ކޮލަމް: ހިބަރުވަދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު

ހިބަރަކީ ކަނޑުގައި އުޅޭ ބޮޑެތި މަހުގެ ބާވަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ވަރަށް އާއްމު އެއްޗެކެވެ. މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. މީގެ އެންމެ ޚާއްސަ ސިފަޔަކީ...

ކެޔޮނިރު: ދޯކާ ދީގެން ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ގޮތް!

މިއީ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ! އަޅުގަނޑުގެ ގައަށް ގެނައި ހައުސް ކީޕަރެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެފްރިކާގެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަބުރެކެވެ. އޭނަގެ ވަޒީފާގެ ޒިއްމާ އަކީ ގެއަށް ބޭނުންވާ...

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އިބޫ/ ފައިސަލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަހަން ބޭނުންވާ ވައުދުތައް-2!

އައްޑު އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އެއަތޮޅުގެ ސިޔާސީ މާޒީގެ އަގު ދައްކަންޖެހިފައިވާ، ދެވަނަ ދަރައިގެ ރައްޔިތުން ކަމުގައި ފާއިތުވި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. އައްޑޫގެ...

ކޮލަމް: އިޚުލާސްތެރިކަމަކީ ސިޓީއުރައިން ގަނެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

ނާސްތާއެއްގެ ފިކުރުގައި އާމިނަގެދަރިޔާ ބަނދަރުމައްޗަށް ޖެހިލި ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު މީހުން ހިސާބުޖަހަޖަހައިފައި ފައިސާ ފައިސާއޭ ކިޔަނިކޮށް އަޑު އިވިއްޖެއެވެ. މީނާ ކުޑައިކޮށް ވިސްނައިލިއިރު މިކިޔާ އެއްޗަކީ...

ކޮލަމް: ގާނޫނީ ހުކޫމަތެއްވިއްޔާ އެއްވެސް މީހަކު އިސްތިސްނާ ނުވާނެ!

އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރާ ބޭބެޔަކު ސައިބޯން ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި އިންދައި އަސުރުމާއޮޅީގެ ކުއްޖަކު އެތަނަށް ގޮސް މިބޭބެ ކޮއްޕާވައްޓައިލައި އަތްބިންދައިލި މައްސަލާގައި ބަޔަކު އަރައިރުންވާން ތިއްބައި...