Last Updated: September 18, 22:21
Thursday, September 19, 2019
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ޗައިނާއަށް ކުރަމުން ގެންދާ ތުހުމަތަކެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު …
ޗައިނާ ސަފީރު ނަޝީދަށް: ޗައިނާއަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްގެން ލިބޭނެ މޮޅެއް ނެތް
މުހައްމަދު އައިމަން
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގައި އިންޑިއާގެ ދީނީ ހަފްލާއެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގައި …
ސްކޫލެއްގައި ހިންދޫ ދީނުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގި މައްސަލަ ފުލުހަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް މިފަހަރު ހައްލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ޔޫސުފް ރަފީއު …
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް މިފަހަރު ހައްލު ކުރާނަން: ފައްޔާޒު
މުހައްމަދު އައިމަން
ތިން ރަށެއްގައި ކުނި އަންދާނެ އިންސިނެރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި އިންސިނެރޭޓަރު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ މެކްސްޓާ މޯލްޑިވްސްއާ …
ތިން ރަށެއްގައި އިންސިނެރޭޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަހަރު ނިމޭއިރު މިފްކޯއަކީ ގެއްލުން ނުވެ ހިންގާ ކުންފުންޏަކަށް ހައްދަވާނެކަމަށް މިފްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިފްކޯގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތުދެއްވަމުން އެސްޓީއޯގެ …
މިއަހަރު ނިމޭއިރު މިފްކޯއަކީ ގެއްލުނުވާ ކުންފުންޏަކަށް ހަދާނަން: އަމްރު
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަަށް ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ޔުނެސްކޯއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސް މިގޮތަށް ނިންމަވާފައި ވަނީ މިއަދު …
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލައް ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވަކަށް ހަދަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް، އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު …
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރަން ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީން) ހިންގި 4.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނެއް ހިންގިކަން ފަޅާ އަރައިފިއެވެ. މިކަން ފަޅާ އެރީ ސައިންސް އެންޑް …
އެންސީއައިޓީގެ ތެރެއިން ހިންގި ބޮޑު ވައްކަމެއް ފަޅާ އަރައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުފެ ފުރުޞަތު ސަރުކާރުން ހުޅުއްވައިލައްވައިފިއެވެ. މި ފުރުޞަތު ހުޅުއްވާލައްވާފައި ވަނީ މިއަދުން …
މީރާގެ އިސް ދެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫފޭދޫގައި އިއްޔެ ހަވީރު ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މީހާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ކަމަށް …
އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާ އޮތީ ވެންޓިލޭޓަރުގައި
ހަސަން ރަޝީދު
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޗައިނާއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ޗައިނާގެ ނައިބު ރައީސް ވަންގް ގިޝަން އާއި …
މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސް ފިލަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
ފިލަން އުޅުނު ކަމަށް އަދީބު އިއުތިރާފު
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް ހުޅުވަން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ހުރި 13 ގަނޑު ފޮށި އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. …
އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮށިތަކެއް ގެނެސްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވަނިކޮށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ފިލައިގެންދިޔަ މައްސަލާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އަށް އިއުތިރާފް ވެފައިވާތީ ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި …
ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަދީބަށް ހުކުމް އިއްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
‎ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހުގައި ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތައް ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވެނީ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. …
އިސްލާހުގައި ހައްގުތައް "މާބޮޑަށް" ހަނި ނުުކުރަން: ސަރުކާރު
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލައި އިންސާފުން އެކަން ކުރުމަށް އުފެއްދި ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސަކަށް ހުންނެވި މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދުނާނާއި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު …
ފްލެޓު ކޮމެޓީން މުއިއްޒާއި ތޮލާލު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން