Last Updated: May 28, 21:50
Tuesday, May 28, 2024
ޑައިރެކްޓަރު ފަރުހާން އަޚްތަރު މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ޖީ ލޭ ޒަރާ" ގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަށަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ …
"ޖީ ލޭ ޒަރާ" ގެ ޝޫޓިން މި އަހަރު ފަށަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ފާސްޓްފުޑް ކައިގެން މަހެއްގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް އައި ބަދަލު ދައްކުވައިދިން ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފީޗާ "ސުޕަ ސައިޒް މީ" ހަދައިގެން އޮސްކާ އެވޯޑް ވެސް ހާސިލުކުރި …
"ސުޕަ ސައިޒް މީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ދޭ ދޭ ޕިޔާރު ދޭ" ގެ ދެވަނަ ބައިން އަނިލް ކަޕޫރަށް ލިބުނު …
އަނިލް ދޫކޮށްލި ރޯލު މާދްވަން އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަޝްހޫރު އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގާ އެކި ގެނެސްދެމުން އަންނަ މަގުބޫލު މިސްޓްރީ ފްރެންޗައިޒް "ނައިވްސް އައިޓްސް" ގެ ތިން ވަނަ ބައިގެ ނަން އިއުލާންކޮށް އެ …
"ނައިވްސް އައުޓް 3" އަންނަ އަހަރު
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ބީޖޭޕީގެ ޓިކެޓްގައި ލޯކް ސަބާ އަށް ވާދަކުރާ ފިލްމީ ތަރި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ކެމްޕޭންގައި ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ މިއަދު ބައިވެރިވެޑައިގެންފި …
ކަންގަނާގެ ކެމްޕޭންގައި މޯދީ ބައިވެރިވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަށް 27 އަހަރު ފަހުން ކާޖޮލް އާއި ޕްރަބޫދޭވާ އެކީގައި އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި …
ކާޖޮލް އާއި ޕްރަބޫދޭވާ 27 އަހަރު ފަހުން އެކީގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އޮގަސްޓް މަހު ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތެލެގޫ އެކްޓަރު އައްލޫ އަރުޖުންގެ "ޕުޝްޕާ 2: ދަ ރޫލް" ގެ އައިޓަމް ލަވަ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޓްރިޕްތީ ދިމްރީ ހިމަނައިގެން …
"ޕުޝްޕާ 2" ގެ އައިޓަމް ލަވަ ޓްރިޕްތީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ސަލްމާން ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ސިކަންދަރު" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 20 ގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ …
"ސިކަންދަރު" ގެ ޝޫޓިން ޖޫން 20 ގައި ފަށަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާޗްގައި ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކްރޫ" މާދަމާ ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރީމިއާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ހެއިސްޓް ކޮމެޑީ އަކީ އެކްތާ ކަޕޫރާއި ރިއާ ކަޕޫރް …
"ކްރޫ" މާދަމާ ނެޓްފްލިކްސް އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ހެންރީ ކެވިލްއާ ގެނެސްދެމުން އައި ނެޓްފްލިކްސްގެ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ދަ ވިޗާ" ގެ ހަތަރު ވަނަ ސީޒަންގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. އާ ސީޒަންގެ އެންމެ ބޮޑު …
"ދަ ވިޗާ 4" ގެ ހައިލައިޓަކީ ލިއަމް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓް އެ މީހުންގެ އާ ގެއަށް ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުވާނެ ކަމަށް …
ރަންބީރާއި އާލިއާ އާ ގެއަށް ބަދަލުވާން ތައްޔާރު ވަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހްރުކް ޚާން އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދީފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ބުނީ 58 އަހަރުގެ އެކްޓަރު އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން …
ޝާހްރުކް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދީފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އާ ފިލްމު "ލަވް އެންޑް ވޯ" އަކީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ހަދާ ވަރަށް ރީތި ލޯބީގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި …
"ލަވް އެންޑް ވޯ" ވަރަށް ތަފާތު ވާނެ: ބަންސާލީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޝާހްރުކް ޚާނާއި ކަރަން ޖޯހަރް އެކީގައި ފެންނަ އިޝްތިހާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މިއީ އެއް ތާކުން ގިނަ ބްރޭންޑްތަކުގެ ހެދުން ހެޔޮއަގުގައި އޮންލައިންކޮށް ގަންނަން ލިބެން ހުންނަ …
ޝާހްރުކާއި ކަރަން އިޝްތިހާރެއްގައި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަޔޫޝްމަން ކްރާނާ އާއި ސާރާ އަލީ ޚާން އެކީގައި ކުޅޭ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. ނަން އަދި ހާމަނުކުރާ މި ފިލްމަކީ ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ …
އަޔޫޝްމަނާއި ސާރާގެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކޮއްކޮ ކްރިޝްނާ ޝްރޮފް ކަލާސްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 14 ސީޒަންގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ. މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު …
ޓައިގާގެ ކޮއްކޮ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ 14" އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން