Last Updated: December 16, 14:58
Monday, December 16, 2019
މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާގައި އެއާ ކުރި ފްރެންޑްސް ސީރީޒް ފެށިއިރު މިއަދު އެ ޝޯ އަށް ލިބިފައިވާ މަގުބޫލުކަމުގެ ބައިކުޅަ ބައި ލިބޭނެ ކަމަށް …
ފްރެންޑްސް: ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ކޮމެޑީ
އަމީރާ
" ޒީ…އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދައްކާލަން އިހަށް މަޑުކޮށްލަބަލަ!…އަހަރެން ބޭނުން ޒީއާ ވާހަކަދައްކަން….އަހަރެން ބޭނުން ޒީއަށް އަހަރެންގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުން ފިލުވައިދޭން…" ޒަލަފް އަސަރާއެކު ބުނުމުން ހިނދުކޮޅަކަށް ޒީޝާންއަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ނުވަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ޒީޝާންގެ ކޯސްވެސް ފެށިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަކޮޅު އޭނާ ކުލާހަށް ދިޔައީ ދާހިތަކުން ނޫނެވެ. އާބަޔަކާ ކުރިމަތިލައި އާކަންތައް ތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭތީއެވެ. ކުލާހުގައި ތިބީ ގިނައިން އޭނާއަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( އަށްވަނަ ބައި)
ޝައިން
އޭނާއަކީ އެއްއިރެއްގައިވެސް ހެނދުނު ތެދުވަން އާދަވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް ނުވާއިރުވެސް، ކޮންމެ ރެއަކު ފަތިސްނަމާދަށް ޒައިކް ގޮވުމުން އޭނާ ތެދުވެއެވެ. ނަމާދުކޮށްގެން ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ނިދުނުނަމަވެސް ގިނަދުވަސް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ހަތްވަނަ ބައި)
ޝައިން
ޝިޔާ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔުމުން ޒައިކް މަޑުމަޑުން ދޮރުލައްޕައި ތަޅުލިއެވެ. އެއާއެކު ޒީޝާންގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވެ، އަތްފައިވެސް ވަގުތުން ފިނިވިއެވެ. ދެންވާނީ ކިހިނެއްބާއޭ ހިތަށްއަރައި އޭނާގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ހަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ޒީޝާން އަވަސް އަވަހަށް އޭނަގެ ލޮލުގައިހުރި ކަރުނަތައް ފުހެލަމުން ސާރާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. ފާޚާނާއަށް ވަދެވުމާއެކު ޒީޝާންގެ ބަޑިފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. މިހުރިހާ ދުވަހު އޭނާއަށް މިދުވެވުނީ އަވާމެންދުރެއްގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ހަތަރުވަނަ ބައި)
ޝައިން
ފާޚާނާއިން ނުކުތް ޒީޝާން އެނދާ ދިމާއަށް ހިނގައިގެންފައިވެސް ހުއްޓެވުނީ ޒީކްގެ ގާތުގައި އިން ޒައިކް ފެނިފައެވެ. އެވަގުތު ޒައިކްވެސް އެދިމާބަލާލިއެވެ. ހަމެއެއާއެކު އަވަސް އަވަހަށް އިސްޖަހާލީ ޒީޝާން …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ތިންވަނަބައި)
ޝައިން
ޒައިކްއަށް ބޭއިޚްތިޔާރުގައި އެނދުގައި އިށީނދެ ޒީޝާންގެ މޫނަށް ފުންކޮށް ބަލާލެވުނެވެ. އަންއައުނުލާންވެސް ހަނދާންނެތި، އޭނާއަށް ޒީޝާންގެ މޫނަށް ބަލަންއިނދެވުނީ އެމޫނުގައިވީ މައުސޫމުކަމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެން އިންދައި އޭނާ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ދެވަނަބައި)
ޝައިން
ރީތި ބޮޑު ގަނޑުވަރެއްފަދަ ގެއެއްގައިވާ އެހާމެ ރީތި ނަލަ ކޮޓަރިއެކެވެ. މަޑުފިޔާތޮށި ކުލަޔާއި ހުދުކުލައިން ޖަރީވެފައިވާ އެރީތި ކޮޓަރީގެ މެދުގައި ހުރި ބޮޑުއެނދުގައި އޮށޯވެލައިގެން އޮތް ޕަރީޒާދެއްފަދަ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( އެއްވަނަބައި)
ޝައިން
ރީތި މަންޒަރެއް ފެނުމުން އަހަރެމެން އަވަސް ވެގަންނަނީ އޭގެ ފޮޓޯއެއް ނަގާލާށެވެ. ކެމެރާއެއް ނެތް ނަމަ ފޯނުންނެވެ. އެކަމަކު އަބަދުވެސް ކޮށްލެވޭ ޝަކުވާއަކީ ހަމަލޮލަށް ފެންނަހާ ރީތިކޮށް …
އެސްފިޔަ ޖެހުމުން ޒޫމް ކުރެވޭ ލެންސެއް އުފައްދައިފި
އަމީރާ
އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި …
މިސްރުގައި ބާއްވާ މިއުޒިކް ފެސްޓިވަލަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަހޭޝް ބަޓް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ސަޅަކް 2" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލިކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ އެއް ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ. …
"ސަޅަކް 2" ގެ ޝޫޓިންގް ނިންމާލައިފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ހަށިގަނޑުގެ ދުޅަހެޔޮކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ބަރުދަން ރަނގަޅު މިންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކަސްރަތަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތާއި އެއްވަރަށް ކެއުމަށް ބެލުމަކީވެސް އެހާމެ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތައްޓަށް …
ބަރުދަން ލުއި ކުރުމަށް ޕޯޝަން ކުޑަކޮށްލާ!
އަމީރާ
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އިން ގެނެސްދޭ "އެންގްރީ ބާރޑު 2" ރިލީސް ކުރަން ތައްޔާރު ވެއްޖެއެވެ. އެނިމޭޓެޑް މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނީ އޮގަސްޓް …
"އެންގްރީ ބާރޑު 2" އޮގަސްޓް މަހުގައި ރިލީސް ކުރަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ބުދެއްކަމުގައިވާ "ބާބީ" އަށް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ސިފައިގައި ހަދަން ނިންމައިފިއެވެ. ވާނާ ބްރަދާސް އަދި ބާބީ ބުދު އުފައްދާ ކުންފުނި "މެޓެލް" …
"ބާބީ" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއް ހަދަނީ
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
އެރިކްއާ އެރިކާ އިސްލާމުވީފަހުން ދެކުދިންނަކީ ނުހަނު ދީނަށްލޯބިކުރާ ދެކުދިންނެވެ. ނާޔާއެކޭ އެއްފަދައިން އެރިކާވެސް ހިޖާބުއަޅަން ނިންމުމުން ޝައުންވެސް ހިޖާބުއަޅަން ބޭނުންކަމުގައި ބުންޏެވެ. އެހެންކަމުން ތިންކުދިން އެކުގައި ބާޒާރަށްގޮސް …
ދީވާނާ 2 ( ފަހުބައި)
ޝައިން