ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމެނީ، އައްޑޫގެ މަގުތައް އަމާން ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓަށް ކަމެއް ނުފެށުނު!

އައްޑޫގެ މަގުތައް އަމާން ތަނަކަށް ހެދުމަށް ކައުންސިލާއި، ފުލުހުން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން ގުޅިގެން ޑިސެމްބަރު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފަށްން ބުނި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް...

ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ހައްޤުގައި ސީއެސްސީގެ ރައީސް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ!؟

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ކުރިއެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދުކޮށް ބޭއްވި ސިޔާސީ...

ބާރުތައް ލިބިއްޖެ، ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ

ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ ދައުރަކީ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ފަސް އަހަރެވެ. ޚާއްސަކޮށް މާލެ ސިޓީ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ...

އައްޑޫގައި މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެފައި!

ގޯތިތެރޭގައި ބަގީޗާ ގަސް އިންދުމަކީ އައްޑޫގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެ ފޯރި އިންސްޓަގްރާމާއި ފޭސްބުކުން ފެނެއެވެ. ތަފާތު އެކި...