Last Updated: October 1, 12:15
Sunday, October 1, 2023
ޚަބަރު

ހިތަދޫ މާކިޅި ހިސާބެ އަލިފާން ރޯވެގެ

ހިތަދޫ މާކިޅި ސަރަހައްދުގައި އަލިފާން ރޯވެގެ.

އަދަ ހެންނެ ކޯ ކަދުން މި ހިސާބި ރޯވީ އަލިފާން އަދިއަސް ނި ނިއްވެއި. މައުލޫމާތު ލިބިފެއިވޭ ގޮތެ މިކޯ އެ އަލިފާން ގަނޑަ އެނީ އެ ހިސާބި ތިބޭ މީހުން ވޭޑޭ ގޭތަކާއި ދިމާއް ފެތުރެމުން.

ކިޅި އެއި ހިސާބި ރޯވީ އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކައް ހިތަދޫ ފަޔަ ސްޓޭޝަނުން މިކޯ އެނީ ކެރަމުން.

އެހިސާބި ވޭޑޭ މީހުން ބެނާގޮތުން ފެހޭ އެ ހިސާބި ކޮންމިއެސް ބާކިން ގަސްތުގައި އަލިފާން ރޯކެރީ.


އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކެރަނީ. ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަޒްވަރު