Last Updated: September 21, 22:05
Tuesday, September 22, 2020
ހިބަރަކީ ކަނޑުގައި އުޅޭ ބޮޑެތި މަހުގެ ބާވަތެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ވަރަށް އާއްމު އެއްޗެކެވެ. މީގެ ކިތަންމެ ވައްތަރެއް ހުރެއެވެ. މީގެ އެންމެ ޚާއްސަ ސިފަޔަކީ މަތީ …
ކޮލަމް: ހިބަރުވަދާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
އަލީ ހުޒާމް
މިއީ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ! އަޅުގަނޑުގެ ގައަށް ގެނައި ހައުސް ކީޕަރެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެފްރިކާގެ ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ބަބުރެކެވެ. އޭނަގެ ވަޒީފާގެ ޒިއްމާ އަކީ ގެއަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތި …
ކެޔޮނިރު: ދޯކާ ދީގެން ތަރައްޤީ ކޮށްދޭނެ ގޮތް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
އެއީ މީގެ 46 އަހަރު ކުރިއެވެ. ނަވާރަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެވަނަ އަހަރެވެ. ތަނަކީ ގދ.ނަޑެއްލާ އެވެ. މިހާރު ދޮޅުހާހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ނަޑެއްލާގެ އެއިރުގެ އާބާދީއަކީ …
ކެޔޮނިރު: ނަޑެއްލާ އިބިރިހިން ފުތާގެ "ބައިސްކޯފް"
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
މީގެ 59 އަހަރު ކުރިން ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅުން ދިވެހި ދައުލަތާއި ދެކޮޅުވެ ވަކިން އަމިއްލަ ސަރުކާރެއް އުފެއްދިއެވެ. އެއީ ޔުނައިޓެޑް ސުވައިދީބު ރިޕަބްލިކް ކިޔުނު މަޝްހޫރު …
ކޮލަމް: ސުވައިދީބު އެކާވީސްވަނަ ގަރުނުގައި!
އައްޑޫ ލައިވް
ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުގެ "އައްޑޫ ލައިވް" ގައި އަޅުގަނޑު ކޮލަމެއް ލިއުނީމެވެ. ސުރުޙީ އަކީ: "އައްޑޫ އިން މަދިރި އާއި ވާ ހުސްކޮށްދޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އަޅުގަނޑުގެ …
ކެޔޮނިރު: އައްޑޫއަށް ތަރައްޤީ ލަސްވުމުގެ ޒިއްމާ އައްޑޫގެ ބައެއް މީހުންވެސް ނަގަން ޖެހޭ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ސެޕްޓެމްބަރ 23 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރިއާސީ އިންތިޙާބުގައި މަކަރު ހަދައި އޮޅުވާލައިފި ނަމަ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އަރާ ރާއްޖެ ހިފަން ޖެހޭނެ ކަމަށް …
ކެޔޮނިރު: އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފުން ނުވަތަ ޔާމިނުގެ ކޮރަޕްޝަނަށް އާއެކޭ ބުނުން!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
މި ވާހަކަ ދެއްކީމާ އަހަރެންގެ މަގްސަދަކީ ވަކި ދައުލަތެއް ގާއިމްކުރުމުގެ ފިކުރު ޕްރޮމޯޓްކުރުން ކަމަށް ބުނެ ހުރަގޭގައި ބަންދުވެސް ކޮށްފާނެއެވެ. ސިއްސައިގެން ދާ ވަރުގެ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް …
އަފިރިންގެ ވޯޓާ ރަށިކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރަ އަފިރިންނަށް ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް!
ހަސަން އަޝްރަފް
އައްޑު އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަކީ އެއަތޮޅުގެ ސިޔާސީ މާޒީގެ އަގު ދައްކަންޖެހިފައިވާ، ދެވަނަ ދަރައިގެ ރައްޔިތުން ކަމުގައި ފާއިތުވި ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. އައްޑޫގެ ސިޔާސީ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އިބޫ/ ފައިސަލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަހަން ބޭނުންވާ ވައުދުތައް-2!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ނާސްތާއެއްގެ ފިކުރުގައި އާމިނަގެދަރިޔާ ބަނދަރުމައްޗަށް ޖެހިލި ވަގުތެއްގައި ބަޔަކު މީހުން ހިސާބުޖަހަޖަހައިފައި ފައިސާ ފައިސާއޭ ކިޔަނިކޮށް އަޑު އިވިއްޖެއެވެ. މީނާ ކުޑައިކޮށް ވިސްނައިލިއިރު މިކިޔާ އެއްޗަކީ ހާކިމާ …
ކޮލަމް: އިޚުލާސްތެރިކަމަކީ ސިޓީއުރައިން ގަނެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުކުރާ ބޭބެޔަކު ސައިބޯން ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި އިންދައި އަސުރުމާއޮޅީގެ ކުއްޖަކު އެތަނަށް ގޮސް މިބޭބެ ކޮއްޕާވައްޓައިލައި އަތްބިންދައިލި މައްސަލާގައި ބަޔަކު އަރައިރުންވާން ތިއްބައި އާމިނަގެ …
ކޮލަމް: ގާނޫނީ ހުކޫމަތެއްވިއްޔާ އެއްވެސް މީހަކު އިސްތިސްނާ ނުވާނެ!
އަލީ ހުޒާމް
ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯރޓްތަކަށް އެކަނި ބަލާލިއަސް މިސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަން މޫލާފައިވާ ވަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެގެއެވެ. ސިޔާސީ ކުށްވެރީން ޖަލުތަކަށްލައި ފުރާލާފައިވާ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އިބޫ އާއި ފައިސަލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ވައުދުތައް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
އާމިނަގެ ދަރިޔާ އިއްޔެ މެންދުރު މާބާރަކަށް ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ފެނިގެން އަހައިފީމެވެ. ބެއްޔާ ކޮންތާކަށް ހެއްޔެވެ. މީނާ ބުންޏެވެ. މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލުވާނު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި …
ކޮލަމް: ހާކިމާއަށް އާމިނަގެ ދަރިޔާ ސަލާންބުނުން
އަލީ ހުޒާމް
އަޅުގަނޑަކީ ޅެންވެރިއެއް ނޫނެވެ. މަޝްހޫރުކަން ލިބިފަ ނެތަސް އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ފަރާތު ކާފަ އާއި އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ އަކީ ޅެންވެރިކަމުގައި ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ހުވަޔަކީ ގައުމަށްޓަކައި ޖާނު ދިނުން
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ނާސްތާއެއް ކޮށްލުމުގެ އެދުމުގައި އާމިނަގެ ދަރިޔާ ކޮންމެވެސް ކެފޭއަކަށް ދިޔައިރު ޑަމްޕަރަ އަހައްމާމެން އެއްވެގެން ވަރުގަދަ ޒުވާބެއް ފަށައިގެން އެބައުޅެއެވެ. މިކިޔާ އެެއްޗަކީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނޭ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ …
ކޮލަމް: އާމިނަގެ ދަރިޔާއަށް ފެނުނު ހުވަފެން!
އަލީ ހުޒާމް
މިދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިއޮތީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިނަމަ އައި.ސީ.ޔޫ ގައެވެ! މަގުމަތީގައި ނަމަ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައެވެ! ކަނޑުމަތީގައިނަމަ ބޮޑުސިންގާ ތޫފާނެއްގެ މެދުގައެވެ! އަދި، ޖައްވުގައި ނަމަ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ދިވެހިރާއްޖެ ސޮލާހުއްދީނުލް އައްޔޫބީގެ އިންތިޒާރުގައި!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުުރު ނިމެނުންދާއިރު އެމަނިކުފާންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ "ރަށްވެހި ތަރައްޤީ" ފޮތުން އާދަޔާ ހިލާފު …
އޮޅުން ބޮޅުން: ބިން ހިއްްކަން 6 މިލިއަން، ތާރަށް 8 މިލިއަން!
އަލީ ހުޒާމް