Last Updated: July 1, 20:48
Friday, July 1, 2022
އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "އޭކް ވިލަން ރިޓާންސް" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މޯހިތު ސޫރީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް އާންމުކުރީ އޭގެ …
"އޭކް ވިލަން ރިޓާންސް" ގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އެޕްރީ މަހު އެކްޓަރު ރަންބީރް ކަޕޫރާ ކައިވެނިކުރި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބަލިވެއިންކަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ ބަނޑުގެ ސްކޭނެއް ހަދަން …
އާލިއާ އިނީ ބަލިވެ، ރަންބީރް ބައްޕައަކަށް ވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަލުން އެކްޓިން އަށް ނުކުމެފައިވާތީ މިހާރު ދެން އެންމެ ބޮޑު ހުވެފަނަކީ ދަރިފުޅު ރަންބީރް ކަޕޫރާއި ޅީދަރިފުޅު އާލިއާ ބަޓާ އެކީ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް ރަންބީރްގެ …
ނީތޫގެ ހުވަފެނަކީ ރަންބީރާއި އާލިއާއާ އެކީ ފިލްމެއް ކުޅުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިލްމީ ގޮތުން ނުފޫޒު ގަދަ އާއިލާއަކަށް އުފަން ވިޔަސް އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތް ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށް އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރް …
ބޮލީވުޑަށް ނުކުމެވުނީ ވަރަށް އުނދަގުލުން: އަރުޖުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމު "ޕަތާން" ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުގޮސްފި ނަމަ އޭގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދައިފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޝާހްރުކް ޚާން ދީފި އެވެ. އޭނަގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް …
"ޕަތާން" ކަމުގޮސްފި ނަމަ ސީކްއެލްއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "އިންޑިއާނާ ޖޯންސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ފަސް ވަނަ ފިލްމަކީ އޭގެ އެކްޓަރު ހެރިސަން ފޯޑްގެ ފަހު ފިލްމަށް ވެދާނެ ކަމަށް ފިލްމުގެ ބެކް …
ހެރިސަން ކެރިއަރު ނިންމައިލުމާ ދިމާއަށް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަންގެ ގިނަ ފިލްމުތައް ކިތަންމެ ކާމިޔާބަސް އޭނަގެ އެކްޓިން ހުނަރާ މެދު ޝައްކުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. މިހާތަނަށް ބައެއް މީހުން ގަބޫލުކުރަމުން …
ވަރުން އަށް މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަސައްކަތެއްކޮށްގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އާމްދަނީއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 250 ރުޕީސް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންބީރް ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. ހަތަރު އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މި …
ރަންބީރްގެ ފުރަތަމަ މުސާރަ އަކީ 250 ރުޕީސް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާން ބޮލީވުޑަށް ނުކުތްތާ މިއަދަށް 30 އަހަރު ފުރިއްޖެ އެވެ. މި މުނާސަބަތާ ގުޅުވައިގެން މިއަދު ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ …
ޝާހްރުކްގެ ފިލްމީ ކެރިއަރަށް 30 އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ނީލަމް ކޮތާރީ ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް އެނބުރި އިންޑިއާ އަށް ގޮސްފަ އެވެ. މި ދަތުރުގެ ބައެއް ފޮޓޯތަކާއި …
ނީލަމް ރިނބުދޫ ކުދިންތަކަކާ އެކީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 16 ވަނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ އަހަރުގެ …
"ބިގް ބޮސް 16" އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
"ރާޒް" ފަދަ ކާމިޔާބު ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިން ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓް އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިން ބިރުގަންނުވައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. ސަންސްޕެންސުން ފުރިގެންވާ ޝައުގުވެރި އެތައް …
އަނެއްކާ ވެސް ވިކްރަމްގެ ބިރުވެރި ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އާއި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. ސުޝްމިތާ އާއި އޭނަގެ އެޑޮޕްޓްކުރި ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން …
އަދުނާން ސާމީ އާއި ސުޝްމިތާ ރާއްޖޭގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ރަންބީރް ކަޕޫރްގެ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ތަފާތު ފިލްމު "ޝަމްޝޭރާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު އާންމުކޮށްފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 22 ގައި ރިލީޒްކުރާ …
ރަންބީރްގެ މި ޓްރެއިލާ ބަލާލަން ވާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ބޭނުން ވަނީ އޭނައާ ހެދީ ވަރަށް ވަރުން އުޅޭ ސަކަ މިޒާޖުގެ މީހެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ. …
ޖާންވީ ބޭނުމީ އޭނައާ ހެދީ ވަރަށް އުޅޭ މީހެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ވާހަކަތަކެއް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ބްރެޑް ޕިޓް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކައިފި އެވެ. ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ 58 އަހަރުގެ އެކްޓަރު …
ބްރެޑް ޕިޓް ފިލްމު ކުޅުން ހުއްޓައިލަފާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން