Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ފަރުވާއެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައިނުވާ ކޮވިޑު-19 މިވަނީ މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުވާލާފައެވެ. އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށައް، އަދި އެއް އަވަށުން އަނެއް …
ރަށު ބަންދަކީ ވެސް ވޭނެއް، "އޯކޭއެއް" ނޫން!
އައްޑޫ ލައިވް
އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިތަދޫ އާރުއޭއެފް ސަރަަހައްދުގައި ހަދަމުން އަންނަ ބިޔަ އިމާރާތަކީ މިއަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބަހުސަކަމަށް ވެފައިވާ އިމާރާތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ސަރުކާރާއި …
އައްޑޫގައި ހަދަނީ މިލިޓަރީ ބޭސްއެއްތަ؟ ނޫނީ ލޯ އެންފޯސްމަންޓު ކޮލެޖެެއްތަ؟
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 9000 އިން މައްްޗަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕޮރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ރޭ އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ ހަވީރު …
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 9000 އިން މައްޗަށް!
އަލީ ހުޒާމް
މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މުޅި ދުނިޔެއިން އެއް އަޒުމެއްގައި ދަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަމުންނެވެ. މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ނުރައްކާ މިންވަރަކީ، އޭގެ ވޭނީ …
ދަރިވަރުން ގޭގައި، އޯކޭ އެއް ނޫން!
އައްޑޫ ލައިވް
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނުމުގެ ކުރިން ވެސް، ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ މި ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާއި، ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އައީ …
ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ ބޮޑު ނަސޭހަތެއް: އަޑުއަހާ! ބަސްއަހާ!
އައްޑޫ ލައިވް
އޯޓިޒަމް ހުންނަ އެކުއްޖާއަށް ވާ ހަކަދައްކާކަށް ކުރިއަކުން ނޭނގެއެވެ. އަމިއްލަ ދުނިޔެއަށް ގެއްލިފައި އެތައް އިރެއް ވާންދެން އިނދެއެވެ. އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ވެސް ބުނެދޭކަށް ނޭނގެއެވެ. އެކަމަކު …
މި ހާލަތު އެއްގޮތަކަށް ވެސް "އޯކޭ"އެއް ނޫން!
އައްޑޫ ލައިވް
" އާއްމުކޮށް އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ޑިލޭވެގެން ދާތީ ނުވަތަ އެ ބޭފުޅުންނަށް އުނދަނގޫވާ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާތީ ކޯލް ސެންޓަރއަށް ގުޅާފަ އެ ނަގާ ކުއްޖަކާ …
"ފުރައްސާރަ އާއި ހުރެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ވެސް ހިތަށް އެރި"
ހަސަން ރަޝީދު
"އެންމެ މިސްވަނީ އާއިލާ. މަންމަ ކައްކާފައި ކާންދޭ މީރު ކެއުން. ވަކިން ފެސިލިޓީއެއްގައި، އާއިލާއާ ބައްދަލުނުވެ، މިހާ ދުވަސްވީމަ ދެރަވޭ،" އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ޝިއުނާ …
އާރްއާރްޓީ: މިއީ ގައުމަށްޓަކައި ވާ ގުރުބާނީއެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ޕީޕަލް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ނައިބު ރައީސް އާވަށު ދާއިރާގެ މެމްމަބރު މުހައްމަދު ސައީދު (ފިނިފެންމާ ސައީދު) "ސިއްރު" ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ …
"ސިއްރު" ދަތުރެއްގައި ސައީދު ޗައިނާއަށް!
މުޅި ތަނުގައި އެއްއަޑަކަށް ގުގުމާފައި ހުރީ، ފޯނުކޯލްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ހީވާގި މަސައްކަތްތެރިންގެ އަޑެވެ. ފެނިގެން ދަނީ އާއްމުންގެ ފޯނު ކޯލުތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް އެ މުވައްޒަފުން …
"1676"، ކޮވިޑް ހޮޓްލައިންގެ ނުފެންނަ ފަޅި!
ކުރިން ނަމަ މިކަހަލަ މަންޒަރުތައް އަހަރެމެންނަށް ފެންނަނީ ފިލްމުތަކުން ނުވަތަ ބޭރުގެ ކޮންމެވެސް ގައުމެއްގެ އިމަޖެންސީއެއްގެ ހާލަތުގައި. އެކަމަކު މިއަދު މިއީ މި ރާއްޖޭގައި ވެސް އާންމު …
ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ކޯވިޑްގެ ހަގީގީ މަންޒަރުތައް
އަމީރާ
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއަރޕޯޓް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް، ފަޅަށް ހުރި ހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އަދި ނުފޮހެވެ އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ 48 އަހަރުގެ …
މި ހިތްދަތިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާނީ އަހަރެން!
އައްޑޫ ލައިވް
އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށް ހިތްފަސޭހަ މައިޒާންތަކަށް ހެދުމަށް އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ކުރާ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން، ގަވާއިދާ ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން ގިނަ …
ވެލިނެގުން ނުހުއްޓުވުނު، ކުނި ނަގާ ސާފުކުރުން ހުއްޓުވޭ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
އައްޑޫގެ ވެށި ރިވެތިކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަކަށް އެކި އަވަށްތަކުން ރައްޔިތުން އިސް ނަގައިގެން މަސައްކަތް ފެށުމުން، ޓޫރިޒަމަށް ބިންދޫކޮށްފައިވާތަނެއް ކަމަށް ބުނެ ކައުންސިލުން ހުރަސް …
ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުން ކޮނޑުގައި އެޅުމުންވެސް ކަމަކު ނުދިޔަ؟
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސް އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތާމެދު އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ސީދާ ރިވިއުއަކަށް …
ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުއްވި "ދެރަދުން" ފޮތުގެ މައްޗަށް ކަޅިހިންގާލުމެއް!
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގަދައަށް ކޯވިޑް-19 ފެތުރޭ މާލެ ސިޓީ އިން ބޭރަށް ފުރުމަށް އޮންނަނީ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެ އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް މާލެއިން ފުރައިގެން …
އުސޫލާއި ޚިލާފަށް މާލެއިން ރަށަށް އައުން ހުއްޓުވުމަށް އިދާރާތަކުން ނުކުޅެދިފައި!