Last Updated: July 14, 22:13
Sunday, July 14, 2024
މީގެ ހަފުތާއެއް ދުވަސް ކުރިން ނިންމައިލި 36 ވަނަ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަވަސްކޮށްފި އެވެ. ކުރިން 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ …
ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން އަވަސްކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ލޯކަލް ގަވަރަމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ (އެލްޖީއޭ) ބޯޑަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން އިންތިޚާބުކުރާ މެންބަރު އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި އެވެ. މި މަހުގެ 24 ގައި …
އެލްޖީއޭގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫގައި މަގު ހެދުން ފަދަ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށްދާ އިރު، މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްރާފު ކުރުން ފެންނާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް މޭޔަރު އަލީ …
އައްޑޫގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި އިސްރާފު ގިނަ، ހިތާމައެއް
އަހުމަދު ވަހީދު
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ބައިތިއްބާނެ އެކޮމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް މެލޭޝިއާގެ އެޓްލްޒީ ޑިޖިޓަލް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުންޏަކީ ޖީ3 ގްލޯބަލް ބަރްހާދު (ޖީ3) …
ބިދޭސީންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސައިން ލޭންގުއޭޖް ނުވަތަ އިޝާރާތުގެ ބަހުރުވަ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ކޯސް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ މިނިސްޓަރު ޑރ. …
ސައިން ލެންގްއޭޖް ކޯހެއް އަންނަ މަހު ފަށަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އިމިގްރޭޝަނުގެ ވެހިކަލަކަށް ގެއްލުން ދިން ބިދޭސީއަކު ޑީޕޯޓުކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ. ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ބިދޭސީން ހޯދަން ފުލުހުންނާއި އިމިގްރޭޝަނުން ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަނުގެ ތެރެއިން ރޭ …
އިމިގްރޭޝަނުގެ ވެހިކަލަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ޑީޕޯޓް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ ގާނޫނު އަސާސީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސް ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ރޭ ޑިމޮކްރެޓުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި …
މިއީ ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލު ކުރަންވީ ވަގުތު
ހަސަން ރަޝީދު
މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ރަމީޒު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރަމީޒު ނިޔާވެފައިވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. ރަމީޒަކީ …
މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އިންޑިއާގެ މަހުޖަނު މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ހަގު ދަރިފުޅު އާނަންތު އަމްބާނީގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގެންފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން …
އާނަންތުގެ ކައިވެނި ހަފުލާގައި ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ނުއަގުގައި ދޯންޏެއް ހިފި ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލް މީޑީއާގައި ފަތުރަމުންދާ ވާހަކަތައް ފެނަކަ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ. ފެނަކައިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ، އެ ކުންފުނިން އެކި …
ނުއަގުގައި ދޯންޏެއް ހިފި ވާހަކައަކީ ދޮގެއް: ފެނަކަ
ހަސަން ރަޝީދު
ލިއޯ ޓްރޭޑިން އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމާއި ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރާވައި ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ރާއްޖޭގެ …
ލިއޯ އިން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ދަރިވަރުންނަށް އިމާމުވެ ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް "ނަމާދު ކިލާސް" ގެ ނަމުގައި ފޭދޫގައި އިފުތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ހަސަން ޒަރީރުގެ އިސް …
އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާނެ ދަރިވަރުން ފޭދޫގައި ތަމްރީނު ކުރަނީ
އަހުމަދު އަދްޝަން
މާލޭގައި މާރާމާރީ ހިންގި ޒުވާނުންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި އެވެ. މި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 5 ޒުވާނެކެވެ. އެއީ 19 އަހަރުގެ މީހަކާއި، 20 …
މާރާމާރީ ހިންގި 5 މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫން ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން މިއަދު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. ކައުންސިލުން ބުނީ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ މަޝްވަރާތަކާއި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި …
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކުގައި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންގެންދާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގައި، ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާ ސިޓީގައި ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ ގިނަ ބައެއްގެ ހަށިތައް ހޯދައިވެއެވެ. ޣައްޒާސިޓީގެ ބޮޑުބައެއް އިޒްރޭލު ސިފައިން …
ފަލަސްތީނުން ޝަހީދުކުރި ބައެއްގެ ހަށިތައް ހޯދައިފި
އައްޑޫ ލައިވް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ވަލުތެރޭ ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފައިވަނީ ހިތަދޫ، ސީޝެލްސް ރެސްޓޯރެންޓް ކުރިމަތީ …
ހިތަދޫގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި
އައްޑޫ ލައިވް