Last Updated: January 21, 15:04
Friday, January 21, 2022
ބ. ކަމަދޫ އަދި ގއ. ދާންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ދާންދޫ ބަނދަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 485 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް 70.8 …
ދާންދޫ އަދި ކަމަދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އެއާޕޯޓްގެ އޭޕްރަން މަތީގައެވެ. އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ އެއާޕޯޓްގެ މުވައްޒަފުން އުފުލާ ވެހިކަލެއް …
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފިލިޕީންސްގެ އަންހެން ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ މާވިން އެސްވައި ވާގަސްގެ ބަންދަށް …
ނަރުހުގެ މަރު: މާވިންގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޗާޕްކުރެވޭ ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ކުށްހުރިތޯބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައި އެކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހްމަދު ޒާހިރު …
ފޮތްތަކުގައި ހުންނަ ޤުރްއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ ކުށްހުރިތޯބަލައި ފާސްކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ މުދައްރިސުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ޔަޤީންވާންޖެހޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީން ދެކޮޅުކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެމްޑީޕީން ނެރެފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލު މަދަރުސާތަކުގައި އުނގަންނައިދެއްވުމަށް މުދައްރިސުން ކުރިމަތިލައްވާއިރު އެއީ ކޮންބޭފުޅުންނެއްކަން …
ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭއިރު، ޓީޗަރުން މޫނުބުރުގާ އެޅުމާ އެމްޑީޕީން ދެކޮޅުކަން ހާމަކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އުުފުލި ހަ މީހުންގެ ތެރެއިން ކުށް ސާބިތުނުވި ހަތަރު މީހުންގެ …
ޔާމިންގެ މަރާލިކަން ސާބިތުނުވި މީހުންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ނިޔަތް އެބަ އޮތް: ޕީޖީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޯޓުތަކަކީ މިހާރު ހުކުމް ގަނެ ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ މެމްބަރު އަބްދުލްމާނިއު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރޭ "ރާއްޖެޓީވީ" …
ކޯޓުތަކަކީ މިހާރު ހުކުމް ގަނެ ވިއްކާ ފިހާރަތަކެއް ނޫން: ޖޭއެސްސީ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ ދެ މީހަކު މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އައްޑޫލައިވްއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކަކު ނިޔާވީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން …
ކޮވިޑްގައި މިއަދު ދެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރާއްޖެއިން އިތުރު 2137 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 1219 މީހުން ނިސްބަތްވަނީ މާލެ ސަރަހައްދަށް …
ކޮވިޑް ނަމްބަރު 2،000 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ. މި …
ޔާމީން މަރާލި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ބުރިޖު މަތީގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާވި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވެފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. …
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، "މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް"ގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ116 ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އުފެއްދެވި މި …
ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސާވޭތައް ކުރަން އިދާރާއެއް އުފައްދަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި ދެ މީހުން މަރުގެ ހުކުމުން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ …
ޔާމީންގެ މަރު: ކުށް ސާބިތުވެ ދެ މީހުން މަރުގެ ހުކުމުން ސަލާމަތްވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފިލިޕީންސްގެ އަންހެން ނަރުހެއް ކަމަށްވާ މޭރީ ގްރޭސްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ދެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފެށުމަށް ކްރިމިނަލް …
ނަރުހުގެ މަރު: މާވިން އާއި ލަމްހާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
މާފުށީ ޖަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 81 އަށް އަރައިފި އެވެ. ކަރެކްޝަނުން ބުނީ މާފުށި ޖަލުން މިހާތަނަށް 76 ގައިދީއަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި …
މާފުށި ޖަލުން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 80 އިން މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެފައިވާތީ ހއ. އުތީމު ގަނޑުވަރުގެ ހިދުމަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. ޘަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުން މިއަދު ބުނީ ޤައުމީ …
ކޮވިޑު ފެތުރޭތީ އުތީމު ގަނޑުވަރު ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު