Last Updated: September 18, 22:21
Thursday, September 19, 2019
ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު ފިލްމް އެލާޑިން އިން ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ޖެކުއިލިން ފެނާންޑިޒް އަށް ފިލްމު ތަކުން މާބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ނުލިބުނަސް އިންސްޓަގްރާމް ފޮލާވާސް 30 …
ޖެކްލީން އަމިއްލަ ޗެނަލެއް ހުޅުވަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ކާރުގައި އިންއިރު އެންމެ ހިނދުކޮޅަކަށްވެސް އޭނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ނުހިކެއެވެ. އެންމެން ދޫކޮށްދާން ޖެހުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ނުހަނު އަސަރުކުރިއެވެ. އޭނާ އެދަނީ އޭނާއަށް ވެވުނު ލޯތްބެއްގެ …
ދީވާނާ 2 (ބާހައްޓިވަނަ ބައި)
ޝައިން
" އައި ލަވް ޔޫ ސޯމަޗް…އާންއާ ނުލާ އަހަރެންނަކަށްވެސް ނޫޅެވޭނެ…" އާއިންގެ ގައިގާ ބާރަށް ބައްދާލަމުން ޝައުން ރޯންފެށިއެވެ. އާއިންވެސް ޝައުންގެ މަޑުމަޑު ހަށިގަނޑުގައި ދެއަތުން ވަށާލައި …
ދީވާނާ 2 ( އެކާހައްޓި ވަނަބައި)
ޝައިން
ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަލައިކާ އަރޯރާ އޭނާގެ އަންހެން ރައްޓެހިންނާއެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ، ދަ ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް މިރިލަންދޫ …
ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން މަލައިކާ އަރޯރާ ރާއްޖެ އަށް
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
12 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެކްޓްރެސް އަދި ރިއަލިޓީ ޝޯ ޖަޖް ޝިލްޕާ ޝެޓީ އެނބުރި ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. …
12 އަހަރަށް ފަހު ޝިލްޕާ ބޮލީވުޑް އަށް
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ޝާހްރުކް ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުން ގޯރީ ހާން އަދި އެދެމީހުންގެ …
ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ޝާހްރުކް ރާއްޖެ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފިލްމު ދަޅަކް އިން ވިދާލި ތަރިން ކަމުގައިވާ ޖާންވީ ކަޕޫރާއި އިޝާން ކައްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ އާފިލްމަށް ހޮވައިފިއެވެ. އިޝާން އަދި ޖާންވީ ދަޅަކްގައި ދެއްކި ހުނަރަށް …
ކަރަން ޖޯހަރުގެ އާ ފިލްމަށް ޖާންވީ އާއި އިޝާން
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
"ލީނާ"ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ. "ނޭވާލާ ހިނދު" ގެ ނަން ދީފައިވާ މަޑުމައިތިރި މި ލަވައިން ފެނިގެންދަނީ ފިލްމްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް …
"ލީނާ"ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ދައްކާލައިފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
އޭނާ ޚިޔާލުގައި ހުރެގެން އާއިންއާ ދިމާއަށް ގުދުވިއެވެ. އަދި ސިއްރުވެރިކަމާއެކު އާއިން ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ. އެންމެ ފަހަރަކުން އޭނާގެ ހިތެއް ނުފުރުނެވެ. އޭނާ ތަކުރާރުކޮށް އެތުންފަތުގެ މީރުކަން …
ދީވާނާ 2 ( ފަސްދޮޅަސް ވަނަބައި)
ޝައިން
ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކީ މިނާޖް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބާއްވާ "ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓް" ކޮންސަޓްގައި ޕާފޯމް ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ …
ނިކީ މިނަޖް "ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓް"ގައި ޕާފޯމް ނުކުރަން ނިންމައިފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ޑިޒްނީން ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "ލަޔަން ކިންގް" ގެ ސައުންޑްޓްރެކަށް ބިޔޯންސޭ ނޯލްސޭ ކިޔައިދިން ލަވަ "ސްޕިރިޓް" ގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފިއެވެ. …
ބިޔޯންސޭގެ އާ ލަވަ "ސްޕިރިޓް" ރޭ ރިލީޒް ކޮށްފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
2014 ވަނަ އަހަރު ނުކުތް ޑިޒްނީގެ ފިލްމް “މެލެފިސެންޓް” ގެ ދެވަނަ ބައި “މެލެފިސެންޓް: މިސްޓްރެސް އޮފް އީވިލް” ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފިއެވެ. “މެލެފިސެންޓް” …
“މެލެފިސެންޓް 2”ގެ އާ ޓްރެއިލަރ ބަލައިލިންތަ؟
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ދެމީހުން ވާހަކައިގައި ތިއްބާ ވަރަށް ގަދަޔަށް ވިދާލުމާއެކު ބާރު ގުގުރިއެއް ޖަހައިފިއެވެ. އެއާއެކު ގަތްބިރުން ޝައުންއަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެ އާއިންގެ އުނގުތެރެއަށް ވަދެވުނެވެ. އާއިން ނުވިސްނާއިނުމުން ސިހިފައި …
ދީވާނާ 2 ( ނަވަވަންނަ ވަނަބައި)
ޝައިން
ސައުދީގައި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓް"ގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހިޕްހޮޕް ތަރި ނިކީ މިނާޖް ޕާފޯރމް ކުރާ ގޮތަށް …
ސައުދީގެ "ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓް" ގައި ނިކީ މިނަޖް ޕާފޯމްކުރަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ތުރުކީގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏަކާއިއެކު އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށްޓަކައި އެދަތުރު ދިއުމަށް ކޮންމެހެންވެސް މަޖުބޫރެވެ. ޝައުން އެދަތުރުގައި ގެންދިއުމަށް ނިންމީ ކުންފުނީގެ ޚާއްސަ ޑިޒައިނަރގެ އެހީތެރިކަމުގައި ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތަޖުރިބާއެއް ހޯދުމަށެވެ. …
ދީވާނާ 2 ( އަށުވަންނަ ވަނަބައި)
ޝައިން
ޝައުން އެނބުރި ގެޔަށް އައިއިރު، އޭނާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އާއިންގެ ޙަޔާތުން ދުރަށްދިއުމަށެވެ. އަދްޔަންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެފައިވީތީ އިތުރަށް އެކައިވެނިމަތީގައި ދެމިހުރުމުގެ ބޭނުމެއްނެތް …
ދީވާނާ 2 (ސަތުވަންނަ ވަނަބައި)
ޝައިން