Last Updated: October 1, 12:15
Sunday, October 1, 2023
ގައުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަވާނީ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކަމަށް އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ތާރީހީ ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން …
ގައުމު ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބާރު ސްޕީޑުގައި: މުއިއްޒު
ހަސަން ރަޝީދު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މިއަދު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނާކާމިޔާބީއަށްފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް …
ރައީސްގެ މަރުހަބާ މުއިއްޒަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ޖަލަށްލާފައިވާ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ސަރުކާރަށް …
ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށް، ދައުވާތައް އަނބުރާ ގެންދޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ. ނަޝީދު މިކަމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް، ރައީސް …
އެމްޑީޕީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ފުރައްސާރަ ނުކުރާތި: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ވެސް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފި އެވެ. މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ، މިއަދު ބޭއްވި …
ރިޔާސީ އިންތިހާބު މުއިއްޒު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގދ. ވާދޫގައި ވޯޓްފޮށި ފަޅާލި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އޭނަ ހައްޔަރުކުރީ ވޯޓްލާން ގޮސް، ވޯޓްފޮށި ފަޅާލި ކަމަށް ބުނެ …
ވާދޫގައި ވޯޓްފޮށި ފަޅާލި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އަހުމަދު ވަހީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައްޑޫ ދެ މެމްބަރަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް އެކަމުގައި ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަން ބުނެފި އެވެ. އިންތިހާބުގެ …
މާރާމާރީތަކުގައި އިދިކޮޅުގެ ބައިވެރިވުމެއް ނޯންނާނެ
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލި ވަގުތު ހަމަވެ، ވޯޓުލާން ކިޔުއަށް އެރުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ވޯޓުލާ ބައެއް މަރުކަޒުތަކުގެ ކިޔުޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް ވޯޓުލާން …
ވޯޓު ކިޔު ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ކުރިއަށްދާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ހައްގުވާ 70 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓުލައިފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މެންދުރު 3 ޖެހުމާ ހަމައަށް …
މިހާތަނަށް 70 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓު ލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގައުމީ ހިދުމަތުގައި އަބަދުވެސް ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލެއްވުމަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ފައިސަލް …
ގައުމީ ހިދުމަތުގައި ދެމި ހުންނާނަން: ފައިސަލް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި މިއަދު ގޭންގުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވުމުން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ޖިނާއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ ގުރޫޕްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް …
ގޭންގުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވުމުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހުމަދު ނަރީޝް, ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުالله އަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީން ބުނީ މިނިސްޓަރު އިމްރާން …
ނަރީޝް, މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް އިންޒާރު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝަރީފަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މާލޭގެ މަންހަޓަން ބިޒްނަސް ހޮޓެލް ތެރޭގައެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވާ …
މެންބަރު ޝަރީފަށް ވެސް ހަމަލާ ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަން ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 52 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އީސީން ބުނެފައިވަނީ މެންދުރު …
52 ޕަސެންޓް މީހުން ވޯޓު ލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދަށް ބަޔަކު މިއަދު ހަަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އޭނަ އަށް ގްރޫޕެއްގެ ބަޔަކު …
ފޭދޫ މެމްބަރަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދީގެން ފަރުވާ ދެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
ލ. ފޮނަދޫގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ފޮއްޓެއްގައި ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވޯޓުލުން މެދުކެނޑުމަށްފަހު އަލުން ވޯޓުލާން ފަށައިފިއެވެ. ފޮނަދޫގެ 3 ނަންބަރު ވޯޓުފޮށީގެ ވޯޓުލުން މެދުކެނޑުނީ ވޯޓު ކަރުދާސް …
ވޯޓުލުން ހުއްޓުނު ފޮނަދޫ ފޮށިގައި ވޯޓުލުން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން