Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފާއިތުވި ހަ މަސް ދުވަހު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި ގިނަ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން 60 ޕަސެންޓު މަސައްކަތް ތަންފީޒުކޮށް …
ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ވަގުތީ އެސްޖީ ހަލީމަށް ތަންފީޒުކޮށް ނުދެވޭ: ކައުންސިލަރުން
އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އިއްޔެ ނިންމައިލީ ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިނގިރޭސި ބަސް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯހެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޓީން …
އތމ ކޮމިޓީއަށް 195 ދުވަސް: އައްޑޫއާ މެދު ދެކެނީ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
2019 ވަނަ އަހަރުގެ އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ވެގެންދިޔައީ، ރާއްޖޭގައި އޮކްޓޯބަރު/ނޮވެމްބަރުގައި ހެދި އެންމެ ފަހު އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށެވެ. އެ އަހަރުގެ އިމްތިހާނު ހެދި 4،987 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން …
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް: އޯލެވެލްގައި އައު ހަރުފަތަކަށް
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުމަށް މީގެ ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރުވީއިރު މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް …
ކުޅިވަރު ދާއިރާއިން ރެކޯޑްތަކެއް: މިއިން ޒަމާނެއްގައި ނުކުރާހާ ގިނަ މަސައްކަތް އެންމެ ތިން އަހަރު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެކަމަށް ކޮށްފައި ހުރި ހަރަދަކީ 25 ބުރީގެ އިމާރާތް ފަދައިން ގަނޑުކޮން، އުސްކޮށް ފެންނަން އިމާރާތެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ މާލެ އާއި ހުޅުލެއާއި ގުޅާލާފައިވާ ބުރިޖް …
ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ބޮޑު ހޭދަ: އިމާރާތެއްގެ ސިފައިގަ ފެންނަން ނެތަސް ތަރައްގީގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
"ރާއްޖޭގެ ފަސް ސަރަޙައްދަކުން ޓަރޝަރީ ފެންވަރުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިއްބައިދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތާއި ހޭދައަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާދޭ. ބޮޑެތި ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމާއި، ސްޕެޝަލިސްޓް ޚިދުމަތްތަކަށް، މާލެ …
ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް އަތޮޅުތެރެއަށް، ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭވަރުގެ ކާމިޔާބީތަކެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ތިން އަހަރުވީއިރު ކުރެވޭ އެއް ސުވާލަކީ އަލަށް އެެއްވެސް ކަމެއް ފެށިއްޖެތޯ ކުރެވޭ ސުވާލެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ …
ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: އާ ކަމެއް ކުރެވިއްޖެތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް މިއަދު ތިން އަހަރުވީއިރު ސަރުކާރާމެދު ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރާ މީހުން އެމީހުން …
ސަރުކާރަށް ތިން އަހަރު: ދޭނީ "އޭ" ރިޕޯޓެއްތަ ނޫނީ "އެފް" ރިޕޯޓެއްތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގައި އޮންނަތާ 75 ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށްތައް މޮނިޓަރިންގައި އޮތްއިރު، ކޮންމެ ރެޔަކު 9:00 އިން ފަތިހު 4:00 …
މީހުން ނިދާ ގަޑީގައި އައްޑޫގައި ހިންގާ ކާފިއު!
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށް ސަރުކާރުގެ ވަފުދުތަކާ ބައްދަލުކުރަން މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އައްޑޫ …
ބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްގެން އައްޑޫ ކައުންސިލުން ސަރުކާރާއި ބައްދަލުކުރަން މާލެއަށް!
އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ކޮންމެ ދުވަހަކު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 20 ކޭސް ނުވަތަ 50 ކޭސް މި ކުޑަކުޑަ ސިޓީން …
އައްޑޫގެ އެކްޓިވް ކޭސްތައް 400 އާ ގާތްކުރަނީ، އީއޯސީ ހަނު!
މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ދައުލަތައް 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ މުއްދަތައް ހިދުމަތްކުރެއްވި …
ޖުމްހޫރީ ޖަލްސާ: ފެނުނީ ދައުލަތައް ހިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސްގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް މަތިވެރިލޯބި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
"އަހަރެން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިއްޖެ މިއަދު. މިހާރު ލިބޭ މުސާރަކޮޅުން ގޭގެ ކަންކަން ހަމައެއް ނުޖެއްސޭ. އަހަރެމެނަށް ވެސް މަދުވެގެން 7000 ރުފިޔާ ލިބޭ ގޮތައް ކަނޑައެޅީމަ …
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުން ކުޑަ އުޖޫރަ ލިބޭ މުވައްޒަފުން އުފަލުން ފޮޅިފަ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ އަކީ ވެރިކަން ހިންގައި މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ އެއް ސިޓީއެވެ. މާލެ ފިޔަވާ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސިޓީއަކީވެސް އައްޑޫ …
ސަރުކާރުން އައްޑޫއަށް ކޮށްދެނީ ކޮންކަމެއް ތޯ ކުރާ ސުވާލަށް ބަޖެޓުފޮތުން ޖަވާބެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ބަނދަރުގެ ހާލަތު މީގެ ކުރިން އެ އަވަށުގެ ރައްޔިތުން ބަޔާންކޮށްދިނީ މޮޅިވެރިކަމާއެކުގައެވެ. އޭރު މީދޫ ބަނދަރު އޮތީ ބޭނުންކުރަން ހެޔޮވާ ވަރަކަށް ނޫނޭ …
ސ.މީދޫ ބަނދަރުގެ އެހާރާއި މިހާރު
މުޙައްމަދު ހިޒްޔަމް
ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ މަތިކޮށްފައިވާ ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށްވެސް އޮތީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް …
ސިއްރުކޮށްގެން ތިއްބާ ފުލުހުންގެ މުވައްސަސާ މި ވެއްޓުނީ ގާނޫނީ އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް