Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އިދާރީ ގޮތުން ރަށްތައް ހިންގުމަށް ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބޮޑު ބަދަލާއި އެކު އިންތިހާބު ކުރެވުނު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް މިއަދަށް ހަމަވާއިރު …
ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: އައްޑޫގެ މަލަމަތިން އަދިވެސް ވީރާނާކަން!
ކޮވިޑު-19 އާއި ގުޅިގެން އައްޑޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އުވާލި ފަހުން މަޑުމަޑުން އައްޑޫގެ ކޮވިޑު ކޭސްތައް އިތުރުވެ އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިވަނީ 155 …
ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބާ އައްޑޫގެ ކޮވިޑު ކޭސްތައް މައްޗަށް!
"އެންމެ ދެކެން ބޭނުމީ ހުޅުދޫ އިން ހިތަދޫއަށް ބުރިޖަކުން ދެވޭނެ ދުވަސް'". މިއީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ކުރި …
އައްޑޫ ބްރިޖު އެޅުމުގެ އަޑު ގަދަވަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މޭ 6 ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާއިރު އޭގެތެރެއިން …
ހައްލަކީ މުއްދަތުތައް އިތުރު ކުރުމެއްނޫން، ސިސްޓަމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނައުން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގެ މާމެންދޫ ސަރަހައްދުން ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތި ރައްޔިތުންގެ ރުހުމަކާ ނުލާ ނެގުމަށް ފަހު، އެކަމާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުން އައްޑޫ ސިޓީ …
ރައްޔިތުންގެ ބިން ނެގުމަށް ފަހު ކޯޓަށް ދާން މޭޔަރަކަށް ނޭންގޭނެ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޕާޓީގެ ރައީސަކު އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވެ، އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ކުލަ ރަމްޒުވާ ޓައީއެއް އަޅުއްވައިގެން ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ސިޔާސީ މަޝްރަހްގައި މީގެ ކުރިން ދުށް މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. …
ޕީއެންސީގެ ރައީސް، ޕީޕީއެމްގެ ފޯމްތަކާ ހަވާލުވުން: އަދުރޭ މި ހަދަނީ ކިހިނެތް؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ވެރިކަން ކުރާ މައި ޕާޓީ، މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އިން ގަރާރެއް …
އެމްޑީޕީގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ގަރާރު: އެއްވެސް "އުރައްޕެތް ނެތް"؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު، އެވިޑް ކޮލެޖުގެ މަގުސަދަކީ ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ އޭއޭއޭ ހިމާޔަތް …
އެވިޑުން އޭއޭއޭ ހިމާޔަތް ކުރަނީ، ދަރިވަރުން ވާނުވާގައި!
ހަސަން ރަޝީދު
ޤައުމެއްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ރައުސުލްމާލުގެ ގޮތުގައި އެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން ދެކޭނީ އެ ބަޔެއްގެ މިނިވަންކަމެވެ. މިނިވަންކަން ނުލިބިގެން ރޮއި ހިތާމަ ކުރާ މީހުން ދުނިޔޭގައި މަދެއް …
56 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް: މިނިވަންކަން އިހުސާސް ކުރެވޭބާ؟
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެކި ދާއިރާތަކުގެ އިސް ސަފުން އަންހެނުންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ވާހަކަ އާއި ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމުގެ ވާހަކައަކީ ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް މާ ބޮޑަށް ދައްކާ …
އައްޑޫ މީދޫ: ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކަނބަލުންގެ ވެރިކަން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޙައްޖުވެރިންނަކީ ﷲގެ ވަފްދެވެ. ﷲގެ ޙަޟްރަތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ބަޔަކަށް ﷲ ކަމޭ ހިއްތަވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. ﷲއީ އެންމެ ދީލަތިވެ ވޮޑިގަންނަވާ ރަންކަލާނގެއެވެ. އެމީހުން ކަމަކަށް އެދި ދަންނަވައިފިނަމަ …
ފުރިހަމަ ހައްޖެއް ލިބުން، އަލުން އުފަންވުމެއް ފަދަ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޮޑު ތިލަދުން މައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއެކު އަރިމަތިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު …
ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބޮޑުންގެ ވަފްދެއް، ބޮޑު މަންޒަރު ދައްކާލީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ސިޔާސީ ގޮތުން ރާއްޖެ މިއަދު ދެކެން ޖެހިފައިމިވަނީ ވަރަށް ވެސް ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދޮށީ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގައި ދެ ރައީސުންގެ …
ޕީޕީއެމްއަަށްވީ ގޮޮތަަށް އެމްޑީޕީ ދެ ފަޅިވެދާނެ ބާ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"ރައީސް ޔާމިން. ރާއްުޖޭގެ ރައްޔިތުނަށް ބުރިޖް އޯކޭ އޭ. މަނިކުފާނު، އޯކޭ ނުވަނީ ވައްކަން. އޯކޭ ނުވަނީ އ.ދ.ގެ ގާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ހިލާފަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި …
ރައީސް ނަަޝީީދަަށްް ރަައީީސްް ޔާމިން ރަނގަޅުވުން، ގޮތް ހުސްވީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާމެދު އުފެދިފައިވާ ހިޔާލު ތަފާތުވުމާހެދި މިހާރު މި ވަނީ ދެކްޝަނެއް އުފެދިިފައި …
ދޮންބިލެތް އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ޒިންމާދާރު މަގާމަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުން އެންމެ އަޑުއެހުމަށް ބޭނުން ނުވާނެ އެއްޗަކީ, މަގާމުގެ މައްސޫލިޔަތުން ރެކުމަށް އެމީހަކު ދައްކާ އުޒުރުތަކެވެ. އަދި އެގޮތުން …
މާރިޔާ، "ޤާނޫނު ނުދަންނަ ކަމަށް" ބުނުން ޒިންމާދާރެއް ނޫން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން