Last Updated: November 24, 22:09
Wednesday, November 25, 2020
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސްކޫލުން "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ހިތަދޫ ސްކޫލުން މިއަދު ބުނީ މި އަހަރު ދަރިވަރުން ސްކޫލްގެ އޮފިޝަލް ޔުނިފޯމް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ …
ޔުނިފޯމް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ހަދިޔާކުރަން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ޕްރޮގްރާމެއް
ހަސަން ރަޝީދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ރިޕަބްލިކް އޮފް ނައިޖަރ ގެ ވެރިރަށް ނިއާމޭގައި ބާއްވާ އޯގަނައިޒޭޝަން ފޮރ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯ.އައި.ސީ)ގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 47 ވަނަ …
އޯއައިސީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމަށް ޝާހިދު ވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީން ބުނީ އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރަނީ ކަސްޓަމްސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، އަދި …
އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް (އޭއީއެޗް) ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި އަދި އެ ނޫން ވެސް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ކިޔޫ ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި، އިތުރު ހިދުމަތްތައް އަންނަ އަހަރު …
އޭއީއެޗްގެ ކިޔޫ ކުޑަކޮށް، އިތުރު ހިދުމަތްތަކެއް ތައާރަފްކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ލ. ވަޑިނޮޅި ކައިރީ އެން ހިފަން އުޅެނިކޮށް ތޫނު އެއްޗެއްސާއި އެކު "ފަސްކުރި" ދޯންޏަށް އެރި މައްސަލައިގައި ފަޅުވެރިންނަށް އިންސާފު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވާތީ އެކަމާ ހިތަދޫ …
ދޯނި ހައިޖެކް ކުރުން: އިންސާފު ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވާތީ ނާޒިލްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހަސަން ރަޝީދު
ބްރިޖް އެޅުމަށް ވުރެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކުރަން ރަނގަޅު ރީހެބެލިޓޭޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަން ފައިސާ ހަރަދުކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު …
ބްރިޖަށް ވުރެ މަސްތުވާތަކެތިން ޒުވާނުން ސަލާމަތްކުރުން މުހިއްމު
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މަރަދޫފޭދޫ އާއި މީދޫ އެއް ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަންނަ ކަމަށް ބުނެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން …
މަރަދޫފޭދޫ މީދޫއާ ވަކިވުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
އާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދު އެކަމާ ގުޅިގެން މަޖިލީހުގައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ނަސީމަށް ރުހުން ދޭން …
ނަސީމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ފާސްނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. އެގޮތަށް ކަނޑައެޅީ އިމްރާންއާ އެއްކޮޅަށް މިއަދު 53 …
އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާހެއް ނުވި
ހަސަން ރަޝީދު
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު …
އީސީގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޯޕީޑީތައް (ޑޮކްޓަރުން ބަލާ ކޮޓަރިތައް) ހިންގޭ ވަރަށް ވުރެ އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ކުޑަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯ ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އޯޕީޑީތައް ހިންގޭ ވަރަށް ވުރެ އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ކުޑަ: ސޯލިހު
ހަސަން ރަޝީދު
ވައްކަމާއި ފޭރުން އިތުރުވާތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު އެވެ. މި މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް …
ވައްކަމާއި ފޭރުން އިތުރުވާތީ މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ޒިޔަތުއާއެކު ދައުލަތުން ހެދި އެއްބަސްވުމާއެކު …
ދައުލަތާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާއެކު 32 ދައުވާއަށް ޒިޔަތު އިއުތިރާފްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ރަސްދޫގައި ހުންނަ އއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީއެއް ތަރައްގީކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ކާމިޔާބުކުރި، …
ބީއެމްއެލްގެ އެހީއާއެކު އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލައިބްރަރީ ތަރައްގީކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ސަރުކާރު ބަލިކަށިކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ …
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ސަރުކާރު ބަލިކަށިކޮށްލަން: އިމްރާން
ހަސަން ރަޝީދު
ގދ.ތިނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ހަތަރު ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ރޭ 12:34 ހާއިރު ތިނަދޫ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން …
ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ ހަތަރު ދިވެއްސަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު