Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
އިންޑިޔާގެ ޖައްވާއި ބެހޭ އޭޖެންސީ (އައިއެސްއާރްއޯ) އިން 104 ސެޓެލައިޓު އެއް ރޮކެޓެއްގައި ޖައްވަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފޮނުވާލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑު ހަދައިފިއެވެ. ސްރިހަރިކޯޓާގެ ސްޕޭސް ޕޯޓުން މިއަދު …
104 ސެޓެލައިޓާ އެކު އިންޑިއާ އަށް ރެކޯޑެއް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ދާރުލްއާސާރެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މަރަދޫ "ބޮޑޮގޭ" ގައި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ފިނިޝިން ކުދިކުދި މަސައްކަތްތައް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން …
"ބޮޑޮގޭ" ގައި މިހާރު ކުރަނީ ފިނިޝިން މަސައްކަތް: ޓޮމް
ހުސެއިން މިރުސާދު
ހިތަދޫ ފަޅުވުން އައްޑުއަތޮޅު ހިތަދޫއަކީ ހަތް ފަހަރު ފަޅުވެފައި އަލުން އާބާދުވެފައިވާ ރަށެއް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ފަޅުވި ހާދިސާއާ މެދުގައި ނޫނީ …
ދެޔޯގެ ކުޅިވަރަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ..
އައި އެލް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް މިއަދު އިވޭ އެންމެ އާއްމު އެއްއަޑަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމުގައި ބޭންކް ތަކުގެ މުހިއްމު …
50 އަހަރު ކުރިން: ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބޭންކް "ދަ ޕީޕަލްސް ބޭންކް އޮފް އައްޑު އެޓޯލް"
ސަފްވާން ޝަފީޤް
ވާހަކައިގެ ފެށުން މިއީ މީދޫގެ ތާރީޚުގައި ފަހަކަށް އައިސް ހިގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްގަޑުބަޑުގެ ވާހަކައެވެ. މާކުރީގެ ވާހަކައަކަށް ނުވިޔަސް މިއީ ލިޔެ ރައްކާކުރަން ޖެހޭ ވަރުގެ …
އަތިރަގޭ އަލިމަނިކުފާނުގެ ޖަގަޑާ 1
އައްޑޫލައިވް
ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަކީ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައެއްގައި 1939 ވަނަ އަހަރުން 1945 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ކުރެވުނު ވަރުގަދަ ވެގެންވާ …
ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ އާސާރު: އައްޑޫ މީދޫ
އައްޑޫލައިވް
ފޮޓޯ: އާރްއޭއެފް ރިޔުނިއަން
އައްޑޫލައިވް
މިއީ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅު އެކުވެގެން އުފެއްދި ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަފީފު ދީދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގެ …
ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
އައްޑޫލައިވް
މަރަދޫގައި ހުންނަ ތާރީހީ ދުވަސްވީ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ "ބޮޑަގެ" ގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމު ކުރން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ކައުންސިލުން މި …
މަރަދޫ ބޮޑަގޭގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމު ކުރަނީ
އައިޝަތު ނާޖީ
މާކަނާ ބެރަ ޖަހަފެއި ލަވަކީ ވާހަކަ އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި ތަރިކައި އެތެރުން:
އަލީ ހުޒާމް
ބޯދާ ދިވެހިންނަކީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ވަރަށް ވެސް ހުނަރުވެރި ބައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިވެހިން ދަތުރު ކުރީ އަމިއްލަ އަށް އޮޑިފަހަރު ބަނދެގެންނެވެ. އެންމެ …
ދިވެހިން ދަތުރު ކުރުމުގައި ކުޅަދާނަ
އައި އެލް
(ޑިސެމްބަރު 28، 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ލޮލުން ދެކެފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން ހާދިސާއެއް ކިޔައި ދޭނަމެވެ. ފެކްޓަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތިން …
ގަމުގައި ހިންގި ފެކްޓްރީ (2)
އައި އެލް
ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވިޔަސް އައްޑުއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ހިންގާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ދީލަތިކަމާއި މޫރިތިކަމުން ހައްދަވައި ދެއްވި ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދައު ވާކުރެއްވި ފެކްޓަރީތަކުގެ …
ގަމުގައި ހިންގި ފެކްޓްރީ (1)
އައި އެލް
އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނެކެވެ. ޒަމާންވީ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ތާރީހާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ތަނެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސ. މީދޫގައި ހުރި …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން "ނެތިދާނެ"
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސ. މީދޫގައި ހުންނަ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ތާރީހީ މެދު ޒިޔާރަތަށް ގެއްލުންތަކެއް ދިނީ މަސްތުވެގެން ހުރި މީހެއް ކަމަށް ހުޅުމީދޫ އަވަށު ބޯޑްގެ ރައީސް އިބްރާހީމްދީދީ …
"ޒިޔާރަތަށް ގެއްލުން ދިނީ ބޮއެގެން ހުރި މީހެއް"
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސ. މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުންނަ މެދު ޒިޔާރަތަށް ބަޔަކު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ. މެދު ޒިޔާރަތަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެތަނުގެ ފުރާޅުގައި ޖަހާފައިވާ …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންތަކެއް!
އިބްރާހީމް ފައިސަލް