Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
ފިލްމް "ވީރޭ ދީ ވެޑިންގ"އަށް ފަހު ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން ޝޫޓިންގ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް " އަންގްރޭޒީ މީޑިއަމް"ގެ ޝޫޓިންގ ފަސްކޮށްފައިވަނީ ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ނުދެވޭތީ …
ކަރީނާ "އަންގްރޭޒީ މީޑިއަމް"ގެ ޝޫޓިންގ ފަސްކުރީ ދަރިފުޅަށް ވަގުތު ދިނުމަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
" އާން….އޭނަޔަށް އިންޒާރުވެސް ދިނީމެއްނު…އެކަމު ވީކަމެއްނެތެއްނު….ޝައުންވެސް ހުއްޓުވޭތޯ އުޅުނީމެއްނު…އެކަމު އެކަމެއްވެސް ނުވިޔެއްނު….ދެން އަހަރެން ތިކަމާ އުޅޭނަން….އާން ބަލަންހުރޭ….އަހަރެން ޝައުންވެސް ހުއްޓުވާނަން…." މާޒް ޔަޤީންކަމާއެކު ބުނެލިއެވެ. އައިރާ ކައިވެނިކޮށްގެން …
ދީވާނާ 2 (ތެޔާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
ޝައުންގެ ވާހަކަތަކުން ޝޮކެއްލިބިފައި އަދްޔަން އިނީ ބުނާނެ އެއްވެސް އޭނާ ވިސްނުމަށް ނައީތީއެވެ. ޝައުންއަކީ އޭނާ ހީކުރިފަދަ ފިނޑި ކުއްޖެއްނޫނެވެ. އެޔަށްވުރެ ހަރުދަނާ ވިސްނުމެއްގެ ވެރި، ކުޅަދާނަ …
ދީވާނާ 2 ( ބަޔާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
ކުރިއަރަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ވަރޫން ދަވަން ފިލްމު އުފެއްދުމަށް މިސްރާބު ޖަހަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ. ވަރޫންގެ އެންމެ ފަހުން ރިލީޒް ކުރެވުނު …
ވަރޫންގެ މިސްރާބު ފިލްމު އުފެއްދުމަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޕުލްވާމާއަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެގެންދިޔަ ސިފައިންގެ ހަނދާނުގައި މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަމީތާބް ބައްޗަބް، ރަންބީރް ކަޕޫރު އަދި އާމިރު ޚާން "ތޫ ދޭޝް …
އަމީތާބް، ރަންބީރް، އަދި އާމިރު ޚާން ޚާއްސަ ލަވައެއް ޝޫޓްކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަން އިންޑިއާގައި ބްލޮކް ކޮށްފައިވަނީ އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރ އަަދި ގޫގަލްގެ ޕްލޭ ސްޓޯރ …
އިންޑިއާ އިން ޓިކްޓޮކް ބްލޮކް ކޮށްފި
އައިޝާ އިބްރާހިމް
" ވިސްނާނެ ވަރަކަށް ވިސްނަންވީ….އެކަމު އާންގެ ގާތު މިވާހަކަ ދައްކަންވެސް ހިތަށްނާރާތި!…އޭރުން ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ…އާއިންއަށް އެނގިގެން އަހަރެންނަށް ހަމަލާއެއް ދިނަސް އެންމެންގެ ކުރިމަތީގަ އޭނަ ބަދުނާމު …
ދީވާނާ 2 (އެކާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
1945 ގައި އިންޑިއާގައި ހިނގާފައިވާ ލޯބީގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ކުޅެފައިވާ ހިންދީ ފިލްމް "ކަލަންކް" މިއަދު ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ. އަބީޝެކް ވަރްމަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގައި މަޝްހޫރު …
ފިލްމް "ކަލަންކް" ރިލީޒް ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ނާކާމިޔާބީއަކީ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ފިލާވަޅުކަމަށް ފިލްމް "އާޝިގީ2" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ތަރި އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ. އަދިތުޔާ ވަނީ ކާމިޔާބީގެ އިތުރުން …
ނާކާމިޔާބީއަކީ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ފިލާވަޅު: އަދިތުޔާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ފިލްމް "ޒީރޯ" އަކީ އުއްމީދު ކުރި ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބުނު ފިލްމަކަށްނުވި ނަމަވެސް އެއީ ފިލްމް އުފެއްދި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށް ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު …
ފިލްމް "ޒީރޯ" އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ފިލްމެެއް: އާނަންދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަދްޔަންގެ ސަބަބުން ރައުހާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެފައިވީތީ ޝައުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވިއެވެ. ރައުހާ އެހައި ފަސޭހައިން އަދްޔަންގެ މަޅީގައި ޖެހުނީތީ ހައިރާންވެސް ވިއެވެ. އެފަދަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކު އަދްޔަންފަދަ …
ދީވާނާ 2 (ސާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން