Last Updated: July 3, 06:26
Friday, July 3, 2020
އެމްޑީޕީއާއި އެމްޑީޕީގެ ފިކުރީ "ތަޅާފޮޅުމުގައި" އެމްޑީޕީ ބަލިވެއްޖެއެވެ. މިކަމެއް ފެށުނީ، ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރު ޢިލްމުވެރި، ވާޢިޡެއްކަމުގައިވާ ޑރ. ބިލާލު ފިލިޕްސް ރާއްޖެއަށް ގެންނަން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު …
އެމްޑީޕީއާއި އެމްޑީޕީގެ ފިކުރީ "ތަޅާފޮޅުމުގައި" ބަލިވީ އެމްޑީޕީ
"ބޫން ބޫން" ލާފައި ރެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަޙީދު ބައެއް ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަޑިހުތުރު ބަހުން އެއްޗެހި ގޮވާފައިވާ …
އަލީ ވަހީދުގެ ހަޑިހުތުރު އޯޑިއޯ!
އަލީ ހުޒާމް
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހަދަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހިންގުމަށް ކުޑައަގެއްގައި ޓީއެމްއޭއަށް ދިނުމަށް ތާއިދު ކުރެވޭ ގޮތަށް …
ނަޝީދުގެ ވާހަކަތައް ޓީއެމްއޭއާއި އެއްކޮޅަށް، ކިހިނެއް މިވަނީ؟
މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔުނިއަންއިން ބޭނުންވި ވަރަށް އާދައިގެ ސުއާލުތަކަކަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ޖަވާބުދާރީ ނުވެ ބޮޑާހާކައި، ނޫސް ބަޔާން ނެރުމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ސިއްރު ކުރަން އުޅޭ …
އަލީ ވަޙީދުގެ ނިންމެވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު ބަދުނާމު ވަނީ
ރައީސް ނަޝީދު ބަންޑާރަކޮށީގައި، ސިފައިންގެ މައިމަރުކަޒުގައި ހުންނަވައި އޭނާގެ އަރިހުގައިވާ މީހުންގެ ގާތު އޭނާ އިސްތިިއުފާ ދެއްވަން އުޅުއްވާކަމަށް އެދުވަހުގެ 11 ޖެހުމުގެ ކުރިން ވިދާޅުވިކަމާމެދު އެއްވެސް …
ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާއަކީ ބަޣާވާތެއް ނޫން: ކޯނީ ރިޕޯޓު
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ނިކުތީ ދީނާއި ގައުމަށްޓަކައެވެ. އޭރު ސަރުކާރުން ކުރި ހުރިހާ ކަމެއް އިދިކޮޅުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވީ ގޯސް ކަންތަކަށެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާއި، …
ބަޣާވާތް ކުރި މީހުން ސަރުކާރުގެ މަތި ފަޑީގައި، އިންސާފެއް ނޫން!
މުހައްމަދު އައިމަން
އަންނަ އެޕްރީލް 4 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އެއްކޮށް ބޭއްވޭ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ (ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ)ގެ އިންތިޚާބަކީ ވަރަށް ގިނަ …
ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ: މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކަކީ ކޮބާ؟ ކުރިމަތިލާންވީ ކޮންބައެއް؟
އަމީރާ
ދީބާޖާ މައްސަލައަކީ ދައުލަތުގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މައްސަލައިގައި ހުރިހާ ކޯޓު މަރުހަލާއެއް ނިމިފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ދީބާޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ބަދަލުގެ ބޮޑުކަމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްއާއި ގިނަ …
ދީބާޖާ މައްސަލަ: ގާނޫނީ ބޮޑު އޮޅުންބޮޅުންގަނޑެއް!
މިއީ 2002އިން 2003އަށް ފެތުރުނު ސާސް ރޯގާއެއް ނޫނެވެ. މިއީ އެއަށްވުރެވެސް ނުރައްކާތެރި އަދި އެހާމެ އަވަހަށް ފެތުރެމުން އަންނަ ރޯގާއެކެވެ. އިއްތިފާގަކީ "ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް" …
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ރާއްޖެ އެއްވެސް ވަރަކަށް "ސީރިއަސް"އެއް ނޫން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނެއްގައިވެސް މިހާރު މަގުބޫލުވެފައިވާ ރިހަތަކުގެ ތެރެއިން، ދިވެހި މަސް ރިހައަށް ޚާއްސަ ލަގަބެއް ލިބިއްޖެއެވެ. "ސީއެންއެން" އިން ޝާއިއުކުރި ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ރިހަ …
ދުނިޔޭގެ ހަވަނައަށް އެންމެ މީރީ ދިވެހި މަސް ރިހަ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ގައުމީ ފެން ކުންފުނި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިދްމަތްތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތައް އޮތީ ފުނިޖެހިފައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ހިދްމަތް ނުދެވޭކަމުގެ ޝަކުވާ އިންތިހާއަށް ބޮޑެވެ. މުޅި ކުންފުނީގައި އޮތީ …
އާދަމް އާޒިމް: ހިންގުންތެރި، ހީވާގި، ހިތްހެޔޮ ނަމޫނާއެއް!
އާމިނަތު ހުސެއިން
ޑެންމާކުގައި ދާދި ފަހަކަށް ހެދި ރިސަރޗަކުންވެސް ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމާއި އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތްކަން ހޯދިއްޖެއެވެ. މި ރިސަރޗް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހިމަބިހި، ކޯފުއްޕި އަދި ރުބެއްލާ ވެކްސިން …
ވެކްސިންއާއި އޯޓިޒަމް އާއި ގުޅުމެއް ނެތް: ދިރާސާ
އަމީރާ
އުމުރުން އެންމެ އެއް އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ފަރާތުގެ ކާފަ އާއި މުނި ކާފަ އަދި ބައްޕަ ވެސް ބައިވެރިވެގެން ޖިންސީ ގޯނާކޮށް، …
ހުރިހާ ފަހަރެއްގައި މައްސަލައިން ރެކެން ނޫޅޭ، ޒިންމާ ނަގާ!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާތައް ނުބަލަހައްޓާކަން އެނގުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 މައުލޫމާތު …
އައްޑޫ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ނެތް!
ވ. ރަކީދޫގައި ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް އެ ކުއްޖާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު ހަބަރަކީ މުޅި ރާއްޖެ ސިއްސުވާލި ހަބަރެކެވެ. އަދި އެކުއްޖާއަށް އަނިޔާކުރަމުން ދިޔައީ …
މައްސަލައެއް ފެންމަތިނުވުމަކީ ޝިދާތާ މަގާމަށް ކުފޫ ހަމަވުމެއް ނޫން!
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫން އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ މިހާތަނަށް އައްޑޫ ރައްޔިތުން ކުރި އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާއެވެ. އެންމެ އާދައިގެ ބައްޔަށް ވެސް އެކަށީގެންވާ ބޭސް ފަރުވާ …
އައްޑޫން ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން ފެށުން، ގިނަ ބަޔަކަށް ބޮޑު ހިތް ހަމަޖެހުމެއް!