Last Updated: November 30, 13:21
Wednesday, November 30, 2022
ހުޅުމާލެ ނިރުޅޮމަގުގައި ހުންނަ ބިއުޓީ ސްޓްރީޓް ފިހާރައިން ސެންޓުފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 12،000ރ. ޖޫރިމަނާއެއް ދެއްކުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން …
ސެންޓުފުޅިއެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު 12،000ރ. ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
މަކިޓާ ޕަވަރ ޓޫލްސް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއް ފަރުމާކޮށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ މަކިޓާ ޕަވާ ޓޫލްސް ވައުޗަރެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް އެސްޓީއޯ އިން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެސްޓީއޯއިން ފަށާފައިވާ 'މަކިޓާ …
ވަޑާން ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓީއޯ އިން މުބާރާތެއް
މޫސާ މަތުލޫބް
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ސަރުކާރަށް ފާޑު ވިދާޅުވުން ހުއްޓާލައްވައި ރާގު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާއަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. …
ނަޝީދު ދޫކޮށް މީކާއިލް ރައީސް ސޯލިހް ފަޅިއަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގައި ހުރި ގަރާޖްތައް ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދިނުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން ނިންމައިފިއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ މާލޭގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ …
މާލޭގެ ގަރާޖުތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ދެނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި އެވެ. މި ފައިސާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި …
އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ބޯޑަރ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމަށް 23 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭ މިލިއަަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މެންބަރުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ. މޯލްޑިވްސް ބޯޑަ މައިލްސް …
ބޯޑަ މައިލްސް އަށް މިލިއަން މެންބަރުން
މޫސާ މަތުލޫބް
ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ރާއްޖެ އަރައިގަތުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއި އެކަމުން ހޯދި ކުރިއެރުންތަކަށް ސިންގަޕޫރުން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ސިންގަޕޫރުން ރާއްޖެ އަށް އަލަށް …
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް މަަސައްކަތަށް ސިންގަޕޫރުން ތައުރީފު
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޓެކްސްތައް ބޮޑުކުރުމުން ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަގީރުވެގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރްއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ. ޓީޖީއެސްޓީ 12 ޕަސެންޓުން 16 …
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުން ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަގީރުވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބަންގުލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުންހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ މިހާރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ ފުލުސް މީހާ އަބްދައްރަހުމާން ރަފީއު (ދޮންދިގު) ގެ އަދަބު …
ދޮންދިގުގެ އަދަބު ލުއިކުރަން އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަލް (ރިޓަޔާޑް) މުޙައްމަދު ފައްޔާޒް ގިލާނީ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހށް މިއަދު އަރުވައިފި …
ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
ހުޅުމާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ އުސްމިން 8 ފްލޯ ހަމައަށް އިތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަަ ދިނުމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. …
ހުޅުމާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން 8 ބުރިއަށް ހުއްދަ
މޫސާ މަތުލޫބް
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޢޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައި އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ. މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރާ މި އުސޫލަކީ ރައީސް އޮފީހުން އެކުލަވާލި …
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދޭ އުސޫލެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ގަން އެއާޕޯޓުން މިއަދު ފެށި އޯޕަން ޑޭ އަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ. އެއާޕޯޓުން ލިބެން ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކާ …
ގަން އެއާޕޯޓްގެ އޯޕަން ޑޭ ކުރިއަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އައްޑޫ ގަމުގައި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ އިން ބާއްވާ މި ތަމްރީނުގައިގެ ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ …
ގަމުގައި އަސްކަރީ ތަމްރީނެއް ބާއްވަނީ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
އައްޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޔޫތު ކޭމްޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ކޭމްޕަކީ ކައުންސިލާއި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އަންނަ މަހުގެ 4-8 އަށް ބާއްވަބް …
އައްޑޫގެ ޔޫތު ކޭމްޕަކަށް ހުޅުވާލައިފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އުފާވެރި އާއިލާތައް ބިނާކުރަން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޖެންޑަ މިނިސްޓްރޫގެ ގެވެށި ގުޅުން ކެންޕެއިންގެ ތެރެއިން …
މަސައްކަތް ކުރަނީ އުފާވެރި އާއިލާތައް ބިނާކުރަން
އައިޝަތު ނަޒާހަތު