Last Updated: February 4, 06:38
Saturday, February 4, 2023
މީގެ ދުވަސްކެނޑަށް ކުރިން އައްޑޫއަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ވަޑަގެން އެބޭފުޅާ ވެނީ އިސްމެހެލާ ހެރަ ތަރައްޤީކެރާއް ބާކިންނާއި ވަރަށް އަވަހަށް ހަވާލަ ކެރާނެ ކަމަށް ވިދާޅަވެފެއި. …
ބަލަ ކޮން ދުވަހަކި އިސްމެހެލާ ހެރަ ތަރައްޤީ ކެރާއް އެއްބަސްވުމެ ސޮއި ކެރަނީ ؟
ޙުސައިން ޒަހީން
ސ.ހުޅުދޫ އެއި ގާއިމްކޮށްފެއިވޭ ހައި ކޯޓެ ދެކުނެ ގޮފި އެއި އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް އަލްއުސްތާޛް އަބްދުލް ޣަނީ ހަމަޖައްސަލިޔެ. ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ ގާނޫނެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފެއިވޭ ހައި …
ހައި ކޯޓެ ދެކުނެ ގޮފި އެއި އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުލް ޣަނީ
ޙުސައިން ޒަހީން
ހިތަދޫ ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން "ހަތަރު ޚަލީފާއިން" މި ނަމި ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަށް މިރެއިން ފައްޓަގެން ކުރިއަށް ގިނޭއް ނިންމަލިޔެ. ނޫރުލް އިސްލާމްގެ އޮފިޝަލަކާ …
ނޫރުލް އިސްލާމް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ސިލްސިލާ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމަށް ފައްޓަނީ
ޙުސައިން ޒަހީން
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން، "100 އެނދެ ހޮސްޕިޓަލަށް" އެޑާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެނީ. 14 އަހަރަ ވެގެން ގޭކަލަސް އެ ހޮސްޕިޓަލަކި މަސައްކަތަށް ނިފެށެއި. …
މެހެއި ދުވަހަށް ތަފިރިން ދޮގޮ ހެދީ ކިޔަން ؟
ޙުސައިން ޒަހީން
މެލޭޝިއާާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ފަޔާޒް (އެފްއޭ) މިއަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މެލޭޝިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ފަޔާޒް …
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ޙުސައިން ޒަހީން
އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. ދޮއްވަލާއި ހިށިވޭލެއި މާކަނާ އާސް އަހަފި …
ބެރަ ޖެހި މާކަނާ
އައްޑޫލައިވް
މި ޒަމާނި މިކެރާ ބޮނޑެތި ވިޔަފާރިއެ، އެ ބާކިން ނުވަތަ ކުންފޫނަކުން ވިއްކާ މުދަލަކަށް ވިޔަސް އަދި ޚިދުމަތަކަށް ވިޔަސް އެ އެއްތަކުގެ ވަކި ޚާއްސަ ކަމައް …
އައްޑޫ މާކެޓް ކެރާއް ތާރީޚީ ސަގާފަތް
އައްޑޫލައިވް
ތެހިށީ ނަސީބައް ކައިށިޖެހި މީހާއް ވީވަރަވެގޮސް. ރަށި ފެރެއިތާ ރަށަށް ގަދަވޭށިޔައު ކޭމުން ރައްކެޑެ ކަލޭގެ ކޭވަކާ ހެން ތެކަމި ދަތޮޅިލާގެން އެބިހިށު. ނާޑަބާލީ ބަރަވަލާކަށް ވީމެއި …
އައްޑޫ މިސާލިބަހި އެތެރުން އަރައިރުން ގަނޑައް
އައި އެލް
މާކަނާ ބެރަ ޖަހަފެއި ލަވަކީ ވާހަކަ އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި ތަރިކައި އެތެރުން:
އަލީ ހުޒާމް
އެމްވީކޭން ހުޅުމީދޫއޭއި ފޭދޫއެއި ދޭތެރެ އަދަސް އިއްޔެއަސް އަދި އޭގެ ކުރިއެ ދުވަހިޔަސް ދަތެރެ ކެރާ ފެރީ ނިބާތާ. މީ މިކޯ ދޭތެރެ ދޭތެރެން މިވެރިން ކެރާ …
އޮއި، އެމްވީކޭއަށް ހުޅުމީދޫ މީހާ ސަލާން ތެބެ ބެނަތާ…
އަލީ ހުޒާމް
އައު އަސްފަތާލި ސެހެރީ ގަނޑަ އައްޑު އަތެޅެ ހިތަދޫ ކޮންމިޔަސްތާކި ސަތޭކަ އެނދެ ހިމެނޭ އަސްފަތާލާއް އެޑާ ވާހަކަ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކި ސަރުކާރުތަކުން …
އަރަތަކަށް ވެގޭ އައު އަސްފަތާލަ
އަލީ ހުޒާމް