Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގައި އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ވައިނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ޞިއްޙަތައް ކުރާ …
ބްރީތްލައިފް ކެމްޕޭން ރާއްޖޭގައި ލޯންޗްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ 31 މަގެއްގައި ތާރު އަޅައި ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން ބުނެފިއެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް …
ފުވައްމުލަކުގެ 31 މަގެއްގައި ތާރު އަޅަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ދެކުނުގެ ދެއަތޮޅަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވައިޓް އެލަރޓްނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ވައިޓް އެލާޓްނެރެފައިވަނީ …
ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓު އެލާޓް ނެރެފި
ފާޠިމަތު ނަޒީހާ
އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި މިހާރުދޭ 5000 ރުފިޔާ ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ގާނޫނު …
އަސާސީ ޕެންޝަން ދިހަ ހާސް ރުފިޔާއަށް ބޮޑު ކުރުމަށް ހުށަހަޅައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ހދ.މަކުނުދޫގައި މިއަދު ރާޅާ އަޅަން އުޅުނު ދެ މީހަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މަކުނުދޫގައި ރާޅާ އަޅަން އުޅުނު ދެ މީހުން މާކަނޑަށް އޮޔާދާކަމުގެ …
ރާޅާ އަޅަން އުޅުނު ދެ މީހަކު އޮޔާ ދަނިކޮށް ސަލާމަތްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ބަނގުރަލާއި އޫރުމަސް ވިއްކުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. …
ރަލާއި އޫރުމަސް ވިއްކުން މަނާކުރަން މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު 7 ފަނޑިޔާރުންނަށް އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ހުށައެޅި އިޞްލާޙު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިހާރު …
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ހަތަކަށް އިތުރުކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ޑްރަގު ކޯޓުގެ ގާޒީ މަހާޒު އަލީ ޒާހިރުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމި ސުލޫކީ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށް …
ގާޒީ މަހާޒުގެ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެހިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހަން އަލުން ފެށީ ޕާކު ކުރާނެ ތަންތަން ދެއްކުމަށްފަހު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕާކުކުރާނެ ތަންތަން ނުދައްކާ ސްޓިކާ ނުޖަހާނެ …
ސްޓިކާ ޖަހަން ފެށީ ޕާކް ކުރާނެ ތަންތަން ދެއްކުމަށްފަހު: މިނިސްޓަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވެވި މި …
ކަނޑުހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރައީސް ހޯއްދަވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ޑރ. ޕޫނަމް ކެތްރަޕާލް ސިންގް ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމާއި …
ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ރާއްޖެއިން ހޯދައިފި: ޑރ.ޕޫނަމް
މުހައްމަދު އައިމަން
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލޭގައި ދަތުރުކުރާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ …
ކަނޑު އުޅަނދު ބަަލައި ފާސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުދައިގެ އަސަރުކުރަމުންދާތީ، މިކަމަށް ކުރީބައިގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މިހާތަނަށް އުދައިގެ އަސަރުކޮށްގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ، އދ. ފެންފުއްޓާއި، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއާއި، …
އުދަ އަރާތީ ސަމާލުވާން ފުލުހުން އެދިއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖެއަކީ މައިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެޗް.އައި.ވީ އަދި ސިފިލިސް ވާސިލްނުވާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމްޢިއްޔާއިން ކަނޑައަޅައި، މިއަދު އެކަމުގެ ލިއުން ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް …
މައިމީހާގެ ފަރާތުން ދަރިފުޅަށް އެޗްއައިވީ ވާސިލްނުވާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮންމެ ޤައުމެއްގެވެސް ތަރައްޤީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ބިނާވެފައި އޮންނަނީ އެޤައުމެއްގެ ޒުވާން ޖީލު ތަރައްޤީކޮށް، ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ …
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭންޖެހުމުން ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ލައިންތައް ބިޒީ!
އަމީރާ
ރާއްޖޭގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމާ، އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް 502 ކަމަކާ ގުޅޭ ގާނޫނީ ލަފާ …
މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް 502 ކަމަކަށް ބަންޑާރަ ނާއިބު ލަފާ ދެއްވި
މުހައްމަދު އައިމަން