Last Updated: February 4, 06:45
Saturday, February 4, 2023
މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އިރު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަސް ދަތުރަކަށް 5ރ. ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ރާއްޖެ …
ވިލިމާލޭގައި ބަސް ދަތުރަކަށް 5ރ.
އަހުމަދު ވަހީދު
އަސާސީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް މިހާރު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ވަކި ގޮފިތަކެއް އުފައްދަން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު މަސައްކަތްކުރައްވާތީ އެ މަނިކުފާނު ޕާޓީން …
ނަޝީދު ޕާޓީން ވަކިކުރަން މޫސަ ގޮވާލައިފި
މުޙައްމަދު ހަނީފު
މޫދުގައި އޮތް ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ޑިންގީއަކުން ޖެހި މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، އެ ދުއްވަން އިން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މިދިޔަ މަހުގެ 29 …
ޓޫރިސްޓް މަރުވި މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫން ދޫކުރަން ނިންމި ގޯތިތަކުގެ ތެރެއިން ފޭދު އާއި ހުޅުދޫގެ އިތުރުން މީދޫން ދޫކުރާ ގޯއްޗަށް މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ …
އައްޑޫން ގޯތި ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފި
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ "ހޯޕް ކޮންފަރެންސް" މިއަދު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ހަތްސަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނ …
އިދިކޮޅުގެ "ހޯޕް" ކޮންފަރެންސް މިއަދު ފަށަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ރަށެއްގައި ފްލޯޓިން ސުވިމިން ޕްލެޓްފޯމް ގާއިމުކުރަން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކުރީ ސުވިމިން އެސޯސިއޭޝަނާ …
މަރަދޫފޭދު އަށް ސްވިމިން ޕްލެޓްފޯމެއް
އައިޝަތު އަޒުހާ
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ އެޕްރެންޓިސް ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި 75 މީހަކު ތަމްރީން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ފެށުމުގެ ގޮތުން …
އެމްއޭސީއެލުން 75 ޒުވާނުން ތަމްރީނު ކުރަނީ
މޫސާ މަތުލޫބް
ހުޅުމާލޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ޓޯ ކުރަން އެޗްޑީސީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ. އުޅަނދު ޓޯ ކުރަން މިއަދު ފަށާފައި ވަނީ ހުޅުމާލެ ޕާކިން ޒޯންތަކާއި …
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައިވާ ވެހިކަލްތައް ނަގަން ފަށައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އިމިގްރޭޝަން ދާއިރާގައި ނަޒާހަތްތެރިކަން ކުރިއަރުވައި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިންނާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް އޮތް ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާ ދެމެދު …
އޭސީސީ އާއި އިމިގްރޭޝަން އެއްބަސްވުމަކަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، …
އައްޑޫގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރަން ހޭލުންތެރި ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އޭޝިއާގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ (އޭއެފްސީ)ގެ އެގްޒެކުޓިވް ކޮމެޓީ (އެކްސްކޯ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު އިންތިހާބުވެއްޖެ އެވެ. ބައްސާމް އިންތިހާބުވެފައިވަނީ އޭއެފްސީގެ އެކްސްކޯގެ …
އޭއެފްސީގެ އެކްސްކޯއަކަށް ބައްސާމް
ހަސަން ރަޝީދު
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ. ބްރޯޑްކޮމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރައީސް އޮފީހުން ނިންމީ …
ބްރޯޑްކޮމް އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަން ނިންމައި، އެ ބައްދަވުންތައް ކުރިއަށް ދާނެ ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުން ކައުންސިލަށް ލާޒިމުކުރާ މި ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން …
އައްޑޫ ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަނީ
އަހުމަދު ވަހީދު
ވ. ފެލިދޫ އަދި ވ. ކެޔޮދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ …
ދެ ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރަން ހަވާލުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކުރާ ކިޔަވާ ލޯނު އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް 5 އިންސައްތަ އަށް ދަށްކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާރު ނަގާފައިވާ …
ކިޔަވާ ލޯނާއި އެޑިއުކޭޝަން ފައިނޭންސިންގެ ރޭޓް ދަށްކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަރަންޓު ބިލަށް 21.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އެބަ އޮތްކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި …
މާލެ ކައުންސިލުން ކަރަންޓު ބިލަށް 21.6 މިލިއަން ނުދައްކާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން