Last Updated: May 22, 00:12
Wednesday, May 22, 2019
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ވިހެއުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައި އެއް ދުވަސްވީ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ …
ކުއްޖާ މަރުވީ އިހްމާލަކުންތޯ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަނީ
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންކިއުބޭޓަރ އެއް ނެތުން މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް(މަވޯޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ބަނޑަށް 7 …
"އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި އިންކިއުބޭޓަރ އެއް ނެތުން މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން"
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބިދޭސީން ކޮށްދެމުން އެދާ ބުރަމަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެމީހުންނަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވާން އެބަޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ …
"ބިދޭސީން ކުރާ ބުރަމަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެމީހުންނަށް އަޅާލައި އޯގާތެރިވާން އެބަޖެހޭ"
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އަލްހާން ފަހުމީ ދިވެހި އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ މިހާރުގައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ އެއީ ހުސް ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ވާހަކަތައް ކަމަށާއި ޝަރީޢަތުން މައްސަލަ ބަލާ ނިމުނީމަ …
ނިޒާރު އަލްހާނަށް: މިގައުމަކީ "ގަބުރެއް" ނޫން، މިއީ ދިރިއޮތް ގައުމެއް
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ރޭޕްފަދަ މައްސަލަތައް ރަނގަޅަށް ބަލައި، ކުށްވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދާ އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިއްމު ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ރޭޕްފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި އަވަސް ފިޔަވަޅު އެޅުން މުހިއްމު: ޝެއިޚް ޒައިދު
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ގައުމަށް ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޕީއެންސީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަދި ލ.ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ(އަދުރޭ) ގޮވާލައްވަފިއެވެ. އަބްދުއްރަހީމް މިކަމަށް ގޮވާލައްވާފައިވަނީ …
ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ޕީއެންސީއާއި ގުޅުމަށް އަދުރޭ ގޮވާލައްވައިފި
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހުޅުމާލެއިން ދެ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 37 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 28 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި އަދި 25 އަހަރުގެ އަންހެނެއްކަމަށް ފުލުހުން …
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހުޅުމާލެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކިތަންމެ ގިނަ ރިފްލެކްޓާސް ހަރުކުރިޔަސް އެއަށް އަލިއެއް ނޭޅާހާ ހިނދަކު މަގު އޮންނާނީ އަނދިރިކޮށް ކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން އައްޑޫ ލިންކް …
ރިފްލެކްޓާސް ހަރުކުރިޔަސް އެއަށް އަލި ނޭޅޭނަމަ މަގު އަނދިރިވާނެ: ކައުންސިލް
ހަސަން ރަޝީދު
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަމުން އަންނަ "ވާރލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ"ގެ 72 ވަނަ ބައްދަލުވުން ސްވިޒްލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަހަރުގެ ހެލްތު އެސެމްބްލީގައި …
ވޯލްޑް ހެލްތު އެސެމްބްލީ ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްރީލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ސްރީލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތިލަކް މަރަޕަނާ، ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ދެއްވައިފިއެވެ. ލަންކާގެ …
ދިވެހިންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ލަންކާ
ހަސަން ރަޝީދު
ތުއްތު ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ "ބޭބީ އިންކިއުބޭޓަރ" ނެތިގެން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ފޮނުވާލި ކުއްޖާ ނިޔާވީ ފްލައިޓް މަތީގައި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ހިތަދޫ …
ކުއްޖާ ނިޔާވީ ފްލައިޓް މަތީގައެއް ނޫން: އެޗްއާރްއެޗް
ހަސަން ރަޝީދު