އައްޑޫ އަށް ވެސް ސިނަމާ އެއް ބޭނުން!

އައްޑޫގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިނގިރޭސިންގެ އައްޑޫގައި ތިބި ދުވަސްވަރަކީ އައްޑޫއަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ލިބުނު ދުވަސްވަރެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކު، އެއާޕޯޓު...

ޖޭޕީގެ އަސްލު ބާރު އޮތީ ކާކަށް؟

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު އެއް ފަރާތަކީ ޔަގީނުންވެސް ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި މަޖްލިސް ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ...

ޝީޝާ 100 ދުވަސް ޕްރޮމޯޝަން ނިމެން ބާކީ އެއް މަސް!

ރާއްޖޭގެ ހޮންޑާ ސައިކަލްތަކުގެ އޮތަރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ޝީޝާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްދާ 100 ދުވަހުގެ ޕްރޮމޯޝަން ނިމެން މަސް ދުވަހަށްވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ...

ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީގެ ކުންފުންޏަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ!

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއިލްގެ 90 ޕަސެންޓު ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބިޒްނަސް އިމޭޖު ގްރޫޕް (ބިގް) އަށް...

ކައުންސިލަށް ބާރު ދިނުމަށް ރައީސްގެ އެންގެވުމަށް ވަޒީރުންގެ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ!

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބާރު ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޒީރުންނަށް އެންގެވި ނަމަވެސް އެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލަށް ބާރުތައް...

ބަރަބޯ: ޑައެޓްކުރާ މީހުންނަށް ބަރާބަރު!

ބަރަބޮލަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. ބަރަބޯ ފެނު ކައްކައިގެން އަދި ރިހަ ކައްކައިގެން ވެސް ދިވެހިން ކައިއުޅެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރުކުރާ...

އޮޅުވާލައިގެން ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ފައިސާ ފޭރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު، ހައްލެއް ނެތް!

"އައްސަލާމް އަލައިކުމް، މިއީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ކާޑް ސެންޓަރ މިގުޅާލީ ތިބޭފުޅާގެ ކާޑް އެހެން ކަސްޓަމަރެއްގެ ކާޑަކާއި ލިންކުވެގެން. މި ދަންނަވާ ނަންބަރާއި ތިބޭފުޅާގެ...