Last Updated: December 16, 14:26
Monday, December 16, 2019
ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަތައް ރިވިއުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ދައުވާ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ތަހުޤީޤު މަރުޙަލާގައި ނުވަތަ ޝަރީޢަތުގެ …
ނުނިމި ލަސްވާ މައްސަލަތައް ރިވިއުކުރަން ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހިން މިއަދު ތިބީ ބޯދާ އާދަތަކުގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދާގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ …
ދިވެހިން ތިބީ ބޯދާ އާދަތަކުގެ އަޅުވެތިކަމަށް ދާގޮތަކަށް ނޫން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންޑިއާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ވާހަކަ ނުދަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު …
އިންޑިއާ އިން އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ވާހަކައެއް ނުބުނަން: ނަޝީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް (އޭސީސީ) އަށް ހާޒިރުކުރަން ޗިޓު ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ޑީއާރްޕީން ބުނީ މި ޗިޓު …
ޖާބިރު އޭސީސީ އަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ދެން ކައުންސިލަރުންނާ ކުރައްވާނީ ސީދާ އެމަނިކުފާނު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ "ވިއަވަތި ރާއްޖެ" …
ރައީސް ކައުންސިލަރުންނަށް: ތަރައްގީއާ ގުޅޭ ސުވާލުތައް ދެން ކުރާނީ އަޅުގަނޑު
ހަސަން ރަޝީދު
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ސޯލިހު މި ބިލު ތަސްދީގު ކުރެއްވީ ލޯކަލް ކައުންސިލަތަކާއެކު …
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހް ގެނައުމުގެ ބިލު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ބަލްގޭރިއާ އާއި ޑެންމާކް އަދި ރިޕަބްލިކް އޮފް އަޔަލެންޑުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރުން އެބޭފުޅުންގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް މިއަދު …
ތިން ގައުމެއްގެ ސަފީރުން ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންޑިއާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް …
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ގއ.ދާންދޫގެ 10 ގެއަކަށް ފެން ވަދެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި …
ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ދާންދޫގެ 10 ގެއަކަށް ފެން ވަދެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ހަނގުރާމައަށް މީހުން ފޮނުވުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މުހައްމަދު އަމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު …
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަމީން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެއްވެސް ގައުމަކާ ޖައްސާލައިގެން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާދަމް ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އިންޑިއާގެ …
އެއްވެސް ގައުމަކާ ޖައްސާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
34 ވަނަ އިންފޯފިޝް ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފިޖީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް ސެމީ ކޮރޮއިލަވެސައު، ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އިންފޯފިޝް ގަވަރނިންގ ކައުންސިލް …
ފިޖީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށްތަށް ތަމްސީލުވާ ގޮތަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ކައުންސިލަރުންނާއެކު މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. "ވިޔަވަތި ރާއްޖެ" …
ރައީސްގެ ދައުވަތަކަށް 200 ކައުންސިލަރުން އެއް މޭޒަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިއަދު ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް ފެށުން ފަސްކޮށްފިއެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ނުފެށުނު ނަމަވެސ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތައް ފަށައިގަތުމަށް ވާންޖެހެ ތައްޔާރީތައް …
އައްޑޫ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލު ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވެ ވަޑައިގެންފިނަމަ އެ ސިޓީ ތަރައްގީ ކުރައްވާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ކަމަށް ހިތަދޫ …
ނިޒާރުގެ ތަސައްވުރު: އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރާނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން!
ހަސަން ރަޝީދު
ސިޔާސީ ގޮތުން އަބަދު ގުރުބާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވުމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
ސިޔާސީ ގޮތުން ގުރުބާން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އައްޑޫ ތަރައްގީކޮށްދީ: ނިޒާރު
ހަސަން ރަޝީދު