Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
މާސިމްގާ ކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުން ވަށާލާފައިވާ ފުވައްމުލަކަކީ މޫދުގެ ނުރައްކާތެރި އެތައް ހާދިސާތަކެއް ހިނގާފައިވާ ރަށެކެވެ. ބިޔަ ރާޅުތަކާއި އެކު މާސިން ކަނޑުތެރެއަށް ދަމައިގަނެ އެތައް ބައެއްގެ …
ފައުޒާންގެ މެސެޖު: "އަހަރެންގެ ކުއްލި މަރުގެ ހަބަރު ލިބިއްޖެ ނަމަ މަފާކުރޭ"
އަލީ ހުޒާމް
ޒަމާނީ ތަރައްގީގެ ކުލަވަރު ޖެހި ހުޅަނގުގެ ކުލަވަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރާއްޖޭގައި މިވަނީ ޖެހިފައިވެއެވެ. ބޭރުގެ ނުފޫޒު ނުފޯރާ ހިސާބެއް މިއަދު މި ކުޑަކުޑަ މުޖްތަމައުގައި ނެތެވެ. ރިޔާސަތު …
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި "ބަރަހަނާ" ވަނީ، ބެލޭނެ ގޮތެއް ނެތް!
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
ކޮވިޑު-19ގެ ސަބަބުން ހުއްޓުނު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން މިވަނީ ފެށިފައެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ޓޫރިސްޓުންނެއް މިހާރު ރާއްޖެއަށް އަންނަމުންދާއިރު އައްޑޫގެ ފަތުރުވެރިކަން މިވަނީ މީގެ 30 …
ހެރެތެރެ އަދި ޝަންގްރިއްލާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އުއްމީދެއް ނެތް!
އަފިންނަކީ އެސް މިކޯ ތަންދޮރަ އެނގި ދުނިޔެ ހިނގާލެކާއި އެއްތެތި އޮޅުން ފިލާވަރަށް ރޯފަލައި އަދި ތަފާތު ވަސީލަތްތަކާއި އެނުނަސް އެހެން ގޮތްތައް ކަން ކަން ހިގާގޮތް …
ހިނގަފެލެ މިކަމާއި ވިސްނަލާއް.!
އަބްދުﷲ ޖަޒްލާން
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލާއި ގުޅޭގޮތުން މިފަހަރު ދައްކަން މި އުޅެނީ ތަފާތު ވާހަކައެކެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު މި ލިޔަނީ ފްލައިން ސްކޫލްގެ …
ސުރަންޖަން: ފްލައިން ސްކޫލްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ނުރައްކަލެއް!
އައްޑޫ ލައިވް
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފެށުން ވެސް އަދި ނިމުން ވެސް އައީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް މާޔޫސް ގޮތަކަށެވެ. މިދިޔަ …
އަހަރެއް ނިމިއްޖެ، ދިވެހި އެތައް ދަރިވަރުންނެއް މާޔޫސްކަމުގައި!
ހަސަން ރަޝީދު
ރޯރޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތަކީ އައްޑުއަތޮޅަށް ނުހަނު ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޚިދުމަތެކެވެ. އެއީ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު އަތޮޅުގެ އެއްބިތުން އަނެއް ބިތަށް ގެންދިޔުމުގެ ޚިދުމަތެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރުން …
ރޯރޯ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ނުދެންޏާ ދޭން ވޯޓެއްވެސް ނެތެވެ.
އައި އެލް
އެންމެފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ގިނަގުނަ ވައުދުތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ. އެކި އަތޮޅުތަކަށް ވަކިވަކިންވެސް ވައުދާއި އަހުދުގެ ލިސްޓެއް އޮއްސައިލިއެވެ. …
އެމްޑީޕީގެ ވައުދުނާމާޔާއި އައްޑޫ ޒުވާނުންގެ ވެށި
އައި އެލް
އަހަރު ނިމިގެން މިދަނީ އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުން ފުން މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި ތިއްބައެވެ. ދަރިވަރުން މި މާޔޫސްކަމެއްގެ …
ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލޭއިރު ސަރުކާރު ނުކުޅެދިފައި!
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުގައި އެންމެ އެކަހެރިކޮށް އޮންނަނީ އައްޑުއަތޮޅެވެ. އެންމެ އެވޭލާ ޒަމާނުން ފެށިގެންވެސް އައްޑުއަތޮޅަކީ ހީވާގި ކެރޭ ހުނަރުވެރި ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅެމުންއައި ތަނެކެވެ. އަތޮޅުގެ އެކަހެރިކަން …
މިއީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ފުންކޮށް ވިސްނަންވީ ވަގުތު، ވައުދު ނުފުއްދޭ!
އައި އެލް
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލްގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، އެކަން މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު މިވަނީ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެގެން ގޮސްފައެވެ. …
ފްލައިން ސްކޫލު: ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވުރެ "ބާރުގަދަ"!
ހަސަން ރަޝީދު
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު މިއޮތީ ބޯމަތިވެފައެވެ. މޭޔަރު ހިމެނޭގޮތުން ތޭރަ މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސިޓީ ކައުންސިލެއް އައްޑުއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންވެސް އިންތިޚާބު ކުރާނެއެވެ. ކުރިޔަށްއޮތް ފަސް އަހަރު …
އިހަށް އައްޑޫއަށް ވީ ވައުދު ފުއްދާށެވެ. ވޯޓުގެ ވާހަކަ އޭގެފަހުންނެވެ.
އައި އެލް
ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ހަނޑަސްބުރިޔަކަށް އައްޑުއަތޮޅު ހަދާފައިއޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެއެވެ. ދޯކާއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ހުރުމަތުގެ މަގު އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް …
ސިޔާސީ ހަނޑަސްބުރިން އައްޑުއަތޮޅު ސަލާމަތްކުރަން އުޅޭށެވެ.
އައި އެލް
އައްޑުއަތޮޅުގެ ޒުވާނުންގެ އެންމެ ގިނަބަޔަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންއައީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައެވެ. ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން އެސިނާއަތު އިނދަ ޖެހިއްޖެއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެގެންތިބި ޒުވާނުންގެ ގިނަބަޔަކު މަގުމަތިވެ ބޭކާރުވެއްޖެއެވެ. އައްޑުއަތޮޅުގައި …
ތިޔަކުރަނީ ވެރިކަމެއްނޫނެވެ. ސަންގުގެރި ސޫޖީ ބޮނީއެވެ.
އައި އެލް
ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހަދައިގެންއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އައްޑުއަތޮޅަށް އަރައިފިއްޔާ ހަމައެކަކުވެސް ޚިލާފެއްނުވެ އެއްގޮތަކަށް ތަކުރާރުކުރާ ވާހަކައެއް އޮވެއެވެ. ބުނާނެއެވެ. މިއީ އާލިމުންނާއި ހަކީމުންގެ އަތޮޅެވެ. މިއީ …
ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދެއްކިހެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ދައްކާ ތަރައްގީ
އައި އެލް
މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދުވަހެވެ. މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއަކީ ކިހާ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ދާއިރާއެއްކަން ހާމަކޮށްދީ، …
ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ދުވަސް: ޕައިލެޓްކަން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން މާޔޫސްކަމެއްގައި!
ހަސަން ރަޝީދު