Last Updated: July 6, 18:23
Wednesday, July 6, 2022
މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ކާރު ކުންފުނި، ޓެސްލާ އިން މިހާރު ސްމާޓްފޯނެއް ނެރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް …
ޓެސްލާ އިން ސްމާޓްފޯނު ނެރެނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އޮންލައިން ވިޔަފާރީގައި ދުނިޔޭގައި އެންމެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެމެޒޯނުން ސެޓެލައިޓް ފައުޖަކާ އެކު ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ އިންޓަނެޓް ވިއުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން އިތުރު ތިން …
އެމެޒޯންގެ އިންޓަނެޓް ވިއުގަ އަށް އިތުރު ކުންފުނިތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
"މެޓަލް ސްލަގް" އާއި "ފޭޓަލް ފިއުރީ" ފަދަ މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމްތައް އުފެއްދި ޖަޕާންގެ ގޭމް ކުންފުނި، އެސްއެންކޭ ކޯޕަރޭޝަން މިހާރު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީއަހުދު ސަލްމާން …
ގޭމް ކުންފުންޏެއް މުއްހަމަދުގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުން އައި ފީޗާއެއް ކަމަށްވާ، ކުރާ ޓްވީޓްތައް އެޑިޓްކުރެވޭ ފީޗާ "އެޑިޓް ބަޓަން" މިހާރު ޓެސްޓްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓްވިޓާ އިން …
ޓްވީޓްތައް އެޑިޓްކުރެވޭ ފީޗާ ޓެސްޓްކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޔުކްރޭނަށް އެހީވާން އެޕިކް ގޭމްސްގެ "ފޯޓްނައިޓް" އިން މިދިޔަ މަހު ފެށި ފަންޑަށް 144 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ. މި ފަންޑް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ މި …
"ފޯޓްނައިޓް" އިން ޔުކްރޭނަށް 144 މިލިއަން ޑޮލަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް ޓްވިޓާގެ ހިއްސާތަކެއް ގަނެފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ ސްޕޭސް އެކްސް އާއި ޓެސްލާ ފަދަ ވަރުގަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާ …
ބޮޑު މަހުޖަނު ޓްވިޓާގެ ހިއްސާ ގަނެފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިގުތިސާދީ ގޮތުން ގައުމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، އާންމު ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަަށް ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަަޑު އުފުލަމުންދާތީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށް، ސްރީ ލަންކާގައި ސޯޝަލް …
ލަންކާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ ވެސް ބްލޮކް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓެކްނޯލޮޖީގެ އާ ޢީޖާތުތައް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ބޭނުން ހިފޭނެ ޤައުމަކަށް ރާއްޖެވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ ވިދާޅުވެއްޖެ …
ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޢީޖާދުތަކަށް ރާއްޖޭގެ ބޭނުން ހިފޭނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފަސޭހަ އިން ހޯދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މޮބައިލް އެޕް ރޭ ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރޭ …
ފުލުހުންގެ މޮބައިލް އެޕް ލޯންޗްކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިއުޒިކާއި ޕޮޑްކާސްޓް ކޮންޓެންޓްތަކަށް ހާއްސަ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް، ސްޕޮޓިފައިގެ ހިދުމަތް ރަޝިއާ އަށް ދިނުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ނިންމުމަކީ އެ ގައުމުން ޔުކްރޭނާ ދެކޮޅަށް …
ސްޕޮޓިފައި ރަޝިއާގައި ހުއްޓާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޓެކް ކންފުނި "ނަތިން" އިން މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އުފެއްދުން އިއަބަޑް އަށް ފަހު، ސްމާޓްފޯނެއް ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އަދި މިއީ އާދައިގެ …
"ނަތިން" މިހާރު ތައްޔާރު ވަނީ ފޯނެއް ނެރެން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފެއްދުމުގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ނިންމިކަން މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗްގައި އިއުލާންކުރި ޗައިނާގެ ފޯނު ކުންފުނި، ޝޯމީގެ ކާރުގެ ޕްރޮޓޯޓައިޕް މި އަހަރުގެ ތިން …
ޝޯމީގެ އިލެކްޓްރިކް ކާރުގެ ޕްރޮޓޯޓައިޕް ދައްކާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ޕްރީ-އޯޑަރަށް ހުޅުވާފައި އޮތް އަދި މިހާރު ބޭނުންކުރާ މީހުން އިތުރު ވެސް ވަމުން އަންނަ ސްޕޭސް އެކްސްގެ …
ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓްގެ އަގުބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ލޯފަން މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފުރި އެޕް "ޝާމިލު އަޑު" ބޭނުންކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް ބުނެ ލޯފަން ބައެއް މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެ …
"ޝާމިލު އަޑު" އާ މެދު ޝަކުވާތަކެއް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ޓެލެގްރާމްް މެދުވެރިކޮށް ބްރެޒިލްގައި ދޮގު ހަބަރު ފަތުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ ގައުމުގައި އެ އެޕް ބްލޮކްކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އަމުރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، …
ބްރެޒިލްގައި ޓެލެގްރާމް ހުއްޓުވުން ބާތިލުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަލުން ހަނދަށް ދާން އެމެރިކާ އިން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އެ މަސައްކަތުގެ ޓެސްޓް ދަތުރަށް ފޮނުވަން ތައްޔާކުރި ރޮކެޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި އެވެ. …
ހަނދަށް ފޮނުވާ ރޮކެޓް ދައްކާލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން