Last Updated: June 16, 14:20
Sunday, June 16, 2019
އިންކަމް ޓެކްސް ބިލް މި މަސް ނިމޭއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ޕީއެސްއެމްގެ "ރާއްޖެމިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން …
އިންކަމް ޓެކްސްގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވަކި ޕާޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ތަމްސީލު ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖަމީލު މިއަދު ކުރެއްވި …
ވަކި ޕާޓީއެއްގެ އެކްޓިވިސްޓެއް ގޮތަށް އޭޖީ ތަމްސީލުވެގެން ނުވާނެ: ޖަމީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއެކު އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ސްރީލަންކާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު …
ނައިބު ރައީސާއެކު އެމްޑީޕީގެ އިސްވެރިން ލަންކާ އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިންޖީނު ރޫމްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އަލިފާން ރޯވީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބާ އިމާރާތުގެ އިންޖީނު ރޫމުގައި ހުރި ބެޓެރިއެއްގައި …
އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބޯންގައި އޮގަސްޓް 17 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 10 ވަނަ އިންޑިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި ފެސްޓިވަލްގެ …
10 ވަނަ އިންޑިއަން ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ ޗީފް ގެސްޓްއަކަށް ޝާހްރުކް ޚާން
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބޭސްފަރުވާ އަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އިންޑިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދީބު އިންޑިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދީބު އާއެކު އޭނާގެ …
އަދީބު އިންޑިޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ދުރަށް ދިޔުމަށް ޒުވާނުންނަށް، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ ޔޫތު ލީޑަރސް ފޯރަމް ހުޅުއްވައިދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި …
ނައިބު ރައީސް ޒުވާނުންނަށް: ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާ!
ހަސަން ރަޝީދު
ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވުމަށް ނިންމެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމުގެ އާ ހުއްދައެއް އެމަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު …
އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމުގެ އާ ހުއްދައެއް ޔުމްނާ އަށް
މުހައްމަދު އައިމަން
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އަކީ މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭ ތަނަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި ސަރުކާރުން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އީޕީއޭ މިނިވަން ތަނަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް
މުހައްމަދު އައިމަން
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީން) ނިންމި ނިންމުން ދެމެހެއްޓުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީން މިގޮތަށް ނިންމިއިރު …
ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ސަސްޕެންޝަން ޖޭއެސްސީން ދަމަހައްޓައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅަން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓު އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެންބަރު މޫސާ އަންވަރު …
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އުވާލަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އައްޑޫގައި މަތީ ތައުލީމު ދިނުމަށް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، މިކަމަށް …
އައްޑޫގައި މަތީ ތައުލީމު ދިނުމަށް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ގާއިމުކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އަށް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު …
އަށް އަހަރުގެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް
ހަސަން ރަޝީދު
މާލެ ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން އަންނައިރު ބައިވެރިކުރާ ތުއްތު ކުދިންނަށްވެސް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ބައްދަލުކުރާތަން އަލުން ފަރުމާކޮށް …
މާލެ ޖަލުގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާ ތަނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލުން ބުނީ މިއީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ގާނޫނުތަކުން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)އަށް ލިބިދީފައިވާ އިޙްތިޞާސްގެ …
ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ކުރީގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިނާޔަތުގެ ބައެއް އުނިކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިނާޔަތުގެ …
މާލީ އިނާޔަތްތަކުން ބައެއް އުނިކުރުމަށް ނަޝީދު ނިންމަވައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން