Last Updated: April 21, 16:26
Sunday, April 21, 2024
ޚަބަރު

މި ގައުމަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތް – ނާއިބް ރައީސް

ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ނިއުމަތަކީ އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގެ އަލިކަންކަމަށާއި، ދިވެހި ކާބަފައިން ދިވެހި ޤައުމު މިނިވަންކަމާއެކު މިއަދާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދެއްވާ، މި އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ތާއަބަދު ދެމިއޮތުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ޝަރަފުކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މިއަދުގެ ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އެކި އޮއިވަރުގައި ވިސްނަންޖެހޭ ކިތަންމެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރިކަމަށާއި، މި އޮއިވަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިން ތިބެންޖެހޭނީ އެއްބައެއްވަންތަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިތުރަށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚް ހެކިދޭގޮތުގައި މިފަދަ ގިނަ ހާދިސާތައް ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ދިވެހި ޤައުމަށް ޣައްދާރުވުމުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއީ މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު ލިބިގަންނަންވީ ޢިބްރަތެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެ މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ގޮވައިލެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިހަފުލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ޢުދުވާނީ ހަމަލާތަކުގެ ދިފާޢުގައި ނުކުމެވަޑައިގެން ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ބަޠަލުންގެ ޒިކުރާ އާ ކުރައްވައިފައެވެ. އަދި، ތަފާތު އެކިފަހަރު މަތިން ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތާއި، ދީނާއި މުޅި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވި އެކިކަހަލަ ޢުދުވާނީ ޙަމަލާތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމު ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަތިވެރި ޖިހާދަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ތާއަބަދު ދިރިދެމި އޮންނާނެ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވިއެވެ.