Last Updated: June 16, 13:50
Sunday, June 16, 2019
ޕުލްވާމާއަށް ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ޝަހީދުވެގެންދިޔަ ސިފައިންގެ ހަނދާނުގައި މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ އަމީތާބް ބައްޗަބް، ރަންބީރް ކަޕޫރު އަދި އާމިރު ޚާން "ތޫ ދޭޝް …
އަމީތާބް، ރަންބީރް، އަދި އާމިރު ޚާން ޚާއްސަ ލަވައެއް ޝޫޓްކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އިންޑިއާގައި ޓިކްޓޮކް އެޕްލިކޭޝަން ޑައުންލޯޑް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި އެވެ. އެ އެޕްލިކޭޝަން އިންޑިއާގައި ބްލޮކް ކޮށްފައިވަނީ އެޕަލްގެ އެޕް ސްޓޯރ އަަދި ގޫގަލްގެ ޕްލޭ ސްޓޯރ …
އިންޑިއާ އިން ޓިކްޓޮކް ބްލޮކް ކޮށްފި
އައިޝާ އިބްރާހިމް
" ވިސްނާނެ ވަރަކަށް ވިސްނަންވީ….އެކަމު އާންގެ ގާތު މިވާހަކަ ދައްކަންވެސް ހިތަށްނާރާތި!…އޭރުން ނަތީޖާ ވަރަށް ގޯސްވާނެ…އާއިންއަށް އެނގިގެން އަހަރެންނަށް ހަމަލާއެއް ދިނަސް އެންމެންގެ ކުރިމަތީގަ އޭނަ ބަދުނާމު …
ދީވާނާ 2 (އެކާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
1945 ގައި އިންޑިއާގައި ހިނގާފައިވާ ލޯބީގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ކުޅެފައިވާ ހިންދީ ފިލްމް "ކަލަންކް" މިއަދު ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ. އަބީޝެކް ވަރްމަން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގައި މަޝްހޫރު …
ފިލްމް "ކަލަންކް" ރިލީޒް ކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ނާކާމިޔާބީއަކީ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ފިލާވަޅުކަމަށް ފިލްމް "އާޝިގީ2" އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ތަރި އަދިތުޔާ ރޯއީ ކަޕޫރު ބުނެފިއެވެ. އަދިތުޔާ ވަނީ ކާމިޔާބީގެ އިތުރުން …
ނާކާމިޔާބީއަކީ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ފިލާވަޅު: އަދިތުޔާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ފިލްމް "ޒީރޯ" އަކީ އުއްމީދު ކުރި ފަދަ ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބުނު ފިލްމަކަށްނުވި ނަމަވެސް އެއީ ފިލްމް އުފެއްދި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށް ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު …
ފިލްމް "ޒީރޯ" އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ފިލްމެެއް: އާނަންދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަދްޔަންގެ ސަބަބުން ރައުހާގެ ވިސްނުން ބަދަލުވެފައިވީތީ ޝައުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވިއެވެ. ރައުހާ އެހައި ފަސޭހައިން އަދްޔަންގެ މަޅީގައި ޖެހުނީތީ ހައިރާންވެސް ވިއެވެ. އެފަދަ ރަނގަޅު ކުއްޖަކު އަދްޔަންފަދަ …
ދީވާނާ 2 (ސާޅީސްވަނަބައި)
ޝައިން
ހައުސްފުލް ފިލްމް ސިލްސިލާގެ 4 ވަނަ ފިލްމްގައި އަކްޝޭ ކުމާރު ފެނިގެންދާނީ ރަސްގެފާނެއްގެ ރޯލުން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. ގިނަ ތަރިންތަކެއް ފެނިގެންދާ މި ފިލްމުގައި އަކްޝޭގެ …
"ހައުސްފުލް 4"ގައި އަކްޝޭ ފެނިގެންދާނީ ރަސްގެފާނެއްގެ ރޯލުން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި، ޑިޒްނީން ސްޓްރީމިންގ ހިދުމަތްދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު މާވެލްގެ ކެރެކްޓާއެއް ކަމަށްވާ ހޯކްއައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އާ ސްޕިންއޮފް ސީރީޒްއެއް ނެރޭނެކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. …
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިންގ ސާވިސްގެ ތެރެއިން "ހޯކްއައި" ގެ ސްޕިންއޮފް ސީރީޒްއެއް ގެނެސްދެނީ
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ވަރޫން ދަވަންގެ ލޯބިވެރިޔާ ނަތާޝާ ދަލާލްއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން ވަރޫންގެ އަންހެން ސަޕޯޓަރުއާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ދައުވާ ކޮށްފިއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ އިންޒާރުދިންތާ …
ވަރޫންގެ ލޯބިވެރިޔާއަށް މަރުގެ އިންޒާރުދިން މީހާއާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެންމެ މަގްބޫލް ކޭ-ޕޮޕް އަންހެން ގްރޫޕުކަމަށްވާ "ބްލެކްޕިންކް" ގެ އެންމެފަހުގެ ވީޑިއޯ ލަވަ "ކިލް ދިސް ލަވް" ޕޯސްޓުކުރިތާ 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ޔޫޓިއުބްގައި ބެލިމީހުންގެ …
"ބްލެކްޕިންކް" އަށް ޔޫޓިއުބްގައި އިތުރު ރެކޯޑެއް
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
އާއިންގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޝައުންގެ ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ހިތުގައި އަދިވެސް ބިރުވެރިކަން ވެއެވެ. އެރޭގެ ހަނދާންވެފައި އޭނާގެ ގައިން …
ދީވާނާ 2 ( ނަވަތިރީސްވަނަބައި)
ޝައިން
ސޮނީ ސަންޓާ މޮނިކާގެ "ގޯޑް އޮފް ވޯ" އިން ބްރިޓިޝް އެކަޑެމީ އެވޯޑްސް (ބަފްޓާ) ގެ އެންމެ މޮޅު ގޭމްގެ މަގާމް ހޯދިއިރު އެ ގޭމުން ވަނީ …
ބަފްޓާގެ ފަސް އެވޯޑަކާއެކު އެންމެ މޮޅު ގޭމްއަކަށް "ގޯޑް އޮފް ވޯ"
މުޙައްމަދު އަދުހަމް
ސާރާ އަލީ ޚާން އަދި ވަރޫން ދަވަން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ރީމޭކްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން އޭޕްރީލް 24ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފިލްމް"ކޫލީ …
ސާރާ އަދި ވަރޫންގެ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ރީމޭކްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން އޭޕްރީލް 24ގައި ދައްކަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ވޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސަލްމާން ޚާން ބިރުވެރި ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފިއެވެ. ސަލްމާން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ބިރުވެރި ފިލްމްގެ ނަމަކަށް "އާދަމްޚޯރު" ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް …
ސަލްމާން ބިރުވެރި ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމަށްފަހު ޝައުން އޭނާގެ ބަޔަށް ދިޔައެވެ. އޭނާއާއެކުގައި އޭނާގެ އެސިސްޓެންޓް ރައުހާވެސް ދިޔައެވެ. ރައުހާ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ޝައުންއަށް ކަންކަން އޮޅުންފިލުވައިދީ ހެދިއެވެ. ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި …
ދީވާނާ 2 (އަށުތިރީސްވަނަބައި)
ޝައިން