Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
"ކަނޑޫ މިރުހުގެ ކަންތައް ދެން ބޮޑު ހަނގުރާމައަކަށް އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ހަދަން ނޫޅެބަލަ" ޢައިޝަތު އަލީޝާ ކިޔާ މީހެއްގެ ނަން މަތީގައި އިން ޓްވީޓަރ އެކައުންޓުން ކޮށްފައިވާ …
ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ބަހުސް ނިމި، މާލެ މީހާއާ ރާއްޖެތެރޭ މީހާގެ ބަހުސް!؟
މުހައްމަދު އައިމަން
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅުން ހުރި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަންބޮޑުވުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާ އިރު އެކަންކަން ހައްލު ނުކުރެވޭތީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން …
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ގުޅޭ 100 އެއްހާ މައްސަލަ، މިނިސްޓަރ ހިމޭނުން!
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީއަކީ ރާއްޖޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު އާބާދީ ދިރިއުޅޭ އަތޮޅެވެ. ސިޓީގެ ނަން ބޯޑު އަޅުވާފައިވާ އެއްވެސް ހިދްމަތެއް ލިބެން ނެތް ސިޓީއެކެވެ. އަސާސީ ހިދްމަތް …
އައްޑޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރަން ސަރުކާރަށް ނުކުޅެދިފައި!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ރައްޔިތުން ސިއްހީ ފަރުވާއަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަކީ މައްސަލަތައް ފުނިޖެހި ހައްލެއް ނުލިބިވާތަނެކެވެ. ކޮންމެ ސަރުކާރަކުންވެސް އައްޑޫ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރާނެކަމަށް ވާހަކަ …
ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަރުދަނާ މެނޭޖްމަންޓެއް ބޭނުން!
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލ؛ިހުގެ ވެރިކަމަށް 5 މަސް ފުރޭއިރު އާބާދީ ބޮޑު އައްޑޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި ނުވާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު …
ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ފަސް މަސް: އައްޑޫ ސިއްހީ ނިޒާމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދޭ!
އަލީ ހުޒާމް
ޖެހިޖެހިގެން ތިން އިންތިޚާބުން ޕީޕީއެމްއަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް ލިބި ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕާއި އާންމު މެމްބަރުންވެސް މޯޅިވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސް އަދި …
ނިހާން ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް، އަދުރޭ އެނބުރި ޕާޓީއަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ނިމި ފަސް ވަރަކަށް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އެންމެންވެސް ކުރަނީ އެއް ސުވާލެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާޢީދު ކުރައްވާ މީހުން …
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިން މީހުން ތިބީ ތިބި ގޮތަށް، ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕް އެކަމަކު ހާވިޔާވެފައި!
މުހައްމަދު އައިމަން
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިވީ އެތައް ހާސް ވޯޓެއްގެ ތަފާތުންނެވެ. ކުރުގޮތަކަށް ދަންނަވާނަމަ ބޮޑު ބައްޔަކުން …
ޕީޕީއެމް، އިދިކޮޅި ޕާޓީގެ ގޮތުގައިވެސް ރައްޔިތުން ބަލައިނުގަތް!
މުހައްމަދު އައިމަން
އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޙާބުގެ ކެމްޕެއިން ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ކުރަމުން އަންނަ އިރު މާދަމާ ހަވީރު 6 ޖެހުމާއި އެކު ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ …
ކެމްފެއިން ފޯރިގަނޑު ނިމުމަކަށް!
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު އާރިފް ވެސް ނިކުންނަނީ އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަރުގަދަ …
އާރިފްގެ ތަސައްވުރު: އައްޑޫގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް އުފެއްދުން!
ހަސަން ރަޝީދު
ހިނގަމުން މިދާ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭނު ތެރެއިން އެއް ދުވަހެއްގައި އެންމެ ގިނަ ސުރުޚީ އަތުލި ވާހަކައަށް ވެގެން ދިޔައީ، ތިނަދޫ …
މުޣުނީއާ ގުޅޭގޮތުން އެމްޑީޕީއާ ނަޝީދުގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫ ފޭދޫ ރައްޔިތުން ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރި އެއް ޝަކުވާއަކީ ބިމުގެ ދަތިކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. އާބާދީ ބޮޑު ފޭދޫގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދޭނެ …
ފޭދޫގެ ކޮންމެ ދިމާލަކުންވެސް ފެންނަނީ އައިބީ ގެނެސްދިން ތަރައްޤީ!
މުހައްމަދު ހުޝާމް
ހުވަފެނެއް ބަލައިގެން، ކަމެއް ހިތު އަޅައިގެން އެކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އެހެން ހުރިހައި ކަމެއް ހުއްޓާލާފައި ތަންމަތި ބަނދެގެން އެއްތަނުން އަނެއް …
ހައްވޫ: ފައި ބިދުނަސް ނުހުޓުނު ފާސްޓު ޑެލިވަރީ!
އައިޝާ އިބްރާހިމް
މުއާސަލާތީ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނިން ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ މުޅި ރާއްޖެއަށް "4 ޖީ" ލިބޭ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު …
ދިރާގުން އައްޑޫއަށް ލިބެނީ "ނޯ ޖީ"
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. އަހުމަދު އަދީލަކީ އުސޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓަވާ ހަރުދަނާ ޒުވާނެކެވެ. ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިދާނުން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނިކުމެވަޑައިގަތީ …
އަޅުގަނޑަށްދޭ ވޯޓަކީ ޒުވާން ޖީލަށް ދެއްވާ ވޯޓެއް: ޑރ. އަދީލް
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްއިން ގެނެސްދޭ ދާއިރާ ބަހުސްގައި ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބަހުސްގައި އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މިހާރުގެ މެމްބަރު …
ތިމަރަފުށީ ބަހުސް: މުސްތަފާ ރިޔާޒަށް، އަފްރާސީމްގެ މަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ޕްލެޓުފޯމަކީ ކޮބާ؟
އަލީ ހުޒާމް