Last Updated: August 22, 21:36
Thursday, August 22, 2019


ކުޑަ ކުދިން ނުނިދައި ބަސްނާހައި ބޮޑާހާކައި ރޮއިހަދާނަމަ އެކުދިން ބިރުގަންނަވައި ރަމަތަކުރުމަށް އިހުޒަމާނުގައި ކިޔާ ބަންޖެއް އޮވެއެވެ. "ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ. މިގެޔަކު …
"ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ، މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ"
އައި އެލް
1991 ވަނަ އަހަރު، އެއިރުގެ ލަންކަން ފިނޮޅު ތަރައްގީ ކޮށް، ޕެރެޑައިސް އައިލޭންޑް ރިސޯރޓަށް ހެދުމުގެމަސައްކަތް ފެށިއިރު، އެރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރި 700 ވަރަކަށް ބިދޭސީ އަދި …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރަނިން މޭޓަކަށް ފައިސަލް ނަސީމް؟
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީ ތަކުގެ ފަރާތުން ރިއާސީ އިންތިހާބްގައި ވާދަކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ނެރެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓައްގެ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ފަސް ލީޑަރުން އެއްގަލަކަށް އެރުއްވުން!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހޮވުމަކުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އިބޫގެ ބެކް ސީޓް ޑްރައިވަރަކަށް ނަޝީދު!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އެވެ! އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ކަމެއް ކޮއްފިނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އަރައިގަންނާނެއެވެ. "ސިޔާސީ ލީޑަރުން" ނާއި …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސިޔާސީ މީހުން ނުދައްކާ، ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކަ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ކެނޑިޑޭޓް: އުމަރު ނަސީރު 1. އައްޑު އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން، (ކަޅި ބިއް) ފުއްޓަރު ފަރާތުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ބިން ދޫކޮށް، އެސަރަހައްދުގައި ގެސްޓް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އައްޑޫ ސިޔާސަތު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ރިޔާސީ އިންތުހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައިވާ އިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ބަހުސަކީ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ބަހުސެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ނަޝީދު ގިނިކަންޏާ ވާދަކުރައްވައި …
ކޮލަމް ވަސްވާސް: ނަޝީދާއި އިބޫ، ވަކި ނުކުރެވޭނެ
ކޮލަމް: ވަސްވާސް
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް 3 ވަރަކަށް މަސް ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާނެ ކަމަށް މިހާތަނަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާރޓީގެ ފަރާތުން ޤާސިމް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އައްޑޫގެ ރިއާސީ ރަނިން މޭޓް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
އައްޑު އަތޮޅަކީ ރިސޯރޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްްޤީ ކުރާނެ ފަޅުރައްތައް މަދު އަތޮޅެއް ކަމަށް އެންމެންވެސް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް އަތޮޅުގައި ހުރި، މަދު ފަޅު ރަށް ތަކުގެ ބޭނުންވެސް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: މިއީ ނުވާ ވަރު ކަމެއް ނޫނެވެ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިވަން އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ގޮވާލައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ނެރުނު ބަޔާނުން ރެކިގަންނަން ސަރުކާރުން "ވަރުގަދަ" ރައްދެއް ދިނެވެ. އެއްބަޔަކު "ގަޓު" ކަމަށް ބުނާ …
"ބަސް ނާހަނީ އަހަރެން އެކަންޏެއް ނޫން، އެމީހުން ވެސް ނާހާ"
ހަސަން އަޝްރަފް
މާލޭގެ ބައެއް މީހުން ގަބޫލް ކުރަމުންއައި ގޮތުގައި އައްޑޫ މީހުންނަކީ ސިހުރު ހަދާ، މީހުން މަރާ، ވައްކަން ކުރާ، ނުބައި ބައެކެވެ. އައްޑޫ މީހުންނާއި މެދު ޒަމާނުއްސުރެ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: މިއީ ސިޔާސީ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
އައްޑޫގައި "ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން" ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކަމަށް ބުނެ ހުޅުވާފައިވާ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ހުޅުވައިގެން ފާއިތުވި އެއްހާސް ދުވަހު ކެތްތެރިކަމާއި އެކު ހުރީ ކަންކަން ރަނގަޅު …
ހައުސިން ޑިޕާޓްމަންޓް: އުނދަގޫ އެއްހާސް މީދަލަށް ވުރެ ބޮޑު!
ހަސަން އަޝްރަފް
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން، އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ބާބަކިއު ސްޓޭންޑްތައް ހެދުމަށް ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުުރުން ހުއްޓާލަން އައްޑޫގައި ހުންނަ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ލޭންޑް، ބިލްޑިން އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސެސްގެ …
ކޯޑިނޭޓަރަށް ޖެއްސުން ތިޔަކުރެވެނީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް
ހަސަން އަޝްރަފް
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު އަޅުގަނޑު، ވެރިރަށް މާލެ ބަދަލުވެ ރާއްޖޭގައި ކިޔެވެން ހުރި އެންމެ މައްޗަކަށް ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމަށް ކިޔަވަން ދިއުމުގެ …
ފަނޑިޔާރެއްގެ ދުލުން: "އަޅުގަނޑު ފަނޑިޔާރުކަން ދޫކޮށްލި ސަބަބު"
ހަސަން އަޝްރަފް
ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި ފުރިހަމަ މުސްތަޤިއްލުކަމަކީ، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގެ ވާޖިބު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ކޮންމެހެން ލާޒިމުކަމެކެވެ. މިގޮތުން، ޝަރީޢަތް ހިންގުމުގައާއި، ޙުކުމާ ހަމައަށް ވާސިލުވުމުގައާއި ޙުކުމް ކުރުމުގައި ފަނޑިޔާރުން …
ނުފޫޒަށް ހުކުމް ކުރުން: ނިޔާކަނޑައަޅަން ބޭތިއްބުން ހެޔޮނުވާނެ!
ހަސަން އަޝްރަފް
އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. ދޮއްވަލާއި ހިށިވޭލެއި މާކަނާ އާސް އަހަފި …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި އެތެރުން: ބެރަ ޖެހި މާކަނާ ވާހަކާ
ހަސަން އަޝްރަފް