Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
އަކްޝޭ ކުމާރާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް ބަތަލުންގެ ރޯލު ކުޅޭ ފިލްމު "ބަޅޭ މިޔާ ޗޯޓޭ މިޔާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް ޖާންވީ ކަޕޫރް ސޮއިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ …
ޖާންވީ ރޯލެއް ކުޅޭ ފިލްމަށް މަނޫޝީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މީގެ 32 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި "ލަވް" ގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކީ ބަތަލާގެ ރޯލު ކުޅުނު ރިވަތީ، ސަލްމާންގެ "ޓައިގާ 3" ގެ ރޯލަކުން ފެންނާނެ …
ސަލްމާނާއި ރިވަތީ 32 އަހަރު ފަހުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ އަހަރު ކައިވެނިކުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޕެރިސް ހިލްޓަން ރާއްޖޭގައި އެނިވާސަރީ ފާހަގަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ. މި ވާހަކަ އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކަކާ …
ޕެރިސް ހިލްޓަން އެނިވަސަރީ އަށް ރާއްޖޭގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި މަހުގެ 11 ގައި ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލެކް ޕެންތާ: ފޯއެވާ ވެކަންޑާ" ގެ އާމްދަނީ 600 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ޖުމްލަ 250 …
"ބްލެކް ޕެންތާ 2" ގެ އާމްދަނީ 600 މިލިއަނަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާގައި ބާއްވާ ރެޑް ސީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝާހްރުކް ޚާންގެ ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާއޭގޭ (ޑީޑީއެލްޖޭ) ދައްކާ …
ސައުދީގެ ފެސްޓިވަލެއްގައި "ޑީޑީއެލްޖޭ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހިންދީ ސިނަމާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޝަހުސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރީގެ އެކްޓަރު ދިލިޕް ކުމާރުގެ ހަނދާނުގައި ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ މި ފިލްމު …
ދިލިޕް ކުމާރުގެ ފިލްމު ފެސްޓިވަލެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު އިންޑިއާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި އެންމެ ހިނގަމުން އަންނަ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "ދުރިޝަމް 2" ގެ ތިން ވަނަ ބައި ވެސް ހަދާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު …
އަޖޭގެ "ދުރިޝަމް 3" ވެސް ހަދާނެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި "ޗަނާޗާ" ޝޯގައި ޕަފޯމްކުރި ސްރީ ލަންކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޔޮހާނީ ޑި ސިލްވާގެ އާ ހިންދީ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކީ ނެރެފި އެވެ. …
ޔޮހާނީގެ ޑުއެޓެއް ޖުބީންއާ އެކީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހޮލީވުޑުން މިހާރު ހުށަހެޅުންތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސިނަމާގެ ވަރުގަދަކަން "ބާހްބަލީ" އާއި "އާރްއާރްއާރް" ފަދަ ފިލްމުތަކުން ހުޅަނގަށް ދައްކާލި އިންޑިއާގެ ޑައިރެކްޓަރު އެސްއެސް ރާޖަމޯލީ …
ހޮލީވުޑުން މިހާރު އޮފާތައް އާދޭ: ރާޖަމޯލީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް (ޖޭލޯ) އާ އަލްބަމެއް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކާ ކައިވެނިކުރި 53 …
ޖޭލޯ އާ އަލްބަމެއް އިއުލާންކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެމެރިކާގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓް 2024 ގެ އިންތިހާބުގައި ވެސް ވާދަކުރާނެކަން …
ކަންޔޭ އަލުން ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ކެމެރޮންގެ "އެވެޓާ 2" ގެ އާ ޓީޒާއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު …
"އެވަޓާ 2" ގެ އާ ޓީޒާއެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވިކީ ކޯޝަލްގެ ފިލްމު "ގޯވިންދާ ނާމް މޭރާ" އިން އާންމުކުރި ފުރަތަމަ ލަވަ "ބިޖްލީ" އިން އަންހެނުން މަޝްހޫރު …
ވިކީގެ ޓްރިބިއުޓެއް ކެޓްރީނާ އަށް!
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިއަދު ސިނަމާތަކަށް ގެނައި ވަރޫން ދަވަންގެ ފިލްމު "ބޭޅިޔާ" ކްރިޓިކުންނަށް ވަރަށް ކަމުގޮސްފި އެވެ. އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ބުނި ގޮތުގައި ފިލްމުގެ …
ވަރޫންގެ "ބޭޅިޔާ" ވަރަށް ކަމުގޮސްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ރާހާ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކުރީ ދެމަފިރިން އަންހެން ދަރިފުޅާ އެކީ …
ރަންބީރްގެ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކީ ރާހާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ކާޖޮލްގެ ފިލްމު "ސަލާމް ވެންކީ" ގައި ކާޖޮލްއާ އެކީ އޭނަގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ބޭހުދީ" ގެ ބަތަލު ކަމަލް ސާދަނާ ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ …
"ބޭހުދީ" ގެ ޖޯޑު 30 އަހަރު ފަހުން އެކީގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން