Last Updated: October 21, 22:25
Thursday, October 21, 2021
ރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ ނޫސްތަކުގެ ސުރުޚީ ތަކުންނާއި އެސުރުޚީތަކުގެ ދަށުގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުތަކުންނާއި އެހެނިހެން މަސްދަރުތަކުން ފުރަބަންދުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހާމަވަމުންދާ މިދަނޑިވަޅު، …
ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
ސަފްވާން ޝަފީޤް
މާލޭގައި ދެހާސްއެގާރަވަނަ އަހަރު މުޒާހަރާކުރި ދުވަހެެއްގައި އަހަރެންހުރީ ކުދިންކޮޅެއް މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން މަންޒަރާއި އަޑުތައް ލައިވްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އައިސް މަޑުކުރީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މަޖިލީސް …
ކުލަ ބަދަލުކުރާ ބޯވަޔާއި އަބުރު
މިދޭތެރެޔަކުން ދެ ހަފުތާއެއްހައި ދުވަހަށް އައްޑޫ މީދޫގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރި ހުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި އަޅަމުންދާ ވޭނެއް އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ރަށު މަދަރުސާ އުވާލަން ސަރުކާރުން …
ކޮލަމް: ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އުވާނުލައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާށެވެ.
އައި އެލް
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އާކުރާކަށް ނެތީމެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ދައްކާން މިއުޅޭ ވާހަކައިގެ ބާވަތުން އެހިސާބަށް ނުގޮސް ފަރުޖެއްސޭކަށްވެސް ނެތެވެ. …
ވަރަށް ދެރައެވެ. ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވެއްޖެއެވެ.
އައި އެލް
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނޫސްތަކުގެ ޞުރުޚީތަކުން ފެނިގެންދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ އެންސްޕާ އާއި އާސަންދަ ތެރެއިން ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ވައްކަންތަކެއް ކޮށްފައިވާ ވާހަކައެވެ. …
އެންސްޕާ އާއި އާސަންދައިގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށްވެސް ކޮފީ އެޅުނީތަ؟
އަލީ ހުޒާމް
ކުރީގެ އުއްތަމަފަޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ނިސްބަތްވަނީ އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުމީދޫއަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެދެބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހީންނާއި ހެޔޮއެދޭ އެންމެންގެ ކައިރިޔަށް …
އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންނުވުމަކީ އަރަތެކެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
ނަވާރަ ވަނަ ގަރުނުގެ ހިސާބަކުން ފެށުނު ފެމިނިސްޓް މޫވްމެންޓަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިހާރު ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް އިވޭ، އެކަމަކަށް ނުހަނު ޖޯށާއި ފޯރީގައި ވަކާލާތުކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ. ފެމިނިޒްމް …
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ: މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހެދިކާ ހެދުން؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިވަނީ ބޮޑު ސުވާލު މާކެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މިވަގުތަކީ ގައުމުގެ ހަޔާތުގައި ހަތަރުއަނގޮޅިއަކަށް ހުއްޓި، ކުރިއަށްދާނެ މަގު ނޭގި، އެކި މީހުންގެ ވަސްވާސްތަކުން ކަންފަތާއި …
ކެޔޮނިރު: އަބަދަކު ހުރިހާ ރައްޔުތުންނަށް ބިރުދައްކައި މޮޔަ ނެހެއްދޭނެ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
"އުންޑައިގެ ބާރަށްވުރެ ގަދައީ ވޯޓުގެ ބާރު" އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރައީސެއްކަމުގައިވާ އެބްރަހަމަ ލިންކަން އިންތިޚާބާއިގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޑެމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހުރިހައި ބާރެއް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނެވެ. …
އިންތިޚާބަކީ ބާޠިލުކުރާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
އަހުމަދު ފަޔާޒު ހަސަން
ގަރާރަކީ ދިވެހިބަހުގައި ކަމެއް ވަކިގޮތަކަށް ހަމަޖައްސާ ހަމަޖެއްސުމެވެ. ކަނޑައެޅުމެވެ. ގަރާރުވުމަކީ ހަމަޖެހުމެވެ. އަށަގަތުމެވެ. ގަރާރުކަމަކީ ކަމެއްގައި ހަމަޖެހިގެން ސާބިތުވެހުރުމެވެ. ހަމަޖެހުން ލިބިގެންވުމެވެ. ގަރާރުގެ އިދިކޮޅަކީ ބޭގަރާރެވެ. ބޭގަރާރަކީ …
ގަރާރުތައް ފައިދާވަނީ ތަރުޖަމާނުގެ ބޭގަރާރުކަމުގެ ތެރެއިންނެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހިތްހަމަނުޖެހި މާޔޫސްވާގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަހަކަށްއައިސް އަޅުގަޑުކުރާ ކަމެއް އޮވެއެވެ. އެއީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސިއްދީގުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ހަރަކާތްތައް ބަލައިލުމެވެ. …
ނަމަނަމަ އަހުމަދު ސިއްދީގުކަމަށް ނުވައްޗެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
އަހަރަކީ 2023 އެވެ. އެއީ އެއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 28 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ …
ކެޔޮނިރު: "އައްޑޫސިޓީ ގައި އަޅާ "ރައީސް ނަޝީދު ބުރިޖް"!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
"ޖަޒީރާ ރާއްޖެ – އައްޑޫ ވައުދު" ގެ ނަމުގައި މިސެޕްޓެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވައުދު ނާމާއެއްވަނީ އާއްމުކޮށް ނެރެ، ވެބްސައިޓަށްވެސް ލާފައެވެ. އެވައުދުނާމާ …
ކެޔޮނިރު: "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އައްޑޫ ވައުދުނާމާ"އަށް އިތުރު ޕޮއިންޓްތައް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ޖައްބާރު އަނިޔާވެރި ވެރީންގެ ފަރާތުން ފެންނަ އެންމެ ފާޅުކަންބޮޑު އެއްސިފަޔަކީ ޝަޚުސު އޮޅުވައިލުމެވެ. ޝަޚުސު އޮޅުވައިލުމަކީ ގުދުރަތުން ދެއްވާފައިނުވާ ބާރުތަކާއި ހުނަރުތައްވެސް ހުރިކަމަށް ހެދިގެން އިންސާނުންގެ ތެރެއިން …
ކޮލަމް: އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީވެސް ރައީސް ޔާމީނުތޯއެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މުސްކުޅިބަހެކެވެ. ގިނިދުށް މީހާ ރަތްމަލަށް ބިރުގަންނާނެއެވެ. މިބަހުގެ މުރާދަކީ ވަކިކަމަކުން ތުރާލާއި ނުތަނަވަސްކަން ލިބިފައިވާ މީހާ ދެން އަލުން އެކަމެއް ތަކުރާރުކުރަން …
ކޮލަމް: ރައްޔިތުންގެ ތާއީދުނެތް މީހާ ރީނދޫމަލަށް ބިރުގަންނާނެއެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑު އަތޮޅު ގަމުން ނުވަތަ ހިތަދޫ އިން ހުޅުމީދޫއަށް ބްރިޖެއް އެޅުމުގެ ޚިޔާލް އަޅުގަނޑު ފާޅު ކުރުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައެއް މީހުން ޖެހީ ޖޯކެވެ. އާބާދީ …
ކެޔޮނިރު: އައްޑޫ ގަމުން ނުވަތަ ހިތަދޫއިން ހުޅުމީދޫ އަށް އަޅާ ބްރިޖް ހަޤީގަތަކަށް ވަނީ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ