Last Updated: March 1, 22:26
Tuesday, March 2, 2021
ފޯބްސް ގެ ބިލިއެނަރ ލިސްޓުން ކައިލީ ޖެނަރ ގެ ނަން އުނިކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި މެގަޒިން އިން ކައިލީގެ ނަން އުނިކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ އަސްލު މުއްސަނދި …
ފޯރބްސް ގެ ބިލިއެނަރ ލިސްޓުން ކައިލީ އުނިކޮށްފި
އަމީރާ
ފާއިތުވެދިޔަ ދެތިން މަސްތެރޭ، "ސޯނޫ ސޫދްގެ ޖޫހޫ ހޮޓަލް ސިއްޚީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހަދިޔާ ކޮށްފި"، "25،000 މަސައްކަތްތެރިންނަށް ރޯދަމަސް ތެރޭ ސޯނޫ ކާންދީފި"، މިފަދަ ސުރުޚީތައް ވަނީ …
އޭސީގައި ތިބެ ޓްވީޓު ކުރުމަކުން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހައްލެއް ނެތް: ސޯނޫ ސޫދު
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝިލްޕާ ޝެއްޓީ ސަރޮގެސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޖަކު ހޯދަން ނިންމި ސަބަބު އޭނާ ކިޔާދީފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ޝިލްޕާ ދީފައިވާ އިންޓަރވިއު އެއްގައި އޭނާ ބުނެފައިވާ …
ޝިލްޕާ ސަރޮގެސީ މެދުވެރިކޮށް ކުއްޖަކު ހޯދި ސަބަބު ކިޔާދީފި
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ގިނަ ކަންތަކެއް ދަސްވެފައިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖެކްލިން ފަރނަންޑަޒް ބުނެފިއެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވަނީ، ހަޔާތަކީ ވަރަށް ވެސް …
ހަޔާތަކީ ކުރު އެއްޗެއްކަން ލޮކްޑައުން އިހުސާސް ކޮށްދީފި: ޖެކްލިން
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
އެމެރިކާގެ ސިނަމާތައް ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން މުޅިންހެން ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ތާރީޙުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުގެ ބޮކްސް އޮފީހުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ސުމަކަށް …
ހޮލީވުޑް ބޮކްސް އޮފީހުގެ އާމްދަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސުމެއްގައި
އައިޝަތު ޖަނާން އަބްދުﷲ
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު، ޑައިރެކްޓަރު، އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ފަރްހާން އަޚްތަރް އިންޑިއާގެ ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 1000 ޕީޕީއީ ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން …
ފަރްހާން އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 1000 ޕީޕީއީ ކިޓް ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ހަގީގީ ކާމިޔާބާއި، ފޮނިކަމާއި އަރާމު ލިބެން އޮތީ މިޔުޒިކާއި ދުރަށް ގޮސްގެން ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެންމެ ފުރަތަމަ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް އިން ތިންވަނަ ހޯދި އަދި …
ހަގީގީ ކާމިޔާބު ލިބެން އޮތީ މިޔުޒިކާއި ދުރަށް ދިޔުމުން
ހަސަން ރަޝީދު
ކާމިޔާބް ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެއެވެ،\. އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އުމުރުން 67 އަހަރުގެ ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެފައިވަނީ …
ބޮލީވުޑް ތަރި ރިޝީ ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ސްލަމްޑޯގް މިލިއެނަރ އަދި ޖުރޭސިކް ވަރލްޑް ފަދަ ފިލްމު ތަކުން މުޅި ދުނިޔެއަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ބޮލީވުޑް ތަރި އިރުފާން ޚާން މަރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާގެ ޕީއާރު ކުންފުނިން ބުނި …
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އިރުފާން ޚާން މަރުވެއްޖެ
އަމީރާ
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި އިރްފާން ޚާންގެ މަންމަ ސައީދާ ބޭގަމް މަރުވުމުން ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމުގެ ނަސީބެއް ވެސް އިރްފާނަކަށް ނުލިބުނެވެ. އިރްފާންގެ މަންމަ ސައީދާ …
ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން އިރްފާން ޚާންއަށް މަންމަގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރި ނުވެވުނު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު އަނޫބަވް ސިންހާ ލަކްނޯގެ ޕްރޮންޓްލައިންގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފުލުހުންނަށް 2000 ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. އަނޫބަވް މި ފޭސް ޝީލްޑްތައް ފުލުހުންނަށް …
އަނޫބަވް ސިންހާ ލަކްނޯގެ ޕޮލިހުންނަށް 2000 ފޭސް ޝީލްޑް ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދަނީ ބައެއް ޖޯކަރުންގެ ސަބަބުންކަމަށް ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާން ބުނެފިއެވެ. "ކަލޭމެންނަށް ވިސްނައިދޭން ސިފައިން ނެރެން ނުޖެހޭނެގޮތަކަށް ވިސްނުން ބަހައްޓާ!" ވީޑިއޯ މެސެޖެއްގައި …
އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެނީ ބައެއް ޖޯކަރުންގެ ސަބަބުން
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކައުތެރިވުމުގެ ނިޔަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ މީސްމީހުންނާއި ކުޅުންތެރިންނާއި މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހުންނާއި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތެރިން ގޭގައި ތިބުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް …
ސަލާމަތް ވާނީ ބިރުގަނެގެންކަމަށް ވިސްނާ: ސަލްމާން
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ޕްރޮޑިއުސަރ ހާވީ ވައިންސްޓައިންއާ ދެކޮޅަށް އުފުލި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ދަރަޖައިގެ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމާއި …
ހާވީ ވައިންސްޓައިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ހިންދީ ފިލްމީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު، މަގުބޫލު އަދި އިންތިހާއަށް ހުނަރުވެރި ފިލްމީ ތަރި ނަސީރުއްދީން ޝާހު މީޑިއާއަށް ދިން ބަސްދީގަތުމެއްގައި ސުއާލުކުރިއެވެ. "އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓެއް …
ކިޔަވާ ކުދީންނަށް މޯދީ ޖެއްސުން ކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ
އިންޑިއާގައި ކިޔަވާ ކުދީންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަން ދެނީ ގެރިއަށް ކަމުގައި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަދި ޕްރޮޑިއުސަރ ޓްއިންކަލް ކަންނާ ބުނެފިއެވެ. "އިންޑިއާގައި ގެރި ކަތިލުން …
"އިންޑިއާގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ރައްކާތެރިކަން ދެނީ ގެރިއަށް"
މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ