Last Updated: July 29, 14:23
Thursday, July 29, 2021
ޑިމޮކްރަސީއަށް ރާއްޖެކުރި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)އަކީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި ޕާޓީއެކެވެ. ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން އެމްޑީޕީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަކަމަށް މިހާތަނަށް ފެންނަން އޮތީ …
ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ކުރިމަތިލުން- ބަރުލަމާނީ ދަތުރުގެ ފެށުން؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހްމަތަކާ ގުޅުގެން ދައުވާކޮށްދޭން އެދެެން ޖެހޭނީ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޖިނާއީ ތަހްގީގުހިންގުމަށް ގާނޫނުތަކުން ބާރު ދީފައި އޮންނަ ފަރާތްތަކުން އެކަންޏެވެ. …
ދައުވާކޮށްދޭން މަޖިލީހުން ޕީޖީގައި އެދުން، ލިބިފައި ނެތް ބާރެއް ބޭނުންކުރުން؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމަށް އައި ނަމަވެސް މިއީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށްވީތީ …
އެމްޑީޕީގައި "ރެނދު" ލައި، ދެ އެކުވެރިން ދެ ހަތުރުންނަށް؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގައި އިންޑިޔާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ސަބަބުން ބަޔޮސްފިޔާ ރިސާވުގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ލަގަބު ގެއްލުމުގެ ބިރު ބޮޑު …
އައްޑޫގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓުތަކާ އެކު ބަޔޮސްފިއާ ރިސާވް ގެއްލިގެން ދިއުމުގެ ބިރު!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދައުލަތުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު، ހާއްސަކޮށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ މުހިއްމު މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރުން ނުވަތަ ލީކު ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް …
ސަލާމަތީ ބާރުގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު "ލީކު" ކުރުން ބޮޑު މައްސަލައެއް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލް ދިވެހި ބަޔަކަށް ވިއްކާލައި ނުވަތަ ހިއްސާ ވިއްކާލުމަށްފަހު ދިވެހި ކޮލެޖެއް …
ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ އިން އޭއޭއޭ ރެކެނީ، ސަރުކާރު ހިމޭނުން!
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއަކީ ދައުލަތުގެ މުހިންމު މުވައްސަސާތައް އަދިވެސް އުފެދެމުންދާ ޅަފަތުގައި ފުރިހަމަވަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އަލަށް ކޮންވެސް މުވައްސަސާތަކެއް އުފައްދަމުންދާތަން ފެންނަ ގައުމެކެވެ. މި ހުރިހާ …
ރާއްޖެއަށް ސެންޓްރަލް އިންޓެލިޖެންސް އޭޖެންސީއެއް މުހިންމު!
އަލީ ނަސީރު
މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައްޑޫގައި ކޮވިޑު ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މިވަނީ ބިރުވެރި ދަރަޖައަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި …
އައްޑޫގެ ކޮވިޑު ހާލަތު ބިރުވެރި، ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ޕޮޒިޓިވްވަނީ!
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ 57 ތަނެއް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ހިންގާފައިވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެނގުމަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން …
"ލިސްޓެއް"ގައި ޖެހި ނަމާއެކު އެތައްބަޔަކު ކުށްވެރިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަތް އެއްޗަކި އެހާ ރަނގަޅު ފަންޏެއް [އަހުމަދު އަދީބު] އެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި އެޅުވެން އޮތްއިރު އަދި ވެރިކަން, އެ ވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން …
އެމްޑީޕީން ފޭހުނު އިލޮށި އެމްޑީޕީގެ ލޮލަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރެއިން ފެށިގެން އައްޑޫއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި އައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެ ގިނަ ގެތަކަށް ފެން ވަންނަމުންދާ އިރު އަދި އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް …
ކައުންސިލް އޮރިއެންޓޭޝަންގައި، ރައްޔިތުން ފެނު އަޑީގައި!
މި އަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހެވެ. އެހެން އަހަރު ތަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ސްކޫލްތަކުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކޮށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން …
ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް: ހަމައެކަނި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުމަކުން ނުފުދެއެވެ.
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތަކީ މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ނުއަގުގައި ވިއްކައި އެ ފައިސާ އެތައްބަޔެއްގެ އެކައުންޓްތަކަށް ވައްދާފައިވާއިރު، …
ކޮރަޕްޝަން ލިސްޓް ފެނުމުން ހަސަންގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް ދުވަހަކަށްވުރެއް ދުވަހެއް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު މިކަމާގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަނީ ނުހަނުބޮޑަށް ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ ނަމްބަރުތަކާއި …
އިންތިހާބާއި އިދިކޮޅުގެ އެއްވުންތައް: ހުއްޓުމެއްނެތި ކޮވިޑް ނަމްބަރުތައް މައްޗަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
2020 ވަނަ އަހަރު ހޭދަ ކުރަން ޖެހުނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބިރުވެރި ކަމުގެ ތެރޭގައެވެ. ކޮވިޑަށް ދޭނޭ ފަރުވާއެއް، ޖަހާނެ ވެކްސިނެއް ނެތި ތިއްބާ ލިބުނު އުންމީދުގެ …
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ބޮއްސުންލާފައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބޮޑު ކޯލިޝަނާއެކުއެވެ. ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ޕާޓީތަކަށް ކެބިނެޓްގެ ގޮނޑިތައް ބަހާލައްވާ، ވެރިކަން ކުރައްވާތާ ދެއަހަރާ ބައިވީއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭފަދަ …
ކޮލަމް: ކެބިނެޓް އިސްލާހު، އެމްޑީޕީ ވަޒީރުންނަށްވެސް ސަލާމަތެއްނެތް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން