Last Updated: November 19, 10:42
Tuesday, November 19, 2019
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އދ. ގައި ތަގުރީރު ކުރުން ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށެވެ. އެތައް އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު …
ރައީސްގެ ޔޫއެން ތަގުރީރު، އިދިކޮޅަށް ހަޖަމެއްނުވި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ދައުވާގެ މިއަދުގެ ޝަރީއަތުން އާކަމެއް މިވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް …
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: އާސިފުގެ ޖޯކު އަމާޒުވަނީ ކާކަށް؟
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގާދިޔަ ނުރައްކާތެރި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއިން އަދިވެސް މިއުޅެނީ އަރައި ނުގަނެވިގެންނެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް އާއިލާއެއް ބިކަވެގެން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ. …
އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާ: ޓެރަރިސްޓުންގެ އިންޒާރަކަށް ވެދާނެތަ؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ކިތަންމެ ދުރެއްގައި ހުއްޓަސް އަބަދުވެސް ޓްވީޓާ ބަލަމެވެ. ކަންކަން އޮޅުން ފިލުވުމަށެވެ. ގައުމުގެ ހާލަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ މިޒަމާނުގައި ޓްވީޓާ ކަހަލަ އެޕަކުންނެވެ. އާދައިގެ މަތިން …
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އޭޑީކޭގެ ރޯލު ވަކި ކުޑައެއް ނޫން، ޝުކުރު ހައްގު!
މުހައްމަދު އައިމަން
މިހާރު މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ އެންމެ ހަގު މެމްބަރ ކަމުގައިވާ "ދި އެޑިޝަން"ގެ އައްޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ މުޅިން އަންހެން ނޫސްވެރިން ހިމެނޭ މީޑިއާ ކްރޫއެއް އައްޑޫގައި ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ. ޖުމްލަ …
އައްޑޫގެ ތަސްވީރު އައްޑޫގެ އަންހެން ނޫސްވެރިންގެ ޓީމަކުން
އަމީރާ
ހުކުރު ދުވަހު މުޅި ދުނިޔޭގައި ބާއްވަން އުޅޭ މޫސުމީ ހަޅުތާލު، ނުވަތަ "ކްލައިމެޓް ސްޓްރައިކް" ގައި ދިވެހި ރާއްޖެއިން ވެސް ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވާއިރު، މިހަޅުތާލުގެ ކުރީ ސަފަށް …
މޫސުމީ ހަޅުތާލުގައި ކުރީ ސަފުގައި ތިބެންވީ ދަރިވަރުން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
"އެއީ ވަރަށް މަޑުން ދުއްވާ މީހެއް އަބަދުވެސް. ދުވަހަކުވެސް ނުދެކެން ބާރަށް ދުއްވާފަ ދިޔަ ތަނެއް." ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަގުތެއްގައި އައްޑޫ ސިޓީ، މަރަދޫފޭދޫ ބެންކް …
އިސްތަށިގަނޑަށްވުރެ ފުރާނަ މުހިންމު! ހެލްމެޓް އަޅަމާ!
އަމީރާ
ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ޤާނޫނުތަކުން ދީފައިވާ ބާރުތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ ބާރުތަކެކެވެ. އަދި އިތުރު ބާރުތަކެއް ދޭކަމުގައިވާނަމަ އެ ދެވޭ …
ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނު: ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ އިސްލާހު ނުކޮށް އިތުރު ބާރުތައް ދެނީ!
އަލީ ނަސީރު
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ކޮންމެ ސައިކަލެއް ދުއްވެނީ ރޯޑު ވޯދިނެސް ފީއެއް ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ. މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ކަންކޮޅުތަކުގައި މި ފީއަކީ …
މަގު "ވޯތު" ތަ ސައިކަލަށް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ބަންގްލަދޭޝް މީހުން ރާއްޖެ ގެންނަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. އެއީ އެމީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައަކީ އެހެން މީހުންނަށް ދޭ މުސާރައާ އަޅާ ބަލާއިރު ކުޑަ އެއްޗަކަށް ވުމެވެ. ވޯކް ވިސާގައި …
ބިދޭސީން ޑީޕޯޓުކުރި މައްސަލާގައި ކޮންޓްރޯލާއަށް އޮތީ ކޮން ނުފޫޒެއް؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުން ދުންފަތާއި ދުރުުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ވަކިން ސިނގިރޭޓު ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކާއި ބެހޭ ގަވާއިދު މިވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެއާއި އެެކު ވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުމަކީ …
ވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން މަނާ ކުރުން، ބިދޭސީންނަށް ހުޅުވުނު އިތުރު ވިޔަފާރިއެއް!
އަލީ ހުޒާމް
ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ދަތުރުގޮސްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ދަތުރު ގޮސްފައި މިވަނީ …
ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓު ކަނޑާލުމުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން ޕިކުނިކު!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެން ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ފެށި މަސައްކަތަށް ހީކުރެވުނު ގޮތާ ޚިލާފަށް އާންމުންގެ މެދުގައި ފިނި ތަރުހީބެއް ލިބެން ފަށައިފިއެވެ. މިމަހުގެ އެއްވަނަ …
ގެންނަން އުޅޭ އިސްލާހުތަކަށް މަގުބޫލުކަން ކުޑަ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެޕަލް ބްރޭންޑަށް ލޯބިކުރާ އެތައް މިލިއަން މީހުނަށް ރެއަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ރެއެކެވެ. ކުރަން ތިބި ހުރިހާ ކަމެއް ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެންމެން …
އާ އައިފޯނު ތަފާތު: އަގު ހެޔޮ
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިހާރުވެސް އިންތިހާބެއް ބޯމަތިވެ ބަލާށެވެ. ރައްޔިތުން ގާތަށް އަންނާނެއެވެ. ފޮނި ވާހަކަތައް ދައްކާނެއެވެ. ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ދެ ކުދިން އެކަކު އަނެކަކަށް މާފޮޅުވާ ބީދައިން ރައްޔިތުން ގާތު …
އައްޑޫ: ތަރައްގީކޮށް ނުދެވުނު އިރު ކަރަންޓުވެސް ރަނގަޅުކޮށް ނުދެވުނު!
މުހައްމަދު އައިމަން
މޫދު އަޑީގައި ހުންނަ ދިރޭ އެންދެރި ގަހެއްގައި ބޯ ޖެހިފައި ކައްޓަފުޅިވެސް މަރެއްނުވާނެއެވެ. ދިރޭ އެންދެރިގަހަކީ ހަރު އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ވަރަށް މަޑު އެއްޗެކެވެ. ހަރު އެއްޗަކަށްވަނީ …
އެރި އިރާއެކު އެންދެރި ބަގީޗާއިން ލިބުނު ހިކުމަތުގެ ފިލާވަޅު!
އައި އެލް