Last Updated: July 14, 22:13
Sunday, July 14, 2024
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގިނަ ބާކިންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދަފެއިވޭ "ފާސްޓް ފުޑް" އިން ކުދުކުދިންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް “ޗިލްޑްރަންސްޑޭ ސްޕެޝަލް" ނަމި ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަށް ކުރިއަށް ތެެބެ …
ކުދުކުދިންގެ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ފާސްޓް ފުޑް އިން "ޗިލްޑްރެންސް ޑޭ ސްޕެޝަލް"
ހުސެއިން ސޮފްވާން
ފޭދޫގެ ބިން ހިއްކާއް ވެގެން ގިނާ ކަންނެ ބޯޓު ފޭދޫ އަށް ބާއި. އަދަ ހަވީރެއި 3 ޖަހާހިކަށް ވޭލެއި ކަންނެ ބޯޓު ފޭދޫ ބަނދަރާއި ދިމާއް …
ޱފޭދޫ ބިން ހިއްކާއް ކަންނެ ބޯޓު ބާއި!
ހުސެއިން ސޮފްވާން
ދިވެހިރާއްދޭ ސަރުކާރި އިސްވެރިން ހިނގުވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކި ވާހަކަ އެއި ކޯޓުތަކުން ކެރާ ބޭއިންސާފު ހުކުމްތަކުގެ ވާހަކަ ލޭނަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން މިކޯ ބިރި ގަނި. …
ސަރުކާރުން އައްޑޫލައިވް ދިގި މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލާލި! އެކަމަކި ޖަލަށް އިންޓަނެޓް ލިބެއި!
ޙުސައިން ޒަހީން
“މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް” ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތި ފައިނަލި އަދަ ފޭދޫ އެއި ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކޮޅެނެ މެޗާ ބަލާއް ހިތަދޫއަށް އޭ ބޭނުންވޭ ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ ރައްޔިތުންނަށް …
ހުޅުދޫ އަދި މީދޫ އިން މެޗާ ބަލާއް އޭއް ބޭނުން މީހުންނަށް ޝާޑުގެ "ޖޫލީ" ދޯނިން ހިލެއި ގިޔޭހެއް !
ހުސެއިން ސޮފްވާން
މިނިވަން50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތި އަދަ ކޮޅެނެނެއި ސ.ފޭދޫ އެއި ވ.ކެޔޮދޫ. މުބާރާތި ކޮންމެ ޓީމަކުނަސް މެހެއިތާން 2 މެޗް ކޮޅެފެއިވޭކޯ ފޭދޫ ޓީމަށް ލިބިފެއި ވެނީ …
މިނިވަން50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އަދަ ކޮޅެނެއި ފޭދޫ އެއި ވ.ކެޔޮދޫ
ހުސެއިން ސޮފްވާން
ހިތަދޫ ބޮނޑޮ މަގި ހިށި އިމާރާތަކި ކުރިން ހިނގުވަމުންގޭ ޕޯސްޓް އޮފީހެ ޚިދުމަތްތަށް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްލިޔެ. އަދުން (އާދީއްތަ) ފެށިގެން ހިތަދޫ ޕޯސްޓް ހިނގުވަމުން އޭނެއި، …
ހިތަދޫ ޕޯސްޓް އޮފީސް ބުރިކެޑެ މަގަށް ބަދަލުކޮށްލިޔެ
ޙުސައިން ޒަހީން
ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމަކާއި ހެދީ މި އައްޑޫ މީހުންގެ މެދެ ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް އެކުވެރިކަން ނެތިގެން ގޮސް އެތައް ބާކިން މޫނު ކެޑޭ ހިސާބަށް ގޮއްސެއި ތިބެއި ރެއި …
ޝުކުރިއްޔާ! ޕްރޮފެސަރ ހަސަން އުގެއިލް! އަފިރިން މިތިބީ އުފަލުން ފެޑިފެއި!
އައްޑޫލައިވް
އައްޑޫ ސިޓީ އެއި އަސް ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޕާކް ކެރާ ވެހިކަލްތަކި ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފައްޓާއް ނިންމަފެއިވޭހެދީ އެކަމަށް ހުށިހެއި ރައްޔިތުންނަސް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް …
ސްޓިކާ ޖަހާއް ފައްޓަނީ، ހުށިހެއި އެންމެންނަށް ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް އަމަލަކެރާއް އިސްކަންދޭހެތި: ތޮއްޔިބު
ޙުސައިން ޒަހީން
ފޭދޫ ގެއަކި އެތެރެ ރާ ކައްކާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ލިބެނެ މައުލޫމާތާއި ގުޅިގެން އެގޭ ބަލައި ފާސްކެރިކޯ ރާ ކައްކާއް ބޭނުންކެރާ ބައެއް ތަކެތި ފުލުހާ ހޯދަލިޔެ. …
ރާ ކައްކާއް ބޭނުންކެރާ ބައެއް އެއްތެތި ފޭދޫ ގެއަކުން ފެނިގެ
އަހްމަދު ރަޝީދު
ހިތަދޫ ކޮންމިޔަސްތާކި ސަތޭކަ އެނދެ ހިމެނޭ ހަސްފަތާލާއް އެޑާ ވާހަކަ ސަރުކާރަތަކުން ދައްކާއް ފެއްޓިތާން މިކޯ މިވެނީ 15 ވަރަކަށް އަހަރަ ވެފެއި. އެވަގުތަކި ވެރިކަމި ތިބި …
އަޖާއިބަކަށް ވެގޭ އައު ހަސްފަތާލަ
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮނޑޮ މަގި ސްޕީޑް ބްރޭކަރަ އެޑުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރްޑީސީ) އިން ފައްޓަގަތާ. އެގޮތުން އެންމެ ފެރެތުމަ ސްޕީޑް …
ހިތަދޫ ބޮނޑޮ މަގި ސްޕީޑް ބްރޭކަރަ އެޑާއް ފައްޓަގަތާ
ޙުސައިން ޒަހީން
މި ދުވަސްކެޑާއި ރާއްޖޭ އެންމެ އާންމުވެފެއި ވޭ އެއްކަމަކީ، ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ނުންފެހޭ ޕޮލިހުނާއު ކޭފެއި އެކި މީސް މީހުންނަށް ގުޅަފެއި، ބެންކެ ކާޑާއި މައުލޫމާތު …
ބެންކާއި ޕޮލިހުނާއި ކޭފެއި ގުޅަގެން ކާޑާއި މައުލޫމާތު ހޯދަނީ، އެކައުންޓެ ހިށި ލާރި ކެޑާ ވަގަށް ނަގާއް!
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ އެއި އެޑާހެއް ކަމަށް ބެނާ 100 އެނދެއިގެ ހޮސްޕިޓަލް އެޑުން ސަރުކާރުން ފަސްކޮށްފެއި ވޭހެދީ އެކަމާއި ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑޮވުންތައް އޮޅުންފަލުވާއް ކައުންސިލެ ފަރާތުން ބޭއްވި ބައްދަލަވުމަށް …
ހޮސްޕިޓަލް މައްސަލަ އެއި ޚިޔާލަ ހޯދާއް ބޭއްވި ބައްދަލަވުމަށް ތަރުހީބަށް ނިލިބެނެ
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ލިމިޓެޑްގެ އަމާޒަކީ ގަން އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް އައްޑޫގެ ވަސީލަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކެރުން ކަމަށް އެކުންފުނިއެއި ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ އިބްތިޝާމާ އަހްމަދު …
އަމާޒަކީ އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކޮށް އައްޑޫގެ ވަސީލަތްތައް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީ ކެރުން: އިބްތިޝާމާ
ޙުސައިން ޒަހީން
ސަރުކާރަތަކުން އައްޑޫ ބާކީ ކެރާ ވާހަކަ، އައްޑޫ އަށް ކަންތެތި ކޮށް ނިދޭ ވާހަކަ ދައްކާތާން މިކޯ ބައި ގަރުނު ވެގެ. އައްޑޫ އަށް ކަންތެތި ކޮށްދޭހެއް …
އެންމެން އެކެއްތައް ނިކޭއި ދުވަހަކިއަސް ހޮސްޕިޓަލަށް ނިއެޑޭހެއް !
ޙުސައިން ޒަހީން
އައްޑޫ އެއި އެޑާހެއް ކަމަށް ސަރުކާރަތަކުން ބެނަމުން އޭތާން 15 އަހަރަ ވެފެއިވޭ "100 އެނދެ ހޮސްޕިޓަލް" އެޑުމުގެ ބަދަލި ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީ ކެރާއް …
ހޮސްޕިޓަލް" މައްސަލަ އެއި ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލަކެރުން މިރެއި އޮންނެހެއް !
ހުސެއިން މިރުސާދު