Last Updated: September 21, 22:05
Tuesday, September 22, 2020
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި ބަންދު މީހުންނަށް ވަކީލުންނާއި ބައްދަލު ނުކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ. …
ވަކީލުންނަށް ޖަލަށް ގޮސް ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ދީފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކޮށްފައިވަނިކޮށް ހައިކޯޓުން ދޫކޮށްލަން ކުރި ހުކުމުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފިއެވެ. ޔާމީންގެ …
ޔާމީންގެ އެކައުންޓްތައް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 22 މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފިއެވެ. މި މައްސަލަ …
ފެނަކަ އަށް ތުހުމަތުކުރާ 22 މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ދެ މައްސަލައެއް މިހާރުވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ …
ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތަކުގައި ހުރި ފައިސާއާ ގުޅޭ ދެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރުމަކީ ފުލުހުން ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ފްރީޒްކުރި …
އެކައުންޓުގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހުރުމުން ކަންބޮޑުވާކަށް ނުޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމްއެމްސީ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް މީގެކުރިން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައި …
މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައިޖީއެމްއެޗަށް 39 ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗް އިން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުންނާއި ސީނިއާ ރެޖިސްޓަރޑް ނަރުހުންނާއި ކްލިނިކަލް ނަރުހުންނެވެ. މި ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގެ …
އައިޖީއެމްއެޗަށް 39 ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ށ.ފުނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެ މިއަދު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުނަދޫ ކޯވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިނުމަށްފަހު މިއަދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ނ.މާޅެންދޫން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހެކެވެ. …
ފުނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދިން ދެ މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ފެނަކައިން ވައްކަމެއް އަދި ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އޭނާއަށް 27 ތުހުމަތެއްކޮށް އެންޓި …
ފެނަކައިން ވައްކަމެއް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާނެ: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ހއ. ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓުގެ ފަސިންޖާ ޓަރމިނަލް އަދި ފަޔަރ ބިލްޑިންގް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ …
ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ފަސިންޖާ ޓާމިނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ ހުޅުމާލެ ކޮވިޑު ފެސިލިޓީގައި ފަަރުވާ ދެމުން ދިޔަ 90 އަހަރުގެ …
ކޮވިޑު ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެެއްސަކު މަރުވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލްގެ ގްރޭޑު 7ގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ މަރިޔަމް މިނާ މުހައްމަދު ސަލީމަކީ އަބަދުވެސް މޫދާއި ރައްޓެހި ކުއްޖެކެވެ. ފެތުމާއި މޫދު ކުޅިވަރަށް ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމަށް ހުންނަ …
މިނާ، އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައި ކަނޑުގެ އަޑިއަށް ފީނަނީ!
އަލީ ހުޒާމް
ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ޖެހޭއިރު އިންޑިއާ އަބަދުވެސް އޮންނަނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް …
ރަހުމަތްތެރިއަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ވަގުތަކު އިންޑިއާ އޮވޭ: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތްތެރި އަދި ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނައިބު ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް މުހިންމު …
ސަރުކާރުން އިސްކަންދެނީ ޒުވާނުން ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހަދަން
ހަސަން ރަޝީދު
މަސްވެރިން ކިރާ މަހަށް މަސް ކުންފުނިތަކުން ދެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގަށް ސަރުކާރުން ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ އިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި 7 ރުފިޔާއަށް ގަންނަމުން …
މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކުންފުނިތަކަށް ގަނެވޭނެ އަގަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކަޅުބިލަމަހުގެ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައި ބާނާ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން މުރާޖައާކޮށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ފިޝަރީޒް …
ކަޅުބިލަ މަހުގެ މަސްވެރިކަމުން ބާނާ މަސް ގަނެވޭނެ އެންމެ ދަށު އަގު ކަނޑައަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު