Last Updated: June 16, 13:50
Sunday, June 16, 2019
ބޮލީވުޑަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދޭ އިންޑަސްޓްރީއެކެވެ. ތަފާތު ވައްތަރުގެ ފިލްމުތައް ގެނެސްދޭއިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެތައް އާތަރިންތަކެއް ވެސް ފިލްމީ …
2019ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް ނެރުނު ބޮލީވުޑްގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ 10 ފިލްމް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މިހާރަކަށް އައިސް ޑައިޓު ކުރުން މިވަނީ އާއްމުވެފައެވެ. ބައެއް މީހުން ޑައިޓު ކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކައި ނުބޮއި، ހަށިގަނޑު ހަލާކުގެތެރެއަށް ވައްޓާލަނީއެވެ. އަނެއް ބަޔަކު މިކަން …
ޑައިޓް ކުރާ މީހުން ކާންވީ ކޯއްޗެއް؟
އައިޝަތު ފަތުހީ
ހަގީގީ ލޯބިވެރިންނަކީ ވަރަށް ތަދު ބައެކެވެ. އަމުދުން މިޒަމާނުގައި މިފަދަ ލޯބިވެރިން ފެންނަ މިންވަރު މަދެވެ. މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ލޯބިން ދެ ދުވަހު އެކުގައި ނޫޅެވުމެވެ. ދެމީހުން …
ޕެރަލައިޒްވެފައިވާ އަނބިމީހާއަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި 31 އަހަރު، ކޮންފަދަ ލޯތްބެއް!
އަމީރާ
އައްޑޫގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިނގިރޭސިންގެ އައްޑޫގައި ތިބި ދުވަސްވަރަކީ އައްޑޫއަށް އެންމެ ބޮޑު ތަރައްޤީއެއް ލިބުނު ދުވަސްވަރެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭންކު، އެއާޕޯޓު އަދި …
އައްޑޫ އަށް ވެސް ސިނަމާ އެއް ބޭނުން!
އައިޝާ އިބްރާހިމް
ބޯމަތިވަމުން މި އަންނަނީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބެވެ. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފޯރީގައި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މަޖިލީހަށް …
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ؟
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ކުރިއެރުމެއް ލިބުނު އެއް ފަރާތަކީ ޔަގީނުންވެސް ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި މަޖްލިސް ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ހަނގު …
ޖޭޕީގެ އަސްލު ބާރު އޮތީ ކާކަށް؟
އަލީ ހުޒާމް
ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނު ސ. ހިތަދޫ، ހިޔާލީގެ، ހުސެއިން ސިމާދު މަރާލާފައިވާކަަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އާއިލާގެ ފަރާތުން …
ސިމާދު ވަނީ މަރާލާފައި، އިންސާފު ހޯދައިދީ: އާއިލާ
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ ހޮންޑާ ސައިކަލްތަކުގެ އޮތަރައިޒް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ޝީޝާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްދާ 100 ދުވަހުގެ ޕްރޮމޯޝަން ނިމެން މަސް ދުވަހަށްވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފެށި ޕްރޮމޯޝަންގެ 100 …
ޝީޝާ 100 ދުވަސް ޕްރޮމޯޝަން ނިމެން ބާކީ އެއް މަސް!
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ ހަސަން އިސްމާއިލްގެ 90 ޕަސެންޓު ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ބިޒްނަސް އިމޭޖު ގްރޫޕް (ބިގް) އަށް 30 …
ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީގެ ކުންފުންޏަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ!
ހަސަން ރަޝީދު
ދެކިޑްނީ ފެއިލްވެ މިހާރު ވެސް ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ޑައިލަސިސް ހަދަމުން އަންނަ އަންސާރާގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމަށް މިހާރު ޑޯނާއެއް ލިބިފައިވާ އިރު ، 400،000 …
ފަރުވާގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް 400،000 ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އަންސާރާގެ އާއިލާ
އައިޝާ އިބްރާހިމް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބާރު ދިނުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޒީރުންނަށް އެންގެވި ނަމަވެސް އެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށް ބައެއް ވުޒާރާތަކުން ކައުންސިލަށް ބާރުތައް ބަދަލު …
ކައުންސިލަށް ބާރު ދިނުމަށް ރައީސްގެ އެންގެވުމަށް ވަޒީރުންގެ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބޭ!
އަލީ ހުޒާމް
ބަރަބޮލަކީ ދިވެހިންގެ ކެއުމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ތަރުކާރީގެ ބާވަތެކެވެ. ބަރަބޯ ފެނު ކައްކައިގެން އަދި ރިހަ ކައްކައިގެން ވެސް ދިވެހިން ކައިއުޅެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ތައްޔާރުކުރާ ކާނާގައި …
ބަރަބޯ: ޑައެޓްކުރާ މީހުންނަށް ބަރާބަރު!
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
"އައްސަލާމް އަލައިކުމް، މިއީ ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ކާޑް ސެންޓަރ މިގުޅާލީ ތިބޭފުޅާގެ ކާޑް އެހެން ކަސްޓަމަރެއްގެ ކާޑަކާއި ލިންކުވެގެން. މި ދަންނަވާ ނަންބަރާއި ތިބޭފުޅާގެ ކާޑު …
އޮޅުވާލައިގެން ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ފައިސާ ފޭރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު، ހައްލެއް ނެތް!
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ލިންކު ރޯޑަކީ ދުވާލަކު އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ މަަގެކެވެ. މަގު މަރާމާތުކޮށް މަގު ނުބެލެހެއްޓޭ ނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ނުރައްކާތެރި ހާދިސާ ހިނގުން ކައިރި …
ދެ ސަރުކާރުގައި ލިންކު ރޯޑު، ތަފާތަކީ ކޮބާ؟
އަލީ ހުޒާމް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ތަހްގީގު ރިޕޯޓު އޭސީސީން ނެރުމާއި އެކު ތަފާތު އެތައް ކަމެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. ރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ވިއްކައިގެން ލިބު ފައިސާ ދައުލަތުގެ ހަޒާނާއަށް ނުވަދެ …
އޭސީސީ ރިޕޯޓު: ރާފިއުގެ ބަޔާން، ސީރިއަސް ވާހަކަތަކެއް!
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާއަށް މަނިކުފާނަށް ދިވެހިރައްޔިތުން ވަރަށްބޮޑު އިތުބާރެއް ކުރައްވާ ވެރިކަމަށް ހޮވައިދިނީ ވަރަށް ފޮނި އުއްމީދުތަކަކާއެކުގައެވެ. ކަންކަން އިސްލާހުކޮށް ކުރިމަތިވެފައިހުރި ގިނަ މައްސަލަތަކަށް އަވަސް …
ހެޔޮވެރިކަމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ރައީސަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީއެއް!
އަލީ ހުޒާމް