Last Updated: January 30, 16:45
Monday, January 30, 2023
އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ އަކްޝޭ ކުމާރާއި އިމްރާން ހާޝީމީގެ ފިލްމު "ސެފްލީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ. ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ މަހުގެ …
"ސެލްފީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއޮތީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މި މަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް ދޫކޮށްލާ ރޮމޭންޓިކް އެކްޝަން ކޮމެޑީ "ޝޮޓްގަން ވެޑިން" އަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން ބޭނުން ނުވި ފިލްމެއް ކަމަށް …
މިއީ ކުރިން ޖޭލޯ ކުޅެން ބޭނުން ނުވި ފިލްމެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ފިލްމުތަކުގެ ވަރުގަދަކަން މި ފަހުން ދައްކަމުން އަންނަ އިރު، މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ކާމިޔާބު ކަންނާޑާ އެކްޝަން ތުރިލާ "ކަންޓާރާ" ގެ ޕްރީކްއެލްއެއް ހަދަން …
"ކަންޓާރާ" ގެ ޕްރީކްއެލްއެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކްރާނާގެ އަންހެނުން ތާހިރާ ކޭޝަޕް ދެވަަނަ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އޭނަގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޝަރުމާޖީ ކީ ބޭޓީ" ރިލީޒް ނުވަނީސް …
ތާހިރާ ދެވަނަ ފިލްމެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ނެޓްފްލިކްސްގެ މަގުބޫލު މާޝަލް އާޓްސް ކޮމެޑީ ސީރީޒް "ކޯބްރާ ކާއީ" އޭގެ ކުރިއޮތް ހަ ވަނަ ސީޒަނާ އެކީ ނިންމައިލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިކަން އިއްޔެ …
ހަ ވަނަ ސީޒަނުން "ކޯބްރާ ކާއީ" ނިންމާލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެކްޓިން އިން އާމިރު ޚާން ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ބްރޭކެއް ނަގާފައިވާތީ، އޭނަ އެނބުރި އަންނަންދެން އިންތިޒާރުގައި ހުރި ކަމަށް އާމިރުގެ ފިލްމު "އަންދާޒާ އަޕްނާ އަޕްނާ" …
އާމިރުގެ ބްރޭކް ނިމެންދެން ސަންތޯޝީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއަކާއި ޑައިރެކްޓަރަކު އަންނަ މަހު ކައިވެނިކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ގޯއާގައި ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން …
ޑައިރެކްޓަރަކާއި ބަތަލާ އަކު ކައިވެނި ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ރަވީނާ ޓަންޑަންގެ ދަރިފުޅު ރަޝާ ތަޑާނީ ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި އަހަރު 18 އަހަރު ފުރޭ …
ރަވީނާގެ ދަރިފުޅު ފިލްމު ކުޅެން ފަށަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ސަންތޯޝީ އާއި އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް އަލުން ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ މިހާރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެއްޖެ އެވެ. އެ ދެ …
"ލާހޯރް: 1947" އަށް ސަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރާއި އަނިލް ކަޕޫރްގެ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ފެންނާނެ ވެބް ސީރީޒް "ދަ ނައިޓް މެނޭޖާ" ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ. ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ގެނެސްދޭން …
"ނައިޓް މެނޭޖާ" ގެ ޓްރެއިލާ އާންމުކޮށްފި
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެތައް ލަވައަކުން ނެށުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލައިގެން ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ފަތަހަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު "އައިޓެމް ގާލް" ނޯރާ ފަތުހީގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް އާންމުކޮށްފި އެެވެ. ޓީ …
ނޯރާގެ އާ ވީޑިއޯ ލަވައެއް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް، ނެޓްފްލިކްސްގެ ސީއީއޯ ރީޑް ހެޒްޓިންސް މަގާމު ދޫކޮށްލައްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާ ކުންފުނީގެ އިސް އެންމެ މަގާމާ ފެއަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ …
ނެޓްފްލިކްސްގެ ސީއީއޯ މަގާމު ދޫކޮށްލަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
ކާތިކް އާރިއަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ކެޕްޓަން އިންޑިއާ" ނަހަދަން ނިންމާފައިވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް އަރާފައި ވަނިކޮށް، މި ފިލްމާ ބެހޭ އެހެން ވާހަކައެއް މިހާރު ދެކެވެން ފަށައިފި އެވެ. …
"ކެޕްޓަން އިންޑިއާ" ޑައިރެކްޓްކުރަން އަބީޝެކަށް
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިގެން ހަދާ ވެބް ސީރީޒް "ހީރާމަންޑީ" އިން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރީނާ ރޯއި …
ބަންސާލީ ދިން ފުރުސަތު ރީނާ ގަބޫލެއް ނުކުރި
އަހުމަދު އަދްޝަން
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެމަފިރިން ރަންބީރް ކަޕޫރާއި އާލިއާ ބަޓްގެ ފިލްމުތަކެއް އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ރަންބީރްގެ ޑާކް ތުރިލާ "އެނިމަލް" މި އަހަރުގެ …
ދެމަފިރިންގެ ދެ ފިލްމު އެއް ދުވަހަކު
އަހުމަދު އަދްޝަން
ޕޮޕް މިއުޒިކްގެ ކުރީގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަން ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ. ވެރައިޓީން ބުނީ "މައިކަލް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ފިލްމު …
މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ބައޯޕިކެއް ހަދަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން