Last Updated: August 23, 11:33
Friday, August 23, 2019
އައްޑޫ ބަސް

މިނިވަން50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް: އަދަ ކޮޅެނެއި ފޭދޫ އެއި ވ.ކެޔޮދޫ

ފޭދޫ ޓީމްގެ އިއްބެ ފޮޓޯ: ފަރުޒޫން މުހައްމަދު

މިނިވަން50 ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތި އަދަ ކޮޅެނެނެއި ސ.ފޭދޫ އެއި ވ.ކެޔޮދޫ.

މުބާރާތި ކޮންމެ ޓީމަކުނަސް މެހެއިތާން 2 މެޗް ކޮޅެފެއިވޭކޯ ފޭދޫ ޓީމަށް ލިބިފެއި ވެނީ 4 ޕޮއިންޓް. މުބާރާތި މެހެއިތާން ޕޮއިންޓަށް ލިބިފެއި ނިވޭ ވ. ކެޔދޫ އަދަ މެޗާއް ނުކުންނެކޯ އެ ޓީމު ވެނީ މުބާރާތުން ކަޓަފެއި.

މުބާރާތި ދެން ވާދަ ކެރާ ލ.ގަމި ޓީމަށް 3 ޕޮއިންޓް ލިބިފެއިވޭކޯ، ފަރެސް މާތޮޑާ ޓީމަށް ލިބިފެއި ވެނީ 4 ޕޮއިންޓް.

ފޭދޫ އެއި ކެޔޮދޫ ކޮޅެނެ މެޗާ ފައްޓާނެއި އަދަ ހަވީރެއި 4 ޖަހާކޯ އައްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމި .