Last Updated: June 22, 21:21
Saturday, June 22, 2024
ދިވެހި ތާރީޙަށް ބަލާއިރު އައްޑޫ އަތޮޅު އިންގިރޭސިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 19 ވަނަ ގަރުނުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އެހައި ހިސާބުން އިންގިރޭސިން އެމީހުން އަމިއްލަ ބޭންތަކަށް އައްޑޫ …
ގަން އެއާޕޯޓަށް 80: އަދިވެސް ހުދާއި ކަޅުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ރާއްޖޭގެ ތާރީހާ ގުޅޭ އެތައް އެއްޗަކާއި އެތައް މައުލޫމާތެއް ލިބެން ހުރި ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު ބަލާލަން މާދަމާ ހިލޭ ވަދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިކަމާ ބެހޭ …
ދާރުލްއާސާރަށް މާދަމާ ހިލޭ ވަނުމުގެ ފުރުސަތު
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޝަަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ބިނާއެއް އޭނަގެ އުފަން ރަށް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ އެ ހަނދާނީ …
ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމްގެ ހަނދާނީ ބިނާއެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ރަނިކަމަކީ މުޅި ގްލޯބަލް ބްރިޓިޝް އެމްޕަޔަރގެ ތެރޭގައި އެވެރިންގެ އިސްތިޢުމާރީ މުށުތެރޭގައިވި އެތައް ޤައުމެއްގެ ޙުއްރިޔަތާއި ގުޅިފައިވި ބޮޑެތި ޖަރީމާތަކާއި ލޭއޮހޮރުވުންތަކާއި ގުޅުން …
އެލިޒަބަތުގެ ރަނިކަން ފާހަގަކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށް؟
އަހުމަދު ވަހީދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒަމާންވީ ގަބުރުސްތާން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ކޯގަންގު ގަބުރުސްތާނުގައި ވަކި ތަރުހީބެއް ނެތި މީހުން ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ކުރާތީ އެތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް …
ކޯގަންނުގައި މީހުން ވަޅުލާން ހާއްސަ ދިމާއެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތަރައްގީގެ އެކިއެކި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު އެ ތަންތަނުގައި ހުންނަ އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް …
އާސާރީ ބިނާތަކަށް ގެއްލުންވާކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސަގާފީ ތަރިކަ އަަށް ގެއްލުން ލިބޭގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖުން ބުނެފި އެވެ. ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ …
ސަގާފީ ތަރިކަ އަަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މީދޫގެ ތާރީހީ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން ކައިރީގައި ހެރިޓޭޖް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގެ …
މީދޫގައި ހެރިޓޭޖް ކޮމްޕްލެކްސްއެއް ހަދަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ބޮނޑަ އީދި މިފަހަރަ މިޅި އައްޑޫއެ ވަރަށް ކުލަ ގަދަކޮށް އައްޑޫ ދަރިން ފާހަގަކެރަމުން ތެބެ އެތާ. އެއާއި އެތެރެ މިފަހަރަ ތެބޮއް ކުރީ ޒަމާނެއް އޮންނެ …
ހަވީރެއި ކުލަ ޖަހާއް ނިއެތާ؟ އަސިރަށް ފަހި ހިތަދޫ ޓްރެކާއި!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދިވެހި ބަހާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ވެބްސައިޓެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ޤައުމީ އަރުޝީފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޤައުމީ އަރުޝީފުން ވިދާޅުވީ، ދިވެހި ބަހާ ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް …
ދިވެހި ބަހާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް އެއްތަނަކުން ފެންނާނެ ވެބްސައިޓެއް ހަދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަންކަމަށާއި، ދިވެހި ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަންކަމާއެކު މިއަދާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެއްވާ، މި އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ތާއަބަދު …
މި ގައުމަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތް – ނާއިބް ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރޫޅާލި ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް މިސަރުކާރުން އަލުން ރޭވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ މަސައްކަތުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޯދުމަށް ހެރިޓޭޖް …
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ރާވަން ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ރޫޅާލުމުން އާ ސަރުކާރުން އެ މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމަށް ނިންމައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިސްކިތް ރާވާނީ އަނެއްކާވެސް މާލޭގައި …
ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓާނީ މާލޭގައި
އަހުމަދު ނަސޫހް
މީގެ 59 އަހަރު ކުރިން، އިނގިރޭސީން އަޑީގައި ތިބެގެން އުފެއްދި ދެކުނުގެ ދައުލަތުގައި އިސްކޮށް ހުންނެވި، އަބްދުﷲ އަފީފް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްޗަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ …
"އައްޑޫ ރަދުން" މިރޭ ނެރެނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މީދޫ ތާރީހީ ތަނެއް ކަަމަށްވާ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލަހައްޓާނެ ބަަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާނެ …
ކޯގަންނުގެ ސެކިއުރިޓީ އަށް ބަޔަކު ހޯދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ސެންޓަ ފޮ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އާއި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަންތަނާ ބެހޭ ސާވޭއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ދެ …
އާސާރީ ސާވޭއަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު ނާޖީ