Last Updated: May 11, 19:04
Tuesday, May 11, 2021
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވިނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް 82.6 އިންސައްތަ އާމްދަނީ އިތުރަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މީރާއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާލާއިރު މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް …
މީރާއަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ލަފާކުރިވަރަށް ވުރެއް އިތުރު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުން ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ ސަލާމަތްނުވާކަން ކަށަވަރު ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ވައްކަމުން އެމްޑީޕީ ސަލާމަތްނުވާކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ: ޖަމީލް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކުރި ހަރަދުތައް 3.3 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް ބަލާލާއިރު މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ …
ކޮވިޑް ހަރަދުތައް 3.3 ބިލިއަނަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ޖަރުމަނަށް ގެންދިއުމަށް އާއިލާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދުގެ ބޭބެ ޑރ. …
އިތުރު ފަރުވާއަށް ރައީސް ނަޝީދު ޖަރުމަނަށް ގެންދަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކޮވިޑް-19 ގެ 38 އެކްޓިވް ކޭސް އުޅޭ ކަމަށް، ފުވައްމުލަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ފުވައްމުލަށް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ އެ …
ފުވައްމުލަކުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 38 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
މިނިވަންކަމާއެކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މައްސަލައިގެ ލިސްޓު ހާމަކޮށްފިނަމަ އެމްޑީޕީ ވުޖޫދުގައި ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ޗެނަލް13 އިން ގެނެސްދިން "ނުހައްޤުން …
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އަސްލު ލިސްޓު ހާމަކޮށްފިނަމަ އެމްޑީޕީ ފަޅައިގެންދާނެ: ޑރ. ޖަމީލް
ހަސަން ރަޝީދު
ނައިފަރުގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި ކޭސްތައް މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން އެދެވޭ މަސައްކަތެއް ކުރާތަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް …
ނައިފަރުގައި ކޭސްތައް ވަނީ އިތުރު، ސަރުކާރަށް ހައްލެއް ނުހޯދޭ
ހަސަން ރަޝީދު
މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ގއ.އަތޮޅުން އައްޑޫ ސިޓީއާ …
ދެކުނަށް ޔެލޯ އެލާޓް، 45 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސްކިތުން ފެނުނީ ދަބަހެއް ކަމަށާއި ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނު މޭޖާ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ ބިހުރޯޒް މިސްކިތް ތެރޭގައި …
ބިހުރޯޒް މިސްކިތުން ފެނުނީ ދަބަހެއް، ނުރައްކަލެއް ނެތް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި އޭނާގެ ނަން އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޭނގޭ ކަމަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް …
ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި އަޅުގަނޑުގެ ނަން އޮންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނޭނގޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެލްޖީއޭގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް …
ކައުންސިލަރުން ހުވާ ކުރުމުގެ ކަންކަން އޮންލައިންކޮށް
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އިން މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ އާޒިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި …
ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އާޒިމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމިޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމްގެ ބަދަލުގައި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ …
241 ކޮމިޓީއަށް އާޒިމްގެ ބަދަލުގައި އީވާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުނި އިތުރު ނުގެނެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައީދު މިކަމަށް …
އުނި އިތުރު ނުގެނެސް ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރަންޖެހޭ: ސައީދު
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމުގެ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖައްސަވައިފިއެވެ. ޔާމީން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖައްސަވާފަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި، ހުޅުމާލެއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު …
ޔާމީން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖައްސަވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަރާތްތައް މަގާމުން ދުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު …
ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހުން މަގާމުން ދުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި
ހަސަން ރަޝީދު