Last Updated: July 10, 16:47
Friday, July 10, 2020
ގއ. ވޮޑެމުލާ ކިޔާ ރަށެއް ނުދަންނަ ކަމަށާއި އަދި ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ގުޅީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއެއް ހޯދަން ނޫން …
ވޮޑެމުލާ ކިޔާ ރަށެއް ނުދަންނަން، އަދީބަށް ގުޅީ ކެމްޕެއިނަށް ލިބުނު ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން
މުހައްމަދު އައިމަން
ސިބްކޯ އިން އަލަށް ތައާރަފު ކުރާ ފްލޯޓިންގ ފިހާރައަށް ކެޕްޓަނަކު ހޯދަން އެކުންފުނިން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފްލޯޓިންގ …
ސިބްކޯގެ ފްލޯޓިންގ ފިހާރަ އަށް ކައްޕި އެއް ހޯދަނީ
އަމީރާ
އާސަންދައިގެ ދަށުން ނޫނަސް ކްރިޓިކަލް ފަރުވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޑިއާއިން ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް އެޤައުމަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެގައުމުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.  ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ކްރިޓިކަލް ކެއާ ބޭނުންވާ …
އާސަންދައިގެ ދަށުން ނޫނަސް ކްރިޓިކަލް ފަރުވާ ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިންޑިއާ އަށް ދެވޭނެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެއަކީ ރުބެއްލާ ނެތް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ނިންމައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ …
ރާއްޖެއަކީ ރުބެއްލާ ނެތް ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ދައުލަތުން ކުޑަކުދިންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު …
ދައުލަތުން ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރަށް ސަމާލުވުމަށް ގޮވާލާ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެކަން ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށޤް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު …
ކަންބޮޑުނުވޭ މެންބަރުން ފެއިލްނުވާކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރޭ: ނަޝީދު
މުހައްމަދު އައިމަން
މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެެފް އިން ބުނީ އެ ދޯނީގައި 13 ފަޅުވެރިން ތިބި ކަމަށެވެ. "ދިރުން-04" ނަމަކަށް ކިޔާ އެ …
މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހި ގައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް ރައްޔިިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ހެދޭ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ގާއިމުވެފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ގައުމީ ތަރައްގީގެ ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ހަދަން ޖެހޭ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަކީ އާދައިގެ ރޯނގާއެއް ކަމަށް ބުނެ މާސްކު އަޅަން ވެސް ދެކޮޅު ހެދި ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ބޮލްސޮނާރޯ ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ބޮލްސޮނާރޯ …
ބްރެޒިލްގެ ރައީސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި އިތުބާރު ހުރި މަގާމެއްގައި ހުރި މީހަކު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކ. މާފުށީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އެ …
ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މާފުށީގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ތަޞްދީޤް ކުރައްވައިފިއެވެ. ‏ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މި …
ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ޕޯޓަށް ގެންނަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން އެ ޕޯޓުތަކަށް ގެންނަ ދުންފަތުގެ …
އައްޑޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ޕޯޓަށް ގެންނަ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޕްރޮސިކިއުޓަރު ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސައިން ޝަމީމްއާ ހިއްސާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ޕީޖީ އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ނިކުމެވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު …
އިދިކޮޅުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޕީޖީއާ ހިއްސާކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރަން ދިޔަ މީހަކު ފޯނު ނުދީ ހަލާކުކޮށްލުމުން އެއް އަހަރާއި 12 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ 2007 …
ފުލުހުންނަށް ފޯނު ދޭން އިންކާރުކޮށް ހަލާކުކޮށްލި މީހަކު ޖަލަށް
އަހުމަދު ނަސޫހް
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު، ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން ހުއްޓުވިނަމަ ފީފާއިން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރާނެ ކަމަށް ޔޫތް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގަވާއިދާއި …
ފުލުހުން ފޮނުވައިގެން އިންތިޚާބު ހުއްޓުވިނަމަ މާ ގޯސްވީސް: މަހްލޫފް
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިތުރަށް ރައްޔިތުން ފެލުމަށް ތާއީދު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖާބިރު މިހެން …
މިވަގުތު ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފެލުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން: ޖާބިރު
އަހުމަދު ނަސޫހް