Last Updated: February 4, 06:45
Saturday, February 4, 2023


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގަޑިން މިއަދު މެންދުރު ދޭއްޖެހިއިރު ހުޅުލޭ އެއަރޕޯޓަށް ޖެއްސި ބޯޓަކުން ފޭބިމީހަކީ މިވަގުތު އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވި މައިކް ޕޮމްޕެއޯއެވެ. އެމަގާމުގައި ހުންނަ …
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކާލާ މަންނަޔަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ!
އައި އެލް
ކޮންމެވެސް ވަޒީރަކު ވިދާޅުވިކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ލިޔެފައިވާތީ ދުށީމެވެ. މިވެނި ގައުމެއްގެ ބާރުދަށަށް ރާއްޖެ ގެންދަން ބޭނުންވާނަމަ ދިވެހިން މަރާފައިވެސް އެކަންކުރާނެއެވެ. މީގެ އަހަރެއްހައި ދުވަސްކުރިން ހަމަ މިމައްސަލައިގައި …
ހޮޅި ވާހަކަ ނުދައްކަވާ، ރާއްޖެއެއް ނުހިފޭނެ!
އައި އެލް
ސައުތު އޭޝިއަން ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް ނުވަތަ ސަފްޓާގެ ނަމުގައި ސާކުގެ ގައުމުތައް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ވިޔުގައަކުން ގުޅާލައި އިންޑިޔާވކަނޑަކީ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ނާރެހަކަށް ހެދުމުގެ ވާހަކަ …
"ބަހާރަތު" ކަނޑެއް ނޫނެވެ. ދިވެހީންގެ ކަނޑެވެ.
އައި އެލް
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ދިން ފުރުސަތުތަކެއްގައި ދެފަހަރަކު އަޅުގަޑު ޗައިނާއަށް ހިގައްޖައީމެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއިޖިން އޮލިމްޕިކްސްގެ ތެރޭގައި 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ދެން 2016 …
ޗައިނާގެ ސިޔާސަތު: އޭރު މޮޅީ އެގޮތެވެ. މިހާރު މޮޅީ މިގޮތެވެ.
އައި އެލް
ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން ދިން ދައުވަތެއްގައި 2004 ވަނަ އަހަރު އަޅުގަޑު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދިރާސާ ދަތުރެއްގައި ޕާކިސްތާނަށް ދިޔައީމެވެ. ކަރާޗީއާއި ލާހޯރާއި މުޒައްފަރުއާބާދާއި ޕިޝާވަރަށް ދަތުރުކޮށް މުވައްސަސާތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް …
ޕާކިސްތާނުގެ ނަޒަރުގައި ނޮވެބަރު 3 ގެ ހަމަލާ: ވަޅިހަރާފައި ބެންޑޭޖުކޮށްދިނުން
އައި އެލް
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ދެ ހަފުތާކުރިން އިންޑިޔާގެ ޚާރިޖިއްޔާއިން …
އިންޑިއާގެ ސަމާލުކަން އަބަދުވެސް އައްޑޫއަށް!
އައި އެލް
ކޮންމެ ބައެއްގެ ތެރޭގައިވެސް ފޯކްލޯރު ހުންނާނެއެވެ. އެއީ އެކެއްގެ އަނގައިން އަނެކެއްގެ އަނގައިން ވާރިދުވަމުން ދެމެމުން އަންނަ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުވެފައިވާ ވާހަކަތަކެވެ. ބައެއް ވާހަކަތަކުގައި ހަގީގަތްތަކެއް …
ދޮންދީނި އައީ އައްޑޫ އަމާންކުރުމަށް!
އައި އެލް
ރާއްޖޭގައި ނެރެވޭ ނޫސްތަކުގެ ސުރުޚީ ތަކުންނާއި އެސުރުޚީތަކުގެ ދަށުގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރުތަކުންނާއި އެހެނިހެން މަސްދަރުތަކުން ފުރަބަންދުގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ހާމަވަމުންދާ މިދަނޑިވަޅު، …
ފުރަބަންދުގެ ދުވަސްވަރު ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
ސަފްވާން ޝަފީޤް
މާލޭގައި ދެހާސްއެގާރަވަނަ އަހަރު މުޒާހަރާކުރި ދުވަހެެއްގައި އަހަރެންހުރީ ކުދިންކޮޅެއް މަގުމައްޗަށް ނެރެގެން މަންޒަރާއި އަޑުތައް ލައިވްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން އައިސް މަޑުކުރީ އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މަޖިލީސް …
ކުލަ ބަދަލުކުރާ ބޯވަޔާއި އަބުރު
މިދޭތެރެޔަކުން ދެ ހަފުތާއެއްހައި ދުވަހަށް އައްޑޫ މީދޫގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރި ހުރުމުގައި ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ހިތުގައި އަޅަމުންދާ ވޭނެއް އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ރަށު މަދަރުސާ އުވާލަން ސަރުކާރުން …
ކޮލަމް: ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލް އުވާނުލައި ރައްޔިތުންނާ ހަވާލުކުރާށެވެ.
އައި އެލް
ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރުގައި ހިންގާފައިވާ އަނިޔާވެރި އަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އާކުރާކަށް ނެތީމެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ދައްކާން މިއުޅޭ ވާހަކައިގެ ބާވަތުން އެހިސާބަށް ނުގޮސް ފަރުޖެއްސޭކަށްވެސް ނެތެވެ. …
ވަރަށް ދެރައެވެ. ބުޅާ ގޯނިން ބޭރުވެއްޖެއެވެ.
އައި އެލް
2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ނޫސްތަކުގެ ޞުރުޚީތަކުން ފެނިގެންދިޔަ އެއް ވާހަކައަކީ އެންސްޕާ އާއި އާސަންދަ ތެރެއިން ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ވައްކަންތަކެއް ކޮށްފައިވާ ވާހަކައެވެ. …
އެންސްޕާ އާއި އާސަންދައިގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށްވެސް ކޮފީ އެޅުނީތަ؟
އަލީ ހުޒާމް
ކުރީގެ އުއްތަމަފަޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ނިސްބަތްވަނީ އައްޑުއަތޮޅު ހުޅުމީދޫއަށެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި އެދެބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ރައްޓެހީންނާއި ހެޔޮއެދޭ އެންމެންގެ ކައިރިޔަށް …
އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު މިނިވަންނުވުމަކީ އަރަތެކެވެ.
އަލީ ހުޒާމް
ނަވާރަ ވަނަ ގަރުނުގެ ހިސާބަކުން ފެށުނު ފެމިނިސްޓް މޫވްމެންޓަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް މިހާރު ވަރަށް އަޑުހަރުކޮށް އިވޭ، އެކަމަކަށް ނުހަނު ޖޯށާއި ފޯރީގައި ވަކާލާތުކުރެވެމުންދާ ކަމެކެވެ. ފެމިނިޒްމް …
އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ: މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހެދިކާ ހެދުން؟
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިވަނީ ބޮޑު ސުވާލު މާކެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ. މިވަގުތަކީ ގައުމުގެ ހަޔާތުގައި ހަތަރުއަނގޮޅިއަކަށް ހުއްޓި، ކުރިއަށްދާނެ މަގު ނޭގި، އެކި މީހުންގެ ވަސްވާސްތަކުން ކަންފަތާއި …
ކެޔޮނިރު: އަބަދަކު ހުރިހާ ރައްޔުތުންނަށް ބިރުދައްކައި މޮޔަ ނެހެއްދޭނެ!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
"އުންޑައިގެ ބާރަށްވުރެ ގަދައީ ވޯޓުގެ ބާރު" އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރައީސެއްކަމުގައިވާ އެބްރަހަމަ ލިންކަން އިންތިޚާބާއިގުޅޭގޮތުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޑެމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ހުރިހައި ބާރެއް ފެށިގެން އަންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިންނެވެ. …
އިންތިޚާބަކީ ބާޠިލުކުރާ އެއްޗެއް ހެއްޔެވެ؟
އަހުމަދު ފަޔާޒު ހަސަން