Last Updated: May 11, 22:46
Tuesday, May 11, 2021
އައްޑޫ ސިޓީގައި ސިލްސިލާ މާރާމާރީތައް ފެށި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި މިވަނީ ބޮޑު ބިރުވެރިމެއް އުފެދިފައެވެ. ކޮންމެ ރެއަކު އައްޑޫގެ ކޮންމެ ވެސް ހިސާބެއްގައި މާރާމާރީ ހިނގާކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް …
އައްޑޫގައި މާރާމާރީތައް ފެށި، ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގައި!
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެތައް އިހުމާލަކާއި، ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް އެތައް އަނިޔާތަކެއް ދިނުމަށްފަހު އެންމެފަހުން މިވަނީ ރޭވިގެން …
ފްލައިން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އަބުރު ކަތިލަނީ، ސަރުކާރު ހިމޭނުން!
ހަސަން ރަޝީދު
އަހަރެމެންނާއިއެކު އެކީގައި އުޅޭ އެކުވެރިންގެ ގާތުގައި، އެމީހުން ދެކެ ވާ ލޯތްބާއި، އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެމީހުންގެ މުހިންމުކަން ބުނެލުމަކީ ގިނަ މީހުންނަށް މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. …
މަންމައާއި ބައްޕަދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބުނެލާ!
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކާއި އެކުވެސް އައްޑޫ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފޮނި ވާހަކަތަކުގެ އަޑުގަދަވެއެވެ. އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއަށް އެވެނި މިވެނި ކަމެއް ކުރާނެ ވައުދު ނުވާ އެންމެ ރައީސަކުވެސް …
އައްޑޫ ތަރައްޤީ، އަދި "ހުސް ވާހަކަތަކެއް"!
އަލީ ހުޒާމް
"އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީތަކާއި ފްލައިން ސްކޫލުތަކާ މަޝްވަރާ އެބަ ކުރަން ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ކޯހުގެ ބާކީ އޮތް ބަޔަށް ފުރުސަތު ދެވިދާނެތޯ" …
ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދެއްކީ ހުވަފަން، ކޮށްލީ ނިކަމެތި!
ހަސަން ރަޝީދު
މެދުނުކެނޑި ގިނައިން ކެއްސާނަމަ އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫވާ އަދި އެހާމެ ރުޅިވެސް އާދެވޭ ކަމެކެވެ. ތެދުތެދަށް ބުނާ ނަމަ ކެއްސުމަކީ ނުރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. ކެއްސުމުގެ ސަބަބުން …
މާބޮޑަށް ކެއްސަނީތަ؟ މިކަންކަން ކޮށްލަމާ
އީމާ މުހައްމަދު
ދުނިޔެއަކީ ރީތި ހުވަފެނެކެވެ. މި ވަގުތީ ފާލަމުގައި އަހަރެމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތައް ވޭތަކުރަމުން ދާއިރު އެކި އިމްތިހާނުތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ދިރިއުޅުން މަތިން މާޔޫސްވެގެންދާ …
ކެތްތެރިވާށެވެ. ބޭނުންވާ ކަމެއްގައި ލަސްވުމަކީވެސް ބައެއް ފަހަރު ނިއުމަތެކެވެ.
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ހަރު މުދަލުގެ ތެރެއިން 5.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފެންނަން ނެތްކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާަގަ ކުރުމަކުން ނުނިމޭ …
ކައުންސިލްގެ ހަރު މުދާ ނެތްކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހްގީގު ކުރަންޖެހޭ: ޝުކުރީ
ޝަރަފު
އައްޑޫ ސިޓި ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ކޮންޓްރެކްޓް މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެއެވެ. އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ފްލައިން ސްކޫލް ހިންގާ ސްރިލަންކާގެ އޭޝިއަން …
އާ ކޮންޓްރެކްޓެއް ހޯދަން އޭއޭއޭ މަރުފަލި ޖަހަނީ!
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގައި އިއްޔެ ނިއުޅެމުންދިޔަ ސަފުހާތައް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބަލަން ޓީވީދޮށުގައި އިނީމެވެ. ވޮޝިންޓަނަށް އަލްވަދާއު ކިޔައިފައި ޓްރަމްޕު ފުރައިގެންދިޔަ މަންޒަރެވެ. އައު ރައީސް ބައިޑެންގެ ހުވައިކުރެއްވުމާއި އޭނާގެ …
އެމެރިކާގެ ސިޔާސީ ވެރިން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަނީ ރާއްޖެތަ؟!
އައި އެލް
މިއަދު ދައްކާން މިއުޅެނީ ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. ބަޣާވާތުގެ ވާހަކައެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން މިމަހު ހަވަނަދުވަހު ހިންގާން އުޅުނު ބަޣާވާތުން ދިވެހީން …
ކޮލަމް: ޓްރަމްޕުގެ ބަޣާވާތުން ދިވެހީންނަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް!
އައި އެލް
ވެސްޓަރން ސަހާރާ ނުވަތަ ދިވެހީން ކިޔާގޮތަށް ހުޅަގު ސަހަރާޔާމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީރަކު ހުސްވި ހަފުތާގައި ވިދާޅުވިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ވާހަކައެއް ފެނިފައި ހިސާބެއްގެ ސިހުމެއް …
ހާރިޖީ ސިޔާސަތު ނީލަމަށް، ވެސްޓަރން ސަހާރާ ފެންނަގޮތް މިހާރު ތަފާތު!
އައި އެލް
ކުރިއަށްއޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ލިޔުމެއް ޕީއެސްއެމްގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެއެވެ. ލިޔެފައިއޮތެވެ. …
ކޮލަމް: ދިވެހި މީޑިއާއަށް ދިރުން ލިބޭނީ ޕީއެސްއެމް އުވާލިދުވަަަހަކުންނެވެ.
އައި އެލް
އަހަރެމެން މިތިބީ ގާނޫނުއަސާސީއަކަށް ތަބާވެގެންނެވެ. އޭގެދަށުން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބޭންވީ ހިމާޔަތާއި ހައްގުތަކުގެ އިން ކަނޑައަޅައި ގާނޫނުތައް މާނަކުރަނީ ފަނޑިޔާރުގެއިންނެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާއި އިޚުތިޔާރާއި ހިމާޔަތުގެ …
ފަނޑިޔާރުގެޔަށް އުނދުޅިބާނައިގެން ގާއިމުކުރެވޭނެ އިންސާފެއް ނޯންނާނެއެވެ.
އައި އެލް
ސަރުކާރުން ދާދިފަހުން އިއުލާންކުރިއެވެ. އައްޑޫސިޓީގެ މީދޫއާއި ހުޅުދޫގައިވާ މަތިކިޅިޔަކީ ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. ރަސްމީ ފެންވަރުގައިވެސް އަދި ފަރުދީ ފެންވަރުގައިވެސް އެ ކުޅިޔާއި އޭގެ ވަށައިގެންވާ ޗަސްބިމުގެ …
މީދޫ މަތިކިޅީގެ ހިމާޔަތުގެ ބެލްޓް ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެފައި
އައި އެލް
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް ނުވަތަ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޮޓިކްސް (އޭއައިއޭ)ގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލަތުގެ ވާހަކަ މިހާރު ނޭގޭ މީހަކު މި ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެއެވެ. …
ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ: ދަރިވަރުންނަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ މަންޒަރެއް ނުފެނޭ!