Last Updated: January 21, 15:40
Friday, January 21, 2022
މި އަހަރުގެ ހޮޕާ އިންސްޓަގްރާމް މުއްސަނދި ލިސްޓްގެ 27 ވަނަ އިންޑިއާގެ ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ޖޯނަސްއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. 64 މިލިއަން ފޮލޯވަރުންނާއިއެކު ޕްރިޔަންކާ އިންސްޓަގްރާމްގައި …
ޕްރިޔަންކާއަށް އިންސްޓަގްރާމް މުއްސަނދި ލިސްޓުގެ 27 ވަނަ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޓިކްޓޮކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުމުރަށް ވުރެ ހަނގުކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ހަތް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ކުދިންގެ އެކައުންޓް ޓިކްޓޮކްއިން ރިމޫވް ކޮށްފިއެވެ. ވީޑިއޯ ޝެއަރ ކުރެވޭ …
ޓިކްޓޮކް އިން ހަތް މިލިއަން އެކައުންޓް ރިމޫވްކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝާހްރުކްޚާންގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ވަރަށް އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް އޭނާ ދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ޝާހްގެ މި ލަވައިގައި އޭނާގެ ސިގްނޭޗަރ …
ޝާހްރުކްޚާންގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ޓީވީ އެކްޓްރެސް މަންދިރާ ބޭދީގެ ފިރިމީހާ މަޝްހޫރު ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ އަދި ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރާޖް ކޯޝަލް މަރުވެއްޖެއެވެ. ރާޖް މަރުވެފައިވަނީ ހިތް ހުއްޓިގެން ކަމަށް …
ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ ރާޖް ކޯޝަލް މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވުމުގެ ސަބަބުން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކުރުމަށްފަހު ދޫކުރިތާ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާވެސް ދިލިޕް ކުމާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއެވެ. ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވުމުގެ …
ދިލިޕް ކުމާރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔަ ހިންދީ ޑްރާމާ "ޔޭ ރިޝްތާ ކިޔާ ކެހެލާތާހޭ" ނެއިތިކްގެ ރޯލުން ފެނިފައިވާ އެކްޓަރ ކަރަން މެހެރާގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ތުހުމަތު އޭނާގެ …
އެކްޓަރ ކަރަންގެ މައްޗަށް ގެވެށިއަނިޔާގެ ތުހުމަތު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު އިންޑިއާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝްރެޔާ ގޯޝާލްއަށް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ކުއްޖާއަށް ނަންކިޔާފައި އެނަން އޭނާ ވަނީ …
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝްރެޔާގެ ދަރިފުޅަށް ކިޔާފައިވާ ނަމަކީ "ދެވްޔާން"
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީއަށް އުފަން 106 އަހަރުގެ އެއިލީން ކްރޭމާއަކީ އޭނާގެ ނެށުމުގެ ހުނަރުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ހިތް ފަތަހަ ކުރަމުންގެންދާ އަންހެނެކެވެ. އެއިލީން އެންމެ ފުރަތަމަ …
106 އަހަރުގެ އެއިލީން ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ނެށުމުގައި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރ ސްޓާރ ސަލްމާން ޚާންގެ ސުޕަހިޓް ފިލްމް"ދަބަންގް"ގެ އެނިމޭޓެޑް ވާޝަންއެއް ނެރެން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަލްމާން ބުނެފިއެވެ. އެ ފިލްމްގެ އެނިމޭޓެޑް ވާޝަންގެ ޓްރެއިލާއެއް ޓްވިޓާގައި …
ފިލްމް"ދަބަންގް"ގެ އެނިމޭޓެޑް ވާޝަންއެއް ކާޓޫން ނެޓްވޯކްއިން ދައްކަން ފަށަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެންމެ ފަހުން ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކިއާރާ އަދްވާނީ ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމް""އިންދޫ ކީ ޖަވާނީ"ގެ ޕްރޮޑިއުސަރ އާރްޔަން ސްޓެފަން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. އާރްޔަން 50 އަހަރުގައި …
ޕްރޮޑިއުސަރ އާރްޔަން ސްޓެފަން ކޮވިޑް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމް"ސޫރްޔަވަންޝީ" އަދި "ބެލް ބޮޓޮމް" އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަސް ކަމަށްވާ 15 އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އަކްޝޭ ބުނެފިއެވެ. އަކްޝޭގެ މި …
އަކްޝޭގެ "ސޫރްޔަވަންޝީ" އަދި "ބެލް ބޮޓޮމް" އޮގަސްޓްމަހު ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހިންދީ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ"ޕަވިތްރާ ރިޝްތާ"އިން އާންމުންނަށް މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔަ އަންކިތާ ލޯކަންޑޭ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ވިކީ ޖެއިން އާއި ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. އަންކިތާ …
އަންކިތާ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ސަލްމާންޚާންގެ ފިލްމް"ރާދޭ" އީދު ދުވަހު އޮންލައިންކޮށް ޒީ5 އަދި ޑީޓީއޭޗްގެ އޮޕަރޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ރިލީސް ކޮށްފައިވާ އިރު މި ފިލްމް ވަނީ …
"ރާދޭ" އެއް ދުވަސްތެރޭ 4.2 މިލިއަން މީހުން ބަލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ސަލްމާން ޚާން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އީދު ހަދިޔާއެެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެ މިއަދު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް"ރާދޭ" ރިލީޒް ކުރުމަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް އިންޓަނެޓްގެ ބައެއް …
ފިލްމް "ރާދޭ" ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް ލީކުކޮށްލައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެއްޓީ ހުށަހަޅައިދޭ އެޑްވެންޗަރ ރިއަލިޓީ ޝޯވ "ޚަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ 11" ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓް ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ޝޯވއަކީ އެކި …
"ޚަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ 11" ގެ ބައިވެރިންގެ ލިސްޓް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ފިލްމް "ރާދޭ"ގެ ޓައިޓްލް ލަވައަކީ މިޔުޒިކް ކޮމްޕޯސަރ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވާޖިދު ޚާން ދުނިޔެ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކުރެވުނު އެންމެ ފަހުގެ މިޔުޒިކްގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެ …
ބޮލީވުޑް: "ރާދޭ" ގެ ޓައިޓްލް ލަވައަކީ ވާޖިދު ޚާންގެ ފަހުގެ މަސައްކަތް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު