Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މުޅި އައްޑޫ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ހާރޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު (އޭއީއެޗު) ގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ …
އައްޑޫ ކޭސް: ބުނީ ތައްޔާރު ކަމަށް، ފެނުނީ އެހެން މަންޒަރެއް، ލިބުނީ ފިލާވަޅެއް!
އަމީރާ
އައްޑޫ ސިޓީއިން ކޯވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ޕޮސިޓިވް ވެފައިވާ ކަން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފައިވާއިރު އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ …
ބޮޑު އިހުމާލެއް، މޭޔަރު ވިދާޅުވަނީ "އީޒް" ކުރެވުނީ ކަމަށް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދުނިޔޭގައި އަލަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުންދާ ވަރަކަށް އެކަމާއި ގުޅިގެން ހިތް ނުތަނަވަސްވާ މީހުން ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އާންމު …
ކޯވިޑް 19: ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ކަމާއި، އުންމީދު މުހިންމު!
އަމީރާ
"އޭ އީމާން ވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ކުރެއްވި ފަދައިން ތިޔަބައި މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ރޯދަ ފަރުޟު ކުރައްވައިފިއެވެ. (އެއީ) ތިޔަބައިމީހުން ތަޤްވާ …
ކޮވިޑް-19 ގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ކާމިޔާބު ހޯދާނެ
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އާމްދަނީ މަދުވެފައިވާ މިވަގުތު ކުލި ނުދެއްކިގެން މާލޭގެ ގެތަކުން މަގުމަތި ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށައިފިއެވެ. …
ކުލި ނުދެއްކިގެން ގިނަ ބަޔަކު މަގުމަތި ކުރަނީ!
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރާއި ސިއްހީ މާހިރުން މެދު ނުކެޑި މަސައްކަތް ކުރާތާ 3 މަސްވަނީއެވެ. ސިއްހީ މާރިހުންގެ އިރުޝާދާއި އެކު ސަރުކާރު …
އައްޑޫ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގޭގައި މަޑު ކުރައްވާ، ބަލި ނެތްކަމަށް ނުބަލާ!
އަލީ ހުޒާމް
ހަލުވިކަމާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލެއިން ފެނި، ފެތުރެމުން އަންނަ އިރު ސަރުކާރުން ވަނީ ވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް …
މިއީ ކެތްތެރިކަން އިސްކުރަންވީ ވަގުތު!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްއެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު މާލެއިން ފެނުމާއެކު އެތައް ބަޔަކު ކަނޑު މަގުން މާލެއިން ބޭރުވާން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މިވަގުތު މިބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް …
ރަށް ރަށަށް ދަތުރުނުކުރޭ، އެހެން ގައުމުތަކުން އިބުރަތް ހާސިލުކުރައްވާ!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހަނދާނަށް އަންނަނީ 2014 މާލެ ފެނަށް ޖެހުނު ހަނދާނެވެ. އޭރު އެކަން ވެގެން ދިޔައީ މާލެއަށް އެކަނި ދިމާވި ކަމަކަށްވީ ނަމަވެސް ގައުމީ ބޮޑު ކާރިސާއަކަށެވެ. އަމިއްލަ …
ކޮވިޑް-19: ފެނަކައިގެ މަސައްކަތަށް ސާބަސް!
މުހައްމަދު އައިމަން
ކްރޯނާ ވައިރެސް އެންމެ ބާރަށް ފެތުރެމުންދަނީ ބަސްނޭހި ގައުމުތަކުގައެވެ. އިޓަލީގައެވެ. އެމެރިކާގައެވެ. އެފަދަ އެހެން ގައުމުތަކުގައެވެ. ކޮރޯނާ ވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން ގައުމު ފުރަބަނދު ކުރަން އެދުމުން ބައެއް …
"ބޭރަށް ނުގޮސް ގޭގައި މަޑުކުރައްވާ!" މިހެން ބުނެލުމަކުން އަދި ނުފުދޭ!
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އިޓަލީ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންގިއެވެ. "ގޭގައި އުޅޭށެވެ! ބޭރުތެރެއަށް ނިކުމެ ނޫޅޭށެވެ! އެއްވުންތަކަށް ނުދާށެވެ!" ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ އެންގުންތަކަށް …
ކޮވިޑް-19: އިޓަލީން ދިވެހިން ލިބިގަންނަންވީ ފިލާވަޅު
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ޅަ އުމުރުގައި ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުމެވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމު އަދާ ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ރައީސް މައުމޫނާއި އެކު …
އަލީ ވަހީދު: ހިކުމަތްތެރިކަމާއި އެކު ފަތުރުވެރިކަން ކޮޅަށް ޖެހުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެއަކީ އަބަދުވެސް ދިމާވާ ކާރިސާތަކުގައި ނަމޫނާ ދައްކަމުން ގެންދާ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ރިވެތި މިސާލުން މިސާލު ނެގިފައިވާ މި ކުޑަ ކުޑަ ދިވެހިރާއްޖެއިން …
ދެއްކޭ ވާހަކައަކުން ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލުވާނުލާ!
މުހައްމަދު އައިމަން
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ވައިރަސް ފެނިފައިވާކަން ސަރުކާރުން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފައިވާއިރު މުޖުތަމައު ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިނުގަނެ، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަން …
ސެނިޓައިޒާ ކޭހެއް ގަތުމަށް ވުރެ މުހިއްމީ އެންމެން ސެނިޓައިޒްވެ ތިބުން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމުގެ ކުރިން އަބަދުވެސް ދައްކާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކަަންކަން އޮޅުވާލާ ވާހަކައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ސިއްރު …
އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ ސިއްރު ނުކޮށް ހާމަކުރުން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނެއް ރާއްޖޭގައި ނެތުމުން ވަކީލުންގެ ކަންކަން މޮނީޓާކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ނެތް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަބަދުވެސް ދިޔައީ ބުނަމުންނެވެ. މި ސަރުކާރު އައިސް ރައްޔިތުންގެ …
ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނުން ވަކީލުން މަގުމަތިވެއްޖެ!
މުހައްމަދު އައިމަން