Last Updated: July 6, 13:49
Monday, July 6, 2020
މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޒައިކް ގޮސް ސޯފާކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ. ދެލޯމަރައިގެން ޒީޝާން އޮތްނަމަވެސް އޭނާއޮތީ ނިދާފައި ނޫންކަން ޒައިކްއަށް އެނގެއެވެ. " އަން…މިއަޅައިގެން އޮވޭ….ފިނިބޮޑުވެގެން ބަލިވިޔަސް ގެއްލުންދައްކާނީވެސް ހަމަ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ސަތާރަ ވަނަބައި)
ޝައިން
ޒީޝާން ރޮއެ ރޮއެ ވަރުބަލިވީފަހުން ޒައިކް ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. އަދި އައިސް ސޯފާގެ އެއްކޮޅުގައި އިށީނެވެ. ޒައިކް އައިކަން އެނގުމުން ޒީޝާން ތެދުވިއެވެ. " ޕްލީޒް..އަހަރެން ގެޔަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ސޯޅަވަނަބައި)
ޝައިން
ޒައިކްގެ ގެވަޅެއް އޮންނަކަމާއި ގެވެސް އަޅަންފަށާފައިހުރިކަން، ކުރިންވެސް އޭނާއަށް އެނގިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޒައިކް އޭނާގެ ގެނިންމައި ގެޔަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަލާމާތެއްވެސް އޭނާއަށް ފެނިފައް ނުވެއެވެ. އޭނާއަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ފަނަރަ ވަނަބައި)
ޝައިން
ރޭގައި ނުނިދާ ހުރުމާއެކުވެސް ޒައިކްގެ ގާތަށް ނިދިއަންނަ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ދެލޯމަރާލިއަސް އޭނާއަށް ސިފަވަނީ ޒީޝާންއާއި ޒަލަފެވެ. ނުވިސްނަން އުޅުނަސް އެޚިޔާލުތައް އޭނާއާ ދުރަށްދާ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ހަމަ މިހާރު …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ސާދަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ޒީޝާންގެ ދުލުން ހަޤީޤަތް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާހީކުރިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ހަޤީޤަތް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އޭނާ ވިސްނާލިއެވެ. އެކަމަށް އެންމެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ތޭރަވަނަބައި)
ޝައިން
ޖަލްސާނިމި، ކެއުމަށް އިންސާފުކުރާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލަމަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހުމުން ޒަލަފް އެތަނުން ނުކުތުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. އޭނާގެ މޫޑު އޮފްވެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( ބާރަވަނަބައި)
ޝައިން
" ގެޔާ ތަންކޮޅެއްދުރަށް ކަންމައްޗަށް މަޑުކުރައްޗޭ!….ފަހަރެއްގަ މީހަކު ހުރެދާނެ ބޭރުގަ…." އަވަށަށް އާދެވުމުން ޒީޝާން ބުނެލިއެވެ. ޒީޝާން ބުނި ހިސާބަށް ޒަލަފް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލުމުން ޒީޝާން ސައިކަލުން …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( އެގާރަ ވަނަބައި)
ޝައިން
އެދުވަހަށްފަހު ޒީޝާންގެ މިޒާޖަށް ބަދަލުއައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޒައިކްއާއި ދެމެދުގައި ކުރިން އުފެދުނު އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުންވެސް މަޑުމަޑުން ހީނަރުވާން ފެށިއެވެ. ޒައިކް ފެނުނަސް ޒީޝާން ފޫހިވެއެވެ. ޒީކްގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( ދިހަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ބެލުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގްބޫލްކަމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ދިވެހި ފިލްމު "ލީނާ" މިރޭ މަރަދޫގައި އެޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި ކާމިޔާބު ޝޯވް ތަކެއް ދައްކާފައިވާ މިފިލްމަކީ ފިލްމީ …
"ލީނާ" މިރޭ މަރަދޫގައި އަޅުވަނީ
މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާގައި އެއާ ކުރި ފްރެންޑްސް ސީރީޒް ފެށިއިރު މިއަދު އެ ޝޯ އަށް ލިބިފައިވާ މަގުބޫލުކަމުގެ ބައިކުޅަ ބައި ލިބޭނެ ކަމަށް …
ފްރެންޑްސް: ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ކޮމެޑީ
އަމީރާ
" ޒީ…އަހަރެންނާ ވާހަކަ ދައްކާލަން އިހަށް މަޑުކޮށްލަބަލަ!…އަހަރެން ބޭނުން ޒީއާ ވާހަކަދައްކަން….އަހަރެން ބޭނުން ޒީއަށް އަހަރެންގެ ހަޤީޤަތް އޮޅުން ފިލުވައިދޭން…" ޒަލަފް އަސަރާއެކު ބުނުމުން ހިނދުކޮޅަކަށް ޒީޝާންއަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ނުވަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ދުވަސްކޮޅެއްފަހުން ޒީޝާންގެ ކޯސްވެސް ފެށިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަކޮޅު އޭނާ ކުލާހަށް ދިޔައީ ދާހިތަކުން ނޫނެވެ. އާބަޔަކާ ކުރިމަތިލައި އާކަންތައް ތަކެއް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭތީއެވެ. ކުލާހުގައި ތިބީ ގިނައިން އޭނާއަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( އަށްވަނަ ބައި)
ޝައިން
އޭނާއަކީ އެއްއިރެއްގައިވެސް ހެނދުނު ތެދުވަން އާދަވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް ނުވާއިރުވެސް، ކޮންމެ ރެއަކު ފަތިސްނަމާދަށް ޒައިކް ގޮވުމުން އޭނާ ތެދުވެއެވެ. ނަމާދުކޮށްގެން ބައެއް ދުވަސް ދުވަހު ނިދުނުނަމަވެސް ގިނަދުވަސް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ހަތްވަނަ ބައި)
ޝައިން
ޝިޔާ ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔުމުން ޒައިކް މަޑުމަޑުން ދޮރުލައްޕައި ތަޅުލިއެވެ. އެއާއެކު ޒީޝާންގެ ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވެ، އަތްފައިވެސް ވަގުތުން ފިނިވިއެވެ. ދެންވާނީ ކިހިނެއްބާއޭ ހިތަށްއަރައި އޭނާގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ހަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ޒީޝާން އަވަސް އަވަހަށް އޭނަގެ ލޮލުގައިހުރި ކަރުނަތައް ފުހެލަމުން ސާރާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. ފާޚާނާއަށް ވަދެވުމާއެކު ޒީޝާންގެ ބަޑިފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. މިހުރިހާ ދުވަހު އޭނާއަށް މިދުވެވުނީ އަވާމެންދުރެއްގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ހަތަރުވަނަ ބައި)
ޝައިން
ފާޚާނާއިން ނުކުތް ޒީޝާން އެނދާ ދިމާއަށް ހިނގައިގެންފައިވެސް ހުއްޓެވުނީ ޒީކްގެ ގާތުގައި އިން ޒައިކް ފެނިފައެވެ. އެވަގުތު ޒައިކްވެސް އެދިމާބަލާލިއެވެ. ހަމެއެއާއެކު އަވަސް އަވަހަށް އިސްޖަހާލީ ޒީޝާން …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ތިންވަނަބައި)
ޝައިން