Last Updated: April 3, 10:13
Friday, April 3, 2020
އަންނަ އެޕްރީލް 4 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އެއްކޮށް ބޭއްވޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ (ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ)ގެ އިންތިޚާބަކީ ވަރަށް ގިނަ …
ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ: މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކަކީ ކޮބާ؟ ކުރިމަތިލާންވީ ކޮންބައެއް؟
އަމީރާ
ދީބާޖާ މައްސަލައަކީ ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ކޯޓު މަރުހަލާއެއް ނިމިފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ދީބާޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ބޮޑުކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއާއި ގިނަ …
ދީބާޖާ މައްސަލަ: ގާނޫނީ ބޮޑު އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއް!
މިއީ 2002އިން 2003އަށް ފެތުރުނު ސާސް ރޯގާއެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެއަށްވުރެވެސް ނުރައްކާތެރި އަދި އެހާމެ އަވަހަށް ފެތުރެމުން އަންނަ ރޯގާއެކެވެ. އިއްތިފާގަކީ "ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް" …
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ރާއްޖެ އެއްވެސް ވަރަކަށް "ސީރިއަސް"އެއް ނޫން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް މިހާރު މަގުބޫލުވެފައިވާ ރިހަތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހި މަސް ރިހައަށް ޚާއްސަ ލަގަބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. "ސީއެންއެން" އިން ޝާއިއުކުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ރިހަ …
ދުނިޔޭގެ ހަވަނައަށް އެންމެ މީރީ ދިވެހި މަސް ރިހަ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ގައުމީ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިދްމަތްތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް އޮތީ ފުނިޖެހިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހިދްމަތް ނުދެވޭކަމުގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މުޅި ކުންފުނީގައި އޮތީ …
އާދަމް އާޒިމް: ހިންގުންތެރި، ހީވާގި، ހިތްހެޔޮ ނަމޫނާއެއް!
އާމިނަތު ހުސެއިން
ޑެންމާކުގައި ދާދި ފަހަކަށް ހެދި ރިސަރޗަކުންވެސް ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ހޯދިއްޖެއެވެ. މި ރިސަރޗް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހިމަބިހި، ކޯފުއްޕި އަދި ރުބެއްލާ ވެކްސިން …
ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމް އާއި ގުޅުމެއް ނެތް: ދިރާސާ
އަމީރާ
އުމުރުން އެންމެ އެއް އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ފަރާތުގެ ކާފަ އާއި މުނި ކާފަ އަދި ބައްޕަ ވެސް ބައިވެރިވެގެން ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، …
ހުރިހާ ފަހަރެއްގައި މައްސަލައިން ރެކެން ނޫޅޭ، ޒިންމާ ނަގާ!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާތައް ނުބަލަހައްޓާކަން އެނގުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 މައުލޫމާތު …
އައްޑޫ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ނެތް!
ވ. ރަކީދޫގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް އެ ކުއްޖާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަބަރަކީ މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި ހަބަރެކެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ދިޔައީ …
މައްސަލައެއް ފެންމަތިނުވުމަކީ ޝިދާތާ މަގާމަށް ކުފޫ ހަމަވުމެއް ނޫން!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫން އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ މިހާތަނަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެވެ. އެންމެ އާދައިގެ ބައްޔަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ބޭސް ފަރުވާ …
އައްޑޫން ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން ފެށުން، ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑު ހިތް ހަމަޖެހުމެއް!
މާދަމާ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށޭއިރު އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކުގެ މަގު ނެހެދޭތީ ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ދިރާސީ އަހަރަށް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ތައްޔާރު ވަމުން …
މާދަމާ ސްކޫލް ހުޅުވޭއިރު އައްޑޫގެ މަގުތަކުގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް!
ނިމިގެން ދިޔަ 2019 ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން 32،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯޓު އަމުރު ނެރެފައިވާ ކަމަށް އެކޯޓުން ބުނެފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ މިދިޔަ …
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު 32،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު!
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު 8982 ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރަށް އަމާޒުކޮށް ރައީސް އޮފީހުން ނެރެފައިވާ …
ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު 8982 ވަޒީފާ!
އީރާނުގެ އިސްލާމީ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯޕްސް (އައިއާރުޖީސީ)ގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ޤާސިމް ސުލައިމާނީއަކީ ހަމައެކަނި އީރާނުގައި އާދަޔާޚިލާފު ޤަދަރެއް ދެވިފައިވާ ބޭފުޅެއްނޫނެވެ. އޭނާއަކީ މުޅިދުނިޔެއިން ވެސް ފާހަގަކުރެވޭ …
ޖެނެރަލް ސުލައިމާނީ: މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޝަޚްޞިިއްޔަތު!
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
އައު އަހަރަކާ ކުރިމަތިލީއިރު އައްޑޫގެ އެތައް ހާސްް ރައްޔިތުން އުއްމީދުން ފުރިފައި ތިބީ، 2020 ގައި އައްޑުއަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނޭކަމުގެ ޔަގީންކަމުގައެވެ. އަނެއްބަޔަކު މާޔޫސްކަމުގެ …
އެޖެންޑާ 2020: އައްޑޫގެ ތަރައްގީ ޖައްވަށް ފަޒާއަށް؟
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
މާލޭގައި ގެދޮރުގެ އަގު އުޅެނީ އިންތިހާ ދަރަޖާގައެވެ. އެންމެ ކޮޓަރިއަކާއި ސިޓިން ރޫމެއް މި ލިބެނީ އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 12،000 ރުފިޔާއަށެވެ. ކުލި ދެއްކެނީ ދެމަފިރިން …
ބަހާލައިގެން ފެންބިލު ދެއްކުން: ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ތަސައްލީއެއް!
މުހައްމަދު އައިމަން