Last Updated: April 6, 21:07
Monday, April 6, 2020
އެއް މަސް ދުވަހަށް ވާވަރަށް ކުޑަކުދިންގެ ކޮންމެ މަރުކަޒެއްގައި ވެސް ކާބޯތަކެތި ހުންނާނެ ކަމަށް، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ …
އެއް މަސް ދުވަހަށް ވާވަރަށް މަރުކަޒުތަކުގައި ކާބޯތަކެތި ހުންނާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ތިބި ބަންގްލަދޭޝްގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުންވެގެން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ …
ބަންގްލަދޭޝްއަށް ދާން ބޭނުންވެގެން 300 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރ.އިންނަމާދޫގައި ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދިނުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 48 އަހަރާއި 38 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް …
ބިދޭސީއަކަށް ހަމަލާދިނުމުން ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
15 ރިސޯޓަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދީފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް …
15 ރިސޯޓަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ވަގުތުގެ ތެރޭގައި ބޭރުގައި އުޅުނު މީހަކު 1،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް …
ކާފިއު ވަގުތުގައި ބޭރުގައި އުޅުނު މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަލަމްޕޫރުގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ގެނައުމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރާ ދަތުރުގެ ޓިކެޓު 400 …
މޯލްޑިވިއަން މެލޭޝިއާ ފްލައިޓް: ޓިކެޓެއްގެ އަގު 400 ޑޮލަރަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.   ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެމުންދާ …
ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތުން ފޮނުވާލުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ނެރުނު ސާކިއުލާގެ ސަބަބުން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ …
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ނެރުނު ސާކިއުލާއިން މުސްތަގިއްލު ކަމަކަށް އަސަރެއް ނުފޯރާ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކުގައި މިހާރު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ވަންނަ އާމްދަނީ އަކީ ފަތުރުވެރިކަމުން ވަންނަ އާމްދަނީ ނޫން ގޮތަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދަނޑުވެރިކަން …
ރަށްރަށުން ބިން ދޫކުރާ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއި އެކުގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވުމާއި ގުޅިގެން ކައިވެނި ކޮށްދިނުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އެކަން ކުރަން ފެށުމަށް ފެމެލީ ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. …
މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކައިވެނި ކޮށްދޭން ފެމެލީ ކޯޓުން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ސްރީ ލަންކާގައި މިވަގުތު ތިބި ދިވެހިންނަށް ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 8.9 ޓަނުގެ ތަކެތި ލިބިފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން ބުނެފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން އިން …
މޯލްޑިވިއަންގެ އެހީގައި ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް 9 ޓަނުގެ ކެއާ ޕެކޭޖު ފޮނުވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް19 ފެނިފައިވުމާއި ގުޅިގެން މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ނުބޭއްވުމުގެ ސަބަބުން، މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ދަންމާލުމަށް ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު …
ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދަންމާލަން ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ސަރުކާރުގެ ޝިޕިން ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް)ގެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މި ބޯޓު މިހާރު ވަނީ މާލޭގައި ބަނދަރުކޮށްފައެވެ. މި ބޯޓު ރާއްޖެ އައީ …
ގައުމީ ޝިޕިންލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ސަރުކާރު ބަންދުނަމަވެސް ދޭން ނިންމައިފިއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އިން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި …
ސަރުކާރު ބަންދު ނަމަވެސް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދޭން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން މާލޭހިޔާ 2 ފުރަގަހުން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި ގާއިމުކުރި ޓްރެވެލާސް ކްލިނިކް، ފްލޫ ކްލިނިކްއަކަށް ބަދަލުކޮށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އައިޖީއެމްއެޗުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި …
ޓްރެވެލާސް ކްލިނިކް ފްލޫ ކްލިނިކަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސޯދީ ކޮމިޓީން ހަތަރު ވަޒީރަކާ ބައްދަލުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ މުޅީންވެސް …
އޮންލައިންކޮށް މިނިސްޓަރުންނާ ސުވާލުކުރަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް