Last Updated: March 29, 13:58
Wednesday, March 29, 2023
ރޯދަ މަހު ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ …
ރޯދަ މަހު ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: ބޮންޑޭ
ހަސަން ރަޝީދު
އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން ދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ނިޔާވެފައި ވަނީ އަލް-އައިން ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާސްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާއަށް ގޮސް ހުރި އައްޑޫ ހިތަދޫ ހިޖުރަ، …
އުމްރާ އަށް ދިޔަ ހިތަދޫ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން މަގު ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި މީދޫގެ ގެއެއްގެ ފާރު ވެއްޓި ގޭގެ އިމާރާތަށް ގެއްލުން ވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުގެ …
މަގު ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި މީދޫ ގެއެއްގެ ފާރު ވެއްޓިއްޖެ
މޫސާ މަތުލޫބް
މާލޭގައި އޮފީހެއް ފަޅާލައި 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރީގައި ހުރި އޮފީހެއް ފަޅާލައި 7 ލައްކަ …
އޮފީހެއް ފަޅާލައި 7 ލައްކަ ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ގަވަރމެންޓް އީ-ލެޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (ޖެމްސް)ގެ އައު ވަރޝަން، ޖެމްސް ވަރކް ސްޕޭސް ތަޢާރުފް ކުރެއްވުމާއި ލިޔެކިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ …
ޖެމްސް ވޯކް ސްޕޭސް ތައާރަފް ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަދިވެސް "ބޮޑު ނަމަކީ" ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކަމަށް މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
ނަޝީދަކީ ސިޔާސީ މައިދާނުގެ ބޮޑު ނަން: އިންތި
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ވެސް ކްރިކެޓް ޕިޗެއް އޮންނަ ފުވައްމުލަކުގައި ނެޗްރަލް ކްރިކެޓް ޓާފެއް އަޅައިދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓަރެސްޓް (އީއޯއައި) ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކްރިކެޓް ބޯޑް …
ފުވައްމުލަކުގައި ނެޗްރަލް ކްރިކެޓް ޓާފެއް އަޅަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ބުނީ ރަންވޭ ބަންދު ކުރީ އެއާޕޯޓަށް މިއަދު …
ވެލާނާ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޔޫއޭއީއިން ރާއްޖެއަށް އިފްތާރު ޕެކޭޖްތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫއޭއީ ސަރުކާރުން އިފްތާރު ޕެކޭޖްގެ ޖުމްލަ 100 ޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ޕެކޭޖްތައް …
ޔޫއޭއީއިން ރާއްޖެއަށް 100 އިފްތާރު ޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ އެކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ މައި އިމާރާތާއި ގުޅޭ ގޮތަށް އައު 3 ބުރީގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރުމަށް ބީލަމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް …
ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން އޭއީއެޗަށް އާ އިމާރާތެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ތިލަފުށިގެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތިލަފުށި ފޭސް 2 ގެ ބިން ހިއްކުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ހޯމަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ތިލަފުށިއަކީ …
ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި
މޫސާ މަތުލޫބް
ށ. ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލާ ބްރިޖްގެ ފައުންޑޭޝަން އަޅަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އެމްޓީސީސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ ށ. ކޮމަންޑޫ …
ކޮމަންޑޫ-މަތިކޮމަންޑޫ ބްރިޖްގެ ފައުންޑޭޝަން އަޅަން ތައްޔާރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްފިނަމަ ވިޔަފާރިތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަމީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާފަންނު …
ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗަކޮށްފި ނަމަ ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހައިކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ހަތަރު ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން ވަގުތު ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު …
ހައިކޯޓު ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ފަރާތެއް ކުރިމަތިލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް) ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުﷲ ސައީދު އައްޔަނު ކުރުމަށް ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން …
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު އައްޔަނު ކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ނިމެންދެން، ކްރިމިނަލް …
ފުއްގިރި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލަން ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން