Last Updated: November 24, 22:09
Tuesday, November 24, 2020
މިދޭތެރެޔަކުން ދެ ހަފުތާއެއްހައި ދުވަހަށް އައްޑޫ މީދޫގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރި ހުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި އަޅަމުންދާ ވޭނެއް އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ރަށު މަދަރުސާ އުވާލަން ސަރުކާރުން …
ކޮލަމް: ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އުވާނުލައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާށެވެ.
އައި އެލް
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އާކުރާކަށް ނެތީމެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ދައްކާން މިއުޅޭ ވާހަކައިގެ ބާވަތުން އެހިސާބަށް ނުގޮސް ފަރުޖެއްސޭކަށްވެސް ނެތެވެ. …
ވަރަށް ދެރައެވެ. ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވެއްޖެއެވެ.
އައި އެލް
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނޫސްތަކުގެ ޞުރުޚީތަކުން ފެނިގެންދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ އެންސްޕާ އާއި އާސަންދަ ތެރެއިން ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ވައްކަންތަކެއް ކޮށްފައިވާ ވާހަކައެވެ. …
އެންސްޕާ އާއި އާސަންދައިގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށްވެސް ކޮފީ އެޅުނީތަ؟
އަލީ ހުޒާމް
ކުރީގެ އުއްތަމަފަޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ނިސްބަތްވަނީ އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުމީދޫއަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެދެބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހީންނާއި ހެޔޮއެދޭ އެންމެންގެ ކައިރިޔަށް …
އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންނުވުމަކީ އަރަތެކެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
ނަވާރަ ވަނަ ގަރުނުގެ ހިސާބަކުން ފެށުނު ފެމިނިސްޓް މޫވްމެންޓަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިހާރު ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް އިވޭ، އެކަމަކަށް ނުހަނު ޖޯށާއި ފޯރީގައި ވަކާލާތުކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ. ފެމިނިޒްމް …
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ: މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހެދިކާ ހެދުން؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިވަނީ ބޮޑު ސުވާލު މާކެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މިވަގުތަކީ ގައުމުގެ ހަޔާތުގައި ހަތަރުއަނގޮޅިއަކަށް ހުއްޓި، ކުރިއަށްދާނެ މަގު ނޭގި، އެކި މީހުންގެ ވަސްވާސްތަކުން ކަންފަތާއި …
ކެޔޮނިރު: އަބަދަކު ހުރިހާ ރައްޔުތުންނަށް ބިރުދައްކައި މޮޔަ ނެހެއްދޭނެ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
"އުންޑައިގެ ބާރަށްވުރެ ގަދައީ ވޯޓުގެ ބާރު" އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރައީސެއްކަމުގައިވާ އެބްރަހަމަ ލިންކަން އިންތިޚާބާއިގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޑެމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހުރިހައި ބާރެއް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނެވެ. …
އިންތިޚާބަކީ ބާޠިލުކުރާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
އަހުމަދު ފަޔާޒު ހަސަން
ގަރާރަކީ ދިވެހިބަހުގައި ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާ ހަމަޖެއްސުމެވެ. ކަނޑައެޅުމެވެ. ގަރާރުވުމަކީ ހަމަޖެހުމެވެ. އަށަގަތުމެވެ. ގަރާރުކަމަކީ ކަމެއްގައި ހަމަޖެހިގެން ސާބިތުވެހުރުމެވެ. ހަމަޖެހުން ލިބިގެންވުމެވެ. ގަރާރުގެ އިދިކޮޅަކީ ބޭގަރާރެވެ. ބޭގަރާރަކީ …
ގަރާރުތައް ފައިދާވަނީ ތަރުޖަމާނުގެ ބޭގަރާރުކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހިތްހަމަނުޖެހި މާޔޫސްވާގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަހަކަށްއައިސް އަޅުގަޑުކުރާ ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސިއްދީގުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ހަރަކާތްތައް ބަލައިލުމެވެ. …
ނަމަނަމަ އަހުމަދު ސިއްދީގުކަމަށް ނުވައްޗެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
އަހަރަކީ 2023 އެވެ. އެއީ އެއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ …
ކެޔޮނިރު: "އައްޑޫސިޓީ ގައި އަޅާ "ރައީސް ނަޝީދު ބުރިޖް"!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
"ޖަޒީރާ ރާއްޖެ – އައްޑޫ ވައުދު" ގެ ނަމުގައި މިސެޕްޓެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވައުދު ނާމާއެއްވަނީ އާއްމުކޮށް ނެރެ، ވެބްސައިޓަށްވެސް ލާފައެވެ. އެވައުދުނާމާ …
ކެޔޮނިރު: "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އައްޑޫ ވައުދުނާމާ"އަށް އިތުރު ޕޮއިންޓްތައް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ޖައްބާރު އަނިޔާވެރި ވެރީންގެ ފަރާތުން ފެންނަ އެންމެ ފާޅުކަންބޮޑު އެއްސިފަޔަކީ ޝަޚުސު އޮޅުވައިލުމެވެ. ޝަޚުސު އޮޅުވައިލުމަކީ ގުދުރަތުން ދެއްވާފައިނުވާ ބާރުތަކާއި ހުނަރުތައްވެސް ހުރިކަމަށް ހެދިގެން އިންސާނުންގެ ތެރެއިން …
ކޮލަމް: އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީވެސް ރައީސް ޔާމީނުތޯއެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މުސްކުޅިބަހެކެވެ. ގިނިދުށް މީހާ ރަތްމަލަށް ބިރުގަންނާނެއެވެ. މިބަހުގެ މުރާދަކީ ވަކިކަމަކުން ތުރާލާއި ނުތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހާ ދެން އަލުން އެކަމެއް ތަކުރާރުކުރަން …
ކޮލަމް: ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުނެތް މީހާ ރީނދޫމަލަށް ބިރުގަންނާނެއެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑު އަތޮޅު ގަމުން ނުވަތަ ހިތަދޫ އިން ހުޅުމީދޫއަށް ބްރިޖެއް އެޅުމުގެ ޚިޔާލް އަޅުގަނޑު ފާޅު ކުރުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައެއް މީހުން ޖެހީ ޖޯކެވެ. އާބާދީ …
ކެޔޮނިރު: އައްޑޫ ގަމުން ނުވަތަ ހިތަދޫއިން ހުޅުމީދޫ އަށް އަޅާ ބްރިޖް ހަޤީގަތަކަށް ވަނީ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ހިބަރަކީ ކަނޑުގައި އުޅޭ ބޮޑެތި މަހުގެ ބާވަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ވަރަށް އާއްމު އެއްޗެކެވެ. މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. މީގެ އެންމެ ޚާއްސަ ސިފަޔަކީ މަތީ …
ކޮލަމް: ހިބަރުވަދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
އަލީ ހުޒާމް
މިއީ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ! އަޅުގަނޑުގެ ގައަށް ގެނައި ހައުސް ކީޕަރެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެފްރިކާގެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަބުރެކެވެ. އޭނަގެ ވަޒީފާގެ ޒިއްމާ އަކީ ގެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި …
ކެޔޮނިރު: ދޯކާ ދީގެން ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ގޮތް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ