Last Updated: October 28, 17:27
Wednesday, October 28, 2020
ޔާމިނުގެ ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯރޓްތަކަށް އެކަނި ބަލާލިއަސް މިސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަން މޫލާފައިވާ ވަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް އެގެއެވެ. ސިޔާސީ ކުށްވެރީން ޖަލުތަކަށްލައި ފުރާލާފައިވާ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އިބޫ އާއި ފައިސަލްގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ރައްޔިތުން އަޑުއަހަން ބޭނުންވާ ވައުދުތައް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
އާމިނަގެ ދަރިޔާ އިއްޔެ މެންދުރު މާބާރަކަށް ހިނގާފައި ދަނިކޮށް ފެނިގެން އަހައިފީމެވެ. ބެއްޔާ ކޮންތާކަށް ހެއްޔެވެ. މީނާ ބުންޏެވެ. މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލުވާނު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތި …
ކޮލަމް: ހާކިމާއަށް އާމިނަގެ ދަރިޔާ ސަލާންބުނުން
އަލީ ހުޒާމް
އަޅުގަނޑަކީ ޅެންވެރިއެއް ނޫނެވެ. މަޝްހޫރުކަން ލިބިފަ ނެތަސް އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ ފަރާތު ކާފަ އާއި އަޅުގަނޑުގެ މަންމަ އަކީ ޅެންވެރިކަމުގައި ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުވެސް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ހުވަޔަކީ ގައުމަށްޓަކައި ޖާނު ދިނުން
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ނާސްތާއެއް ކޮށްލުމުގެ އެދުމުގައި އާމިނަގެ ދަރިޔާ ކޮންމެވެސް ކެފޭއަކަށް ދިޔައިރު ޑަމްޕަރަ އަހައްމާމެން އެއްވެގެން ވަރުގަދަ ޒުވާބެއް ފަށައިގެން އެބައުޅެއެވެ. މިކިޔާ އެެއްޗަކީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނޭ ނުކުޅެދޭ މީހުންގެ …
ކޮލަމް: އާމިނަގެ ދަރިޔާއަށް ފެނުނު ހުވަފެން!
އަލީ ހުޒާމް
މިދިވެހި ޤައުމު މިވަގުތު މިއޮތީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައިނަމަ އައި.ސީ.ޔޫ ގައެވެ! މަގުމަތީގައި ނަމަ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ހަތަރު އަނގޮޅިއެއްގައެވެ! ކަނޑުމަތީގައިނަމަ ބޮޑުސިންގާ ތޫފާނެއްގެ މެދުގައެވެ! އަދި، ޖައްވުގައި ނަމަ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ދިވެހިރާއްޖެ ސޮލާހުއްދީނުލް އައްޔޫބީގެ އިންތިޒާރުގައި!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުުރު ނިމެނުންދާއިރު އެމަނިކުފާންގެ ވެރިކަމުގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ "ރަށްވެހި ތަރައްޤީ" ފޮތުން އާދަޔާ ހިލާފު …
އޮޅުން ބޮޅުން: ބިން ހިއްްކަން 6 މިލިއަން، ތާރަށް 8 މިލިއަން!
އަލީ ހުޒާމް
އަހުރެން ދާދި ކުޑައިރު އެއްދުވަހަކު މަދަރަސާޔަށް ގޮސްފައި ހަވީރު ގެޔަށް އައިތަނާ ގޭގައި އުޅޭ ބެއްޔާ ބުނެފިއެވެ. އިސްމެހެލާ ހެރައިގެ ބަނޑުދޮށަށް ދާއަޅައިލާން ދާންކަމަށެވެ. މިޒާތުގެ ކަންކަމީވެސް …
ކޮލަމް: އަހުރެންގެ ބެއްޔާއަކީ ވެސް އަސޭލާއެކެވެ.
އައި އެލް
މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ހެނދުނު ދަރިފުޅު ސްކޫލަށްލާފައި ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުން ދަނިކޮށް ހައިރާން ކުރަނިވި މަންޒަރެއް ފެނުނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުން ދުވަހަކުވެސް އައްޑު އިން ކާޅެއް ނުދެކެމެވެ. ނަމަވެސް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: މަދިރި އާއި ވާ ހުސްކޮށްދޭ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓް!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ދައުރުގައި ފަނޑިޔާރުތަކުރުފާނަށް މާވަރުގަދަ ސަރިޔަތެއް ހިންގަވާން ޖެހިވަޑައިގަތެވެ. ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަކީ އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނެވެ. ދައުވާކުރަނީ އެންމެ އާދައިގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތެކެވެ. ކޮންމެވެސް ބަކުރެކެވެ. …
ކޮލަމް: ފަނޑިޔާރުގެޔަށް ފާލަން އެޅީ ކާކުތޯ އެވެ؟
އަލީ ހުޒާމް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ގިނަ ވައުދުތަކާއި އެކުއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވައުދުތަކާއި ތަފާތު އާ …
މަސްވެރިންނަށް އާ ވައުދެއް؛ ބެޔަސް ނުބެޔަސް މިހާރަކު ނެތް!
އަހުމަދު ނަސޫހް


ކުޑަ ކުދިން ނުނިދައި ބަސްނާހައި ބޮޑާހާކައި ރޮއިހަދާނަމަ އެކުދިން ބިރުގަންނަވައި ރަމަތަކުރުމަށް އިހުޒަމާނުގައި ކިޔާ ބަންޖެއް އޮވެއެވެ. "ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ. މިގެޔަކު …
"ބޮޑު ބުޅަލާ ނާދޭ، މިގޭ ދޮށުން ދާންދޭ"
އައި އެލް
1991 ވަނަ އަހަރު، އެއިރުގެ ލަންކަން ފިނޮޅު ތަރައްގީ ކޮށް، ޕެރެޑައިސް އައިލޭންޑް ރިސޯރޓަށް ހެދުމުގެމަސައްކަތް ފެށިއިރު، އެރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރި 700 ވަރަކަށް ބިދޭސީ އަދި …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރަނިން މޭޓަކަށް ފައިސަލް ނަސީމް؟
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ގުޅިފައިވާ ޕާރޓީ ތަކުގެ ފަރާތުން ރިއާސީ އިންތިހާބްގައި ވާދަކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ނެރެފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް، އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ރަނިންގ މޭޓައްގެ ނަން ހުށަހެޅުމުގެ …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ފަސް ލީޑަރުން އެއްގަލަކަށް އެރުއްވުން!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުގެ ފަރާތުން ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޕާރލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ހޮވުމަކުން ހައިރާނެއް ނުވެއެވެ. އެކަން އެގޮތަށް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: އިބޫގެ ބެކް ސީޓް ޑްރައިވަރަކަށް ނަޝީދު!
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ އެވެ! އެއްވެސް ސަރުކާރަކުން މިފަދަ ކަމެއް ކޮއްފިނަމަ ރައްޔިތުން އުތުރި އަރައިގަންނާނެއެވެ. "ސިޔާސީ ލީޑަރުން" ނާއި …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ސިޔާސީ މީހުން ނުދައްކާ، ދައްކަން ނުކެރޭ ވާހަކަ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ
ކެނޑިޑޭޓް: އުމަރު ނަސީރު 1. އައްޑު އަތޮޅަށް ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން، (ކަޅި ބިއް) ފުއްޓަރު ފަރާތުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ބިން ދޫކޮށް، އެސަރަހައްދުގައި ގެސްޓް …
ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އައްޑޫ ސިޔާސަތު
މުހައްމަދު ބުޝްރީ