Last Updated: September 21, 22:05
Tuesday, September 22, 2020
އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ ބައެއް ޖޯކަރުންގެ ސަބަބުންކަމަށް ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން ބުނެފިއެވެ. "ކަލޭމެންނަށް ވިސްނައިދޭން ސިފައިން ނެރެން ނުޖެހޭނެގޮތަކަށް ވިސްނުން ބަހައްޓާ!" ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި …
އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ ބައެއް ޖޯކަރުންގެ ސަބަބުން
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކައުތެރިވުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ މީސްމީހުންނާއި ކުޅުންތެރިންނާއި މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހުންނާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތެރިން ގޭގައި ތިބުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް …
ސަލާމަތް ވާނީ ބިރުގަނެގެންކަމަށް ވިސްނާ: ސަލްމާން
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރ ހާވީ ވައިންސްޓައިންއާ ދެކޮޅަށް އުފުލި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި …
ހާވީ ވައިންސްޓައިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު، މަގުބޫލު އަދި އިންތިހާއަށް ހުނަރުވެރި ފިލްމީ ތަރި ނަސީރުއްދީން ޝާހު މީޑިއާއަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ސުއާލުކުރިއެވެ. "އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓެއް …
ކިޔަވާ ކުދީންނަށް މޯދީ ޖެއްސުން ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
އިންޑިއާގައި ކިޔަވާ ކުދީންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަން ދެނީ ގެރިއަށް ކަމުގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ޓްއިންކަލް ކަންނާ ބުނެފިއެވެ. "އިންޑިއާގައި ގެރި ކަތިލުން …
"އިންޑިއާގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަން ދެނީ ގެރިއަށް"
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ހަފްލާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޒަލަފްގެ ރެސްޓޯރެންޓްގައެވެ. ރެސްޓޯރެންޓްވަނީ މިރެޔަށްޓަކައި ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައެވެ. އެންމެންވެސް ނަލަހެދިގެން ގަޑިޔަށް ދެވޭތޯ ހަރަކާތްތައް އަވަސްކުރަން ފެށިއެވެ. ޝިޔާއާއި ޒަލަފް ތައްޔާރުވެގެން …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ފަހުބައި)
ޝައިން
" ޝިޔާ ތައްޔާރުތަ؟…." އޭނާ ސިހުނީ އަނެއްކާވެސް ޒުވާނާ ގޮވާލުމުންނެވެ. އެވަގުތު އޭނާއަށް ބަލާލެވުނީ ބައްޕަގެ މޫނަށެވެ. ބައްޕަ އާއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ބޯޖަހާލުމުން ޝިޔާވެސް އަވަސް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( އަށާވީސް ވަނަބައި)
ޝައިން
" ޝިޔާ…އަހަރެން ބޭނުންވަނީ….މާޒީ ހަނދާންނައްތާލާފަ ދިރިއުޅުމައިގެން ކުރިޔަށްދާން….އަހަރެންނަށް އެނގޭ ޝިޔާ އަދިވެސް ހުސެންދެކެ ލޯބިވާކަން…އެކަމު، ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކައިވެނިވެސް ކުރަން ޖެހޭނެއްނު…" ޝިޔާގެ އަތުގައި ހިފާލަމުން ޒަލަފް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ހަތާވީސް ވަނަބައި)
ޝައިން
" ޝިޔާ…އަހަރެން މީ ޝިޔާގެ ކުށްވެރިއެއް….އަހަރެން ޝިޔާގެ ގާތުން މާފަށް އެދެން ބޭނުން…" ވަރަށް ހިތްވަރުކޮށްފައި ޒަލަފް ބުނެލިއެވެ. " އެކަމަކު ކީއްވެ؟…" ހައިރާންވެފައި ޝިޔާ އަހާލިއެވެ. …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ސައްބީސްވަނަ ބައި)
ޝައިން
*** ހަތަރު އަހަރު ފަސް**** ވަގުތަކީ ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. ގޮނޑުދޮށުގައި ދޮންވެލިގަނޑު މަތީގައި އިށީނދެލައިގެން މޫދަށް ނަޒަރު ޒީޝާންއާއި ޒައިކް އިށީނދެލައިގެން ތިބިއިރު، އެދެމީހުންގެ ދޮޅުއަހަރުގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( ފަންސަވީސް ވަނަބައި)
ޝައިން
ޒީޝާންވެސް ހީލާފައި އެކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ގޮސް ދޮރުހުޅުވާލާފައި ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު، ޒައިކް އުޅެނީ ފާޚާނާގައެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް އައިސް އެނދުގައި އޮށޯތެވެ. ޒައިކް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ސައުވީސް ވަނަބައި)
ޝައިން
" ވާއު…ޔޫ އާ ސޯ ހޭންޑްސަމް…މޭން…" ޒައިކްއަށް ބަލާލަމުން ރޭޝަމް ތަޢުރީފުކޮށްލިއެވެ. އެވަގުތު ޒީޝާންއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ތުންފިއްތާލެވުނެވެ. " އަޅެ މިރޭ ޒައިކް ސަޅިއެއް ނޫންތަ ޒީޝާން؟…" …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ތޭވީސްވަނަބައި)
ޝައިން
ރޭގައި ގެޔަށް އައިގޮތަށް ޒަލަފް ނިދައިފިއެވެ. ނަމަވެސް ރާފިއުގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ފޭސްބުކު ބަލާލެވެނީ ޚަބަރުގައި އެކްސިޑެންޓްގެ ވާހަކަ އޮވެދާނެތީއެވެ. އެންމެފަހުން ބާރަޖަހަން އުޅެނިކޮށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ބާވީސް ވަނަބައި)
ޝައިން
" މިހާލުގަ ތިބެގެން މިއޮއްބޯ ވާރޭގަ ވަލުތެރެއަށް ވަންނާކަށް މަނުދާނަން….މަ މިބުނީނު އެމީހުން ތެދުވެގެން ސައިކަލުގަ ހިނގައްޖޭ….އެމީހުން ބަޗައިފި….އެކުން ގިނަ އަނގަނުތަޅާ އިނދެބަލަ!…މިހާރުވެސް މީހާ ތިއިނީ އިންހާލު…ބޭކާރު …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( އެކާވީސްވަނަ ބައި)
ޝައިން
ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް 11 މަހާއި 11 ދުވަސް ވަންދެން ލަންޑަނުގައި އުޅުމަށްފަހު ރިޝީ ކަޕޫރު އެނބުރި އިންޑިއާއަށް އައިސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. …
11 މަސް ދުވަހަށްފަހު ރިޝީ ކަޕޫރު އެނބުރި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އުމްރާއަށް ގޮސް އައުމާއެކުހެން މަންމަ ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް މަންމަމެންވަނީ އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ގުޅައި ހާލުބަލާނެ މީހަކުވެސް ނުވެއެވެ. ކައިވެނިކުރިފަހުން ޝިޔާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއްނުވެއެވެ. …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( ވިހިވަނަބައި)
ޝައިން