Last Updated: August 22, 21:36
Thursday, August 22, 2019
އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބޯންގައި އޮގަސްޓް 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10 ވަނަ އިންޑިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގެ …
10 ވަނަ އިންޑިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޝްހޫރު ހިންދީ ފިލްމް ބަތަލާ ދީޕީކާ ޕަޑުކޯން ކަބީރު ޚާން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް '83' އަށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 14 ކުރޯޑު ރުޕީސްއަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މި …
ދީޕިކާ ފިލްމް '83' އަށް ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ 14 ކްރޯޑް ރުޕީސްއަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް ފިލްމް "ބާޣީ 3" ގެ ފްރެންޗައިސް ޓީމާއި ގުޅިއްޖެއެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ރިތޭޝް ކުޅޭނީ ލީޑްރޯލުގައި އުޅޭ ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ބޭބެއެއްގެ ރޯލެވެ. ރިތޭޝް …
ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް ފިލްމް "ބާޣީ 3" ގެ ޓީމާއި ގުޅިއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
" ޝައުން…މަޑުކޮށްބަލަ! ކޮންތާކަށް ތިދަނީ؟…" ޝައުންގެ ފަހަތުން ސައިކަލު ދުއްވާލަމުން އާއިން ގޮވާލިއެވެ. ނަމަވެސް ޝައުން މަޑުކޮށްލުމެއްވެސް ނެތި މަގުހުރިގޮތަށް ދުވަމުން ދިޔައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ގޯޅިން ނުކުތް …
ދީވާނާ 2 ( ތޭވަންނަ ވަނަބައި)
ޝައިން
މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލުން ކަމަށްވާ ދަރްމެންދްރާ އަދި ހެމާ މާލިނީގެ ދަރި އީޝާ ޑިއޯލް އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ބާރަތު ތަޚްތާނީއަށް ދެވަނަ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެއެވެ. …
އީޝާ ޑިއޯލްއަށް ދެވަނަ އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފަރާތުން އުފައްދާ ބިރުވެރި ފިލްމް ބޫތުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ލީޑް ރޯލު ކުޅެނީ ވިކީ ކޯޝަލްއެވެ. މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު …
ކަރަން ޖޯހަރުގެ ބިރުވެރި ފިލްމުގައި ވިކީ ކޯޝަލް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޖޯން އަބްރަހަމް އަދި އިމްރާން ހާޝިމީ އެކުގައި ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ފިލްމް އުފައްދާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާ ސަންޖޭ ގުޕްތާ 80 އަދި 90ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ …
ޖޯން އަބްރަހަމް އަދި އިމްރާން ހާޝިމީ އެކުގައި ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
2014 ވަނަ އަހަރު ނެރެފައިވާ ކޮރެއަން ޑްރާމާ "މިސް ގްރެނީ"ގެ ހިންދީ ރީމޭކްގައި 74 އަހަރުގެ މިސް ގްރެނީގެ ރޯލު ކުޅުމަށް ޝްރައްދާ ކަޕޫރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް …
ޝްރައްދާ ކަޕޫރު 74 އަހަރުގެ މުސްކުޅި އަންހެނެއްގެ ރޯލު ކުޅެނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ސަލްމާން ޚާން އަދި އާލިއާ ބަޓްގެ ފިލްމް "އިންޝާﷲ" ރިލީޒް ކުރުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އީދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފިލްމްގެ ޓީމްގެ ފަރާތުން އިއުލާން …
ސަލްމާން އަދި އާލިއާގެ ފިލްމް "އިންޝާﷲ" ރިލީޒް ކުރުން 2020 ގައި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަމީތާބް ބައްޗަންގެ މަޝްހޫރު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ"ގެ ރީމޭކް އެއް ހެދުމަށް މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ފަރަހް ޚާން އަދި ރޯހިތު ޝެއްޓީ ދަނީ …
ފިލްމް "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ"ގެ ރީމޭކްގައި އަމީތާބްގެ ރޯލުން ރިތިކް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މުއިޒިކީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެން ފަންނާނުންގެ ތެރެއިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މިއުޒިޝަންގެ ލަޤަބު މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިހާނާ ހޯދައިފިއެވެ. އުމުރުން އެންމެ 31 އަހަރުގެ މުއްސަނދި …
ރިހާނާ: ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެން މިއުޒިޝަން!
މުހައްމަދު އައިމަން
ޝައުން އޭނާގެ އެނދުހުރަކަށް އޮތްއިރު އޭނާގެ ލޮލުގައި ކަރުނަތައް ގިނަވެފައިވެއެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު ހާދީގެ ދުލުން އޭނާއަށް އިވުނު ނަފްރަތުގެ ބަސްތަކުން އޭނާގެ ހިތް ޒަޚަމްކޮށްލައިފިއެވެ. މީގެކުރިން …
ދީވާނާ 2 ( ބާވަންނަވަނަބައި)
ޝައިން
އަނީސް ބަޒްމީގެ ފިލްމް "ޕާގަލްޕަންތީ" 8 ނޮވެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ހަޖަހިފައިވާ ކަމަށް ހޯމަ ދުވަހު އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. ހެއްވާމަޖާ މި ފިލްމުގައި ގިނަ ތަރިންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. …
ފިލްމް "ޕާގަލްޕަންތީ" 8 ނޮވެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ބައްޕަ ވީރް ދޭވްގަން މަރުވެއްޖެއެވެ. ސްޓަންޓް ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ވީރް ދޭވްގަން މަރުވީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ވީރް މަރުވުމުން …
އަޖޭގެ ބައްޕަ ވީރް ދޭވްގަން މަރުވެއްޖެ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ޝައުންގެ ގައިގާ އޮޅާލެވިފައިވީ ތުވާލި ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފޭރާމެއްނެތެވެ. އެދޮން ކަނދުރާއާއި ބުރަކަށިން ބޮޑުބައެއް ހާމައަށް އޮތުމުން އިސާހިތަކު އާއިންގެ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވެގެން ދިޔައެވެ. …
ދީވާނާ 2 (އެކާވަންނަ ވަނަބައި)
ޝައިން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފިލްމް "ސުޕަރ 30" ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފުރަތަމަ މި ފިލްމް …
ރިތިކްގެ ފިލްމް "ސުޕަރ 30" ޖުލައި 12 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު