Last Updated: October 15, 21:53
Saturday, October 16, 2021
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީއަށް 50 ގޮނޑި ކާމިޔާބު ވެއްޖެނަމަ 24 ގަޑިއިރު ނުހުއްޓި ފަތާނެކަމަށް ބުނި މއ. ލޭކް ވުޑް، ފިރާސް އަފީފް، އޭނާގެ …
އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުން ލިބުނު ކާމިޔާބީއާއިއެކު ވައުދު ފުއްދުމަށް މީހަކު 24 ގަޑިއިރު ފަތަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫ އަވަށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިމައްސަލަ ފާސްކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 3 …
މަރަދޫ އަވަށް ސާފު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ގ. ރެޑް ޕަރލްގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި އެގެއަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާތީ އެތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދިޔަ 10 މީހަކަށް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދީފިއެވެ. …
ރޯވި ގޭގައި ދިރިއުޅޭ 10 މީހަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދީފި
މުހައްމަދު އައިމަން
ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ގާބިލުކަން އެބަހުރި ކަމަށް، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ޑރ.އަހުމަދު އަދީލު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޓީވީއެމް …
އެންމެންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު: އަދީލު
ހަސަން ރަޝީދު
ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ ކުރިއަރާނީ މުޅި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެން ކަމަށް އެ ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
"އުތުރު ދާއިރާ ކުރިއަރާނީ މުޅި އައްޑޫ އަށް ކުރިއެރުން ލިބިގެން"
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ނިކުންނެވީ ހަމައެކަނި މަޖްލިސް ގޮޑީގައި ހުރުމަށް ނޫންކަމަށާއި، ނިކުތީ ހުޅުދޫ ބަދަލުކޮށްލުމަށް ކަމަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓު އިލްޔާސް ލަބީބު (އިއްލީ) …
މި ނިކުތީ ހުޅުދޫ "ފަރިޗާލު ހުޅުދޫ" އަކަށް ބަދަލުކޮށްލަން: އިލްޔާސް
އަލީ ހުޒާމް
ހުވަފެނެއް ބަލައިގެން، ކަމެއް ހިތު އަޅައިގެން އެކަމެއް ހާސިލުކުރުމަށް ނުވަތަ އެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އެހެން ހުރިހައި ކަމެއް ހުއްޓާލާފައި ތަންމަތި ބަނދެގެން އެއްތަނުން އަނެއް …
ހައްވޫ: ފައި ބިދުނަސް ނުހުޓުނު ފާސްޓު ޑެލިވަރީ!
އައިޝާ އިބްރާހިމް
އައްޑޫ ސިޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސަލާމަތުން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓު ޖެއްސި ކެޕްޓަން އަބްދުލް ބާސިތް އިބްރާހިމް އަށް އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލުން ތައުރީފުކޮށްފިއެވެ. ކެޕްޓަން ބާސިތު އަކީ …
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ތައުރީފު ކެޕްޓަން ބާސިތު އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ދެކިޑްނީ ފެއިލްވެ މިހާރު ވެސް ހަފްތާއަކު ތިން ދުވަހު ޑައިލަސިސް ހަދަމުން އަންނަ އަންސާރާގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމަށް މިހާރު ޑޯނާއެއް ލިބިފައިވާ އިރު ، 400،000 …
ފަރުވާގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް 400،000 ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އަންސާރާގެ އާއިލާ
އައިޝާ އިބްރާހިމް
މަޝްހޫރު ޖަރުމަންގެ ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ކަމުގައިވާ އުމުރުން 85 އަހަރުގެ ކާލް ލެގަރފެލްޑް ޕެރިސްގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޝެނަލް އާއި ފެންޑީގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރު ކަމުގައިވާ ލެގަރފެލްޑް …
ޑިޒައިނަރު ކާލް ލެގަރފެލްޑް މަރުވެއްޖެ
އައިޝަތު ފަތުހީ
މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ކުރު ފިރިހެނަކީ ނޭޕާލްގެ އުމުރުން 72 އަހަރުގެ ޗަންދްރަ ބަހާދުރް ދާންގީއެވެ. ގިނިސް ވޯލްޑް ރެކޯޑްއިން ވަނީ އޭނާގެ އިސްކޮޅުގައި ހުރީ …
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކުރު ފިރިހެންމީހާ: ޗަންދްރަ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
މި ބިންމަތީގައި އިންސާނުންގެ ދަރިފަސްކޮޅު ދެމި އޮތުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި މާތް ﷲ ލައްވާފައި ވަނީ، ކައިވެނި ކޮށްގެން ކުދިން ލިބުމެވެ. އަދި ކުދިން ލިބުމަކީ ދުނިޔޭގައި …
ދަރިން ލިބުމަށް އެދި ކުރެވޭ ދުޢާ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ މެންހެޓަންގެ އެޕާޓްމެންޓެއް 238 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް އެމެރިކާގައި ވިކުނު އެންމެ އަގުބޮޑު ގެއެވެ. 220 ސެންޓްރަލް ޕާކް ސައުތު އިމާރާތުގައި …
ބިލިއަނަރު ކެން ގްރިފިން އެމެރިކާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެޕާޓްމެންޓް ގަނެފި
އައިޝަތު ފަތުހީ
މޯލްޑިވްސް ލޭބާ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަން އަކަށް އައްޑޫ މީދޫ ރެޑް ހައުސް، އަހުމަދު ޝިހާމް އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. ޝިހާމް ވަގުތީ ޗެއާއަކަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވަނީ …
ލޭބަރ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ޗެއާޕާސަންއަކަށް ޝިހާމް
އަލީ ހުޒާމް
މަޝްހޫރު ވެގެންދިޔަ ފިލްމް "މުންނާ ބާއީ" ގެ 3 ވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓް މި އަހަރު ނިމޭހާތަނަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމަޔަށް ގެނެސްދެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އަރްޝަދް ވަރްސީ …
"މުންނާ ބާއީ 3" ގެ ޝޫޓިންގ ވަރަށް އަވަހަށް ފަށަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ފަސް މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މި ފަސް މީހުން ހޯދަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް …
ފަސް މީހަކު ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ހޯދަނީ
ޝަބްނަމް ރަޝީދު