Last Updated: December 5, 16:02
Sunday, December 5, 2021
އަފިންނަކީ އެސް މިކޯ ތަންދޮރަ އެނގި ދުނިޔެ ހިނގާލެކާއި އެއްތެތި އޮޅުން ފިލާވަރަށް ރޯފަލައި އަދި ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި އެނުނަސް އެހެން ގޮތްތައް ކަން ކަން ހިގާގޮތް …
ހިނގަފެލެ މިކަމާއި ވިސްނަލާއް.!
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
އައްޑޫ ފްރެންޑްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގިނޭ "ހިއްމަލާ ފެސްޓިވަލް 2019" އަދަ ހަވީރެއި ހިތަދޫ ފަތާ ޓްރެކް ސަރަހައްދެ ފަށާ ގޮތަށް ނިންމަލިއަ. މި ފެސްޓުވަލަކީ 2019 …
އައްޑޫ ފްރެންޑްސްގެ "ހިއްމަލާ ފެސްޓިވަލް" އަދަ ހަވީރެއި!
އައްޑޫ ތަރައްގީވެ ކުރިއަރަގެން އޭނެއި ބޮނޑަ ޕްރޮޖެކްޓަށް މިތާން އާސްގެން ކަމަށް ގަބޫލު ކެރާ ކަމަށާއި އެކަމާއިގެން ވޭނޑޭ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލް ބެނަފި. …
އައްޑޫ ތަރައްގީއަށް ބޮނޑަ ޕްރޮޖެކްޓަށް ތެބެ ވިސްނަން: އުގެއިލް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބޮނޑަ އީދި މިފަހަރަ މިޅި އައްޑޫއެ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް އައްޑޫ ދަރިން ފާހަގަކެރަމުން ތެބެ އެތާ. އެއާއި އެތެރެ މިފަހަރަ ތެބޮއް ކުރީ ޒަމާނެއް އޮންނެ …
ހަވީރެއި ކުލަ ޖަހާއް ނިއެތާ؟ އަސިރަށް ފަހި ހިތަދޫ ޓްރެކާއި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރާއްދެއި މުވާސަލާތީ ހިދުމައް ފޯރުކޮށްދެމުން އޭ އުރީދޫން އަދަ، އަފިރިންގެ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ރަސްމީކޮށް އެވެރިންގެ ހަލޫ އިންޓަނެޓް، އުރީދޫ ސުޕަ ނެޓު ތައާރަފް ކޮށްލިއެ. މިހިދުމައް …
އުރީދޫން އައްޑުއަށް ހަލޫ އިންޓަނެޓު ދެރެފިޔެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ރާއްދެ މިކޯ ދޭ އެންމެ ހަލޫ، އެންމެ އަގަހެއު އިންޓަނެޓު ރެއި މަރަދޫ، އަދި މަރަދޫފޭދޫއަށް އުރީދޫން ދެރެފިއަ. މަރަދޫ ކުދުކުދިންގެ ޕާކެ، މިއުޒިކް ޝޯވް …
އެންމެ ހަލޫ، އެންމެ އަގަހެއު އިންޓަނެޓް ރެއި ދެރެފިއަ!
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީ އެއި ފުވައްމޮލައް ސިޓީ އެއި ރައްޔިތުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫން ވަރަށް ޚާއްސަ ކެމްޕެއިނަކާއި އެއްކޮށް ތަފާތު އޮފާތަކަށް ތާރަފްކޮށްލިޔެ. އުރީދޫން އަދަ ތައާރަފްކެރި އޮފާތަކި …
އައްޑޫ އެއި ފުވައްމޮލަކަށް އުރީދޫން ތަފާތު ހަދިޔާއް
ހަސަން އަޝްރަފް
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ފ.ނިލަންދޫ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި ނިކުންނަން ޖެހުމަކީ ކުރިމަތިވި ބޮޑު ޗެލެންޖެކެވެ. ދަނޑުގެ ހާލަތާއި ނިލަންދޫ ޓީމުގެ …
"އަފިރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރަކީ ސަޕޯޓަރުން"
ހަސަން އަޝްރަފް
އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. ދޮއްވަލާއި ހިށިވޭލެއި މާކަނާ އާސް އަހަފި …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި އެތެރުން: ބެރަ ޖެހި މާކަނާ ވާހަކާ
ހަސަން އަޝްރަފް
ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިގުވި އޮޕަރޭޝަނަކި މަސްތުވޭ އެއްތެތި އެއި އެއްކޮށް ހަތެރެ ބާކިން ހައްޔަރަކޮށްލިޔެ. ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓާއި ބެނަފެއިވޭ ގޮތެ މި ހަތަރެ މީހުން ހައްޔަރަކެރީ …
މަސްތުވޭއެއްތެތި އެއި އެއްކޮށް ބާކިން ހައްޔަރަކޮށްލިޔެ
ހަސަން އަޝްރަފް
ރޯދަ ވީއްލަން ގަމުގެ އީކްއޭޓަ ވިލެޖުން "އަފިރިންގެ ރޯދަ ކެނޑުން" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ތިން މެނޫއެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ. އެ ތަނުގެ ތިން މެނޫ އަށް …
"އަފިރިންގެ ރޯދަ ކެނޑުން" އީކްއޭޓަ ވިލެޖްގައި
މުހައްމަދު އައިމަން
ހިތަދޫ މާކިޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެގެ. އަދަ ހެންނެ ކޯ ކަދުން މި ހިސާބި ރޯވީ އަލިފާން އަދިއަސް ނި ނިއްވެއި. މައުލޫމާތު ލިބިފެއިވޭ ގޮތެ މިކޯ …
ހިތަދޫ މާކިޅި ހިސާބެ އަލިފާން ރޯވެގެ
ހަސަން އަޝްރަފް
މޫސުމަށް އޭ ނޭދެވޭ އަސަރަތައް އެންމެ ބޮނޑަކޮށް ކެރާ އެއް ގައުމަކަށް ދިވެހި ރާއްދެ ވެފެއި ވޭ ކަން ނިއެނގޭ ކުދު ކޫދަކަށް އަފިރިންގެ އެތެރަކި ނެތާ. …
އަފިރިންގެ ވެށި ހިމާޔަތް ކެރާއް މަތިން ބާކިއެ ނިއޭޝިޔެ!
އައްޑޫލައިވް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގިނަ ބާކިންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދަފެއިވޭ "ފާސްޓް ފުޑް" އިން ކުދުކުދިންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް “ޗިލްޑްރަންސްޑޭ ސްޕެޝަލް" ނަމި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަށް ކުރިއަށް ތެެބެ …
ކުދުކުދިންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ފާސްޓް ފުޑް އިން "ޗިލްޑްރެންސް ޑޭ ސްޕެޝަލް"
ހުސެއިން ސޮފްވާން
ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކާއް ވެގެން ގިނާ ކަންނެ ބޯޓު ފޭދޫ އަށް ބާއި. އަދަ ހަވީރެއި 3 ޖަހާހިކަށް ވޭލެއި ކަންނެ ބޯޓު ފޭދޫ ބަނދަރާއި ދިމާއް …
ޱފޭދޫ ބިން ހިއްކާއް ކަންނެ ބޯޓު ބާއި!
ހުސެއިން ސޮފްވާން
ދިވެހިރާއްދޭ ސަރުކާރި އިސްވެރިން ހިނގުވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކި ވާހަކަ އެއި ކޯޓުތަކުން ކެރާ ބޭއިންސާފު ހުކުމްތަކުގެ ވާހަކަ ލޭނަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން މިކޯ ބިރި ގަނި. …
ސަރުކާރުން އައްޑޫލައިވް ދިގި މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާލި! އެކަމަކި ޖަލަށް އިންޓަނެޓް ލިބެއި!
ޙުސައިން ޒަހީން