Last Updated: August 22, 19:17
Thursday, August 22, 2019
މި ސަރުކާރު ބަލިކަށި ވަމުން އަންނަތަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަމުން އާދަމް …
ސަރުކާރު ބަލިކަށި ވަމުން އަންނަތަން އެބަފެނޭ: ޝަރީފް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ކޮއްތަށް ޖަލްސާ އޮންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު 14 ވަރަކަށް ހާސް ރުފިޔާ ހަރަދުކުރާކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ …
މެންބަރުންގެ ކޮއްތަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 14 ހާސް ރުފިޔާ ހަރަދުކުރޭ!
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މެދު މަޖްލިސްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަމަލު ކުރައްވަނީ ވަރަށް ދީލަތިކޮށް ކަމަށް މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފު …
އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނާއި މެދު ނަޝީދު ކަންކުރައްވަނީ ދީލަތިކޮށް: އާދަމް ޝަރީފު
އަލީ ހުޒާމް
‘ބިޒިނެސް އިންނޮވޭޝަން ވީކް’ ގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލުގައި ވިޔަފާރިއާއި ގުޅުން ހުރި ފޯރަމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އައިބޭ އާއި ޕެޓް އައިޑިއާ އަދި ކްރޯވޭ …
ފުވައްމުލަކުގައި ބިޒްނަސް އިނޮވޭޝަން ފޯރަމެއް ބާއްވަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ރައްޔިތުންގެ ހިތުން ނުފޮހެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ބަގީޗާގެ ނަން ބަދަލު ކުރިޔަސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީ ނުފޮހެވޭނެ: މުއިއްޒު
ހަސަން ރަޝީދު
މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަމުން ދިޔަ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑީޔާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ …
މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކަމުން ދިޔަ އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ނޭޝަނަލް ޝޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ. އިޖްތިމާއީ ސިއްހީ އިންޝުއަރަންސްގެ ގައުމީ ނިޒާމުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ …
އެންސްޕާ ޖެންޑާގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރަން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު ސާބިތު ކަމާއި އެކުގައި ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު …
ރައީސްގެ ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރާނަން: ގަސަމް
މުހައްމަދު އައިމަން
ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރްޕީން) ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފިއެވެ. ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ޑީއާރްޕީގެ ލީޑަރުކަމާއި …
ޑީއާރްޕީން ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފައްދަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ސްވިޒަލެންޑުގައި އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީ އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ރޯޑް ޝޯ "ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" މިފައަހަރުވެސް ސްވިޒަލެންޑުގައި ފަށައިފި އެވެ. މި …
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ސްވިޒަލެންޑުގައި އިޝްތިހާރު ކުރަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ ބިލު ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނައިރު މަސްވެރީންގެ ފަރާތުން ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދިވެހި މަސްވެރީންގެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނެފި އެވެ. އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން …
މަސްވެރި ކަމާބެހޭ ބިލަށް މަސްވެރިން ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް 4.2 މިލިއަން ޔޫރޯ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހެޅި ލިއުންތައް ސައްހަތޯ …
ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ލިޔެކިއުންތައް ސައްހަތޯ ބަލަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އަމާޒަކީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުން ކަމަށް މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން ބުނެފިއެވެ. މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުން މިއަދު …
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ޑިސެމްބަރަށް ނިންމަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމުގެ ދެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި ދެ އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ …
ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް 30 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ.މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސެއިން އަދި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް ޑރ.ހަސަން ހަމީދު މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު …
އައިޔޫއެމްގެ ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ.ޒާހިރު، އެމްއެންޔޫ އަށް ޑރ.ހަސަން
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އިން މުހައްމަދު ނިޒާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. ޕީސީބީގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ނިޒާރު …
ޕީސީބީން ނިޒާރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު