Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
ފްލައި ދުބާއީގެ ދަތުރުތައް އަންނަ އަހަރު އައްޑު އަށް ފަށާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބުނެފި …
ފްލައި ދުބާއީ އަށް ގަން އެއާޕޯޓް ތައްޔާރީތަކުގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އައްޑޫގައި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހާއްސަ ވިލެޖެއް ހަދަން ނިންމައި އެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އީއޯއައި) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން …
އައްޑޫގައި ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ވިލެޖެއް ހަދަނީ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މިދުވަސް ވަރު މޯލްޑިވިއަންއިން ޓިކެޓް ލިބުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ގުޅިގެން ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އެދޭ ވަރަކުން ދަތުރު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ …
ޕީކް ސީޒަނާ އެކީ ޖާގަ ހޯދުން ތަކުލީފަކަށް
މޫސާ މަތުލޫބް
ރޭ މި ވަނީ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ގަތަރުގައި ނިމިގެން ގޮސްފަ އެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނަކީ އާޖެންޓީނާ އެވެ. ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، އެ ގައުމު …
ވޯލްޑް ކަޕް ނިމުނީ؛ ލިބުނީ ކޮން ފިލާވަޅެއް؟
އައްޑޫ ލައިވް
މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބައަކަށް އަސާސީ ޙިދުމަތްތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ އެޅިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނި ތަކުގެ ތެރެއިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއިއެވެ. ފެނަކަ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު …
ސައީދާ އެކީ ފެނަކަ: ހައްގީ "އޭ ޕްލަސްއެއް" ތަ؟
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ޓޯޓަލް ނީ ރީޕްލޭސްމަންޓް (ޓީކޭއާރް) ސާޖަރީ ނުވަތަ ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހެދުމުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ …
ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ ސާޖަރީތައް ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ހިތަދޫގެ އާރްއޭފް "ރުއްފަށާ" ސަރަހައްދުގައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ބަދަލު ބޭރުން ރުއްތަކެއް ގެނެސް ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި …
"ރުއްފަށާ" ގައި އިންދަން ބޭރުން ރުއް ގެންނަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ސ. ފޭދޫ ފިޔަނޫމާގޭ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަސައްކަތަކީ ކޮންމެ ދުވަހެއް ވެސް އިންޖީނެއްގެ މަރާމާތެއް ކޮށްކޮށް އުޅުމުގެ ތެރޭ ދުވަސް ނިމިގެން ދިއުން ކަމުގައި ރަޝީދުގެ ވާހަކައިން …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: ރަޝީދާއި އިންޖިނޭރުކަން
އައިސީ
އައްޑޫ ހުޅުމީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ފެށި ހިދުމަތްތައް ނައިބު ރައީސް ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު އިފުތިތާހުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ. އެ މަރުކަޒުގައި އަލަށް ފަށާފައި …
ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން އާ ހިދުމަތްތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މޮޓޯ ސްޕޯޓްސް ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ދައްކާލުމަށް އައްޑޫގައި "ހޭވައްލާ" ނަމުގައި ރޯޑު ޝޯ އެއް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ މޮޓޯ ރޭސިން އެސޯސިއޭޝަން ނިންމައިފި އެވެ. ހޭވައްލާ ރޯޑު …
ހޭވައްލާ: މޮޓޯ ސްޕޯޓްސްގެ ހުނަރު ދައްކާލާނެ
މޫސާ މަތުލޫބް
އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރަން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކުރީ ތުރުކީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވިޒްޔޮން ވިލާއާ އެކީގަ އެވެ. …
ހިތަދޫގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލީޓީއެއް ހަދަން ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކަށް
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ 8 ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ނަރުހުން މާސްޓާސް ފެންވަރަށް ތަމްރީނުކުރަން ސަރުކާރުގެ ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ސްކޮލަޝިޕްގެ 15 …
ނަރުހުން މާސްޓާސް ފެންވަރަށް ތަމްރީނު ކުރަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ޓޯޓަލް ނީ ރިޕްލޭސްމަންޓް (ޓީކޭއާރް) ނުވަތަ ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މިހާރު އޮޕަރޭޝަން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި ފިއެވެ. …
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުން ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދ. މީދޫ މަލާޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢީސާ ރިސޯރޓް ނަމުން ނަމަ އަދުރޭ 1977ގައި މާލެ އަތޮޅު ވިލިނގިލި (އަދުގެ ވިލިމާލެ) ވަޒީފާގެ ފެށުން އެއީ ރިސޯރޓް މަސައްކަތުގެ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އަދުރޭ އާއި ކެއްކުމުގެ ރަހަގަނޑު
އައިސީ
މޯލްޑިވިއަނުން އެކްސެސް ބެގޭޖަށް ނަގާ ފީ ބޮޑުކޮށްފި އެވެ. ގައުމީ އެއާލައިން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސެސް (އައިއޭއެސް) އިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން އެކްސެސްވާ ކޮންމެ …
މޯލްޑިއަވިއަނުން އެކްސެސް ބެގޭޖްގެ ފީ ބޮޑުކޮށްފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އަައްޑޫގައި ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހިތަދޫގައި އިމާރާތްކުރަން ނިންމާފައިވާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތްކޮށް ދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް …
އައްޑޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބީލަމަށް ލައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން