Last Updated: August 18, 09:55
Thursday, August 18, 2022
މިއަދު ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަން ފެށި އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލު ކުރިން ލިބުނީ މިސް ވޯލްޑް މަނޫޝީ ޗިލާރަށް ކަމަށް …
ކަރީނާ ކުޅުނު ރޯލު ކުރިން މަނޫޝީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަރުޖުން ކަޕޫރާއި މަލައިކާ އަރޯރާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭތާ މިހާރު ތިން އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް ބުނެފި …
ކައިވެންޏަށް އަދިވެސް ތައްޔާރެއް ނޫން: އަރުޖުން
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބައިސްކޯފަށް މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން "ގަމިނި" ވެބް ސީރީޒް ގެނެސް ދިނުމަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު މޫމިން ފުއާދު އެ ޕްލެޓްފޯމަށް އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން ތަފާތު …
ބައިސްކޯފަށް މޫމިންގެ "ނެތީމޭ"
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓް ޕްރޮޑިއޮސްކޮށް، ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޑާލިންސް" އިންޑިއާގެ އިތުރު ބަސްތަތަކުން ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. އެކްޓަރު ރަންބީރްގެ އަންހެނުންގެ އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުނި، …
"ޑާލިންސް" އިތުރު ބަސްތަކަކުން ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރޯހިތު ޝެޓީ ހަދާ ވެބް ސީރީޒް "އިންޑިއަން ޕޮލިސް ފޯސް" ގެ ޝޫޓިންގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ވާތު ފައި ބިނދިގެން، މަސައްކަތްތަކުން ބްރޭކެއް …
ފައި ބިނދި، ޝިލްޕާ ބްރޭކަކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކިއުބާގެ ކުރީގެ ހުދުމުހުތާރު ވެރިޔާ ފިޑެލް ކާސްޓްރޯގެ ރޯލު ހޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޭމްސް ފްރާންކޯ ކުޅެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. "އަލީނާ އޮފް ކިއުބާ" ގެ ނަން …
ކާސްޓްރޯގެ ރޯލަށް ފްރާންކޯ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޒީޓީވީގެ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ކުންދަލީ ބަގިއާ" ގެ ކުރީގެ ބަތަލު ދީރަޕް ދޫރަޕަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ލިބިއްޖެ އެވެ. ދީރަޖް، 37، އާއި އަންހެނުން ވިނީ އަރޯރާ، …
ދީރަޖަށް ލިބުނީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ޚާނާއި އާމިރު ޚާން މިހާތަނަށް އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެނިފައެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މާދަމާ ރިލީޒްކުރާ އާމިރުގެ "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" …
އާމިރާއި ޝާހްރުކްގެ ފެނިލުން މާދަމާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިހާރު ބަލިވެއިން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ އާލިއާ ބަޓާއި ފިރިމީހާ ރަންބީރް ކަޕޫރް ޗުއްޓީ އަށް އިޓަލީ އަށް ގޮސްފި އެވެ. އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ރިލީޒްކުރާ …
ރާލިއާ ޗުއްޓީ އަށް އިޓަލީ އަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސްގެ ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް އިތުރު ފީއަކާ ނުލައި ކުޅެވޭ ގޮތަށް މިދިޔަ ފަހުކޮޅު ތައާރަފުކުރި ގޭމިންގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ޓެކް …
ނެޓްފްލިކްސްގެ ގޭމްތަކަށް ތަރުހީބު ކުޑަ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އާންމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ފިލްމު "ގްރީޒް" ގެ ބަތަލާ އޮލީވިއާ ނިއުޓަން-ޖޯން މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅެމުން އައި އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން …
"ގްރީޒް" ގެ ބަތަލާ މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި އަހަރުގެ އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާގެ ފިލްމު "އޫޗާއީ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ …
ސޫރަޖްގެ "އޫޗާއީ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން އެކްޓަރު ވިކީ ކޯޝަލް ކުޅޭ ދެވަނަ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ސޭމް ބަހާދޫރު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ. ދެހާސް ނަވާރައިގައި އިއުލާންކުރި …
ވިކީ ކުޅޭ ދެވަނަ ބައޮޕިކްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އަންހެނުން އާލިއާ ބަޓް އެކީގައި ކުޅުނު ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމުގެ އާ ލަވައެއް އާންމުންނަށް ދޫކޮށްލައިފި …
ރަންބީރް މި ކުޅެނީ އަލިފާނާ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކަލާޒް އިން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޑާންސް ޝޯ، "ޖަލަކް ދިކްލާ ޖާ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަންގެ ޕްރޮމޯތަކެއް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ. މި ސީޒަންގައި …
"ޖަލަކް ދިކްލާ ޖާ 10" ގެ ޕްރޮމޯތަކެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
މިދިޔަ ޖޫން މަހު ރިލީޒްކޮށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ޖުގް ޖުގް ޖިއޯ" ގެ ސީކްއެލްއެއް …
"ޖުގް ޖުގް ޖިއޯ" ގެ ސީކްއެލްއެއް؟
އަހުމަދު އަދްޝަން