Last Updated: January 28, 16:25
Friday, January 28, 2022
ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ހަނޑަސްބުރިޔަކަށް އައްޑުއަތޮޅު ހަދާފައިއޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެއެވެ. ދޯކާއަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ހުރުމަތުގެ މަގު އިޚުތިޔާރުކުރުމުގެ ވަގުތު އަތުވެއްޖެއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް …
ސިޔާސީ ހަނޑަސްބުރިން އައްޑުއަތޮޅު ސަލާމަތްކުރަން އުޅޭށެވެ.
އައި އެލް
އިހުގެ މުސްކުޅި ބަހެކެވެ. ގަތްދެވި ފިލިޔަސް ވީފަރިތައެއް ނުފިލާނެއެވެ. މުރާދަކީ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ނުބައި އާދައެއް ދުވަހަކުވެސް ފިލައިގެން ނުދާނެއެވެ. މިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ …
އައްޑޫއަކީ އެންމެންވެސް ދޯކާދޭން އޮންނަ އަތޮޅެވެ.
އައި އެލް
އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ރަށެއް އަސްކަރިއްޔާއަށް ދެއްވިއެވެ. އެއީ އެ ރަށްރަށަށް މާލެއިން ހަވަރު ބޭކަލުންގޮސް ހަގުރާމަކޮށް އަލުން އިސްލާމްދީނަށް …
ކޫއްޑޫ މިސްކިތުގެ ތަނބަށް ބާރުކުރަނީ މިހެންވީމައެވެ.
އައި އެލް


މާލޭގެ ހުޅަގު އުތުރު ފަރާތުގައި އެކި އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުން ބިނާކުރި އަތޮޅުފިހާރަތައް މިހާރު ކޮބައިބާވައެވެ. އެއީ މާލޭގެ ގޮނޑުދޮށުން މޫދުން ބިންހިއްކައިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ޚަރަދާއި …
މިއީ އަތޮޅުފިހާރަތައް އަތޮޅުތަކާ ހަވާލުކުރުމުގެ ވަގުތެވެ.
އައި އެލް


އެމެރިކާގެ ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ނުހޮވި ރައީސް ޓްރަމްޕަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. މި ހިތާމައިގެ ތެރެއިން އިތުރު ހިތާމައެއްގެ ކޮޅުމަތިވެސް އޭނާއަށް މިހާރު ވަނީ ފެންނާން ފަށައިފައެވެ. އަނބިކަނބަލުން …
ޓްރަމްޕު: ކަތިވަޅިގެއްލި މަރިޔަނބުވެސް ގެއްލެނީ!
އައި އެލް


ގޭދޮށު ކެފޭއެއްގައި އިއްޔެ ކޮފީ ބޯން އިންދައި ރައްޓެއްސަކު އަތުވެއްޖެއެވެ. މީނާޔަކީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ދައުރުގައި ސިޔާސީ ކޮންމެވެސް މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފެށީ …
ޔާމީނާއި ޓްރަމްޕްގެ އިންތިހާބު
އައި އެލް


އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ އަދި މުޅިން ސާފެއްނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްކަމެއް މިހާރު ޔަގީން ވެއްޖެއެވެ. ރިޔާސަތުގެ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ހުވައެއް …
އައުދައުރެއް ފެށުނީއެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ދުވަސް ދިޔައީއެވެ.
އައި އެލް

އިއްޔެއަކީ ނަސްރުގެ ދުވަހެވެ. ތަމަޅަ ކުލީ ސިފައިންގެ ބަޔަކު ހަތިޔާރާއެކު މާލެއަރައި މީގެ ބައްތިރީސް އަހަރުކުރިން ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ ނާކާމިޔާބުވެ ދިވެހީންނަށް ނަސްރު ލިބުނު ދުވަހެވެ. …
މަސްހުނި ރުނބައެއްގެ ތެރެއިން ނޮވެންބަރު ތިނެއް
އައި އެލް
އިންޑިޔާ އެކުލެވިގެންވަނީ 28 ސްޓޭޓްގެ މައްޗަށެވެ. މިތަނުން އެއް ސްޓޭޓަކީ ގުޖުރާތެވެ. އިންޑިޔާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ނިސްބަތްވަނީ ގުޖުރާތަށެވެ. ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ގާތްގަޑަކަށް …
އިންޑިޔާ އެއޮތީ އެއްގާގަނޑުން ޖަހައި ދެދޫނި މަރާފައެވެ!
އައި އެލް
ކީރިތި ރަސޫލާގެ ދިފާއުގައި މުސްލިމުން ތެދުވެ ފަރަންސޭސި ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޯންގެ ސިޔާސަތު ކުށްވެރިކުރާން ފެށީމާ ޑިމޮކްރަސީގެ ފޭރާމުގެ ތެރޭގައި ނިވައިގެންތިބި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ އަސްލު ބައްޓަމާއި …
އިންޑިޔާގެ ބަހާއި އަމަލު ދިމަލެއްނުވެއެވެ.
އައި އެލް


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރު ދޭއްޖެހިއިރު ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި ބޯޓަކުން ފޭބިމީހަކީ މިވަގުތު އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވި މައިކް ޕޮމްޕެއޯއެވެ. އެމަގާމުގައި ހުންނަ …
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކާލާ މަންނަޔަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ!
އައި އެލް
ކޮންމެވެސް ވަޒީރަކު ވިދާޅުވިކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާތީ ދުށީމެވެ. މިވެނި ގައުމެއްގެ ބާރުދަށަށް ރާއްޖެ ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ ދިވެހިން މަރާފައިވެސް އެކަންކުރާނެއެވެ. މީގެ އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން ހަމަ މިމައްސަލައިގައި …
ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކަވާ، ރާއްޖެއެއް ނުހިފޭނެ!
އައި އެލް
ސައުތު އޭޝިއަން ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް ނުވަތަ ސަފްޓާގެ ނަމުގައި ސާކުގެ ގައުމުތައް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ވިޔުގައަކުން ގުޅާލައި އިންޑިޔާވކަނޑަކީ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ނާރެހަކަށް ހެދުމުގެ ވާހަކަ …
"ބަހާރަތު" ކަނޑެއް ނޫނެވެ. ދިވެހީންގެ ކަނޑެވެ.
އައި އެލް
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ފުރުސަތުތަކެއްގައި ދެފަހަރަކު އަޅުގަޑު ޗައިނާއަށް ހިގައްޖައީމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސްގެ ތެރޭގައި 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދެން 2016 …
ޗައިނާގެ ސިޔާސަތު: އޭރު މޮޅީ އެގޮތެވެ. މިހާރު މޮޅީ މިގޮތެވެ.
އައި އެލް
ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ދިން ދައުވަތެއްގައި 2004 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް ދިޔައީމެވެ. ކަރާޗީއާއި ލާހޯރާއި މުޒައްފަރުއާބާދާއި ޕިޝާވަރަށް ދަތުރުކޮށް މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް …
ޕާކިސްތާނުގެ ނަޒަރުގައި ނޮވެބަރު 3 ގެ ހަމަލާ: ވަޅިހަރާފައި ބެންޑޭޖުކޮށްދިނުން
އައި އެލް
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ދެ ހަފުތާކުރިން އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން …
އިންޑިއާގެ ސަމާލުކަން އަބަދުވެސް އައްޑޫއަށް!
އައި އެލް