Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
މިއީ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅު އެކުވެގެން އުފެއްދި ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަފީފު ދީދީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓައިމްސް އޮފް ލަންޑަން ނޫހުގެ އެޑިޓަރަށް ފޮނުއްވި ސިޓީގެ …
ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
އައްޑޫލައިވް
މަރަދޫގައި ހުންނަ ތާރީހީ ދުވަސްވީ އިމާރާތެއް ކަމަށްވާ "ބޮޑަގެ" ގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމު ކުރން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ކައުންސިލުން މި …
މަރަދޫ ބޮޑަގޭގައި ދާރުލްއާސާރެއް ގާއިމު ކުރަނީ
އައިޝަތު ނާޖީ
މާކަނާ ބެރަ ޖަހަފެއި ލަވަކީ ވާހަކަ އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި ތަރިކައި އެތެރުން:
އަލީ ހުޒާމް
ބޯދާ ދިވެހިންނަކީ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ވަރަށް ވެސް ހުނަރުވެރި ބައެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިވެހިން ދަތުރު ކުރީ އަމިއްލަ އަށް އޮޑިފަހަރު ބަނދެގެންނެވެ. އެންމެ …
ދިވެހިން ދަތުރު ކުރުމުގައި ކުޅަދާނަ
އައި އެލް
(ޑިސެމްބަރު 28، 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ލޮލުން ދެކެފައިވާ ހާދިސާތަކުގެ ތެރެއިން ހާދިސާއެއް ކިޔައި ދޭނަމެވެ. ފެކްޓަރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ތިން …
ގަމުގައި ހިންގި ފެކްޓްރީ (2)
އައި އެލް
ކިތަންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވިޔަސް އައްޑުއަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ހިންގާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ދީލަތިކަމާއި މޫރިތިކަމުން ހައްދަވައި ދެއްވި ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ދައު ވާކުރެއްވި ފެކްޓަރީތަކުގެ …
ގަމުގައި ހިންގި ފެކްޓްރީ (1)
އައި އެލް
އެއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަނެކެވެ. ޒަމާންވީ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމުގެ ތާރީހާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ތަނެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސ. މީދޫގައި ހުރި …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާން "ނެތިދާނެ"
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސ. މީދޫގައި ހުންނަ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުރި ތާރީހީ މެދު ޒިޔާރަތަށް ގެއްލުންތަކެއް ދިނީ މަސްތުވެގެން ހުރި މީހެއް ކަމަށް ހުޅުމީދޫ އަވަށު ބޯޑްގެ ރައީސް އިބްރާހީމްދީދީ …
"ޒިޔާރަތަށް ގެއްލުން ދިނީ ބޮއެގެން ހުރި މީހެއް"
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ސ. މީދޫ ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނުގައި ހުންނަ މެދު ޒިޔާރަތަށް ބަޔަކު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ. މެދު ޒިޔާރަތަށް ދީފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި އެތަނުގެ ފުރާޅުގައި ޖަހާފައިވާ …
ކޯގަންނު ގަބުރުސްތާނަށް ގެއްލުންތަކެއް!
އިބްރާހީމް ފައިސަލް
ނޯޓް: މިއީ "މީދޫ.ކޮމް" ގައި އުނިސާރުގެ ނަމުގައި ޖުލައި 29، 2012 ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ލިއުން ގެނެސްދީފައި މި ވަނީ އެއްވެސް އުނިއިތުރު ކަމެއް ނެތި …
އައްޑޫ ރަދުންނަކީ ކާކު؟
ރޯޒީ ޝަރީފް
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގެ މީހުން ދުރާލާ ތައްޔާރުވަމުން ދާތަން ކުރީ ޒަމާނުގައި ފެންނަމުން ދެ އެވެ. ނަމަވެސް …
ރޯދައިގެ ތައްޔާރީތަކުން އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ!
ހުސެއިން މިރުސާދު
ނޯޓް: މިއީ އައްޑޫގެ ތާރީހު ދިރާސާ ކުރައްވައި، ތާރީހާ ގުޅޭ ފޮޓޯތައް ވެސް އެއް ކުރައްވާ ހިތަދޫ ޓޯކިއޯ އިބްރާހީމް ފިރާގު ލިޔުއްވާފައިވާ، ތާރީހީ ގޮތުން ގިނަ …
"ދެޔޯގެ ކުޅިވަރު" އައްޑޫގައި!
ރޯޒީ ޝަރީފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް މިއަދު އިވޭ އެންމެ އާއްމު އެއްއަޑަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމުގައި ބޭންކް ތަކުގެ މުހިއްމު …
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބޭންކް؛ ދަ ޕީޕަލްސް ބޭންކް އޮފް އައްޑު އެޓޯލް
ސަފްވާން ޝަފީޤް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ސުއްމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު މީގެ 69 އަހަރު ކުރިން އައި ރަބީޢުލް އައްވަލު މަހެއްގެ …
މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހެވެ.
ސަފްވާން ޝަފީޤް
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެރަށެއްގެ ގަދީމީ ތާރީޚުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއް ލިޔެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޖީލަކަށްފަހު ޖީލަކަށް ނަގުލު ކުރުމުގެ ފަޚުރު ލިބިފައިވާ ހަމަ އެކަނި ރަށަކީ އައްޑުއަތޮޅު …
މީދޫގެ ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުގެ ސައްހަކަން
އައްޑޫލައިވް