Last Updated: February 5, 17:43
Sunday, February 5, 2023
ނޯޓް: މިއީ "މީދޫ.ކޮމް" ގައި އުނިސާރުގެ ނަމުގައި ޖުލައި 29، 2012 ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިއުމެކެވެ. ލިއުން ގެނެސްދީފައި މި ވަނީ އެއްވެސް އުނިއިތުރު ކަމެއް ނެތި …
އައްޑޫ ރަދުންނަކީ ކާކު؟
ރޯޒީ ޝަރީފް
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމަޟާން މަސް އައުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގެ މީހުން ދުރާލާ ތައްޔާރުވަމުން ދާތަން ކުރީ ޒަމާނުގައި ފެންނަމުން ދެ އެވެ. ނަމަވެސް …
ރޯދައިގެ ތައްޔާރީތަކުން އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ!
ހުސެއިން މިރުސާދު
ނޯޓް: މިއީ އައްޑޫގެ ތާރީހު ދިރާސާ ކުރައްވައި، ތާރީހާ ގުޅޭ ފޮޓޯތައް ވެސް އެއް ކުރައްވާ ހިތަދޫ ޓޯކިއޯ އިބްރާހީމް ފިރާގު ލިޔުއްވާފައިވާ، ތާރީހީ ގޮތުން ގިނަ …
"ދެޔޯގެ ކުޅިވަރު" އައްޑޫގައި!
ރޯޒީ ޝަރީފް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް މިއަދު އިވޭ އެންމެ އާއްމު އެއްއަޑަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހި ޤައުމު ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. މިކަމުގައި ބޭންކް ތަކުގެ މުހިއްމު …
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ބޭންކް؛ ދަ ޕީޕަލްސް ބޭންކް އޮފް އައްޑު އެޓޯލް
ސަފްވާން ޝަފީޤް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ސުއްމުއްވުލް އަމީރު މުޙައްމަދު އަމީންގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު މީގެ 69 އަހަރު ކުރިން އައި ރަބީޢުލް އައްވަލު މަހެއްގެ …
މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހެވެ.
ސަފްވާން ޝަފީޤް
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެރަށެއްގެ ގަދީމީ ތާރީޚުގެ ކޮންމެވެސް ވަރެއް ލިޔެ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޖީލަކަށްފަހު ޖީލަކަށް ނަގުލު ކުރުމުގެ ފަޚުރު ލިބިފައިވާ ހަމަ އެކަނި ރަށަކީ އައްޑުއަތޮޅު …
މީދޫގެ ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުގެ ސައްހަކަން
އައްޑޫލައިވް