Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ރޭގައި ގެޔަށް އައިގޮތަށް ޒަލަފް ނިދައިފިއެވެ. ނަމަވެސް ރާފިއުގެ ލޮލަކަށް ނިންޖެއް ނައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ފޭސްބުކު ބަލާލެވެނީ ޚަބަރުގައި އެކްސިޑެންޓްގެ ވާހަކަ އޮވެދާނެތީއެވެ. އެންމެފަހުން ބާރަޖަހަން އުޅެނިކޮށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ބާވީސް ވަނަބައި)
ޝައިން
" މިހާލުގަ ތިބެގެން މިއޮއްބޯ ވާރޭގަ ވަލުތެރެއަށް ވަންނާކަށް މަނުދާނަން….މަ މިބުނީނު އެމީހުން ތެދުވެގެން ސައިކަލުގަ ހިނގައްޖޭ….އެމީހުން ބަޗައިފި….އެކުން ގިނަ އަނގަނުތަޅާ އިނދެބަލަ!…މިހާރުވެސް މީހާ ތިއިނީ އިންހާލު…ބޭކާރު …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( އެކާވީސްވަނަ ބައި)
ޝައިން
ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް 11 މަހާއި 11 ދުވަސް ވަންދެން ލަންޑަނުގައި އުޅުމަށްފަހު ރިޝީ ކަޕޫރު އެނބުރި އިންޑިއާއަށް އައިސް ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. …
11 މަސް ދުވަހަށްފަހު ރިޝީ ކަޕޫރު އެނބުރި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތަށް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އުމްރާއަށް ގޮސް އައުމާއެކުހެން މަންމަ ބަލިވުމާއި ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް މަންމަމެންވަނީ އިންޑިއާއަށް ގޮސްފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާއަށް ގުޅައި ހާލުބަލާނެ މީހަކުވެސް ނުވެއެވެ. ކައިވެނިކުރިފަހުން ޝިޔާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއްނުވެއެވެ. …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( ވިހިވަނަބައި)
ޝައިން
ޒަލަފް އިންތިޒާރުގައި އިންނަތާ ފަނަރަ މިނެޓްވީއިރުވެސް ޒީޝާންގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުން އޭނާ އަނެއްކާވެސް ގުޅާލިއެވެ. ފޯނު ރިންގްވެ ރިންގްވެ ކެނޑުނުއިރުވެސް ނުނެގިއެވެ. ޒަލަފް ތަކުރާރުކޮށް ޒީޝާންގެ ފޯނަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( އަށާރަވަނަބައި)
ޝައިން
ކަންގަނާ ރަނައުތް އަކީ ބޮލީވުޑްގެ "ނަމްބަރު 1" އާޓިސްޓް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މެގަސްޓާރ ކަމަށްވާ އަމީތާބް ބުނެފިއެވެ. އަމީތާބް މިހެން ބުނެފައިވަނީ އޭނާ ހުށަހަޅައިދޭ މަޝްހޫރު …
ކަންގަނާ އަކީ ބޮލީވުޑްގެ "ނަމްބަރު 1" އާޓިސްޓް: އަމީތާބް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޒައިކް ގޮސް ސޯފާކުރިމައްޗަށް ހުއްޓުނެވެ. ދެލޯމަރައިގެން ޒީޝާން އޮތްނަމަވެސް އޭނާއޮތީ ނިދާފައި ނޫންކަން ޒައިކްއަށް އެނގެއެވެ. " އަން…މިއަޅައިގެން އޮވޭ….ފިނިބޮޑުވެގެން ބަލިވިޔަސް ގެއްލުންދައްކާނީވެސް ހަމަ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ސަތާރަ ވަނަބައި)
ޝައިން
ޒީޝާން ރޮއެ ރޮއެ ވަރުބަލިވީފަހުން ޒައިކް ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. އަދި އައިސް ސޯފާގެ އެއްކޮޅުގައި އިށީނެވެ. ޒައިކް އައިކަން އެނގުމުން ޒީޝާން ތެދުވިއެވެ. " ޕްލީޒް..އަހަރެން ގެޔަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ސޯޅަވަނަބައި)
ޝައިން
ޒައިކްގެ ގެވަޅެއް އޮންނަކަމާއި ގެވެސް އަޅަންފަށާފައިހުރިކަން، ކުރިންވެސް އޭނާއަށް އެނގިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޒައިކް އޭނާގެ ގެނިންމައި ގެޔަށް ބަދަލުވާން އުޅޭކަމުގެ އަލާމާތެއްވެސް އޭނާއަށް ފެނިފައް ނުވެއެވެ. އޭނާއަށް …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ފަނަރަ ވަނަބައި)
ޝައިން
ރޭގައި ނުނިދާ ހުރުމާއެކުވެސް ޒައިކްގެ ގާތަށް ނިދިއަންނަ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ދެލޯމަރާލިއަސް އޭނާއަށް ސިފަވަނީ ޒީޝާންއާއި ޒަލަފެވެ. ނުވިސްނަން އުޅުނަސް އެޚިޔާލުތައް އޭނާއާ ދުރަށްދާ ގޮތެއްނުވިއެވެ. ހަމަ މިހާރު …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ (ސާދަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ޒީޝާންގެ ދުލުން ހަޤީޤަތް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާހީކުރިނަމަވެސް އެކަމެއް ނުވިއެވެ. ދެން އޮތް ގޮތަކީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ހަޤީޤަތް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އޭނާ ވިސްނާލިއެވެ. އެކަމަށް އެންމެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( ތޭރަވަނަބައި)
ޝައިން
ޖަލްސާނިމި، ކެއުމަށް އިންސާފުކުރާ ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. ހުރިހާ އެންމެން ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މާލަމަށް ދާން މިސްރާބު ޖެހުމުން ޒަލަފް އެތަނުން ނުކުތުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. އޭނާގެ މޫޑު އޮފްވެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( ބާރަވަނަބައި)
ޝައިން
" ގެޔާ ތަންކޮޅެއްދުރަށް ކަންމައްޗަށް މަޑުކުރައްޗޭ!….ފަހަރެއްގަ މީހަކު ހުރެދާނެ ބޭރުގަ…." އަވަށަށް އާދެވުމުން ޒީޝާން ބުނެލިއެވެ. ޒީޝާން ބުނި ހިސާބަށް ޒަލަފް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލުމުން ޒީޝާން ސައިކަލުން …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟ ( އެގާރަ ވަނަބައި)
ޝައިން
އެދުވަހަށްފަހު ޒީޝާންގެ މިޒާޖަށް ބަދަލުއައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޒައިކްއާއި ދެމެދުގައި ކުރިން އުފެދުނު އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުންވެސް މަޑުމަޑުން ހީނަރުވާން ފެށިއެވެ. ޒައިކް ފެނުނަސް ޒީޝާން ފޫހިވެއެވެ. ޒީކްގެ …
މިއީހޭ ލޯތްބަކީ؟( ދިހަވަނަ ބައި)
ޝައިން
ބެލުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ބޮޑު މަގްބޫލްކަމެއް ހޯދަމުން އަންނަ ދިވެހި ފިލްމު "ލީނާ" މިރޭ މަރަދޫގައި އެޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި ކާމިޔާބު ޝޯވް ތަކެއް ދައްކާފައިވާ މިފިލްމަކީ ފިލްމީ …
"ލީނާ" މިރޭ މަރަދޫގައި އަޅުވަނީ
މީގެ 25 އަހަރު ކުރިން އެމެރިކާގައި އެއާ ކުރި ފްރެންޑްސް ސީރީޒް ފެށިއިރު މިއަދު އެ ޝޯ އަށް ލިބިފައިވާ މަގުބޫލުކަމުގެ ބައިކުޅަ ބައި ލިބޭނެ ކަމަށް …
ފްރެންޑްސް: ދުނިޔެ ބަދަލުކޮށްލި ކޮމެޑީ
އަމީރާ