Last Updated: November 30, 16:26
Wednesday, November 30, 2022
އެއް ފައި ނެތަސް އާދައިގެ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ ވެސް ކުޅޭ ހދ. މަކުނުދޫ އަހުމަދު އަހުމަދު ޝަވަން މުހައްމަދަށް ފައެއް ޖަހަން އެންސްޕާ އިން …
ޝަވަން އަށް އެންސްޕާއިން ފައެއް ޖަހައި ދެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ހިތަދޫ އެލްސިއޯން ޢަލީ މުޙައްމަދު ނުވަތަ ރިސޯޓް ނަމުން ނަމަ އެލްސިއޯން 1970 ގެ މެދުތެރޭން އެލްސިއޯން އުމުރުން 17/16 އަހަރު ވަރު ވާނީ އެލްސިއޯން …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އެލްސިއޯން 40 އަހަރު ޓޫރިޒަމްގައި
އައިސީ
ހދ. މަކުނުދޫ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ޝަވަން މުޙައްމަދަށް ޕްރޮސްތެޓިކް ފައެއް ޖަހަން އެހީވާން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޝަވަން އެއް …
ފައެއް ޖަހަން ޝަވަން އަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު ޝުޖާއު މަގާމުން ވަކިކޮށް، އެ ސްކޫލު ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުސައިން ސައީދާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފި …
އަރަބިއްޔާ ހިންގުން ހުސައިން ސައީދަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ މަދީނާގައި ފިހާ ކަހަލަ "ބޮޑު ރޮށި" ވަރަށް މީރު ކަމަށާއި މާލޭން ވެސް އެ ރޮށި ލިބޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ …
ޒައިދުގެ ތަފާތު ޓްވީޓެއް؛ މަދީނާގެ "ބޮޑު ރޮށި"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި ވަރުގަދަ ރިސޯޓްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ވިޔަފާވެރިޔާ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ސަން ރިސޯޓްސް އަށް ކްރިއޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ތައާރަފުކޮށް އޭގެ ކްރިއޭޓިވް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސިޔާމްގެ ދަރިކަނބަލަކު …
ސަން ސިޔާމް ބްރޭންޑަށް ދަރިއެއްގެ ވަރުގަދަ ރޯލެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް ސުޖާތާ ހަލީމް އައްޔަންކުރަން އެ އިދާރާގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާ އެ އޮފީހުގެ އެކްޓިން ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި …
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވަގުތީ ސީއީއޯ އާ ސީއީއޯއަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިއްޔެ ކ. މާފުށީގައި ގެނބިގެން މަރުވި ނަޝްވާ ނަސީމްގެ ޖަނާޒާ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު އޭނަގެ އުފަން ރަށް އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. …
ނަޝްވާ ޖަނާޒާ މިރޭ ހިތަދޫގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ
ޓްރެއިނިންގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވި ނަޝްވާ ނަސީމުގެ ޖަނާޒާ އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. ހިތަދޫ އަސުރުމާގޭ ނަޝްވާ، 18، ގެ ހަށިގަނޑު މި …
ނަޝްވާގެ ހަށިގަނޑު އައްޑު އަށް ގެންނަނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ފޭދޫގެ ކަތީބުކަން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ކުރައްވާފައިވާ އަލީ މުހައްމަދުދީދީ (އަބޫގެ އަލިދީދީ) އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 83 އަހަރުގައި އޭނާ އަވަހާރަވީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި …
އަބޫގެ އަލިދީދީ އަވަހާރަވެއްޖެ
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ސ. ފޭދޫ ފޫޅުމައިގޭ އަހުމަދު ޙަނީފް ނުވަތަ ރިސޯޓް ނަމުން ނަމަ ރިހިވެލި ހަނީފް 1972 ގައި ގަމުގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމް ބޯއިއެއްގެ ވަޒީފާއަކަށް ފުރުޞަތު ލިބުނީ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: ހަނީފާއި ޓުއަރިޒަމްގެ ހިދުމަތް
އައިސީ
ހދ. ހަނިމާދޫ ހިރުނދުމާގޭ ޢަބްދުއް ރަޙުމާން ރިސޯޓް ނަމުން ނަމަ އަތޮޅޭ 1970 ގެ މެދުތެރޭ މާލެ އައިސް ހުރީ މާދުނީގަ އެވެ. އޭރު އުމުރުން ވާނީ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އަތޮޅޭ ކަނޑުމަތީގައި 40 އަހަރު
އައިސީ
ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އައްޑޫ ފޭދޫ ފިޔާތޮށިގޭ މުހައްމަދު ހުސައިން (ދޮންއަލިޔެގެ މުހައްމަދު) ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އެކީގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ …
"ޓޫރިޒަމް ރައްޓެހިންގެ މޯ" ނިޔާވެއްޖެ
އައްޑޫ ލައިވް
ސ. ފޭދޫ ސެލްވިއާގޭ އިބްރާހިމްދީދީ (ޗާޗާ އިބުރާ) ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި 1970 ވަނަ އަހަރު ގަމުގެ އިނގިރޭކސީންގެ މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭތާ ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އިބްރާބެގެ ފިސާރި ހަނދާންތަކެއް!
އައިސީ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ޢަލީ ޝާކިރުގެ ޤާސިމް ޢަލީ ނުވަތަ ރިސޯޓް ނަމުން ނަމަ ހަކުރޭ 1976 ގައި އައިސްގޭ ވެއިޓަރެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިގަތުން ވެގެން ދިޔައީ ޓުއަރިޒަމްގެ …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: ހަކުރޭ، ބިނާކުރުމުގައި "ޖަވާހިރެއް"
އައިސީ
ފުވައްމުލަކު ވިދުވަރުގޭ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ދީދީ (މޮޑީ) 1977 ގެ ކުރީކޮޅު ވައްބިންފަރު ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑްގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަސައްކަތުން ޓުއަރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން ފެށުނީ އެވެ. …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: މޮޑީ ޓޫރިޒަމާ ގުޅިލާމެހިފައި
އައިސީ