙް ތަހުނިޔާ …
ގަތަރުގެ އަމީރަށް ރައީސްގެ ތަހުނިޔާ
އައިޝަތު އަޒުހާ
މިރޭ ގަތަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހައިލައިޓްސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައިން ލޭންގްއޭޖުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށް ފީފާ އިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ …
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހައިލައިޓްސް ސައިން ލޭންގްއޭޖުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ގަތަރުގައި މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ފަށާ އިރު، ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ އިލްތިމާސެއް ކުރައްވައިފި އެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިއަދު …
ވޯލްޑް ކަޕާ ގުޅުވައި މައުމޫންގެ އިލްތިމާސެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގަތަރު ބަލިކަށިކޮށް ނުލެވޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ފެލިކްސް ސަންޗޭޒް ބުނެފި އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ގްރޫޕް …
އެއްވެސް ބަޔަކަށް ގަތަރު ބަލިކަށިކޮށް ނުލެވޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ކަޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އެގައުމުގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގަތަރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ޕްރިންސް މުހައްމަދު ގަތަރަށް …
ވޯލްޑް ކަޕަށް ޕްރިންސް މުހައްމަދު ގަތަރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވޯލްޑް ކަޕަށް ފްރާންސްގެ ގައުމީ ޓީމުން ނެގި ސްކޮޑުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ ބާކީކޮށްފި އެވެ. ބެންޒެމާގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް އަނިޔާވެފައިވަނީ …
ބެންޒެމާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެއްލިއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ގަތަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަކީ ރާއްޖެއިން ފަހުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ގަތަރުގައި މާދަމާ ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް …
ގަތަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާތީ ފަހުރުވެރިވޭ
ހަސަން ރަޝީދު