Last Updated: September 22, 10:31
Tuesday, September 22, 2020
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރޕޯޓް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް، ފަޅަށް ހުރި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އަދި ނުފޮހެވެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ 48 އަހަރުގެ …
މި ހިތްދަތިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ އަހަރެން!
އައްޑޫ ލައިވް
އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށް ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތަކަށް ހެދުމަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރާ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ …
ވެލިނެގުން ނުހުއްޓުވުނު، ކުނި ނަގާ ސާފުކުރުން ހުއްޓުވޭ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫގެ ވެށި ރިވެތިކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަކަށް އެކި އަވަށްތަކުން ރައްޔިތުން އިސް ނަގައިގެން މަސައްކަތް ފެށުމުން، ޓޫރިޒަމަށް ބިންދޫކޮށްފައިވާތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުން ހުރަސް …
ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުން ކޮނޑުގައި އެޅުމުންވެސް ކަމަކު ނުދިޔަ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތާމެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ސީދާ ރިވިއުއަކަށް …
ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތުގެ މައްޗަށް ކަޅިހިންގާލުމެއް!
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގަދައަށް ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މާލެ ސިޓީ އިން ބޭރަށް ފުރުމަށް އޮންނަނީ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މާލެއިން ފުރައިގެން …
އުސޫލާއި ޚިލާފަށް މާލެއިން ރަށަށް އައުން ހުއްޓުވުމަށް އިދާރާތަކުން ނުކުޅެދިފައި!
ހޯމް ކަރަންޓީނަށް އައްޑޫއަށް އައި މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހަކު ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެން ބަލި އައްޑޫއަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑު-19ގެ 4 …
ހޯމް ކަރަންޓީނުން ކޮވިޑު އައްޑޫއަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑު!
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 5000އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ މާރިޗު 27 ވަނަ …
ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 5000 އިން މައްޗަށް! ބިރުވެރި!
އަލީ ހުޒާމް
މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ނުފެތުރޭ އެއްވެސް ހިސާބެއް ދުނިޔޭގައި ނެތެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމު އެންމެ ކުރި އަރާ ތިބި ގައުމުތަކުގައި …
ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނީ ފާޑުކިޔައިގެނެއް ނޫން، ރައްކާތެރިކަން އިސްކޮށްގެން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ވެކްސިނެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނުވާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މި ބަލި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައްޑޫއަށް ފޯރާފައެވެ. މާލެއިން …
ކޮވިޑްގެ ބިރުވެރިކަން އައްޑޫއަށް! އިރުޝާދުތަކަށް ބޯލަނބާ!
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފުރަތަމަ ފެނުނު ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖެ އައިސް މިއަދު މިވަނީ މި ބަލީގެ ބިރުވެރިކަން ދިވެހިން ވަށާލާފައެވެ. މާޗު 27 ވަނަ ދުވަހު …
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ ބިރުވެރިކަމާއި ހާސް ކަމުގެ ތެރެއަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮންމެ ދުވަހަކި އެތައް ސަތޭކަ ބާކިން ބޭނުންކުރާ ހަންކެޑެ ކޯޒްވޭއަށް އިއްޔެ ހެއްނެއި އެރި އިރާއި އެކީ އަރަގެން ގެއި ރަޅަ. ހީވީ މީގެ ވިހި ތިރީސް …
ހަންކެޑެ ގެރި ހުސްވެގެ، ބޭނުމީ ދާއިމީ ހައްލައް
އަހުމަދު ނަސޫހް
މުސާރަ ނުދޭތާ ހަތް މަސް ދުވަސް ވެގެން ހުޅުމާލޭގައި ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަން ބިދޭސީން ވަނީ ފަށާފައެވެ. އޭގެ ދެ ތިން ދުވަސް ކުރިން އިވުނު އަޑަކީ، …
ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލަ ކުއްލި މައްސަލައަކަށް ނުވޭބާ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޖިންސީ ގޯނާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވަމުން އަންނަ މިދަނޑިވަޅުގައި ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ވަރަށް ގަދައަށް ވައިގައި …
ސަފާރީ މައްސަލަ: ހަފްތާއެއް ވަންދެން ވައިގައި ހިފި އިތުރު މައްސަލައަކަށް؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދާއި ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި އެޅި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކޮށްފައިވާއިރު ބިލުތަކުން ދެމުން އައި ޑިސްކައުންޓު …
ނިއު ނޯމަލްއާއެކު ބިލުތައްވެސް ނޯމަލް، މުސާރަ ނޯމަލްއެއް ނޫން!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް ވެސް އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ގުނަ ނުކުރެވޭ ވަރުގެ ބޮޑުގެ ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން މިވަނީ ޖެހިފައެވެ. …
އާމްދަނީ ހުއްޓުނު އެތައް ދިވެހިންނެއް ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް ކެތްމަދުވެފައި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ހަލުވި ކަމާއި އެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރި، ބިރުވެރިކަން މުޅި ދުނިޔެ ވަށާލިއިރު ރާއްޖޭގެ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކުގެ …
އަލީ ވަހީދު: ކޮވިޑާއި އެކު އަރިއަޅާލި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކޮޅަށް ޖެހުމުގައި!