Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
އައްޑޫ މީދޫ ކައުންސިލަރު އައިމިނަތު ސާލިއާ އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޒާމުކުރެއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު …
ސާލިހާގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ޝަހީމް
އަހުމަދު އަދްޝަން
އެއް ފައި ނެތި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު ދައްކަމުން އަންނާތީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ސަމާލުކަން މިހާރު ހޯދާފައިވާ ހއ. މަކުނުދޫ އަހުމަދު ޝަވަން މުހައްމަދަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން …
ޝަވަންގެ ހިތްވަރަށް އައްޑޫ ކައުންސިލުން ސާބަސް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހދ. މަކުނުދޫ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ އުމުރުން އަހުމަދު ޝަވަން އަށް އެހީވުމަށް އައްޑޫގައި ބާއްވާ ފަންޑް ރެއިޒިން ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ …
ޝަވަންގެ ފަންޑް ރެއިޒިން ހަރަކާތް މިއަދު ހަވީރު
މޫސާ މަތުލޫބް
ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކި މަންސަތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދު ވެސް ހިތްތައް އެކަތި ގަނޑަކަށް ހަދާލާ ފަދަ މަންޒަރުތައް ފެނިގެން ދެއެވެ. މިފަހަރު ދިވެހިންގެ ހިތް ފަތަޙަކޮށްލީ ހދ. …
ޝަވަންގެ ހިތްވަރު؛ އައްޑު އަށް ވެސް އުފާ!
މޫސާ މަތުލޫބް
ހއ. މަކުނުދު އަށް ނިސްބަތްވާ އަހުމަދު ޝަވަން މުހައްމަދު މި ވަގުތީ ހުރީ އައްޑުގަ އެވެ. އޭނަ އްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އައްޑު އަށް އައީ ހިތަދޫގެ …
ޝަވަން އައްޑޫގެ ސްކޫލްތަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ހދ. މަކުނުދޫ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެއް ފައިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނު ޝަވަން މުހައްމަދަށް އައްޑޫން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ރޭ ކިޔައިފި އެވެ. ޝަވަން އައްޑު އައީ …
އައްޑޫ ދަތުރުން ޝަވަން އަށް އުފާ!
މޫސާ މަތުލޫބް
ހދ. މަކުނުދޫ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އެއް ފައިން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނު ޝަވަން މުޙައްމަދު މައިލޯ ސިޓީ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުގެ ދައުވަތަކަށް މިރޭ އައްޑޫ ސިޓީ އަށް …
މައިލޯ ކްލަބުގެ ދައުވަތަކަށް ޝަވަން އައްޑު އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ފްލައިން ސްކޫލުން އަނެއްކާ ދަރިވަރަކު ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް، ކޮމާޝަލް ޕައިލެޓް ލައިސެންސް (ސީޕީއެލް) ހޯދައިފި އެވެ. މޯލްޑިވިއަން އޭވިއޭޝަން އެކަޑެމީގެ ނަމުގައި …
ގަމުގައި އިތުރު ދަރިވަރަކަށް ސީޕީއެލް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އެއް ފައި ނެތަސް އާދައިގެ އެހެން ކުދިންނެކޭ އެއްގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ ވެސް ކުޅޭ ހދ. މަކުނުދޫ އަހުމަދު އަހުމަދު ޝަވަން މުހައްމަދަށް ފައެއް ޖަހަން އެންސްޕާ އިން …
ޝަވަން އަށް އެންސްޕާއިން ފައެއް ޖަހައި ދެނީ
އައިޝަތު އަޒުހާ
އައްޑޫ ހިތަދޫ އެލްސިއޯން ޢަލީ މުޙައްމަދު ނުވަތަ ރިސޯޓް ނަމުން ނަމަ އެލްސިއޯން 1970 ގެ މެދުތެރޭން އެލްސިއޯން އުމުރުން 17/16 އަހަރު ވަރު ވާނީ އެލްސިއޯން …
ގެއްލުނު ހާޒިރީ: އެލްސިއޯން 40 އަހަރު ޓޫރިޒަމްގައި
އައިސީ
ހދ. މަކުނުދޫ ސްކޫލްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ޝަވަން މުޙައްމަދަށް ޕްރޮސްތެޓިކް ފައެއް ޖަހަން އެހީވާން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ޝަވަން އެއް …
ފައެއް ޖަހަން ޝަވަން އަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް މުހައްމަދު ޝުޖާއު މަގާމުން ވަކިކޮށް، އެ ސްކޫލު ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ހުސައިން ސައީދާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަވާލުކޮށްފި …
އަރަބިއްޔާ ހިންގުން ހުސައިން ސައީދަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާ މަދީނާގައި ފިހާ ކަހަލަ "ބޮޑު ރޮށި" ވަރަށް މީރު ކަމަށާއި މާލޭން ވެސް އެ ރޮށި ލިބޭނެ ނަމައޭ ހިތަށް އަރާވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ …
ޒައިދުގެ ތަފާތު ޓްވީޓެއް؛ މަދީނާގެ "ބޮޑު ރޮށި"
މުޙައްމަދު ހަނީފު
ރާއްޖޭގައި ވަރުގަދަ ރިސޯޓްތަކެއް ހިންގަމުން އަންނަ ވިޔަފާވެރިޔާ އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ސަން ރިސޯޓްސް އަށް ކްރިއޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓެއް ތައާރަފުކޮށް އޭގެ ކްރިއޭޓިވް ޑިރެކްޓަރަކަށް ސިޔާމްގެ ދަރިކަނބަލަކު …
ސަން ސިޔާމް ބްރޭންޑަށް ދަރިއެއްގެ ވަރުގަދަ ރޯލެއް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފީހުގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް ސުޖާތާ ހަލީމް އައްޔަންކުރަން އެ އިދާރާގެ ބޯޑުން ނިންމައިފި އެވެ. އޭނާ އެ އޮފީހުގެ އެކްޓިން ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި …
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ވަގުތީ ސީއީއޯ އާ ސީއީއޯއަކަށް
އައިޝަތު ނަޒާހަތު
އިއްޔެ ކ. މާފުށީގައި ގެނބިގެން މަރުވި ނަޝްވާ ނަސީމްގެ ޖަނާޒާ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު އޭނަގެ އުފަން ރަށް އައްޑޫ ހިތަދޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. …
ނަޝްވާ ޖަނާޒާ މިރޭ ހިތަދޫގައި
އައިޝަތު އަޒުހާ